Zawieszenie władzy rodzicielskiej pijącym rodzicom

Rodzicie, którzy sprawują władzę nad dzieckiem, nie podlegają bieżącej kontroli ze strony Sądu i posiadają pełną autonomię w wykonywaniu władzy rodzicielskiej.

 Jeżeli jednak występują określone okoliczności lub władza rodzicielska nie może być prawidłowo wykonywana przez rodziców dziecka albo gdy interes osobisty dziecka zostaje narażony na niebezpieczeństwo, konieczna jest ingerencja Sądu.

Może ona przybrać formę: ograniczenia, zawieszenia albo pozbawienia władzy rodzicielskiej. W dzisiejszym wpisie napiszę kilka słów o każdej z nich.

Co oznacza ograniczona władza rodzicielska?

Do ograniczenia władzy rodzicielskiej dochodzi w dwóch sytuacjach:

  • rozłączenia rodziców lub
  • zagrożenia dobra dzieckaZawieszenie władzy rodzicielskiej pijącym rodzicom

Gdy Wasze małżeństwo zostało rozwiązane lub unieważnione albo gdy formalnie żyjecie w związku, ale znajdujecie się w separacji faktycznej lub prawnej, na skutek decyzji Sądu wydanej w postaci orzeczenia może dojść do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z Was.

Polega to na tym, że Sąd powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i w ten sposób prawa i obowiązki drugiego rodzica zostają okrojone. Sąd może np. zadecydować, że ten drugi rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską może jedynie współdecydować o istotnych sprawach dotyczących dziecka, jak np.

o jego edukacji, leczeniu albo wyjeździe za granicę. Zachowuje on przy tym prawo do kontaktów z dzieckiem, bo kontakty i władza rodzicielska to dwie odrębne kwestie (o tym jeszcze poniżej). Natomiast ten rodzic, który sprawuje nieograniczoną władzę rodzicielską, zajmuje się dzieckiem na co dzień i podejmuje wszystkie bieżące decyzje.

Może być zatem tak, że jesteś przykładnym rodzicem, ale ze względu na rozstanie, trudno będzie Wam obojgu jednocześnie wykonywać pełnię praw wynikających z władzy rodzicielskiej albo nie doszliście do porozumienia w kwestii dzieci, dlatego Sąd ograniczy jednemu z Was władzę rodzicielską. Ten drugi rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską nie zawsze jest zatem tym gorszym rodzicem.

Sąd orzekający unieważnienie małżeństwa, rozwód lub separację może jednak w zależności od okoliczności ograniczyć władzę rodziców w inny sposób, a nawet orzec o jej zawieszeniu lub pozbawieniu.

Drugą przesłanką zastosowania przez Sąd ograniczenia władzy rodzicielskiej jest zagrożenie dobra dziecka.

Celem ustanowienia tego ograniczenia jest nie tylko sama ochrona dziecka, ale również niesienie pomocy rodzicom dla właściwego wykonywania władzy rodzicielskiej.

Ograniczenie tych praw nie jest zatem represją, a sama ingerencja Sądu nie zależy od tego, czy zagrożenie dobra dziecka zostało spowodowane zawinionym działaniem rodziców, czy też nie.

Najczęściej za zagrożenie dobra dziecka uznaje się „niedojrzałość emocjonalną i życiową” po stronie rodziców, którzy nie są w stanie zbudować prawidłowej więzi pomiędzy rodzicami a dzieckiem.

W praktyce ograniczenie praw rodzicielskich występuje przeważnie w tych rodzinach, w których jeden rodzic albo oboje rodziców piją alkohol, nadużywają innych środków odurzających albo nie mają kontroli nad wykonywaniem przez dziecko obowiązku szkolnego.

Sąd, orzekając ograniczenie władzy rodzicielskiej, może np.

ustanowić stały nadzór kuratora sądowego nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej, zarządzić umieszczenie małoletniego dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej, albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych. Może także zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego itp.

W przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej przez Sąd nie dochodzi do całkowitego ustania wykonywania władzy rodzicielskiej, jak ma to miejsce w przypadku jej zawieszenia i pozbawienia.

Jak ograniczyć władzę rodzicielską ojcu, matce?

Jeżeli chcesz ograniczyć władzę rodzicielską drugiemu rodzicowi, musisz złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć do wydziału rodzinnego Sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej może być także wszczęte z urzędu, np. na wniosek pedagoga szkolnego.

Na czym polega zawieszenie władzy rodzicielskiej?

Do zawieszenia władzy rodzicielskiej dochodzi w przypadku przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu. Rodzicie mogą przebywać w zakładzie karnym, wyjechać na dłuższy czas za granicę albo odbywać trwałe leczenie szpitale. To najczęstsze powody.

Jeżeli przeszkoda dotyczy tylko jednego z rodziców, a drugi rodzic właściwie wykonuje swoją władzę rodzicielską, Sąd powinien rozważyć, czy jest w ogóle sens zawieszanie władzy, którego przeszkoda dotyczy.

Gdy przeszkoda odpada, Sąd uchyla wcześniej ustawione zawieszenie.

Jakie są skutki zawieszenia władzy rodzicielskiej?

Zawieszenie władzy rodzicielskiej oznacza, że rodzic, którego prawa rodzicielskie zostały zawieszone, nie może wykonywać praw wynikających z tej władzy, pomimo że nadal jego prawa i obowiązki istnieją. Taki rodzic nie może zatem zarządzać majątkiem dziecka, sprawować nad nim pieczy albo reprezentować dziecka.

Na czym polega pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Jeżeli rodzic zostaje pozbawiony władzy rodzicielskiej, to skutkiem tego jest utrata wszystkich praw do podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących dziecka.

Wystąpienie jednej z poniższej przesłanki pozbawia władzy rodzicielskiej:

  • trwała przeszkoda uniemożliwiająca wykonywanie władzy rodzicielskiej (np. choroba psychiczna rodziców, skazanie ich na długoletnią karę pozbawienia wolności, zaginięcie ojca dziecka);
  • nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców (np. zmuszanie dziecka do ciężkiej pracy, znęcanie się nad dzieckiem, nakłanianie do popełniania przestępstw);
  • rażące zaniedbywanie przez rodziców swych obowiązków wobec dziecka (np. alkoholizm rodziców, zupełny brak zainteresowania się dzieckiem, niezapewnienie mu środków egzystencji).

Sąd może także pozbawić władzy rodziców, którym została ona wcześniej ograniczona przez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo placówce opiekuńczo – wychowawczej, jeżeli pomimo udzielonej im pomocy nie ustały przyczyny ograniczenia, w szczególności, gdy rodzice nie interesują się dzieckiem.

Jeżeli pozbawienie władzy rodzicielskiej dotyczy tylko jednego z rodziców, władza w całości przysługuje drugiemu rodzicowi. W przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej obojga rodziców ustanawia się dla dziecka opiekę.

Ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem

Pamiętaj, że ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej nie sprawia, że rodzic nie ma prawa do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Podkreślę jeszcze raz, że czym innym jest prawo do kontaktów z dzieckiem, a czym innym władza rodzicielska.

Czasami jednak na skutek przyczyn, które uzasadniają ograniczenie, zawieszenie lub całkowite pozbawienie władzy rodzicielskiej, może również dojść do ograniczenia albo zakazania kontaktów rodzica z dzieckiem, np. na skutek uzależnienia od alkoholu jednego z rodziców i jego demoralizujący wpływ na dziecko.

See also:  Rozwód z żoną która nadużywa alkoholu

Są to jednak odrębne instytucje.

