Co stanowi majątek wspólny małżonków?

W polskich małżeństwach z reguły obowiązuje wspólność majątkowa. Małżonkowie mają jednak nie tylko majątek wspólny, ale też majątek osobisty. Co wchodzi w skład majątku osobistego, a co do majątku wspólnego?

Majątek wspólny a majątek osobisty małżonków

W większości polskich małżeństw nie ma rozdzielności majątkowej. Z chwilą zawarcia małżeństwa, między małżonkami powstaje wspólność majątkowa (nazywana też wspólnością ustawową). Efekt jest taki, że w małżeństwie mamy:

 • majątek wspólny małżonków
 • majątek osobisty żony
 • majątek osobisty męża.

Majątek wspólny – co się na niego składa?

Wspólność majątkowa obejmuje to, co zostało nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS

Majątek osobisty małżonka – składniki

To, co nie wchodzi do majątku wspólnego, zalicza się do majątku osobistego małżonka. Wyliczenie znajduje się w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 • Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
 • 1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 • 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 • 3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom (chodzi tu o udziały w spółce cywilnej);
 • 4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 • 5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 • 6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 • 7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 • 8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 • 9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 • 10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa

Zobacz też:

To, co małżonkowie mieli przed zawarciem małżeństwa, zasila ich majątek osobisty. Jeśli więc przed zawarciem małżeństwa któryś z małżonków był np. właścicielem samochodu czy nieruchomości, to wejdą one do jego majątku osobistego, a nie do majątku wspólnego małżonków.

Dziedziczenie lub darowizna a majątek osobisty

Spadki i darowizny co do zasady wchodzą do majątku osobistego tego małżonka, który je dostał. Spadkodawca lub darczyńca mogą jednak postanowić inaczej i zdecydować, że wejdą one do majątku wspólnego małżonków albo do majątków osobistych zarówno męża, jak i żony.

Przykład 1.

Anna N. jest mężatką, w jej małżeństwie obowiązuje wspólność majątkowa. Jej rodzice postanowili podarować córce mieszkanie. Jeśli w umowie darowizny nie wskażą, że dokonują darowizny do majątku wspólnego Anny N. i jej męża, to mieszkanie wejdzie w skład majątku osobistego Anny N. Jeżeli Anna N. rozwiedzie się z mężem, nie będzie się z nim musiała podzielić mieszkaniem.

Udziały w spółce cywilnej

Jeśli któryś z małżonków jest wspólnikiem spółki cywilnej, to przysługujący mu udział w tej spółce wchodzi do jego majątku osobistego, a nie do majątku wspólnego małżonków. Dotyczy to również sytuacji, gdy spółka cywilna powstała już w trakcie trwania małżeństwa i gdy udziały w niej zostały pokryte z majątku wspólnego małżonków.

Co, jeśli małżonkowie się rozwiodą, a jeden z nich miał udziały w spółce cywilnej pokryte z majątku wspólnego małżonków? W takiej sytuacji drugi małżonek może żądać rozliczenia tych nakładów. Potwierdził to Sąd Najwyższy.

“Wierzytelność z tytułu pokrycia wkładu jednego z małżonków w spółce cywilnej ze środków należących do majątku wspólnego podlega rozliczeniu na podstawie art. 45 k.r.o. stosowanego w drodze analogii”.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2008, sygn. akt V CSK 548/07

Przedmioty służące osobistym potrzebom

Do majątku osobistego wchodzą też przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków. Nie ma znaczenia to, że zostały kupione z pieniędzy z majątku wspólnego. Chodzi tu np. o odzież, kosmetyki, radio, książki.

Prawa niezbywalne przysługujące tylko jednej osobie

Majątek osobisty to także prawa niezbywalne, które przysługują tylko jednej osobie. Chodzi tu o szczególne prawa, które nie mogą być zbyte i są związane z konkretną osobą. To np. prawo do żądania alimentów, służebności osobiste (z wyjątkiem służebności mieszkania).

Co stanowi majątek wspólny małżonków?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu a majątek osobisty

Do majątku osobistego wchodzą też przedmioty uzyskane:

 • z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, albo
 • z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. Taka renta wchodzi do majątku wspólnego.

Nie każde odszkodowanie wchodzi do majątku osobistego – chodzi tu tylko o odszkodowania za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. 

Przykład 2.

