Jak wyegzekwować alimenty od męża z zagranicy?

Od kilku lat mamy do czynienia ze wzmożoną emigracją Polaków, którzy upodobali sobie w szczególności kraje Wielkiej Brytanii. Wraz z wyjazdem znacznej ilości osób do UK nasilił się też problem uchylania się od płacenia alimentów na dzieci przez osoby przebywające poza granicą wobec osób uprawnionych przebywających w kraju.

Typowa historia. Jeden z małżonków wyjeżdża do pracy do Wielkiej Brytanii. Początkowo ma to być wyjazd na okres około jednego lub dwóch lat w celu zgromadzenia większej gotówki, żeby po tym czasie urządzić się już w kraju.

Z czasem jednak ten tymczasowy pobyt w UK się przedłuża i niewiele małżeństw wytrzymuje taką próbę czasu. W konsekwencji w Polsce pozostaje jeden z małżonków z dziećmi, w drugi w Wielkiej Brytanii układa sobie nowe życie.

Jak wyegzekwować alimenty od męża z zagranicy?

Wielka Brytania jest krajem, w którym nie ma obowiązku meldunkowego, w związku z tym stała się kuszącym miejscem do ukrywania się różnego rodzaju dłużników, w tym alimentacyjnych, zobowiązanych do płacenia alimentów na dzieci.

Taka osoba uciekając przed alimentami do innego kraju często robi wszystko, by zataić tożsamość, miejsce zamieszkania i zatrudnienia. Do niedawna wiele problemów stwarzało ustalenie adresu dłużnika, a to skutkowało brakiem możliwości określenia właściwego sądu, uruchomienia procedury wydania nakazu alimentacyjnego i egzekucji alimentów.

Powodowało to w wielu przypadkach bezkarność dłużników alimentacyjnych wobec osób uprawnionych do alimentów, pozostających w kraju.

Przekonanie o bezkarności dłużników nadal funkcjonuje wśród wierzycieli alimentacyjnych.

Panuje powszechne przekonanie, że w sytuacji gdy dłużnik wyjechał za granicę, jedyną możliwością uzyskania alimentów jest zgłoszenie się do opieki społecznej w celu uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dopiero w chwili, gdy chcą uzyskać te świadczenia, są informowani o możliwości żądania alimentów od zobowiązanego przebywającego poza granicami kraju. Głównym problemem jest brak powszechnie dostępnej informacji o możliwościach dochodzenia alimentów z zagranicy.

Tymczasem uzyskanie alimentów od dłużnika przebywającego za granicą jest możliwe. To, że dłużnik wyjechał z Polski i nieznany jest jego adres zamieszkania nie oznacza, że nie uda się z niego ściągnąć alimentów.

Do niedawna było to utrudnione ze względu na skomplikowany stan prawny, niską świadomość społeczną w zakresie regulacji wspólnotowych oraz pewnego rodzaju chaos informacyjny polegający na trudnościach w uzyskaniu istotnych wiadomości dla osoby ubiegającej się o wypłatę należnych jej świadczeń alimentacyjnych od zobowiązanego zamieszkującego i pracującego za granicą.

W dniu 18 czerwca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

Obowiązuje ono wszystkie kraje Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Estonia, Francja, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Grecja, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Malta, Rumunia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Węgry, Włochy) za wyjątkiem Danii.

Jest ono niezwykle ważnym aktem prawa wspólnotowego, które wyznacza wzorzec postępowania w sprawach realizacji alimentów transgranicznych. Rozporządzenie to pozwala na szybsze uzyskanie orzeczenia oraz szybsze uzyskanie świadczeń.

Rozporządzenie to funkcjonuje przez 4 lata i w tym czasie wypracowano już skuteczne mechanizmy pozwalające na ściganie dłużników unikających płacenia alimentów poprzez emigrację.

W każdym kraju wskazane są organy centralne, które zobligowane są nie tylko do udzielania pomocy w zakresie samej realizacji wniosku o odzyskanie rat alimentacyjnych, ale także do poszukiwania dłużnika i jego majątku, określenia pracodawcy oraz możliwość wglądu do licznych dokumentów np. podatkowych, rejestrów ludności, samochodów itd. Rozporządzenie to znacznie przyśpieszyło realną ściągalność świadczeń.

Jaka jest procedura egzekucji alimentów od osoby przebywającej w Wielkiej Brytanii (UK)?

W opracowaniu tym skupimy się na Wielkiej Brytanii, ponieważ jest to główny cel  wyjazdów Polaków, ale procedura i przepisy są jednolite dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Procedurę egzekucji alimentów od osoby przebywającej w Wielkiej Brytanii trzeba rozpocząć od tzw. wzywającego organu centralnego.

Takim organem w Polsce jest Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego, zaś organami wyznaczonymi do wykonywania zadań tego organu w zakresie przekazywania wniosków i podejmowania wszelkich właściwych działań w odniesieniu do przekazywanych wniosków są polskie sądy okręgowe.

Jakie dokumenty trzeba złożyć w sądzie okręgowym?

