Dalsze kroki w sprawie płacenia na dziecko

Jak podwyższyć alimenty na dziecko?

Krok po kroku 

W razie braku dobrowolnej zapłaty alimentów przez rodzica na dziecko w odpowiedniej wysokości, prawo umożliwia podjęcie odpowiednich kroków prawnych, w tym wystąpienie na drogę postępowania sądowego z powództwem o zasądzenie alimentów.

Wówczas Sąd określa wysokość, termin oraz sposób płatności alimentów na dziecko.

Jednak co jeśli dana ustalona, zasądzona przez Sąd kwota alimentów z biegiem czasu staje się niewystarczająca? Co jeśli w związku z utrzymaniem dziecka, rodzic zmuszony jest ponosić wydatki, które wcześniej nie były konieczne, albo ich wysokość uległa wzrostowi? Czy, kiedy i jak można uzyskać wyższe alimenty na dziecko? Jaka jest procedura i co trzeba wykazać by takie wyższe alimenty na dziecko uzyskać? Nazywam się Paulina Chebel, jestem adwokatem i zapraszam do lektury artykułu na ten temat. 

Kiedy można żądać podwyższenia alimentów?

Podstawą prawną do żądania podwyższenia alimentów jest art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego„.

Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o.

rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Natomiast w oparciu o art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

A zatem by można było żądać zmiany wysokości alimentów – ich podwyższenia zmianie muszą ulec okoliczności, od których zależało ustalenie pierwotnej wysokości alimentów, czyli usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów dziecka czy też zarobkowe i majątkowe możliwości rodziców dziecka. 

Co ważne podstawą powództwa z art. 138 k.r.o. może być tylko zmiana stosunków, która jest późniejsza w stosunku do daty ustalenia pierwotnie wysokości alimentów (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 1981 r., sygn. akt III CRN 21/81). Powództwo o zmianę wyroku w trybie art. 138 k.r.o.

wchodzi w rachubę od chwili zmiany stosunków, nie wcześniej jednak niż po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego alimenty. Sąd bada „zmianę stosunków”, dla stwierdzenia której koniecznym jest ustalenie stosunków pierwotnych.

Nie jest przy tym dopuszczalne żądanie zmiany prawomocnego orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego tylko na tej podstawie, że orzeczenie to zostało wydane w sposób wadliwy, bez należytego wyjaśnienia rzeczywistego stanu faktycznego.

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego z datą uprawomocnienia się orzeczenia pierwotnego doprowadziłoby do naruszenia powagi rzeczy osądzonej (tak wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. akt VI RCa 134/19).

Czyli by skutecznie wystąpić z z powództwem o zmianę wyroku zasądzającego alimenty, tj. z żądaniem podwyższenia alimentów na dziecko, zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb dziecka czy majątkowych i zarobkowych możliwości rodziców musi nastąpić już po uprawomocnieniu się orzeczenia ustalającego pierwotnie alimenty na dziecko. 

Czy jest jakiś okres czasu, po upływie którego można wystąpić z powództwem o podwyższenie alimentów na dziecko?

Nie. Nie ma jakiegoś określonego okresu czasu, po upływie którego strona może wystąpić o podwyższenie alimentów. Wszystko zależy bowiem od okoliczności faktycznych danej sprawy. Czasami już np. po miesiącu od uprawomocnieniu się wyroku o alimenty może pojawić się konieczność ponoszenia nowych kosztów utrzymania dziecka np.

związanych z pojawieniem się choroby u dziecka, które nie zostały uwzględnione przy zakresie i wysokości obowiązku alimentacyjnego ustalonego w orzeczeniu.

Zatem też na pytanie ile razy można zmieniać wysokość ustalonej wysokości alimentów również nie sposób udzielić konkretnej odpowiedzi, gdyż wszystko będzie zależało od danego stanu faktycznego sprawy. 

W postępowaniu o podwyższenie alimentów Sąd orzekający będzie badał czy nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca zmianę pierwotnego orzeczenia regulującego wysokość alimentów. 

