Zmiana zasądzonych na rzecz dziecka alimentów

Orzeczenia w przedmiocie alimentów mają te cechę, że wynikający z nich obowiązek – stosownie do zmiany okoliczności – może ulec zmianie. Zgodnie z art.

138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Tym samym osoba zobowiązana (np.

rodzic) może żądać obniżenia zasądzonych na rzecz uprawnionego (np. dziecka) alimentów.

Na czym polega wskazana wyżej zmiana stosunków? Przede wszystkim chodzi tu o porównanie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego w momencie wydania pierwszego orzeczenia w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego oraz w chwili obecnej.

Obniżenie tych potrzeb lub możliwości może wpłynąć na obniżenie zasądzonych uprzednio alimentów.

Jednakże „usprawiedliwione potrzeby dziecka powinny być ocenione nie tylko na podstawie wieku, lecz również miejsca pobytu dziecka, jego środowiska, możliwości zarobkowych osób zobowiązanych do jego utrzymania oraz całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku.

W szczególności pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pojęcia te w praktyce pozostają we wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemne na siebie rzutują” (por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 1975 r., III CRN 72/75).

Z kolei „przez ustawowe określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe” rozumieć należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych” (por. Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86). Przy ustalaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego należy mieć też na względzie treść art. 136 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgodnie z którym „Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych”.

Żądanie obniżenia alimentów jest roszczeniem majątkowym, a co za tym idzie wniesiony do właściwego sądu pozew podlega stosownej opłacie stosunkowej.

Zawsze należy liczyć się także z tym, że w przypadku złożenia pozwu o obniżenie alimentów druga strona procesu może złożyć pozew wzajemny, którego treścią będzie podwyższenie dotychczasowych alimentów zasądzonych na dziecko.

Roszczenia te pozostają ze sobą w niewątpliwym związku, a ocena danego stanu faktycznego, a co za tym idzie ocena tego, czy nastąpiła zmiana okoliczności należeć będzie zawsze do sądu orzekającego w sprawie.

Ostatecznie może się więc okazać, że działanie mające na celu obniżenie alimentów (złożenie pozwu), spowodowało skutek odmienny od zamierzonego (podwyższenie alimentów).

Zmiana zasądzonych na rzecz dziecka alimentów

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją, która prowadzi do pozbawienia osoby ubezwłasnowolnionej zdolności do czynności prawnych (ubezwłasnowolnienie całkowite) lub do ograniczenia jej zdolności do czynności […]

Zmiana zasądzonych na rzecz dziecka alimentów

Przesłanki rozwiązania związku małżeńskiego, a co za tym idzie podstawy do wniesienia pozwu o rozwód, czyli pisma inicjującego postępowanie o ustalenie, iż […]

Zmiana zasądzonych na rzecz dziecka alimentów

Zasadą jest, że wraz z rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód ustaje między – już byłymi – małżonkami wspólność majątkowa. W efekcie tego, w […]

Zmiana zasądzonych na rzecz dziecka alimentów

Zasadą jest, że oboje rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Tym […]

Obniżenie alimentów zasądzonych w wyroku rozwodowym – Adwokat Anna Kośmider

Zmiana zasądzonych na rzecz dziecka alimentów

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem ich dzieci istnieje do czasu, kiedy dzieci nie są w stanie samodzielnie się utrzymać, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na okrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Co do zasady rodzice realizują ten obowiązek bez potrzeby ingerencji ze strony Sądu.

Jednakże w wyroku rozwodowym Sąd Okręgowy ma obowiązek określić wysokość alimentów na rzecz dziecka od tego z rodzica, z którym dziecko nie będzie stale mieszkać.

Ustalenie obowiązku alimentacyjnego przez Sąd ma zmierzać do tego, by usprawiedliwione potrzeby dziecka zostały zapewnione. Z drugiej jednak strony wysokość alimentów zależy od zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica.

Czy można domagać się obniżenia alimentów zasądzonych w wyroku rozwodowym?

Tak! Obniżenie alimentów zasądzonych w wyroku rozwodowym jest możliwe. Należy przede wszystkim mieć na uwadze, że Sąd ustala alimenty, które są aktualne na moment wyrokowania. Sytuacja materialna rodzica, jak i potrzeby dziecka z czasem mogą się zmienić. Powództwo o obniżenie alimentów zasądzonych w wyroku rozwodowym należy wnieść do Sądu Rejonowego.