We właściwym sądzie okręgowym osoba uprawniona dochodząca alimentów powinna złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie do Prezesa Sądu Okręgowego o przyjęcie wniosku o uznanie, stwierdzenie wykonalności lub wykonanie orzeczenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych.
 • Podpisany przez wierzyciela wniosek (na formularzu nr VI rozporządzenia) w dwóch wersjach językowych z wypełnioną częścią B (od pkt 7 do 14). Ważne jest, aby we wniosku tym podać numer rachunku bankowego z numerami IBAN i SWIFT (informacje na ten temat można uzyskać od banku, w którym prowadzony jest rachunek), koniecznymi do realizacji przelewów zagranicznych
 • Wyciąg z orzeczenia wydany przez sąd, który wydał orzeczenia na pisemny wniosek wierzyciela (formularz I lub II – organy brytyjskie żądają obydwu załączników w zależności od daty wydania orzeczenia
 • Odpis orzeczenia zasądzającego alimenty z nadaną klauzulą wykonalności przygotowany do wykorzystania za granicą 
 • Dodatkowo konieczny jest szereg dokumentów, które nie są wspomniane w rozporządzaniu, ale są wymagane przez polskie sądy, wśród nich znajdują się:
 1. Odpis aktu urodzenia dziecka
 2. Zaświadczenie o zarobkach rodzica
 3. Zaświadczenie z uczelni o kontynuowanej nauce (jeśli dziecko jest powyżej 17 roku życia)
 4. Zestawienie zaległości alimentacyjnych

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o poszukiwanie dłużnika w celu uzyskania alimentów

 • Podanie wierzyciela do Prezesa Sądu Okręgowego
 • Wniosek o poszukiwanie dłużnika (formularz nr. V do rozporządzenia)
 • Oryginał wyroku, postanowienia lub ugody zasądzających alimenty z klauzulą wykonalności oraz przygotowany do obrotu zagranicznego
 • Zestawienie zaległości
 • Wyciąg z orzeczenia (formularz załącznik l lub II do rozporządzenia – dwie wersje językowe) – wypełnia sąd, który wydał orzeczenie na pisemny wniosek wierzycieli

Wskazana powyżej dokumentacja trafia do organu wezwanego w Wielkiej Brytanii. Dla poszczególnych krajów Wielkiej Brytanii są to:

 1. Dla Anglii i Walii: Lord Chancellor, zadania administracyjne organu centralnego wykonuje The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (skrót REMO)
 2. Dla Szkocji: The Scottish Government EU & International Law Branch
 3. Dla Irlandii Północnej: The Department of Justice Business Development and Services Division od the Northern Ireland Courts and Tribunals Service
 4. Dla Gibraltaru – Minister for Justice Government of Gibraltar

Procedura egzekucji świadczeń alimentacyjnych od zobowiązanego przebywającego na terenie Wielkiej Brytanii

Właściwy sąd okręgowy w Polsce wysyła do właściwego organu wezwanego komplet dokumentów.

Wskazany organ wezwany w UK, do którego trafił wniosek z kompletem dokumentów z Polski, potwierdza jego przyjęcie i wskazuje, czy i jakie dalsze dokumenty lub informacje są potrzebne do uruchomienia procedury.

Na uzupełnienie dokumentów wierzyciel ma 90 dni. Po upływie tego terminu, jeśli organ ten nie otrzyma stosownej odpowiedzi, zwraca dokumentację i zamyka sprawę.

Po wyjaśnieniu wstępnych niejasności, uzyskaniu brakujących dokumentów, REMO przekazuje wniosek do sądu magistrackiego, który rejestruje orzeczenie i wyznacza datę posiedzenia. Na posiedzenie to wzywany jest dłużnik.

Sąd, po wysłuchaniu dłużnika co do jego stanowiska w sprawie i jego oświadczenia o sytuacji materialnej, wydaje orzeczenie o uznaniu orzeczenia z datą uznania i kwotą miesięcznej należności oraz ewentualnie kwotą zaległości.

Zwykle kwota ta odpowiada kwocie orzeczonej przez sąd polski.

Jeżeli dłużnik nie stawi się na wezwanie, sąd wydaje orzeczenie o uznaniu orzeczenia sądu polskiego i jednocześnie ustala termin przesłuchania dłużnika w celu wypowiedzenia się przez niego co do jego sytuacji materialnej i możliwości płatniczych, o czym informuje go w odpowiednio doręczonym wezwaniu.

Wydaną informacje o uznaniu orzeczenia ze wskazaniem daty uznania i kwoty miesięcznej należności (ewentualnej zaległości) oraz informację dotyczącą tego, czy dłużnik wypowiedział się co do wyroku i sytuacji materialnej, sąd magistracki przekazuje do organu o nazwie Her Majesty’s Courts Service (skrót HMCS), który z kolei informuje REMO o tym czy orzeczenie zostało zarejestrowane i jakie dalsze czynności są podejmowane w sprawie. REMO przekazuje te informacje do Polski, do sądu okręgowego prowadzącego sprawę.