W wypadku samochodowym został ranny Piotr K. Pozostaje on w związku małżeńskim, obowiązuje w nim wspólność majątkowa. Piotr K. od ubezpieczyciela sprawcy wypadku uzyskał:

 • odszkodowanie za zniszczony samochód – wejdzie ono do majątku wspólnego;
 • odszkodowanie za uszkodzenie ciała – wejdzie ono do majątku osobistego Piotra K.
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (ból, cierpienie) – wejdzie ono do majątku osobistego Piotra K.

Wierzytelności o wynagrodzenie za pracę

Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków wchodzi do jego majątku osobistego. Chodzi tu o wynagrodzenie do momentu jego wypłaty. Od momentu wypłaty wynagrodzenie trafia do majątku wspólnego małżonków, nie jest to już więc majątek osobisty.

Ma to znaczenie np. dla możliwości zajęcia pensji małżonka przez komornika. 

Przykład 3.

Piotr K. nie spłacił pożyczki. Ponieważ umowę podpisał bez zgody żony, więc jest to zobowiązanie dotyczące tylko jego osobistego majątku. Bank skierował sprawę do sądu, potem do komornika. Komornik może zająć pensję Piotra K u jego pracodawcy, czyli zająć wierzytelność z tytułu wynagrodzenia za pracę.

Przykład 4.

Anna W. zaciągnęła pożyczkę. Pożyczkodawca zadbał o to, żeby uzyskać pisemną zgodę męża Anny W. na zaciągniecie przez nią zobowiązania. Dzięki temu, za zapłatę pożyczki odpowiada nie tylko Anna W. swoim majątkiem osobistym, ale też majątkiem wspólnym. Bank skierował sprawę do sądu, uzyskał nakaz zapłaty przeciw Annie N.

, a następnie tzw. klauzulę wykonalności, pozwalającą mu prowadzić egzekucję również z majątku wspólnego małżonków. Dzięki temu komornik może zająć nie tylko majątek osobisty Anny W., ale też majątek wspólny małżonków. Nie może natomiast zająć majątku osobistego męża Anny W.

, bo mąż nie był pożyczkobiorcą, a jedynie zgodził się na zaciągnięcie zobowiązania przez swoją żonę. Komornik może więc zająć niewypłacone jeszcze wynagrodzenie za pracę Anny W., ale nie może zająć niewypłaconego wynagrodzenia jej męża (bo wchodzi ono do majątku osobistego męża).

Będzie mógł natomiast zając wypłacone już wynagrodzenie męża – bo wypłacone wynagrodzenie wchodzi do majątku wspólnego.

Nagrody za osobiste osiągnięcia jako majątek osobisty

Majątek osobisty tworzą również przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków.

“Nagrodami za osobiste osiągnięcia, o jakich mowa w art. 33 pkt 9 K.r.o., są nagrody za pracę twórczą, a więc nagrody naukowe, artystyczne, literackie, techniczne, nagrody uzyskane na konkursach. Nie są natomiast nagrodami w tym sensie świadczenia pieniężne w postaci specjalnego dodatkowego wynagrodzenia, takie jak tzw. trzynasta pensja, należności za sporządzenie bilansu, wynagrodzenie za dodatkową pracę i innego rodzaju premie, jakie może otrzymać pracownik (np. za oszczędność paliwa, materiału, produkcję bez braków), czyli pracownicze nagrody specjalne.”Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 1975 r., sygn. akt III CRN 3/75

Prawa autorskie i własności przemysłowej

Majątek osobisty małżonka tworzony jest też przez przysługujące mu:

 • prawa autorskie i prawa pokrewne,
 • prawa własności przemysłowej
 • inne prawa twórcy.

Czym innym są prawa twórcy (wchodzące do majątku osobistego), a czym innym dochód z tych praw (wchodzący do majątku wspólnego małżonków).

Przykład 5.

Katarzyna C. uzyskała patent na wynalazek. patent wchodzi do jej majątku osobistego. Jedna z firm płaci Katarzynie C. za prawo do wykorzystywania opatentowanego przez nią wynalazku. Uzyskiwane wynagrodzenie wchodzi do majątku wspólnego małżonków.