Podsumowując, dla dobra dziecka zawsze powinniście ze sobą współpracować tak, aby przekonać Sąd, że władza rodzicielska może zostać pomiędzy Wami podzielona. Warto zatem, abyście wypracowali wspólne porozumienie i przedstawili je Sądowi.

Niestety życie pisze własne scenariusze i często zauważam, że pomimo bycia przykładnym rodzicem, na skutek zatargów i kłótni rodziców, którzy nie potrafią dojść ze sobą do porozumienia po rozwodzie albo orzeczonej separacji, Sąd musi ograniczyć prawa rodzicielskie jednego z rodziców, kierując się dobrem dziecka.

Blog

Poniedziałek, Luty 22, 2021, 15:39

Zawieszenie władzy rodzicielskiej pijącym rodzicom

W myśl art. 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: krio) dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do uzyskania pełnoletności. Władza rodzicielska co do zasady przysługuje jednocześnie obojgu rodzicom. Prawodawca, jednakże w art.

93 krio, zastrzega, że jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Oczywiście w powyższym przedmiocie sąd może orzec, także na wniosek, gdyby w trakcie późniejszego sprawowania władzy rodzicielskiej ujawniły się takie okoliczności, które godzą w dobro dziecka lub sprawowanie władzy rodzicielskiej stało się niemożliwe.

W uzupełnieniu podkreślić należy, że jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. Nadto to samo dotyczy wypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa zawieszeniu. (art. 94. k.r.i.o)

Sąd zawieszając wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców uwzględnia okoliczności, które stanowią podstawę orzekania. I tak zgodnie z dyrektywa zawartą w art.

110 krio, sąd opiekuńczy w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej może orzec o jej zawieszeniu.

Wskazać trzeba, że jeżeli odpadnie przyczyna zawieszenia sprawowania władzy rodzicielskiej sąd uchyli przedmiotowe zawieszenie. Przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej stanowić mogą, np:

  • a) pobyt rodzica w więzieniu, b) długotrwały pobyt rodzica za granicą,
  • c) długotrwały pobyt w szpitalu, itd.

W tym miejscu podkreślić należy, że przeszkoda w przedmiocie zawieszenia sprawowania władzy rodzicielskiej musi mieć charakter przemijający. To znaczy, że sąd rodzinny nie może uznać za podstawę orzeczenia przeszkody o charakterze trwałym lub jednorazowym.

W tej kwesti wypowiedział się Sąd Najwyższy w tezie drugiej orzeczenia z dnia 8 października 1964r. w sprawie sygn.

akt: II CR 418/64, uznając, że „ zawieszenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi dopuszczalne jest wtedy, gdy rodzice, którzy chcą sprawować władzę rodzicielską, nie sprawują jej wobec istniejących w tym względzie przemijających przeszkód, którym przeciwstawić się nie mogą”.

Podobnie Sąd Najwyższy odnosząc się do stałego pobytu rodzica za granicą stwierdził, że jeżeli władza rodzicielska służy obojgu rodzicom, to o istotnych sprawach dziecka rozstrzygają oni wspólnie, a w braku porozumienia – rozstrzygnięcie należy do sądu opiekuńczego.

Decyzje opiekuńcze w stosunku do dziecka powinny być podejmowane sprawnie i bez zakłóceń. Temu wymogowi nie może sprostać sytuacja, gdy jeden z rodziców przebywa stale za granicą i jest tam mocno zaangażowany w tworzenie nowych podstaw swojej egzystencji.

Współdziałanie rodziców przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej staje się wówczas iluzją – władzę tę wykonuje praktycznie rodzic opiekujący się dziećmi i nie powinno dochodzić do zakłóceń w jej wykonywaniu.

W konsekwencji zawieszenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców umożliwia w przedstawionej sytuacji harmonijne wykonywanie uprawnień rodzicielskich drugiemu z nich (por. art. 94 § 1 zd. drugie kro), a dzieje się to w interesie dziecka. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 1999r w sprawie sygn. akt: III CKN 483/98).

