Alimenty dla bezrobotnej Polki mieszkającej w Niemczech

Dzisiejszy artykuł chciałabym poświęcić niemieckiemu świadczeniu rodzinnemu tzw. Kindergeld.

W artykule wyjaśnię m.in.:

 • komu przysługuje to świadczenie,
 • w jakiej wysokości oraz
 • przez jaki okres może być wypłacane.

Poruszę także kwestie związane z wpływem innych świadczeń na możliwości pobierania Kindergeld w Niemczech.

Uregulowanie Kindergeld na poziomie UE

W dobie przynależności do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niosących za sobą swobodny przepływ pracowników oraz możliwość podejmowania zatrudnienia bez względu na istniejące granice, istotnym zagadnieniem stało się ponadpaństwowe uregulowanie spraw związanych z zabezpieczeniem społecznym przemieszczających się pracowników oraz ich rodzin. Unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zawierają reguły, dzięki którym osoby przemieszczające się w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w celu wykonywania pracy nie stracą świadczeń nabytych w innym państwie. Ponadto świadczenia te będą wypłacane nawet wówczas, gdy osoba uprawniona przeniesie się do innego państwa. Przepisy unijne regulują m.in. sprawy:

 • zasiłków rodzinnych, o których mowa w dzisiejszym artykule,
 • świadczeń wychowawczych,
 • czy zasiłków pielęgnacyjnych.

Komu przysługuje Kindergeld?

Nie będę wchodzić w zagmatwaną problematykę koordynacji systemów zabezpieczeń. Najprościej mówiąc, Kindergeld przysługuje osobie, która w Niemczech:

 • posiada nieograniczony obowiązek podatkowy, tzn. zamieszkuje w Niemczech i tam płaci podatki ze wszystkich swoich dochodów lub
 • pracuje na terytorium Niemiec lub
 • prowadzi tam działalność gospodarczą.

Nieograniczony obowiązek podatkowy charakteryzuje się zamieszkiwaniem w Niemczech oraz płaceniem podatków od wszystkich swoich dochodów. Dwa ostatnie warunki są niezależne od pierwszego warunku. Można bowiem pracować w Niemczech, ale podatki opłacać w Polsce.

Warunkiem uzyskania Kindergeld jest ponadto:

 • posiadanie przez uprawnionego tzw. podatkowego numeru identyfikacyjnego (steuerliche Identifikationsnummer),
 • wypełnienie oraz złożenie wniosku do odpowiedniej placówki Familienkasse,
 • dołączenie dowodów potwierdzających dane wskazane we wniosku.

Alimenty dla bezrobotnej Polki mieszkającej w Niemczech

Na które dzieci można otrzymać Kindergeld?

Kindergeld otrzymamy na dzieci:

 • własne oraz przysposobione,
 • małżonka i partnera życiowego,
 • dla których uprawniony jest opiekunem prawnym (np. wnuki),
 • dzieci z rodzin zastępczych, jeżeli zostały przyjęte do tych rodzin nie w celach zarobkowych należącego do rodziny wnioskującego.

Warunkiem koniecznym jest zamieszkiwanie dziecka przez cały czas we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przy spełnieniu powyższych warunków świadczenie, z pewnymi wyjątkami, wypłacane jest wszystkim dzieciom do ukończenia przez nie 18 r.ż. Powyżej tego wieku tylko w określonych przypadkach jak:

 • kontynuacja edukacji,
 • czteromiesięczny okres przejściowy pomiędzy zakończeniem edukacji a podjęciem zatrudnienia,
  do ukończenia przez dziecko maksymalnie 25 r.ż.

Uwaga! Praca wykonywana przez dziecko w wakacje w pełnym wymiarze lub praca wykonywana w pozostałe miesiące w ograniczonym zakresie do 450 euro miesięcznie brutto (średnia) i nie więcej niż 20 godzin tygodniowo nie wyklucza pobierania zasiłku na dziecko.

Wysokość świadczenia Kindergeld

Alimenty dla bezrobotnej Polki mieszkającej w Niemczech


Uwaga! Wracam do systemu koordynacji zabezpieczeń społecznych. 
Uprawnionym do świadczenia jest zawsze tylko jeden rodzic. Świadczenie będzie wypłacane temu z rodziców, u którego dziecko stale mieszka. Jeżeli dziecko nie mieszka na stałe u żadnego z rodziców, Kindergeld będzie wypłacane temu z rodziców, które przekazuje dziecku środki utrzymania w największym zakresie.

Jakie świadczenia wyłączają częściowo lub całkowicie Kindergeld?

Przepisy unijne regulują pierwszeństwo państwa, w którym w odniesieniu do danej osoby wypłacane będą świadczenia, m.in. świadczenie rodzinne.

Co oznacza kraj pierwszeństwa?

Jeżeli prawo do zasiłku przysługuje równocześnie w dwóch krajach, to zgodnie z zasadą, że świadczenie przysługuje tylko w jednym kraju w danym momencie konieczne jest powzięcie decyzji na podstawie reguł wskazanych w przepisach unijnych, w którym z krajów będzie wypłacany zasiłek rodzinny. Czyli, który kraj będzie krajem pierwszeństwa do wypłaty świadczeń rodzinnych.

Obowiązuje tu ogólna zasada, że krajem pierwszeństwa będzie zawsze państwo, w którym osoba uprawniona pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą i w której gospodarstwie domowym znajduje się dziecko.

Przykładowa sytuacja

Ojciec dziecka pracuje w Niemczech. Przysługuje mu roszczenie o wypłatę Kindergeld. W Polsce mieszka oraz pracuje jego żona, z którą przebywa ich syn.

Krajem pierwszeństwa do wypłaty zasiłku rodzinnego będzie Polska. Dzieje się tak, ponieważ matka dziecka pracuje i mieszka z synem w Polsce.

W takiej sytuacji matka dziecka, jeżeli spełnia wszystkie przesłanki wskazane w polskim prawie do pobierania zasiłku rodzinnego lub 500+ lub obu tych świadczeń, powinna złożyć wniosek w MOPS o wypłatę.

