Czy zdrada żony ma wpływ na podział majątku?

Czy zdrada żony ma wpływ na podział majątku?Podstawą ustalenia nierównych udziałów byłych małżonków w majątku wspólnym jest przepis art. 43 § 2 KRO który wskazuje dwie przesłanki ustalenia nierównych udziałów, które muszą wystąpić łącznie, a mianowicie ważne powody oraz różny stopień przyczyniania się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego. U podstaw art. 43 § 2 KRO leży założenie że tylko w małżeństwie prawidłowo funkcjonującym usprawiedliwione są równe udziały w majątku wspólnym, pomimo że jego małżonkowie przyczyniali się do jego powstania w różnym stopniu. To założenie odpada jednak, gdy małżonek rażąco lub uporczywie naruszył swoje obowiązki wobec rodziny.

W związku z powyższym nie budzi wątpliwości fakt, ze w polskim systemie prawnym w przedmiocie udziałów w majątku wspólnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Niniejsza zasada dotyczy zarówno ustawowego, jak i umownego ustroju majątkowego, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej.

Podkreślić należy, ze powyższy przepis wprowadzając zasadę równości udziałów w majątku wspólnym, wprowadza domniemanie równego przyczyniania się małżonków do powstania ich majątku wspólnego. Odejście od powyższej zasady może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Czy zdrada żony ma wpływ na podział majątku?Nierówny podział majątku, gdy wyrok z winy męża czy żony Poznań

Ustawodawca przewidział w treści art. 43 § 2 KRO, że „z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku”. Nadmienić należy, ze powyższe dotyczy nierównych udziałów w całym majątku wspólnym, a nie w jego poszczególnych składnikach.

Ustawa nie definiuje pojęcia „ważne powody”. Ogólnie rozumie się przez nie takie okoliczności, które oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego przemawiają za nieprzyznaniem jednemu z małżonków korzyści z tej części majątku wspólnego, co do powstania, której małżonek ten nie przyczynił się.

Przy ocenie istnienia ważnych powodów, w rozumieniu art.

43 § 2 KRO należy mieć na uwadze całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej w zakresie wykonywania ciążących na nich względem rodziny obowiązków, którą przez swój związek założyli i zaspokajanie jej potrzeb, a więc nie tylko wysokość zarobków czy innych dochodów osiąganych przez każdego z nich, lecz także i to jaki użytek czynią oni z tych dochodów, czy gospodarują nimi należycie i nie trwonią ich w sposób lekkomyślny (por. postanowienie SN z dnia 19 grudnia 2012 r., II CSK 259/12 postanowieniem SN z dnia 5 października 1974 roku, sygn. akt: III CRN 190/74). Poza tym o stopniu przyczyniania się każdego z małżonków świadczą nie tylko osiągnięcia czysto ekonomiczne, lecz także nakłady osobistej pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. W doktrynie oraz judykaturze wskazuje się, że za „ważne powody” można uznać nieetyczne zachowania sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Natomiast co do stopnia przyczynienia się, w pierwszej kolejności należy wskazać , ze zgodnie z ww. przepisem „przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wspólnym gospodarstwie domowym”.

Czy zdrada żony ma wpływ na podział majątku?

Nie ma jednak znaczenia przesądzającego to, czy z winy małżonka, przeciwko któremu jest skierowane żądanie ustalenia nierównych udziałów, nastąpiło orzeczenie rozwodu albo separacji. Zdarzyć się bowiem może, że małżonek winny rozkładu pożycia przyczynił się do powstania majątku wspólnego w znacznie większym stopniu niż małżonek niewinny.

Jednoznacznie w kwestii oceny winy rozkładu pożycia małżeńskiego w aspekcie ustalenia nierównych udziałów wypowiedział się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 7.6.2000 r. (III CKN 455/00, Legalis), stwierdzając, że nie przesądza ona o istnieniu ważnych powodów w rozumieniu art. 43 § 2 KRO.

Przy ocenie przesłanek ustalenia nierównych udziałów, znaczenie ma zatem wina odnoszona do nieprzyczyniania się lub przyczyniania się w mniejszym stopniu niż to wynika z możliwości małżonka do powstania majątku wspólnego (por. E. Skowrońska-Bocian, w: Wierciński, Komentarz KRO, s. 402).

Podkreśla się przy tym, że ocena ważnych powodów ma nie tylko aspekt majątkowy, ale również etyczny, co wyraża się w postulacie dokonywania ich oceny przy uwzględnieniu zasad współżycia społecznego.

Nie budzi także wątpliwości, że ciężar dowodu w zakresie wykazania „ważnych powodów” oraz „stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku” spoczywa na tym z byłych małżonków, który złożył wniosek, o jakim mowa w art. 43 § 2 KRO ( art. 6 KC). W związku z powyższym to na wnioskodawcy ciążył obowiązek wykazania, że zostały spełnione ww. przesłanki.

Czy zdrada żony ma wpływ na podział majątku?Nierówny podział majątku, gdy wyrok z winy męża czy żony Poznań

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Oczywiście bezzasadny był zarzut uczestnika dotyczący ustalenia nierównych udziałów, a jednocześnie częściowo rację w tym zakresie miała wnioskodawczyni, zarzucając że Sąd Rejonowy ustalił zbyt wysoki udział uczestnika w majątku wspólnym.

Zarzuty w tym zakresie wymagają zatem łącznej analizy. W ocenie Sądu Okręgowego, takie sytuacje, które mogłyby być ocenione jako rażące i uporczywe nieprzyczynianie się uczestnika do powstania majątku wspólnego miały miejsce w niniejszej sprawie.

Bezsporne jest, że niemal przez cały okres trwania związku stron (z wyłączeniem 4 początkowych lat) ciężar dostarczania środków utrzymania spoczywał wyłącznie na wnioskodawczyni.

Uczestnik z uporem i permanentnie odmawiał podjęcia zatrudnienia, nawet po złożeniu mu oferty pracy na stanowisku kierownika.

Sąd Okręgowy miał na uwadze, że niejednokrotnie zdarza się, że małżonkowie decydują o takim podziale obowiązku, w wyniku którego jedno z nich wykonuje pracę zawodową, drugie zaś przyjmuje na siebie ciężar prac domowych oraz w większym stopniu wychowania dzieci i taką wersję relacji rodzinnych prezentował uczestnik. Jednakże odbiega ona w sposób oczywisty od faktycznych relacji małżonków oraz obowiązków, które rzeczywiście oboje małżonkowie wykonywali.

