Zapis w akcie notarialnym o majątku osobistym

9 listopada 2021
3 minuty czytania

Własne mieszkanie jest  marzeniem wielu młodych osób. Kupują je często na kredyt, czasami za gotówkę, samodzielnie lub przy wsparciu rodziny. Zazwyczaj kupujemy je z myślą o ustatkowaniu się i założeniu rodziny.  Ale co się z nim stanie, gdy dochodzi do rozwodu? Czyje jest mieszkanie? Co z mieszkaniem kupionym przed ślubem, a co z tym nabytym w trakcie trwania małżeństwa?

Aby odpowiedzieć na te pytania, należy wyjaśnić kwestie: na czym polega ustrój wspólności małżeńskiej? Kiedy ona powstaje? Jak spisać intercyzę? To pytania, które niewiele młodych osób zadaje sobie przed zawarciem związku małżeńskiego.

Zapis w akcie notarialnym o majątku osobistym

Ustawowy ustrój majątkowy w praktyce

Na podstawie art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność majątkowa. W myśl § 2 tego artykułu obejmuje ona:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej,
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
 • środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym,
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie w ramach systemu ubezpieczeń społecznych.

Pozostałe składniki majątkowe należą to majątku osobistego każdego z małżonków (art. 33 k.r.o.).

Ustawowy ustrój majątkowy można zmieniać. Służy do tego umowa zawierana w formie aktu notarialnego zwana intercyzą. Można w niej dokonać zniesienia wspólności majątkowej, ograniczenia jej, ale także i rozszerzenia na przedmioty ustawowo będące majątkiem osobistym.

Ustrój majątkowy – definicja jest tak naprawdę bardzo prosta, to relacje majątkowe pomiędzy małżonkami.

Mieszkanie a wspólność majątkowa

Co z mieszkaniem zakupionym przed ślubem?

Jeżeli jeden z małżonków posiada mieszkanie przed ślubem (kupione lub darowane/odziedziczone), to po zawarciu małżeństwa należy ono wówczas do jego majątku osobistego. A to znaczy, że w takim przypadku nie ma żadnych przeszkód do swobodnego dysponowania przez właściciela mieszkaniem, pomimo wspólności majątkowej.

Nieruchomość należy także do majątku osobistego jednego z małżonków, nawet jeżeli mieszkanie zostało kupione przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa i wspólności majątkowej, ale za składniki należące do jego majątku osobistego (art. 33 pkt. 10) a pochodzące z:

 • wygranej na loterii,
 • darowizny,
 • zapisu,
 • składników regulowanych przepisami odrębnymi.

Kupno mieszkania przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa na własny rachunek jest możliwe, ale musi on wykazać, że współmałżonek nie miał żadnego wkładu w nowe lokum.

Zapis w akcie notarialnym o majątku osobistym

Mieszkanie zakupione w czasie trwania małżeństwa a majątek małżonków

Natomiast mieszkanie (lub inna nieruchomość) nabyte po zawarciu małżeństwa należy do majątku wspólnego w częściach równych, jeżeli oboje małżonkowie dokładali się do niego lub przeznaczyli na ten cel część majątku wspólnego.

Na przykład: Jan N. przed ślubem posiadał kawalerkę o wartości 90 tys. zł. Po ślubie wraz z małżonką zakupił mieszkanie za 190 tys. zł. Kwotę na drugie mieszkanie stanowiło 90 tys. zł za sprzedaż kawalerki, 20 tys.

zł z oszczędności obojga małżonków po ślubie i 70 tys. zł oszczędności żony. Tak naprawdę, żadna z tych kwot nie ma znaczenia, bowiem nowe mieszkanie będzie należało w równych częściach do obojga małżonków.

Innymi słowy zapis w akcie notarialnym o majątku osobistym nie wywiera żadnych skutków.

Co więcej, jeżeli małżonek chce nabyć nieruchomość finansowaną w jakiejkolwiek części ze wspólnego majątku, to musi uzyskać zgodę współmałżonka (art.361 i 37 k.r.o.).

Spisana intercyza i zakup mieszkania – co teraz?

Umowny ustrój majątkowy, czyli intercyza (art. 47 k.r.o.) jest coraz popularniejsza, zwłaszcza wśród osób młodych. Jak jednak wtedy nabyć wspólne M4?