Wezwany dłużnik alimentacyjny w sądzie magistrackim przedstawia swoją sytuacje majątkowa i na tej podstawie sąd brytyjski wydaje nakaz alimentacyjny na określona kwotę, która odpowiada obecnej sytuacji materialnej zobowiązanego. Na tym posiedzeniu sąd magistracki wyznacza kolejny termin posiedzenia w celu kolejnego sprawdzenia sytuacji materialnej dłużnika. Zwykle termin ten wyznaczany jest po upływie 6 miesięcy.

Odpis orzeczenia sądu przekazywany jest do HMCS pracodawcy dłużnika i kwota z niego wynikająca jest potrącana cotygodniowo z jego wynagrodzenia. Jeżeli dłużnik nie jest zatrudniony, a pobiera inne świadczenia, należności wynikające z orzeczenia sądu magistrackiego są pobierane z tych świadczeń.

Natomiast jeśli dłużnik nie pobiera żadnych świadczeń, np. pracuje nielegalnie, sąd zagraniczny nakazuje wpłaty zgodne z deklaracją dłużnika po jego przesłuchaniu na tę okoliczność.

Rzadko, ale jednak zdarza się, sytuacja, że dłużnik nie jest nigdzie zatrudniony, nie pobiera żadnych świadczeń, wtedy sąd magistracki wskazuje, że obecnie dłużnik nie jest w stanie przekazywać żadnych kwot i że jego sytuacja materialna będzie ponownie weryfikowana po upływie określonego czasu, dłużnik będzie zobligowany do stawienia się w sądzie i udokumentowania swojej sytuacji materialnej. O wynikach posiedzenia sądu HMCS zawiadamia REMO, a REMO sąd okręgowy w Polsce.

See also:  Ustanowienie planu wychowawczego

Podstawy prawne egzekucji alimentów od osoby przebywającej za granicą

Alimenty zagraniczne – Sąd Okręgowy w Gliwicach

 1. Strona główna
 2. Informacje dla interesantów
 3. Alimenty zagraniczne

W przypadku gdy zdecyduje się Pani/Pan na realizację alimentów od dłużnika zamieszkałego za granicą należy zwrócić się do tutejszego sądu, z prośbą o pomoc w opracowaniu wniosku o realizację alimentów od dłużnika zamieszkałego za granicą, celem udzielenia pomocy w sporządzeniu wniosku skierowanego do właściwego organu państwa w którym ma przebywać dłużnik alimentacyjny. 

Wniosek taki należy złożyć przez pocztę lub w biurze podawczym tut. sądu. Po otrzymaniu takiego wniosku tut. Sąd skontaktuje się z Państwem w celu opracowania wniosku o realizację alimentów od dłużnika przebywającego za granicą.

I. Dotyczy państw UE

W związku z wejściem w życie od dnia 18 czerwca 2011 roku w państwach członkowskich Unii Europejskiej Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U.UE.L.2009.7.1), istnieje możliwość:

 1. dochodzenia roszczeń alimentacyjnych – dla orzeczeń wydanych przez sądy polskie po dacie 1 maja 2004 roku – od dłużników zamieszkałych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem Danii.
 2. Wysłania wniosku o ustalenie adresu dłużnika przebywającego w krajach UE, w sytuacji podania kraju jego miejsca pobytu.

W przypadku Bułgarii i Rumunii niniejsze Rozporządzenie ma zastosowanie do orzeczeń wydanych przez sądy polskie po dniu 1 stycznia 2007 roku.

Natomiast w przypadku legitymowania się orzeczeniem sądu polskiego wydanego w dacie sprzed 1 maja 2004 roku (a w przypadku dłużnika zamieszkałego na terytorium Bułgarii lub Rumunii orzeczenie sądu sprzed 1 stycznia 2007 roku), istnieje możliwość dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych za granicą, gdy znany jest adres zamieszkania bądź adres pracodawcy dłużnika, w trybie Konwencji Nowojorskiej z dnia 20.06.1956 r. (Dz. U. z 1961 r., Nr 17, poz. 87 i 88).

Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć w sprawie o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych za granicą na terenie UE w sytuacji, gdy znany jest adres zamieszkania bądź adres pracodawcy dłużnika – na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (dla orzeczeń wydanych po dniu 1 maja 2004 roku, natomiast w przypadku Bułgarii i Rumuni dla orzeczeń wydanych po dniu 1 stycznia 2007 roku):

