Jak objąć wnuki opieką prawną?

Ubezpieczenie zdrowotne to podstawowe ubezpieczenie umożliwiające korzystanie ze służby zdrowia. Jego obowiązkowi podlega praktycznie każdy, kto pracuje czy pozostaje na emeryturze, a także członkowie ich rodzin.

Jednak czy Dziadkowie mogą ubezpieczyć wnuka? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule.Jak objąć wnuki opieką prawną?

Ubezpieczony jest każdy, kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Do osób takich należą:

 • pracownicy,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • emeryci,
 • renciści,
 • bezrobotni.

Ponadto ubezpieczonym jest każdy, kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i został zgłoszony do ubezpieczenia. Według polskiego prawa ubezpieczeń społecznych, do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić członka rodziny.

Członkami rodziny w rozumieniu przepisów są:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowione opiekę, dziecko w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka – do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli nadal się uczy to do ukończenia 26 lat. W przypadku dziecka, które posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie ma ograniczenia wiekowego,
 • małżonek,
 • wstępni – ojciec, matka, dziadek czy babcia, którzy pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ani nie są osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz zamieszkują na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Kiedy dziadkowie mogą zgłosić wnuka do ubezpieczeń?

Zazwyczaj do ubezpieczenia zdrowotnego swoje dziecko zgłaszają rodzice. Jednak co w przypadku, gdy rodzice nie mogą tego zrobić bo nie pracują lub nie są uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej? W takiej sytuacji to dziadkowie mogą ubezpieczyć wnuka.

Dziadkowie mogą zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego tylko wówczas, gdy żaden z rodziców nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub na własny rachunek albo do ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto wnuka dopisać do ubezpieczenia zdrowotnego można tylko wtedy, gdy nie jest on objęty tym ubezpieczeniem z innego tytułu. Przykładowo, jeżeli Twój wnuk jest studentem, nie możesz objąć go ubezpieczeniem zdrowotnym.

W przypadku, gdy Wasz wnuk korzystał z opieki zdrowotnej, ale nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, jako dziadkowie możecie w dalszym ciągu je ubezpieczyć, korzystając przy tym z ubezpieczenia wstecznego. Ubezpieczyć wstecznie można przez 30 dni od dnia skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak zgłosić wnuka do ubezpieczeń i jak go wyrejestrować?

Jeżeli chcesz zgłosić swojego wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego, musisz w tym celu złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych formularz ZUS ZCNA, na którym należy podać dane wnuka, którego chcesz zgłosić do ubezpieczenia. Zgłoszenie jest darmowe. Również w żaden sposób nie wpłynie na rozliczanie Twoich składek ZUS. Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczeń oznacza objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, które daje prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia.

Z chwilą gdy Twój wnuk zyska inny tytuł do ubezpieczenia, bo na przykład zacznie pracować jako pracownik lub zleceniobiorca, zacznie prowadzić działalność gospodarczą bądź zarejestruje się jako bezrobotny, utraci prawo do korzystania z Twojego ubezpieczenia. Wówczas musisz pamiętać, żeby wyrejestrować wnuka z ubezpieczenia.

Zgłoszenie wnuka do ubezpieczenia przez Twojego płatnika składek

Jeżeli jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, ale jesteś zatrudniony – do ubezpieczenia zgłasza Cię płatnik składek. Wówczas musisz go informować o wszelkich zmianach jakie zachodzą w związku z Twoim ubezpieczeniem, a przede wszystkim:

 • o członkach rodziny, których chcesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego
 • o tym, że należy wyrejestrować zgłoszonego wcześniej członka rodziny, gdy zajdą okoliczności, na skutek których nie ma on już statusu członka rodziny dla celów tego ubezpieczenia.

Informacje te musisz przekazać płatnikowi w ciągu 7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające zgłoszenie lub wyrejestrowanie wnuka z ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie wnuka do ubezpieczenia samemu

Jeżeli do ubezpieczeń społecznych zgłaszasz się sam, bo na przykład prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą, również samodzielnie zgłaszasz członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz wyrejestrowujesz ich.