Przedmioty nabyte za inne składniki majątku osobistego

Ważna zasada regulującą majątek osobisty dotyczy sytuacji, gdy w zamian za jeden składnik majątku osobistego nabywany jest inny składnik majątku. Jest to tzw. zasada surogacji. Zgodnie z nią, przedmioty nabyte za inne składniki majątku osobistego również tworzą majątek osobisty tego małżonka.

Przykład 6.

Hanna C. dostała w drodze darowizny od rodziców działkę budowlaną. Ponieważ rodzice w darowiźnie nie zastrzegli, że jest to darowizna do majątku wspólnego Hanny C. i jej męża, wiec działka weszła do majątku osobistego Hanny C.

Ta postanowiła działkę sprzedać i za uzyskane środki kupić mieszkanie. W tej sytuacji mieszkanie również wchodzi do majątku osobistego Hanny C., mimo, że zostało kupione w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje wspólność majątkowa.

Decydujące znaczenie ma to, że mieszkanie zostało kupione w zamian za inny składnik majątku osobistego Hanny C.

See also:  Alergia u dzieci jako powód do zmiany kontaktów z rodzicem

Podsumowanie

O tym, czy poszczególne rzeczy zasilają majątek osobisty, czy majątek wspólny, decyduje wiele czynników.

W praktyce zaczyna mieć to znaczenie wtedy, gdy małżonkowie się rozwodzą i trzeba podzielić majątek, albo gdy któryś z małżonków się zadłużył.

W małżeństwie można całkowicie zrezygnować z majątku wspólnego – trzeba w tym celu podpisać intercyzę lub doprowadzić do zniesienia wspólności majątkowej przez sąd.

Co stanowi majątek wspólny małżonków?

Co stanowi majątek wspólny i odrębny małżonków

Co stanowi majątek wspólny małżonków?Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 • Do majątku wspólnego należą w szczególności:
 • 1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 • 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 • 3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.1)).

Wspólność ustawowa małżonków a wspólnicy spółki

Prawa małżonka, pozostającego we współwłasności majątkowej ze wspólnikiem spółki cywilnej w sytuacji, gdy stroną umowy spółki był tylko jeden z małżonków pozostających w takiej wspólności, nie obejmują składników majątkowych nabywanych przez spółkę, lecz ograniczają się do tych praw majątkowych, które przysługują wspólnikowi w czasie trwania spółki (umowy) jako wynik zarządzania majątkiem spółki, tj. do zysków i do podziału majątku spółki, który może nastąpić wyłącznie po rozwiązaniu umowy spółki.

W sytuacji, w której małżonkowie związani ustawową wspólnością majątkową założyli spółkę cywilną, badać należy w sprawie o zniesienie wspólności, w jakiej roli małżonek zaciągnął zobowiązania, czy w imieniu spółki, czy w imieniu własnym.

Oświadczenie małżonków/wspólników, których łączy małżeńska wspólność ustawowa, a więc którym przysługiwało niepodzielne łączne prawo do lokalu uprawnieni są do przesunięcia – w drodze oświadczenia – tego prawa z majątku osobistego do majątku spółki. Nie można przyjąć, że oświadczenie takie nie rodzi skutków prawnych.

Rozliczenie w postępowaniu o podział majątku wspólnego nakładu dokonanego z majątku wspólnego na wkład jednego z małżonków do spółki cywilnej następuje przy ustaleniu jego wartości na podstawie określenia fikcyjnego udziału, jaki przysługiwałby małżonkowi – wspólnikowi spółki, gdyby z niej wystąpił w chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, oraz jego wartości z chwili orzekania.

Wzrost majątku odrębnego przez usługi świadczone osobiście przez drugiego małżonka

Korzyść majątkowa, o którą następuje wzrost wartości majątku odrębnego dzięki usługom świadczonym osobiście przez małżonka, określona sumą zaoszczędzonych wydatków z majątku odrębnego, stanowi  nakład poczyniony z majątku wspólnego na majątek odrębny ulegający zwrotowi przy podziale majątku wspólnego.  Nie stanowią dorobku wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za usługi osobiste świadczone przez jednego z małżonków w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Nabycie nieruchomości w trakcie trwania wspólności majątkowej małżonków

W sytuacji gdy nieruchomość nabyta została w czasie trwania związku małżeńskiego, a małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej, zasadą jest, że wchodzi ona do majątku wspólnego.

Odstępstwa nie może uzasadniać jedynie okoliczność, że stroną umowy był tylko jeden z małżonków, a także okoliczność, że tylko jeden z małżonków ujawniony został w księdze wieczystej.

