Czy długi alimentacyjne ulegają przedawnieniu?

Długi alimentacyjne traktowane są w Polsce na nieco innych zasadach niż pozostałe roszczenia. Wszystko dlatego, że wciąż bardzo wiele osób uchyla się od płacenia alimentów na dzieci, które dość często z tego powodu żyją w niedostatku.

Warto więc wiedzieć, co grozi za niepłacenie alimentów, a także czy mogą one ulec przedawnieniu, a więc czy można uniknąć ich regulowania.

Alimenty – czym są i kto je płaci?

Na początku wyjaśnijmy, czym są alimenty. Pod tym pojęciem należy rozumieć regularne świadczenia na rzecz członków rodziny, do których płacenia zobowiązani są ich bliscy najczęściej na mocy wyroku sądowego.

Zazwyczaj chodzi o alimenty na dzieci, jakie musi płacić rodzic, który np. po rozwodzie wyprowadza się z domu i przestaje tym samym uczestniczyć w utrzymaniu gospodarstwa domowego. Zgodnie z przepisami jego obowiązkiem w takim przypadku jest zapewnienie dziecku odpowiednich środków na utrzymanie i wychowanie.

“Alimenty to świadczenie na członka rodziny, do którego zobowiązuje sąd.”

Takie alimenty na dziecko należy płacić co najmniej do momentu, aż będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać, a więc niekoniecznie do 18. roku życia, lecz np. do chwili podjęcia przez nie pracy zarobkowej.

Wysokość alimentów zazwyczaj określa sąd na podstawie pozwu osoby uprawnionej do ich otrzymywania, w którym wyszczególnione są potrzeby finansowe dziecka. Ustalane są one najczęściej jako kwota miesięczna. Dopóki dziecko nie osiągnie pełnoletności środki z tytułu alimentów przekazywane są jego rodzicowi sprawującemu nad nim faktyczną opiekę.

Prawo przewiduje także możliwość ubiegania się o świadczenia alimentacyjne np. od byłego małżonka, od dorosłych dzieci, albo dziadków. W takich przypadkach należy jednak udowodnić, że żyje się w niedostatku.

Czym grozi brak zapłaty alimentów?

Z danych BIG InfoMonitor z lutego 2021 roku wynika, że w Polsce od płacenia alimentów uchyla się przeszło 268 tys. osób, a łączna kwota zaległości z tego tytułu wynosi już około 11 mld złotych. Dłużnicy alimentacyjni niestety nie mogą spać spokojnie, ponieważ z powodu niepłacenia zasądzonych świadczeń czeka ich szereg nieprzyjemnych konsekwencji.

1. Postępowanie windykacyjne, sądowe i komornicze Przede wszystkim osoba mająca prawo do alimentów może się ich domagać na drodze sądowej. Do takiego postępowania dochodzi najczęściej wtedy, gdy nie przynoszą skutków rozmowy z dłużnikiem i wszczęta przeciwko niemu polubowna windykacja.

Wówczas kierowany jest pozew do sądu o wydanie tytułu egzekucyjnego (klauzula wykonalności jest w tym przypadku nadawana przez sąd z urzędu), który można przekazać do komornika, aby ten rozpoczął przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu postępowanie egzekucyjne.

Komornik w celu wyegzekwowania zaległych alimentów może zająć wynagrodzenie za pracę, konto bankowe, a także różne składniki majątku. Co ważne, w przypadku długów alimentacyjnych wierzyciel nie musi wskazywać majątku dłużnika, ani metod egzekucji. Nie obowiązują tutaj także zasady kwoty wolnej od egzekucji jak w przypadku innych dłużników.

Ważne! Bezskuteczność egzekucji w przypadku alimentów (np. z powodu braku majątku dłużnika) nie może być powodem umorzenia postępowania komorniczego.

2. Postępowanie karne Jeśli egzekucja komornicza nie przynosi skutku, można dłużnika pociągnąć do odpowiedzialności karnej, czyli zgłosić przestępstwo do prokuratury.

Ważne! Według art. 209 Kodeksu karnego uchylanie się od alimentacji grozi karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 1 roku do 2 lat.

Należy jednak pamiętać, że na powyższe kary narażone są wyłącznie osoby, które mają zasądzone konkretne kwoty alimentów i nie płacą ich od co najmniej 3 miesięcy lub ich zaległości wynoszą równowartość minimum 3-miesięcznych świadczeń.

3. Kary administracyjne Dłużnik alimentacyjny musi się liczyć również z karami administracyjnymi, które może nałożyć na niego np. wójt gminy, burmistrz bądź prezydent miasta. Mogą nimi być np.:

 • zatrzymanie prawa jazdy,
 • wpisanie do rejestru dłużników (jeśli uchylanie się od spłaty alimentów trwa od co najmniej pół roku),
 • nakazanie zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, jeśli zadłużenie alimentacyjne tłumaczone jest brakiem zatrudnienia i dochodów.

Kary administracyjne mogą być jednak wymierzone jedynie w określonych sytuacjach – przede wszystkim gdy komornik stwierdzi bezskuteczność egzekucji.

Czy długi alimentacyjne ulegają przedawnieniu?

Czy długi z alimentów mogą rosnąć w nieskończoność?

Alimenty są najczęściej zasądzane na określony czas i należy je wypłacać co miesiąc. Jednak dług alimentacyjny nie powstaje automatycznie w momencie, gdy osoba zobowiązana do wypłaty świadczenia spóźnia się z płatnością.

Następuje to dopiero wtedy, gdy sprawa trafi do komornika i prowadzona przez niego egzekucja jest nieskuteczna przez co najmniej 2 miesiące. Wówczas osoba uprawniona do otrzymywania alimentów może zwrócić się do Funduszu Alimentacyjnego o wypłatę świadczenia za dłużnika alimentacyjnego.

Fundusz wypłaca maksymalnie 500 zł miesięcznie, nawet jeśli zasądzone świadczenie było wyższe. Wszystkie sumy wypłacone dziecku przez tę instytucję wraz z odsetkami ustawowymi są potem egzekwowane od dłużnika alimentacyjnego za pośrednictwem komornika.