Obniżenie alimentów zasądzonych w wyroku rozwodowym

Pewien czas temu przyszedł do mnie Klient, którego sytuacja materialna uległa diametralnej zmianie od czasu, kiedy Sąd orzekł rozwód i zasądził od niego na rzecz dziecka alimenty. Wówczas Sąd ustalił obowiązek alimentacyjny na kwotę 1.000,00 zł miesięcznie.

Trudna sytuacja finansowa mojego Klienta spowodowała, że nie był w stanie sprostać tak wysokiemu obowiązku alimentacyjnemu. Mój Klient nie wiedział, że obniżenie alimentów zasądzonych w wyroku rozwodowym jest możliwe.

Doprowadziło to do zajęć komorniczych kont bankowych mojego Klienta.

Wyrok Sądu obniżający alimenty zasądzone w wyroku rozwodowym

Powyżej zamieszczam dla Was drodzy Czytelnicy, treść wyroku rozwodowego, jaki uzyskaliśmy w sprawie. Mój Klient chciał, by obniżenie alimentów zasądzonych w wyroku rozwodowym było orzeczone do kwoty 300,00 zł. Mało tego, wnosiłam, by alimenty te zostały obniżone nie od momentu wydania wyroku, a wcześniej, co także uzyskaliśmy.

Drodzy Czytelnicy, pamiętajcie, że każda sytuacja jest różna. Warto skorzystać z porady eksperta, by chronić swoje prawa.

Powiązane wpisy:

Portal Orzeczeń
Sądów Powszechnych

  • Dnia 06 grudnia 2021r.
  • Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:
  • Przewodniczący: sędzia Sądu Rejonowego Wioletta Paprotna
  • Protokolant: Kamila Sienkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2021r. w Ś.

sprawy z powództwa małoletniej S. S. (1)

przeciwko R. S.

o zmianę orzeczenia w przedmiocie alimentów

I.  Zasądza od pozwanego R. S. na rzecz małoletniej S. S. (1) urodzonej (…

) alimenty w wysokości 800 ( osiemset ) złotych miesięcznie, płatnych z góry do dnia 15-tego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat , poczynając od dnia 1 grudnia 2021r. – w ten sposób podwyższa alimenty zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w(…) z dnia (…) sprawie o (…) z kwoty 500 zł miesięcznie.

See also:  Prawa mamy w przypadku rozwodu

II.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie.

III.  Odstępuje od obciążenia pozwanego kosztami procesu .

IV.  Wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

sędzia Wioletta Paprotna

Sygn. akt III RC 66/21

Pozwem z dnia 05 maja 2021 r.( data wpływu) małoletnia powódka S. S. (1) ,reprezentowana przez pełnomocnika r.pr. K. K. (1) wniosła o podwyższenie alimentów zasadzonych od pozwanego R. S. na rzecz małoletniej córki S. S. (1) urodzonej (…) w Ś., na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w (…

) z kwoty 500 zł miesięcznie do kwoty 1200 zł miesięcznie, płatnej z góry do rąk przedstawiciela ustawowego matki J. D. (1) do dnia 15-go każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku braku płatności którejkolwiek z rat.

Wniosła też o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych oraz wniosła o udzielenie zabezpieczenia przez zobowiązanie pozwanego R. S. do uiszczania małoletniej powódce S. S.

(1) po 850 złotych łącznie miesięcznie, to jest udzielenie zabezpieczenia poprzez podwyższenie renty alimentacyjnej na czas trwania postępowania o kwotę 350 zł miesięcznie, płatnych do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – matki J. D. (2) do dnia 15-go każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu pozwu wskazała, że małoletnia powódka S. S. (1) ur. (…) jest córką pozwanego R. S. oraz J. D. (1). Rodzice małoletniej pozostawali w związku konkubenckim do 2009 roku. Wyrokiem (…) w sprawie o sygn. (…)Sąd Rejonowy w (…) zasądził na jej rzecz od pozwanego alimenty w kwocie 500 zł.