Zmiana stosunków, najczęściej będzie polegać na zmianie zakresu czy wysokości usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dziecka, zmianie możliwości majątkowych i zarobkowych rodziców dziecka, tj. istotnych okoliczności z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu. 

Np. 

 • dziecko na czas ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego było zdrowe, a następnie już po uprawomocnieniu się wyroku o alimenty, zaczęło zmagać się ze schorzeniem, co zaczęło generować potrzebę ponoszenia kosztów leczenia
 • dziecko na czas ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego nie chodziło jeszcze do przedszkola, a następnie takie koszty się pojawiły i generują istotne koszty
 • dziecko na czas ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego nie uczęszczało do szkoły, nie było żadnych wydatków z tym związanych, a dopiero później pojawiły się usprawiedliwione koszty związane z korepetycjami dziecka, przygotowaniami do matury, 

Naturalne jest, że z wiekiem dziecka, z upływem czasu zakres jego usprawiedliwionych potrzeb zmienia się, zwiększenie się ulegają dotychczasowe koszty, czy też pojawiają się nowe wydatki związanych z koniecznością zaspokojenia tych usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

 Zgodnie z doświadczeniem życiowym już sam upływ czasu i wiek dziecka, determinuje wzrost kosztów utrzymania, np. inny są koszty wyżywienia, odzieży i obuwia dla dziecka w wieku 5 lat a inne dla dziecka wieku 15 lat.

Wraz z wiekiem dziecka pojawiają się nowe adekwatne do jego wieku usprawiedliwione potrzeby związane z zainteresowaniami dziecka, spędzaniem czasu wolnego, czy edukacją.

Zmianie mogą podlegać również możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego rodzica, od których zależy zakres świadczeń alimentacyjnych.

Możliwości zarobkowe po stronie zobowiązanego do płacenia alimentów rodzica mogą ulec poprawie albo z drugiej strony możliwości zarobkowe rodzica, z którym dziecko mieszka mogą z biegiem czasu ulec pogorszeniu, np.

matka zajmująca się dzieckiem może ulec wypadkowi, stracić pracę, jej możliwości materialne mogą ulec pogorszeniu.  

 • Wreszcie inflacja może być również dodatkowym argumentem w pozwie o podwyższenie alimentów, tym bardziej jeśli alimenty zostały zasądzone kilka lat temu. 
 • Co zrobić by uzyskać wyższe alimenty na dziecko?
 • Pozew o podwyższenie alimentów 
 • By uzyskać wyższe alimenty na dziecko prawo daje możliwość wytoczenia powództwa o podwyższenie alimentów do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego. 
 • Do jakiego Sądu skierować pozew o podwyższenie alimentów?
See also:  Alimenty dla bezrobotnej Polki mieszkającej w Niemczech

Powództwo o podwyższenie alimentów można wytoczyć do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania dziecka jako osoby uprawnionej do alimentów albo według miejsce zamieszkania rodzica dziecka, którego pozywamy o podwyższenie alimentów. Tu wyboru dokonuje strona dochodząca wyższych alimentów. 

Zgodnie bowiem z art. 32 k.p.c. powództwo o roszczenie alimentacyjne wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Czy od pozwu o podwyższenie alimentów przy jego wnoszeniu do sądu należy uiścić jakąś opłatę sądową?

Nie, taki pozew o podwyższenie alimentów nie podlega opłacie sądowej. Zgodnie bowiem z art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych „Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych„.

Wniosek o zabezpieczenie wyższych alimentów na czas trwania postępowani w sądzie z powództwa o podwyższenie alimentów

Już w pozwie o podwyższenie alimentów warto złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów w postaci żądania zabezpieczenia na czas trwania postępowania wyższego świadczenia alimentacyjnego niż wynika to z dotychczasowego orzeczenia w przedmiocie alimentów lub umowy o alimenty.