Jednocześnie ojciec dziecka składa wniosek o Kindergeld w niemieckiej placówce Familienkasse. Wskazuje on, że w Polsce rodzina otrzymuje na syna np. 500 zł z uwagi na pierwszeństwo Polski w zakresie wypłaty zasiłku. Jeżeli mamy już decyzję z Polski, do wniosku o Kindergeld należy dołączyć także kopię tej decyzji.

W efekcie niemiecki urząd wypłaca świadczenie pomniejszone o przeliczoną na euro wartość polskiego zasiłku rodzinnego lub 500+ bądź obu tych świadczeń razem.

Gdyby jednak matka dziecka nie pracowała, krajem pierwszeństwa byłyby Niemcy. To oznacza, że niemieckie Kindergeld przysługiwałoby tej rodzinie w nieograniczonej wysokości.

Składając wniosek o 500+ oraz zasiłek rodzinny, polski urząd zmuszony byłby do wzięcia pod uwagę wypłaty Kindergeld.

Kwota zasiłku rodzinnego oraz 500+ jest mniejsza niż kwota wypłaconego świadczenia z Niemiec, zatem polskie świadczenia nie będą tej rodzinie przysługiwać. Decyzja  z MOPS będzie odmowna.

Kindergeld – za jaki okres przed złożeniem wniosku?

Obecnie świadczenie jest wypłacane za okres maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Co zrobić by otrzymać świadczenie rodzinne z Niemiec?

Oczywiście należy złożyć wniosek. Obecnie wnioski o Kindergeld można otrzymać także w języku polskim. Dostęp do polskiej wersji znaleźć można tutaj.

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Familienkasse.

W przypadku zamieszkiwania rodziny w innym kraju niż Niemcy (jak w powyższym przykładzie) właściwa Familienkasse znajduje się w Chemnitz.

Do wniosku załączyć należy załącznik „KIND” – ile dzieci, tyle załączników.

Warto wspomnieć, że wniosek o świadczenie złożyć może także osoba, która rzeczywiście dostarcza dziecku środków utrzymania zamiast rodziców. Nadto także samo dziecko może zwrócić się do Familienkasse o przyznanie świadczenia. Musi być jednak pełnoletnie. W przeciwnym wypadku w imieniu dziecka wystąpić może jego przedstawiciel ustawowy.

Wypłacanie świadczenia

Po zarejestrowaniu i zdigitalizowaniu dokumentów, urząd nadaje każdej sprawie numer tzw. „Kindergeldnummer”. Na podstawie ostatniej cyfry tego numeru ustala się termin wypłaty świadczenia.

Pod numerem 0 800 4 5555 33 można zawsze sprawdzić, kiedy nastąpi wypłata w danym miesiącu. Połączenie to jest bezpłatne i dostępne tylko z Niemiec.

Osoby zamieszkałe w Polsce mogą dzwonić pod numer: +49 911 1203 1010. To połączenie jest płatne.

Alimenty dla bezrobotnej Polki mieszkającej w Niemczech

Kto jeszcze może otrzymać Kindergeld?

Jeżeli uprawniony do świadczenia nie wywiązuje się z obowiązku płacenia na rzecz dziecka alimentów lub wprawdzie płaci ale w zaniżonej wysokości, Familienkasse może, na wniosek rodzica lub osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, dokonywać wypłat do rąk tej osoby.

Chodzi tu głównie o sytuacje, w których prawomocny sąd polski lub niemiecki orzekł o alimentach względem rodzica pracującego w Niemczech, a rodzic ten nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i nie płaci na dziecko mieszkające w Polsce.

W takiej sytuacji rodzic w Polsce, w którego gospodarstwie domowym dziecko mieszka stale, może złożyć odpowiedni wniosek do Familienkasse o Kindergeld. Wyjaśniając w nim dokładnie całą sytuację i dostarczając jak największej ilości informacji o uprawnionym, czyli rodzicu zatrudnionym w Niemczech.

Można podać między innymi informacje o miejscu zatrudnienia, czy podatkowy numer identyfikacyjny.

Zdarza się także, że z jakichś przyczyn uprawniony rodzic nie składa wniosku o świadczenie, pomimo tego, że przysługuje mu takie prawo. Czasem jest to niewiedza.

Częściej jednak, jak pokazuje doświadczenie powodem jest zwykła ludzka zawiść względem drugiego rodzica- byłego małżonka.

W takiej sytuacji wniosek o świadczenie w Niemczech powinien zostać złożony przez rodzica, z którym dziecko mieszka. Mimo, że nie przysługuje mu uprawnienie do pobierania tego świadczenia.

Kiedy dowiem się o przyznaniu świadczenia?

O decyzji w sprawie Kindergeld Familienkasse informuje uprawnionego w formie pisemnej. W przypadku decyzji negatywnej istnieje możliwość złożenia odwołania w ciągu 30 dni od jej doręczenia.

Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat. W przypadku kolejnej decyzji odmownej możliwe jest złożenie skargi do sądu w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji. Postępowanie w tym przypadku jest płatne.

Jednak strona może się starać o zwolnienie od kosztów sądowych.

W artykule przedstawiłam najważniejsze zagadnienia dotyczące możliwości ubiegania się o świadczenie rodzinne w Niemczech.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję oczywiście do Państwa dyspozycji. Proszę zadawać pytania w komentarzach do tego artykułu, w formie mailowej lub telefonicznej. Nasza kancelaria zajmuje się reprezentowaniem uprawnionych przed Familienkasse, doradztwem w zakresie wypełniania wniosków o Kindergeld oraz pośredniczeniem w korespondencji z urzędem w Niemczech.