Rozdzielność majątkowa a zakup mieszkania, to sprawa wbrew pozorom nieskomplikowana. Każdy z małżonków nabywa mieszkanie ze swoich środków i nie potrzebna jest do tego zgoda drugiego małżonka. Natomiast, jeżeli małżonkowie chcą nabyć mieszkanie, mimo rozdzielności, to na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego i przepisów o współwłasności.

Czy małżonek może sprzedać mieszkanie bez zgody współmałżonka?

Sprzedaż nieruchomości przez jednego z małżonków jest możliwa. Jednakże w przypadku, kiedy mieszkanie należy do majątku wspólnego, wymagana jest zgoda drugiego małżonka na dokonanie tej czynności.

Jedna strona może wyznaczyć drugiej stronie termin na złożenie oświadczenia. Po jego upływie umowa sprzedaży staje się ważna (art.37 § 2 i 3 k.r.o.

) Oczywiście procedura ta ma zastosowanie do każdej czynności polegającej na rozporządzeniu nieruchomością wchodzącej w skład majątku wspólnego.

Podsumowując – mieszkanie jest jednym z najważniejszych składników majątkowych. Wstępując w związek małżeński należy wiedzieć, co przysługuje każdemu z małżonków i jakie istnieją środki ochrony.

Zespół redakcyjny Social.Estate, który przygotowuje dla Ciebie
najciekawsze newsy ze świata gospodarki, finansów osobistych i nieruchomości.

Podział majątku u notariusza

Kwestia podziału majątku pojawia się najczęściej w kontekście rozwodu lub separacji. Jednakże nie jest odosobnionym zjawiskiem przeprowadzanie podziału majątku wspólnego małżonków w trakcie trwania związku małżeńskiego, w rezultacie spisania tak zwanej umowy majątkowej małżeńskiej.

Rozdzielność majątkowa i podział majątku w trakcie małżeństwa

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa umożliwia w miarę proste ustalenie, co stanowi majątek wspólny, a co jest majątkiem osobistym stron. Zawierając małżeństwo nie planujemy oczywiście, że za jakiś czas będziemy przeprowadzać separację czy rozwód.

Jednak w razie tego rodzaju sytuacji sąd nie musi przeprowadzać podziału majątku wspólnego, bowiem wszystkie ustalenia prawne zostały zawarte w intercyzie.

Na drodze obopólnego porozumienia łatwiej też ustalić, co z posiadanego przez małżonków mienia tworzy majątek wspólny, a zatem podlega podziałowi, a co stanowi majątek osobisty męża i żony.

Umowa majątkowa małżeńska i następujący po niej podział majątku wspólnego może okazać się szczególnie przydatny, kiedy jedno z małżonków podejmuje taki rodzaj zatrudnienia, który może spowodować problemy finansowe, na przykład rozpoczyna działalność gospodarczą.

Procedura podziału majątku przeprowadzanego notarialnie

Zapis w akcie notarialnym o majątku osobistymPodział majątku jest możliwy wyłącznie w sytuacji, kiedy ustała wspólnota majątkowa, to jest w wyniku intercyzy, rozwodu lub separacji, śmierci jednego z małżonków, ubezwłasnowolnienia bądź upadłości. W sytuacji, kiedy chcemy dokonać podziału majątku w trakcie trwania małżeństwa, musimy zatem najpierw przeprowadzić rozdzielność majątkową, na drodze sądowej albo poprzez akt notarialny. O ile sądowe ustanowienie rozdzielności może nastąpić, w wyjątkowych wypadkach, na wniosek jednej ze stron, o tyle umowa o rozdzielności, a następnie podział majątku u notariusza, jest możliwy tylko za zgodą obu stron. Wymaga to jednak podwójnej procedury – pierwsza w kolejności musi być umowa majątkowa małżeńska, ustanawiająca rozdzielność, dopiero po niej umowa określająca zasady podziału majątku wspólnego. W praktyce obie umowy można zawrzeć podczas jednej wizyty u notariusza.

Zalety podziału majątku u notariusza

Jeżeli małżeństwo postanawia wziąć rozwód lub separację, a do tej pory obowiązywała w nim wspólnota majątkowa, zawsze można porozumieć się przed rozwodem i polubownie dokonać podziału majątku wspólnego.

Naturalnie pierwszym krokiem będzie ustanowienie rozdzielności w formie aktu notarialnego, a potem umowny podział majątku. Na dobrą sprawę obie umowy można podpisać podczas jednej wizyty u notariusza, najpierw o rozdzielności, potem o podziale.

Istnieje ponadto możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej sądownie, na wniosek jednej ze stron i nawet bez zgody drugiej strony, ale tylko z istotnych przyczyn.