Uzależniony rodzic może pożegnać się z władzą rodzicielską

Na wokandach w sądach rodzinnych bardzo często pojawia się problem uzależnienia rodzica od alkoholu, narkotyków czy dopalaczy. Nałogi te niewątpliwie ujemnie wpływają na sposób wykonywania władzy rodzicielskiej – podkreślają eksperci.

– Jako adwokat od wielu lat zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego dostrzegam znaczną ilość spraw, w których pojawia się problem uzależnienia od alkoholu.

Uczciwie trzeba powiedzieć, że w większości spraw ten problem dotyczy mężczyzn, choć oczywiście, zdarzają się też sprawy, w których osobą uzależnioną od alkoholu jest kobieta.

W każdej sprawie o rozwód, separację, władzę rodzicielską nad dziećmi, kontakty i alimenty kwestia uzależnienia od alkoholu jednej ze stron musi być brana przez sąd pod uwagę  – wskazuje adwokat Marta Pendzej, mediator, prowadząca Kancelarię Adwokacką w Krakowie.

Czytaj: Przy rozstrzyganiu o władzy rodzicielskiej i kontaktach decyduje dobro dziecka, a nie rodzica>>  

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

– Rodzic, który cierpi na alkoholizm, narusza dobro dziecka, gdy nie wykazuje zainteresowania nim lub gdy nie dba o jego fizyczny i psychiczny rozwój.

Skutkiem problemu alkoholowego rodzica mogą być też tolerowanie złego zachowania dziecka, niedopilnowanie obowiązku szkolnego, a także stwarzanie sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu małoletniego – wymienia adwokat, mediator Karolina Wrąbel prowadząca Kancelarię Adwokacką w Łodzi.

Mecenas Wrąbel wskazuje, że przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej zostały wymienione w art. 111 k.r.o. Są nimi: trwała przeszkoda uniemożliwiająca wykonywanie władzy rodzicielskiej, nadużywanie władzy rodzicielskiej oraz rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka.

– W przypadku zaistnienia choć jednej z wymienionych przesłanek sąd obligatoryjnie pozbawia rodzica władzy rodzicielskiej. Orzeczenie sądu pozbawiające władzy rodzicielskiej jest najostrzejszym i najdalej idącym środkiem ingerencji sądu w sferę wykonywania tej władzy. Podstawowym celem interwencji wymiaru sprawiedliwości jest ochrona interesów dziecka – podkreśla Karolina Wrąbel.

– Pierwotnymi przyczynami nadużywania władzy rodzicielskiej oraz rażącego zaniedbywania obowiązków względem dziecka może być choroba alkoholowa, a także używanie narkotyków.

Niejako oczywiste jest, że w sytuacji kiedy występuje uzależnienie od tych substancji mamy do czynienia z trybem życia niegwarantującym prawidłowego rozwoju dziecka – wskazuje.

Podkreśla, że konsekwencją tego jest narażenie dobra dziecka.

– Bezsprzecznie uzależnienie od alkoholu może mieć i ma wpływ na orzekanie o władzy. To, jaki będzie mieć wpływ, podlega każdorazowo ocenie sądu.

Rodzaj środka winien każdorazowo uwzględniać dobro dziecka, niemniej jednak sądy bardzo rzadko sięgają po możliwość pozbawienia władzy rodzicielskiej – podkreśla adwokat Piotr Jankowski, LL.M. prowadzący kancelarię adwokacką w Szczecinie.

I wskazuje, że sąd zastosuje wskazany środek w sytuacji, kiedy dobro dziecka jest faktycznie zagrożone i de facto kontakt z rodzicem może stanowić zagrożenie dla jego rozwoju.

See also:  Dom jako obciążenie po rozwodzie

– W dotychczasowej karierze miałem tylko kilka takich przypadków i zazwyczaj alkoholizm nie był wyłączną przyczyną zastosowania wskazanego środka.

