Zmiana miejsca zamieszkania dziecka przy ojcu

Rozwód, separacja czy rozpad nieformalnego związku i osobne miejsca zamieszkania partnerów – rodziców małoletniego dziecka, pociągają za sobą konieczność formalnego ustalenia miejsca pobytu tego dziecka.

Ma to znaczenie między innymi dla realizacji obowiązku alimentacyjnego. Z reguły to świadczenie pieniężne płaci bowiem na rzecz potomka ten rodzic, u którego dziecko nie przebywa na stałe.

Co się dzieje w przypadku zmiany miejsca pobytu dziecka? Alimenty automatycznie przejmuje drugi rodzic?

Rozważmy najczęstszą sytuację. Rodzice małoletniego dziecka, którym w równym stopniu przysługuje władza rodzicielska, zamieszkują osobno.

To, gdzie zamieszka dziecko, może wynikać z ich wspólnych ustaleń lub z decyzji sądu, jeśli rodzice nie mogą dojść w tej kwestii do porozumienia i matka lub ojciec (albo oboje) zwróci się z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu dziecka.

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka, a także kwestia alimentów, wymagają następnych wniosków, ale po kolei…

Zabezpieczenie i ustalenie miejsca pobytu dziecka – wnioski

Wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka – przy jednym bądź drugim rodzicu, składa się do sądu, aby sformalizować nową sytuację oraz by było jasne, pod czyją opieką przebywa na stałe małoletni lub małoletnia i które z rodziców może w związku z tym ewentualnie wystąpić o alimenty. Obowiązek alimentacyjny ciąży na obojgu, ale przyjmuje się, że rodzic, z którym mieszka dziecko, realizuje ten obowiązek poprzez osobiste starania o jego utrzymanie i wychowanie, dlatego o alimenty pozywa się zwykle drugiego rodzica. Przed tym jednak konieczny jest wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka, składany do sądu rejonowego (wydział rodzinny), który to wniosek musi spełniać wszystkie wymogi pism procesowych. Aby prawidłowo go zredagować i niczego istotnego nie pominąć, warto skorzystać z pomocy generatora tego typu dokumentów…

Stwórz wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy sobie >>

Wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka

Czasami istnieje ryzyko, że jedno z rodziców nie czekając na decyzję sądu, może chcieć samodzielnie i w tajemnicy przed drugim rodzicem zdecydować o tym, gdzie dziecko ma mieszkać (zmiana miejsca zamieszkania dziecka bez zgody ojca/matki). Warto w takiej sytuacji profilaktycznie złożyć dodatkowo do sądu wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka na czas trwającego procesu, w którym właśnie ustala się to miejsce.

Zmiana miejsca pobytu dziecka – wniosek i alimenty

Niezależnie od pierwotnej decyzji sądu ustalającej miejsce pobytu/zamieszkania dziecka, może ono ulec zmianie – na przykład dlatego, że dziecko, które ma więcej niż 13 lat może chcieć wybrać, z którym z rodziców woli mieszkać lub wpłyną na to jakieś inne okoliczności. W takiej sytuacji również należy złożyć do właściwego sądu rodzinnego stosowny wniosek – o zmianę miejsca pobytu dziecka.

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka przy ojcuFot. Zmiana miejsca pobytu dziecka a alimenty – rodzic, z którym mieszka małoletnie dziecko wypełnia obowiązek alimentacyjny poprzez osobistą pieczę nad dzieckiem, drugi rodzic zobowiązany jest zwykle do uiszczania świadczenia pieniężnego na rzecz dziecka. W przypadku zmiany miejsca pobytu dziecka zmieniają się też postanowienia alimentacyjne, ale należy o to wystąpić do sądu. Sama zmiana adresu, pod którym przebywa dziecko nie wystarcza do uchylenia obowiązku alimentacyjnego w przypadku jednego rodzica i nałożenia go na drugiego.

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka wiąże się z możliwością/koniecznością zmiany postanowień dotyczących obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka.

Jeżeli dotychczas małoletnie dziecko było na przykład przy matce, a ojciec płacił na nie alimenty, po zmianie miejsca pobytu dziecka alimenty może płacić matka. Nie dzieje się to jednak automatycznie w momencie zamieszkania dziecka z ojcem.

Nie można alimentów po prostu przestać płacić, mimo że sprawuje się już osobistą pieczę nad dzieckiem.

Trzeba w tej sytuacji zainicjować kolejne postępowania sądowe – wystąpić z powództwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego oraz z wnioskiem o zasądzenie alimentów – w tym przypadku od matki. Można to zawrzeć w jednym pozwie, przyspieszając w ten sposób nieco bieg całej sprawy.

Zobacz, jak przygotować pozew o alimenty oraz w jakich sytuacjach alimenty na dziecko się należą >>

Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej a alimenty

Zmiana miejsca pobytu dziecka to niestety nie zawsze przeprowadzka od matki do ojca czy odwrotnie. Zdarza się, że dziecko trafia do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Co wtedy z alimentami? Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówią, że obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie ustaje w takiej sytuacji.

Świadczenia pieniężne zasądzone na dziecko muszą być uiszczane, a zarządza nimi osoba wskazana w wyroku alimentacyjnym przez sąd.