 1. Prośba strony o pomoc w opracowaniu wniosku lub ustaleniu adresu dłużnika – dotyczy państw UE – wersja do wydruku (plik pdf, 204kB) Prośba strony o pomoc w opracowaniu wniosku lub ustaleniu adresu dłużnika – dotyczy państw UE – wersja edytowalna (plik doc, 29kB)
 2. Wniosek wierzyciela wraz z pouczeniem – dotyczy państw UE – wersja do wydruku (plik pdf, 560kB)Wniosek wierzyciela wraz z pouczeniem – dotyczy państw UE – wersja edytowalna (plik doc, 63kB)
 3. odpis orzeczenia (wyrok, postanowienie, ugoda) zasądzającego alimenty w formie przeznaczonej do wysyłki za granicę – z poświadczeniem dat prawomocności i wykonalności wraz z:
  • wyciągiem z orzeczenia/ugody sądowej w sprawie zobowiązań alimentacyjnych nieobjętego(-ej) postępowaniem w sprawie uznania ani stwierdzenia wykonalności – tj. Załącznikiem Nr I do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 dla orzeczeń sądów polskich wydanych po dniu 18 czerwca 2011 roku oraz powództw wniesionych z tą datą – w języku polskim i właściwym dla państwa dłużnika.
  • wyciągiem z orzeczenia/ugody sądowej w sprawie zobowiązań alimentacyjnych objętego/objętej postępowaniem w sprawie uznania i stwierdzenia wykonalności – tj. Załącznikiem Nr II do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 dla orzeczeń sądów polskich wydanych do 18 czerwca 2011 roku, w języku polskim i właściwym dla państwa dłużnika.
  • Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia – UE za wyjątkiem Niemiec (wyroku, postanowienia, ugody) – wersja do wydruku (plik pdf, 197kB)Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia – UE za wyjątkiem Niemiec (wyroku, postanowienia, ugody) – wersja edytowalna (plik doc, 31kB)Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia – Niemcy (wyroku, postanowienia, ugody) – wersja do wydruku (plik pdf, 32kB)Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia – Niemcy (wyroku, postanowienia, ugody) – wersja edytowalna (plik doc, 32kB)
 4. Odpis aktu małżeństwa w sytuacji zmiany nazwiska.
 5. Szczegółowe zestawienie zaległości alimentacyjnych z podziałem na lata i miesiące, uwzględniające wykaz dokonanych wpłat tytułem alimentów wraz z podaniem wpłaconych kwot, waluty, dat dokonania wpłat oraz całkowitej kwoty zadłużenia alimentacyjnego, każdy rok na osobnej karcie, na formularzu:Formularz zaległości alimentacyjnych – dotyczy państw UE – wersja edytowalna (plik xls, 289kB) (Uwaga: Arkusz do poprawnej pracy wymaga uruchomienia makr) Formularz zaległości alimentacyjnych – dotyczy państw UE – wersja do wydruku (plik pdf , 1.1MB)
 6. Aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, zawierające prawdopodobną datę zakończenia nauki (w przypadku uprawnionych po 16. roku życia).

W przypadku dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych na terytorium Danii odpis orzeczenia zasądzającego alimenty z poświadczeniem dat prawomocności i wykonalności właściwym dla obrotu zagranicznego należy przedłożyć wraz z wyciągiem z orzeczenia/ugody sądowej w sprawie zobowiązań alimentacyjnych objętego (-ej) postępowaniem w sprawie uznania i stwierdzenia wykonalności – tj. Załącznikiem Nr II do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009.

II. Dotyczy państw: Algieria, Argentyna, Australia, Barbados, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Burkina Faso,Chile, Czarnogóra, Ekwador, Filipiny, Gwatemala, Haiti, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Macedonia, Maroko, Meksyk, Mołdawia, Monako, Niger, Nowa Zelandia, Pakistan, Republika Środkowo – Afrykańska, Serbia, Seszele, Sri Lanka, Surinam, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Urugwaj, Watykan, Zielony Przylądek.

Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć w sprawie o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych za granicą – na podstawie Konwencji Nowojorskiej z dnia 20.06.1956r. (Dz. U. z 1961 r., Nr 17, poz. 87 i 88) – w sytuacji, gdy znany jest adres zamieszkania bądź adres pracodawcy dłużnika:

 1. Prośba strony o pomoc w opracowaniu wniosku lub ustaleniu adresu dłużnika – dotyczy państw nie należących do UE – wersja do wydruku (plik pdf, 204kB)Prośba strony o pomoc w opracowaniu wniosku lub ustaleniu adresu dłużnika – dotyczy państw nie należących do UE – wersja edytowalna (plik doc, 29kB)Wniosek wierzyciela wraz z pouczeniem – dotyczy państw nie należących do UE – wersja do wydruku (plik pdf, 560kB)Wniosek wierzyciela wraz z pouczeniem – dotyczy państw nie należących do UE – wersja edytowalna (plik doc, 63kB)
 2. Odpis skrócony aktu urodzenia (dla dziecka ze związku małżeńskiego), odpis zupełny aktu urodzenia (dla dziecka spoza związku małżeńskiego),
 3. Odpis orzeczenia (wyrok, postanowienie, ugoda) zasądzającego alimenty w firmie przeznaczonej do wysyłki za granicę – z poświadczeniem prawomocności i wykonalności. Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia (wyroku, postanowienia, ugody) – dotyczy państw nie należących do UE – wersja do wydruku (plik pdf, 197kB)Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia (wyroku, postanowienia, ugody) – dotyczy państw nie należących do UE – wersja edytowalna (plik doc, 31kB)
 4. Odpis dowodu doręczenia pozwanemu dokumentów wszczynających postępowanie, w formie przeznaczonej do wysyłki za granicę.
 5. Numer konta bankowego wraz z pełną nazwą banku, kodami: IBAN, SWIFT, BIC.
 6. Adres zamieszkania dłużnika bądź adres pracodawcy dłużnika,
 7. Szczegółowe zestawienie zaległości alimentacyjnych z podziałem na lata i miesiące, uwzględniające wykaz dokonanych wpłat tytułem alimentów wraz z podaniem wpłaconych kwot, waluty, dat dokonania wpłat oraz całkowitej kwoty zadłużenia alimentacyjnego, każdy rok na osobnej karcie.
 8. Aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, zawierające prawdopodobną datę zakończenia nauki (w przypadku uprawnionych po 16. roku życia).