Oczywiście by uzyskać wyższe świadczenia alimentacyjne już w zabezpieczeniu należy bardzo dobrze przygotować uzasadnienie takiego żądania o udzielenie zabezpieczenia alimentów w wyższej wysokości na czas trwania postępowania. Nieprawidłowe uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie alimentów może spowodować, że Sąd oddali taki wniosek o zabezpieczenie.

Oczywiście na takie postanowienie Sąd _____niemniej w tym celu należy podjąć ponownie odpowiednie działania by odnieść rezultat.

Odpowiednie i prawidłowe uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów oraz konieczność wykazania dowodami, że taka zmiana nastąpiła

Pozew o podwyższenie alimentów należy dobrze przygotować i dobrze uzasadnić. Niestety często spotykam się z tym, że taki pozew jest nieprawidłowo napisany, tj. napisany w ten sposób jakby strona występowała o zasądzenie alimentów, a nie o ich podwyższenie. To skutkuje często tym, że Sądy nie udzielają zabezpieczenia na czas trwania postępowania w sądzie.

Prawidłowe przygotowanie pozwu o podwyższenie alimentów pod względem formalnym ale i merytorycznym, w tym prawidłowe przygotowanie uzasadnienia i wniosków dowodowych pozwu jest bardzo istotne z punktu widzenia dalszego postępowania w sądzie.

W uzasadnieniu pozwu należy wykazać jakie koszty uległy zmianie, oraz jakie nowe wydatki się pojawiły w porównaniu do wydatków, jakie zostały określone we wcześniejszym orzeczeniu sądu.

Na poparcie tych twierdzeń strona dochodząca podwyższenia alimentów musi przedstawić odpowiednie wnioski dowodowe o przeprowadzenie konkretnych dowodów na wykazanie faktów potwierdzających ponoszone w pozwie twierdzenia.

W postępowaniu o podwyższenie alimentów Sąd orzekający będzie badał czy nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca zmianę pierwotnego orzeczenia regulującego wysokość alimentów. 

Dobre przygotowanie sprawy o podwyższenie alimentów 

Prawidłowe przygotowanie sprawy o podwyższenie alimentów, prawidłowe skonstruowanie pozwu o podwyższenie alimentów umożliwia uzyskanie wyroku w sprawie korzystnego dla strony.

Niestety często brak przygotowania do sprawy, źle skonstruowany pozew, nieprawidłowo uzasadniony powoduje oddalenie pozwu o podwyższenie alimentów.

 Bowiem Sąd wyda wyrok zasądzający podwyższenie alimentów jeżeli uzna, w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, że nastąpiły okoliczności uzasadniające podwyższenie alimentów ustalonych pierwotnie. Dlatego tak ważny jest dobrze przygotowany pozew, dobre przygotowanie materiału dowodowego.

Dalsze kroki w sprawie płacenia na dziecko

W razie pytań, pozostaję do Państwa dyspozycji, 

Adwokat Paulina Chebel 

Dalsze kroki w sprawie płacenia na dziecko

Alimenty na dziecko – ile wynoszą, do kiedy się je płaci?

Dalsze kroki w sprawie płacenia na dziecko

Obowiązek płacenia alimentów na dziecko może być zasądzony w wyroku alimentacyjnym albo w postępowaniu sądowym o zabezpieczenie alimentów. Przeczytaj, do kiedy przysługują alimenty, ile wynoszą i co powinien zawierać pozew do sądu.

Czym są alimenty na dziecko?

Alimenty na dziecko reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku.

Zgodnie z przepisem art. 91 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców. Zgodnie z przepisem art. 133 par.

1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Są różne rodzaje oraz sposoby ustalenia alimentów np.:

 • dobrowolne alimenty na dziecko,
 • alimenty na nienarodzone dziecko,
 • alimenty na dziecko małoletnie (niepełnoletnie),
 • alimenty na pełnoletnie dziecko,
 • alimenty na matkę dziecka bez ślubu.

Obowiązek płacenia alimentów obciąża matkę i ojca, którzy zostali wpisani w akcie urodzenia dziecka jako matka i ojciec. Jeżeli ojcostwo zostało nieprawidłowo ustalone to może dojść do sytuacji, w której ojciec płaci alimenty na nieswoje dziecko.

