Intercyza a obowiązek alimentacyjny

Szczegóły Kategoria: Dla rodziny Intercyza a obowiązek alimentacyjny

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki rodziców względem dziecka, które mają na celu zapewnienie dziecku należytej pieczy i ochronę jego interesów. Władza rodzicielska przysługuje rodzicom od daty urodzenia się dziecka lub jego uznania i daje im prawo do podejmowania wszystkich decyzji związanych z dzieckiem. W sytuacji w której władza rodzicielska jest wykonywana w niewłaściwy sposób, instytucje państwowe mogą interweniować doprowadzając do ograniczenia, zawieszenia lub całkowitego pozbawienia rodziców lub jednego z nich władzy rodzicielskiej.

Czytaj więcej…

Szczegóły Kategoria: Dla rodziny Intercyza a obowiązek alimentacyjny

Masa spadkowa to wszystkie prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku, które były w posiadaniu spadkodawcy w chwili jego śmierci.

Innymi słowy masa spadkowa, jest wszystkim tym, co wchodzi w skład spadku po zmarłym – są to nie tylko prawa przedstawiające wartość dodatnią, takie jak prawo własności nieruchomości, ruchomości, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, ale również zobowiązania spadkodawcy stanowiące długi spadkowe.

Czytaj więcej…

Szczegóły Kategoria: Dla rodziny Intercyza a obowiązek alimentacyjny

Imię i nazwisko towarzyszą człowiekowi przez całe życie, w pewien sposób je determinując. Imię jest są swego rodzaju wizytówką. Nazwisko może być pomocne w sytuacjach społecznych lub przeciwnie, wzbudzać negatywne skojarzenia.

Niekiedy już samo brzmienie nazwiska naraża jego właściciela na przykrości czy wręcz śmieszność. W konsekwencji niektóre osoby przedstawiają się z dumą, podczas gdy inne czują się ze swoim imieniem czy nazwiskiem niekomfortowo.

Czytaj więcej…

Szczegóły Kategoria: Dla rodziny Intercyza a obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny względem dziecka ciąży na jego rodzicach, dopóki nie jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać lub dochody z jego majątku nie są wystarczające do pokrycia kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny obowiązuje nawet w sytuacji w której rodzice zostają pozbawieni władzy rodzicielskiej.

W przypadku braku dobrowolnego wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego przez zobowiązanego rodzica, drugi rodzic pod którego opieką dziecko pozostaje może domagać się zasądzenia przez sąd alimentów. Wysokość alimentów, którą ustala sąd orzekający uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców na dzień wydania wyroku.

Czytaj więcej…

Szczegóły Kategoria: Dla rodziny Intercyza a obowiązek alimentacyjny

Opieka naprzemienna to sposób sprawowania opieki nad dzieckiem po rozwodzie rodziców. Rozwiązanie to można oczywiście zastosować także w przypadku separacji czy po rozpadzie związku partnerskiego.

Polega ono na tym, że dziecko mieszka naprzemiennie z każdym rodziców w powtarzających się, porównywalnie długich okresach.

W praktyce może to oznaczać na przykład, że dziecko dwa tygodnie mieszka z matką, a dwa kolejne – z ojcem.

Czytaj więcej…

Szczegóły Kategoria: Dla rodziny Intercyza a obowiązek alimentacyjny

Nikt nie chce odziedziczyć długów. Często dziedziczymy majątek po osobach, które są naszymi dalszymi krewnymi z którymi nie utrzymywaliśmy bliższego kontaktu i nie wiemy, czy w spadku znajdują się długi spadkowe.

Ustalenie składników majątku zmarłego nie jest proste, dlatego często w takich sytuacjach pojawia się pytanie: jak nie odziedziczyć długów? Prawo do ustalenia, czy osoba zmarła pozostawiła po sobie zobowiązania finansowe nabywają spadkobiercy, którzy uzyskali tytuł prawny do spadku, tj.

postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia.

Czytaj więcej…

Szczegóły Kategoria: Dla rodziny Intercyza a obowiązek alimentacyjny

Testament – czyli ostatnia wola zmarłego jest czynnością prawną o wysokim stopniu sformalizowania. Ważność testamentu zależy od tego czy zostanie sporządzony w jednej z form przewidzianych prawem przy zachowaniu wszystkich wymogów ustawowych. Brak zachowania odpowiedniej formy powoduje bezwzględną nieważność testamentu.