III. Dotyczy: USA, Ukraina, Norwegia.

W związku w obowiązywaniem w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Norwegii oraz na terenie Ukrainy Konwencji Haskiej z dnia 23 listopada 2007 r.

o międzynarodowym dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych przeznaczonych na rzecz dzieci i innych członków rodzin, uprzejmie informuje się, iż w sytuacji zamiaru dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od dłużnika mającego miejsce zamieszkania w USA należy złożyć:

 1. Prośba strony o pomoc w opracowaniu wniosku lub ustaleniu adresu dłużnika – dotyczy państw USA, Ukrainy i Norwegii – wersja do wydruku (plik pdf, 204kB)Prośba strony o pomoc w opracowaniu wniosku lub ustaleniu adresu dłużnika – dotyczy państw USA, Ukrainy i Norwegii – wersja edytowalna (plik doc, 29kB)
 2. Wniosek wierzyciela wraz z pouczeniem – dotyczy państw USA, Ukrainy i Norwegii – wersja do wydruku (plik pdf, 560kB)Wniosek wierzyciela wraz z pouczeniem – dotyczy państw USA, Ukrainy i Norwegii – wersja edytowalna (plik doc, 63kB)
 3. Odpis orzeczenia (wyrok, postanowienie, ugoda) zasądzającego alimenty w firmie przeznaczonej do wysyłki za granicę – z poświadczeniem prawomocności i wykonalności. Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia (wyroku, postanowienia, ugody) – dotyczy państw USA, Ukrainy i Norwegii – wersja do wydruku (plik pdf, 197kB)Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia (wyroku, postanowienia, ugody) – dotyczy państw USA, Ukrainy i Norwegii – wersja edytowalna (plik doc, 31kB)
 4. Dokumenty wymienione we wspomnianej wyżej Konwencji.
See also:  Jak przeprowadzić rozwód gdy mąż pije i mamy małe dziecko?

Informacja dot. uzyskania odpisu orzeczenia

Odpis orzeczenia (wyrok, postanowienie, ugoda) zasądzającego alimenty w formie przeznaczonej do wysyłki za granicę – z poświadczeniem prawomocności i wykonalności oraz wyciągi z orzeczenia, a także dowód doręczenia pozwanemu dokumentów wszczynających postepowanie są wydawane przez sąd, przed którm zapadła decyzja alimentacyjna. W celu uzyskania tych dokumentów należy złożyć stosowny wniosek do sądu, który wydał orzeczenia na formularzu „Prośba o sporządzenia i wydanie odpisu prawomocnego wyroku”.

Drukuj informację otwiera się w nowym oknie
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Okręgowy w Gliwicach Wytworzył: Michał Skrzypiec Opublikował: Michał Skrzypiec Dokument z dnia: 2021-05-17 11:31:03 Publikacja w dniu: 2021-05-17 Zmiany: Podejrzyj Podmiot odpowiedzialny: Sąd Okręgowy w Gliwicach Wytworzył: Michał Skrzypiec Opublikował: Michał Skrzypiec Dokument z dnia: 2021-05-17 11:23:59 Publikacja w dniu: 2021-05-17 Zmiany: Podejrzyj Podmiot odpowiedzialny: Sąd Okręgowy w Gliwicach Wytworzył: Michał Skrzypiec Opublikował: Michał Skrzypiec Dokument z dnia: 2021-05-17 11:11:57 Publikacja w dniu: 2021-05-17 Zmiany: Podejrzyj Podmiot odpowiedzialny: Sąd Okręgowy w Gliwicach Wytworzył: Michał Skrzypiec Opublikował: Michał Skrzypiec Dokument z dnia: 2021-05-17 10:52:10 Publikacja w dniu: 2021-05-17 Zmiany: Podejrzyj Podmiot odpowiedzialny: Sąd Okręgowy w Gliwicach Wytworzył: Michał Skrzypiec Opublikował: Michał Skrzypiec Dokument z dnia: 2021-05-17 10:46:16 Publikacja w dniu: 2021-05-17 Zmiany: Podejrzyj Podmiot odpowiedzialny: Sąd Okręgowy w Gliwicach Wytworzył: Michał Skrzypiec Opublikował: Michał Skrzypiec Dokument z dnia: 2021-05-17 10:34:35 Publikacja w dniu: 2021-05-17 Zmiany: Podejrzyj Podmiot odpowiedzialny: Sąd Okręgowy w Gliwicach Wytworzył: Michał Skrzypiec Opublikował: Michał Skrzypiec Dokument z dnia: 2021-05-17 10:17:58 Publikacja w dniu: 2021-05-17 Zmiany: Podejrzyj Podmiot odpowiedzialny: Sąd Okręgowy w Gliwicach Wytworzył: Michał Skrzypiec Opublikował: Michał Skrzypiec Dokument z dnia: 2021-03-15 11:05:23 Publikacja w dniu: 2021-03-15 Zmiany: Podejrzyj Podmiot odpowiedzialny: Sąd Okręgowy w Gliwicach Wytworzył: Zastępca Redaktora strony internetowej – BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach Opublikował: Administrator Dokument z dnia: 2019-06-26 Publikacja w dniu: 2019-06-26 Opis zmiany: b/d Podmiot odpowiedzialny: Sąd Okręgowy w Gliwicach Wytworzył: Zastępca Redaktora strony internetowej – BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach Opublikował: Administrator Dokument z dnia: 2019-06-26 Publikacja w dniu: 2019-06-26 Opis zmiany: edycja zawartości Podmiot odpowiedzialny: Sąd Okręgowy w Gliwicach Wytworzył: b/d Opublikował: Administrator Dokument z dnia: 2019-06-26 Publikacja w dniu: 2019-06-26 Opis zmiany: b/d Podmiot odpowiedzialny: Sąd Okręgowy w Gliwicach Wytworzył: b/d Opublikował: Administrator Dokument z dnia: 2019-06-26 Publikacja w dniu: 2019-06-26 Opis zmiany: b/d Podmiot odpowiedzialny: Sąd Okręgowy w Gliwicach Wytworzył: Zastępca Redaktora strony internetowej – BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach Opublikował: Michał Skrzypiec Dokument z dnia: 2019-06-26 Publikacja w dniu: 2019-06-26 Opis zmiany: Nowa grupa Alimenty Zagraniczne