Dodatki dla dziecka, dla dzieci w Niemczech w 2022, 2021: wielkość i rodzaje zasiłków dla dzieci i rodziców

Ta strona zawiera przegląd głównych świadczeń finansowych związanych z opieką nad dziećmi i przy urodzeniu dziecka w Niemczech: Kindergeld; Kinderzuschlag; Leistungen für Bildung und Teilhabe; Unterhaltsvorschuss; Mutterschaftsgeld; Elterngeld; Waisenrente. Tutaj dowiesz się o wielkości i rodzajach świadczeń. Na stronie znajdują się linki do oficjalnych formularzy wniosków o wypłatę zasiłków na dzieci, a także przepisów prawa i przydatnych stron internetowych na ten temat. Na samym dole strony możesz podzielić się swoimi doświadczeniami z otrzymywania zasiłków na dzieci w Niemczech. Ogólne informacje na temat świadczeń w Niemczech, jak również niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych, wysokość i warunki, zawarte są na stronie Wysokość i rodzaje świadczeń w Niemczech. Wybierz kolejne interesujące Cię tematy:

See also:  Alimenty dla żony od męża bez rozwodu

W Niemczech udzielana jest kompleksowa pomoc rodzinom z dziećmi w celu ochrony i wsparcia finansowego dla kobiet w ciąży, dzieci i młodzieży. Prawo niemieckie określa prawa kobiet w ciąży, w tym prawo do urlopu macierzyńskiego, zasiłków macierzyńskich i dotacji dla pracodawców.

Kobiety korzystające z pomocy społecznej otrzymują pieniądze na dodatkowe wydatki. Istnieją również punkty poradnictwa w Niemczech, w których można uzyskać informacje na temat rodzajów i rozmiarów pomocy zapewnianej przez państwo rodzinom.

Takie punkty działają w organizacjach charytatywnych, zakładach opieki zdrowotnej i innych organizacjach. Linki na ten temat można znaleźć poniżej na stronie.

Tabela 1: Rodzaje zasiłków na dzieci i świadczeń rodzicielskich w Niemczech w 2022 roku

§ Pieniądze na dzieci lub zasiłek na dziecko: Kindergeld (Bundeskindergeldgesetz, BKGG)

Podstawowy zasiłek na dziecko w Niemczech nazywa się Kindergeld. Obliczany jest dla każdego dziecka mieszkającego w rodzinie i jest wypłacany jednemu z rodziców lub innemu opiekunowi, co miesiąc, aż dziecko osiągnie wiek 18 lat. Zasiłek wypłacany jest przez kasę rodzinną (Familienkasse).

Jeśli dziecko mieszka osobno, otrzymuje te pieniądze samo na swoje konto bankowe. Wysokość tego zasiłku zależy od liczby dzieci żyjących w rodzinie.

Zasiłek na dziecko może być wypłacany po 18 roku życia, ale do 25 lat, jeśli dziecko w tym okresie otrzymuje pierwsze wykształcenie lub drugie wykształcenie i pracuje krócej niż 20 godzin tygodniowo, lub ma status bezrobotnego w urzędzie pracy. Istnieje również szereg innych warunków otrzymania zasiłku na dziecko po 18.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych pieniądze dzieci można wypłacić nawet po 25 roku życia. Poniższa tabela przedstawia wysokość dodatku na dziecko, w zależności od liczby dzieci, a na wykresie można znaleźć zmiany tej wielkości w ostatnich latach.

Tabela 2: Wysokość zasiłku na dziecko, Kindergeld w Niemczech w 2022 roku

Jak widać z powyższej tabeli, minimalna kwota pieniędzy na dziecko w Niemczech wynosi 219 euro lub 1'018.79 złotyc. Im więcej dzieci mają rodzice, tym większe świadczenia wypłacane są na dziecko.

Wykres 1. Zmiana wysokości zasiłku na dziecko dla 1 dziecka (w rodzinie z 1 lub 2 dziećmi) w Niemczech według lat

§ Dodatek na dziecko, Kinderzuschlag

Dodatek na dziecko (Kinderzuschlag) określone są przez prawo dla rodzin, których budżet jest niższy niż minimalne koszty utrzymania. Jeśli rodzina nie otrzymuje ani pomocy socjalnej ani zasiłku dla bezrobotnych Arbeitslosengeld-II, wówczas ma ona prawo do otrzymywania dodatku na dzieci i dodatku na wynajem mieszkania, Wohngeld.

Tak więc rodzina, w której dochody są nieco niższe od minimalnych kosztów utrzymania, ma prawo do otrzymywania dotacji na mieszkanie i na dzieci, dzięki czemu minimalne koszty utrzymania zostaną osiągnięte i nie musi być odbiorcą zasiłku dla bezrobotnych ani pomocy socjalnej.

Dodatek ten, podobnie jak Kindergeld, wypłacany jest przez kasę rodzinną, Familienkasse.

Maksymalna kwota dodatku na dzieci na 2022 r. wynosi 209 euro miesięcznie na 1 dziecko. Kwota ta jest zmniejszana w zależności od wielkości dochodu rodziny. Aby rodzina miała prawo do otrzymywania subwencji dla dzieci, jej dochód musi mieścić się w granicach minimalnego i maksymalnego limitu dochodu określonego przez prawo.

Na przykład dla pary małżeńskiej minimalny limit dochodów wynosi 900 euro, a dla samotnego rodzica 600 euro. Maksymalny limit dochodu (górna granica) to kwota, którą rodzina powinna otrzymać w ramach zasiłku dla bezrobotnych ALG-II, Hartz IV.

Przy obliczaniu subsydiów dla dzieci bierze się pod uwagę szereg czynników, takich jak szczególne potrzeby rodziny, koszt mieszkania i tak dalej.

§ Świadczenia na edukację i wspieranie udziału w rynku pracy, Leistungen für Bildung und Teilhabe

Odbiorcy zasiłków na dzieci lub dodatków mieszkaniowych, a także zasiłków dla bezrobotnych ALG-II, są uprawnieni do otrzymywania różnych płatności na pokrycie faktycznych wydatków dzieci w związku z edukacją i uczestnictwem w zajęciach pozalekcyjnych. Płatności te obejmują:

 • Wycieczki, wyjazdy z klasą na jeden lub kilka dni;
 • Przybory szkolne, 156 euro rocznie;
 • Koszty transportu na podróż do szkoły;
 • Wsparcie w nauce;
 • Koszty obiadu w szkole;
 • Udział w życiu społecznym i kulturalnym społeczeństwa, na przykład szkoła muzyczna, kluby sportowe (15 euro miesięcznie).