Przepisy prawne, które statuują formę testamentu w sposób szczegółowy i precyzyjny określają rygory w jakich powinien być sporządzony ważny testament. Rygory są bezwzględnie obowiązujące i nie mogą być swobodnie zmieniane lub kształtowane przez osoby sporządzające testament.

Okoliczności, które mogą powodować nieważność testamentu Sąd bada na każdym etapie postępowania spadkowego.

Czytaj więcej…

Szczegóły Kategoria: Dla rodziny Intercyza a obowiązek alimentacyjny

W dniu zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami ustrój wspólności majątkowej oznacza to, że wszystkie składniki majątkowe nabyte po zawarciu małżeństwa z pewnymi wyjątkami, wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. Małżonkowie, którzy z różnych powodów chcieliby zachować osobne majątki, powinni sporządzić umowę o rozdzielności majątkowej, zwaną powszechnie intercyzą.

Czytaj więcej…

Szczegóły Kategoria: Dla rodziny Intercyza a obowiązek alimentacyjny

Rzadko kiedy mówi się o obowiązku zapłaty podatku od uzyskanego zachowku. Konieczność zapłaty podatku wynika z art. 6 ust.

1 pkt 2a) ustawy o podatku od spadków i darowizn i powstaje przy nabyciu tytułem zachowku – z chwilą zaspokojenia roszczenia.

Podatek od zachowku jest należy, jeżeli uprawniony nie otrzymał go w postaci przekazanej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia lub zapisu.

Czytaj więcej…

Szczegóły Kategoria: Dla rodziny Intercyza a obowiązek alimentacyjny

Umowa majątkowa małżeńska, potocznie zwana intercyzą, pozwala na zmianę zasad obowiązujących małżonków w zakresie ich stosunków majątkowych (tzw. ustroju wspólności ustawowej).

Intercyza stanowi akt notarialny (żadna inna forma umowy nie wywołuje skutków prawnych) podpisany za zgodą i w obecności obojga małżonków. Umowa majątkowa może zostać zawarta zarówno przed wstąpieniem w związek małżeński, jak i w trakcie jego trwania.

Dopuszczalne są jej późniejsze modyfikacje, które każdorazowo muszą zyskać formę aktu notarialnego. Intercyza obowiązuje od chwili jej zawarcia i nie działa wstecz.

Czytaj więcej…

Intercyza, a alimenty. Blog detektywistyczny | Detektyw24

Intercyza a obowiązek alimentacyjny

Zgodnie z zapisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podczas rozwodu majątek małżonków dzielony jest na pół. – Mowa oczywiście o majątku zgromadzonym podczas trwania małżeństwa, bez względu na to które z małżonków zarabia więcej i bardziej przyczyniło się do zbudowania tego majątku – wyjaśnia Dawid Śledziński, detektyw Poznań. Wszystkie finanse, nieruchomości, samochody i inne aktywa, które posiada małżeństwo, i które w trakcie tego małżeństwa zostały zgromadzone dzielone są na pół.

– Między bajki można włożyć historie, miejskie legendy o kobietach czy mężczyznach, którzy brali ślub aby „oskubać” nowego małżonka z pieniędzy i po kilku tygodniach czy miesiącach małżeństwa odchodzą zabierając połowę majątku gromadzonego przez całe dotychczasowe życie. To niemożliwe.

Wspólny majątek zaczyna być gromadzony po ślubie i tylko ten podlega podziałowi – wyjaśnia Piotr Działak, detektyw Kielce i precyzuje: jeśli pani Ania przed ślubem kupiła mieszkanie i odłożyła sobie na koncie 100 tysięcy złotych to nawet po ślubie z panem Jankiem ten majątek pozostaje tylko jej i w razie rozwodu Janek nie ma prawa do majątku swojej żony zgromadzonego kiedy była jeszcze niezamężna. Chyba, że… 

Czytaj także: sprawy rozwodowe – poradnik

To, co każdy z małżonków zgromadzi przed ślubem stanowi jego majątek odrębny. W razie podziału majątku przy rozwodzie, drugi z małżonków nie ma prawa żądać dla siebie części tych aktywów. Chyba, że… – Małżonkowie mogą rozszerzyć wspólny majątek o swój majątek odrębny.