Egzekucja alimentów od rodzica przebywającego za granicą

Przebywanie za granicą nie zwalnia od płacenia alimentów. Od zobowiązanego do alimentacji rodzica, który wyjechał za granicę, można wyegzekwować alimenty przede wszystkim na dwa sposoby.

Adam Kuchta, redaktor portalu Infor.pl

W przypadku gdy rodzic przebywający za granicą uchyla się od tego obowiązku, istnieją prawne instrumenty dochodzenia roszczeń. Sposób egzekucji  zależy przede wszytki od kraju pobytu dłużnika.

W sytuacji gdy przebywający za granicą rodzic uchyla się od płacenia alimentów, zazwyczaj w pierwszej kolejności należy uzyskać w Polsce wyrok sądowy zasądzający alimenty.
Następnie postępowanie (tzn.

sposób oraz miejsce dochodzenia roszczeń) zależy od tego, w jakim państwie przebywa osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych, tzn.

czy w państwie członkowskim Unii Europejskiej; czy w innym państwie, z którym Polska zawarła umowę dotyczącą uznawania i wykonywania wyroków alimentacyjnych; czy też w państwie, z którym Polska zawarła porozumienie o wzajemności faktycznej w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych.

Sposoby egzekwowania alimentów z zagranicy

Od zobowiązanego do alimentacji rodzica, który wyjechał za granicę, można wyegzekwować alimenty przede wszystkim na dwa sposoby: pierwszy sposób odbywa się trybie zawartym w Konwencji Nowojorskiej, drugi natomiast – na podstawie rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

Polecamy: Pozew o alimenty – wzór

Oznacza to, że w sytuacji gdy państwo na terytorium którego przebywa dłużnik jest uczestnikiem Konwencji Nowojorskiej o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą można niniejszych roszczeń dochodzić w oparciu o jej założenia. Należy jednak zaznaczyć, że rozporządzenie Rady (WE)  ma pierwszeństwo stosowania przed Konwencją Nowojorską. Konwencję Nowojorską można stosować po tej dacie jedynie dla państw nie będących stroną niniejszego rozporządzenia.

Dodatkowo możliwe jest także dochodzenie alimentów bezpośrednio w kraju, w którym przebywa dłużnik. Przy wyborze tej drogi dochodzenia roszczeń wniosek w języku danego państwa składa się do właściwego organu zagranicznego, którym najczęściej jest sąd.
 

Ważne! W praktyce z wyrokiem zasądzającym alimenty należy się zwrócić do sądu okręgowego właściwego dla miejsca pobytu dziecka o przesłanie dokumentów upoważniających do przeprowadzenia egzekucji alimentów do właściwej instytucji zagranicznej w państwie pobytu rodzica. Następnie zagraniczny sąd nadaje sprawie klauzulę wykonalności, czyli stwierdza, że na podstawie polskiego orzeczenia można wszcząć postępowanie egzekucyjne. Zostanie ono przeprowadzone zgodnie z prawem państwa, w którym przebywa niepłacący alimentów rodzic.

Jednym ze sposobów na egzekucję alimentów jest skorzystanie z Konwencji Nowojorskiej, którą podpisało kilkadziesiąt państw.