W takim przypadku, jeżeli chcesz zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego, musisz w ciągu 7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające dopisanie wnuka do Twojego ubezpieczenia złożyć w ZUS-ie formularz ZUS ZCNA.

Ten sam termin obowiązuje w przypadku wyrejestrowania wnuka z ubezpieczeń.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Coraz bardziej popularne staje się prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Jest to odpłatne dopełnienie ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowego Funduszu Zdrowia. Każdy, kto wykupi prywatną opiekę medyczną ma zapewniony szybszy dostęp do opieki medycznej w prywatnych placówkach. Ceny takiego ubezpieczenia zależą od:

 • towarzystwa, w którym chcesz zawrzeć umowę ubezpieczenia,
 • wariantu opieki,
 • wieku, dla której chcesz wykupić ubezpieczenia,
 • stanu zdrowia.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne nie zastępuje Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto oferowane usługi w ramach ubezpieczenia prywatnego są zdecydowanie węższe, niż w przypadku ubezpieczenia państwowego.

Ubezpieczyciele oraz dostawcy prywatnych usług medycznych nie każdemu są skłonni dostarczać swoich usług. Dodatkowo towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzają tzw.

karencję, czyli okres, w którym mimo opłaconej składki nie można skorzystać z ubezpieczenia.

Możesz ubezpieczyć swojego wnuka w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Towarzystwa ubezpieczeń działają bowiem na takiej zasadzie, że osobą ubezpieczoną może być inna osoba niż tak, która opłaca składki ubezpieczeniowe.

Zobacz także podobne artykuły:

Jak objąć wnuki opieką prawną? Jak objąć wnuki opieką prawną? Jak objąć wnuki opieką prawną? Jak objąć wnuki opieką prawną? Jak objąć wnuki opieką prawną? Jak objąć wnuki opieką prawną? Jak objąć wnuki opieką prawną? Jak objąć wnuki opieką prawną? Jak objąć wnuki opieką prawną?

Na razie wnuki zostaną z dziadkami. Nie trafią do domu dziecka

Jak objąć wnuki opieką prawną?Polsat News

Sąd Rejonowy w Szamotułach we wtorek wstrzymał wykonanie decyzji o przymusowym odebraniu dwojga wnucząt państwu Nykazom. O kontrowersyjnej sprawie informowaliśmy w poniedziałek w Polsat News i polsatnews.pl. Wcześniej sąd nakazał dziadkom, aby oddali 10-letnią Aleksandrę i 7-letniego Kamila, których wychowują niemal od urodzenia. Ojciec dzieci wyszedł właśnie z więzienia, a ich matka zniknęła.

– Nie będzie odbierania dzieci, zostają teraz z dziadkami – powiedział polsatnews.pl Marek Szatkowski, prezes Sądu Rejonowego w Szamotułach (woj. wielkopolskie).

To jednak dopiero pierwszy krok do uzyskania przez dziadków pieczy nad wnukami. Na początku marca odbędzie się rozprawa, na której może zapaść decyzja o ustaleniu rodziny zastępczej dla tych dzieci.

– Do sądu wpłynęła opinia biegłych psychiatrów, którzy badali zdolności wychowawcze dziadków. To prawdopodobnie wpłynęło na dzisiejszą decyzję – dodał Szatkowski.  

Mieli oddać dzieci w ciągu pięciu dni

Państwo Nykazowie nie zgadzali się z wcześniejszym postanowieniem szamotulskiego sądu, który nakazał umieszczenie ich wnuków w domu dziecka.  W ubiegły piątek dziadkowie dostali z sądu w Szamotułach kolejne pismo nakazujące oddanie wnucząt w terminie pięciu dni.

– My dzieci nie oddamy – zapewniał dziadek. Gdy sąd w listopadzie wydał pierwszą decyzję, dziadkowie także nie pozwolili zabrać wnuków.  Od sierpnia rodzice Kamila i Oli mają ograniczone prawa rodzicielskie.

Ojciec siedział  wtedy w więzieniu, a matka w wakacje porzuciła swoje dzieci i do dziś nie nawiązała z nimi kontaktu.  