See also:  Alkohol i zdrady jako powody rozpadu związku

Załóżmy, że pani Ania bardzo ufa swojemu przyszłemu mężowi i na dowód swojej miłości decyduje, że jej rozszerza wspólny majątek o to, czego dorobiła się jako panna.

Wówczas, nawet jeśli do rozwodu dojdzie po pół roku małżeństwa, pan Janek dostanie połowę wartości mieszkania i połowę oszczędności pani Ani – wyjaśnia Katarzyna Bracław, detektyw Lublin.

Pogląd, że miłość i związek należy na zimno oddzielić od spraw finansowych z każdym rokiem zyskuje na popularności. Stąd też coraz większa ilość podpisywanych intercyz pomiędzy narzeczonymi.

Intercyza jest formą umowy zawartej przed notariuszem określającą, że małżonkowie także podczas trwania małżeństwa budują swoje majątki niezależnie.

Intercyza znosi ustawową, automatycznie powstającą małżeńską wspólność majątkową. 

Czytaj także: ile kosztuje wynajęcie detektywa? Detektyw cennik

Intercyza reguluje i wprowadza rozdzielność pomiędzy małżonkami tylko w kwestii majątkowej, a nie powoduje ustania gospodarczej więzi łączącej małżonków ani nie zwalnia żadnej ze stron do zaspokajania potrzeb rodziny.

– Słowem – to, że małżonkowie mają oddzielne samochody, mieszkania czy firmy nie oznacza, że w codziennym życiu rodzinnym każde troszczy się tylko o siebie.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy jasno wskazuje, że ten obowiązek spoczywa w równi na mężu i żonie, a wprowadzenie rozdzielności nic w tej kwestii nie zmienia – wyjaśniają detektywi.

Podpisanie intercyzy, czy to przed zawarciem małżeństwa czy w jego trakcie, nie zwalnia także z obowiązku alimentacyjnego, w tym obowiązku alimentacyjnego wobec byłego współmałżonka. – Oczywiście można w intercyzie zawrzeć postanowienia dotyczące alimentów na małżonka na wypadek rozwodu, jednak gdy takich zapisów nie ma intercyza nie zwalnia z płacenia alimentów – przestrzegają detektywi.

Prawo do alimentów po rozwodzie przysługuje w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, jeśli na skutek rozstania jedno z partnerów popadło w stan niedostatku lub w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie w sytuacji pogorszenia standardu życia jednego z małżonków. – Intercyza nie ma tutaj nic do rzeczy i próżno liczyć na to, że ustanowienie rozdzielności majątkowej uchroni przed alimentami – podsumowuje Katarzyna Bracław, detektyw Lublin.

Czytaj także: czym jest stan niedostatku?

Szukasz pomocy w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie? Zadzwoń do detektywa.

Alimenty od byłego małżonka – kiedy przysługują? – FILM

Chcesz ubiegać się o alimenty od byłego małżonka i nie wiesz czy Ci przysługują? Zastanawiasz się, w jakiej sytuacji uzyskasz alimenty na siebie? Zapraszam do oglądania!

Jakie zagadnienia poruszam w filmie?

 • jakie alimenty przysługują przy rozwodzie bez orzeczenia o winie
 • jakie alimenty przysługują przy rozwodzie z orzeczeniem o winie
 • w jakich sytuacjach możesz ubiegać się o alimenty na siebie
 • czy intercyza wpływa na obowiązek alimentacyjny

Zapraszam do oglądania!

Film okazał się przydatny? Zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia komentarza i łapki w górę.

Jeśli wolisz czytać niż oglądać, poniżej znajdziesz zagadnienia, które poruszam w filmie, w formie artykułu.

Alimenty od byłego małżonka – kiedy przysługują?

Myśląc o alimentach, najczęściej wiążemy je alimentami na dziećmi, a przecież podczas postępowania sądowego możemy zawalczyć również o alimenty na siebie. Kiedy alimenty mogą nam przysługiwać? Przede wszystkim musimy rozgraniczyć alimenty na te, które są żądane podczas sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzeczenia o winie.

Alimenty od byłego małżonka przy rozwodzie bez orzekania o winie

W takiej sytuacji możemy żądać alimentów tylko w jednym przypadku, kiedy popadniemy w tak zwany niedostatek.

Niedostatkiem jest stan, w którym dana osoba, z różnych przyczyn, nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać. Te powody są najczęściej od niej niezależne.