Od 2009 roku rodzice małoletniej nie utrzymują ze sobą żadnych kontaktów. Pozwany nie utrzymuje także kontaktów w żadnej formie z małoletnia powódką. Pozwany wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego wobec córki wyłącznie poprzez płacenie zasądzonych sądownie alimentów. Małoletnia zamieszkuje z matką i z bratem w Ś.

w mieszkaniu stanowiącym własność matki . Koszty opieki i utrzymania małoletniej obciążają matkę małoletniej a kwota alimentów zasądzonych w 2012 roku nie odpowiada uzasadnionym i niezbędnym potrzebom małoletniej. Obecnie małoletnia uczęszcza do II klasy (…) Centrum (…) w Ś. na kierunku gastronomicznym.

Od ostatniego orzekania w sprawie alimentów znacznie wzrosły jej koszty utrzymania i wychowania. Wskazała, iż na koszty utrzymania 3 osobowej rodziny składają się: czynsz 723 zł, opłaty za prąd 100 zł, gaz 60 zł, opłaty za trzy telefony i internet 250 zł, wyprawka szkolna małoletniej około 500 zł (książki i mundurek szkolny 150 zł).

Ponadto koszty wyżywienia 3 osobowej rodziny to kwota około 1600 do 2000 zł. Wszystkie te koszty ponosi przedstawicielka ustawowa małoletniej.

Podała, iż małoletnia powódka otrzymuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł, ale ponieważ znacznie wzrosły koszty utrzymania, wychowania i kształcenia dorastającej powódki a pozwany nie wykazuje żadnego zainteresowania córka niezbędnie jest podwyższenie renty alimentacyjnej. (pozew k. 3-8) .

Pozwany w odpowiedzi na pozew dnia 14.10.2021r. uznał powództwo do kwoty 750zł. W uzasadnieniu wskazał, iż jego kontakty z córką urwały się w roku 2010, z uwagi na postawę matki powódki. Wskazał, iż od września 2021r. płaci na córkę 750zł , gdyż na tyle pozwala mu jego sytuacja materialna.

Podał, iż ma oprócz powódki na utrzymaniu dwoje dzieci. Syn F. 7 lat , który chodzi do 1 klasy, co wiązało się ze sporządzeniem dla niego wyprawki szkolnej. Drugi syn K. ma 4 miesiące i musiał zakupić podstawowe rzeczy dla tak małego dziecka, jak łóżeczko, fotelik, ubranka, leki i witaminy.

Podniósł, iż prowadzi działalność gospodarczą. Nadto mieszka z żoną w małej miejscowości B. , dojeżdża do pracy do S. lub O.. Ponadto spłaca kredyt hipoteczny 200 euro, co miesiąc oraz kredyt konsumpcyjny 600zł. Ponosi stałe wydatki na media, żywność dla 4 osobowej rodziny .

Wskazał, iż koszty utrzymania powódki w kwocie 2400zł nie zostały udowodnione przez jej matkę. Z dokonanych przez niego wyliczeń z pozwu wynika, iż matka powoda na 3 osoby wydaje 3000zł , co wskazuje , iż koszt S. wynosi 1000zł -1200zł miesięcznie.

W związku z tym uważa , iż kwota jaką płaci obecnie 750zł jest adekwatna do jego możliwości zarobkowych i potrzeć córki . Pozwany mieszka 730km od Ś..( odpowiedź na pozew k. 148-149) .

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia powódka S. S. (1) urodziła się (…) w Ś., pochodzi z nieformalnego związku (…) i pozwanego R. S..

Ostatnio alimenty na powódkę były zasądzone przez Sąd Rejonowy w (…)wyrokiem z dnia 13 czerwca 2012 roku , w którym pozwany zobowiązany został do płacenia alimentów na rzecz małoletniej córki S. S.

(1) w kwocie po 500 zł miesięcznie, płatną z góry do dnia 15-go każdego miesiąca do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – matki J. D. (1) wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 1 września 2011 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w (…) z dnia (…)r.

w sprawie o sygnaturze akt (…) na skutek apelacji wniesionej przez małoletnią powódkę od wyroku Sądu Rejonowego w (…)z dnia (…) (…) oddalono apelację.