W praktyce dość trudno uniknąć spłaty zaległości z tytułu alimentów, skoro do ich wyegzekwowania podejmowane są czynności sądowe i administracyjne. Istnieje jednak możliwość, że długi alimentacyjne ulegną przedawnieniu i nie będzie trzeba ich już spłacać.

Czym jest przedawnienie długu i kto może z tego skorzystać?

Przedawnienie długu to przewidziana w Kodeksie cywilnym sytuacja, w której dłużnik może bez żadnych konsekwencji uchylić się od uregulowania roszczenia. Z prawa tego można skorzystać jednak wyłącznie pod następującymi warunkami:

 • gdy od dnia wymagalności roszczenia minie odpowiednio długi okres wskazany w przepisach szczegółowych,
 • gdy w czasie biegu przedawnienia liczonego od dnia wymagalności roszczenia nie dojdzie do jego przerwania – przede wszystkim poprzez czynności wierzyciela zmierzające do wyegzekwowania zadłużenia, czyli np. poprzez działania windykacyjne, czy też skierowanie sprawy do sądu i komornika.

Jeśli dojdzie do przedawnienia długu, nie zostaje on anulowany, a jedynie wierzyciel traci możliwość egzekwowania go na drodze sądowej. W praktyce więc, gdy skieruje przedawniony dług do sądu, wystarczy, że dłużnik podniesie zarzut przedawnienia, a sąd nie będzie mógł wydać nakazu zapłaty.

Okres przedawnienia poszczególnych rodzajów roszczeń określony jest w Kodeksie cywilnym lub w odrębnych ustawach. Alimenty uznawane są za roszczenia okresowe, które zgodnie z przepisami KC przedawniają się po 3 latach.

Należy jednak pamiętać o przepisach szczegółowych. Otóż po 3 latach przedawnią się niezapłacone alimenty, które zostały zasądzone przez sąd lub ustalone w ugodzie pozasądowej na rzecz np. byłego współmałżonka. W przypadku alimentów na dzieci od rodzica posiadającego władzę rodzicielską bieg przedawnienia liczony jest dopiero od osiągnięcia pełnoletności dziecka.

Bieg przedawnienia alimentów może zostać także przerwany, jeśli przeciwko dłużnikowi zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Kolejnym wyjątkiem jest kwestia przedawnienia długu wobec Funduszu Alimentacyjnego.

Przedawnienia długu wobec Funduszu Alimentacyjnego

Jak już wiemy, w przypadku gdy świadczenie w imieniu osoby mającej obowiązek alimentacyjny zacznie wypłacać Fundusz Alimentacyjny, taka osoba staje się dłużnikiem tej instytucji. Zgodnie z przepisami ma ona prawo egzekwować swoje należności do skutku i bezterminowo.

Oznacza to, że w praktyce przedawnienie długu wobec Funduszu Alimentacyjnego nie jest możliwe.

Sposoby na pozbycie się długu alimentacyjnego

Pozbycie się długu alimentacyjnego nie jest proste, ale nie niemożliwe. W przypadku gdy sprawę prowadzi komornik, istnieje możliwość złożenia wniosku o umorzenie postępowania. Najlepiej gdy zrobi to wierzyciel, a więc dłużnik najpierw musi z nim dojść do porozumienia.

Jeśli jest to niewykonalne, a dłużnikowi zależy np. na zwolnieniu z zajęcia konta bankowego lub wynagrodzenia, może zgodnie z art. 833 § 2 k.p.c. sam wnieść o umorzenie egzekucji. Może jednak to zrobić tylko co do świadczeń wymagalnych w przyszłości i pod warunkiem spłaty już wymagalnych roszczeń oraz gdy złoży w depozycie kwotę będącą równowartością świadczeń za 6 najbliższych miesięcy.

Innym sposobem na pozbycie się długu alimentacyjnego jest złożenie wniosku o jego umorzenie – dotyczy to także roszczeń wobec Funduszu Alimentacyjnego. W takim przypadku należy jednak udowodnić swoją trudną sytuację finansową, która powinna wynikać z choroby lub inwalidztwa powodujących częściową lub całkowitą niemożność podjęcia pracy zarobkowej.

Podsumowanie

Choć z punktu widzenia przepisów długi z tytułu alimentów mogą ulec przedawnieniu, w praktyce bardzo rzadko do tego dochodzi.

Zadłużenie wobec Funduszu Alimentacyjnego w ogóle się nie przedawnia, natomiast w pozostałych przypadkach następuje zazwyczaj przerwanie biegu przedawnienia poprzez wszczęcie egzekucji komorniczej, która jest prowadzona na innych zasadach niż w przypadku pozostałych roszczeń, a więc po prostu jest skuteczniejsza.

Warto też wiedzieć, że rząd pracuje nad zmianą przepisów, które mają ułatwić egzekucję alimentów np. poprzez możliwość pozyskiwania przez komornika informacji na temat dłużnika z ZUS, czy też wprowadzenie odpowiedzialności karnej pracodawcy dłużnika alimentacyjnego m.in. za zatrudnianie go na czarno lub nieodprowadzanie potrąceń do komornika.

Przedawnienie długów alimentacyjnych

 • Publikacja: 2020-05-25
 • Aktualizacja: 2022-01-20
 • Marta Wawrzyniak

Masz na koncie lata zaległości w płaceniu alimentów? Dowiedz się, kiedy możliwość dochodzenia zadłużenia alimentacyjnego się przedawnia.

Czy długi alimentacyjne ulegają przedawnieniu?

Czy alimenty ulegają przedawnieniu?

Jeżeli powstają zaległości alimentacyjne, dłużnik zobowiązany jest do ich zapłaty bez względu na upływ czasu. Kodeks cywilny przewiduje jednak instytucję przedawnienia roszczeń, która powoduje, że po upływie określonego w ustawie czasu dłużnik alimentacyjny może podjąć działania, dzięki którym uwolni się od przedawnionych długów.

WAŻNE!

Alimenty, jako zachowanie polegające na dostarczaniu innej osobie środków utrzymania, w świetle prawa są powtarzającym się świadczeniem pieniężnym i możliwość ich dochodzenia jest ograniczona terminem.