Wyjątki wyliczone zostały bowiem wyczerpująco.

Domniemanie nabycia na rzecz wspólności majątku małżonków

W obowiązującym systemie prawa rodzinnego można przyjąć domniemanie faktyczne, że przedmioty nabyte w trakcie wspólności małżeńskiej przez jednego z małżonków, zostały nabyte z majątku dorobkowego – na rzecz małżeńskiej wspólności majątkowej; natomiast nabycie rzeczy z majątku odrębnego musi wynikać nie tylko z oświadczenia dokonującego transakcji małżonka, ale także z całokształtu okoliczności tego nabycia.O zaliczeniu poszczególnych przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego lub majątku osobistego (odrębnego) małżonków nie decydują złożone przez nich oświadczenia, że nabywany przedmiot wchodzi w skład określonej masy majątkowej, gdyż samo takie oświadczenie – w razie pozostawania małżonków w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej – nie może stanowczo wyłączać skutków wynikających z prawa. Przynależności konkretnego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego albo osobistego nie może zatem przesądzać ocena przez sąd przesłanek sposobu wyrażania woli osoby dokonującej czynności prawnej, ani przesłanek tłumaczenia oświadczeń woli oraz badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 1. 1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 2. 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 3. 3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 4. 4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 5. 5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 6. 6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 7. 7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 8. 8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 9. 9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 10. 10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Gospodarstwo rolne, którego własność przeszła na następcę rolnika, pozostającego w związku małżeńskim i ustroju wspólności majątkowej, w wyniku zawarcia umowy przekazania gospodarstwa rolnego pomiędzy nim a przekazującym, weszło do jego majątku odrębnego. (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2008 r. II CSK 647/07)

Darowizna, odwołanie a majątek odrębny małżonków

W wypadku przeniesienia własności na podstawie umowy darowizny zawartej przez darczyńcę z jednym z małżonków z zastrzeżeniem, że przedmiot darowizny wchodzi do majątku objętego wspólnością ustawową, do wywołania takiego skutku przyjęcie darowizny przez drugiego z małżonków nie jest potrzebne.

 W sytuacji, gdy przedmiot darowizny wszedł do majątku objętego wspólnością ustawową, odwołanie jej z powodu niewdzięczności może być dokonane w stosunku do jednego z małżonków, także w stosunku do tego, który nie brał udziału w zawarciu umowy darowizny.

W razie odwołania darowizny w stosunku do jednego z małżonków rzecz darowana staje się przedmiotem współwłasności obojga małżonków w częściach równych, a darczyńca może żądać przeniesienia na niego udziału należącego do małżonka, w stosunku do którego darowiznę odwołał, gdyby zaś nie było to możliwe – zwrotu wartości tego udziału.

Odwołanie darowizny nieruchomości nie stwarza skutków rzeczowych, a więc przejścia własności ex lege na darczyńcę, lecz kreuje obowiązek obdarowanego do przeniesienia własności nieruchomości z powrotem na darczyńcę.

Rozpatrując to na tle wspólności majątkowej małżeńskiej, nie można zrealizować obowiązku przeniesienia własności nieruchomości przez jednego z obdarowanych małżonków, który okazał się rażąco niewdzięczny i tylko wobec niego została odwołana darowizna, ponieważ nieruchomość jest także własnością drugiego małżonka do niepodzielnej ręki.

Jeśli więc oboje małżonkowie okazują się rażąco niewdzięczni, to darczyńca może wobec ich obojga odwołać darowiznę i wtedy oboje małżonkowie będą zobowiązani przenieść nieruchomość jako składnik majątku wspólnego na darczyńcę, wtedy też wyjdzie on z masy majątkowej małżeńskiej.

Odszkodowanie

Jeżeli kwota odszkodowania za uszkodzenie ciała w wyniku wypadku przy pracyzostała wypłacona w trakcie trwania wspólności ustawowej, to przedmioty nabyte z wypłaconych z tego tytułu kwot należą do majątku wspólnego.

Zastąpienie jednego składnika majątku drugim

Surogacja polega na zastąpieniu jednego składnika majątku odrębnego innym składnikiem.