W pewnych sytuacjach, kiedy w grę nie wchodzi żadna nieruchomość, nie musimy nawet dokonywać podziału majątku u notariusza, wystarczy zwykła umowa pisemna podpisana przez obie strony.

Natomiast w przypadku, kiedy w skład mienia do podziału wchodzi nieruchomość, akt notarialny jest konieczny, ale jeśli obie strony działają w porozumieniu, niepotrzebni są na przykład rzeczoznawcy czy pełnomocnicy, co znacznie obniża koszty.

Formalności związane z notarialnym podziałem majątku są ponadto uproszczone, a cała procedura trwa znacznie krócej niż sądowa.

Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska a zakup nieruchomości

Nieruchomość nabyta przez małżonków ze środków pochodzących z majątku wspólnego stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską.

Małżonek może nabyć nieruchomość i stać się jej jedynym właścicielem, jeżeli środki przeznaczone na nabycie nieruchomości pochodzą z majątku osobistego małżonka. Natomiast, jeżeli środki na zakup nieruchomości pochodzą z majątku wspólnego małżonków, to zakup nieruchomości przez jednego z małżonków może nastąpić po uzyskaniu zgody drugiego z małżonków.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Kiedy powstaje małżeńska ustawowa wspólność majątkowa?

 • Wspólność ustawowa małżeńska to instytucja, która powstaje między małżonkami z mocy prawa z chwilą zawarcia małżeństwa.
 • Przedmioty, w tym również nieruchomości, nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej przez jednego z małżonków lub przez oboje małżonków stanowią majątek wspólny.
 • Wspólność ustawowa może zostać wyłączona tylko na skutek ustanowienia przez małżonków rozdzielczości majątkowej.
See also:  Alimenty od bezrobotnego ojca

Co należy do majątku wspólnego małżonków?

W myśl ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Art. 31 § 2, do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w Art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875).
 1. Do majątku wspólnego małżonków należą również przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków, które zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej.
 2. Szukasz numeru księgi wieczystej?
  Znajdź go online na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki:
 3. Ksiegiwieczyste.pl

Przekonaj się, jakie to proste!

Co należy do majątku osobistego małżonka?

Pomimo istnienia wspólności ustawowej małżeńskiej, każdy z małżonków może dysponować majątkiem osobistym. Katalog przedmiotów oraz praw należących do majątku osobistego małżonka określa ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Art. 33.

Zgodnie z treścią tego artykułu do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (np. biżuteria, przedmioty związane z jego hobby);
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (prawo do alimentów, do wynagrodzenia, prawo dożywocia, użytkowanie, służebność osobista, prawo pierwokupu, prawo odkupu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego);
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.

W razie ustania małżeństwa przedmioty i prawa należące do majątku osobistego jednego z małżonków nie podlegają podziałowi. Aby jednak do tego nie doszło koniecznym jest udokumentowanie źródła pochodzenia danych przedmiotów.

Przeczytaj: Dopisanie do księgi wieczystej żony/męża jako współwłaściciela nieruchomości

Kiedy konieczna jest zgoda małżonka na zakup nieruchomości?

Zgoda małżonka na zakup nieruchomości (domu, mieszkania) jest wymagana wówczas, gdy pomiędzy małżonkami występuje wspólność majątkowa, a środki na zakup tej nieruchomości pochodzą z majątku wspólnego małżonków.

Jeżeli natomiast, środki na zakup nieruchomości pochodzą z majątku osobistego jednego z małżonków, zgoda na zakup nieruchomości nie jest wymagana.

Szczegółowy katalog czynności, których może dokonać jeden z małżonków tylko za zgodą drugiego określa Art. 37. § 1. ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W myśl cytowanego przepisu, zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

 • 1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;
  2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;
  3) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;
 • 4) darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.
 • Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia zawartej umowy przez drugiego małżonka.
 • W myśl obowiązującego prawa, zakup nieruchomości przez jednego ze współmałżonków bez zgody drugiego jest nieważny.
 • Ustawodawca tworząc katalog czynności prawnych, których dokonanie wymaga zgody drugiego małżonka, miał na względzie ochronę dobra rodziny przed działaniami jednego z małżonków, które mogłyby doprowadzić do negatywnych skutków dla całego gospodarstwa domowego.

Zakup mieszkania w czasie trwania wspólności majątkowej

Zakup nieruchomości w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej, za środki pochodzące z majątku wspólnego, wymaga zawarcia umowy, do której stawiają się oboje małżonkowie.