Czy zdrada żony ma wpływ na podział majątku?Nierówny podział majątku, gdy wyrok z winy męża czy żony Poznań

Po pierwsze pomiędzy wnioskodawczynią i uczestnikiem nie było żadnego porozumienia co do takiego podziału ról, w którym uczestnik nie będzie pracował zarobkowo. Taki stan rzeczy wynikał tylko i wyłącznie ze stanowiska uczestnika, który zeznał zresztą, że wnioskodawczyni zawsze sygnalizowała dezaprobatę dla jego postawy.

Co więcej wkład w prace domowe czy wychowanie dzieci włożony przez uczestnika nie może być przeceniany. Przez większość trwania małżeństwa stron dzieci uczęszczały do przedszkola lub szkoły, a potem były dorosłe, zatem nie przebywały w tym czasie w domu pod opieką uczestnika. Po narodzinach dziecka w 1988 r.

wnioskodawczyni przebywała do 1990 r. na urlopie macierzyńskim i wychowawczym, zatem i wtedy nie można mówić, że uczestnik w sposób nadzwyczajny odciążył ją od obowiązków, umożliwiając rozwój zawodowy.

Z ustaleń wynika również, że uczestnik wymagał od wnioskodawczyni bezpośredniego powrotu z pracy celem przejęcia obowiązków, bowiem jak zeznał potrzebował on kilku godzin dla siebie. Okoliczności te jednoznacznie dowodzą, że uczestnik w sposób nieusprawiedliwiony i uporczywy nie przyczyniał się do powiększania majątku wspólnego.

Usprawiedliwieniem takiej postawy nie może być zamiar napisania pracy doktorskiej, co ostatecznie i tak nie nastąpiło, bowiem obowiązki względem założonej rodziny zawsze mają charakter priorytetowy.

Nie zasługuje na aprobatę również argumentacja związana z rzekomą ułomnością osobowości uczestnika (introwertyzm), czy schorzeniami. Uczestnik nie wykazał, aby zwracał się o jakąkolwiek pomoc do specjalistów, albo aby dysponował orzeczeniem o niezdolności do pracy.

Same trudności w relacja towarzyskich czy społecznych nie stanowią usprawiedliwienia dla pozostawania biernym przez kilkadziesiąt lat, zwłaszcza w społeczeństwie, w którym obowiązek pracy jest usytuowany wysoko w hierarchii wartości, a tak jest w społeczeństwie polskim.

Zgodzić należy się z uczestnikiem, że małżeństwa nie można traktować w kategoriach instytucji nastawionej na osiągnięcie dochodu, niemniej jednak aspekt gospodarczy jest niezmiernie istotny dla pomyślności wspólnie założonej rodziny i nie może być dezawuowany.

Uczestnik ma wykształcenie wyższe, zresztą tożsame z wykształceniem wnioskodawczyni, nie wykazał aby obiektywnie był niezdolny do pracy, a zatem jego postawa musi być oceniona negatywnie i znaleźć odbicie w odpowiednio niższym udziale w majątku wspólnym.

Uwzględniając zatem, że wkład finansowy uczestnika do majątku wspólnego był na poziomie zerowym, a praca w gospodarstwie domowym tylko nieznacznie zrekompensowała brak tego wkładu, Sąd Okręgowy uznał, że maksymalny, sprawiedliwy udział uczestnika w dzielonym majątku wspólnym nie może przekraczać 1/5 części.

Czy zdrada żony ma wpływ na podział majątku?Jako zbyt daleko idące Sąd Okręgowy uznał żądanie wnioskodawczyni całkowitego pozbawienia uczestnika udziału w majątku wspólnym. Takiego rozwiązania nie usprawiedliwia brzmienie art. 5 KC Chociaż postawa uczestnika nie przestawała w pełni do wartość akceptowanych ogólnospołecznie, to jednak nie była na tyle naganna, aby pozbawić go całego udziału w majątku wspólnym, skoro uczestnik jednak z obowiązków rodzinnych w pewnej części się wywiązywała. Zresztą wnioskodawczyni przez tak długi okres tolerowała ten stan rzeczy, że obecnie trudno uznać przyznanie uczestnikowi pewnego udziału w majątku wspólnym za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Wprost przeciwnie – sprzeczność taka wystąpiłaby, gdyby wniosek wnioskodawczyni w całości uwzględnić. Postanowienie Sądu Okręgowego – II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 11 sierpnia 2016 r. II Ca 563/16

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

15 maja Czy zdrada wpływa na podział majątku?

Do jednych z najczęstszych powodów rozwodu zaliczana jest zdrada jednego z małżonków. Zraniona strona nie chce wówczas rozmawiać, a w sądzie – iść na jakiekolwiek ustępstwa. Nierzadko też żąda z tego tytułu większej części majątku.

Proces zazwyczaj jest bardzo trudny i długi, a sala sądowa zmienia się w pole bitwy. W praktyce zdarza się, że w niektórych przypadkach upokorzony i skrzywdzony małżonek chce uwolnić się od odpowiedzialności za rozwód.

Zdrada jest dla niego okazją do tego, aby przedstawić siebie w lepszym świetle i zabezpieczyć swoje interesy. Nie jest to regułą, ale nasze doświadczenie pokazuje, że bywają i takie sytuacje.

Czy przy sprawach rozwodowych zdrada ma jednak jakikolwiek wpływ na dzielenie wspólnego dobra materialnego i niematerialnego? Tego typu sytuacje najlepiej omówić szczegółowo z adwokatem z naszej kancelarii w Warszawie, specjalizującym się w rozwodach.

Gdy zdradzony małżonek żąda większej części majątku …

Zdradzony małżonek za oczywiste uważa, że należy mu się większa część majątku. Czuje się poszkodowany i obwinia za zaistniałą sytuację drugą stronę. Jednak, aby sąd mógł orzec o winie małżonka, który dopuścił się zdrady, trzeba udowodnić, że wpłynęła ona na rozpad związku.

Może bowiem być taka sytuacja, że to wydarzenie niekoniecznie się do tego przyczyniło, a małżeństwo de facto już wcześniej przestało mieć rację bytu i istniało tylko „na papierku”.

See also:  Obniżenie alimentów do momentu znalezienia pracy

W takiej sytuacji sąd orzeknie, że winę ponoszą oboje małżonkowie lub nawet, że winę za to ponosi zdradzony małżonek.