Przesłankami tak rozumianej surogacji są -jak się przyjmuje – dwa wymagania: po pierwsze, aby jedno i to samo zdarzenie spowodowało wyjście określonego przedmiotu z majątku odrębnego i nabycie innego przedmiotu majątkowego oraz po drugie, aby przedmiot nabyty był uzyskany także w sensie ekonomicznym kosztem majątku odrębnego.

Przedmioty zwykłego urządzenia domowego

służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków nie są objęte wspólnością ustawową, jeżeli zostały nabyte przed powstaniem wspólności.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Majątek wspólny i osobisty małżonków. Co należy do kogo?

Majątek wspólny zasilany jest przede wszystkim zarobkami małżonków. Do majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą m.in. rzeczy nabyte przed zawarciem małżeństwa oraz nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę.

Przy ewentualnym podziale majątku wspólnego każdy z małżonków powinien co do zasady zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Tak stanowi kodeks rodzinny i opiekuńczy (w skrócie: kro).

Do majątku wspólnego należą w szczególności (art. 31 § 2 kro):

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym

Z kolei do majątku osobistego każdego z małżonków należą (art. 33 kro):

 • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
See also:  Uchylanie się od alimentów

Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka.

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego.

Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Co do zasady każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym.

Przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie.

Przymusowa rozdzielność majątkowa. Kiedy sąd ją ustanawia?

Małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka, z wyjątkiem czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach działalności zarobkowej.

Sprzeciw jest skuteczny wobec osoby trzeciej, jeżeli mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej (np. przed zawarciem umowy kupna samochodu).

Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków pozbawić drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym.

Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Każdy z małżonków może także żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

Nie można jednak żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu wydatków i nakładów dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Majątek wspólny małżonków – zakres i zasady zarządu § Adwokat Łukowicz – Wrocław

W momencie zawarcia związku małżeńskiego z mocy prawa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Stanowi ona ustawowy ustrój majątkowy małżonków, który małżonkowie mogą na mocy umowy zawartej w formie aktu notarialnego rozszerzać, ograniczać albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Co należy do majątku wspólnego?

Ustawowy ustrój majątkowy przewidujący wspólność majątkową małżonków powoduje przede wszystkim, że przedmioty nabyte przez oboje małżonków lub każdego z nich podczas trwania tej wspólności stanowią majątek wspólny małżonków.

Istnieje domniemanie tego, że przedmiot majątkowy, który został nabyty w trakcie trwania wspólności majątkowej, wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, zatem twierdzenie odwrotne należy udowodnić.

O tym, czy dany przedmiot majątkowy należy do majątku wspólnego decyduje czas, w którym nastąpiło jego nabycie.

Ponadto zgodnie z art. 31 § 2 k.r.o. do majątku wspólnego należą w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i b z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa wart. 40austawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wymienione w art. 31 § 2 k.r.o. elementy nie stanowią jednak katalogu zamkniętego. Przepis ten wskazuje jedynie na najistotniejsze elementy majątku wspólnego, dlatego również inne, niewymienione w nim przedmioty mogą należeć do majątku wspólnego małżonków.

Przepisy przewidują, że wszystkie przedmioty majątkowe, które nie są objęte wspólnością majątkową, należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Dlatego najłatwiej, sprawdzając czy dany przedmiot należy do majątku wspólnego, wyeliminować wszystkie przedmioty należące do majątku osobistego małżonków, które zostały wymienione w art. 33 k.r.o.

Pozostałe przedmioty należą do majątku wspólnego. Należy także pamiętać, że art. 34 k.r.o.

przewiduje rozszerzenie katalogu przedmiotów należących do majątku wspólnego, zgodnie z którym przedmioty zwykłego urządzenia domowego, służące do użytku obojga małżonków należą do wspólności ustawowej, nawet w przypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej.

Współdzielenie majątku wspólnego

Co do zasady każdy z małżonków ma równe udziały w majątku wspólnym, lecz z ważnych przyczyn może zażądać, by ustalono udziały z uwzględnieniem stopnia, w jakim małżonek przyczynił się do powstania tego majątku. Rzeczy wchodzące w skład majątku wspólnego są we współposiadaniu obojga małżonków.

 Każdy ze współmałżonków może więc z nich korzystać, jednak tak by nie ograniczać praw swego współmałżonka.