Dowody: – odpis skrócony aktu urodzenia małoletniej – k. 11;

– wyrok Sądu Rejonowego w (…)- k.12;

– wyrok Sądu Okręgowego (…) X RCa (…)w aktach sprawy III (…)

W czasie ostatniego orzekania w sprawie o alimenty małoletnia S. S. (1) miała 8 lat. Wraz z matką i jej partnerem, który jest ojcem jej młodszego brata przebywała w Anglii. Koszt utrzymania małoletniej powódki Sąd ustalił wówczas na kwotę w granicach 250-300 funtów miesięcznie.

Matka małoletniej nie pracowała, zajmował się dziećmi i otrzymywała 400 funtów miesięcznie na dwoje dzieci, z czego 200 funtów przypadało na S.. Od maja 2010r. do września 2011r. otrzymywała na małoletnią alimenty od pozwanego przyznane orzeczeniami powołanych do tego w Anglii instytucji.

Pozwany poprzednio mieszkał wówczas w A. od 2011 r. pracował jako spawacz i otrzymywał dochód w wysokości około 1100 zł miesięcznie. Wcześniej przebywał w (…), gdzie pracował jako spawacz i zarabiał 250/260 funtów tygodniowo. Był właścicielem mieszkania o powierzchni 46 m 2 w Ś.. Oprócz małoletniej powódki nie miał innych dzieci na utrzymaniu.

See also:  Ustalenie naprzemiennej opieki nad dzieckiem

Bezsporne a nadto: przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki k.34-36 akt sprawy(…), przesłuchanie pozwanego k.69 w aktach sprawy(…), zaświadczenia o zarobkach k. 79 w aktach sprawy (…)

Obecnie małoletnia powódka ma 17 lat i uczy się w II klasie Technikum Zawodowego Centrum (…) w Ś. w klasie o specjalności gastronomicznej. W szkole podstawowej osiągała dobre i bardzo dobre wyniki w nauce. Obecnie także uczy się dobrze.

Brała udział i była nagradzana w konkursach i olimpiadach organizowanych przez szkołę i Kuratorium (…). Obecnie mieszka wraz z matką i młodszym bratem w Ś. przy ul. (…).

Zakupiła podręczniki dla córki za 500zł , zaś podręczniki dla syna były darmowe.

Koszty utrzymania 17 letniej S. S. (1) wynosi aktualnie około 1200 zł miesięcznie.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na zapewnienie jej potrzeb mieszkaniowych w 1/3 części przypadającej na małoletnią wynoszące w sumie 372 zł ( czynszu – 724 zł, prąd – 80zł, za gaz – 60 zł i 1/3 opłat za tv i internet – 250 zł= 1114zł /3osoby =372zł / osobę ), wyżywienie 500 zł, odzież 150 zł i środki czystości i higieny – 50 zł, leki 60zł, szkoła 50zł, rozrywka 100zł.

Obecnie matka małoletniej J. D. (1) ma obecnie 44 lata, bez zawodu. Pracuje od 2017r. w sklepie zoologicznym na umowę o pracę i zarabia około 1700zł. Mieszka wraz z małoletnią powódką i synem w dwupokojowym mieszkaniu przy ul. (…) stanowiącym jej matki. Na syna otrzymuje alimenty 1000zł oraz zasiłek z Anglii 400zł.

Zmiana wysokości zasądzonych alimentów – jak ją uzyskać ?

Sąd ustala wysokość alimentów w różnego rodzaju postępowaniach. Najczęściej o wysokości świadczenia sąd orzeka w wyroku rozwodowym. Raz ustalone alimenty nie są jednak przyznawane raz na zawsze. Zmiana alimentów jest możliwa.

W jakich okolicznościach możemy domagać się zmiany rozstrzygnięcia o alimentach? Alimenty mogą być obniżane bądź podwyższane w związku ze zmianą sytuacji uprawnionego do ich otrzymywania.

Przesłanką do ich zmiany mogą być jednak również okoliczności leżące po stronie zobowiązanego do ich regulowania.

Zmiana alimentów – kiedy powstaje potrzeba zmiany wysokości zasądzonych alimentów?

Rodzice zawsze powinni wspierać swoje dzieci. Pod pojęciem wspierania mieści się również ważny aspekt finansowy.

Obowiązek płacenia alimentów spoczywa na zobowiązanym zasadniczo do usamodzielnienia się uprawnionego. W niektórych wypadkach powinność świadczenia alimentów nie wygasa jednak nigdy.