Co obejmują alimenty na dziecko? Wydatki na dziecko w zakresie obowiązku alimentacyjnego to w szczególności:

 • wyżywienie,
 • zakup odzieży,
 • edukacja,
 • leczenie,
 • zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.

Do kiedy płaci się alimenty na dziecko?

Nasi klienci często pytają, do kiedy płacić alimenty na dziecko albo do ilu lat przysługują alimenty na dziecko?

Jak długo się płaci alimenty na dziecko? Nie ma jednej generalnej granicy wiekowej.

Alimenty na dziecko należą się, dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Rodzice mają obowiązek dostarczać swojemu dziecku środki utrzymania i wychowania. Taki obowiązek istnieje nawet, jeśli dziecko ukończyło 18 lat, ale uczy się nadal i nie ma żadnych własnych źródeł dochodu.

Wniosek o alimenty

Aby wszcząć postępowanie o alimenty należy napisać pozew do sądu. Nie ma znaczenia czy będzie to pozew czy wniosek o alimenty, jeżeli z treści pisma wynika żądanie zasądzenia alimentów.

Pismo o alimenty na dziecko może mieć różny tytuł: wniosek o alimenty na dziecko, pozew o alimenty na dziecko, pozew o alimenty, wniosek o alimenty, wniosek o alimenty na dziecko małżeńskie, wniosek o alimenty na dziecko pozamałżeńskie, pismo o alimenty na dziecko, podanie o alimenty na dziecko itd.

Nie ma gotowego wzoru pozwu o alimenty na dziecko. Nie istnieje uniwersalny wzór pozwu. Koszty utrzymania i wychowania każdego dziecka są inne oraz możliwości majątkowe i zarobkowe każdego z rodziców są inne. Dlatego wskazane jest zasięgnięcie zawsze porady prawnej w celu skonstruowania poprawnego pozwu. W tym celu warto skonsultować się z adwokatem do spraw rodzinnych.

Alimenty na dziecko – ile wynoszą?

Wysokość alimentów jest uzależniona od dwóch przesłanek: usprawiedliwionych kosztów utrzymania i wychowania dziecka oraz możliwości majątkowych i zarobkowych rodzica.

See also:  Zmiana nazwiska dzieci w Wielkiej Brytanii

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, ile wynoszą alimenty na dziecko, jakie są minimalne alimenty na dziecko w 2022 r. oraz ile procent z wynagrodzenia stanowią alimenty na dziecko. Jak wyliczyć więc alimenty na dziecko?

Pierwszym krokiem jest zsumowanie usprawiedliwionych kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Alimentów nie ustala się raz na zawsze. Alimenty mogą być podwyższane (tzw. podwyższenie alimentów) oraz obniżane (tj. obniżenie alimentów) stosownie do okoliczności. Zawarty w pozwie wniosek o podwyższenie alimentów albo wniosek o obniżenie alimentów powinien być bardzo dobrze uzasadniony oraz udokumentowany.

Zmniejszenie alimentów na dziecko jest możliwe w razie wystąpienia istotnej zmiany np. istotnego obniżenia możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego (np. niezdolność do pracy) lub istotnego obniżenia kosztów utrzymania dziecka (np. ukończenie prywatnej szkoły i rozpoczęcie nauki w państwowej szkole).

W sytuacji, kiedy dziecko jest niepełnosprawne (dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności), na wysokość alimentów wpływają też inne świadczenia, które przysługują dziecku np. renta. Mają one wpływ na ustalenie wysokości alimentów na niepełnosprawne dziecko.

Alimenty na dorosłe dziecko

W praktyce sądowej zdarzają się także alimenty na dorosłe i pełnoletnie dziecko. Do kiedy się je płaci? Należą się one dziecku do czasu aż zakończy naukę w systemie dziennym (alimenty na dziecko studiujące lub alimenty na dorosłe dziecko uczące się).