Może się zdarzyć, że w terminie zakupu nieruchomości jedno z małżonków nie będzie mogło stawić się u notariusza celem podpisania aktu notarialnego. Wówczas rozwiązaniem może być udzielenie drugiemu małżonkowi zgody na zawarcie umowy nabycia nieruchomości.

Zgoda jednego z małżonków na zawarcie umowy powinna być udzielona w formie aktu notarialnego, jest to tzw. zgoda notarialna. Zgoda notarialna jest okazywana notariuszowi w trakcie czynności notarialnych dotyczących nabycia nieruchomości.

Nabycie nieruchomości przez obojga małżonków ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków, następuje na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej.

Prawo wspólności ustawowej określone w akcie notarialnym w dziale „sprzedaż” zostaje ujawnione w treści księgi wieczystej Dział II „Własność” w podrubryce 2.2.1 – Udział, Pole 3 „Rodzaj wspólności” jako – „Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska”:

Zapis w akcie notarialnym o majątku osobistym

Przykład wpisu w księdze wieczystej

Odmowa zgody na nabycie lub sprzedaż nieruchomości przez jednego z małżonków

W przypadku, gdy jeden z małżonków odmawia zgody na dokonanie nabycia nieruchomości, bądź jeżeli trudno się jest z nim porozumieć, lub jeżeli porozumienie się z małżonkiem napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na nabycie danej nieruchomości.

Sąd po zapoznaniu się z argumentami stron udzieli zezwolenia jednemu z małżonków (bez zgody drugiego) na nabycie danej nieruchomości, jeżeli za nabyciem nieruchomości przemawia dobro rodziny w postaci istotnej poprawy sytuacji mieszkaniowej.

Natomiast w przypadku sprzedaży nieruchomości, sąd może wydąć zezwolenie na dokonanie tej czynności przez jednego z małżonków, jeżeli uzyskane ze sprzedaży środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie ważnej potrzeby życiowej, jaką jest np. sfinansowanie leczenia członka rodziny.

Sąd z ważnych powodów może na żądanie jednego z małżonków pozbawić drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym bądź postanowić, że na dokonanie czynności nabywania i zbywania nieruchomości, wydzierżawienia lub innych czynności wskazanych w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Art. 37 § 1, zamiast zgody małżonka będzie potrzebne zezwolenie sądu.

Postanowienie sądu w zakresie pozbawienia drugiego małżonka samodzielnego zarządu może zostać uchylone w razie zmiany okoliczności.

Kupno nieruchomości za środki z majątku osobistego

Współmałżonek może nabyć nieruchomość, mieszkanie, dom bez zgody drugiego małżonka również wówczas, gdy środki na nabywaną nieruchomość podchodzą z jego majątku osobistego. Nieruchomość nabywana ze środków osobistych małżonka wchodzi do jego majątku osobistego.

W takiej sytuacji nie ma obowiązku uzyskiwania zgody drugiego ze współmałżonków, jedynie wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia nabywcy nieruchomości o pochodzeniu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Notariusz sporządzając akt notarialny odbiera od nabywcy – jednego ze współmałżonków oświadczenie, że środki przeznaczone na zakup nieruchomości pochodzą z majątku osobistego.

Jeżeli natomiast jedno z małżonków stwierdzi, że środki na nabycie nieruchomości pochodzą z majątku wspólnego, wówczas może on dochodzić przed sądem ustalenia, że nabywana nieruchomość została nabyta do majątku wspólnego małżonków, a nie do majątku osobistego nabywcy.

Zawsze małżonek, który nabywa nieruchomość ze środków własnych do majątku osobistego, powinien być gotowy do udowodnienia przed sądem, że środki przeznaczone na nabycie nieruchomości pochodziły z jego majątku osobistego. Dlatego też w trakcie trwania małżeństwa warto zachować wszelkie dokumenty świadczące o przedmiotach majątkowych nabytych przez dziedziczenie, zapis, darowiznę bądź z zadośćuczynienie.

Przeczytaj również: Zniesienie współwłasności nieruchomości

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
See also:  Zabezpieczenie majątku inną drogą niż intercyza

Zdjęcie: Unsplash.com

Mieszkanie w majątku wspólnym wbrew zapisom z aktu notarialnego – www.prawnik-rodzinny.pl

Gazeta Podatkowa nr 48 (1089) z dnia 16.06.2014

W czasie małżeństwa kupiliśmy z mężem mieszkanie. Przez cały czas służyło nam ono jako miejsce zamieszkania rodziny.

