Świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego

W naszym klubie prowadzone są szkolenia i egzaminy do Świadectwa Kwalifikacji, które zgodnie z prawem lotniczym, zabiera skoczka spod opieki instruktora i czyni go samodzielnym skoczkiem.
Ezaminy prowadzi Gerard Wawryszuk tel 604 201 058.

SZKOLENIE SKOCZKA DO ŚWIADECTWA  KWALIFIKACJI – PJ B

Świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego to dokument potwierdzający kwalifikacje skoczka i uprawniający do wykonywania skoków spadochronowych bez nadzoru instruktora spadochronowego – wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Program szkolenia praktycznego do świadectwa skoczka spadochronowego musi obejmować co najmniej

 • Naukę układania spadochronu głównego do skoku.
 • Wykonanie co najmniej 50 skoków z opóźnionym otwarciem spadochronu w łącznym czasie swobodnego spadania nie krótszym niż 30 minut.
 • Naukę sterowania położeniem ciała podczas swobodnego spadania we wszystkich płaszczyznach.
 • Naukę lądowania w wyznaczonym miejscu.
 • Naukę określania miejsca zrzutu.
 • Wykonanie co najmniej 10 skoków na naukę wykonywania ewolucji lub zespołowej akrobacji

Aby uzyskać świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego, osoba ubiegająca się o nie musi spełniać łącznie następujące wymagania:

 • Ukończone 16 lat, posiadanie co najmniej podstawowego wykształcenia oraz zgoda opiekunów prawnych.
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Spełnia wymagania i warunki dotyczące ukończenia szkolenia lotniczego, praktyki lotniczej oraz posiadania wiedzy i umiejętności, potwierdzone zdaniem egzaminu.

OPŁATY DO ULC

 • wydanie ŚK, wydanie duplikatu ŚK lub wznowienie uprawnienia  – 44 zł
 • egzamin teoretyczny kondydatków na ŚK – 55zł
 • egzamin praktyczny za przedłużenie uprawnienia wpisanego do ŚK – 55zł

KOMPLET DOKUMENTÓW

 • Wniosek do ULC o wydanie licencji/ świadectwa kwalifikacji  (na stronie w linku- DO POBRANIA).
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego – wydanym przez Ośrodek Szkolenia Lotniczego.
 • Zaświadczenie potwierdzające wykształcenie – świadectwo szkolne (jeśli kopia to poświadczona za zgodność z oryginałem).
 • Dowód wpłaty za egzamin teoretyczny i praktyczny (55 zł + 44 zł).
 • Dowód wpłaty za wydanie świadectwa kwalifikacji 44 zł.
 • Protokół z Egzaminu Teoretycznego (podpisany przez uprawnionego Egzaminatora).
 • Protokół z Egzaminu Praktycznego (podpisany przez uprawnionego Egzaminatora)

Egzamin Teoretyczny

 • Prawo lotnicze: Podstawy prawa lotniczego – przepisy licencjonowania, Przepisy i procedury ruchu lotniczego.
 • Wiedza ogólna o statku powietrznym.
 • Człowiek – możliwości i ograniczenia.
 • Meteorologia.
 • Procedury operacyjne.
 • Zasady skoku spadochronowego.
 • Ogólne bezpieczeństwo skoków spadochronowych.

Egzamin Praktyczny

 • Czynności przed skokiem.
 • Wykonanie skoku.
 • Lądowanie.
 • Układanie spadochronu.

OPŁATY ZA WYDANIE ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI PJ (B), (C), (D)

 • suma opłat: 2x 55 zł + 44zł

tytuł opłaty na przelewie: za  egzamin teoretyczny i praktyczny oraz wydanie świadectwa kwalifikacji.

na adres i konto:

WAŻNE:

Do ulgi w opłatach lotniczych za egzaminy przeprowadzane przez Prezesa Urzędu są uprawnieni:

1) osoby, które nie ukończyły 21 lat – ulga w wysokości 25% stawki opłaty lotniczej;
2) osoby uczące się, które nie ukończyły 25 lat – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej;
3) żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej;
4) osoby niepełnosprawne – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej.

EGZAMIN NA ŚK W PRAKTYCE

Po odbyciu szkolenia np. w naszym ośrodku szkolenia i spełnieniu wymagań formalno-prawnych można przystąpić do egzaminów (teoretycznych i praktycznych).
W naszym klubie wszelkie formalności papierkowe załatwi za Ciebie instruktor-egzaminator.
Chęć przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego proszę zgłaszać drogą mailową.