W większości przypadków, w których mówimy o alkoholizmie, w grę wchodzi także przemoc lub/i wcześniejsza karalność rodzica.

Zazwyczaj całościowa ocena postawy rodzica pozwala sądowi przyjąć wniosek, że dobro dziecka jest zagrożone w sytuacji, gdyby doszło do pozostawienia władzy temu rodzicowi – dodaje adwokat Jankowski.

– Pozostawiając władzę rodzicielską i opiekę rodzicom cierpiącym na chorobę alkoholową, bardzo prawdopodobnie skazujemy dziecko na podobny los i cierpienie. Niestety dziecko zabrane od rodziców nie zawsze zrozumie, że rodzice mogą stanowić dla niego zagrożenie – wskazuje Jankowski.

Jak zaznacza adwokat Karolina Wrąbel, aby sąd pozbawił rodzica władzy rodzicielskiej, to nadużywanie władzy, czy też rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka musi być poważne, w znacznym stopniu szkodliwe dla małoletniego, uznane jako trwałe, bądź wielokrotne.

– Jeżeli będą to przyczyny sporadyczne sąd może orzec o ograniczeniu władzy rodzicielskiej. Częstą podstawą do wydania orzeczenia jest specjalistyczna wiedza pedagogów, psychologów i lekarzy – podkreśla adwokat Wrąbel.

Czytaj: Sędzia: alkohol, przemoc, zaburzenia – to główne powody ograniczenia władzy rodzicielskiej>>  

Kontakty uzależnionego rodzica z dzieckiem

– W sprawach rodzinnych strony zazwyczaj mają tendencję do wyolbrzymiania negatywnych cech drugiego rodzica i podkreślania ich jako zagrożeń dla bezpieczeństwa i bytu dziecka. Bardzo często alkoholizm drugiego rodzica jest argumentem stosowanym do forsowania swojego stanowiska.

Rodzic, który przez lata nadużywał alkoholu, ale w prawidłowy sposób sprawował pieczę i wychowywał dziecko, nagle staje się zagrożeniem dla dziecka – podkreśla adwokat Jankowski. Mecenas zauważa, że na szczęście sąd może poddać rodzinę obiektywnej ocenie.

Służą temu wywiady kuratorów sądowych czy opinie Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów.

– Nawet rodzic alkoholik ma prawo kontaktować się z dzieckiem. Pozbawienie go władzy rodzicielskiej nie oznacza, że nie będzie miał on prawa do spotkań z dzieckiem. Niemniej jednak sad może poddać kontakty kontroli poprzez wykonywanie ich pod nadzorem kuratora – zaznacza adwokat P. Jankowski.

Jak zauważa adwokat Magdalena Rymuza, prowadząca Kancelarię Adwokacką w Siedlcach, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Siedlcach, sąd ustalając kontakty uzależnionego rodzica od alkoholu, często decyduje się na wybór miejsca kontaktów w dotychczasowym miejscu zamieszkania dziecka, ewentualnie w miejscach neutralnych jak np. świetlica, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, sala zabaw, park.

 – Uzależniony od nałogu rodzic może być również w czasie kontaktu z dzieckiem poddawany kontroli ze strony drugiego rodzica albo innych osób najbliższych z rodziny jak dziadkowie, rodzeństwo itd.

Nierzadko takie spotkania może nadzorować wyznaczony kurator sądowy, jednakże wówczas trzeba się liczyć z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Ma to zapobiec ewentualnym zagrożeniom, jakie mogłyby wystąpić, gdy podczas kontaktów rodzic chciałby spożyć alkohol lub zażyć narkotyki, co w sposób oczywisty ogranicza takiemu rodzicowi możliwość sprawowania nad dzieckiem bezpośredniej pieczy – podkreśla mecenas Rymuza.  