Dziecku pełnoletniemu, które się nie uczy, alimenty co do zasady się nie należą. Obowiązek alimentacyjny rodziców trwa do chwili osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymywania się. Nie jest to równoznaczne z osiągnięciem pełnoletności przez dziecko.

Istotna jest kwesta, czy dziecko wykazuję chęć dalszej nauki (np. studiowania, czy rzeczywiście poświęca czas na kontynuowanie dalszej nauki oraz czy ma predyspozycje do kontynuowania dalszej nauki.

Jeżeli jednak dziecko pełnoletnie, już przygotowane do pracy, zaniedbuje studia, z własnej winy nie zdaje we właściwym terminie egzaminów, a zwłaszcza powtarza lata studiów, ustaje obowiązek rodziców do dalszego dostarczania mu środków utrzymania (wyrok SN z 12 września 1969 r., III CRN 524/69, OSN 1970, Nr 6, poz. 11).

Warunkiem koniecznym jest także to, że dziecko realnie poświęca cały swój czas na naukę. Wsparcie należy się pełnoletniemu dziecku, jeśli cały swój czas poświęca ono na kształcenie, uczy się zawodu i nie ma czasu na pracę zarobkową (wyrok SN z 14 listopada 1998 r., III CKN 217/97).

W wyjątkowych sytuacjach, gdy dorosłe dziecko jest niepełnosprawne obowiązek alimentacyjny może trwać po uzyskaniu pełnoletności. Pełnoletnie dziecko uczące się zaocznie, powinno rozpocząć jednak pracę zawodową.

Jak przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko? Można to uczynić zarówno na drodze sądowej jak i drodze pozasądowej (mediacje).

Autor: Adwokat Anna Gręda-Adamczyk

Czytaj też: Alimenty na dziecko mieszkające za granicą

Udostępnij:

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka pełnoletniego w orzecznictwie

Autorka: Anna Wilk – doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz radca prawny.

Dalsze kroki w sprawie płacenia na dzieckoWśród wielu problemów praktycznych związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących realizacji obowiązku alimentacyjnego istotne miejsce zajmuje kwestia wykonania obowiązku alimentacyjnego rodziców względem ich pełnoletniego dziecka. Obowiązek ten rządzi się bowiem nieco innymi prawami niż obowiązek wobec dziecka małoletniego.

Wstęp

W aktualnym stanie prawnym obowiązek alimentacyjny rodziców nie wygasa wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości. Zgodnie z art.

133 § 1 KRO[1] rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Przesłanką obowiązku alimentacyjnego jest zatem nie wiek dziecka, lecz jego niezdolność do samodzielnego utrzymania.

Oznacza to, że obowiązek ten może trwać nawet do końca życia dziecka, niezależnie od jego wieku, jeżeli stan jego niezdolności do samodzielnego utrzymania ma charakter trwały, wynikający np. z choroby lub niepełnosprawności[2].

Przesłanka niezdolności do samodzielnego utrzymania ma charakter dość ogólny, w związku z czym jej treść jest precyzowana przez orzecznictwo sądowe, odnoszące ją do konkretnych przypadków. Wynikające z tego orzecznictwa wnioski będą przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu.

Niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania

Stan zdrowia

Warto się zastanowić, jakie okoliczności powodują niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania. W pierwszej kolejności będą to oczywiście wspomniane wyżej przypadki choroby lub niepełnosprawności, powodujące niezdolność do pracy zarobkowej.

Takiemu dziecku przysługują oczywiście stosowne świadczenia z ubezpieczeń społecznych (renty, zasiłki itp.

), jednak sam fakt pobierania przez dziecko takich świadczeń nie pociąga za sobą automatycznie ustania obowiązku alimentacyjnego rodziców, jeżeli świadczenia te nie zaspokajają w pełni usprawiedliwionych potrzeb dziecka (zob. podobnie wyr. SN z 14.5.2002r., V CKN 1032/00, Legalis).