Wcześniej państwo Nykazowie wystąpili do sądu, aby dzieci pozostały z nimi. Ta decyzja zapadnie najwcześniej na rozprawie na początku marca. Nie jest jednak wykluczone, że będzie potrzebne więcej niż jedno posiedzenie sądu w tej sprawie i wtedy ostateczne rozwiązanie sprawy może się przeciągnąć.

polsatnews.pl

Jak objąć wnuki opieką prawną?Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo…Czytaj więcej

Zgłoszenie do ubezpieczenia

Drukuj

25.02.2019

Dane o osobach ubezpieczonych, opłaconych za nich/ przez nich składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz o zgłoszonych do ubezpieczenia uprawnionych członkach rodziny, gromadzą: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Na podstawie tych danych Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU)Osobę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zgłasza do ubezpieczenia ten, kto odprowadza do ZUS/ KRUS składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgłoszenie to jest obowiązkiem tego, kto odprowadza składkę.

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma ustawowy obowiązek zgłosić do ubezpieczenia uprawnionych członków rodziny.

Rodzic podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swoje dziecko. Zgłoszenia dokonuje u płatnika składek (najczęściej jest nim pracodawca, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – ZUS).

W przypadku zmiany pracodawcy, członek rodziny zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego w poprzednim miejscu pracy rodzica, dlatego u nowego pracodawcy rodzic ma obowiązek ponowić zgłoszenie.

Jeżeli dziecko zostało prawidłowo zgłoszone do ubezpieczenia, jest uprawnione do świadczeń tak, jak osoba ubezpieczona.  

Wystarczy, że jedno z ubezpieczonych rodziców zgłosi dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Wnuki mogą zostać zgłoszone tylko w przypadku, gdy żadne z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia wynikającego z przepisów ustawy lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub ubezpieczenia dobrowolnego.

Formularze druków zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się:

See also:  Jak wyegzekwować alimenty od męża z zagranicy?

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby podlegającej obowiązkowi ubezpieczeniaZgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny – członkowie rodziny w rozumieniu ustawy Zgłoszenie do ubezpieczenia dziecka, które nie jest ubezpieczone jako członek rodziny Terminy zgłoszenia do ubezpieczeniaAktualizacja zgłoszenia do ubezpieczeniaWyrejestrowanie z ubezpieczenia

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza, np.

 • pracownika – pracodawca
 • zleceniobiorcę – zleceniodawca
 • osoba prowadząca działalność gospodarczą zgłasza się do ZUS sama
 • osobę pobierającą zasiłek stały – MOPR
 • osobę pobierającą zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne -ZUS
 • emeryta/ rencistę – ZUS, KRUS
 • bezrobotnego zarejestrowanego w urzędzie pracy – urząd pracy
 • osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – ośrodek pomocy społecznej
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych – wójt, burmistrz lub prezydent miasta
 • osoby ubezpieczające się dobrowolnie – zgłaszają się same
 • rolnik i pracujący z nim domownicy – zgłasza się do KRUS sam

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

 • W rozumieniu ustawy, za członków rodziny uznaje się a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku, b) małżonka,
 • c) wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma ustawowy obowiązek zgłosić do Funduszu członków rodziny, o ile nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.Obowiązek zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego realizowany jest poprzez płatnika składki, np.

 • w przypadku pracownika – poprzez pracodawcę
 • w przypadku zleceniobiorcy – poprzez zleceniodawcę
 • w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą – sama zgłasza, w ZUS
 • w przypadku osoby pobierającej zasiłek stały – poprzez MOPR
 • w przypadku osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne – poprzez ZUS
 • w przypadku emeryta lub rencisty – poprzez ZUS lub KRUS
 • w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy – poprzez urząd pracy
 • w przypadku ubezpieczających się dobrowolnie – sami zgłaszają, w ZUS
 • w przypadku rolnika – sam zgłasza w KRUS

Członkowie rodziny, po zgłoszeniu ich do ubezpieczenia, uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia nie ma wpływu na wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia uprawnionych członków rodziny spoczywa także na osobie ubezpieczającej się dobrowolnie.  