Wniosek o wypłatę tych dotacji można składać do władz lokalnych, na przykład administracji miasta. Odbiorcy zasiłku dla bezrobotnych mogą złożyć wniosek w lokalnym centrum pracy Jobcenter.

Ponadto osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych ALG-II i dodatki mieszkaniowe są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty za miejsce w przedszkolu (niem. Kita-Gebühren).

§ Pomoc materialna na utrzymanie dziecka, zaliczka z tytułu świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka Unterhaltsvorschuss

Samotni rodzice, których dzieci nie otrzymują alimentów od drugiego rodzica (lub nie otrzymują go regularnie albo tylko częściowo) są uprawnieni do otrzymania tego zasiłku.

Ten rodzaj świadczenia wypłacany jest dzieciom w wieku poniżej 12 lat. Pod pewnymi warunkami dodatek może być wypłacany dzieciom w wieku od 12 do 18 lat.

Przepisy prawne: Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen.

Tabela 3: Wysokość świadczenia Unterhaltsvorschuss na dzieci w Niemczech w 2022 roku

§ Zasiłek macierzyński, Mutterschaftsgeld

Zasiłek macierzyński jest przeznaczony dla młodych matek i jest wypłacany podczas urlopu macierzyńskiego, ponieważ aktywność zawodowa kobiety w ciąży czy młodej matki jest ograniczona lub w ogóle niemożliwa. Dodatek wypłacany jest pracującym obywatelom i obcokrajowcom, którzy mają zezwolenie na pracę w Niemczech (Niederlassungserlaubnis, Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsberechtigung) i złożyli odpowiedni wniosek.

Urlop macierzyński w Niemczech rozpoczyna się na 6 tygodni przed wyznaczonym terminem porodu przez lekarza terminem porodu i trwa przez 8 tygodni po porodzie, a w przypadku przedwczesnego porodu okres ten może zostać przedłużony do 12 tygodni.

Aby otrzymać zasiłek macierzyński, należy złożyć wniosek w funduszu (kasie) ubezpieczeń zdrowotnych (Krankenkasse), w której kobieta w ciąży jest ubezpieczona.

Wniosek o tego rodzaju świadczenie można złożyć najwcześniej 7 tygodni przed planowanym terminem porodu.

Zasiłek ten oblicza się na podstawie średnich zarobków z ostatnich 3 miesięcy. Te średnie zarobki podczas urlopu macierzyńskiego są częściowo wypłacane kobiecie przez fundusz ubezpieczenia zdrowotnego, pozostała kwota jest wypłacana przez pracodawcę. Fundusz ubezpieczeń zdrowotnych wypłaca maksymalnie 13 euro dziennie.

Jeśli kobieta w ciąży jest ubezpieczona w prywatnym funduszu ubezpieczeń zdrowotnych lub ubezpieczona „przez” swojego męża (familienversichert), w tym przypadku kwota świadczenia wynosi maksymalnie 210 euro.

Ponadto w przypadku kobiety w ciąży fundusz ubezpieczenia zdrowotnego płaci za usługi położnej i uczęszczanie na kursy dla młodych matek.

Ze względu na rosnące potrzeby kobiet w ciąży, osoby korzystające z pomocy socjalnej i ALG-II mają prawo do różnych świadczeń lub dodatków, w tym: ubrań dla kobiet w ciąży i rzeczy dla noworodka. Aby otrzymać te dotacje, należy w odpowiednim terminie złożyć odpowiedni wniosek.

§ Pomoc materialna w wychowaniu dziecka, zasiłek rodzicielski: Elterngeld (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes, BEEG)

Ten rodzaj zasiłku finansowego jest wypłacany rodzicom na wychowywanie dziecka, co miesiąc, przez pierwsze 14-28 miesięcy, w zależności od metody płatności. Tego rodzaju pomoc udzielana jest zarówno rodzicom pracującym, jak i bezrobotnym. Wymagania wstępne dla rodziców chcących otrzymać tego rodzaju zasiłek to:

 • Stały pobyt w Niemczech;
 • Samodzielne wychowywanie i opieka nad dzieckiem;
 • Nie można pracować więcej niż 30 godzin tygodniowo;
 • Wspólne mieszkanie z dzieckiem.

Istnieją również inne ograniczenia. Ten rodzaj zasiłku dzieli się na 2 możliwe sposoby otrzymywania: (1) Basiselterngeld, podstawowy zasiłek rodzicielski oraz (2) Elterngeld Plus, Elterngeld+.

Rodzice mogą otrzymywać podstawowe świadczenia przez 14 miesięcy lub Elterngeld+ przez 28 miesiące. Wysokość zasiłku rodzicielskiego Elterngeld+ jest 2 razy mniejsza niż wysokość podstawowego zasiłku.

Wysokość zasiłku zależy od dochodu rodziców i jest obliczana na podstawie szeregu zasad, może wynosić 65% dochodu rodziców i więcej, ale nie więcej niż maksymalna kwota przewidziana przez prawo. Maksymalna kwota na 2022 rok wynosi 1800 euro jako zasiłek podstawowy i 900 euro na Elterngeld+.

Rodzice, którzy nie pracowali przed urodzeniem dziecka, otrzymują odpowiednio 300 euro i 150 euro. Jeśli oboje rodzice łączą pracę i opiekę nad dzieckiem, mogą jednocześnie otrzymywać świadczenia, ale nie więcej niż 7 miesięcy (lub 14 miesięcy Elterngeld+). Zapewniane są również inne świadczenia (ulgi, udogodnienia).

Aby obliczyć ten zasiłek, najlepiej skorzystać z konsultacji w celu ustalenia najbardziej opłacalnego sposobu otrzymania tego zasiłku; możesz również obliczyć kwotę na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Rodzinnych: Kalkulator obliczenia Elterngeld.

§ Linki do przepisów i oficjalnych stron internetowych na ten temat: świadczenia dla rodzin i dzieci w Niemczech

Instytucje państwowe w Niemczech odpowiedzialne za wypłatę zasiłków na dzieci i rodziny dostarczają szczegółowych informacji na temat zasiłków na dzieci, oficjalnych formularzy wniosków i broszur dla każdego rodzaju zasiłków w swoich oficjalnych zasobach internetowych. Ponadto instytucje te są gotowe udzielić osobistej porady. Poniżej znajdują się łącza do tych informacji w Niemczech:

Przypisy:

* Kurs wymiany euro w tabelach przyjęty jest na dzień 20 czerwca 2022 r. i wynosi 4.65 zł według kursu Europejskiego Banku Centralnego. Kursy wymiany euro i złotego w Niemczech.