Podczas zarządzania majątkiem wspólnym małżonkowie zobowiązani są współdziałać, głównie informować się wzajemnie o stanie majątku wspólnego, zobowiązaniach, które obciążają majątek oraz kwestiach związanych z wykonywaniem zarządu.

Małżonek nie może sprzeciwić się czynnościom zarządu majątkiem wspólnym drugiego małżonka, jeżeli czynności te dotyczą bieżących spraw życia codziennego, zmierzają do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny lub są podejmowane w ramach działalności zarobkowej. W pozostałych kwestiach sprzeciw małżonka jest jak najbardziej skuteczny, a względem osób trzecich wywołuje skutki prawne, jeżeli dana osoba mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem konkretnej czynności prawnej.

Przy jakich sprawach potrzebne jest zgoda współmałżonka?

Przepisy przewidują, że do niektórych czynności prawnych, które, aby były ważnie dokonane, wymagają zgody lub potwierdzenia współmałżonka, a należą do nich:

 1. zbycie, obciążenie, odpłatne nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, jak również czynności prowadzące do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków,
 2. czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal,
 3. czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa,
 4. darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Trudne do przezwyciężenia przeszkody, na które napotka małżonek podczas prób porozumienia się ze współmałżonkiem lub odmowa zgody na dokonanie konkretnej czynności, mogą stanowić przyczynę zwrócenia się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności, na które sąd zezwala, jeżeli tego wymaga dobro rodziny. Również z ważnych przyczyn sąd może na żądanie jednego z małżonków pozbawić drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym lub postanowić, że dokonanie takich czynności będzie wymagało zgody współmałżonka lub sądu.

Nawet przy wspólności majątkowej nie wszystko należy do obojga małżonków

W większości polskich małżeństw obowiązuje wspólność majątkowa. Nie oznacza to jednak, że wszystko, co posiadają małżonkowie, jest wówczas ich wspólną własnością. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno mąż i żona mają jeszcze swój majątek osobisty, a nie tylko majątek wspólny.

Przed zawarciem małżeństwa przyszły mąż i żona mają swoje majątki osobiste. Oznacza to, że wszystko, co nabywają, należy tylko do nich. Każde z nich może więc zarządzać własnym majątkiem zupełnie swobodnie i samodzielnie odpowiada też za wszystkie zaciągnięte zobowiązania.

W momencie zawarcia małżeństwa z mocy prawa między małżonkami powstaje natomiast wspólność majątkowa. Jeśli więc nie uregulują tej kwestii w inny sposób poprzez zawarcie odpowiedniej umowy (intercyzy), właśnie taki ustrój majątkowy będzie obowiązywał w ich małżeństwie.

Wspólność majątkowa nie powoduje jednak, że od tej pory wszystko należy jednocześnie do męża i żony. Majątki osobiste wcale nie znikają. Istnieją wówczas w sumie 3 masy majątkowe: majątek osobisty żony, majątek osobisty męża oraz majątek wspólny.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Nie bez powodu panuje jednak przekonanie, że w przypadku wspólności majątkowej wszystko staje się wspólne. To nie do końca prawda, ale nie zmienia to faktu, że większość nabytych składników majątku wejdzie w skład majątku wspólnego, a nie w skład majątków osobistych.

Na majątek wspólny składają się bowiem przede wszystkim przedmioty nabywane przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Jeśli więc np. po ślubie zdecydują się kupić dom, będzie on ich wspólną własnością.

W skład majątku wspólnego wchodzi także pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Co więcej, wspólne będą też dochody uzyskiwane zarówno z majątku wspólnego (np.

See also:  Wyjazd dziecka na stałe za granicę - sprzeciw ojca

wskutek wynajmu mieszkania), ale też i z majątku osobistego każdego z małżonków.

Co należy do majątku osobistego małżonka?

Wspólność majątkowa nie powoduje jednak, że wszystkie rzeczy nabywane od tej pory stanowią własnością obojga małżonków. Niektóre składniki będą należeć do majątku osobistego.

Po pierwsze, znajdą się w nim rzeczy nabyte jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Jeśli więc małżonek wcześniej kupił dom czy samochód, będzie to jego wyłączna własność. Na marginesie warto wspomnieć, że może to stwarzać w przyszłości problemy np.

gdy para wybuduje wspólny dom na działce małżonka, a potem weźmie rozwód. W polskim prawie obowiązuje bowiem zasada, zgodnie z którą budynki znajdujące się na działce i stale z nią związane należą do właściciela gruntu.