Znaczenie przedawnienia roszczeń alimentacyjnych

Skutkiem przedawnienia roszczeń, w tym również alimentacyjnych, jest możliwość uchylenia się od ich zaspokojenia. Należy zwrócić jednak uwagę, że sam upływ czasu nie powoduje zwolnienia z obowiązku zapłaty. Konieczne jest jeszcze podniesienie zarzutu przedawnienia przed sądem lub komornikiem.

WAŻNE!

Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się korzystania z zarzutu przedawnienia uniemożliwi powoływanie się na okoliczność upływu czasu. Warto więc pamiętać o odpowiednim formułowaniu pism, aby nie narazić się na utratę tak istotnego narzędzia obrony.

See also:  Jak w razie rozwodu dokonać podziału domu?

Chcąc zmaksymalizować swoje szanse na uzyskanie zadowalającego rozstrzygnięcia sądu, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Poprawnie napisane, opłacone, wniesione do właściwego organu pisma pozwalają na szybkie i skuteczne załatwienie sprawy. Świadomość, jakie dowody są dla sądu i komornika istotne i jaka argumentacja przekonywująca, niewątpliwie daje przewagę w sporze sądowym.

Termin przedawnienia alimentów

Alimenty są świadczeniem okresowym, płatnym w terminach miesięcznych. Każda miesięczna rata ma swój termin przedawnienia. Długi przedawniają się więc stopniowo od najstarszej zaległości. W celu wyliczenia terminu przedawnienia roszczeń o alimenty należy zwrócić uwagę, że inaczej liczone są zaległości wobec osób dorosłych, np.

małżonka, pełnoletnich dzieci, a inaczej w stosunku do niepełnoletnich dzieci. Generalnie roszczenia o alimenty przedawniają się z upływem trzech lat. Powyższa zasada odnosi się do osób dorosłych.

Kwestia alimentów na małoletnie dzieci uregulowana jest nieco odmienne, gdyż bieg przedawnienia nie może rozpocząć się w czasie trwania władzy rodzicielskiej. Powyższa zasada w praktyce funkcjonuje w ten sposób, że dzieci mogą domagać się wszelkich zaległych alimentów do ukończenia 21 roku życia.

Pełnoletnie dziecko może pozwać rodzica i skutecznie dochodzić zaległych alimentów bez względu na to, za jaki okres powstało zadłużenie, a zatem nawet za pierwsze lata swojego życia.

WAŻNE!

Treść art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego wprowadza dodatkowy termin 6 lat, po upływie którego przedawniają się roszczenia alimentacyjne zasądzone wyrokiem sądu lub ustanowione przed sądem w wyniku ugody bądź mediacji. Dotyczy to jednak należności za okres przed uprawomocnieniem się orzeczenia. Alimenty, które należało opłacać po wydaniu wyroku, przedawniają się z upływem lat 3.

Zasady obliczania przedawnienia alimentów

Do obliczenia terminu przedawnienia konieczne jest również ustalenie daty wymagalności roszczenia alimentacyjnego. Dzień, w którym roszczenie stało się wymagalne, wyznacza początek biegu przedawnienia.

W praktyce alimenty zasądzone wyrokiem sądu rozpoczynają bieg przedawnienia dzień do uprawomocnieniu się orzeczenia.

Rozpoczęcie biegu przedawnienia alimentów bieżących liczymy od dnia następnego po ustalonym dniu zapłaty.

Przykład

Sąd zasądził alimenty z terminem płatności do 10 dnia każdego miesiąca oraz alimenty za okres sprzed wydania wyroku (zaległe). Wyrok uprawomocnił się w dniu 1 stycznia 2019 r.

W tej sytuacji:

 • alimenty zaległe przedawnią się 2 stycznia 2025 r. (6 lat po dacie uprawomocnienia);
 • alimenty za styczeń 2019 r. przedawnią się 11 stycznia 2022 r. (3 lata po dacie wymagalności);
 • alimenty za luty 2019 r. przedawnią się 11 lutego 2022 r. itd.

Jeżeli zadłużenie alimentacyjne oparte jest o wyrok sądu lub ugodę zawartą przed sądem, dla obliczenia terminu przedawnienia nie ma znaczenia, czy uprawnionym do pobierania alimentów jest dziecko, czy osoba dorosła. W zakresie przedawnienia wiek ma znaczenie na etapie wystąpienia z żądaniem alimentów, wszczynania postępowania.

W związku z powyższym teoretycznie 20-letnie dziecko może skutecznie domagać się od rodzica, który całe życie uchylał się od ponoszenia kosztów utrzymania, zapłaty zaległych alimentów za cały okres swojego życia. Teoretycznie, gdyż wymagałoby to udowodnia, że nadal istnieją niezaspokojone potrzeby za cały ten okres.

Przerwanie biegu przedawnienia alimentów

Podczas obliczania terminu przedawnienia powinniśmy wziąć również pod uwagę możliwość przerwania jego biegu.

Dochodzi do niego przez dokonanie jakiejkolwiek czynności przed sądem, mediatorem lub komornikiem zmierzającej do dochodzenia alimentów.

Przerwanie biegu przedawnienia powoduje, że zaczyna ono biec na nowo i termin należy liczyć od początku. Przedawnienie nie biegnie również w czasie trwania postępowania o alimenty.

Jak to wygląda w praktyce? Jeśli sąd zasądził alimenty od 10 stycznia 2019 r., a uprawniony do nich wystąpi o ich egzekucję do komornika w 9 stycznia 2022 r. – należność za styczeń 2019 nie przedawni się przez czas trwania postępowania egzekucyjnego i przez trzy lata po jego zakończeniu.

WAŻNE!

Bieg przedawnienia zostanie również przerwany przez złożenie oświadczenia o uznaniu roszczenia, czyli potwierdzenie, że alimenty rzeczywiście należą się uprawnionemu. Zwykle dochodzi do tego w sytuacji tłumaczenia się z braku środków do zapłaty, proponowania rozłożenia należności na raty. Takie propozycje traktowane są przez sąd jako uznanie roszczenia i przerywają bieg przedawnienia.