Zgłoszenie do ubezpieczenia dziecka, które nie jest ubezpieczone jako członek rodziny

Dzieci do 18 roku życia, a jeśli kształcą się dalej, do 26 roku życia, niezgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny lub z innego tytułu, zgłaszane są do ubezpieczenia zdrowotnego przez następujące podmioty:

 • dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej – przez ośrodek pomocy społecznej na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka albo z własnej inicjatywy.
 • dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej – przez placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej
 • uczniowie – przez szkoły
 • słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli- przez zakłady kształcenia nauczycieli
 • studenci i uczestnicy studiów doktoranckich – przez szkoły wyższe, jednostki prowadzące studia doktoranckie

Zobacz także: Dzieci Osoby pobierające naukę

Terminy zgłoszenia do ubezpieczenia

Płatnicy składek są zobowiązani do sporządzenia i przekazania do ZUS zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka/ członków rodziny osoby ubezpieczonej – na formularzu ZUS ZCNA – w terminie 7 dni od dnia powstania uprawnień członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.Zgłoszenie do Funduszu członków rodziny osoby ubezpieczonej jest podstawą do wystawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Analogicznie- wyrejestrowanie skutkować musi powiadomieniem ubezpieczonego o utracie uprawnień członka rodziny.

Aktualizacja zgłoszenia do ubezpieczenia

Osoba ubezpieczona ma obowiązek powiadomić płatnika o każdej zmianie danych lub o błędach podanych we wcześniej złożonym zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Płatnik winien dokonać weryfikacji zgłoszenia na obowiązującym druku, tak aby pozostawało ono w zgodzie ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie zmiany jest przekazywane do ZUS.

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia

W przypadku, gdy członek rodziny osoby ubezpieczonej uzyskuje inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np.

kończy studia i podejmuje pracę), lub traci status członka rodziny, ubezpieczony powiadamia o tym płatnika składki, a ten zgłasza wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli osoba ubezpieczona traci prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, np.

na skutek rozwiązania umowy o pracę lub zaprzestania działalności gospodarczej, płatnik składki ma obowiązek wyrejestrować z ubezpieczenia wszystkich członków jej rodziny.

Płatnik składki ma obowiązek sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny osoby ubezpieczonej w terminie 7 dni od:

 •   dnia ustania uprawnień członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
 •   dnia wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się na druku ZUS ZCNA. Zgłoszenie wyrejestrowania jest przekazywane do ZUS.

Zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega wyrejestrowaniu z tego tytułu wraz z członkami rodziny.

Ponadto osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, która zgłosiła do Funduszu członków rodziny, jest obowiązana poinformować podmiot właściwy do dokonania wyrejestrowania o okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia.

Osobę, dla której ustał tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, wyrejestrowuje się na druku ZUS ZWUA, natomiast członków jej rodziny – na druku ZUS ZCNA.

Świadczenia opiekuńcze

UWAGA! Świadczenia te nie są dodatkami do zasiłku rodzinnego – to odrębne świadczenia.

świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy

 • I. Zasiłek pielęgnacyjny 
 • Zasiłek ten przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 
 • Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
 • Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
 1. Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
 2. II. Świadczenie pielęgnacyjne
 3. Na podstawie nowych przepisów świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje tylko w sytuacji, kiedy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub przed ukończeniem 25 roku życia, ale podczas nauki w szkole lub szkole wyższej.
 4. Fakt nauki w szkole lub szkole wyższej przez osobę wymagającą opieki będzie można potwierdzić stosownym oświadczeniem wnioskodawcy.
 5. Kto może złożyć wniosek?
 • Matka lub ojciec
 • Opiekun faktyczny dziecka
 • Rodzina zastępcza spokrewniona
 • Pełnoletnie dziecko na rodzica
 • Osoby spokrewnione w drugim stopniu (dziadkowie, wnuki, rodzeństwo) ale tylko jeżeli zostały spełnione łącznie trzy warunki:
 1. rodzice osoby niepełnosprawnej (oboje) nie żyją, są małoletni, są pozbawieni praw rodzicielskich lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
 2. poza rodzicami nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu (czyli dzieci), są małoletnie lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
 3. nie ma ustanowionego  opiekuna faktycznego i rodziny zastępczej spokrewnionej lub są, ale mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

Powyższe osoby mogą złożyć wniosek pod warunkiem niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2022 roku wynosi 2119 zł miesięcznie.