Dopiero po latach zorientowałam się, że w akcie notarialnym umieszczono zapis, iż mieszkanie kupione zostało za pieniądze należące do majątku osobistego męża i tylko mąż jest kupującym.

Czy będę mieć w ogóle prawo do tego mieszkania w razie rozwiązania małżeństwa?

Takie sytuacje nie należą do rzadkości. Kupno mieszkania następuje za wspólne środki małżonków – np. pochodzące z oszczędności z wynagrodzeń, jednak w akcie notarialnym widnieje odmienny zapis.

W konsekwencji tego również wpis w księdze wieczystej odpowiada treści aktu.

Rozstrzygnięcie sporu, do kogo należeć będzie mieszkanie po rozwodzie może nastąpić dopiero wtedy, gdy ustali się, do czyjego majątku to mieszkanie należało.

Jeśli w małżeństwie obowiązuje wspólność ustawowa, zasadą jest, że wszystko co małżonkowie nabędą w czasie trwania związku małżeńskiego, razem bądź osobno, wchodzi do ich majątku wspólnego.

Jeżeli właśnie w takich okolicznościach doszło do zakupu mieszkania, nie ma znaczenia, że w akcie notarialnym jako kupujący wpisany jest tylko mąż. Z mocy przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prawo własności do tego mieszkania posiada również Czytelniczka.

Często małżonek rości sobie prawa wyłącznego właściciela twierdząc, że mieszkanie zostało kupione “za jego pensje”, zapominając przy tym, że pensje (dochody), które osiąga w ustroju wspólności majątkowej, stanowią majątek wspólny, a nie jego majątek osobisty.

Tego rodzaju zapis w akcie notarialnym nie pozbawia zatem współmałżonka uzyskania praw do tego składnika majątku, choć niewątpliwie wymagać to będzie podjęcia dodatkowych działań.

W tym miejscu warto zauważyć, że nie można wykluczyć sytuacji, w której w małżeństwie z ustrojem wspólności majątkowej mieszkanie będzie faktycznie stanowić majątek osobisty tylko tego małżonka, który dokonał czynności prawnej (podpisał akt notarialny). Ale jest to sytuacja raczej wyjątkowa.

Przykładowo, jeśli mąż Czytelniczki zgromadził środki przed ślubem i za te właśnie środki kupił mieszkanie dla siebie, wówczas (w drodze tzw. surogacji) mieszkanie stało się składnikiem jego majątku osobistego. Podobnie w sytuacji, gdy kupił nieruchomość np.

 za darowiznę, którą otrzymał od swoich rodziców (nawet gdy darowizna taka była uczyniona już w okresie małżeństwa).

Po ustaniu wspólności (np. po rozwodzie) każdy z małżonków może domagać się stosownego podziału majątku (każdy z byłych małżonków otrzymuje połowę z tego majątku).

Pytanie do notariusza. Kiedy dom jest majątkiem osobistym, a kiedy wspólnym?

 • Zgłosiłeś tę opinię do moderacji –

  2018-08-05 10:20

  (28)

  Najlepszym wyjściem jest intercyza. Duże składniki majątkowe takie jak mieszkanie czy firma nie budzą wtedy żadnych wątpliwości.

  Jeśli układa się dobrze to sytuacja „papierowa” nie ma znaczenia, gorzej kiedy jednej ze stron coś się w głowie poprzewraca, wtedy mimo wszystko papier okazuje się istotny.

  Dodatkowo w przypadku intercyzy rodzice mogą zapisywać swój majątek swojemu dziecku, zamiast obdarowywać bądź co bądź osobę która do rodziny weszła i nigdy nie wiadomo kim się okaże oraz jak długo zostanie.

  • 57 3
  • Zgłosiłeś tę opinię do moderacji – 2018-08-05 16:44

   Żenić się przewidując możliwość rozwodu? Nie mój światopogląd (22)

   Zapewne nie ożeniłbym się, gdyby narzeczona uwarunkowała małżeństwo od intercyzy.
   W małżeństwie przez życie idzie się na dobre i na złe. Wiem, że to podejście naiwne, ale zapewne między innymi dzięki naiwności byłem i jestem szczęśliwy. Przynajmniej problemy rodzinne nie zaprzątały mi nigdy głowy, bo ich nigdy nie miałem. Zarabiałem dużo i nadal zarabiam znacznie więcej niż żona. Oczywiście nasz majątek (kilka mieszkań) jest wspólny, bo największym majątkiem jest rodzina, a kasa i rzeczy materialne są tylko dodatkiem do szczęścia.
   Po 33 latach małżeństwa już chyba mogę powiedzieć:

   • 26 26
  • Zgłosiłeś tę opinię do moderacji –

   2018-08-05 17:43

   (4)

   Darowizny i tak co do zasady wchodzą w skład majątku osobistego, Panie Prawnik.