Egzekucja komornicza przedawnionych długów alimentacyjnych

Szczególny charakter roszczeń alimentacyjnych powoduje znaczne uprzywilejowanie osoby uprawnionej i istotne utrudnienia w zakresie umorzenia postępowania egzekucyjnego. W przypadku wszczęcia egzekucji alimentów bieg przedawnienia zostaje przerwany. Ponadto:

 • komornik sądowy nie umarza egzekucji z powodu stwierdzenia, że jest ona bezskuteczna, a dłużnik niewypłacalny (tak jak dzieje się w innych sprawach), egzekucja pozostaje w toku, a zadłużenie nie może się przedawnić;
 • uprawniony może skutecznie wystąpić o prowadzenie egzekucji nawet zanim dojdzie do powstania zadłużenia;
 • przy egzekucji alimentów nie ma mają zastosowania kwoty wolne od zajęcia, możliwe jest zajęcie 60% wynagrodzenia, bez względu na jego wysokość;
 • wykazanie komornikowi, że nie ma zaległości, nie spowoduje zakończenia prowadzenia egzekucji;
 • komornik sądowy nie ingeruje w zasadność wydanego wyroku i nie możemy skutecznie przedstawiać mu argumentów o niezasadności orzeczonego obowiązku.

WAŻNE!

W czasie trwania postępowania egzekucyjnego termin przedawnienia nie biegnie. Nawet w przypadku, gdy egzekucja jest prowadzona przez kilka lat, zobowiązania alimentacyjne nie ulegną przedawnieniu.

Chcąc przeciwdziałać prowadzonemu postępowaniu egzekucyjnemu, powinniśmy zwrócić się do sądu z powództwem o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Pomimo toczącej się egzekucji komorniczej nie ma przeszkód, aby wystąpić do sądu o modyfikację dotychczasowego orzeczenia.

Prawomocne orzeczenie o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego stanowi podstawę do zakończenia wszelkich toczących się przeciwko nam postępowań – w tym egzekucji komorniczej.

Czy dług wobec Funduszu Alimentacyjnego ulega przedawnieniu?

Jeśli alimenty były wypłacane uprawnionemu z Funduszu Alimentacyjnego, mamy do czynienia ze zmianą wierzyciela. Osoba uprawniona do otrzymywania alimentów nie może domagać się zapłaty świadczeń, których równowartość otrzymała z funduszu. Tym samym uprawnionym do dochodzenia długu alimentacyjnego staje się właściwy organ gminy, która wypłaciła świadczenie.

WAŻNE!

Dług wobec Funduszu Alimentacyjnego nie ulega przedawnieniu. Tym samym egzekucja zaległości wynikających z niezapłaconych alimentów może być prowadzona w każdym czasie. Ponadto Fundusz Alimentacyjny jest uprawniony do przekazania informacji o zadłużeniu alimentacyjnym do biura informacji gospodarczej (BIG).

Jeżeli nie jesteśmy w stanie spłacić zadłużenia wobec funduszu, możemy starać się o ugodowe zakończenie sprawy. Możliwe jest złożenie wniosku o umorzenie zadłużenia bądź rozłożenie jego spłaty na raty.

Przesłanką do pozytywnego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku jest trudne położenie majątkowe i rodzinne.

Organ szczegółowo analizuje indywidualną sytuacją każdego wnioskodawcy, dlatego istotne jest, aby właściwie i przekonująco sformułować treść składanego pisma.

Podsumowując, podniesienie zarzutu przedawnienia jest możliwe i może pozwolić na uwolnienie się od zadłużenia alimentacyjnego (wyłączając zobowiązanie względem Funduszu Alimentacyjnego).

Pomoc profesjonalisty w zakresie szczegółowej analizy indywidualnego przypadku oraz prawidłowego skonstruowania pism może niewątpliwie przyczynić się do uzyskania zadowalającego rozstrzygnięcia w naszej sprawie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Czy długi alimentacyjne przedawniają się?

Długi alimentacyjne mogą powstać zarówno w stosunku do własnych dzieci, jak i do innych osób uprawnionych do alimentacji ? np. byłego małżonka czy rodziców. Warto jednak pamiętać, że i one ulegają przedawnieniu. Terminy i warunki przedawnienia są jednak nieco inne niż w przypadku innych wierzytelności. Istotne jest też to, że egzekucja długów alimentacyjnych ma zawsze na celu korzyść osób uprawnionych, a nie obronę praw dłużnika.

Przedawnienie długów i zarzut przedawnienia

Do przedawnienia długów dochodzi po upływie określonego czasu. Należy jednak mieć świadomość, że aby przedawnienie zaistniało, potrzebna jest także reakcja ze strony dłużnika, ponieważ nic nie dzieje się automatycznie.

Osoba zobowiązana do zapłaty długów alimentacyjnych musi bowiem podnieść zarzut przedawnienia przed sądem lub komornikiem.Wymaga do wniesienia pisma. Musi ono jednak być napisane rzetelnie i odpowiednio opłacone, aby przyniosło pożądany skutek w postaci braku obowiązku spłaty długów.

Warto więc w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy, prawnika.

Terminy przedawnienia długów

Alimenty są specyficznym zobowiązaniem, ponieważ co do zasady płacone są na rzecz osoby uprawnionej w ratach comiesięcznych. Przez tę okoliczność ich przedawnienie także następuje kolejno, bo każdorazowe alimenty mają inny termin przedawnienia.

Nie cały dług alimentacyjny przedawnia się więc w jednej dacie.Przedawnienie długów alimentacyjnych wobec osób dorosłych wynosi trzy lata. Co do alimentów na dzieci niepełnoletnie, bieg przedawnienia rozpocznie się dopiero po zakończeniu władzy rodzicielskiej. Dzieci do ukończenia 21.

roku życia mogą dochodzić zaległych alimentów. Mają prawo wystąpić nawet o świadczenia sprzed wielu lat, o ile są w stanie udowodnić niezaspokojone potrzeby w spornym okresie.

Do ustalenia terminu przedawnienia długu alimentacyjnego konieczne jest określenie terminu wymagalności danej płatności miesięcznej ? ona wyznacza początek biegu przedawnienia.