Równe prawa do podziału majątku

Prowadzona przez nas kancelaria w Warszawie ma na swoim koncie liczne sprawy rozwodowe.

Za każdym razem prawnik, którego specjalizacją są rozwody, omawiając prawne aspekty ustania małżeństwa, uprzedza swoich klientów, że zdrada małżonka nie wpływa w żaden sposób na decyzję sądu o podziale majątku.

Co do zasady nie ma ona więc znaczenia – żaden zdradzony małżonek z urzędu nie uzyska większej części wspólnych dóbr podczas ich dzielenia.

Podobnie dzieje się w przypadku orzeczenia o winie. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy wyraźnie wskazuje, że oboje małżonkowie mają prawo do równego podziału majątku ze względu na te same w nim udziały. Wyjątkiem od tej reguły może być żądanie przez jednego z małżonków (np.

zdradzonego), aby wspólny majątek podzielić w taki sposób, w jakim stopniu obie strony przyczyniły się do jego powstania. Dobry adwokat takie samo rozwiązanie podpowie także osobie, która z perspektywy sądu ponosi winę za rozpad małżeństwa.

Zgodnie z przepisami ma ona również prawo do takiego żądania.

Przyczynianie się obu małżonków do powstawania wspólnego majątku polega na staraniach o to, aby rodzina prawidłowo funkcjonowała i były zaspakajane jej potrzeby. Nie chodzi tu tylko o wysokość dochodów, jakie uzyskuje każde z nich, ale także o to, jak gospodarują nimi i o racjonalność wydatków.

Nie tylko aspekt ekonomiczny

Przy takich sprawach jak rozwody i ustalanie kwestii nierównego podziału majątku przy ocenie sądu nie liczy się tylko aspekt ekonomiczny. Zanim wyda orzeczenie, bierze pod uwagę także nakład pracy każdego z małżonków w gospodarstwie domowym i przy opiece nad dziećmi.

Może bowiem się zdarzyć, że jeden z małżonków nie zarabiał, bo zamiast pracować, zajmował się właśnie gospodarstwem domowym oraz dziećmi. W momencie, gdyby np.

doszło do sytuacji, że jedna ze stron straciła pracę i rozpoczęła „imprezowy”, hulaszczy tryb życia, mając na koncie liczne romanse, trwoniąc pieniądze, to wówczas sąd może podjąć decyzje o nierównym podziale majątku.

Oprócz tego kolejną przesłanką dopuszczającą takie ustalenia w sprawie rozwodowej są inne tzw. ważne powody, zahaczające o naturę etyczną. Ocenia się je z punktu widzenia zasad współżycia społecznego.

W praktyce oznacza to, że otrzymanie przez jednego z małżonków korzyści z tej części majątku, do której się nie przyczynił, byłoby właśnie sprzeczne z tymi zasadami.

Odnosi się to do takiej sytuacji, gdy w rażący lub uporczywy sposób nie przyczyniał się on do powstawania wspólnego majątku pomimo swoich możliwości, w tym także zarobkowych.

Orzeczony rozwód oznacza, że między małżonkami ustaje wspólność majątkowa. Trzeba pamiętać o tym, że żądanie nierównego podziału majątku nie może być uzasadnione samym faktem, że małżonek zdradził.

W tym przypadku z pomocą prawnika rozwodowego trzeba udowodnić, że małżonek wydatkował środki pochodzące ze wspólnego majątku, pomijając obowiązki względem rodziny. A strona, która zdradziła, nie musi żyć w przekonaniu, że to ona otrzyma mniejszą część ze wspólnego majątku.

W czasie procesu rozwodowego może bowiem wyniknąć wiele innych aspektów wspólnego pożycia, co trzeba mieć na uwadze.

Zobacz również inne wpisy w kategorii Rozwody

Czy zdrada żony ma wpływ na podział majątku?
Czy zdrada wpływa na podział majątku?

Czy i w jaki sposób zdrada wpływa na podział majątku podczas sprawy rozwodowej? Nasi specjaliści przeanalizowali najczęstsze przypadki, szczegółowo omówili i przygotowali szereg porad prawnych, które pomogą korzystnie rozwiązać związek małżeński.

Czy zdrada żony ma wpływ na podział majątku?
Szybki i korzystny rozwód – jak to zrobić?

Kiedy możliwy jest szybki i korzystny rozwód? Nasi adwokaci i prawnicy opisują sytuację, w których sprawa rozwodowa może zostać szybko zakończona na naszą korzyść. Zachęcamy do zapoznania się z analizą najczęstszych przypadków.

Czy zdrada żony ma wpływ na podział majątku?
Jak się przygotować do rozprawy rozwodowej w sądzie?

Czeka Państwa sprawa rozwodowa i zastanawiają się Państwo w jaki sposób przygotować się do takiej rozprawy? Nasi prawnicy i adwokaci rozwodowi przygotowali szereg przydanych porad dotyczących przygotowania i zachowania podczas rozprawy sądowej dotyczącej rozwodu.

Czy zdrada żony ma wpływ na podział majątku?
Jak rozwieść się na pierwszej rozprawie?

Czy mozliwy jest rozwód na pierwszej rozprawie? Tak, ale należy spełnić kilka warunków, by było to możliwe. Zachęcamy do zapoznania z poradami naszych adwokatów rozwodowych, które pomogą w szybkim orzeczeniu rozwodu już na pierwszej rozprawie sądowej.

Jak wygrać rozwód z orzeczeniem o winie? Co on daje?

Czy zdrada żony ma wpływ na podział majątku?

Sprawa rozwodowa może zakończyć się rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód z orzekaniem o winie albo przez rozwód bez orzekania o winie. Gdy małżonkowie nie są zgodni, co do rozwiązania ich małżeństwa, to sąd ma obowiązek ustalić, czy któryś z małżonków ponosi winę za rozkład małżeństwa. Ten rodzaj rozwodu określany jako rozwód z orzeczeniem o winie, ma swoje zalety jak i wady. Sprawdź, co daje orzeczenie o winie przy rozwodzie.

Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie?

W Polsce rozwodów bez orzekania o winie jest statystycznie najwięcej. Orzekanie o winie w procesie rozwodowym oraz samo orzeczenie winy już w wyroku sądu, jest często bardzo trudne dla obojga z małżonków ze względów emocjonalnych i psychicznych.

Orzeczenie winy często niesie za sobą długotrwałe konsekwencje w zakresie dalszych stosunków małżonków jako rodziców i krewnych.