W tej procedurze osoba uprawniona do alimentów lub jej przedstawiciel ustawowy powinien zwrócić się do sądu okręgowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania z prośbą przesłanie do sądu w kraju pobytu dłużnika alimentacyjnego dokumentów upoważniających do przeprowadzenia egzekucji w celu uzyskania alimentów.
 

Ważne! Do państw będących uczestnikami Konwencji Nowojorskiej należą:  Algieria, Argentyna, Australia, Barbados, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Burkina Faso, Chile, Chorwacja, Czarnogóra, Dania, Ekwador, Estonia, Filipiny, Finlandia, Gwatemala, Haiti, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Luksemburg, Macedonia, Maroko, Meksyk, Mołdowa, Monako, Niger, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Portugalia, Republika Środkowo-Afrykańska, Serbia, Seszele, Sri Lanka, Surinam, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Watykan, Zielony Przylądek.

Jakie potrzebne dokumenty?
Złożenie wniosku w celu uzyskania alimentów przy wykorzystaniu Konwencji Nowojorskiej wymaga zebrania następujących dokumentów:

 • wniosku w sprawie uzyskania świadczeń alimentacyjnych,
 • pełnomocnictwa upoważniające organ zagraniczny do prowadzenia egzekucji świadczeń alimentacyjnych – podpisane przez wierzyciela w obecności notariusza,
 • oryginału zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka,
 • oryginału skróconego aktu małżeństwa,
 • kserokopii wyroku zasądzającego alimenty,
 • zaświadczenia o kontynuowaniu nauki,
 • szczegółowego wykaz zaległości alimentacyjnych (sporządzony własnoręcznie przez wierzyciela)
 • informacji dotyczących konta bankowego (nazwy, adresu banku, numeru konta, numerów SWIFT – BIC i IBAN),
 • podpisanych fotografie: dłużnika, wierzyciela i dziecka,
 • podania wierzyciela o przyjęcie wniosku.

Egzekucja alimentów na podstawie unijnego rozporządzenia

Drugą z możliwości egzekwowania alimentów jest zastosowanie rozporządzenia Rady Wspólnot w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

W trybie tego rozporządzenia osoba nieotrzymująca alimentów może wystąpić za pośrednictwem sądu okręgowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania do specjalnego urzędu centralnego w kraju Unii Europejskiej, w którym mają być dochodzone alimenty.

 Rozporządzenie można stosować tylko na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej, za wyjątkiem Danii. Warto jednak mieć świadomość, że stosowana na jego podstawie procedura ma zastosowanie tylko do wyroków zasądzających alimenty orzeczone po 1 marca 2002 r.

Dzięki rozporządzeniu zasądzane w krajach UE alimenty są szybciej egzekwowane w Polsce bez konieczności potwierdzania wykonalności zagranicznych orzeczeń.

 Niezbędne dokumenty

W celu złożenia wniosku o uzyskanie alimentów w trybie rozporządzenia należą:

 • podanie wierzyciela do Prezesa Sądu Okręgowego,
 • wniosek wierzyciela (formularz załącznik VI do rozporządzenia),
 • wyciąg z orzeczenia (formularz załącznik l lub II do rozporządzeni) – wypełnia sąd, który wydał orzeczenie na pisemny wniosek wierzyciela,
 • odpis wyroku/postanowienia zasądzający alimenty z klauzulą prawomocności przygotowany do obrotu zagranicznego,
 • zestawienie zaległości alimentacyjnych.

 
Natomiast dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o poszukiwanie dłużnika w celu uzyskania alimentów to:

 • podanie wierzyciela do Prezesa Sądu Okręgowego ,
 • wniosek o poszukiwanie dłużnika ( formularz nr. V do rozporządzenia),
 • kopia wyroku/postanowienia/ugody zasądzającego/j alimenty z klauzulą prawomocności oraz przygotowany do obrotu zagranicznego,
 • zestawienie zaległości,
 • wyciąg z orzeczenia (formularz załącznik l lub II do rozporządzenia) – wypełnia sąd, który wydał orzeczenie na pisemny wniosek wierzyciela.

Polecamy: Alimenty i ustalenie ojcostwa – odpowiedzi prawnika
 

Jak wyegzekwować alimenty od męża z zagranicy?

Sąd okręgowy orzekł rozwód z wyłącznej winy męża i z uwagi na mój wiek (67 lat) oraz niską emeryturę i chorobę zasądził alimenty w kwocie 3000 zł miesięcznie z klauzurą wykonalności. Były mąż płacił alimenty do marca i wyjechał do Japonii. Jest obywatelem Japonii.

Mimo że były mąż posiada w Polsce rachunek bankowy, komornik w rozmowie telefonicznej powiedział, że nie może się zająć tą sprawą. Nie wiem.

co mam dalej robić? Jak wyegzekwować alimenty od męża z zagranicy? By dostać alimenty z banku alimentów, muszę mieć zaświadczenie od komornika.

See also:  Kontakty z dzieckiem agresywnego męża

Sprawa jest proceduralnie niezwykle trudna. Japonia mimo zapewnień nie podpisała i nie ratyfikowała żadnej konwencji o egzekucji alimentów ani umowy dwustronnej w tym zakresie.