Przerwanie biegu przedawnienia

W różnych sytuacjach możliwe jest jednak przerwanie trwającego biegu przedawnienia. Sytuacja taka ma miejsce w razie podjęcia czynności przed sądem albo mediatorem lub komornikiem ? związane z dochodzeniem alimentów.

Wtedy bieg zaczyna się od początku.Ca ważne, także uznanie przez dłużnika wierzytelności powoduje przerwanie biegu przedawnienia.

Dochodzi do tego, gdy dłużnik przyzna, że wie o długu, chciałby go spłacić albo prosi o rozłożenie go na raty.

Egzekucja długów alimentacyjnych

Wszczęcie egzekucji komorniczej długów alimentacyjnych także oznacza przerwanie biegu przedawnienia. Należy tez pamiętać, że nieczęsto dochodzi do umorzenia postępowania egzekucyjnego w tej materii. Komornik bowiem m.in.

nie interesuje się niewypłacalnością dłużnika, a także może zajmować wysokie kwoty jego dochodów ? do 60% wynagrodzenia. Trzeba więc stwierdzić, że długi alimentacyjne mają pewien priorytet w polskim porządku prawnym. Są należnościami wobec bliskich osób w potrzebie (dzieci, rodziców itd.

See also:  Spłata długu alimentacyjnego - jak pozbyć się komornika?

), więc w wielu sytuacjach po prostu będą wymagalne ? niezależnie od woli dłużnika. Przesądza o tym i moralny wymiar i społeczny obowiązek spłacania takich należności.

Źródła:

 • https://www.eporady24.pl/Alimenty-podkategoria-3-16.html
 • Porady prawne

Długi wobec Funduszu Alimentacyjnego. Co można z tym zrobić?

Pan Wiesław ma 58 lat. Przed laty porzucił swoją rodzinę (żonę i kilkumiesięczną córeczkę). Stał się osobą bezdomną. Czasem nocował na klatkach schodowych, czasem na działkach, zdarzało się mu również spędzać noce pod gołym niebem.

Pan Wiesław zmagał się z chorobą alkoholową, która spowodowała, że nie był w stanie na dłużej utrzymać żadnej pracy, a co za tym idzie, nie wywiązywał się z ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. Jego żona, w imieniu małoletniej córki, złożyła wniosek o wypłatę alimentów do Funduszu Alimentacyjnego.

Teraz córka pana Wiesława jest studentką i nadal ma prawo do alimentów, tym razem już z “nowego” Funduszu Alimentacyjnego. Pan Wiesław natomiast rozchorował się na cukrzycę, a ponieważ jej nie leczył, w końcu doszło do amputacji nogi. Dopiero wtedy pan Wiesław postanowił zmienić swoje życie.

Zamieszkał  w schronisku i przystąpił do programu wychodzenia z bezdomności. Po kilku miesiącach otrzymał mieszkanie z zasobów  m.st. Warszawy. Wystąpił także o rentę z tytułu niezdolności do pracy, którą szczęśliwie udało mu się otrzymać. Jednak bardzo szybko okazało się, że świadczenie to zajął komornik z powodu długów alimentacyjnych.

Pan Wiesław ma bowiem dług zarówno wobec “starego” Funduszu Alimentacyjnego”, który przestał istnieć z dniem 1 maja 2004 r., jak i wobec “nowego” Funduszu, prowadzonego przez gminę. Innych długów pan Wiesław nie ma. Na skutek egzekucji komorniczej panu Wiesławowi zostaje niewiele na życie (komornik zajął ponad połowę świadczenia brutto).

Pan Wiesław martwi się, że nie będzie miał z czego opłacać mieszkania. Pyta, czy istnieje jakakolwiek możliwość umorzenia tego zadłużenia? A może ten dług już się przedawnił? A jeśli nie, to czy pan Wiesław mógłby ogłosić upadłość konsumencką, o której ostatnio czytał w Internecie?

Długi alimentacyjne są przez ustawodawcę traktowane priorytetowo. Z tego powodu komornik zajął panu Wiesławowi sporą część jego świadczenia.

Przy innych zadłużeniach (kredyty, pożyczki) komornik może zająć ¼ renty, ale w przypadku alimentów zajęciu podlega aż ⅗ świadczenia, przy czym wolna od egzekucji jest w tym przypadku kwota 553,06 zł.

Taka kwota faktycznie nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb pana Wiesława. Czy można coś z tym zrobić?

Doradca w pierwszej kolejności wyjaśnił panu Wiesławowi, że posiada on dług nie wobec córki, lecz wobec Funduszu Alimentacyjnego i to zarówno starego, jak i nowego. Z tego względu nie ma tu, niestety, zastosowania art. 137 ust.

1  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stanowiący, że roszczenia alimentacyjne ulegają przedawnieniu po 3 latach. W przypadku pana Wiesława, zgodnie z zapisem art.

67 ustawy o świadczeniach rodzinnych egzekucję należności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu prowadzi się w dalszym ciągu, aż do ich zaspokojenia. Z tego zapisu wynika, że wierzytelności wobec Funduszu Alimentacyjnego nie ulegają przedawnieniu.

W związku z tym pan Wiesław jest dłużnikiem “starego” Funduszu Alimentacyjnego. Co do “nowego” Funduszu również nie można mówić o przedawnieniu, ponieważ studiująca córka pana Wiesława nadal pobiera od niego alimenty. 

Informacja powyższa zmartwiła pana Wiesława. Jeszcze bardziej zmartwił się, gdy został poinformowany przez doradcę, że długi alimentacyjne nie podlegają też umorzeniu w postępowaniu upadłościowym (zgodnie z art. 491 21 ust.2 ustawy Prawo upadłościowe).

Czy w związku z trudną sytuacją zdrowotną pan Wiesław może się ubiegać o umorzenie swojego zadłużenia?

Jeśli zaś chodzi o umorzenie należności likwidowanego “starego” Funduszu Alimentacyjnego, to zgodnie z art. 68 ust.