Zasiłek w Wielkiej Brytanii – samotność popłaca

Bycie samotnym rodzicem w Wielkiej Brytanii jest o niebo łatwiejsze niż w Polsce. Głównie za sprawą zasiłków, o jakie może się starać osoba wychowująca dziecko.

Zasiłki dla samotnych rodziców

Na Wyspach jedno na czworo dzieci wychowuje się w niepełnej rodzinie. Przy bardzo wysokich kosztach życia w UK samotni rodzice nie związaliby końca z końcem, gdyby nie zasiłki. Z dobrodziejstw brytyjskiego systemu opieki często korzystają także mieszkający nad Tamizą Polacy.

See also:  Zadłużone mieszkanie a odpowiedzialność konkubenta za długi

Samotny rodzic otrzymuje podobne wsparcie jak małżeństwa czy pary wspólnie wychowujące dzieci. Jednak kwota zasiłków jest dla “single parent” znacznie wyższa.

Inland Revenue nie wylicza kwoty benefitów jedynie na podstawie zarobków, tak jak dzieje się to w przypadku par, ale bierze też pod uwagę to, ile godzin tygodniowo samotny rodzic pracuje, jaką kwotę przeznacza na opiekę nad dzieckiem, a w przypadku wypłacania House Benefit – w jakiej dzielnicy mieszka.

Rodzic w portfelu

Jednym z pierwszych problemów, z jakim muszą się zmierzyć samotni rodzice, jest walka o alimenty (Child Maintenace). Na Wyspach wyegzekwowanie ich od partnera bądź partnerki jest jednak znacznie łatwiejsze niż w Polsce. W ściąganiu alimentów pomaga bowiem agencja CSA (Child Support Agency).

Wysokość alimentów zależy od tego, na ile dzieci mają być wypłacane, od wysokości zarobków i sytuacji nieobecnego rodzica, a także od tego, czy ma na utrzymaniu inne dzieci, które z nim mieszkają. Zwykle jest to od 15 do 25 proc.

dochodu netto po odliczeniu podatków, składek ubezpieczeniowych i emerytalnych, w zależności od liczby dzieci, którym przysługują alimenty.

Becikowe

Samotnym matkom w trudnej sytuacji, które dopiero spodziewają się dziecka, zazwyczaj przysługuje także Sure Start Maternity Grant (odpowiednik becikowego). Angielskie becikowe przysługuje m.in.

osobom o niskich dochodach, które pobierają Income Support (zasiłek dla bezrobotnych), Job Seekers Allowance (zasiłek dla osób poszukujących pracy), Child Tax Credit, którego wysokość przekracza tzw. element rodzinny (family element), czy Pension Credit.

Samotna matka i osoba pracująca będzie mogła się starać o zasiłki, takie jak Working Tax Credit, Child Tax Credit, Housing Benefit (zasiłek mieszkaniowy), a także o Council Tax Benefit (ulgę w płaceniu podatku lokalnego).

Kiedy urodzi się dziecko, należy skontaktować się także z Jobcentre i poprosić o konsultację z Lone Parent Adviser, który udzieli informacji na temat przysługujących świadczeń.

Dach nad głową

Samotni rodzice, tak jak większość pełnych rodzin, otrzymują Child Tax Credit – zasiłek wypłacany do czasu zakończenia dziennej edukacji dziecka. Housing Benefit to zaś dofinansowanie do czynszu. Samotny rodzic może otrzymać nawet cały jego zwrot. Zasiłek nie obejmuje jednak kosztów rachunków za energię, gaz, wodę itp.

Gdy pensja to za mało

Rząd oferuje także specjalny dodatek do pensji – 40 funtów/170 zł (w Londynie – 60 funtów/255 zł) tygodniowo, jeśli samotny rodzic znajdzie pracę.

Zasiłek o nazwie In Work Credit Payment można otrzymywać nawet do roku pod warunkiem, że samotny rodzic pracuje ponad 16 godzin tygodniowo, w nowej pracy pozostanie co najmniej pięć tygodni, a przez 12 miesięcy przed znalezieniem pracy pobierał zasiłki takie jak Jobseeker’s Allowance czy Income Support. Osoba samotnie wychowująca dziecko może także liczyć na Job Grant – czyli wolną od podatku kwotę, którą można otrzymać, rozpoczynając pracę. Jedynym warunkiem jest pobieranie w ostatnich 26 tygodniach przed rozpoczęciem pracy Income Support, Jobseeker’s Allowance czy Incapacity Benefit. Dla samotnych rodziców Job Grant wynosi 250 funtów (ponad 1 tys. zł).

Prywatny doradca

Rząd stara się za wszelką cenę nakłonić samotnych rodziców do znalezienia pracy.

Lokalne Jobcentre Plus oferują więc pomoc w osobie prywatnego doradcy, który pomaga samotnej matce lub ojcu w znalezieniu opieki nad dzieckiem, kalkuluje z rodzicem, jak zmieni się jego sytuacja finansowa, gdy wróci do pracy, pomaga też w wyborze i ubieganiu się o zasiłki, organizuje treningi doszkalające, rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami oraz służy poradą nawet do 6 miesięcy po znalezieniu zatrudnienia. Taka pomoc nazywa się New Deal for Lone Parents.

Superniania

Osoby samotnie wychowujące dzieci, a zarazem pracujące (co najmniej 16 godzin tygodniowo) uprawnione są także do Childcare Element – czyli zwrotu kosztów opiekunki (tylko zarejestrowanej w programie Childcare Approval Scheme), żłobka czy przedszkola (nawet w okresie wakacyjnym).

Kwota, jaką otrzyma dany rodzic, zależy ściśle od zarobków. Od kwietnia 2006 r. to maksimum 80 pensów (3,4 zł) na każdego 1 funta (4,2 zł), jaki wydawany jest na opiekę nad dzieckiem. Limit to 175 funtów (740 zł) na tydzień na jedno dziecko i 300 funtów (1,3 tys. zł) na dwójkę lub więcej.