Tym samym taki z pozoru wspólny dom tak naprawdę wcale wspólny nie jest.

W skład majątku osobistego małżonka wejdą jednak nie tylko składniki nabyte przed zawarciem małżeństwa. Nawet już po ślubie wyłączną własność męża czy żony będą stanowić przedmioty nabyte w ramach spadku czy umowy darowizny, chyba że darczyńca czy spadkodawca postanowił inaczej.

W majątku osobistym znajdą się także udziały w spółce cywilnej, przedmioty majątkowe służące do zaspokajania osobistych potrzeb małżonka, prawa niezbywalne mogące przysługiwać tylko jednej osobie, przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia, a co do zasady także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.

Przepis wspomina także, że do majątku osobistego małżonka należą wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub innej działalności zarobkowej. Oznacza to że wynagrodzenie stanowi wyłączną własność małżonka do momentu wypłaty. Później wchodzi już bowiem w skład majątku wspólnego.

Pozostałe elementy majątku osobistego związane są z pracą twórczą i osiągnięciami. Mowa tu bowiem o prawach autorskich i prawach pokrewnych, prawach własności przemysłowej oraz innych prawach twórcy, a także o przedmiotach majątkowych uzyskanych z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia.

Wspólność i rozdzielność majątkowa małżeńska – Kancelaria prawnicza Polz & Polz

 Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa.

Małżonkowie mogą jednak w umowie zawartej w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową, w tym rozdzielność z wyrównaniem dorobków, przy czym umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Umowa majątkowa małżeńska zawarta przez małżonków może być w każdym czasie przez nich zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że małżonkowie postanowią inaczej.

 • USTAWOWA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA Majątek wspólny Przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą do majątku wspólnego, chyba że zgodnie z wyraźnym przepisem prawa należą do majątku osobistego małżonka.
 • Do majątku wspólnego należą ponadto:
 • -pobrane wynagrodzenia za pracę,
 • – dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 • – dochody z majątku wspólnego,
 • – dochody z majątku osobistego każdego z małżonków,
 • – środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.
 • Majątek osobisty
 • Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
 • – przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 • – przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 • – przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego,
 • – inne przedmioty majątkowe wymienione w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • Udziały w majatku wspólnym

Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, chyba że w umowie majątkowej małżeńskiej postanowią inaczej.

W czasie trwania wspólności żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego ani rozporządzać lub zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Zarząd majątkiem wspólnym  Małżonkowie są zobowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego.

Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać przedmiotami majątkowymi służącymi jemu do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej, a innymi przedmiotami majątkowymi wchodzącymi w skład majątku majątkiem wspólnego, tylko o tyle o ile drugi małżonek nie sprzeciwi się czynności zarządu zamierzonej przez jego małżonka.

Zgoda drugiego małżonka jest jednak wymagana do dokonania czynności prawnych prowadzących do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków, a ponadto  do zbycia, odpłatnego nabycia lub obciążenia praw rzeczowych, których przedmiotem jest budynek lub lokal, przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego oraz do dokonania darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych,

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego.