1 w/w ustawy o świadczeniach rodzinnych: “W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z sytuacją zdrowotną lub rodzinną osoby, przeciwko której jest prowadzona egzekucja alimentów, lub osoby zobowiązanej do zwrotu bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu, likwidator może umorzyć, rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności należności likwidowanego funduszu z tytułu wypłaconych /…/ świadczeń z funduszu”. Pan Wiesław może zatem wystąpić z wnioskiem o umorzenie należności likwidowanego “starego” Funduszu Alimentacyjnego. We wniosku powinien dokładnie opisać swoją sytuację materialną oraz dołączyć dowody w postaci zaświadczenia ZUS o wysokości pobieranej renty oraz wszystkie dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych przez pana Wiesława kosztów, w tym wysokość czynszu, opłat za prąd, gaz, a także wydatki na leki. Jeżeli pan Wiesław, pomimo trudnej sytuacji materialnej, otrzyma odpowiedź odmowną, wtedy może skierować do wierzyciela wniosek o rozłożenie zaległości na raty i zaproponować taką wysokość rat, którą będzie w stanie płacić.

A co z “nowym” Funduszem? Czy pan Wiesław również może starać się o umorzenie należności wypłaconych przez ten organ? Tak, zgodnie bowiem z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 7 września 2007 r.

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: “Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną”. Umorzenie należności następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli wierzyciel, czyli “nowy” Fundusz nie wyrazi zgody na umorzenie zadłużenia w całości, to nie oznacza, że już nic nie da się zrobić.

Pan Wiesław będzie mógł wystąpić o  umorzenie 30% zaległości, jeżeli okaże się, że egzekucja alimentów była skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów i podobnie, jeżeli egzekucja będzie skuteczna przez okres 5 lat, to pan Wiesław będzie mógł się starać o umorzenie 50% zaległości, albo gdy egzekucja będzie skuteczna przez okres 7 lat wtedy może wystąpić o umorzenie 100% należności (art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Autor: Małgorzata Dąbrowska

Alimentacyjne legendy – odcinek 13

„Nie masz po co chodzić do Komornika, bo te alimenty już się przedawniły.”

Roszczenie o alimenty jest świadczeniem pieniężnym i co do zasady ulega przedawnieniu na zasadach określonych w art. 137 k.r.o. „§ 1. Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech.

 • 2. Niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. W uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty.”

Chcąc dochodzić zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych przed Sądem trzeba więc wziąć pod uwagę okres do trzech lat wstecz. Jeżeli obowiązany do alimentacji podniesie zarzut przedawnienia, Sąd nie będzie miał możliwości zasądzenia alimentów przekraczających okres trzech lat od złożenia pozwu.

Trzeba przy tym pamiętać, iż taki stan rzeczy jest ogólną regułą, która przybiera inny kształt w przypadku uprawnionych do alimentacji niepełnoletnich dzieci. Bieg terminu przedawnienia nie może rozpocząć się w czasie trwania władzy rodzicielskiej (ulega on wówczas zawieszeniu).

W konsekwencji dzieci mogą domagać się zaległych alimentów do ukończenia 21 roku życia- czyli przez okres trzech lat od dnia osiągnięcia pełnoletności.

Oznacza to, że pełnoletni uprawniony może pozwać rodzica o zaległe alimenty bez względu na to, za jaki okres powstało zadłużenie.

Specyficzny charakter alimentów chroni uprawnionego również wtedy, gdy obowiązany rodzic składa oświadczenie, że chciałby łożyć na utrzymanie, ale nie ma możliwości i proponuje płatność w ratach.

Taka propozycja traktowana będzie przez Sąd jako uznanie roszczenia i przerwie bieg terminu przedawnienia. Dłużnik takim zachowaniem potwierdza, że alimenty rzeczywiście należą się dziecku.

Co jednak, jeśli alimenty stwierdzone są wyrokiem Sądu i z różnych powodów nie były dochodzone na drodze postępowania egzekucyjnego?

Treść przepisu art. 125 § 1 k.c. wprowadza tutaj dodatkowy termin 6 lat, po upływie którego przedawniają się roszczenia alimentacyjne zasądzone orzeczeniem Sądu lub ustanowione na podstawie ugody/mediacji. Sytuacja taka dotyczy jednak należności przed uprawomocnieniem się orzeczenia. Alimenty, które należy płacić po wydaniu wyroku podlegają trzyletniemu okresowi przedawnienia.

Należy przy tym pamiętać, iż termin przedawnienia długu alimentacyjnego jest liczony osobno dla każdej z wymaganych rat. Kiedy otrzymujemy orzeczenie Sądu zasądzające alimenty lub zawieramy ugodę w tym przedmiocie, w treści dokumentu wskazana jest wysokość raty oraz termin jej płatności -jest to swego rodzaju harmonogram wpłat wiążący obowiązanego do uiszczania alimentów.

Termin wskazany przez Sąd przekłada się bezpośrednio na omawianą instytucję przedawnienia. Dług alimentacyjny przedawniać się będzie stopniowo- od najstarszej raty.

Warto wskazać w tym miejscu, iż bieg terminu przedawnienia roszczeń alimentacyjnych ulega przerwaniu przez każdą czynność dokonaną przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznania sprawy lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia lub zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia np. złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji. W takiej sytuacji nawet jeśli kilka lat temu zostało umorzone postępowanie prowadzone przez Komornika trwając w przekonaniu, że dłużnik dobrowolnie spełni obowiązek alimentacyjny, a dłużnik tego nie uczynił, należy ponownie skierować sprawę do egzekucji, bowiem przedawnienie roszczeń zostało przerwane, a bieg terminu przedawnienia zaczął biec dopiero od dnia umorzenia na nasz wniosek przez Komornika poprzednio prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

A co jeśli dochodzi do sytuacji, w której dziecko osiągając pełnoletność podejmuje decyzję, iż nie będzie dochodziło już w drodze egzekucji bieżącej raty alimentacyjnej, bowiem porozumiało się z obowiązanym do ich zapłaty rodzicem?

Wbrew pozorom nie załatwia to całkowicie problemu dłużnika, jeśli do wyegzekwowania pozostają alimenty zaległe.

