Jak występuje się o separację?

Jak występuje się o separację? Jeśli małżeństwo funkcjonuje prawidłowo, to wspólne pożycie małżonków polega na więzi małżonków w trzech aspektach: duchowym, fizycznym i gospodarczym. Gdy dochodzi do zerwania tych więzi, następuje zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. fizkes/GettyImages

Separacja to alternatywa dla małżonków, którym nie układa się w związku, ale z różnych względów nie chcą się rozwodzić. Choć separacja to pojęcie powszechnie funkcjonujące, to często wiążą się z nim różnego rodzaju wątpliwości, szczególnie, jeśli stajemy przed życiowym wyborem związanym z tą procedurą. Czym jest separacja i w jaki sposób rozpocząć formalności? Jak złożyć wniosek o separację? Jakie konsekwencje się z nią wiążą i czym różni się od rozwodu?

Niewiele osób wie, że separacja jest rozwiązaniem stosunkowo nowym w polskim prawodawstwie. Ustawowo wprowadzona została w roku 1999. Przed tą datą małżonkowie, których drogi rozeszły się, mogli zdecydować się wyłącznie na rozwód.

Zgodnie z definicją prawną separacja polega na uchyleniu obowiązującej wspólnoty małżeńskiej, rozwód zaś jest trwałym rozwiązaniem małżeństwa orzekanym przez sąd na wniosek obojga lub jednego z małżonków.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania separacji jest uznanie, że między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. W odróżnieniu od procedury rozwodowej, nie musi to być rozkład zupełny i trwały jednocześnie.

Podstawowa różnica między separacją a rozwodem polega na tym, że po orzeczeniu rozwodu byli małżonkowie mogą zawrzeć ponowne związki małżeńskie, separacja natomiast tylko uchyla wspólnotę, takich uprawnień zatem nie daje.

Warto podkreślić, że istnieją dwa warianty separacji: oficjalna i nieformalna. Aby móc mówić o separacji oficjalnej, niezbędne jest orzeczenie sądu w tej sprawie. Separacja nieformalna natomiast jest dobrowolnym ustaleniem pomiędzy małżonkami czasowego rozstania, które nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych.

Orzeczenie separacji uchyla wspólnotę małżeńską. W praktyce oznacza to przede wszystkim, że z małżonków zdjęty zostaje obowiązek pożycia, co znosi konieczność prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.

Z prawnego punktu widzenia znacznie istotniejsze są jednak kwestie dotyczące własności i dziedziczenia. Separacja pociąga za sobą powstanie rozdzielności majątkowej: od tego momentu każde z małżonków dysponuje odrębną własnością i odpowiada za zarządzanie nią.

Dodatkowo, orzekając separację, sąd może również dokonać podziału dorobku wspólnego. Zmieniają się też zasady dziedziczenia w przypadku śmierci jednego z małżonków: ustaje dziedziczenie ustawowe i przepada prawo do zachowku.

Jeśli małżonkowie posiadają dzieci, sąd ustala jednocześnie zakres władzy rodzicielskiej oraz podział kosztów wynikających z opieki nad nimi.

Można zatem zastanawiać się, czym w praktyce separacja różni się od rozwodu i w jakich sytuacjach będzie lepszym wyborem.

Separacja jest rozwiązaniem stosowanym wówczas, kiedy istnieje jeszcze szansa na uratowanie związku. Uznaje się, że w prawidłowo funkcjonującym małżeństwie dwie osoby łączą więzi: duchowa, fizyczna oraz gospodarcza.

Jeśli dochodzi do ich zerwania, mówić można o rozkładzie pożycia małżeńskiego. W przypadku, gdy rozkład ów jest zupełny i trwały, zachodzą przesłanki do złożenia wniosku rozwodowego.

Jeśli jednak sytuacja nie ma znamion trwałości, alternatywą jest separacja.

Warto zobaczyć również: Jak rozpoznać sygnały, że dany związek nie przetrwa

Rozwód orzekany jest zatem wówczas, gdy nie istnieją szanse na dalsze wspólne życie, a małżonkowie chcą zerwać wzajemne więzi.