Na przykład osoba, która straciła pracę przez pandemię albo zachorowała na ciężką chorobę niepozwalającą jej samodzielnie się utrzymać i podjąć zatrudnienie.

Nieważne jest to, jak wysokie są zarobki byłego małżonka, alimenty związane z tzw. niedostatkiem, będą pokrywać jedynie podstawowe potrzeby niezbędne do przeżycia. Tego typu alimenty możemy uzyskać jedynie na okres pięciu lat.

Alimenty od byłego małżonka przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, osoba niewinna rozpadu pożycia małżeńskiego, może żądać od swojego małżonka alimentów takich, aby jej stopa życiowa po rozwodzie nie uległa żadnemu obniżeniu, aby mogła żyć na tym samym poziomie, na jakim żyła podczas trwania małżeństwa.

Jeżeli taka osoba w trakcie małżeństwa wyjeżdżała na egzotyczne wakacje i zimowe ferie z dziećmi w Alpach, to po rozwodzie również ma prawo uczestniczyć w tego rodzaju eskapadach. Jednak nie zapominajmy, że sąd będzie brał pod uwagę również możliwości zarobkowe tej strony, która ma płacić alimenty.

Te alimenty już nie są na okres pięciu lat, jak w przypadku alimentów związanych z orzeczeniem rozwodu bez winy. Alimenty orzeczone w rozwodzie z winy, możemy płacić do końca życia osoby, której sąd je przyznał. Z zastrzeżeniem, że jeżeli osoba wstąpi w kolejny związek małżeński, to wtedy te alimenty dobiegną końca. 

Uwaga, intercyza nie wpływa na obowiązek alimentacyjny po ustaniu małżeństwa. 

Intercyza a obowiązek alimentacyjny

Bezskuteczność intercyzy wprowadzającej rozdzielność majątkową

Pół roku temu podpisaliśmy z mężem intercyzę wprowadzającą rozdzielność majątkową. Wcześniej w naszym związku obowiązywała wspólność ustawowa.

Niedawno zwrócił się do mnie wierzyciel męża, twierdząc, że podpisał z nim umowę, ale nie wiedział, że mamy intercyzę i sądził, że w naszym małżeństwie obowiązuje wspólność majątkowa.

Poinformował, że w razie dalszej zwłoki męża w płatności będzie dochodzić od nas odpowiedzialności tak, jakby cały czas obowiązywała u nas wspólność majątkowa. Czy faktycznie ma do tego prawo, a my mamy obowiązek okazywać wierzycielom naszą umowę majątkową?

Stanowisko wierzyciela jest w pewnym zakresie prawidłowe. W polskim systemie prawnym wspólność majątkowa w małżeństwie to tzw.

 ustrój domyślny, a zatem obowiązujący z mocy prawa, o ile małżonkowie nie postanowili inaczej (ewentualnie o ile nie doszło do innych zdarzeń nadzwyczajnych, np. wprowadzenia sądownie ustroju przymusowego).

Zatem wierzyciel ma prawo przyjąć – skoro innej informacji nie posiada – że w małżeństwie dłużnika obowiązuje właśnie ten ustrój majątkowy.

Z tego powodu małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. Przewiduje tak art. 471 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359). Wspomniane “inne osoby” to osoby spoza relacji małżeńskiej, a zatem również przyszły wierzyciel.

Z powyższego wynikają dwie zasadnicze kwestie – po pierwsze, dla skuteczności intercyzy nie zawsze wymaga się poinformowania o intercyzie wierzyciela, po drugie, nie ma nigdy obowiązku okazywania wierzycielowi umowy (intercyzy), aby zapoznał się z jej treścią.

W tym miejscu należy wskazać, że mogą zdarzyć się sytuacje, gdy małżonkowie o intercyzie nie poinformowali, ale wierzyciel miał wiedzę (z innych źródeł) o tym, że w małżeństwie strony, z którą zawiera umowę, obowiązuje rozdzielność majątkowa. Niemniej w interesie małżonka leży to, aby wierzyciel taką informację posiadał.

Zatem zawsze zaleca się, aby to oni osobiście informowali o tym fakcie, na piśmie. Taki dokument da pewność, że wierzyciel w przyszłości nie będzie mógł zasłaniać się brakiem wiedzy w tym zakresie.