See also:  Praca przez wiele lat w firmie męża, ale bez składek ZUS

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 1. Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej  z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
 2. Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekunów. 
 3. Osoba sprawująca opiekę sama legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 4. Osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 5. Osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej,   z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą,  i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu. 
 6. Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury. 
 7. Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego świadczenia opiekuńczego , świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekunów. 
 8. Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 • Za osoby korzystające z tej formy świadczenia opłacana będzie składka emerytalno-rentowa.
 • Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
 • Świadczenie pielęgnacyjne – przebieg pracy zawodowej:
 • W przypadku ubiegania się wnioskodawcy o zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalno-rentowego należy dostarczyć dokumenty, potwierdzające okresy składkowe (dokumenty te należy dostarczyć  tylko do pierwszego wniosku);
 • Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie oraz członków swojej rodziny, jeśli nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

UWAGA! Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności. 

III. Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Przysługuje on osobom, na których zgodnie  z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny – czyli pokrewieństwo 1 i 2 stopnia (dzieci – rodzice, wnuki – dziadkowie, rodzeństwo) a także współmałżonkom jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Kwota świadczenia to 620 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę REZYGNUJE LUB NIE PODEJMUJE zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu jej sprawowania.

Kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego to 764 zł. Od 1 listopada 2021 prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego jest ustalane na podstawie dochodu z 2020 roku. W celu ustalenia dochodu liczy się łączny dochód dwóch rodzin: rodziny osoby sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki.

Kogo zaliczamy do składu rodziny?

 • Skład rodziny osoby sprawującej opiekę: małżonkowie, rodzice dzieci, opiekun faktyczny dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z ta niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne , specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekunów; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.
 • Skład rodziny małoletniej osoby wymagającej opieki: osoba wymagająca opieki, jej rodzice, małżonek rodzica osoby wymagającej opieki lub osoba z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko, pozostające na utrzymaniu wyżej wymienionych osób dzieci w wieku do 25 roku życia. Do składu rodziny nie zaliczamy: dziecka będącego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego do alimentacji na jej rzecz.
 • Skład rodziny pełnoletniej osoby wymagającej opieki: osoba wymagająca opieki, jej małżonek lub osoba z którą wychowuje wspólne dziecko, pozostające na utrzymaniu wyżej wymienionych osób dzieci w wieku do 25 roku życia. Do składu rodziny nie zaliczamy: dziecka będącego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Postępowanie w sprawie o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – przebieg pracy zawodowej:

W przypadku ubiegania się wnioskodawcy o zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalno-rentowego należy dostarczyć dokumenty, potwierdzające okresy składkowe (dokumenty te należy dostarczyć  tylko do pierwszego wniosku). Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie oraz członków swojej rodziny, jeśli nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. 

 W celu udokumentowania dochodów rodziny do wniosku należy dołączyć:

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych rodziny za rok poprzedni lub jak stanowią przepisy (m.in.: alimenty, stypendia, dochody z gospodarstwa rolnego, kwota zwrotu na dziecko).

Jeżeli na dzieci w rodzinie są zasądzone alimenty należy dostarczyć kopię tytułu wykonawczego (oryginał do wglądu).

W przypadku, gdy alimenty są egzekwowane przez komornika, należy dostarczyć zaświadczenie tegoż komornika o stanie egzekucji za rok poprzedni.

Uzyskanie dochodu.W przypadku uzyskania nowego źródła dochodu (np. podjęcia zatrudnienia, uzyskania emerytury lub renty itp.)  należy dostarczyć umowę o pracę (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie/dzieło, decyzję ZUS) oraz dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu w którym rozpoczęto zatrudnienie.

Utrata dochodu.