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

 1. Zobowiązania podatkowe Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe każdego z małżonków pozostajacych we współności obejmuje ich majątki osobiste oraz majątek wspólny.
 2. Upadłość W razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków wspólność ustawowa między małżonkami ustaje z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłości; małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, przy czym domniemywa się, że majątek wspólny powstały w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa przez upadłego został nabyty ze środków pochodzących z dochodów tego przedsiębiorstwa.    
 3. ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA
 4. Majątki osobiste małżonków
 5. W przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej małżonkowie nie mają majątku wspólnego, lecz majątki osobiste.
 6. W skład majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą:
 7. – przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej,
 8. – przedmioty nabyte w czasie wspólności majątkowej do majątku osobistego małżonka,
 9. – udział wynoszący co do zasady jedną drugą  części w przedmiotach wchodzących w skład dotychczasowego majątku wspólnego małżonków,
 10. – przedmioty majątkowe nabyte przez małżonka od daty zawarcia umowy wprowadzającej rozdzielność majątkową.
 11. Podział  dotychczasowego majątku wspólnego
 12. Każdy z małżonków może żądać podziału ich dotychczasowego majątku wspólnego oraz  rozporządzać lub zobowiązywać się do rozporządzania swoim udziałem w poszczególnych przedmiotach należących do dotychczasowego majątku wspólnego. W przypadku podziału majątku wspólnego każdy z małżonków jest obowiązany zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych dokonanych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód oraz może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny, 
 13. Zarząd
 14. Każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem osobistym.
 15. Małżonek może powoływać się względem osób trzecich na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.
 16. Należy zaznaczyć, że przyjęty przez małżonków ustrój rozdzielności majątkowej nie znosi praw i obowiązków wynikających z zasad obowiązujących w stosunkach rodzinnych, w szczególności rozstrzygania o istotnych sprawach rodziny, wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny.
 17. Zobowiązania podatkowe Każdy z małżonków odpowiada za zobowiązania podatkowe powstale po ustanowieniu rozdzielności swoim majątkiem osobistym,
 18. Upadłość
 19. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości małżonka dotychczasowy majątek wspólny małżonków nie wchodzi do masy upadłości po upływie dwóch lat licząc od daty zawarcia umowy wprowadzającej rozdzielność.
 20. ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA Z WYRÓWNANIEM DOROBKÓW Małżonkowie mogą także ustanowić umową ozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.
 21. Dorobek
 22. Przez dorobek każdego z małżonków należy rozumieć wzrost wartości jego majątku osobistego powstały po zawarciu umowy wprowadzającej rozdzielność.
 23. Jeżeli małżonkowie nie postanowią inaczej w umowie majątkowej, przy obliczaniu dorobków każdego z małżonków pomija się:
 24. – przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem umowy majątkowej,
 25. – przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę,
 26. – przedmioty majątkowe wymienione w art. 33 pkt 2, 5-7, 9 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,   w tym wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub innej działalności zarobkowej,
 27. – przedmioty nabyte w zamian za wyżej wymienione pzredmioty majątkowe,
 28. natomiast dolicza się:
 29. – wartość darowizn dokonanych przez jednego z małżonków, z wyłączeniem darowizn na rzecz wspólnych zstępnych małżonków oraz drobnych zwyczajowo przyjętych darowizn na rzecz innych osób,
 30. – wartość usług świadczonych osobiście przez jednego z małżonków na rzecz majątku drugiego małżonka,
 31. – wartość nakładów i wydatków na majątek jednego małżonka z majątku drugiego małżonka.
 32. Dorobek oblicza się według stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według cen z chwili rozliczenia.
 33. Skutki wprowadzenia rozdzielności z wyrównaniem dorobków
 34. Zawarcie umowy majątkowej wprowadzającej w małżeństwie ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków wywołuje takie same skutki we wzajemnych stosunkach majątkowych małżonków, jak w przypadku wprowadzenia przez nich zwykłej rozdzielności majątkowej. 

Jednakże, w przypadku ustania rozdzielności majątkowej, na przykład w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy majątkowej małżeńskiej, którą małżonkowie wprowadzili rozdzielność lub w przypadku ustania małżeństwa, małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania jego dorobku przez zapłatę lub przeniesienie praw. W razie śmierci jednego z małżonków, wyrównanie dorobków następuje między jego spadkobiercami a małżonkiem pozostałym przy życiu.

Podsumowanie

Jak widać z opisanych powyżej zasad podstawowe różnice w stosunkach majątkowych małżonków w ustroju wspólności majątkowej i w ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej dotyczą zarządzania majątkiem przez małżonków oraz odpowiedzialności majątkowej małżonków za zaciągnięte zobowiązania.

W przypadku prowadzenia przez któregokolwiek z małżonków  działalności gospodarczej ustrój rozdzielności majątkowej pozwala na szybkie i samodzielne podejmowanie przez niego decyzji gospodarczych przy jednoczesnym ograniczeniu jego odpowiedzialności majątkowej z tytułu prowadzonej działalności do jego majątku osobistego. Możliwość wprowadzenia w małżeństwie ustroju rozdzielności z wyrównaniem dorobków pozwala natomiast zabezpieczyć interesy ekonomiczne małżonka, który z różnych powodów ma ograniczone lub pozbawiony jest w zupełności możliwości zarobkowania i w zasadzie zapewnia mu ochronę majątkową taką, jaka daje ustrój wspólności majątkowej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.