O nas

Ustalenie miejsca pobytu dziecka – wniosek i orzecznictwo

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka przy ojcu

Miejsce zamieszkania dziecka reguluje prawo cywilne, zazwyczaj jest to miejsce zamieszkania rodziców lub jednego z rodziców. W przypadku rozstania rodziców konieczne jest ustalenie miejsca jego pobytu przez sąd. Sprawdź, ile może to trwać i jak wygląda orzecznictwo w tym zakresie.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka – co to jest?

W momencie rozstania rodziców dziecka, konieczne jest ustalenie miejsca zamieszkania dziecka (tzw. miejsce pobytu dziecka). Ustalenie pobytu zależy od wielu czynników, w szczególności zaś od: kompetencji i predyspozycji wychowawczych rodziców oraz rozsądnych życzeń dziecka.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka może nastąpić na drodze sądowej oraz na drodze pozasądowej wskutek mediacji i ugody zawartej przed mediatorem sądowym. Miejsce pobytu dziecka może się zmieniać w trakcie jego rozwoju.

Do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, spraw o ustalenie miejsca zamieszkania może być kilka.

Na czas trwania postępowania lub postępowania rozwodowego rodziców dziecka, można wystąpić o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka.

Jak powinien wyglądać wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka?

Aby dokonać sądownego ustalenia miejsca zamieszkania należy sporządzić odpowiedni wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka. Nie istnieje jeden uniwersalny wzór wniosku o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka.

Sam wniosek należy dobrze uzasadnić. Uzasadnienie powinno odnosić się do faktycznej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka.

Wraz z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu, warto złożyć wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka na czas trwania postępowania.

Opłata sądowa od wniosku o ustalenie miejsca pobytu dziecka wnosi 100 zł.

Miejsce pobytu dziecka przy matce

Po rozstaniu się rodziców należy ustalić, z którym z rodziców dziecko zamieszka. W Polsce najczęściej dzieci mają ustalone miejsce pobytu przy matce.

Uzasadnienie wniosku o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy matce winno odnosić się szeroko i szczegółowo do sytuacji opiekuńczo-wychowawczej danego dziecka, postaw rodziców oraz ich kompetencji i predyspozycji wychowawczych

Co daje wniosek o ustalenie miejsca pobytu? Dziecko ma wtedy ustalone jedno miejsce zamieszkania – u jedno z rodziców np. każdorazowo miejsce zamieszkania dziecka jest przy matce.

W przypadku, gdy pobyt dziecka zostanie ustalony w miejscu zamieszkania matki, ojciec dalej ma prawo do kontaktów z dzieckiem, w szczególności do kontaktów osobistych i zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania, a także kontaktów za pomocą komunikatorów internetowych.

Miejsce pobytu dziecka przy ojcu

Nie do rzadkości należą sytuacje, w których miejsce zamieszkania dziecka ustalone jest przy ojcu.

Po rozstaniu rodziców sytuacja ojca jest taka sama jak sytuacja matki. Ojciec można wszcząć sprawę o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy ojcu. Miejsce zamieszkania dziecka zależy od aktualnej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka. Nie należy zapominać także o rozsądnych życzeniach dziecka.

Ile trwa sprawa o ustalenie miejsca pobytu dziecka?

Sprawa o ustalenie miejsca pobytu dziecka, w której przesłuchiwani są świadkowie oraz przeprowadzany jest dowód z OZSS (Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów), dowód z opinii biegłego psychologa, dowód z opinii biegłego psychiatry itd.

Sprawa może trwać nawet kilkanaście miesięcy przed sądem pierwszej instancji. Wobec tego kluczowe jest zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka na czas trwania postępowania albo na czas trwania procesu o rozwód.

Sprawa o ustalenie miejsca pobytu dziecka jest delikatną sprawą z zakresu prawa rodzinnego i wymaga wielu umiejętności nie tylko z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego, ale także psychologii i psychiatrii sądowej.

Sądowe ustalenie miejsca pobytu dziecka a orzecznictwo

Orzecznictwo sądów powszechnych w zakresie sądowego ustalenia miejsca pobytu dziecka jest bardzo bogate.

Należy zwrócić uwagę na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1998 r. I CKN 1122/98,  w którym wskazano, że sąd opiekuńczy, kierując się dobrem małoletniego, bierze pod rozwagę również powszechnie znane zasady psychologii rozwojowej i pedagogiki, z których wynika że dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje kontaktu z obojgiem rodziców.

 • W pierwszym okresie życia dziecka ważniejsze są kontakty z matką, a w latach późniejszych, szczególnie, gdy jest to chłopiec – niezbędne są również kontakty z ojcem.
 • W sprawie opiekuńczej dotyczącej małoletniego sąd ma obowiązek zapoznać się z jego stanowiskiem, jeżeli stopień dojrzałości małoletniego na to pozwala i jest to celowe.
 • W każdym takim przypadku sąd rozważa możliwość uwzględnienia rozsądnego życzenia małoletniego, jeżeli jest to zgodne z jego dobrem.
 • Autor: Adwokat Anna Gręda-Adamczyk
 • Czytaj też: Wyjazd dziecka za granicę po rozwodzie – czy potrzebna jest zgoda?

Udostępnij:

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka przy ojcu

W wyroku rozwodowym sąd ustalił miejsce zamieszkania dziecka przy matce. Dziecko ma obecnie 13 lat i nie chce mieszkać z matką.

Chciałbym wnieść o zmianę jego miejsca zamieszkania, ale obawiam się, czy mam jakiekolwiek szanse, ponieważ mam przydzielonego kuratora za jazdę pod wpływem alkoholu w 2013 r., poza tym jestem osobą bezrobotną i niepełnosprawną.