Dzieję się tak przykładowo w sytuacji gdy uprawniony jest niepełnosprawny i niezdolny do pracy.

W czasie kiedy dziecko jest uprawnione do pobierania alimentów, jego potrzeby podlegają daleko idącym zmianom. Pięciolatek ma zasadniczo zgoła inne oczekiwania wobec świata niż szesnastolatek.

Co za tym idzie przekształceniu podlegają również koszty jego utrzymania i wychowania.

Sytuacja finansowa czy zdrowotna osoby zobowiązanej do regulowania alimentów na przestrzeni wielu lat również może podlegać zmianom.

Zgonie z art. 135 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:

Istotna i trwała zmiana potrzeb dziecka lub możliwości zarobkowych zobowiązanego stwarza zatem możliwość wniesienia do sądu stosownego pozwu. Może to być w zależności od naszych oczekiwań pozew o obniżenie bądź zwiększenie ustalonych alimentów.

Kiedy wytoczyć powództwo o podwyższenie alimentów?

Podwyższenia alimentów może domagać się osoba uprawniona do ich pobierania. Jeśli osoba ta jest niepełnoletnia w jej imieniu działa jej opiekun prawny. Aby wykazać wobec sądu, iż alimenty powinny zostać zasądzone w wyższej kwocie, wnosząc pozew pamiętać należy o odpowiedniej argumentacji.

A. Zmiana potrzeb uprawnionego

Powództwo o podwyższenie alimentów może być oparte na przesłance zmiany potrzeb osoby uprawnionej. Same twierdzenia są jednak niewystarczające. Dla sądu liczą się twarde i weryfikowalne fakty. Do pozwu powinny być zatem w miarę możliwości dołączone dokumenty potwierdzające nasze stanowisko.

Kiedy widzimy zatem, że koszty utrzymania dziecka rosną, winniśmy zadbać o odpowiednie ich dokumentowanie. Rodzic powinien zbierać zatem paragony za zakupy rzeczy przeznaczonych dla dziecka.

Należy pamiętać jednak, iż koszty utrzymania dziecka to nie tylko koszty zapewnienia wyżywienia, dachu nad głową, ubrania czy leczenia w czasie choroby.

Wraz ze wzrostem wieku dziecka zwiększają się także jego potrzeby związane z edukacją i rozwojem kulturalnym.

Rodzic planujący wystąpić o podwyższenie alimentów musi zatem pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu także tego aspektu wydatkowego.

B. Zmiana sytuacji majątkowej rodzica

Oprócz zmian leżących po stronie dziecka, drugą przesłanką na podstawie której można oprzeć pozew o podwyższenie alimentów jest zmiana sytuacji finansowej zobowiązanego rodzica.

Jeżeli powzięliśmy informację, iż drugi z rodziców zmienił pracę na lepiej płatną bądź wzbogacił się w inny sposób, możemy wystąpić o podwyższenie alimentów. Jedną z podstawowych zasad prawa rodzinnego jest zasada równej stopy życiowej rodziców i dziecka.

Jeżeli sytuacja rodzica zobowiązanego do łożenia alimentów uległa zatem znaczącej poprawie, jego dziecko nie powinno żyć na gorszym poziomie.

W praktyce, idealną sytuacją jest podniesienie obu omówionych przesłanek w jednym procesie. Szczególnie bowiem, gdy  opieramy się w pozwie jedynie na przesłance zmiany sytuacji finansowej zobowiązanego, możemy mieć trudności z należytym udowodnieniem tej okoliczności.

Kiedy wytoczyć powództwo o obniżenie alimentów?

Skoro alimenty można podwyższać to i można je obniżać. Obniżenia alimentów może domagać się osoba zobowiązania do ich płacenia. Najlepszą pod kątem dowodowym przesłanką obniżenia alimentów jest zmniejszenie się możliwości finansowych.

A. Zmiana możliwości finansowych zobowiązanego

Jakie okoliczności są brane przez sądy w tego typu sprawach? Najczęściej osoby żądające obniżenia alimentów powołują się na utratę pracy. Nie zawsze jednak sama utrata pracy może wystarczyć do obniżenia świadczenia.

Jeśli sami zwolniliśmy się z pracy bądź stosunek pracy wygasł na podstawie porozumienia, sąd może zakwestionować taką okoliczność. Zawinione zmniejszenie możliwości finansowych nie będzie traktowane przez sąd jako okoliczność uzasadniające zasądzenie obniżenia.