My się zimy nie boimy

Samotna matka czy ojciec może także starać się o dofinansowanie do ogrzewania mieszkania, tzw. Cold Weather Payment.

Każdego tygodnia, w którym temperatura wynosi 0 stopni Celsjusza lub mniej, na konto osoby kwalifikującej się do zasiłku automatycznie zostaje przekazana kwota 8,5 funta (36 zł).

Cold Weather Payment przysługuje tym samotnym rodzicom, którzy wychowują dziecko poniżej 5. roku życia, pobierając Income Support lub Jobseeker’s Allowance.

Niemcy: Uwaga, nowe stawki!

Osobom zobowiązanym do utrzymywania dzieci przyjdzie wraz z początkiem miesiąca zapłacić więcej. Zmieniły się bowiem stawki regulowane prawem o alimentacji dzieci.

Zgodnie z informacjami Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie wraz z początkiem miesiąca sierpnia wzrośnie minimalna stawka alimentacyjna dla dzieci do 6 roku życia z dotychczasowych 317 do 328 euro.

W najnowszym wydaniu tabeli alimentacyjnej (Düsseldorfer Tabelle) uwzględniono bowiem nową kwotę wolną od podatku ze względu na posiadanie dzieci (tzw. Kinderfreibetrag) w wysokości 4.512 euro.

Stawki wzrosną więc po raz kolejny na początku przyszłego roku, kiedy to również zostanie podniesiony Kinderfreibetrag.

Dochód netto osoby zobowiązanej do alimentów Wiek dziecka
0-5 lat 6-11 lat 12-17 lat Od 18 lat
Do 1.500 euro 328 376 440 504
1501 – 1900 345 395 462 530
1901 – 2300 361 414 484 555
2301 – 2700 378 433 506 580
2701 – 3100 394 452 528 605
3101 – 3500 420 482 564 646
3501 – 3900 447 512 599 686
3901 – 4300 473 542 634 726
4301 – 4700 499 572 669 767
4701 – 5100 525 602 704 807
Od dochodu powyżej 5101 – obliczane indywidualnie na podstawie okoliczności

Ponadto z mocą wsteczną od stycznia zostanie podniesiony o 4 euro miesięcznie zasiłek rodzinny. Przypomnijmy – zasadniczo połowa zasiłku Kindergeld jest odliczana od kwoty alimentacji.

Stawka alimentacji jest obliczana na podstawie zarobków netto osoby zobowiązanej do jej uiszczania oraz wieku dziecka. Na tej podstawie powstała tabela alimentacji. Należy jednak pamiętać, że nie ma ona sama w sobie żadnej mocy prawnej i jest raczej traktowana jako wytyczna dla sądów.

Wskazówka: Jeśli dochód przekracza 5.101 Euro, kwota alimentacji jest obliczana indywidualnie.

Uwaga: Uznane przez sąd zapotrzebowanie nie jest równe faktycznej kwocie podlegającej uiszczeniu. By obliczyć właściwą wysokość alimentacji należy odliczyć połowę zasiłku Kindergeld.

Przykład: Jeśli kwota ujęta tabeli wyniosła dla 10-letniego dziecka 414 euro, należy od niej odjąć 50% zasiłku (=94 euro) i tym samym faktyczna kwota alimentacji będzie równa 320 euro.

Jeśli chodzi o prawo do otrzymywania alimentacji dla pełnoletnich dzieci, z zasady przyjmuje się, że mogą same zapewnić sobie utrzymanie jeśli zrezygnowały z nauki oraz studiów – są one więc zdane na siebie. W przypadku dzieci uczących się, alimenty są wypłacane do momentu ukończenia nauki. Dalsze opłacanie ich utrzymania jest uzasadnione tylko w przypadku niepełnosprawności lub choroby.

Świadczenia pomocowe

Rodziny z dziećmi są wspierane przez państwo. Mogą Państwo złożyć wniosek o zasiłek rodzinny i dodatek rodzicielski.

W jaki sposób uzyskam zasiłek rodzinny?

Państwo wspiera rodziny z dziećmi. Można złożyć wniosek o Kindergeld (zasiłek rodzinny) (po niemiecku). Kindergeld (zasiłek rodzinny) jest przydzielany na dziecko do 18. roku życia; jeśli dziecko nie pracuje i pozostaje zarejestrowane jako osoba bezrobotna, zasiłek rodzinny może być wypłacany do 21. roku życia.

Dopóki dziecko jest na etapie początkowego kształcenia zawodowego, zasiłek rodzinny może być wypłacany maksymalnie do 25. roku życia dziecka. Obecnie zasiłek rodzinny na pierwsze i drugie dziecko wynosi 194 euro miesięcznie, na trzecie dziecko – 200 euro, zaś od czwartego dziecka – 225 euro. Od dnia 01.07.2019 r.

wysokość zasiłku rodzinnego zostanie podwyższona o 10 euro na dziecko.

Rodzic wnioskujący o zasiłek rodzinny musi mieszkać w Niemczech. Zasadniczo dziecko musi mieszkać z wspomnianym rodzicem.

W określonych sytuacjach jest możliwe wnioskowanie o zasiłek rodzinny również na dzieci, które mieszkają w innym kraju UE lub w państwie, z którym Republika Federalna Niemiec podpisała porozumienie w sprawie zabezpieczenia społecznego (np. Turcja).

W takiej sytuacji wysokość zasiłku rodzinnego może być znacznie niższa niż w przypadku dzieci mieszających w Niemczech.

Obywatele państw nienależących do UE przy składaniu wniosku o zasiłek rodzinny muszą przedłożyć zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na osiedlenie się w Niemczech. Zezwolenie na pobyt musi uprawniać do podjęcia działalności zarobkowej, czyli pozwalać na podjęcie pracy etatowej lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Jeśli rodzic uzyskał zgodę na pobyt ze względów humanitarnych zgodnie z § 23 ust. 1 Aufenthaltsgesetz (ustawy o pobycie, pracy zarobkowej oraz integracji obcokrajowców) „ze względu na wojnę w swoim kraju pochodzenia” lub zgodnie z § 23a, 24, 25 ust.