Czy sąd będzie brał pod uwagę moją sytuację, czy będzie się liczył ze zdanie dziecka? Dodam, że płacę alimenty, rachunki za telefon, zajęcia i wożę dziecko na treningi i wszystkie zawody.

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W przedstawionej sprawie konieczne będzie wszczęcie postępowania zmierzającego do zmiany orzeczenia w przedmiocie władzy rodzicielskiej, a konkretnie wykazanie zasadności zmiany miejsca zamieszkania dziecka.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.

See also:  Przyznanie opieki nad dziećmi ojcu

Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

W Pańskim opisie zabrakło kilku ważnych informacji, dlatego konieczne jest doprecyzowanie: czy Pana wolą jest ograniczenie władzy rodzicielskiej matce, czy jedynie chciałby Pan zmiany miejsca zamieszkania dziecka? Podstawę prawną Pańskiego żądania stanowić wówczas będzie art. 106 K.r.o., zgodnie z którym: „jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka”.

Co bada sąd rodzinny, aby zdecydować o miejscu zamieszkania dziecka?

Jeśli zdecyduje się Pan na złożenie wniosku o zmianę orzeczenia w zakresie władzy rodzicielskiej, należałoby także złożyć wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego psychologa dziecięcego lub Zespołu Specjalistów Sądowych.

Taką opinię sporządza się, aby ustalić, jakie relacje łączą Pana z dzieckiem i dziecko z Panem, jak dziecko reaguje na matkę i na Pana, co spowodowało, że obecnie dziecko sygnalizuje chęć zamieszkiwania z Panem, gdzie chciałoby się wychowywać, czy i od kiedy myśli o przeprowadzce do Pana.

Te wszystkie okoliczności sąd będzie brał pod uwagę, jeżeli wiek dziecka, a przede wszystkim jego stopień rozwoju emocjonalnego pozwoli na stwierdzenie, że wola dziecka jest zgodna z jego wewnętrznymi oczekiwaniami, a Pan w żaden sposób nie buntuje małoletniego przeciwko matce.

Podał Pan, że jest osobą niepełnosprawną – w mojej ocenie, o ile Pańska niepełnosprawność nie miałaby wpływu na sprawowanie opieki na dzieckiem, nie stanowi ona przeszkody. Tym bardziej, że, jak Pan wspomniał, spędza Pan z dzieckiem bardzo dużo czasu. Myślę, że również stan bezrobocia takim ograniczeniem być nie powinien.

Proszę mieć jednak świadomość, że na pewno sąd zleci przeprowadzenie wywiadu kuratorskiego, gdzie będą ustalane Pańskie warunki mieszkaniowe, bytowe i czy odpowiadają one potrzebom dziecka. Z pewnością w ramach wywiadu o opinię o Panu zostaną poproszeni sąsiedzi.

Zobacz również: Zmiana miejsca zamieszkania a zmiana szkoły

Obowiązki i prawa rodziców dziecka

Proszę pamiętać, że każdy rodzic jest zobowiązany do wspierania dziecka i do należnego mu szacunku (art. 87 K.r.o.). Władza rodzicielska to w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw (art. 95 § 1 K.r.o.).

Bardzo ważne jest, aby wykonywanie władzy rodzicielskiej odbywało się zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym. Sprawowanie władzy rodzicielskiej obejmuje nie tylko element wychowawczy, ale także zarządczy, odnoszący się do majątku dziecka.

Rodzice mają obowiązek sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską (art. 101 § 1 K.r.o.). Prawem rodziców jest wychowywanie dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską oraz kierowanie nim.

Są obowiązani do troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i należyte przygotowanie go do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień (art. 96 § 1 K.r.o.). Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Zanim więc zdecyduje się Pan na krok prawny w postaci wniosku do sądu rodzinnego, proszę przemyśleć całą sytuację.

Może warto byłoby teraz w większym stopniu zacząć interesować się dzieckiem i podejmować rozmowy z pedagogiem, wychowawcą szkolnym itp., by w toku postępowania móc wskazać na tego rodzaju kontakty.

Najważniejsza będzie jednak opinia biegłego i zdanie samego dziecka, o ile nie sprawia ono problemów wychowawczych.

Zobacz również: Czy za kradzież można dostać kuratora?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Czy jedno z rodziców może zdecydować o zmianie miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie? – Dolnośląski Holding Prawny

Po rozwodzie wszystkie kwestie dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem zostały ustalone – czy to polubownie, czy przez sąd – i są przez obojga rodziców respektowane. Jednakże jedno z nich, to u którego dziecko zamieszkuje na stałe, postanawia się przeprowadzić. Czy jest to możliwe bez uzyskania zgody ex-małżonka i czy sprawę można skierować do sądu?

Zmiana miejsca zamieszkania – czy utrudni kontakt z dzieckiem?

Wiele zależy oczywiście od tego, czy zmiana miejsca zamieszkania dziecka, wyraźnie utrudni kontakt dziecka z drugim z rodziców.

Rodzic, z którym zamieszkuje dziecko może z przyczyn osobistych lub zawodowych zechcieć zamieszkać kilkaset kilometrów od dotychczasowego miejsca zamieszkania, co w istotny sposób wpłynie na łatwość kontaktu, bowiem na drodze staną problemy logistyczne, czas, jaki należy poświęcić na dojazdy, a także koszty podróży. Czy w takiej sytuacji drugie z rodziców może sprzeciwić się przeprowadzce dziecka?