Inaczej ma się sytuacja gdy zostaliśmy zwolnieni z pracy w związku z grupowymi zwolnieniami lub reorganizacją pracodawcy i nie mamy perspektyw na podjęcie nowej pracy. Innego rodzaju okolicznością będzie także choroba zobowiązanego.

See also:  Utrzymywanie nieletniej córki i pozwolenie jej mieszkać samej

Musi się ona przekładać jednak na jego finanse. Warto zatem i w tym przypadku zatroszczyć się o odpowiednią dokumentację.

Zmniejszenie się możliwości finansowych zobowiązanego do regulowania alimentów może również wiązać się z obowiązkami względem jego pozostałej rodziny. Jeśli zatem zobowiązany posiada dzieci z innego związku, sąd powinien wziąć pod uwagę, iż utrzymanie alimentów na dotychczasowym poziomie będzie utrudniało zobowiązanemu jego obowiązek względem innych jego pozostałych dzieci.

B. Przyczyny leżące po stronie dziecka

W niektórych sytuacjach można domagać się obniżenia alimentów w związku ze zmianą leżącą po stronie samego dziecka.

Dla przykładu będzie to miało miejsce gdy dziecko podjęło pracę, która nie utrudnia mu edukacji, otrzymało spadek czy wzbogaciło się w inny sposób.

Jeżeli jesteśmy w stanie wykazać tą okoliczność, pozew o obniżenie alimentów może opierać się również i na tej przesłance.

Zmiana alimentów – postępowanie sądowe

Powództwo o zmianę alimentów wnosi się do sądu, w którym pozwany (dziecko bądź zobowiązany rodzic) ma miejsce zamieszkania. Wartość przedmiotu sporu w tego typu rodzaju sprawach to różnica pomiędzy dotychczasową wysokością miesięcznych alimentów a dochodzoną wysokością takiej raty w skali roku.

W związku ze wspominanymi trudnościami dowodowymi oraz emocjonalnym ładunkiem jaki niosą ze sobą tego rodzaju sprawy, warto w ich prowadzeniu zdać się na zaufanego prawnika, który doradzi nam właściwą drogę postępowania.

Czytaj więcej: https://radca-franczak.pl/2018/10/19/alimenty-na-rodzica-czy-dziecko-ma-obowiazek-je-placic/

Kwotę alimentów można zmodyfikować

Jest możliwość zmiany tych rozstrzygnięć poprzez ich modyfikację przez sąd w późniejszym postępowaniu sądowym. Następuje to na żądanie którejś ze stron.

Zmiana okoliczności

Aby żądanie zmiany przez sąd prawomocnego rozstrzygnięcia zawartego w wyroku rozwodowym było skuteczne, należy wykazać, że zmieniły się okoliczności, które były brane pod uwagę podczas orzekania przez sąd rozwodowy. Zmiana okoliczności powinna być istotna, tj. musi wpływać realnie i odczuwalnie na dotychczasowy stan rzeczy.

W pierwszej kolejności należy się więc dowiedzieć, czym kierował się sąd, orzekając w konkretny sposób o danej kwestii, której modyfikacji zamierza domagać się jedna ze stron. Informacje takie odnaleźć można w uzasadnieniu wyroku rozwodowego, a w nim powinny być wymienione fakty, które sąd uznał za udowodnione i które doprowadziły do wydania konkretnego rozstrzygnięcia.

Następnie należy zbadać, jak aktualna sytuacja różni się od opisanej w uzasadnieniu wyroku oraz jakimi dowodami dysponuje strona zamierzająca wnieść żądanie o zmianę rozstrzygnięcia, aby ocenić, na ile może ono zostać uznane przez sąd za słuszne.

W zależności od przedmiotu rozstrzygnięcia zawartego w wyroku rozwodowym, którego modyfikacji żąda strona, sąd bierze pod uwagę zmianę różnych okoliczności. Należy więc każdorazowo wykazać zmianę jedynie tych okoliczności, które decydują o treści orzeczenia w zakresie danej kwestii, której dotyczy żądanie strony.