Wina przy rozwodzie w rozkładzie pożycia małżeńskiego leży po stronie tego małżonka, którego zachowanie (nie tylko umyślne, lecz także nieumyślne) stanowi naruszenie obowiązków małżeńskich i przyczyniło się do rozpadu pożycia małżeńskiego lub ten rozpad pogłębiło.

Należy podkreślić, że w rozwodzie nie ma „bardziej winnego” i „mniej winnego”. W wypadku obustronnych zawinień niedopuszczalna jest swoistego rodzaju „kompensata” wzajemnych przewinień. Nie można potrącać sobie win.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie odróżnia winy „większej” od winy „mniejszej”. Małżonek, który zawinił jedną z wielu przyczyn rozkładu, powinien zostać uznany za współwinnego, choćby nawet wina drugiego małżonka w spowodowaniu innych przyczyn rozkładu była cięższa (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 listopada 1999 roku, I CKN 233/98).

Wyróżnia się następujące rodzaje rozwodu:

 • rozwód bez orzekania o winie;
 • rozwód z orzeczeniem winy jednej strony tj. rozwód z winy jednego z małżonków:
  • rozwód z winy żony;
  • rozwód z winy męża;
 • rozwód z winy obojga małżonków (rozwód z orzeczeniem o winie obu stron).

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie ma swoje zalety i wady, które należy bardzo dobrze wyważyć z adwokatem i psychologiem. Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Niewątpliwą zaletą rozwodu z orzekaniem o winie jest: możliwość dochodzenia od małżonka winnego alimentów; nierówny podział majątku lub wewnętrzna satysfakcja.

Wadą tego rozwiązania jest to, że sąd niekoniecznie musi zasądzić alimenty, a wina nie zawsze wpływa na nierówny podział majątku np. gdy doszło do zdrady małżeńskiej.

Należy pamiętać, że małżonkowie są często rodzicami i ich małżeńskie stosunki osobiste nie powinny wpływać na ich stosunki rodzicielskie. Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie, zarówno te pozytywne jak i negatywne, są bardzo często długofalowe i mogą trwać dłużej niż proces o rozwód lub małżeństwo.

Pozew o rozwód z orzeczeniem winy

Pozew rozwodowy z orzekaniem o winie jest najtrudniejszym do przygotowania dokumentem rozwodowym.  Jak napisać pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie i jak go złożyć?

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie trzeba bardzo dobrze i skrupulatnie przygotować.

W pierwszej kolejności należy zgromadzić oraz zabezpieczyć materiał dowodowy, który zostanie wykorzystany w pozwie. Wina musi być bardzo dobrze udowodniona i bardzo dobrze udokumentowana np. może zawierać zdjęcia, wydruki, raporty detektywistyczne itd.

Nie ma generalnego wzoru pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie. Taki pozew powinien być wręcz uszyty „na miarę”.

Powody rozwodu z orzeczeniem winy – zdrada i alkoholizm

Powody rozwodu z orzeczeniem o winie są bardzo różne. Najczęściej jest to zdrada małżeńska, nadmierne spożywanie alkoholu oraz innych środków odurzających (narkotyki, dopalacze), niechęć do współżycia, brak wzajemnej pomocy.

Bardzo często klienci pytają, jakie są najlepsze dowody do rozwodu z orzeczeniem o winie? To wszystko uzależnione jest od danej sytuacji – czasami potrzebne są zdjęcia a czasami dokumentacja medyczna.

Niemniej jednak wszystko może być dowodem w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego. Katalog środków dowodowych jest bowiem otwarty.

Bardzo często małżonek, który dopuścił się niewierności broni się tzw. błahymi powodami, że drugi z małżonków go nie wspierał albo mu nie pomagał. Zazwyczaj taka linia obrony nie może się ostać w sądzie z uwagi na jej trudne udowodnienie.

Ile trwa i jak przebiega sprawa z orzeczeniem rozwodu w sądzie?

Rozwód z orzekaniem o winie może zakończyć się na jednej rozprawie. Niemniej jednak takie sytuacje należą do rzadkości. Zazwyczaj rozwód z orzekaniem o winie trwa ponad rok, czasami kilka lat.

Wynika to z ilości materiału dowodowego, który trzeba zgromadzić oraz czynności, które trzeba przeprowadzić. Zdarza się, że klienci po kilku latach uważają, że nie warto było wytaczać najcięższe działa i prowadzić proces o rozwód z orzekaniem o winie.

Taki proces wpływa bowiem na rozwodzących się małżonków, dzieci, bliższą i dalszą rodzinę a nawet przyjaciół i znajomych.

Zawsze warto rozważyć z adwokatem, czy warto orzekać o winie oraz czy ma się dostateczną ilość siły, aby taki proces przeprowadzić.

Podział majątku po rozwodzie z orzeczeniem winy

Podział majątku jest bardzo ważnym zagadnieniem przy rozwodzie z orzekaniem winy. Panuje społeczne przekonanie, że warto mieć rozwód z winy małżonka, aby uzyskać więcej profitów w sprawie o podział majątku wspólnego. Nic bardziej mylnego.

Zdrada małżonka nie wpływa na podział majątku wspólnego oraz ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. Sąd może ustalić nierówne udziały z ważnych powodów. W istocie zdrada nie jest ważnym powodem, ale może być nim np. marnotrawienie majątku lub uchylanie się od pracy zawodowej.

Podział majątku po rozwodzie z orzeczeniem o winie i po rozwodzie bez orzekania o winie w istocie się nie różni.

Intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska także nie ma wpływu na rozwód z orzeczeniem winy.

Alimenty a rozwód z orzeczeniem o winie

W pierwszej kolejności należy odróżnić dwa rodzaje alimentów: na rzecz małoletniego dziecka oraz alimenty na rzecz małżonka.

Nie ma możliwości, aby sąd w wyroku rozwodowym nie ustalił zasad ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletniego dziecka małżonków. Sąd może (nie musi) zasądzić alimenty na rzecz małżonka.

Orzeczenie o winie wpływa na obowiązek alimentacyjny miedzy małżonkami. Alimentów tych można dochodzić w procesie o rozwód a także w późniejszym procesie o alimenty (alimenty po rozwodzie z orzeczeniem o winie). Orzeczenie o winie wpływa na wysokość alimentów.