Kwestia władzy rodzicielskiej

Sytuacja ze zmianą miejsca zamieszkania w dużej mierze zależy od tego, jak uregulowana została władza rodzicielska.

W sytuacji, kiedy oboje rodzice zachowują pełną władzę rodzicielską, wówczas mają prawo i obowiązek ją wykonywać. Miejsce zamieszkania dziecka jest istotną kwestią życia dziecka, bowiem niesie ze sobą szereg innych konsekwencji, np.

konieczność zmiany szkoły. Dlatego też rodzic, u którego dziecko zamieszkuje, musi zapytać o zgodę ex-małżonka.

Nieco mniej oczywista jest sytuacja, w której jedno z rodziców za sprawą decyzji sądu ma ograniczoną władzę rodzicielską.

Sąd ogranicza bowiem władzę rodzicielską w danym zakresie, co w dalszym ciągu może oznaczać, że ex-małżonek ma prawo decydowania w kwestii istotnych spraw dziecka.

Wtedy decyzja nadal powinna być podejmowana przez oboje rodziców, a szczególne znaczenie ma to, czy sposób jej podjęcia wpłynie na możliwość utrzymywania kontaktu z dzieckiem.

Dokonaj ustaleń z byłym małżonkiem

Dla dobra dziecka oraz zachowania możliwości respektowania swoich praw w kwestii kontaktu z dzieckiem, przed podjęciem decyzji o przeprowadzce najlepiej jest porozmawiać z ex-małżonkiem i spróbować ustalić pewne ułatwienia w kontakcie z pociechą, np.

kwestie przewozu dziecka pomiędzy domami rodziców czy ustalenia dodatkowych dni na spotkania, jeśli cotygodniowe odwiedziny okażą się niemożliwe. Przeprowadzka bez uprzedniej próby dogadania się, może skutkować natychmiastowym skierowaniem sprawy do sądu przez byłego małżonka.

Niemożność rozwiązania sporu – potrzebna będzie decyzja sądu

Jeżeli byli małżonkowie nie dojdą polubownie do porozumienia, wówczas decyzję o możliwości zmiany miejsca zamieszkania przez jednego z byłych małżonków wraz z dzieckiem może wydać sąd rodzinny. Każda sytuacja tego typu będzie inna, a najważniejszą kwestią pozostaje zawsze dobro dziecka.

W takiej sytuacji konieczna może okazać się pomoc prawna – odpowiednia argumentacja przed sądem pomoże uzyskać jak najbardziej korzystne dla dziecka orzeczenie sądu.

Jeżeli zatem znalazłeś lub znalazłaś się w podobnym położeniu, sprawdź naszą ofertę z zakresu pomocy prawnej w kwestii sprawowania opieki nad dziećmi: prawnik rozwody Wrocław.

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie

Rozwód masz już za sobą, podział majątku również, co do kontaktów z dzieckiem, o dziwo, jakoś tam brniecie z byłą przez grafik z wyroku bez większych zakłóceń – po latach sądowej jatki nareszcie jest względnie.

I nagle petarda.

  Podczas Twojego weekendu z dzieckiem, małoletni syn przypadkowo, w połowie opowieści o fascynującej lekcji plastyki w ramach zdalnego nauczania, kiedy to kleił z takim zapałem rzeźbę z soli, że umazgał przy okazji monitor i klawiaturę laptopa, wspomniał nagle, że mama planuje przeprowadzkę z nim i swoim aktualnym narzeczonym na drugi koniec Polski. I że będzie fajnie. Tak mówiła.

Po wyjaśnieniu sobie z byłą wszelkich niuansów dotyczących tych planów już wiesz, że fajnie nie będzie, bo to nowe miejsce zamieszkania Bartka będzie aż 400 km stąd.

Brzmi znajomo? Czy mama Bartka na pewno nie musi się niczym przejmować, kiedy bez zgody ojca zamierza wyprowadzić się z dzieckiem na drugi koniec Polski?

 Po pierwsze, jeśli oboje rodzice mają pełną władzę rodzicielską, to każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Po drugie, zmiana miejsca zamieszkania zalicza się do tzw. istotnych spraw dziecka.  Co za tym idzie, w omawianej sytuacji, chcąc przeprowadzić się wraz z synkiem do innej miejscowości, mama dziecka powinna jednak uzyskać zgodę drugiego rodzica.

A co, jeśli nasz ex nie wyraża takiej zgody? No cóż, sprawa się komplikuje, albowiem powinniśmy wówczas wystąpić do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, tj. wyrażenie zgody na zmianę miejsca zamieszkania potomka i dopiero później przystąpić do pakowania. Odwrotna kolejność może być źródłem problemów.

Co natomiast w przypadku, gdy to nam powierzono władzę rodzicielską nad dzieckiem w wyroku rozwodowym, a byłemu mężowi ograniczono do współdecydowania o istotnych kwestiach dotyczących małoletniego, takich jak np. edukacja, leczenie i wyjazdy zagraniczne? Czy wtedy nadal może on zgłosić weto?