   • 9 2
 • Zgłosiłeś tę opinię do moderacji –

  2018-08-05 10:41

  (6)

  Ja kupiłem apartament a potem się hajtnalem a wienc wszystko moje hehe,główka pracuje)

  • 21 16
 • Zgłosiłeś tę opinię do moderacji –

  2018-08-05 10:44

  współczuję teściowej i matki…

  nic gorszego niż matka wpie… w prywatne sprawy młodych…
  widać że baba zatraciła się i zapomniała że jej synek już nie ma 5 lat.

  Wychowała niedojdę życiową, której pewnie sama wybrała żonę…a że charakterologicznie taką samą to pojawiają się konflikty i iskrzenia…

  • 38 62
 • Zgłosiłeś tę opinię do moderacji –

  2018-08-05 10:50

  Typowa baba zakochana w dobrych genach swojego misia… (1)

  Wszystkie takie same

  • 31 20
 • Zgłosiłeś tę opinię do moderacji –

  2018-08-05 12:19

  I tak baba wygra w sądzie, wywali faceta który będzie Bulik pół pensji na alimenty

  A chwilę potem sprowadzi jakiegoś gacha do domu

  • 43 3
 • Zgłosiłeś tę opinię do moderacji –

  2018-08-05 12:35

  (2)

  Wszystko przepisane na zone bo tak jest bezpieczniej dla rodziny. Jestem w zarzadzie spolki z o.o. Kocham zone i jej ufam. Nigdy nie bede ryzykowal ich przyszloscia. Amen.

  • 8 36
 • Zgłosiłeś tę opinię do moderacji –

  2018-08-05 12:41

  Ja mieszkanie kupiłem przed ślubem (6)

  Po 7 latach małżeństwa żona odeszła do jakiegoś gogusia i zażądała połowy majątku. Skończyło się Tak, że ode mnie nic nie dostała a ten drugi po roku ją zostawił.

  • 109 0
 • Zgłosiłeś tę opinię do moderacji –

  2018-08-05 13:57

  Od kiedy rejent udziela porad prawnych?

  Cieniutko coś leci skoro wchodzimy w reklamy.

  • 14 3
 • Zgłosiłeś tę opinię do moderacji –

  2018-08-05 15:22

  Masz leb i hui to kombinui… (1)

  – Nie kupuje mieszkanie
  – Nie ufam dewelopera i notariusza

  • 4 9
 • Zgłosiłeś tę opinię do moderacji –

  2018-08-05 18:19

  Normalka

  Co jest moje to jest moje co jest twoje to jest nasze po rozwodzie w skarpetkach

  • 23 0
 • Akt notarialny i księga wieczysta na jednego małżonka | Adwokat Rodacki – Blog

  Sytuacja z życia wzięta – posłuchajcie. Mąż wykorzystał brak zainteresowania sprawami majątkowymi ze strony żony i postanowił nabyć nieruchomość wyłącznie do swojego majątku osobistego.

  Środki na nabycie nieruchomości były w rzeczywistości wspólne (z wynagrodzenia za pracę), ale mąż w akcie notarialnym podał, że należą wyłącznie do jego majątku osobistego.

  Co zrobić i czy ta kwestia może być badana w postępowaniu o podział majątku małżonków?

  Dodam jeszcze, że stroną umowy jako kupujący był tylko mąż i on podpisał akt notarialny, oświadczając jednocześnie, że przedmiot zakupu wejdzie w skład jego majątku osobistego. Na podstawie tego aktu notarialnego mąż dokonał następnie wpisu w księdze wieczystej tej nieruchomości, wskazując siebie jako jedynego jej właściciela.

  Żona dowiedziała się o tym fakcie dopiero po upływie kilku lat od tej transakcji. Przez cały czas była przekonana, iż nabyta nieruchomość weszła w skład majątku wspólnego małżonków.

  Nigdy nie przypuszczała, że akt notarialny czy księga wieczysta mogą stanowić inaczej, bo miała pełne zaufanie do swojego męża. Życie potoczyło się jednak nieco inaczej niż sobie zaplanowali.

  Co zatem w takiej sytuacji powinna zrobić żona?

  Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

  Pomimo, iż żona niewątpliwie zaniedbała swoje interesy, to ma jeszcze szansę wybrnąć z tej trudnej sytuacji. Powinna złożyć powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

   W takim postępowaniu przed Sądem dojdzie wówczas do weryfikacji z jakich środków została nabyta nieruchomość.

  Należy pamiętać o domniemaniu, które stanowi, że przedmioty nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa wchodzą w skład ich majątku wspólnego.

  Z kolei mąż – jeśli chciałby obronić się skutecznie w takim postępowaniu – powinien przedłożyć dowody, które świadczą o tym, że nieruchomość zgodnie z jego oświadczeniem została rzeczywiście nabyta za pieniądze pochodzące z jego majątku osobistego. Mogłyby to być np. dokumenty świadczące o tym, że te środki zostały pozyskane jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego albo że środki pochodzą ze spadku, darowizny, odszkodowania bądź z innego źródła decydującego o przynależności do majątku osobistego.

  Jeśli mąż takich dowodów nie przedłoży albo będą one mało wiarygodne, to wówczas z pewnością szanse żony na pozytywne zakończenie sprawy będą realne.

  See also:  Sprawa rozwodowa a dziecko z partnerką

  Może się bowiem okazać, że oświadczenie męża z aktu notarialnego mijało się z prawdą.

  Na podstawie tego aktu notarialnego został dokonany wpis w księdze wieczystej, a zatem w takich okolicznościach mogłoby dojść do korekty wpisu dokonanej przez Sąd, co znalazłoby swój wyraz w treści wyroku.

  Co bardzo istotne z punktu widzenia żony – roszczenie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym nie podlega przedawnieniu.

  Nie ma więc znaczenia, że transakcja miała miejsce kilka lat temu.

  Choć niewątpliwie należy się pośpieszyć z takim procesem, ponieważ właściciel wpisany w księdze wieczystej może sprzedać taką nieruchomość, a nabywca jest wówczas chroniony domniemaniem, że prawo wpisane w księdze wieczystej jest zgodne z rzeczywistym stanem prawnym.

  Choćby z uwagi na to ostatnie zdanie, żona powinna w pozwie złożyć również wniosek o zabezpieczenie swojego roszczenia poprzez wpisanie do księgi wieczystej ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu dotyczącym uzgodnienia jej treści z rzeczywistym stanem. Takie zabezpieczenie, wpisane do księgi wieczystej, powinno skutecznie odstraszyć potencjalnych nabywców tej nieruchomości.

  Usunięcie niezgodności z księgi wieczystej a podział majątku

  Na koniec, pozostaje jeszcze kwestia relacji w/w powództwa do postępowania o podział majątku małżonków. Nie da się bowiem ukryć, że często interesy majątkowe małżonków znajdują swój finał właśnie w tym postępowaniu sądowym.

  Czy należy zatem złożyć odrębne powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym czy może to zagadnienie będzie rozpatrywane w postępowaniu o podział majątku? W odpowiedzi przywołam się na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14.12.

  1981r, które pozostaje aktualne do dzisiaj:

  “w toku postępowania o podział majątku wspólnego nie mogą być rozpoznawane spory o własność pomiędzy jednym z byłych małżonków i osobą trzecią.

  Rozstrzygnięcie zatem w postępowaniu o podział majątku wspólnego sporu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym może nastąpić tylko wtedy, gdy krąg osób występujących jako strony sporu pokrywa się z kręgiem uczestników postępowania o podział” (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 1981 r., I CZ 101/81)

  A zatem jeśli w księdze wieczystej wpisany jest wyłącznie małżonek (bez żadnych osób trzecich), to wówczas ta kwestia może być rozstrzygana w sprawie o podział majątku. Prawdopodobnie Sąd wyda wówczas postanowienie wstępne co do składu majątku wspólnego i określi czy ta nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego czy nie.

  Jeśli natomiast w księdze wieczystej jest wpisany ktoś jeszcze oprócz małżonka, to wówczas należy wszcząć odrębny proces przeciwko wszystkim tym osobom.

  Sąd prowadzący sprawę o podział majątku może wówczas zawiesić postępowanie działowe aż do czasu rozstrzygnięcia kwestii własności nieruchomości w tym odrębnym postępowaniu.

  Niewątpliwie bowiem jego wynik ma wpływ na ustalenie składników majątku wspólnego, a zatem także na orzeczenie w sprawie o podział majątku.