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek winny będzie zobowiązany do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Przykład:

Żona od 2010 roku nie pracuje z uwagi na to, że opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem małżonków, które urodziło się w 2011 roku. Żona zrezygnowała z prowadzenia własnej praktyki psychologicznej. Od 2010 roku małżonkowie utrzymują się z pracy zarobkowej męża, który prowadzi biuro projektowe i zarabia ok. 20 000 zł netto miesięcznie.

Mąż związał się z sekretarką, która jest w 8. miesiącu ciąży. Żona otworzyła na nowo praktykę psychologiczną, ale nie ma jeszcze wielu klientów a co za tym idzie dochodów. Praca zawodowa żony wiąże się z koniecznością wynajęcia pielęgniarki do opieki nad dzieckiem.

See also:  Jak odjąć majątek odrębny od wspólnego?

Żona skutecznie wystąpiła o alimenty na dziecko w kwocie 4 000 zł miesięcznie oraz alimenty na żonę w kwocie 2 500 zł miesięcznie.

Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie jest najbardziej skomplikowanym procesem rodzinnym. Koszty rozwodu z orzeczeniem o winie są więc najwyższe. Koszt opłaty sądowej wynosi 600 zł i ponosi ją małżonek wyłącznie winny.

Koszty zastępstwa adwokackiego kształtują się zazwyczaj od kilku tysięcy złotych. Do tego należy oszacować koszty emocjonalne i psychologiczne takiego rozwodu np. zerwany kontakt z dzieckiem.

Jak wygrać rozwód z orzeczeniem o winie?

Najważniejsze jest podjęcie prawidłowej decyzji, czy rozwód z orzekaniem o winie czy rozwód bez orzekania o winie. Bardzo ważne jest prawidłowe zgromadzenie materiału dowodowego tak, aby nie ponosić odpowiedzialności karnej np. za podsłuch małżonka.

Można także podjąć negocjacje przedrozwodowe z małżonkami i pełnomocnikami w zakresie wszelkich składników wyroku rozwodowego.

Można skierować też sprawę do mediacji. Zdecydowanie na poradzie prawnej należy wyważyć wszystkie plusy i minusy rozwodu z orzekaniem o winie oraz jego konsekwencje, które dotykają całą rodzinę.

Należy także przygotować odpowiednią strategię przedprocesową i procesową. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie rozwodu skontaktuj się z naszą kancelarią.

Czytaj też: Rozwód – krok po kroku. Aktualny poradnik, jak się rozwieść

Udostępnij:

Adwokat do rozwodu – Jak dzieli się majątek przy rozwodzie?

Adwokat do rozwodu. Jak dzieli się majątek przy rozwodzie?

„Boję się, że pójdę z torbami!” Czy tak rzeczywiście jest?

Dzisiaj podczas konsultacji prawnej mój klient powiedział, że boi się rozwodu. Obawia się, że żona puści go z torbami. Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt ✅

Rozmowa ta zainspirowała mnie, żeby napisać wam kilka słów i wyjaśnić, jak naprawdę jest.

???? Bez względu na to, czy planujesz rozwód czy nie, te informacje mogą okazać się bardzo przydatne. Dlaczego?

Adwokat do rozwodu – Czy zdrada ma wpływ na podział majątku? 

Co do zasady nie. Jednakże pewne okoliczności mają znaczenie.

Ludzie często kłócą się o pieniądze. Niestety, często to właśnie problemy finansowe bądź też niejasność określenia zasad finansowych prowadzi do rozpadu związku.

Przypomina mi się też sytuacja, która dość często pojawia się w mojej pracy zawodowej – gdy jeden z małżonków zarabia dużo, zaś drugi nie pracuje bądź zarabia mało.

Dopóki jest miłość i zauroczenie, a ludzie są wpatrzeni w siebie jak w obrazek – nie stanowi to większego problemu. Jednakże kiedy pojawiają się dzieci i odpowiedzialność, ludzie zdejmują różowe okulary i wówczas staje się to problemem.

Po kilku latach okazuje się, że jest to jedna z przyczyn rozpadu związku małżonków.

Dla przykładu mężczyzna zarabia dużo, a kobieta nie pracuje –  „siedzi” w domu i wydaje jego pieniądze. W pewnym momencie mężczyzna mówi „nie”.

Kobieta odbiera to jako szantaż emocjonalny – stwierdza, że jest to przemoc ekonomiczna i nie chce dłużej tak żyć. Często też dochodzi do ZDRADY.

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Wojna małżonków – Co musisz wiedzieć?

Eskalacja konfliktów doprowadza do całkowitego oddalenia się strona w konsekwencji w najbliższym czasie najprawdopodobniej dojdzie do całkowitego i zupełnego rozpadu małżeństwa.

Dlatego też zawsze trzeba zachować równowagę. ???? Planując rozwód, powinieneś bardzo szczegółowo zapoznać się ze wszystkimi wpisami dotyczącymi podziału majątku. Dowiedz się, jak pomagam -> Moja osobista historia – Kontakt ????

????Jeżeli natomiast nie planujesz rozwodu, ale chciałbyś posiadać tę wiedzę, to również powinieneś to przeczytać. ???? Musisz, a może raczej powinieneś zdawać sobie sprawę z konsekwencji. Ustrój małżeński, który panuje między Tobą a żoną / mężem jest istotny, gdyż reguluje konsekwencje prawne na przyszłość. 

Wspólność małżeńska – Co oznacza?

Jeżeli jest między wami wspólność małżeńską, wtedy rzeczy Twoje i drugiego małżonka są wspólne.????Jeżeli natomiast nabyłeś np.

mieszkanie przed ślubem, to jest twój majątek odrębny. Dlatego nie ma znaczenia, że Ty zarabiasz 50 000 zł, a drugi małżonek 1000 zł bądź nie pracuje.

Co do zasady jest wspólność małżeńska. Jednakże kiedy przychodzi rozwód, zaczynają się problemy .

Oczywiście jest instrument prawny, który reguluje takie sytuacje – jest to nierówny podział majątku wspólnego.????Jednakże jest to dosyć skomplikowane. Dlatego pamiętaj: jeżeli panuje między wami wspólność małżeńska, to wszystko co moje, to i twoje. I zarobki nie mają tu większego znaczenia.

Więcej: Nierówny podział majątku. Rozwód Informatyka

Adwokat do rozwodu – Co zrobić, gdy dochodzi do rozwodu?

Przede wszystkim należy wskazać, że sąd do końca chce regulować kwestie majątkowe w przypadku, gdy nie ma zgodności co do tego podziału.