Cóż, w tym temacie wypowiadał się nawet Sąd Najwyższy, który wskazał, że ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców do określonych uprawnień i obowiązków wobec dziecka nie oznacza automatycznie wyłączenia go od współdecydowania o niektórych istotnych sprawach naszej pociechy. Jednocześnie podkreślił, iż nie każda decyzja podejmowana musi być przez rodziców wspólnie, niemniej wystarczającą ku temu przesłanką jest, by od sposobu jej rozstrzygnięcia zależała dalsza możliwość wykonywania uprawnień i obowiązków drugiego rodzica.

Zatem również w tym przypadku, gdy chcemy przeprowadzić się do innej miejscowości, powinniśmy uzyskać zgodę byłego małżonka, albowiem decyzja ta będzie miała wpływ na jego kontakty z dzieckiem.

See also:  Czy były mąż może obciążyć mnie kosztami rozprawy po apelacji?

Należy także pamiętać, że jeżeli w wyroku rozwodowym jego władzę ograniczono, pozostawiając mu prawo do współdecydowania o wyborze szkoły, a nasza wyprowadzka będzie skutkowała zmianą dotychczasowej placówki, to również z tego względu będzie miał on prawo do wspólnego podjęcia decyzji.

Jeśli nie zapytasz go o zdanie i spakujesz toboły, narażasz się na wystąpienie przez niego do sądu z wnioskiem o zmianę sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej.

Przy czym, aby uniknąć zbędnego stresu, najlepiej zainicjować ze swoim ex dialog i zaproponować rozwiązania korzystne dla obydwu stron – np.

że będziesz zawozić dziecko na spotkania, a on będzie je odwoził po wizycie czy też wydłużycie godziny kontaktów drugiego rodzica lub ustalicie dodatkowe dni, kiedy będzie mógł zabierać dziecko – to kilka przykładów rozwiązań, ale do tanga trzeba dwojga.

Należy wziąć także pod uwagę opcję, że sąd uzna wyprowadzkę za zgodną z dobrem dziecka i wyda na to zgodę po analizie całokształtu sytuacji. W każdej sprawie wygląda to inaczej.

Podobne artykuły

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka a zgoda ojca

Jeśli oboje rodzice, którym przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej, nie mogą dojść do porozumienia w zakresie rozwiązania istotnej sprawy dotyczącej osoby lub majątku dziecka, kwestię tę musi rozstrzygnąć sąd opiekuńczy.

Zmiana miejsca zamieszkania jest „istotną sprawą dziecka” i wymaga ingerencji sądu, jeśli dotychczas nie zostało ustalone na drodze sądowej, że to Pani wykonuje władzę rodzicielską nad małoletnim synem, a w związku z tym każdorazowe miejsce Pani zamieszkania, jako opiekuna, jest jednocześnie miejscem zamieszkania dziecka (por. art.

26 § 1 Kodeksu cywilnego). Jeśli takie rozstrzygnięcie dotychczas nie zostało wydane, ojciec dziecka może sprzeciwić się Pani planom.

Groźby byłego męża o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem

Jednak stanowisko ojca w sprawie zmiany miejsca zamieszkania syna nie ma żadnego związku z chęcią pozbawienia Pani prawa do opieki nad synem.

Aby taki zamiar wdrożyć, były partner musiałby najpierw wystąpić o ograniczenie lub pozbawienie Pani władzy rodzicielskiej, co musi mieć określone podstawy.

Kolejnym odrębnym problemem jest uregulowanie kontaktów z synem, do których jego ojciec ma prawo i korzystając z procedury przed sądem rodzinnym, może o uregulowanie tych kontaktów wystąpić.

Wskazówkę w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej, niezależnie od tego, czy rodzice pozostają w związku małżeńskim, czy nie, daje przepis art. 95 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.; w skrócie K.r.o.

), zgodnie z którym władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Jak stanowi art. 97 § 2 K.r.o., o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, w braku porozumienia pomiędzy nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Proceduralną reakcją na brak możliwości porozumienia się rodziców w tak ważnej sprawie, jak zmiana miejsca zamieszkania dziecka, wyjazd dziecka za granicę itd., powinno być złożenie przez jedno z rodziców do sądu opiekuńczego wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Jak wynika z treści przepisu art. 582 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.

), rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia między rodzicami, może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia oświadczeń, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami.

Rozwód i zmiana zamieszkania dziecka z matką

W takim postępowaniu nieprocesowym sąd będzie przede wszystkim badać, czy dla dziecka dobra jest zmiana miejsca zamieszkania, czy w nowym miejscu będzie mieć godne warunki życiowe, czy Pani będzie mieć tam źródło dochodu itd. Te wszystkie okoliczności sąd rozważy, jednak nie ma nigdy gwarancji, że orzeczenie będzie zgodne z Pani wnioskiem.

Wiele zależy również od tego, jak zamierza Pani zorganizować opiekę nad dzieckiem w czasie pracy.

Wskazane warunki należy następnie porównać z tymi, w jakich wychowuje się dziecko obecnie, aby odpowiedzieć na pytanie, czy przeprowadzka jest dla syna lepszym rozwiązaniem, czy jednak bardziej odpowiadające dobru dziecka jest jego pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania, z babcią, z możliwością bliższego kontaktu z ojcem.

W doktrynie (nauce prawa) podkreśla się, że rola sądu opiekuńczego, działającego na podstawie art. 97 § 2 K.r.o., jest przede wszystkim mediacyjna – w tym sensie, że sąd ten powinien nakłaniać rodziców do uzgodnienia stanowisk.