Może do tego także dojść, jeśli jedna z osób ma zamiar zawrzeć nowy związek małżeński. Separacja natomiast to stan, który pozwala nabrać dystansu do pewnych spraw.

Może stanowić swoisty “wstęp” do procedury rozwodowej, ale często jest również szansą na nowy początek i ratowanie małżeństwa.

Jeśli chodzi o opcje: separacja czy rozwód, warto wiedzieć, że w przypadku obu procedur sąd ustala podobne kwestie, regulujące sprawy majątkowe, kwestie opieki nad dzieckiem oraz alimenty. Można zatem przekonać się, jak wyglądałoby życie po orzeczeniu rozwodu.

Separacja jest alternatywą także wówczas, gdy jeden z małżonków lub sam sąd nie wyrażają zgody na przeprowadzenie rozwodu. Stanowi także jedyne rozwiązanie dla osób praktykujących wiarę katolicką.

 • Związek partnerski a małżeństwo – przepis na udany związek

Mimo że uzyskanie decyzji o separacji jest zwykle łatwiejsze niż w przypadku procedury rozwodowej, nie jest to tylko formalność.

Sąd może odmówić orzeczenia separacji, jeśli na jej skutek ucierpiałyby dzieci lub jeśli orzeczenie takie byłoby niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

Nie są one zdefiniowane jednoznaczne. Jako przykład podać można ciężką chorobę jednego z małżonków.

Dość istotne jest pytanie, ile kosztuje separacja, jak załatwić niezbędne formalności i ile wynosi czas oczekiwania na orzeczenie sądowe? Przede wszystkim podstawową procedurą, jeśli chcemy separacji, jest wniosek.

Złożyć go może jedno lub oboje z małżonków w sądzie okręgowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Jeśli para nie ma wspólnych dzieci i złożyła zgodny wniosek, najczęściej sąd orzeka separację w postępowaniu nieprocesowym.

W pozostałych przypadkach, a więc jeśli w rodzinie są małoletnie dzieci lub jeśli jeden z małżonków nie zgadza się na separację, druga strona składa pozew o separację i konieczne staje się przeprowadzenie postępowania procesowego opartego na regułach właściwych dla spraw rozwodowych. Sąd może również, po zapoznaniu z treścią pozwu, skierować sprawę do postępowania mediacyjnego, jeżeli uzna, że będzie ono pomocne w utrzymaniu małżeństwa.

W sprawach o rozwód lub separację, mediacje mogą być przeprowadzone na wniosek stron, a także na podstawie decyzji sądu – za zgodą stron. Sprawa może zostać skierowana do mediacji, jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, nawet wtedy, gdy postępowania zostało zawieszone (art. 436 § 1 kpc). bialasiewicz (123RF)

Za wniosek złożony w postępowaniu nieprocesowym pobierana jest opłata w wysokości 100 złotych. Jeśli natomiast jedna ze stron składa pozew o separację, koszty wynoszą 600 złotych. Ponosi je małżonek żądający separacji.

Jak wspomniano już wcześniej, separacja bywa pierwszym krokiem do późniejszej procedury rozwodowej. Często jednak pozwala uratować małżeństwo.

Kiedy w czasie trwania tego stanu małżonkowie uznają, że chcą kontynuować związek, mogą z separacji zrezygnować. Zniesienie jej również odbywa się drogą sądową. W kwestii formalności wystarczające jest złożenie w sądzie okręgowym zgodnego żądania obojga małżonków.

Dowiedz się: Jak radzić sobie z poczuciem osamotnienia i lękiem przed samotnością?

Jak przygotować się od strony formalnej do separacji?

Problemy małżeńskie, które doprowadzają do podjęcia decyzji o separacji zazwyczaj nawarstwiają się przez długi czas.

Kiedy małżonkowie nie wiedzą, co dalej będzie z ich związkiem często mówią „stop” i starają się o formalne orzeczenie separacji.

W większości wypadków separacja ułatwia decyzję o rozwodzie, ale zdarza się również, że pomaga małżonkom od nowa zbudować swój związek. Zanim jednak sprawa o separacje znajdzie się w sądzie trzeba poczynić szereg przygotowań.