Dlatego też najczęściej polecam klientom dokonać podziału w formie aktu notarialnego, dzięki któremu już od razu będziesz miał rozdzielność majątkową.

Dlatego kiedy planujesz rozwód proponuję, żeby już na tym wczesnym etapie porozmawiać o podziale majątku. Nie czekać do rozwodu – tylko już teraz zorganizować notariusza i dokończyć kwestie podziału majątku.

Pamiętaj, że z tym dniem już obowiązuje rozdzielność majątkowa. Dzięki temu pieniądze, które zarobisz należą do ciebie.

Zarabiasz dużo? Przemyśl to.

Więcej szczegółów opowiem podczas indywidualnego spotkania. Chętnie pomogę Ci w tej kwestii. Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

 • Adwokat do rozwodu również powinien zająć się tą kwestią.
 • Sytuacja nie jest zawsze taka oczywista i łatwa.
 • Dlaczego?

Dlatego, że często nieruchomości są obciążone kredytami. Jednakże i na taką sytuację są sposoby.

Sposoby podziału. W jaki sposób sąd podzieli majątek?

Dodatkowo są jeszcze inne kwestie, np. rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny. Dla przykładu: sprzedałeś mieszkanie i włożyłeś środki otrzymane ze sprzedaży w remont waszego domu.

Tak, to są nakłady i one ulegają rozliczeniu. Co w przypadku, gdy dochodzi do rozwodu? Wówczas trzeba poruszyć kwestie majątkowe.

Jeżeli tego nie uregulujecie, macie prawo podzielić majątek w Sądzie Rejonowym po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.

 1. W razie wątpliwości skonsultuj się z dobrym adwokatem.
 2. Więcej:
 3. Jak dzieli się majątek przy rozwodzie?
 4. Z poważaniem,
 5. Adwokat Marta Wnuk
 6. Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 7. tel.: +48691512933
 8. e-mail: [email protected]

Po rozwodzie mniej dla niewiernego małżonka, który porzucił rodzinę

Kwestia ta wynikła w postępowaniu o podział majątku dorobkowego po rozwodzie (po 13 latach związku). Żona, grając w wielu klubach w Polsce i za granicą, miała wiele osiągnięć sportowych. Obok wynagrodzenia otrzymywała premie i nagrody, które inwestowała m.in.

w nieruchomości. Mąż towarzyszył jej w trakcie pracy sportowej za granicą i był wspólnikiem, a nawet menedżerem ich spółki, która jednak sukcesów nie odniosła – miała długi, w tym podatkowe.

Kobieta je spłacała, nawet po zniesieniu wspólności, do czego doszło przed rozwodem.

Czytaj także: SN: dzieląc majątek po rozwodzie nie uwzględnią kredytu hipotecznego

Mąż nie mówił jej jednak o pełnym stanie długów i zaniedbaniach w spłacie, co doprowadziło do zwiększenia ich o koszty egzekucji, a nawet otarło się o kryminał. Mąż zaprzestał wpierania żony w życiu prywatnym i sportowym, a nawet zdradzał ją z jej znajomą.

W trakcie małżeństwa urodziło mu się dziecko ze związku z inną kobietą. Rozwód orzeczono z jego winy. Nie przeszkodziło mu to jednak wystąpić o podział majątku wspólnego po połowie – co jest regułą. Była żona na to nie przystała: wniosła o przyznanie jej 95 proc.

, a jemu 5 proc majątku.

Sąd rejonowy przyznał kobiecie 75 proc., a mężczyźnie 25 proc., a sąd okręgowy w Łodzi werdykt utrzymał. SO podzielił ocenę, że zachodzą ważne powody orzeczenia nierównych udziałów.

Wskazał, że mężczyzna nie przyczynił się do powstania majątku wspólnego, bo nie wykorzystywał istniejących możliwości zarobkowych i nie dbał o majątek wspólny, czym naruszył obowiązki wynikające z art. 36 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Jego niewłaściwe zachowanie i brak wsparcia w okresie zawodowego uprawiania sportu przez żonę miały wpływ na jej osiągnięcia.

Mężczyzna odwołał się do Sądu Najwyższego, ale ten nie podzielił jego argumentów, że nie zaistniały ważne powody uzasadniające ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Nie pomogły wskazania męża, że zajmował się remontem dwóch mieszkań, że pomagał żonie w przemieszczaniu się i zawarciu ugody z jednym z klubów oraz utworzeniu strony internetowej, wreszcie że doradzał jej w sprawach kariery zawodowej.

– Sam nierówny stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego nie może być uznany za ważny powód do odstąpienia od orzeczenia równych udziałów.

Niezbędna jest ocena całokształtu postępowania małżonków w okresie małżeństwa, wykonywanie lub nie obowiązków względem rodziny – wskazała w uzasadnieniu sędzia SN Anna Owczarek.

– Ocena etyczna małżonka, tu męża, który rażąco nie wspiera żony przejmującej ciężar utrzymania rodziny i tworzenia majątku wspólnego, następnie zdradza i porzuca, nadto wyjeżdża za granicę, pozostawiając toczące się postępowania podatkowe i egzekucyjne, musi być ujemna. Nie budzi zastrzeżeń, że wyczerpuje ona znamiona ważnych powodów (o których mówi art. 43 k.r.o.) uzasadniających orzeczenie nierównych udziałów byłych małżonków w majątku wspólnym.

Sygnatura akt: II CSK 337/18

Czy zdrada żony ma wpływ na podział majątku?

Sprawa dotyczy zdrady żony, rozwodu i podziału majątku. Jestem żonaty, starsze dziecko ma 10 lat.

Właśnie dowiedziałem się, że nasze 8-miesięczne dziecko nie jest moim dzieckiem (testy DNA), jest pokłosiem zdrady żony.

Czy mam szansę na rozwód z orzeczeniem o winie żony? Jak wygląda sprawa podziału majątku? Czy fakt zdrady małżeńskiej ma wpływ na orzeczenie sądu co do podziału majątku?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego (K.r.o.).

Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, gdy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi. Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż oba warunki muszą wystąpić łącznie. Jednocześnie nie mogą zaistnieć tzw. negatywne przesłanki rozwodu. Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego można podzielić na trzy podstawowe grupy.