Zwraca się też uwagę na szczególny charakter orzeczenia zapadłego w tym trybie – skoro zastępuje ono tylko wolę rodziców z powodu jej rozbieżności, to rodzice mogą po jego zapadnięciu powziąć wspólnie odmienną decyzję.

Najczęściej sądy rozwiązują takie istotne sprawy dziecka jak imię, jakie będzie nosić (lub nazwisko), wybór szkoły, sposobu leczenia, wydanie dokumentu paszportowego, dłuższy wyjazd za granicę.

Postępowanie sądowe dotyczące zmiany miejsca zamieszkania dziecka 

Sąd opiekuńczy to sąd rodzinny (art. 568 § 1 K.p.c.), a dokładnie wydział rodzinny i nieletnich sądu rejonowego. Wyłącznie właściwy jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć (tj. dziecka), a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu.

Wniosek w takiej sprawie jest wolny od opłat sądowych, bowiem sąd może wszcząć postępowanie także z urzędu (art. 95 ust. 1 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Postanowienie sądu jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było – z chwilą wydania (art. 578 K.p.c.).

W razie braku akceptacji orzeczenia sądu wnioskodawcy lub uczestnikowi postępowania służy prawo wniesienia apelacji do sądu drugiej instancji (art. 518 K.p.c.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Ustalenie miejsca pobytu dziecka po rozwodzie – Prawo rodzinne

Kiedy rodzice decydują się na rozstanie, dzielą między sobą nie tylko majątek, ale także obowiązki i finanse związane z ich pociechą.

Jednym z koniecznych ustaleń jest wówczas miejsce zamieszkania dziecka. Można to zrobić polubownie i bezkonfliktowo, ale w niektórych przypadkach ingerencja sądu jest konieczna ze względu na dobro najmłodszych.

Wyjaśniamy więc, jak wygląda ustalenie miejsca pobytu dziecka.

Porada prawna online

 

Co jest miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską?

Szukając rzetelnych informacji na temat mechanizmów prawnych, które regulują formalne podstawy relacji rodzinnych, najlepiej sięgnąć do źródła, czyli Kodeksu cywilnego.

Art 25. kc. wskazuje, że miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której człowiek przebywa z zamiarem stałego pobytu. Z kolei jeśli chodzi o małoletniego, to zgodnie z art. 26. § 1.

miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania jego rodziców lub jednego z nich („któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej”).

W przypadku, gdy i matka, i ojciec sprawują władzę rodzicielską na równi, ale mają osobne miejsce zamieszkania, przepisy dają dwie ogólne alternatywy:

 • miejsce zamieszkania dziecka jest u rodzica, u którego stale przebywa;
 • jeśli dziecko u żadnego z rodziców nie przebywa na stałe, miejsce pobytu ustala sąd opiekuńczy.

Kiedy trzeba ustalić miejsce zamieszkania dziecka?

W praktyce powyższe przepisy wyglądają tak, że ustalenie miejsca pobytu dziecka ma miejsce, kiedy rodzice się rozstają i oboje chcą widywać się z dzieckiem w swoich własnych miejscach zamieszkania.

Mamy tu na myśli nie tylko rozwód, ale także separację czy rozpad związku partnerskiego. Innymi słowy, każdą sytuację, w której rodzice dotychczas mieszkający razem postanawiają zamieszkać osobno.

 

Ustalenie miejsca pobytu dziecka przez rodziców

Niezależnie od tego, czy rozstanie rodziców wiąże się z rozwodem czy nie, do ustalenia miejsca zamieszkania dziecka nie trzeba angażować sądu – rodzice mogą rozwiązać to między sobą lub między sobą i pociechą, która ma przecież dużo do powiedzenia w sprawie.

W określenie miejsca zamieszkania dziecka nie musi ingerować sąd, jeśli byli rodzice potrafią dojść do porozumienia – tym bardziej, jeśli pełna władza rodzicielska przysługuje obu stronom. W większości sytuacji po rozstaniu dziecko stale przebywa z matką, a z ojcem systematycznie się spotyka.

Nie jest to oczywiście reguła – gdy tego wymaga dobro dziecka, jego miejsce zamieszkania może być u ojca.

Jeśli ma dojść do rozwodu, wszystkie sprawy związane z pociechami najlepiej ustalić polubownie, mając na względzie dobro dziecka, a nie własne niesnaski. Miejsce zamieszkania dziecka nie będzie poruszane na sali sądowej, jeśli rodzice nie uwzględnią tego w pozwie rozwodowym.

Co jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia? Czy sądowe ustalenie miejsca pobytu dziecka jest jedyną opcją? Na szczęście nie – wielu parom pomagają mediacje prowadzone przez adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym.

Na takich spotkaniach można porozumieć się w temacie wszystkich kwestii dotyczących wychowania dziecka: alimentów, władzy rodzicielskiej, formy i częstotliwości kontaktów, dysponowania majątkiem dziecka, a także miejsca zamieszkania.

 

Ustalenie miejsca pobytu dziecka przez sąd

Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka może odbyć się na rozprawie rozwodowej lub niezależnie od rozpadu małżeństwa. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, kiedy rodzice nie mogą sami dojść do porozumienia, np. jeden chce ograniczyć władzę rodzicielską drugiego.

Żeby do gry wkroczył sąd opiekuńczy, rodzic sprawujący pieczę nad małoletnim musi złożyć wniosek o ustalenie, że miejscem zamieszkania dziecka jest jego własne miejsce zamieszkania. Wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka jest pismem procesowym, więc jego napisanie najlepiej powierzyć adwokatowi specjalizującemu się w prawie rodzinnym.