Terapia – deską ratunku

Adwokat Marta Pendzej dodaje, że jeśli strona jest uzależniona od alkoholu, ale samodzielnie decyduje się na podjęcie leczenia, to okoliczność ta może pozytywnie wpłynąć na rozstrzygnięcie sądu. – Gdy sąd zapozna się z zaświadczeniem o terapii, to może dać jeszcze szansę rodzicowi na realizowanie kontaktów czy sprawowanie władzy rodzicielskiej.

Inaczej jest gdy strona nie dopuszcza do siebie informacji, że zmaga się z uzależnieniem – podkreśla. Zaznacza, że alkoholikowi można uzmysłowić to, że jest osobą uzależnioną, np. w toku prowadzonej mediacji.

Mecenas Pendzej, wskazuje, że w toku mediacji można powiedzieć takiej osobie dużo więcej niż przed sądem, co może skutkować podjęciem decyzji i spisaniem uzgodnienia przez strony.

– W praktyce mediacyjnej spotkałam się z sytuacją, kiedy strony w ugodzie mediacyjnej uzależniły ilość spotkań z dzieckiem, a także to że kontakty będą odbywały się bez obecności drugiego rodzica, od zakończenia przez jednego z rodziców terapii alkoholowej, co miało zostać poświadczone stosownym dokumentem – podkreśla Karolina Wrąbel.

Jak zaznacza mec. Rymuza w praktyce sądowej sąd nie poprzestaje jedynie na słownym oświadczeniu rodzica, że podejmuje walkę z nałogiem.  – Sąd stara się sprawdzić, czy rzeczywiście za słowami idą konkretne czyny.

Przykładowo sąd może wymagać od rodzica przedstawienia zaświadczenia o podjętym leczeniu odwykowym, czy terapii przeciwdziałania uzależnieniom, a następnie o ich przebiegu i zaleceniach na przyszłość.

Sąd może również zobowiązać rodzica do terapii i współpracy z psychologiem w sprawach dziecka, ukierunkowanej na pełniejsze zrozumienie potrzeb dziecka oraz roli rodzica w jego wychowaniu i prawidłowym rozwoju, bez destrukcyjnego wpływu nałogów – tłumaczy adwokat Rymuza.

Adwokat Karolina Wrąbel zaznacza, że jeśli przyczyną pozbawienia władzy rodzicielskiej był alkoholizm rodzica, to sąd może przywrócić mu władzę rodzicielską, gdy podda się on leczeniu i skutecznie zakończy terapię odwykową.  

Zawieszenie władzy rodzicielskiej – co to jest, zasady

Zakres władzy rodzicielskiej przysługującej obojgu rodzicom (niezależnie od stanu formalnego ich związku) może ulec zmianie.

Sąd rodzinny – zależnie od zaistniałej sytuacji – może zdecydować o zawieszeniu władzy rodzicielskiej, ograniczeniu władzy rodzicielskiej lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Kryterium nadrzędnym przy rozpatrywaniu tego typu spraw jest dobro dziecka.

Władza rodzicielska – podstawowe informacje

Dziecko do osiągnięcia pełnoletności znajduje się pod wpływem i ochroną rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska, określająca z tego tytułu prawa i obowiązki obojga rodziców.

Należyte korzystanie z władzy rodzicielskiej ma zapewnić dziecku właściwy rozwój duchowy i fizyczny.

Ojciec i matka zobowiązani są chronić dobro swojego dziecka, dbać o jego majątek, reprezentować je przed urzędami i innymi podmiotami, wychowywać dziecko zgodnie z własnymi poglądami, mając jednak na względzie interes społeczny.

Rodzice podejmują najważniejsze decyzje dotyczące m.in. nauki, leczenia. Dziecko zaś powinno odwzajemniać takie wsparcie posłuszeństwem.

See also:  Jak zmusić męża do opuszczenia domu?

Równouprawnienie rodziców

Należy pamiętać, że każdy z rodziców ma jednakowe prawa i obowiązki. Powszechnie panuje błędne przekonanie, że dziecko powinno być przy matce.