3–5 rzeczonej ustawy, kolejnym wymogiem jest, aby od trzech lat przebywał legalnie w Niemczech, pod warunkiem że pobyt był dozwolony lub tolerowany, rodzic wykonywał legalną pracę, pobierał Arbeitslosengeld I (zasiłek dla bezrobotnych) lub był na urlopie rodzicielskim.

Kindergeld (zasiłek rodzinny) nie przysługuje obywatelom państw nienależących do UE, którzy posiadają zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów (§ 16 ustawy o pobycie, pracy zarobkowej oraz integracji obcokrajowców) lub w celu kształcenia (§ 17 rzeczonej ustawy).

See also:  Czy mama ma prawo żądać możliwości przebywania w naszym domu na starość?

Zasiłek rodzinny nie przysługuje także obywatelom państw nienależących do UE, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt w celu podjęcia pracy, przy czym zezwolenie na podjęcie pracy zostało wydane jedynie na czas określony.

Zostało to uregulowane w rozporządzeniu Beschäftigungsverordnung (rozporządzenie w sprawie zatrudnienia) i dotyczy na przykład pracowników sezonowych, opiekunek do dzieci, opiekunów pracujących w domach prywatnych oraz kucharzy kuchni narodowej.

Wnioski o zasiłek rodzinny zasadniczo należy składać w kasie świadczeń rodzinnych w Bundesagentur für Arbeit (Federalnym Urzędzie Pracy). Osoby zatrudnione w służbach publicznych oraz urzędnicy otrzymują wypłatę zasiłków rodzinnych za pośrednictwem swojego pracodawcy.

Ponieważ w przypadku dzieci mieszkających za granicą kwestie związane z wypłatą zasiłków rodzinnych mogą być skomplikowane, w takiej sytuacji należy rozważyć zwrócenie się do placówki doradztwa socjalnego.

W jaki sposób uzyskam dodatek rodzicielski?

Elterngeld (zasiłek wychowawczy) (Link po niemiecku) jest kolejnym świadczeniem wypłacanym przez państwo w celu pomocy rodzinom.

O zasiłek wychowawczy zasadniczo może ubiegać się każdy rodzic, który mieszka ze swoimi niepełnoletnimi dziećmi, wychowuje dziecko i w związku z tym nie może pracować w wymiarze większym niż pół etatu.

Praca w wymiarze nieprzekraczającym 30 godzin w tygodniu nie powoduje utraty prawa do zasiłku wychowawczego.

Zasiłek wychowawczy może być wypłacany przez rok od urodzenia dziecka.

W przypadku dwojga rodziców to rodzice decydują, czy zasiłek wychowawczy ma być wypłacany jednemu, czy ma być dzielony między oboje lub też czy ma być wypłacany przez kilka miesięcy jednemu rodzicowi, a przez pozostałą część roku drugiemu z nich.

Jeśli każdy z rodziców ograniczy pracę na co najmniej dwa miesiące, wówczas zasiłek wychowawczy przysługuje im przez kolejne dwa miesiące (Partnermonate – miesiące partnerskie).

Istnieje również możliwość pobierania o połowę mniejszego zasiłku wychowawczego Elterngeld przez dwa razy dłuższy okres (Elterngeld Plus). W ramach tego modelu rodzice mogą pobierać zasiłek wychowawczy Elterngeld Plus przez dodatkowe cztery miesiące, pod warunkiem że w ciągu tych dodatkowych czterech miesięcy pracują min. 25 i maks. 30 godzin w tygodniu.

Zasiłek wychowawczy zasadniczo wynosi 65–67% dochodów uzyskiwanych przez rodzica przed urodzeniem dziecka. Miesięczny zasiłek wychowawczy wynosi min. 300 EUR i maks. 1800 EUR.

W przypadku gdy w rodzinie jest dwoje dzieci poniżej 3. roku życia lub przynajmniej troje dzieci poniżej 6.

roku życia, wówczas wypłacany jest Geschwisterbonus (bonus za rodzeństwo) w wysokości 10% zasiłku wychowawczego – wynoszący co najmniej 75 EUR miesięcznie.

Aby uzyskać wstępną informację na temat przewidywanej wysokości dodatku rodzicielskiego mogą Państwo skorzystać z internetowego kalkulatora dodatku rodzicielskiego. Proszę jednak mieć na uwadze, że dokładna wysokość Państwa dodatku rodzicielskiego może być inna, ponieważ kalkulator internetowy oblicza jedynie przybliżoną orientacyjną wartość dodatku rodzicielskiego.

Podobnie jak w przypadku zasiłku rodzinnego Elterngeld obywatele UE mogą pobierać zasiłek wychowawczy również w sytuacji, gdy rodzina przebywa w innym kraju UE, a jeden z rodziców pracuje w Niemczech.

W kwestii obywateli państw nienależących do UE obowiązują takie same ograniczenia prawne jak w przypadku zasiłku rodzinnego: muszą oni posiadać zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na osiedlenie; w odniesieniu do określonych rodzajów zezwolenia na pobyt obowiązują dodatkowe ograniczenia. Jako uzupełnienie do przepisów dotyczących zasiłku rodzinnego zasiłek wychowawczy nie przysługuje również osobom posiadającym zezwolenie na pobyt, o którym mowa w § 104a ustawy o pobycie, pracy zarobkowej oraz integracji obcokrajowców.

Wniosek o dodatek rodzicielski składają Państwo w placówce ds. zasiłków rodzicielskich w rejonie, w którym Państwo mieszkają. Właściwą placówkę ds. zasiłków rodzicielskich w Berlinie znajdą Państwo w placówce Jugendamtu w urzędzie dzielnicy.

Tam uzyskają Państwo także dalsze informacje i indywidualne porady. Wniosek mogą Państwo wypełnić także online, korzystając z Internetowego Asystenta Wniosków cyfrowy dodatek rodzicielski (niem. Elterngeld Digital).