See also:  Kto dziedziczy w małżeństwie które nie miało dzieci?

O intercyzie i jej rodzaju małżonkowie powinni poinformować wierzyciela.

Brak informacji o intercyzie nie powoduje, że intercyza staje się nieważna. Po prostu jest ona w danej sytuacji bezskuteczna wobec określonego wierzyciela.

Nowe małżeństwo a alimenty na dzieci z poprzedniego związku

O rozwodach napisaliśmy już niejeden wpis. Dzisiaj z kolei chcieliśmy poruszyć kwestie alimentów na dzieci w przypadku zawarcia ponownego związku małżeńskiego przez opiekuna, któremu owe świadczenia się należą.

Często bowiem pytacie nas o to, jeszcze w trakcie rozwodu.

Zastanawiacie się, czy po wyjściu ponownie za mąż to drugi mąż ma utrzymywać dzieci i czy pierwszy będzie zwolniony z obowiązku alimentacyjnego? Postanowiliśmy rozwiać Wasze wątpliwości, dlatego odpowiemy na te pytania.

Alimenty na dzieci a nowy związek małżeński?

Pamiętajmy, ustalając alimenty na dzieci po rozwodzie sąd bierze pod uwagę możliwości finansowe każdego z rodziców. Tak więc, jeżeli planujemy zawrzeć nowy związek małżeński sąd również rozważy sytuację majątkową nowej rodziny jednego z byłych małżonków.

Może to skutkować obniżeniem lub zmniejszeniem wysokości uzyskanych świadczeń. Tutaj sprawa się komplikuje w przypadku osób żyjących w konkubinacie, ponieważ co do zasady tylko małżonków łączy więź gospodarcza oparta o ustrój wspólnoty majątkowej.

W konkubinacie niekoniecznie tak jest.

Obowiązek alimentacyjny a dzieci z nowego małżeństwa

Przyjrzyjmy się na początku sytuacji, gdy ex-małżonek, zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko, zakłada nową rodzinę i z tego związku również rodzą mu się dzieci.

W takiej sytuacji ma to ogromne znaczenie dla sądu, który przy ustaleniu wysokości świadczenia musi wziąć także fakt, że obecnie ciąży na nim utrzymanie także dzieci z nowego małżeństwa, co w oczywisty sposób przekłada się na jego możliwości finansowe, a to z kolei może przyczynić się do zmniejszenia wysokości alimentów na dziecko.

Nie ma tutaj znaczenia, że nastąpił rozwód z orzeczeniem o winie. Każde dziecko ma prawo do tego, by rodzice zaspakajali jego uzasadnione potrzeby w równym stopniu.

„Strona zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz małżonka może żądać ich obniżenia ze względu na zawarcie nowego związku małżeńskiego i związane z tym obowiązki alimentacyjne w stosunku do nowej rodziny.” (orzeczenie Sądu Najwyższego z dn. 06.10.1951r., C 302/51)

Należy mieć jednak na względzie fakt, że ex-małżonek mógł zawrzeć nowy związek małżeński z bardzo zamożną osobą, a to z kolei może być przesłanką do podwyższenie świadczenia alimentacyjnego.

Nowe małżeństwo a alimenty na dziecko

Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy nowy związek małżeński zawarła osoba uprawniona do pobierania świadczenia. I tak, alimenty na żonę/męża wygasają z mocy prawa. Nie wygasają natomiast pod żadnym względem alimenty na dzieci. Ten obowiązek jest niezależny od tego, czy zawarliśmy nowy związek małżeński czy też nie.

Co za tym idzie, nie musimy się martwić o to, że świadczenie zostanie nam odebrane. Co najwyżej, zmianie może ulec ich wysokość.

 Nowy małżonek nie jest w żadnym stopniu zobowiązany do łożenia na utrzymanie dzieci, lecz sam fakt zawarcia związku małżeńskiego powoduje powstanie wspólnoty majątkowej, a co za tym idzie koszty wspólne jak: mieszkanie, media itp. dzielone są na kilka osób.

Adwokat ds. alimentów z pewnością pomoże Państwu uzyskać korzystne dla siebie i swoich dzieci świadczenia.

Wspólność majątkowa czy intercyza?