Podjęcie decyzji o separacji

Pierwszą i najważniejszą sprawą jest podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o orzeczenie separacji w sądzie. Warto tę kwestię przedyskutować z małżonkiem, gdyż zgodna decyzja w tej kwestii znacznie ułatwia całą sprawę. Niemniej jednak brak zgody małżonka na wspólne złożenie wniosku w tej sprawie nie zmniejsza możliwości orzeczenia przez sąd separacji.

Wybór prawnika

Jak występuje się o separację?Kolejnym krokiem poczynionym w kierunku formalnej separacji jest wybór odpowiedniego prawnika. Oczywiście nie każdy musi decydować się na korzystanie z usług prawnych, ale bez wątpienia warto. O dobrego adwokata powinny starać się przede wszystkim osoby, którym zależy na podziale dużego majątki lub walce o alimenty od współmałżonka. Ponadto pomoc prawna przydaje się również w sprawach o separację, gdzie sąd orzeka o prawach rodzicielskich czy związanych z ustaleniami dotyczącymi wspólnego użytkowania mieszkania. Decydując się na skorzystanie z usług prawnika należy pamiętać, że nie trzeba decydować się na pierwszego, z którym się rozmawia. Trzeba pamiętać, że sprawy o separację dotykają bardzo osobistych, a często także intymnych elementów życia małżonków, dlatego należy wybrać prawnika, z którym można się łatwo porozumieć i całkowicie mu zaufać.

Dokumenty dotyczące separacji

Poza wnioskiem lub pozwem o separację należy przygotować również inne dokumenty, które umożliwią sądowi podjęcie decyzji o orzeczeniu bądź nie separacji. O tym jakie dokumenty należy przygotować najlepiej poinformuje prawnik.

W zależności od tego, o co jeszcze poza separacją, wnioskują strony, różnić się będą dokumenty, które należy przygotować.

Na przykład jeśli sąd ma orzec stronę winną rozpadu małżeństwa, do wniosku powinny być załączone dokumenty udowadniające winę jednego małżonka, jeżeli ma dojść do przyznania jednemu z małżonków lub dzieciom alimentów konieczne są dokumenty, które pozwolą na określenie wysokości świadczenia alimentacyjnego.

Przygotowanie rodziny i wsparcie z jej strony

Poza przygotowaniem się do formalnego złożenia wniosku o separację oraz do samej rozprawy, bardzo ważne jest również przygotowanie psychiczne do nowej sytuacji.

See also:  Sprawa o alimenty - nieznany adres pozwanego

Warto pamiętać, że separacja, podobnie jak rozwód, nie ogranicza się tylko do małżonków, ale ma wpływ na całą rodzinę. Do nowej sytuacji należy przygotować w szczególności dzieci.

Warto również poinformować o separacji rodziców czy rodzeństwo, gdyż dzięki wsparciu rodziny łatwiej będzie przejść przez trudny okres przygotowania się do separacji oraz niezwykle trudny czas zaraz po jej orzeczeniu.

Jak złożyć pozew o separację?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, żeby sąd orzekł pomiędzy nimi separację. O zupełnym rozkładzie pożycia w małżeństwie można mówić w przypadku, kiedy pomiędzy żoną i mężem ustały wszystkie więzi małżeństwie tj.: więź duchowa gospodarcza oraz fizyczna.  

Przypomnieć należy, że w odróżnieniu od instytucji rozwodu, w przypadku separacji, ustawodawca nie wymaga, aby zupełny rozkład pożycia między małżonkami miał jednocześnie charakter trwały. 

Przepisy stanowią o dwóch przeszkodach w orzeczeniu przez Sąd separacji. Mianowice, orzeczenie separacji między małżonkami jest niedopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów jej orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jeśli jeden z małżonków chce uzyskać orzeczenie o separacji, powinien wystąpić do Sądu ze stosownym pozwem, który zainicjuje postępowanie separacyjne. Sąd rozpozna sprawę w postępowaniu procesowym, a orzeczenie kończące zapadnie wówczas w formie wyroku. 

Jeżeli małżonkowie są zgodni co do zasadności orzeczenia między nimi o separacji, a przy tym nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, mogą wspólnie wystąpić do sądu o wydanie stosowanego orzeczenia. Właściwym trybem dla rozpoznania sprawy będzie postępowanie nieprocesowe.