Wypełniony online wniosek należy następnie wydrukować i przesłać do rejonowej placówki ds. zasiłków rodzicielskich.

Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby samotnie wychowujące dzieci?

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą ubiegać się o Unterhaltsvorschuss (po niemiecku) (świadczenie alimentacyjne), jeśli drugi rodzic nie wywiązuje się ze swojego obowiązku łożenia na utrzymanie wspólnego dziecka.

Takie osoby mogę wnioskować o miesięczne świadczenie w wysokości minimalnej stawki alimentacyjnej, określonej na mocy ustawy. Wysokość minimalnej stawki alimentacyjnej jest uzależniona od ustawowego minimum egzystencji określonego dla dzieci.

Obecnie dzieci w wieku od 0 do 6 lat miesięcznie otrzymują 154 euro; dzieci w wieku od 6 do 12 lat otrzymują miesięcznie 205 euro, natomiast dzieci w wieku od 12 do 18 lat otrzymują miesięcznie 273 euro (odliczony jest już przy tym zasiłek rodzinny na pierwsze dziecko w wysokości 194 euro).

Zaliczka alimentacyjna wypłacana jest przez okres maksymalnie sześciu lat (72 miesięcy) i najwyżej do dnia osiemnastych urodzin dziecka, w zależności od tego, która z tych dat wypada wcześniej.

W kwestii do obywateli państw nienależących do UE obowiązują takie same ograniczenia jak w przypadku zasiłku rodzinnego: muszą oni posiadać zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na osiedlenie; w odniesieniu do określonych rodzajów zezwolenia na pobyt obowiązują dodatkowe ograniczenia.

Wnioski o świadczenie alimentacyjne można składać w kasie świadczeń alimentacyjnych. Takie placówki znajdują się w berlińskich urzędach okręgowych ds. młodzieży. Tam można uzyskać dalsze informacje.

Na jakie wsparcie mogą liczyć rodziny?

Warunkiem otrzymywania Bildungs- und Teilhabepaket (po niemiecku) (świadczeń na kształcenie i udział w życiu społecznym) jest pobieranie świadczeń podstawowego zabezpieczenia dla poszukujących pracy zgodnie z II księgą kodeksu socjalnego (zasiłek dla bezrobotnych II, Hartz IV), korzystanie z pomocy socjalnej (w szczególności w celu podstawowego zabezpieczenia osób starszych i osób niezdolnych do pracy zgodnie z XII księgą kodeksu socjalnego) oraz pobieranie dodatku mieszkaniowego lub zasiłku rodzinnego.

Obywatele UE zasadniczo również są uprawnieni do pobierania tego rodzaju świadczeń, a tym samym mogą korzystać z świadczeń na kształcenie dzieci oraz ich udział w życiu społecznym.

Tego rodzaju świadczenia nie przysługują jednak obywatelom UE, którzy posiadają prawo do swobodnego przemieszczania się jedynie w celu poszukiwania pracy.

Organy socjalne regularnie odmawiają wypłaty świadczeń podstawowego zabezpieczenia i tym samym również świadczeń na kształcenie oraz udział w życiu społecznym także takim obywatelom UE, którzy nie mają prawa do swobodnego przemieszczania się lub którym przestało przysługiwać takie prawo.

Obywatele państw nienależących do UE mają prawo do świadczeń podstawowego zabezpieczenia (i tym samym również do świadczeń na kształcenie i udział w życiu społecznym), jeśli posiadają zezwolenie na pobyt. Wymóg ten nie dotyczy takich obywateli państw nienależących do UE, którzy posiadają zezwolenie na pobyt

 • z powodu wojny w swoim kraju pochodzenia, zgodnie z § 23 ust. 1 lub § 24 ustawy o pobycie, pracy zarobkowej oraz integracji obcokrajowców;
 • zgodnie z § 25 ust. 4 zdanie pierwsze rzeczonej ustawy;
 • zgodnie z § 25 ust. 5 rzeczonej ustawy, o ile decyzja w sprawie odroczenia deportacji nie została podjęta maksymalnie 18 miesięcy temu.

Tej grupie osób nie przysługuje prawo do wspomnianych świadczeń na mocy II/XII księgi kodeksu socjalnego, lecz na mocy Asylbewerberleistungsgesetz (ustawy o świadczeniach przysługujących osobom ubiegającym się o azyl). Osoby te mogą jednak dodatkowo ubiegać się o świadczenia na kształcenie i udział w życiu społecznym.

Prawo do pobierania świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach przysługujących osobom ubiegającym się o azyl (i dodatkowo świadczeń na kształcenie i udział w życiu społecznym) mają ostatecznie również uchodźcy podczas procedury azylowej oraz obcokrajowcy, którzy (np.

ze względu na odrzucenie ich wniosku o azyl lub nieprzedłużenie zezwolenia na pobyt) nie mają prawa pobytu i muszą opuścić kraj.

Dotyczy to również sytuacji, w których osoby te nie mogą zostać wydalone z powodów zdrowotnych lub ze względu na brakujące dokumenty i w związku z tym otrzymały zgodę na pobyt tolerowany.

Osoby pobierające świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach przysługujących osobom ubiegającym się o azyl mogą jednak utracić prawo do świadczeń na kształcenie i udział w życiu społecznym, jeśli spełniają jeden z warunków ograniczenia programu świadczeń. Tego rodzaju ograniczenia programu świadczeń mogą zostać wprowadzone zgodnie z przepisami ustawowymi na przykład w sytuacji, gdy dana osoba umyślnie nie spełnia swojego obowiązku wyjazdu za granicę lub celowo opóźnia swoją deportację.

Na jakie wsparcie mogą liczyć kobiety?

W Berlinie jest wiele ofert skierowanych do kobiet. Przegląd dostępnych ofert znajduje się na stronie internetowej Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales (Administracji Senatu ds. Integracji, Pracy i Opieki Społecznej).

Można tam znaleźć oferty projektów społeczno-kulturalnych skierowanych do kobiet w Berlinie (po niemiecku), sieci feministyczne (po niemiecku) oraz projekty skierowane do kobiet, których językiem ojczystym nie jest język niemiecki (po niemiecku).

Leave a Reply

Your email address will not be published.