Jeżeli ktoś z członków rodziny  osiągał dochód wykazany w zaświadczeniu US lub oświadczeniu, a w tej chwili go już nie uzyskuje należy przedstawić kserokopię świadectwa pracy lub zaświadczenie o formie i okresie zatrudnienia (umowa zlecenie/dzieło) oraz PIT wystawiony przez pracodawcę za poprzedni rok  z wysokością utraconych dochodów (kserokopie + oryginały do wglądu) lub np. zaświadczenie ZUS.

UWAGA! Ktoś z członków rodziny osiągał dochód w poprzednim roku ale nie przez pełne 12 m-cy a osiąga go nadal.

Jeżeli dochód z poprzedniego roku wykazany przez poszczególnych członków rodziny nie obejmował pełnych dwunastu miesięcy tego roku (np. jeden  z członków rodziny podjął pracę w czerwcu poprzedniego roku) dzieli się go przez faktyczną liczbę miesięcy w których został osiągany. W tym celu należy dostarczyć kopie umowy o pracę, zaświadczenie od pracodawcy (umowa zlecenie/dzieło), decyzję ZUS i PIT wystawiony przez pracodawcę lub ZUS za rok poprzedni z wysokością uzyskanych dochodów (kserokopie + oryginały do wglądu) lub np. zaświadczenie o wysokości osiąganych dochodów.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 1. Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej  z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.
 2. Osoba sprawująca opiekę sama legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 3. Osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,  z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu. 
 4. Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury. 
 5. Członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego świadczenia opiekuńczego,  świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna , o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów. 
 6. Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego świadczenia opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna , o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów. 
 7. Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
See also:  Jak udowodnić przed sądem współwinę żony przy rozwodzie?

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres ważności orzeczenia ale nie dłużej niż do końca okresu zasiłkowego. Każdorazowo przy ustalaniu prawa do tego świadczenia obowiązkowe jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który będzie aktualizowany po sześciu miesiącach (lub każdorazowo w przypadku wystąpienia wątpliwości co do spełniania warunków do przyznania świadczenia).

UWAGA! W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:

 1. rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
 2. małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

UWAGA! Dotyczy osób pobierających świadczenia rodzinne uzależnione od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust.

2a ustawy o świadczeniach rodzinnych “jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.” Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania: wszczyna właściwy organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

WAŻNE! Odpowiadaj na wezwania urzędu.

W przypadku złożenia wadliwie wypełnionego wniosku podmiot realizujący wzywa pisemnie osobę ubiegającą się do poprawienia lub uzupełnienia wniosku, w terminie od 14 do 30 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku niezastosowania się do wezwania wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. Już po przyznaniu zasiłku może się zdarzyć tak, że dostaniesz z urzędu pismo z prośbą o podanie szczegółów, które mają wpływ na prawo do zasiłku. Pamiętaj, żeby udzielić odpowiedzi w wymaganym terminie! Jeżeli tego nie zrobisz, wypłata zasiłku będzie wstrzymana.

 1. Kiedy wypłata?
 2. Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie. 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuję do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 • Jeśli nie masz własnego rachunku bankowego, możesz odebrać pieniądze w kasie MOPS.
 • Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?

Biuro Obsługi Klienta Działu Świadczeń na ul. Namysłowskiej 8  czynne jest  w poniedziałek, wtorek, środę i piątek  w godzinach: od 7:30 do 15:00 – w czwartki od 7:30 do 16:30

Uzyskaj decyzję uprawniającą do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej – Ministerstwo Zdrowia

Potrzebujesz bezpłatnej opieki zdrowotnej, a nie jesteś ubezpieczony? Jeżeli masz  niskie dochody możesz uzyskać dostęp do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.  W tym celu możesz wystąpić o decyzję, która potwierdzi Twoje prawo do świadczeń.

Sprawę możesz załatwić tylko w urzędzie – Szczegóły znajdziesz w sekcji Co zrobić.

W nagłych przypadkach o wydanie decyzji występuje świadczeniodawca, który  udzielił Ci świadczenia opieki zdrowotnej.