W rzeczywistości to indywidualna sytuacja małoletniego decyduje o tym, który z rodziców powinien sprawować władzę rodzicielską. Prawa ojca są takie same, jak prawa matki. W obecnych czasach zaangażowanie ojców w wychowanie dzieci z roku na rok wzrasta.

Ojcowie są też coraz bardziej świadomi swoich praw w stosunku do dzieci, co niestety często wymaga od nich dochodzenia ich przed sądem.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

W sytuacjach, w których spełnianie przez rodziców ich praw i obowiązków wynikających z wykonywania władzy rodzicielskiej jest niemożliwe, sąd może orzec zawieszenie władzy rodzicielskiej.

Do takiej sytuacji dochodzi, gdy rodzice nie są w stanie wykonywać swoich obowiązków, jednak sytuacja ta na pewno ulegnie zmianie w przyszłości. Czynnik czasowej zmiany stanu (tymczasowości) jest tu niezwykle istotny.

Ideą zawieszenia władzy rodzicielskiej jest stan, w którym prawa i obowiązki rodziców nie przestają istnieć (jak to ma miejsce np.

przy wygaśnięciu władzy rodzicielskiej, czy też pozbawieniu władzy rodzicielskiej), jednak aktualnie nie mogą być wykonywane.

Jak rozpatrywać tymczasowość? Przewidywany czas istnienia przeszkody, uniemożliwiającej wykonywanie władzy rodzicielskiej, nie może być zbyt długi. Kilkutygodniowy, czy nawet kilkumiesięczny wyjazd zagraniczny nie nosi znamion trwałości, w przeciwieństwie np.

do kilkuletniego pobytu w więzieniu jednego z rodziców. W tym ostatnim przypadku sąd może uznać to za trwałą (nie tymczasową) przeszkodę, której skutkiem jest zawieszenie władzy rodzicielskiej lecz jej ograniczenie.

  Dlatego tak istotne jest określenie czasu powstania przesłanki przemijającej oraz czasu jej trwania.

  • Najczęściej do zawieszenia władzy rodzicielskiej dochodzi w sytuacji:
  • – wyjazdu za granicę rodzica lub rodziców;
  • –  leczenia szpitalnego bądź rehabilitacji rodzica lub rodziców (przewidywany czas leczenia nie powinien być długotrwały). Choroba może utrudniać podejmowanie decyzji zgodnych z dobrem dziecka;
  • – krótkotrwałego pobytu w zakładzie karnym rodzica lub rodziców.

Głównym celem zawieszenia władzy rodzicielskiej jest ochrona dziecka. Widać tu zatem wyraźną różnicę od np. ograniczenia władzy rodzicielskiej, która może zaistnieć w przypadku gdy dobro dziecka jest zagrożone (np. przez stałe stosowanie kar cielesnych).

Zawieszenie władzy rodzicielskiej – procedury i skutki

Zawieszenie władzy rodzicielskiej obowiązuje po uwzględnieniu stosownego wniosku złożonego w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu dziecka. Postanowienie o zawieszeniu władzy rodzicielskiej może zostać wydane wyłącznie po przeprowadzeniu rozprawy.

Rodzic (albo rodzice), wobec którego zastosowano zawieszenie władzy rodzicielskiej nie może sprawować osobistej pieczy nad dzieckiem, zarządzać jego majątkiem i reprezentować go przed urzędami i innymi podmiotami.

Taki rodzic nie może podejmować istotnych decyzji względem dziecka. Pełnię praw rodzicielskich przejmuje drugi rodzic, chyba że jego władza rodzicielska również została zawieszona, ograniczona lub został jej pozbawiony.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej może dotyczyć jednego z rodziców, wówczas obowiązki i prawa przysługują drugiemu z rodziców. Jeżeli zawieszenie władzy rodzicielskiej obejmuje obojga rodziców, to wówczas sąd ustanawia opiekuna dla dziecka (np. mogą to być dziadkowie, o ile nie ma przeciwwskazań).