Zamierzając doprowadzić do zmiany orzeczenia o władzy rodzicielskiej, należy więc wykazać zasadność pozostawienia obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej albo ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z nich lub zakresu tego ograniczenia.

Jeżeli więc w wyroku rozwodowym sąd pozostawił władzę rodzicielską obojgu rodzicom, strona chcąca obecnie doprowadzić do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z nich powinna wykazać, że na skutek zmiany okoliczności nie jest dłużej możliwe wspólne i zgodne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi.

Gdy natomiast w wyroku rozwodowym sąd ograniczył władzę rodzicielską jednej ze stron do określonego zakresu, strona dążąca aktualnie do zmiany tego rozstrzygnięcia powinna wykazać, że wobec zmiany okoliczności możliwe stało się obecnie wspólne i zgodne wykonywanie przez strony władzy rodzicielskiej lub że strony mają teraz możliwość skutecznie i zgodnie współdecydować w szerszym albo węższym zakresie kwestii pierwotnie określonych przez sąd rozwodowy.

Gdy strona żąda zmiany wyroku rozwodowego w zakresie kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem, musi wykazać, że dotychczasowy zakres lub forma kontaktów stały się niewystarczające z punktu widzenia potrzeb i dobra dziecka albo też przeciwnie, tj. że po zmianach okoliczności pierwotnie orzeczony zakres lub forma kontaktów powinny zostać ograniczone przez sąd.

Na zmianę okoliczności wskazywać może przede wszystkim dotychczasowy przebieg kontaktów i sposób ich realizacji przez uprawnionego rodzica, wpływ, jaki wywierają one na małoletnie dziecko stron, odpadnięcie dotychczasowych przeszkód w kontaktach bądź zaistnienie nowych, zmiana miejsca zamieszkania dziecka lub jednego z rodziców albo choćby sam wiek małoletniego, który w pewnych przypadkach również uzasadniać może potrzebę zmiany zakresu lub formy kontaktów.

Jeżeli zaś chodzi o zasądzone alimenty na rzecz małoletniego dziecka stron poprzez ich obniżenie, podwyższenie albo orzeczenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, należy wykazać zaistnienie zmiany konkretnych okoliczności wpływających na wysokość świadczeń alimentacyjnych lub istnienie obowiązku alimentacyjnego.

Strona żądająca zmiany w kwestii alimentów powinna więc wykazać, że doszło do zmiany usprawiedliwionych potrzeb dziecka, możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego alimentacyjnie lub poziomu osobistego zaangażowania stron w wychowanie i opiekę nad dzieckiem.

Chcąc doprowadzić do orzeczenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, należy wykazać, że aktualnie dziecko jest już w stanie utrzymać się samodzielnie (lub byłoby w stanie, gdyby dołożyło starań w celu uzyskania takiej możliwości) albo że dochody z majątku dziecka stały się wystarczające na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Sprawa w sądzie

Zaistnienie zmiany okoliczności nie powoduje samoistnej modyfikacji rozstrzygnięcia zawartego w wyroku rozwodowym. Konieczne jest sformułowanie przez stronę skutecznego żądania, wniesienie go do właściwego sądu, a następnie wykazanie jego słuszności w postępowaniu.

Pismo wszczynające sprawę o zmianę rozstrzygnięcia zawartego w wyroku rozwodowym należy skierować do sądu opiekuńczego, tj. do wydziału rodzinnego sądu rejonowego, na którego obszarze właściwości znajduje się miejsce zamieszkania małoletniego dziecka stron, którego dotyczy dane rozstrzygnięcie.

Następnie przeprowadzane jest postępowanie sądowe. Jeżeli sąd uzna zaistnienie odpowiedniej zmiany okoliczności za udowodnione, powinien dokonać adekwatnej modyfikacji danego rozstrzygnięcia zawartego w wyroku rozwodowym, zastępując je własnym, które zaczyna obowiązywać po uprawomocnieniu się orzeczenia zmieniającego.

Jeżeli przynajmniej jedna ze stron wniesie apelację od orzeczenia sądu pierwszej instancji, to orzeczenie zmieniające uprawomocni się dopiero po zakończeniu postępowania przed sądem drugiej instancji.

Autor jest radcą prawym Piotr Świderski, Kancelarii Radcy Prawnego Piotr Bogusław Świderski.

Leave a Reply

Your email address will not be published.