See also:  Rozwód i mieszkanie na kredyt

Jeśli pełna władza rodzicielska należy tylko do jednego z rodziców (drugi jest jej pozbawiony lub ma ograniczoną władzę rodzicielską), sąd ustali miejsce pobytu dziecka przy nim. Jeśli jednak oboje mają powierzoną pełnię władzy rodzicielskiej nad małoletnim i żyją osobno, sąd będzie potrzebował uzasadnienia wniosku. Podczas postępowania zostaną zbadane następujące kwestie:

 • z kim dziecko mieszkało do tej pory i jakie relacje ma z obojgiem rodziców;
 • jak realizowana była do tej pory władza rodzicielska;
 • w jakim stopniu rodzice znają tryb życia dziecka (edukacja, zdrowie, środowisko znajomych) i jego potrzeby;
 • gdzie było wspólne miejsce zamieszkania rodziców przed rozstaniem;
 • jak cechy charakterologiczne rodziców wpływają na wychowanie dziecka i który z nich ma większe predyspozycje opiekuńczo-wychowawcze.

Żeby sąd rozstrzygający o istotnych sprawach dziecka poznał odpowiedzi na powyższe pytania, niezbędne są dowody, które przekonująco uzasadnią wniosek o ustalenie miejsca pobytu – należą do nich:

 • wywiad środowiskowy,
 • opinia biegłego, czyli psychologa i pedagoga,
 • opinia dziecka, którego miejsce zamieszkania jest ustalane (jeśli jest na tyle dojrzałe),
 • zeznania świadków opisujących sposób sprawowania władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców,
 • dokumentacja, np. wnioski prywatnego psychologa, pisma urzędowe,
 • zdjęcia przestrzeni przeznaczonej dla dziecka w domu rodzica.

Sprawami o ustalenie miejsca pobytu dziecka – tak jak innymi przypadkami z zakresu prawa rodzinnego – zajmuje się adwokat Jaśków. Rolą prawnika jest nie tylko doprowadzenie sprawy do zwycięstwa, ale także dostrzeżenie najważniejszych problemów – potrzeby poczucia bezpieczeństwa dziecka czy zapewnienie mu zdrowia fizycznego i psychicznego.

Skutki ustalenia miejsca pobytu dziecka

Szeroko rozumiane dobro dziecka obejmuje nie tylko kwestie miejsca pobytu, ale także wsparcia finansowego od obojga rodziców. Ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego wpływa na kwestię alimentów, bo wskazuje, który rodzic zajmuje się najmłodszym na co dzień, a tym samym ma prawo do złożenia pozwu o alimenty.

Rodzic, który nie zgadza się z miejscem zamieszkania dziecka ustalonym przez sąd, może wystąpić z apelacją do sądu okręgowego.

Zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka na czas postępowania

Postępowanie rozwodowe może ciągnąć się miesiącami, a nawet latami, tym bardziej jeśli częścią procesu jest ustalenie władzy rodzicielskiej. Gdzie dziecko mieszka w tym czasie? Rodzic może wystąpić o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka. Odpowiedni wniosek składa się razem z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu.

Na czas postępowania rozwodowego można złożyć również wniosek o zabezpieczenie alimentów i kontaktów z dzieckiem.

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka

Spraw o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka może być kilka.

Jeśli przykładowo miejsce pobytu dziecka zostało najpierw ustalone przy matce, ale potem z podobnym żądaniem wystąpi jego ojciec i sąd zmieni decyzję, to ojciec może wnioskować o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, a w konsekwencji o zasądzenie alimentów od matki dziecka. Innymi słowy, zarówno miejsce zamieszkania dziecka, jak i alimenty nie są ustalane przez sąd raz na zawsze.

Zmiana miejsca zamieszkania należy do istotnych spraw dziecka i może wpłynąć na wiele aspektów jego życia społecznego, edukacji, zdrowia itp. Sąd weźmie to pod uwagę przy ocenie dobra dziecka. 

Zadzwoń!

 

FAQ:

Ustalenie miejsca pobytu dziecka a władza rodzicielska – jak na siebie wpływają?

Miejscem pobytu dziecka jest miejsce zamieszkania rodzica, który sprawuje władzę rodzicielską. Jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom mającym osobne domy, miejsce zamieszkania dziecka jest tam, gdzie pociecha stale przebywa.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka – jak się za to zabrać?

Rodzice mający pełnię władzy rodzicielskiej i osobne miejsca zamieszkania mogą porozumieć się w kwestiach pociech bezkonfliktowo – np. podczas mediacji z adwokatem. Jeśli jednak sprawę ma przejąć sąd opiekuńczy, jeden z rodziców musi złożyć wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka. Można dołączyć go do pozwu rozwodowego.

Jak napisać wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka?

We wniosku musi się znaleźć przede wszystkim odpowiednie uzasadnienie, w którym udowodnimy, dlaczego miejsce zamieszkania dziecka ma być przy nas. Po drugie taki wniosek jest pismem procesowym – musi spełniać więc szereg wymogów formalnych. Napisanie wniosku o ustalenie miejsca pobytu dziecka najlepiej zlecić prawnikowi.