  Reasumując, dzięki mechanizmowi w postaci powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, możliwe jest podważenie nieprawdziwego oświadczenia jednej ze stron umowy, a więc warto z tego środka korzystać. Jak widać na gruncie prawa rodzinnego również jest to jak najbardziej możliwe.

  • ***
  • Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.
  • tel: 693 253 807
  • e-mail: [email protected]

  Podobne artykuły:

  Czy można kupić mieszkanie będąc w związku małżeńskim i nie włączać go do majątku wspólnego? – Biuro Nieruchomości Realton w Katowicach

  Małżeński ustrój majątkowy to zbiór regulacji prawnych wskazujących jakie skutki pociąga za sobą związek małżeński w zakresie sytuacji prawnej małżonków względem majątku.

  Ustrój małżeński wpływa zatem na sytuację prawną małżonków względem majątku.

  Oznacza to, iż małżonkowie mogą decydować o prawach i obowiązkach, a także treści poszczególnych stosunków prawnych poprzez dokonanie wyboru ustroju majątkowego.

  Rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych

  Obowiązujące przepisy prawa wskazują na istnienie ustawowego ustroju majątkowego, umownego ustroju majątkowego oraz przymusowego ustroju majątkowego. Podstawowym ustrojem majątkowym jest niewątpliwie ustawowy ustrój majątkowy. Zgodnie z treścią art.

  31 § 1 Kodeksu rodzinnego i małżeńskiego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe jakie zostały nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich do majątku wspólnego.

  Natomiast przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustawowy ustrój majątkowy dopuszcza istnienie majątku wspólnego małżonków i majątku osobistego.

  Umowne ustroje małżeńskie to rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, ograniczona wspólność majątkowa oraz rozszerzona wspólność majątkowa. Zgodnie z art.

  51 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Każdy z małżonków samodzielnie dysponuje posiadanym majątkiem.

  Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków jest zbliżona do formy typowej rozdzielności majątkowej, jednak po ustaniu rozdzielności następuje rozliczenie majątków małżonków zgodnie z treścią art. 513 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ograniczona wspólność majątkowa wpływa na wyłączenie ze wspólności majątkowej małżonków części składników. Rozszerzona wspólność majątkowa prowadzi do rozszerzenia wspólności majątkowej małżonków o określone składniki. Przymusowy ustrój majątkowy ustanawiany jest przez sąd lub z mocy prawa.

  Majątek wspólny

  Ustawodawca wymienił składniki majątku wspólnego w art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

  Zalicza się do niego pobrane przez małżonka wynagrodzenie za pracę, pobrane dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, dochody z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, a także kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie.

  Majątek osobisty

  Składniki majątku osobistego zostały wymienione przez ustawodawcę w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Katalog tych składników jest obszerny.

  Zgodnie z treścią wspomnianego powyżej przepisu prawa, do majątku osobistego małżonka zalicza się przedmioty majątkowe małżonka nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,przedmioty majątkowe małżonka, które zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej, które podlegają odrębnym przepisom,przedmioty majątkowe, które służą wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy, a także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

  Zakup mieszkania podczas trwania wspólności majątkowej

  Co do zasady wspólność majątkowa obejmuje przedmioty majątkowe, które zostały nabyte w trakcie jej trwania zarówno przez obojga małżonków, jak i jednego z nich. Oznacza to, iż nabyty w trakcie wspólności majątkowej przedmiot majątkowy stanowi wspólną własność obojga małżonków. Dotyczy to również nieruchomości.

  Jeśli stroną umowy jest jeden z małżonków, to co do zasady nieruchomość stanowić będzie wspólną własność małżonków. W przypadku wspólności majątkowej nabycie nieruchomości wymaga zgody drugiego małżonka. Może być ona wyrażona zarówno przed zawarciem umowy, jak i w jej trakcie, a nawet po zawarciu transakcji.

  Wyjątek od powyższej reguły stanowią nieruchomości, które zostały nabyte przez małżonka za środki pieniężne stanowiące jego majątek odrębny. W takiej sytuacji w akcie notarialnym powinna znaleźć się adnotacja, iż nieruchomość została nabyta dzięki środkom pochodzącym z majątku osobistego małżonka.

  Zapis ten zabezpiecza małżonka przez uwzględnieniem nieruchomości w majątku wspólnym.

  Zakup mieszkania podczas trwania rozdzielności majątkowej

  W przypadku zakupu nieruchomości podczas trwania rozdzielności majątkowej nie występuje powyższy problem. Nieruchomość może stanowić majątek osobisty małżonka.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.