Każdy kto spełni poniższe warunki:

 • mieszka w Polsce,
 • nie ma ubezpieczenia (nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego), nie jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i nie zawarł umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • spełnia kryterium dochodowe,
 • nie występuje różnica między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny.

Dodatkowo, w przypadku cudzoziemca konieczne są:

 • status uchodźcy albo
 • objęcie ochroną uzupełniającą albo
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, którego udzielono w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej.

Zanim otrzymasz decyzję, pracownik socjalny:

 • przeprowadzi z Tobą rodzinny wywiad środowiskowy lub
 • w przypadku braku takiej możliwości – przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, żeby ustalić czy masz prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak najszybciej, jeżeli potrzebujesz dostępu do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Będziesz miał prawo do świadczeń od dnia złożenia wniosku.

Uwaga!

 • W nagłym przypadku możesz uzyskać świadczenie, mimo braku decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń. W takiej sytuacji natychmiast po udzieleniu świadczenia, świadczeniodawca powinien złożyć taki wniosek.
 • Wójt (burmistrz, prezydent) gminy, w której mieszkasz, może rozpocząć postępowanie o wydanie decyzji również z urzędu lub na wniosek oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ośrodku pomocy społecznej lub w urzędzie miasta albo gminy:

 • w której mieszkasz,
 • w której przebywasz – jeśli jesteś osobą bezdomną.
 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż je w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Czekaj na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.
 4. Czekaj na decyzję – szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Wniosek o wydanie decyzji możesz złożyć w formie pisemnej lub ustnej – do protokołu. Nie ma jednego obowiązującego wzoru wniosku o wydanie decyzji. Niektóre gminy udostępniają wzór wniosku w swoim Biuletynie Informacji Publicznej.

Przygotuj:

 1. dokumenty, które potwierdzą, że mieszkasz w Polsce,
 2. dokumenty, które potwierdzą Twoje polskie obywatelstwo. Mogą to być ważny paszport lub dowód osobisty,

jeśli jesteś cudzoziemcem – dokumenty, które potwierdzą, że:

 • masz zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej (decyzja wojewody) lub
 • jesteś objęty ochroną uzupełniającą (decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o udzieleniu ochrony uzupełniającej) lub
 • masz status uchodźcy (decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o nadaniu statusu uchodźcy).
 1. numer PESEL,
 2. dokumenty, które potwierdzą sytuację finansową Twoją lub Twojej rodziny, wymaganą przez instytucję, do której składasz wniosek. Dowiedz się jakie dokumenty musisz dostarczyć.

Decyzję powinieneś otrzymać:

 • nie później niż miesiąc od złożenia wniosku,
 • nie później niż w 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, jeśli Twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Pracownik socjalny przeprowadzi z Tobą rodzinny wywiad środowiskowy:

 • nie później niż 14 dni roboczych od złożenia wniosku,
 • do 2 dni roboczych od złożenia wniosku, jeśli Twoja sytuacja jest pilna.

Decyzję  potwierdzającą Twoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub decyzję o odmowie dostaniesz na piśmie.

Jeżeli otrzymasz decyzję odmowną (negatywną), możesz odwołać się w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

Napisz odwołanie i zaadresuj je do samorządowego kolegium odwoławczego, ale złóż w urzędzie gminy albo ośrodku pomocy społecznej (w zależności, która instytucja wydała decyzję).

Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej przez 90 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli będzie to konieczne, otrzymasz kolejne decyzje.

Uwaga! Jeśli decyzję wydano na wniosek świadczeniodawcy w związku z udzieleniem świadczenia w trybie nagłym, masz prawo do świadczeń przez 90 dni od dnia udzielenia świadczenia.

Musisz natychmiast poinformować organ, który wydał decyzję o:

 • każdej zmianie w Twojej sytuacji dochodowej lub majątkowej,
 • objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym.

Członkiem rodziny mogą być następujące osoby:

 1. dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 2. małżonka,
 3. wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (rodzice, dziadkowie);

Sprawdź jakiego dochodu nie możesz przekroczyć, aby spełniać kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania decyzji.

Kryteria dochodowe:

 1. dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł,
 2. dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł.

Leave a Reply

Your email address will not be published.