See also:  Czy mogę wyjechać z dziećmi na miesiąc na wakacje?

Ta część długu alimentacyjnego winna zostać zwrócona do rąk drugiego z rodziców, który będąc przedstawicielem ustawowym, do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, ponosił wszelkie wydatki i koszty zaspokojenia potrzeb życiowych dziecka.

W tej sytuacji alimenty zaległe nie znikają, a wręcz przeciwnie dłużnik pomimo „dogadania się” z dzieckiem nadal jest obowiązany do ich zapłaty.

Powstaje zatem sytuacja, w której dłużnik jest obowiązany jednocześnie do uiszczania alimentów bieżących bezpośrednio na ręce już pełnoletniego dziecka, jak również alimentów zaległych do rąk uprawnionego przedstawiciela ustawowego, który rolę taką pełnił do czasu pełnoletności dziecka i ponosił wszelkie koszty utrzymania, do których pokrycia zobowiązany był dłużnik. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by dziecko osiągając pełnoletność nadal było reprezentowane przez swojego rodzica. W takiej sytuacji wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie pisemnej i wówczas egzekucja toczy się niezmienne. Warto również pamiętać o tym, iż nawet w sytuacji, gdy dług alimentacyjny się przedawnił nie jest on anulowany. Wówczas dług alimentacyjny przekształca się w zobowiązanie naturalne, którego co prawda nie można skierować do egzekucji, ale nadal obowiązany pozostaje dłużnikiem. Będąc w posiadaniu takiej wierzytelności można podjąć działania, które będą uciążliwe dla dłużnika np. można złożyć wniosek o wpis dłużnika do Krajowego Rejestru Dłużników, co przyczyni się do tego, że dłużnik w oczach instytucji bankowych, pożyczkowych stanie się niewiarygodny.

Wbrew legendzie głoszonej przez dłużników, zawsze wtedy, gdy rodzic obowiązany do alimentów przestaje być lojalny wobec własnego dziecka zachęcam – aby skorzystać z pomocy Komornika i zabezpieczyć interes dziecka. Upływ czasu nie jest w żadnym wypadku sensownym argumentem usprawiedliwiającym niealimentację, o czym przekonał się już niejeden dłużnik….

Dług alimentacyjny – sprzedaż, przedawnienie, umorzenie

Wielu rodziców boryka się z trudnościami w ściągnięciu alimentów. Tymczasem jedną ze skuteczniejszych metod odzyskiwania należności jest sprzedaż długu firmie windykacyjnej. Czy istnieją firmy skupujące długi alimentacyjne? Czy można sprzedać dług alimentacyjny? Jak odzyskać zaległe alimenty? Czy można wpisać dłużnika alimentacyjnego do rejestru dłużników?

Dług alimentacyjny – ile wynosi w Polsce?

Według danych Rejestru Dłużników BIG Infomonitor na koniec 2019 roku prawie 300 tysięcy rodziców zalegało z alimentami. Największa ilość dłużników alimentacyjnych zamieszkuje województwa, takie jak mazowieckie, dolnośląskie oraz wielkopolskie.

Łączna kwota zadłużenia w tych trzech województwach wynosi ponad miliard złotych. Średni dług alimentacyjny wynosi 39 689 złotych na osobę, jednak jest wiele osób, które ma dług wobec dzieci nawet po kilkaset tysięcy złotych.

Łączna wartość długów to około 13 mld złotych.

Czy można sprzedać dług alimentacyjny firmie windykacyjnej?

Odpowiedź na to pytanie, czy można sprzedać dług alimentacyjny, znajduje się w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2011 r., która wyjaśnia wątpliwości dotyczące możliwości zbywania wierzytelności alimentacyjnych.

Zgodnie z orzeczeniem SN, “wierzytelność o zapłatę wymagalnych świadczeń alimentacyjnych nie może być przedmiotem cesji”. Biorąc pod uwagę cel alimentów, dłużnik nie ma możliwości zrzec się prawa do alimentów, a więc świadczenia nie można przenieść na osobę trzecią.

Rodzice uprawnieni do alimentów podlegają ograniczeniom ze względu na fakt, że korzystają z wielu innych ułatwień w dochodzeniu i egzekwowaniu roszczeń.

Ze względu na to, że prawa i obowiązki alimentacyjne mają ściśle osobisty charakter, sprzedaż długu alimentacyjnego firmie windykacyjnej nie jest możliwa.

Analizując dane pokazujące zadłużenie Polaków z tytułu alimentów, można wnioskować, że gdyby prawo zostało zmienione, firmy skupujące długi alimentacyjne cieszyłyby się dużym zainteresowaniem. Na chwilę obecną, sprzedaż długu alimentacyjnego nie jest możliwe i nic nie wskazuje, aby przepisy w tej kwestii miały się zmienić.

Jeśli nie firmy skupujące długi alimentacyjne, to co? Jak odzyskać zaległe alimenty?

Gdy posiadasz wyrok sądu, który przyznał Ci alimenty, jedną z podstawowych metod ściągnięcia zaległych alimentów jest złożenie wniosku do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Możesz tego dokonać u dowolnego komornika, co jest sporym ułatwieniem. Ważne jest to, aby przedstawić mu jak najwięcej informacji o dłużniku – dzięki temu szybciej odzyskasz alimenty.

W sytuacji, gdy drugi rodzic sprzedał lub przepisał majątek na rzecz innej osoby, dobrą metodą na odzyskanie alimentów jest tzw. skarga pauliańska. Działanie musi być jednak celowe i działać na szkodę dziecka i opiekuna. Skargę pauliańską można złożyć w ciągu 5 lat od daty przepisania lub odsprzedania majątku.

Więzienie za alimenty – kiedy następuje?

Sposobem na odzyskanie zaległych alimentów jest również możliwość złożenia wniosku o pociągnięcie dłużnika alimentacyjnego do odpowiedzialności karnej, poprzez zgłoszenie go na policję lub do prokuratury rejonowej w sytuacji, gdy nie uregulował długu w ciągu 3 miesięcy.