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie – ustalenie miejsca pobytu dziecka

Blog

15 kwi 2020  | Kategorie: Prawo 

Ustalenie miejsca pobytu dziecka zachodzi najczęściej w sytuacjach takich jak:

 • rozwód,
 • separacja,
 • małżonkowie nie posiadają rozwodu lecz zamieszkują osobno,
 • rozpad związku konkubenckiego.

W myśl art. 26 § 1 k.c. miejscem zamieszkania dziecka, które pozostaje pod władzą rodzicielską jest co do zasady miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Natomiast, jeżeli rodzice dziecka na skutek rozwodu nie zamieszkują razem, a władza rodzicielska przysługuje im obojgu, wówczas miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.

Jeżeli zaś dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Z powyższego przepisu wprost wynika, iż dziecko może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania, które jest tożsame z miejscem zamieszkania rodziców. A zatem miejscem zamieszkania małoletniego dziecka, zawsze będzie to miejsce, w którym zamieszkuje rodzic mający pełną władzę rodzicielską.

Sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga o władzy rodzicielskiej, kontaktach oraz alimentach, wskazując w jakiej wysokości każdy z małżonków będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Sąd także, o ile będzie to zgodne z dobrem dziecka, może uwzględnić pisemne, zgodne porozumienie małżonków w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

W przypadku braku porozumienia co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, sąd będzie rozstrzygał na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, zawsze kierując się dobrem dziecka, nie zaś interesem rodziców.

Sąd w wyroku rozwodowym, może powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom, może przyznać ją jednemu z nich, ograniczając tym samym władzę rodzicielską drugiemu do określonych uprawnień i obowiązków.

Ponadto sąd może także pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, bądź jednego z nich albo orzec o zawieszeniu władzy rodzicielskiej. Zasadniczy problem może pojawić się wówczas, gdy oboje rodzice mają pełnie władzy rodzicielskiej, jednak mieszkają osobno. W takim przypadku, miejscem pobytu dziecka jest miejsce zamieszkania rodzica, u którego dziecko przebywa stale. Jeżeli zaś dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka przez sąd opiekuńczy

W sytuacji, gdy brak jest porozumienia między rodzicami, co do istotnych kwestii, w tym przypadku, co do miejsca zamieszkania dziecka, wówczas będzie musiał rozstrzygnąć sporną kwestię Sąd. Wszczęcie postępowania wymaga złożenia wniosku do Sądu Rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka wraz z opłata sądową.

Z uwagi, iż wniosek musi spełniać pewne wymogi formalne, warto jego treść skonsultować z adwokatem od spraw rodzinnych.

 Poradę, sporządzenie wniosku o ustalenie, że miejscem zamieszkania małoletniego jest miejsce zamieszkania rodzica, który pełni nad nim stałą pieczę oraz reprezentowanie w sprawie, można uzyskać w Kancelarii Prawnej VERBA-LEX działającej na terenie miasta Warszawy, Łodzi i Radomia.

Miejsce zamieszkania dziecka – ograniczenie władzy rodzicielskiej

Zaznaczyć należy, iż kolejny problem związany ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka, może się pojawić przy powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej przez sąd jednemu z rodziców i ograniczeniu władzy drugiego do określonych praw i obowiązków. Często rodzic nie wyraża zgody na taką zmianę.

Bardzo ważną kwestią jest, by orzeczenie Sądu w szczegółowy sposób określało jakie prawa i obowiązki posiada rodzic, któremu została ograniczona władza rodzicielska.

Jeśli z treści wyroku nie wynika wprost, że rodzic  ma  prawo do współdecydowania o zmianie miejsca zamieszkania dziecka, wówczas rodzic, któremu została powierzona władza rodzicielska, może decydować o tej kwestii samodzielnie.

Dlatego bardzo istotnym jest, by w sposób jak najbardziej precyzyjny strony uregulowały najistotniejsze kwestie dotyczące opieki nad dzieckiem. Sąd opiekuńczy może zgodnie z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka wydać stosowne postanowienie. Orzeczenie Sądu zawsze zastępuje zgodę rodzica.

Opieka naprzemienna – miejsce zamieszkania

W kontekście orzekania przez sąd o miejscu zamieszkania dzieci, pewne wątpliwości budzi rodzaj opieki naprzemiennej. Rodzice coraz częściej korzystają z tego typu rozwiązania, przejmując obowiązki na zmianę.

  (tydzień u jednego, tydzień u drugiego). Pozostaje sobie zadać pytanie, czy dziecko będzie miało wtedy dwa miejsca zamieszkania? W myśl art. 28 k.c.

dziecko w tym wypadku nie będzie miało dwóch miejsc zamieszkania, sąd orzeknie o jednym miejscu zamieszkania.

Sprawy związane z rozwodem, ustaleniem kontaktów, władzą rodzicielską, czy rozstrzygnięciem dotyczącym istotnych spraw dziecka, zawsze bywają pełne emocji i zmiany decyzji. Często dochodzi też do zmiany okoliczności faktycznych, gdzie rodzic występuje o zmianę postanowienia wydanego w sprawie.

Brak poprowadzenia sprawy od początku przez doświadczonego adwokata od rozwodów, może skutkować poważnymi konsekwencjami na przyszłość. Z uwagi na stopień zawiłości spraw dotyczących dzieci koniecznym staje się skorzystanie z usług profesjonalisty – adwokata od spraw rodzinnych.

Kancelaria Prawna VERBA-LEX oferuje pomoc w każdej sprawy rodzinnej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.