Zawieszenie władzy rodzicielskiej nie pozbawia władzy rodzicielskiej rodzica (rodziców), chociaż na czas jego trwania ma takie same skutki jak pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Wymaga ustalenia opiekuna prawnego na czas zawieszenia prawnego, natomiast po ustaniu przyczyn zawieszenia, można złożyć wniosek do sądu rejonowego o uchylenie zawieszenia władzy rodzicielskiej.

Jeśli sąd przychyli się do wnioskowanej argumentacji, wówczas rodzic odzyskuje władzę rodzicielską.

Uwaga: Należy również pamiętać, że sąd może orzec o zawieszeniu władzy rodzicielskiej w sytuacji ogłaszania wyroku o: rozwodzie, separacji, czy też unieważnieniu małżeństwa.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej w pigułce | Rozwód à la carte

Niemożność wykonywania władzy rodzicielskiej może stanowić podstawę do zawieszenia, bądź pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej.

Granica jest dosyć cienka i polega na ustaleniu czy przeszkoda powodująca tę niemożność jest przemijająca czy trwała.

Gdy przeszkoda jest przemijająca sąd może zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej, zaś trwała przeszkoda jest jedną z przesłanek do wydania przez sąd orzeczenia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej.

Jak ustalić czy przeszkoda jest przemijająca?

Standardowo – odpowiedzi nie znajdziemy niestety w kodeksie rodzinnym – podobnie jak w wielu przypadkach w sprawach rodzinnych konieczne będzie odwołanie się do poglądów wyrażonych w orzecznictwie i doktrynie.

Przemijająca przeszkoda to stan tymczasowy, okresowy, co do którego można przewidzieć i ustalić, że ustanie, ponadto po ustaniu przeszkody rodzic będzie mógł ponownie wykonywać władzę w niezmienionym układzie relacji rodzinnych.

Przeciwieństwem jest oczywiście trwała przeszkoda, która wyłącza możliwość wykonywania władzy rodzicielskiej na stałe (czytaj, rozsądnie podchodząc do tematu nie można ustalić czasu trwania przeszkody, ewentualnie układ stosunków będzie istniał przez długi czas), ponadto rodzic nie będzie mógł ponownie wykonywać władzy w niezmienionym układzie więzi rodzinnych, bowiem te uległy zasadniczym zmianom (najczęstszy przykład – dorośnięcie dziecka).

Przeszkody przemijające – mogące stanowić podstawę do zawieszenia władzy rodzicielskiej:

  • pobyt w więzieniu (chociaż i tutaj niekiedy możemy mówić o trwałej przeszkodzie)
  • długotrwały pobyt w szpitalu
  • długotrwały pobyt za granicą

Przeszkody trwałe – mogące stanowić podstawę do pozbawienia władzy rodzicielskiej:

  • przewlekła choroba jedynego rodzica
  • skazanie na wieloletnią karę pozbawienia wolności
  • wyjazd za granicę na stałe lub na czas nieokreślony (któremu dodatkowo towarzyszy brak zainteresowania dzieckiem)

 Zawieszenie władzy rodzicielskiej to nie to samo co pozbawienie władzy rodzicielskiej

Istotą zawieszenia władzy rodzicielskiej jest to że władza de facto nadal istnieje, ale nie jest po prostu wykonywana – rodzic lub rodzice wyłączeni są od jej wykonywania.

Sąd podejmując decyzję z przedmiocie zawieszenia władzy rodzicielskiej bada całokształt wszystkich okoliczności danej sprawy – sąd może a  nie musi wydać orzeczenia o zawieszeniu władzy. Po ustaniu przyczyny zawieszenia, sąd wyda postanowienie o uchyleniu zawieszenia władzy rodzicielskiej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.