Kształcenie się a obowiązek alimentacyjny rodziców

Sytuacja jest natomiast bardziej złożona, jeżeli chodzi o pełnoletnie dzieci kształcące się. W judykaturze wskazuje się, że „osiągnięcie samodzielności przez dziecko, w rozumieniu art. 133 § 1 KRO, zakłada zdobycie przez nie odpowiadających jego uzdolnieniom i predyspozycjom kwalifikacji zawodowych

Alimenty na dorsłe dziecko. Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny rodziców?

Najnowszy tekst na ten temat: Czy trzeba płacić alimenty na dorosłe dziecko?

Obowiązek alimentacyjny, polegający na dostarczaniu środków utrzymania oraz ewentualnie środków wychowania członkom rodziny, w pierwszej kolejności obciąża krewnych w linii prostej – zstępni (potomkowie: dzieci, wnuki, prawnuki) są przed wstępnymi (przodkowie: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), i dopiero w przypadku braku najbliższej rodziny obowiązek alimentacyjny przejmuje rodzeństwo (zarówno rodzone, jak i przyrodnie). Dzieci, współmałżonek i dziadkowie: 5 grup, od których możesz domagać się alimentów>>

Zasadniczo alimentów od dalszych krewnych można się domagać dopiero wtedy, gdy nie udało się ich uzyskać od bliższych krewnych. Ponadto o alimenty może starać się tylko osoba cierpiąca niedostatek. Jednak zasady te nie obowiązują w stosunkach pomiędzy dziećmi a rodzicami.

Przede wszystkim, w przypadku małoletnich dzieci alimenty w pierwszej kolejności są zobowiązani płacić rodzice, a w drugiej kolejności dziadkowie.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci trwa także po osiągnięciu przez nie pełnoletności, dopóki dzieci nie będą mogły samodzielnie się utrzymywać – chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania.

O ile więc dochody z majątku dziecka lub innych źródeł, jak stypendia nie wystarczają mu na utrzymanie, rodzice muszą dostarczać dziecku odpowiednie środki. – Ustanie obowiązku alimentacyjnego nie jest automatycznie związane z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości.

See also:  Jak odjąć majątek odrębny od wspólnego?

Obowiązek ten nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem i nie jest również związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez dziecko określonego stopnia podstawowego czy średniego wykształcenia, czy wyższego – tłumaczy doktor Olga Piaskowska ze Szkoły Prawa SWPS.

Prawo nie wyznacza więc górnej granicy wieku uprawniającej do alimentów od rodziców, ale przyjmuje się, że pomoc kończy się wraz z zakończeniem przez dziecko edukacji i podjęciem pracy zarobkowej.

Przy czym, jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 listopada 1997 r. (III CKN 217/97), obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest także ograniczony przez żaden sztywny termin, nie ustaje także wraz z osiągnięciem przez dziecko określonego stopnia podstawowego lub średniego wykształcenia.

Rodzice mają bowiem obowiązek troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i w związku z tym zapewnienia mu wykształcenia stosownie do jego możliwości i uzdolnień.

Zgodnie z orzeczeniem SN, liczy się zatem chęć dalszej nauki wykazywana przez pełnoletnie dziecko oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie nauki.

Z kolei Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z dnia 23 grudnia 2013 r. (III Ca 791/13) podkreślił, że “uzyskanie pełnoletności nie zmienia sytuacji prawnej dziecka w zakresie alimentów, jeżeli pobiera ono naukę i czas na nią przeznaczony wykorzystuje rzeczywiście na zdobywanie kwalifikacji zawodowych.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest także związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego stopnia wykształcenia – podstawowego, średniego czy też wyższego.

Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie.”

Jak zadbać, by dziecko pozamałżeńskie otrzymało alimenty Nie zawsze jednak student otrzyma alimenty od rodziców. Mogą oni skutecznie uchylić się od płacenia alimentów, jeśli wykażą, że ponoszą nadmierny uszczerbek finansowy lub udowodnią, że dziecko nie stara się usamodzielnić.

Jak wyjaśnia doktor Olga Piaskowska, rodzice mogą powołać się jednocześnie na obie przesłanki.