Osobie, która nie płaci alimentów, grozi kara, taka jak grzywna, dozór elektroniczny, ograniczenie lub pozbawienie wolności. Jest to zatem z jedna z niewielu sytuacji, gdy za długi można pójść do więzienia. Okres pozbawienia wolności zależy od indywidualnej sytuacji alimenciarza.

Rok więzienia za alimenty grozi tym, którzy zalegają z płatnością 3 miesiące.

Jeśli jednak niepłacenie alimentów naraża osobę uprawnioną do ich otrzymywania na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb, alimenciarzowi grozi 2 lata więzienia Sposobem na uniknięcie kary jest wyrównanie zaległości w terminie 30 dni od daty pierwszego przesłuchania.

Dłużnik alimentacyjny a wpis do rejestru dłużników

Do rejestru dłużników są wpisywane osoby, które nie spłacają zobowiązań w określonych terminach. Czy dłużnika alimentacyjnego można zgłosić do rejestru?

Osobę, która posiada dług alimentacyjny można umieścić w rejestrze BIG (Biuro Informacji Kredytowej), jeżeli zaległość przekracza 200 zł oraz opóźnienie zapłaty wynosi więcej niż 30 dni.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych dłużnika alimentacyjnego można wpisać do rejestru już po 14 dniach (nie jest wymagany próg kwotowy), gdy opiekun dziecka posiada prawomocny wyrok sądu bądź klauzulę wykonalności.

Zgodnie z prawem dane widniejące w rejestrze dłużników są usuwane po 6 latach. Natomiast należności, które po tym okresie nie zostały wpisane w BIG, nie podlegają już zgłoszeniu. Należy przypomnieć, że konsekwencją wpisu do rejestru jest problem z uzyskaniem kredytu, chwilówki czy nawet telefonu na abonament.

W kwestii tego, czy można sprzedać dług alimentacyjny, prawo jest jednoznaczne. Taka sytuacja nie jest możliwa przy obecnych przepisach. Nie istnieją również żadne firmy skupujące długi alimentacyjne, gdyż ich działalność byłaby nielegalna. Na dłużników alimentacyjnych są jednakinne sposoby – m.in. egzekucja komornicza czy wniosek o poniesienie odpowiedzialności karnej.

Opiekunowie dzieci mogą też liczyć na wsparcie państwa w postaci świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Warunkiem do otrzymania świadczenia jest dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 800 zł netto (od 1 października 2020 roku próg ma wynosić 900 zł). Ponadto uprawnione są do niego dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuujących naukę.

Umorzenie długu alimentacyjnego

Zaległe alimenty to dług jak każdy inny. Czy to oznacza, że można go umorzyć jak inne zaległości? Teoretycznie jest taka szansa.

O umorzenie części lub całości postępowania egzekucyjnego może wnioskować wierzyciel. Warto pamiętać jednak, że bezskuteczność egzekucji nie jest podstawą do jej umorzenia. Poza tym wniosek wierzyciela o umorzenie tego rodzaju zaległości jest rzadkością.

Oczywiście o umorzenie długu alimentacyjnego może również wnioskować sam alimenciarz. Co istotne, umorzenie może obejmować jedynie świadczenia, które miałyby być wypłacone uprawnionemu w przyszłości.

Oznacza to, że dłużnik, który chce wnioskować o umorzenie przyszłych egzekucji alimentów, musi w pierwszej kolejności uregulować wszystkie zaległe wpłaty z tego tytułu.

Poza tym musi również złożyć w depozycie sądowym równowartość półrocznego świadczenia i umocować komornika do podjęcia tego depozytu.

Dłużnik alimentacyjny może również wnioskować o umorzenie należności oraz odsetek dla gminy, która wypłacała za niego świadczenie z tzw. Funduszu Alimentacyjnego. Jednak w tym przypadku podstawą umorzenia może być szczególnie trudna sytuacja dłużnika (rodzinna lub materialna).

Przedawnienie długu alimentacyjnego

A czy dług alimentacyjny ulega przedawnieniu? Zgodnie z art. 137 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego alimenty przedawniają się po trzech latach.

Jednak zasada ta nie obowiązuje w przypadku, kiedy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów posiada władzę rodzicielską nad dzieckiem, a dziecko nie ma ukończonych 18 lat.

W takim przypadku 3-letni okres przedawnienia obowiązuje dopiero od momentu ukończenia przez dziecko ww. wieku.

Poza tym przedawnienie nie obowiązuje wobec rozpoczętych egzekucji komorniczych z tytułu zaległych alimentów. Dopóki takie postępowanie trwa, nie rozpoczyna się bieg przedawnienia. A jeśli był on wcześniej rozpoczęty, to na czas prowadzonej egzekucji zostaje zawieszony.

Sytuacją szczególną jest również dług alimenciarza wobec gminy z tytułu wypłaty alimentów z tzw. Funduszu Alimentacyjnego. W tym przypadku zadłużenie nie ulega przedawnieniu, a urząd ma prawo egzekwować należność wraz z odsetkami tak długo, aż zostaną one spłacone przez dłużnika.

Czy możesz odziedziczyć dług alimentacyjny?

Istotną kwestią jest dziedziczenie długów alimentacyjnych. O ile obowiązek płacenia alimentów wygasa wraz z chwilą śmierci alimenciarza, o tyle potomkowie mogą odpowiadać za pozostawiony dług alimentacyjny. Dziedziczenie tego rodzaju zobowiązań wynika z faktu, że tego rodzaju długi są elementem spadku.

Osoby, które przyjmą spadek, zostaną obciążone zaległościami alimentacyjnymi zmarłego (np. aktualny współmałżonek dłużnika). Biorąc jednak pod uwagę, że spadkobiercami są najczęściej dzieci, na które było zasądzone świadczenie alimentacyjne, to odziedziczenie zobowiązania wobec siebie samego jest kuriozalne.

Warto pamiętać, że zobowiązania alimenciarza wobec gminy z tytułu wypłaty alimentów z Funduszu Alimentacyjnego to również dług alimentacyjny. Dziedziczenie takiego zobowiązania zostało jednak uregulowane prawnie. Zobowiązania wobec gminy wygasają z dniem śmierci dłużnika, a tym samym nie podlegają dziedziczeniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.