Autor

Z pojęciem intercyzy bardzo mocno kojarzą się kwestie majątkowe w małżeństwie. Nic dziwnego, ponieważ taka umowa w istotny sposób odnosi się do relacji finansowych pomiędzy żoną a mężem. Kiedy intercyza może być zawarta jakie korzyści oraz zagrożenia niesie ze sobą rozdzielność majątkowa?

Ustawowa wspólność majątkowa małżeńska

Polskie prawo przewiduje, że wraz z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy żoną i mężem dochodzi do powstania tzw. ustawowej wspólności majątkowej. Ustrój ten kształtuje się z mocy samego prawa i nie wymaga żadnych działań ze strony małżonków – od dnia ślubu ich majątek jest wspólny.

Zgodnie z treścią art.

31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie w ramach konta ubezpieczonego.

Ustawowa wspólność majątkowa nie musi być jednak regułą w związku – ustawodawca pozwala bowiem na wyłączenie tego ustroju poprzez zawarcie stosownej umowy (określanej powszechnie jako intercyza).

Intercyza

Intercyzą określamy rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami. W praktyce powoduje ona, że zarówno mąż, jak i żona posiadają własne odrębne majątki zwane majątkami osobistymi.

Co do zasady nie istnieje tutaj żadna wspólność ustawowa, chyba że małżonkowie zechcą zachować jakąś szczątkową formę majątku wspólnego – np.

ograniczonego wyłącznie do dochodów z pracy, które są osiągane przez każdego z nich.

Umowa o ustanowienie rozdzielności majątkowej, bo tak powinniśmy określać intercyzę, może być zawarta w każdej chwili trwania małżeństwa – również przed samym ślubem. Pamiętajmy jednak, że dla swej ważności musi ona zawsze przybrać formę aktu notarialnego, w przeciwnym razie będzie po prostu nieważna.

Art. 47 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Warto w tym miejscu podkreślić, że ustanowienie intercyzy nie jest wieczne – innymi słowy, taka umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie, nawet miesiąc po jej podpisaniu (małżonkowie wracają wówczas do ustroju wspólności ustawowej).

See also:  Ubezwłasnowolnienie chorego męża

Formalności związane z intercyzą

Niezależnie od tego, kiedy dokładnie małżonkowie chcieliby zawrzeć intercyzę, zawsze w tej sprawie będzie konieczna wizyta w kancelarii notarialnej.

W przypadku rozdzielności majątkowej ustanawianej przed ślubem koszt stosownej umowy jest dużo niższy niż w sytuacji, gdy sporządzamy ją w trakcie trwania małżeństwa.

Dotyczy to także dokumentów, które będą potrzebne przy dokonywaniu tej czynności.

W przypadku intercyzy przedmałżeńskiej jedynymi obowiązkami przyszłych małżonków jest dostarczenie dowodów osobistych oraz uiszczenie kwoty ok. 500 zł. Maksymalna stawka taksy notarialnej w tym przypadku wynosi 400 zł + podatek VAT w stawce 23%.

Pamiętajmy również o konieczności zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 38 zł.

Niezależnie od tego przyszli małżonkowie muszą zapłacić za wypisy sporządzonej umowy w stawce 6 zł + VAT za każdą stronę wypisu (oryginał umowy intercyzy zostaje bowiem w kancelarii notarialnej).

Zupełnie inaczej wygląda sporządzenie rozdzielności majątkowej już w trakcie trwania małżeństwa (może to przy tym nastąpić nawet wiele lat po ślubie). W tym przypadku wynagrodzenie notariusza jest uzależnione od wartości majątku wspólnego, który musi zostać dokładnie rozdzielony pomiędzy męża i żonę. Im wartościowszy będzie taki majątek, tym droższa będzie umowa.

Zgodnie z treścią § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, maksymalna stawka wynosi od wartości:

 • do 3000 zł – 100 zł;
 • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Oprócz dowodów osobistych strony tej czynności zobowiązane są dostarczyć do kancelarii odpis aktu swojego małżeństwa, a także wszelkie umowy, które potwierdzą własność posiadanych składników majątku wspólnego (np. nieruchomości, mebli, sprzętu AGD/RTV, samochodów).

Zalety intercyzy

Podstawową zaletą rozdzielności majątkowej jest ochrona jednego małżonka przed długami drugiego z nich. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy mąż albo żona prowadzi działalność gospodarczą, drugie zaś nie pracuje w ogóle lub pozostaje zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

W przypadku pozostawania w ustroju wspólności majątkowej wierzyciel jednego z małżonków może upomnieć się o spłatę długu także wobec tego małżonka, który faktycznie nie zaciągnął danego zobowiązania (dotyczy to również wszelkiego rodzaju pożyczek i kredytów).