Ze zrozumiałych względów nie jest stroną Rozporządzenia Rady WE 4/2009.

Sygnatariuszami konwencji są: Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Francja, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Malta, Austria, Portugalia, Słowenia, Finlandia, Bułgaria, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Cypr, Litwa, Węgry, Niderlandy, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Dania, Zjednoczone Królestwo, Chorwacja. Mimo negocjowania Japonia nie jest stroną Konwencji Haskiej z 2007 r. ani Konwencji Nowojorskiej. Nie podpisała także żadnej umowy dwustronnej w tym zakresie. Polska jest związana umowami dwustronnymi, na podstawie których można wykonywać orzeczenia zasądzające alimenty z następującymi państwami: Algieria, Białoruś, Chiny, Irak, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba, Maroko, Mongolia, Rosja, Syria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wietnam.

Wniosek do komornika o egzekucję alimentów

De facto Pani możliwości są niezwykle ograniczone. Mimo niekorzystnej rozmowy z komornikiem powinna Pani jednak złożyć wniosek do komornika. Zgodnie bowiem z treścią art. 889 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik ogólnej właściwości dłużnika:

1) przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego”.

Komornikiem właściwym do prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego jest komornik właściwości ogólnej, a więc miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. Nie uchybia to jednak prawu wyboru komornika wynikającemu z art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Zobacz również: Rozwód z obcokrajowcem

Zajęcie alimentów na rachunku bankowym

Kluczowe znaczenie dla zdefiniowania zakresu egzekucji z rachunku bankowego ma art.

725 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.

Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym (art. 2 Prawa bankowego).

Jednym z podstawowych obowiązków komornika jest przesłanie zawiadomienia bankowi o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika, w wyniku czego bank podejmuje działania zmierzające do przekazania zajętej kwoty na rzecz komornika, ewentualnie zawiadamia go o istnieniu przeszkody do przekazania zajętej kwoty.

Jest to jedyna szansa i możliwość – niestety Japonia to kraj wyjątkowy także w kwestii alimentów, których ściągalność jest jedną z najniższych na świecie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Fundusz Alimentacyjny

Od dnia  1 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 808), zwana dalej ustawą, regulująca  zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Zgodnie z cyt. ustawą  fundusz alimentacyjny stanowić ma  system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa. Zgodnie z powyższym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej (z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów) mogą ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Zgodnie z art. 1 a ustawy świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują obywatelom polskim oraz  cudzoziemcom (świadczenia otrzymać mogą m.in.

cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy, jak również ci, którzy przebywają na terytorium naszego kraju w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej).

Wszystkie powyżej wymienione osoby, muszą jednak zamieszkiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują dziecku do ukończenia przez nie 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – świadczenie przysługuje bezterminowo.

Wnioskować o świadczenie z funduszu alimentacyjnego może osoba uprawniona (pełnoletnie dziecko), jej przedstawiciel ustawowy (rodzic w przypadku małoletniego dziecka) lub jej opiekun prawny.

Osobą uprawnioną  zgodnie z art. 2 pkt.

11  ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest bowiem dziecko, które ma zasądzone sądownie alimenty od rodzica, który ich nie płaci (a więc egzekucja przebiega bezskutecznie).

Rodzic ubiegający się o świadczenia alimentacyjne na swoje dziecko nie musi zgodnie z obowiązującą ustawą spełniać kryterium samotnego wychowywania dziecka.

Tym samym świadczenie alimentacyjne przysługuje osobom zamężnym oraz przebywającym w związkach konkubenckich.

Co istotne – ustalając dochód rodziny pod uwagę nie jest brany rodzic, który nie wywiązuje się z nałożonego na niego sądownie obowiązku płacenia alimentów, nawet jeśli nadal jest prawnym małżonkiem.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Osoby ubiegające się o przyznanie w/w świadczenia  składają wnioski  w gminach, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Co istotne, zgodnie z art. 18 ust.

1 ustawy, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy  (trwający od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku) począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu. Nie bez znaczenie jest to, kiedy osoba złoży wniosek o przyznanie świadczenia.

Zgodnie z art. 20 ustawy, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 • Uwaga :
 • Osoby, które będą ubiegać się o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, żeby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, powinny złożyć stosowny wniosek do dnia 31 października tego roku.
 • Pojęcie bezskuteczności egzekucji
 • Ustawa reguluje pojęcie bezskuteczności egzekucji – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
 • a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

Tak więc, w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny przebywa na terytorium naszego kraju egzekucję prowadzi komornik sądowy i to on wydaje zaświadczenie potwierdzające stan egzekucji (niezbędne do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego). W przypadku jednak, gdy dłużnik przebywa poza granicami RP organem właściwym do wydania zaświadczenia stwierdzającego bezskuteczność egzekucji lub niemożność jej prowadzenia jest  właściwy sąd lub zagraniczna instytucja egzekucyjna.

Kryterium dochodowe

Leave a Reply

Your email address will not be published.