Pierwsza grupa to przyczyny zawinione, wśród których można wymienić takie jak groźba skierowana pod adresem drugiego z małżonków, nieetyczne postępowanie, bezczynny tryb życia, nadużywanie alkoholu, narkomania, agresja, odmowa wzajemnej pomocy, poniżanie małżonka, zdrada małżeńska, niewłaściwy stosunek do dzieci, zły stosunek do rodziny małżonka.

See also:  Upoważnienie dziadków do opieki nad dzieckiem

Drugą grupę stanowią przyczyny niezawinione, do których zaliczamy np. długotrwałą i nieuleczalną chorobę uniemożliwiającą albo w wysokim stopniu utrudniającą wykonywanie obowiązków małżeńskich, chorobę psychiczną, zasadniczą i istotną różnicę charakterów.

Trzecią grupę tworzą przyczyny, które mogą być uznane w zależności od okoliczności za zawinione lub niezawinione.

Zupełność rozkładu pożycia wiąże się najczęściej z wrogim lub co najmniej niechętnym nastawieniem małżonków do siebie, jednakże nawet przyjazne ustosunkowanie się jednego małżonka do drugiego nie wyłącza zupełności rozkładu, jeżeli wspomniane więzi ustały (orz. SN z dnia 8 maja 1951 r., C 184/51).

Wina rozkładu pożycia pozostaje w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, i to zarówno tych, które sformułowane są w prawie (por. wyrok SN z dnia 21 września 1997 r., I CKN 646/97, niepubl.), jak i tych, dla których źródłem są tylko zasady współżycia społecznego.

Chodzi tu zwłaszcza o naruszenie obowiązków: wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, lojalności i wierności, współdziałania dla dobra rodziny itd. Za zawinione przyczyny rozkładu należy uznać nie tylko naganne zachowanie się wobec osoby współmałżonka, ale także względem dzieci i innych osób bliskich małżonkom.

Wyłączność winy jednego z małżonków oznacza, że tylko po jego stronie występują zawinione przyczyny rozkładu, a po stronie drugiego małżonka przyczyn takich brak.

Sądy bardzo rzadko decydują się na orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków, albowiem przy takim orzeczeniu zachowanie drugiego małżonka nie może budzić najmniejszych zastrzeżeń.

Prawo rodzinne i opiekuńcze nie zna bowiem pojęcia mniejszej lub większej winy.

Jeżeli obydwoje małżonkowie są winni rozkładu pożycia małżeństwa (nie jest przy tym ważne, kto w jakim stopniu) wówczas sąd orzeknie rozwód z winy obojga małżonków, chyba że małżonkowie zgodnie wniosą o nieorzekania o winie.

Zobacz również: Mąż dowiedział się o zdradzie

Czy zdrada to przyczyna do orzeczenia wyłącznej winy jednego z małżonków?

Oczywiście zdrada i trwanie w kłamstwie poprzez wskazywanie, że dziecko jest Pana uzasadnia żądanie wnoszenia o rozwód z wyłącznej winy żony. Proszę jednak pamiętać, że aby żądanie takie było skuteczne, żona nie może Panu przypisać zachowania, które mogłoby być interpretowane jako przyłożenie się Pana do rozkładu pożycia małżeńskiego.

Zobacz również: Zdrada w trakcie rozwodu

Podział majątku a zdrada jako przyczyna rozwodu

Fakt zdrady nie będzie miał żadnego wpływu na dokonywany po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego podział majątku wspólnego. Proszę pamiętać, iż do czasu trwania małżeństwa, tj. do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego istnieje między Państwem ustawowa wspólność majątkowa małżeńska (przyjmuję bowiem, że nie była podpisywana tzw. intercyza).

W nie wskazuje Pan na żadne okoliczności, które pozwoliłyby małżonce udowodnić chociażby częściową Pana winę w rozkładzie małżeństwa. Podkreślić należy, iż zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 1999 r., sygn.

akt III CKN 248/98: „do przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego niewątpliwie należy zaliczyć takie okoliczności, jak wieloletnia odmowa pożycia małżeńskiego ze strony powódki, jej zdrada małżeńska oraz związanie się z innym mężczyzną”. Sąd będzie badał występujące pomiędzy Państwem relacje.

Jeżeli bowiem żona zdradziła Pana, by następnie w pełnym tego słowa znaczeniu trwać w związku małżeński, darzyć Pana uczuciem, współżyć z Panem, a także prowadzić wspólne gospodarstwo, to szanse na uzyskanie rozwodu z wyłącznej winy żony wzrastają.

Jeżeli natomiast pomiędzy Państwem już w chwili obecnej występuje rozkład pożycia i występował on także w chwili zdrady (poczęcia dziecka), zachowanie takie może nie być traktowane jako wyłączna przyczyna rozkładu, albowiem rozkład już w tym momencie trwał.

Innymi słowy bardzo ważne znaczenie dla tego rodzaju spraw mają szczegóły, które pozwolą określić, czy Pana osobie można przypisać chociażby najmniejszą winę w rozkładzie pożycia, a także od kiedy pożycie występowało.

Powyższe stanowisko prezentuje m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 września 1949 r., Wa.C.103/49 (DPP 1950, nr 3, s.

61), gdzie przyjął, że: „małżonek dopuszczający się cudzołóstwa nie wywołuje tym rozkładu pożycia małżeńskiego, jeżeli poprzednio rozkład ten nastąpił już z innych przyczyn, a zwłaszcza wskutek zachowania się drugiego małżonka”. Mimo upływu kilkudziesięciu lat stanowisko to jest nadal aktualne.

Zobacz również: Rozwód z winy męża podział majątku

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Czy zdrada ma wpływ na podział majątku?

Podjęcie decyzji o rozwodzie wiąże się z wieloma trudnościami, gdyż nie jest ona łatwa. Mimo to z roku na rok, statystyki dotyczące przeprowadzonych rozwodów notują ich znaczny wzrost. Choć przyczyn prowadzących finalnie do rozwodu jest wiele to jednak najczęściej decydującą przyczyną jest zdrada.

W takich sytuacjach porozumienie między małżonkami jest bardzo ciężkie do osiągnięcia ze względu na niechęć do utrzymywania pomiędzy sobą jakichkolwiek kontaktów. W trakcie rozwodu pojawia się jednak wiele ważnych kwestii, koniecznych do omówienia. Jedna z nich stanowi podział majątku.

Jak jednak wygląda taki podział w przypadku, gdy jeden z małżonków dopuścił się zdrady?

Co może zostać uznane za zdradę?