Aby uniknąć sytuacji, w której trzeba będzie spłacić dług męża lub żony, warto pomyśleć o zawarciu intercyzy.

Intercyza umożliwia więc skuteczną obronę przed wierzycielami męża lub żony, pod warunkiem jednak, że zostanie zawarta w odpowiednim czasie. Zgodnie bowiem z treścią art.

471 kro małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.

Jeśli małżonkowie zaciągają intercyzę, gdy jeden z nich jest już od dawna zadłużony, to nie ochroni to drugiej osoby przed odpowiedzialnością finansową za niespłacone zobowiązania męża lub żony.

Przykład 1.

Pan Jan, który pozostaje w związku małżeńskim z panią Iwoną od 10 lat, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nigdy nie zawierał żadnych majątkowych umów małżeńskich. Jego żona pracuje na etacie w szkole podstawowej.

Od pół roku działalność pana Jana generuje długi, skutkiem czego doszło do powstania zadłużenia na kwotę 30 000 zł.

Małżonkowie zdecydowali, że podpiszą intercyzę, ponieważ w majątku wspólnym posiadają spore oszczędności i obawiają się, że wierzyciele pana Jana mogą się o nie upomnieć.

Umowa intercyzy będzie oczywiście dopuszczalna, jednak nie ochroni małżonków przed wspólną odpowiedzialnością za długi – rozdzielność powstanie bowiem w chwili, gdy istniały już zobowiązania pana Jana. Pani Iwona, niezależnie od tego, czy podpisze intercyzę, będzie odpowiadała za zobowiązania swojego męża całym majątkiem osobistym.

Przykład 2.

Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, pozostaje przy tym w związku małżeńskim z panią Iwoną. 3 miesiące po ślubie małżonkowie zapobiegliwie zawarli intercyzę, chcąc uniknąć odpowiedzialności żony za ewentualne długi męża.

Miesiąc po podpisaniu umowy rozdzielności majątkowej przed notariuszem pan Jan popadł w poważne długi związane ze swoją firmą.

Wierzyciele nie będą mogli jednak żądać spłaty od jego żony, ponieważ intercyza została podpisana przed pojawieniem się zobowiązań pana Jana.

Kolejnym plusem jest także ułatwienie przeprowadzenia ewentualnego rozwodu w przyszłości. Zawierając związek małżeński, nikt oczywiście nie zakłada, że za jakiś czas dojdzie do rozstania, jednak jeśli się to już przydarzy, intercyza będzie znacznym ułatwieniem dla małżonków.

W tym przypadku odpada bowiem konieczność przeprowadzania żmudnego podziału majątku, który zabiera nie tylko czas, lecz także zdrowie, często kłócących się, stron.

Można w ten sposób uniknąć także dodatkowych kosztów, ponieważ większość spraw dotyczących podziału majątku wspólnego trafia niestety do sądu.

Wady intercyzy

Intercyza niesie jednak ze sobą także i pewne wady – główną jest brak możliwości wspólnego zadłużania się małżonków.

Jest to szczególnie widoczne w przypadku młodych związków, w których pojawia się konieczność zaciągnięcia kredytu (np. na budowę domu lub zakup mieszkania).

Banki zdecydowanie chętniej udzielają wsparcia finansowego małżeństwom, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej.

Minusem jest również utrata możliwości wspólnego rozliczania podatku dochodowego – dotyczy to także przypadku, gdy małżonkowie żyli we wspólnocie przez większą część roku.

Podsumowanie

Intercyza jest umową ustanawiająca rozdzielność majątkową w małżeństwie. Obowiązkowo musi przybrać formę aktu notarialnego, przy czym może zostać zawarta zarówno przed ślubem, jak i w trakcie trwania małżeństwa (bez względu na czas trwania danego związku).

Intercyza chroni przede wszystkim przed odpowiedzialnością za długi drugiego małżonka, niweczy jednak możliwość wspólnego rozliczania podatku dochodowego.

W każdej chwili umowa ta może zostać rozwiązana, skutkiem czego małżonkowie powrócą do ustroju majątkowej wspólności ustawowej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.