– W przypadku powołania się na pierwszą przesłankę niezbędne jest porównanie wysokości alimentów do wysokości dochodów osiąganych przez rodziców oraz ustalenie, czy spełnienie obowiązku wpłynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziców oraz, w jakim zakresie.

Jeżeli okaże się, że kwota, która pozostałaby rodzicom na utrzymanie się (po odjęciu kwoty należnej tytułem obowiązku alimentacyjnego) nie pozwala rodzicom na zaspokojenie ich potrzeb, w takiej sytuacji istnieje podstawa dla nich do uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego – mówi ekspertka w SWPS.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym, nadmierny uszczerbek mogą ponieść rodzice, jeśli dziecko, które ma już wyuczony zawód, chce kontynuować naukę na prywatnej uczelni. Jak orzekł SN w wyroku z 30 czerwca 1999 r. sygn. (akt III CKN 199/99), w takie sytuacji trzeba ocenić, czy sytuacja materialna rodziców pozwala na opłatę czesnego.

Jednak zdobycie odpowiedniego wykształcenia nie zawsze oznacza, że dziecko traci alimenty – jak orzekł SN (wyrok z 24 marca 2000 r., I CKN 1538/99), liczy się przede wszystkim chęć do nauki o uzasadnienie w dotychczas osiąganych wynikach w nauce.

Co więcej, SN uznał, że nawet niskie dochody nie zwalniają rodziców z płacenia alimentów – rodzice zmuszeni są dzielić się z dziećmi nawet bardzo szczupłymi dochodami, chyba że są w ogóle pozbawieni takiej możliwości, co może wymagać nawet poświęcenia części składników majątkowych.

Czy alimenty w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych są sprawiedliwe? Tak, jeśli rodzica na nie stać>>

Tak więc pełnoletnie dziecko, które zdobyło wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy zawodowej nie traci automatycznie uprawnień do alimentów – jeżeli chce kontynuować naukę i znajduje to odzwierciedlenie w jego wynikach, rodzice muszą potomka utrzymywać.

– Rodzice nie mogą zatem uchylić się od obowiązku alimentowania studiującego dziecka przez powoływanie się na to, że mogłoby ono już „utrzymać się samodzielnie”, gdyby podjęło pracę z chwilą osiągnięcia średniego wykształcenia.

Jedynie brak pozytywnych wyników w nauce uzasadniałby ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców – tłumaczy doktor Olga Piaskowska.

Adwokat Marcin Śmiałek z Kancelarii Adwokackiej Marcin Śmiałek za przykład, kiedy dorosłe nie jest samodzielne i bez swej winy nie jest w stanie się utrzymać podaje także „ograniczenie umysłowe, emocjonalne lub chorobę, ale nawet uzależnienie dziecka – które pomimo dorosłości – obiektywnie nie jest w stanie zaistnieć na rynku pracy i utrzymać się”. Jak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z 31 stycznia 1986 r. (III CZP 76/85), także niemożność samodzielnego utrzymania się przez pełnoletnie dziecko ze względu na całkowitą niezdolność do pracy spowodowaną narkomanią nie wyłącza obowiązku alimentacyjnego rodziców.

Za sytuację, gdy dziecko nie stara się usamodzielnić, Sąd Najwyższy (wyrok z 8 sierpnia 1980 r., III CRN 144/80) uznał zaniedbywanie studiów, brak postępów i zaliczeń, niezdawanie egzaminów w terminie, a przede wszystkim powtarzanie roku studiów.

Rodzice mogą również wystąpić z pozwem o obniżkę alimentów, jeśli zmieni się ich sytuacja materialna (tutaj dowiesz się, jak starać się o obniżkę alimentów>>) lub uchylać się od obowiązku alimentacji ze względu na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Jednak, jak orzekł SN (wyrok z dnia 16 stycznia 2001 r., II CKN 40/99), wyłączenie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dziecka ze względu na zasady współżycia społecznego musi być ograniczone do zupełnie wyjątkowych wypadków.

Leave a Reply

Your email address will not be published.