Zdrada to nic innego jak naruszenie wierności małżeńskiej. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego za zdradę uznaje się wszelkie zachowanie jednego z małżonków wobec osoby trzeciej, które to może stwarzać pozory cudzołóstwa lub w inny sposób wykracza poza granice przyjętej normalnie obyczajowości oraz przyzwoitości.

Zdrada najczęściej kojarzona jest z dobrowolnym, fizycznym aktem płciowym z inną osobą. I jest to skojarzenie jak najbardziej poprawne, jednak nie tylko akt płciowy lub pozostawanie z inną osobą w bliskich stosunkach jest uznawane za zdradę.

Za niewierność w małżeństwie mogą zostać także uznane inne zachowania, które dla postronnych osób tworzą przekonanie o pozostawianiu w bliskich relacja, jednego z małżonków z osobą trzecią. Należy więc wspomnieć także o tym, że niewierność w małżeństwie może przyjąć formę tzw. zdrady emocjonalnej. Pojęcie to wykształcone w orzecznictwie odnosi się m.in.

do zaprzestania spędzania swojego czasu z małżonkiem na rzecz osoby trzeciej, brakiem szczerych i rzeczywistych uczuć względem małżonka oraz zerwaniem więzi uczuciowych na rzecz osoby trzeciej.

Wpływ zdrady na orzeczenie o rozwodzie

W przypadku, gdy jedna ze stron dopuściła się zdrady druga strona czuje się zazwyczaj bardzo pokrzywdzona i najczęściej żąda uznania winy drugiego małżonka. W takim przypadku często liczy się jednak cały kontekst sytuacji.

Aby zdrada mogła zostać przez sąd uznana za przesłankę wystarczającą do orzeczenia o winie należy wyraźnie wykazać, że to właśnie ona doprowadziła do rozpadu małżeństwa. Bardzo ważne jest wiec dokładne ustalenie daty rozpadu małżeństwa. Jest to jedna z ważniejszych kwestii w całym postępowaniu.

Warto wspomnieć, że istnieją jednak takie sytuacje, w których zdrada nie zostanie uznana, jako przyczyna wystarczająca do orzeczenia o winie. Jeżeli małżeństwo już praktycznie nie istniało sąd może w takim przypadku orzec o winie obu małżonków.

Dla dobrego zrozumienia tematu warto wyjaśnić pojęcie pożycia małżeńskiego oraz jego rozpadu. Zgodnie z orzecznictwem na pożycie małżeńskie składają się takie elementy jak wspólnota duchowa, fizyczna i gospodarcza.

W przypadku rozpadu, którejkolwiek wymienionych elementów można uznać to za pierwsze objawy rozpadu małżeństwa.

Zupełny i trwały rozkład pożycia oznacza, więc sytuacje, w której między małżonkami nie istnieje już żadna więź duchowa, fizyczna i gospodarcza.

Zdrada a podział majątku

Mimo tego, że zdrada wywołuje wiele emocji a zdradzony małżonek czuje się pokrzywdzony i zapewne chciałby, aby jego krzywdy przy orzekaniu rozwodu zostały naprawione choćby w jakimś stopniu, to fakt zaistnienia zdrady nie będzie brany pod uwagę przez sąd przy wyrokowaniu innych sprawach rodzinnych, poza rozwodem. Nie ma ona, więc żadnego wpływu na decyzje sądu o podziale majątku, przyznaniu alimentów czy kontaktach z dziećmi.

Zgodnie z przepisami prawa małżonkowie maja prawo do równego podziału majątku, gdyż posiadają takie same udziały w majątku wspólnym. Mimo, iż takie rozwiązanie może wydawać się niesprawiedliwe to warto pamiętać o tym, że głównym ich zadaniem jest ochrona prawa do majątku i dbałość o jego sprawiedliwy podział.

Ze względu na wspomniane prawo do majątku, żadnego znaczenia przy jego podziale nie ma orzeczenie winy małżonka.

Tym bardziej przy orzekaniu żadnej roli nie odgrywa fakt czy zdrady wynikającej do orzeczenia o jej winie dokonał mąż czy żona. Przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego przyznają równe prawa obu stronom.

Podsumowując, więc, dopuszczenie się zdrady jest praktycznie bez znaczenia przy dokonywaniu podziału wspólnego majątku.

Podział majątku

Gdy sąd ocenia wkład dokonany przez małżonka do całości majątku wspólnego, głównie bierze pod uwagę wysokość dochodów.

Dodatkowo znaczenia ma także praca włożona przez, każdego z małżonków w opiekę nad dziećmi oraz prowadzenie gospodarstwa domowego. Jeśli małżonkowie nie wniosą innego żądania to sąd podzieli wspólny majątek małżonków na pół.

Dokona tego przyznając stronie pewne rzeczy na własność lub określi wysokość spłat na rzecz małżonka.

Zdrada a nierówny podział majątku

Mimo częstego, równego podziału majątku między małżonkami to istnieją również takie sytuacje, w których to jedna ze stron żąda ustalenia nierównych udziałów małżonków w ich wspólnym majątku. Żądanie to powinno być jednak odpowiednio umotywowane. Ustalanie nierównych udziałów polega na ustaleniu stopnia, z jakim, każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego.

Jak już wspomniano podstawą ustalenia nierównych udziałów byłych małżonków są dwie przesłanki, które obowiązkowo muszą zaistnieć wspólnie. Są to ważne powody oraz odmienny stopień przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego.

 Czym jednak są owe „ważne powody”, zgodnie z wyrokiem Sądy Najwyższego przy ocenie istnienia ważnych powodów bierze się pod uwagę całokształt postępowania małżonków w czasie trwania małżeństwa, (czyli trwania wspólności), dotyczący wykonywania obowiązków względem rodziny?

Natomiast druga przesłanka, czyli przyczynianie się każdego z małżonków do powstawania majątku wspólnego polega na przykładaniu się i dbania o prawidłowe funkcjonowanie oraz zaspokajanie rodziny.

Przyczynianie się nie jest, więc ograniczone jedynie do wysokości uzyskiwanych dochodów a obejmuje także odpowiednie gospodarowanie majątkiem oraz racjonalność ich wydatkowania.

Podkreślić jednak trzeba, że żądanie ustalenie nierównych udziałów nie może być poparte jedynie tym, że współmałżonek dopuścił się zdrady.

Zobacz więcej:

 • Rozwód – adwokat Poznań
 • Podział majątku – adwokat Poznań

Leave a Reply

Your email address will not be published.