Pismo rozpoczynające postępowanie sądowe powinno w takim przypadku przybrać formę wniosku a nie pozwu.

  Wniosek może zostać sformułowany przez obojga małżonków lub przez jednego z nich, z tym, że wówczas rozpoznanie sprawy w trybie nieprocesowym będzie warunkowane przychyleniem się przez drugiego z małżonków do wniosku złożonego przez współmałżonka. 

Jak występuje się o separację?

Pozew o separację – wzór

Wszczęcie i nadanie biegu sprawy separacyjnej wymaga wniesienia pozwu, który nie będzie obarczony brakami formalnymi ani fiskalnymi i przyczyni się do koncentracji prowadzonego przez sąd w ramach procesu postępowania dowodowego. 

Pozew o separację jest pismem procesowym i jako takie musi spełniać ogólne wymogi przewidziane dla takich pism przez Kodeks postępowania cywilnego.

Z tych powodów, sporządzający pozew o separację powód, powinien pamiętać o elementach takich jak właściwe oznaczenie sądu i stron postępowania.

Stronami postępowania w postępowaniu separacyjnym są małżonkowie, występujący w procesie w roli powoda i pozwanego. 

Pozew o separację wzór – Redagujący pozew małżonek jest zobowiązany także do oznaczenia rodzaju pisma (tytułując go „Pozew o separację”), określenia swojego żądania (czyli zawarcia żądania o to, aby sąd orzekł separację pomiędzy stronami bez orzekania o winie albo z orzekaniem o winie), przywołania faktów, na których opiera swoje żądanie i powołania dowodów na poparcie tych faktów.

Pozew o separację powinien zawierać uzasadnienie, w którym powód przytoczy pokrótce przebieg pożycia stron i historię jego rozkładu. Jeśli separacja ma zostać orzeczona z winy drugiego małżonka, w uzasadnieniu należy podać argumentację przemawiającą za takim rozstrzygnięciem. 

Jeżeli strony mają małoletnie dzieci, pozew powinien zawierać także stanowisko powoda, co do tego, jak rozstrzygnięte przez sąd powinny zostać kwestie związane z opieką, alimentami i kontaktami z dzieckiem.

W przypadku, gdy strony zajmują wspólne mieszkanie, warto w pozwie sformułować także wniosek co do orzeczenia przez Sąd o sposobie korzystania z mieszkania przez małżonków po wyroku o separacji, przez czas ich wspólnego zamieszkiwania. 

Konieczne jest także własnoręczne podpisanie pozwu oraz wymienienie załączników, które powód dołączy do pisma wszczynającego postępowanie.  

Gdzie złożyć pozew o separację?

Pozew separacyjny należy wnieść do sądu okręgowego właściwego dla miejscowości, w której małżonkowie mają lub mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania – jeśli tylko w okręgu tym nadal stale przebywa chociaż jedno z nich.

Jeżeli żadne z małżonków nie mieszka w tym okręgu, wówczas sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego.

Jeśli z kolei takiego ustalić nie można, pozew o separację należy wnieść do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powoda

Pozew o separację – koszty 

 • Wytoczenie pozwu o separację wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie 600 zł. 
 • Wniosek o orzeczenie separacji na zgody wniosek małżonków nie posiadających wspólnych małoletnich dzieci wymaga z kolei opłaty sądowej w wysokości 100 zł. 
 • Pozew o separację koszty – Jeśli powód z uwagi na swoją sytuację majątkową nie jest w stanie ponieść kosztów związanych z założeniem sprawy sądowej, powinien już w pozwie zawrzeć wniosek o zwolnienie z obowiązku ich uiszczania w całości lub w części. 
 • Zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Kancelarii w zakresie spraw rozwodowych.
 • Jeśli potrzebujesz pomocy w kategorii: pozew o separację, pozew o separację wzór, pozew o separację koszty, pozew o rozwód wzór, adwokat rozwody Wrocław, zapraszamy do kontaktu z adwokatem.

Separacja małżeńska – pozew/wniosek o separację

Dobrze wykorzystany czas separacji może przyczynić się do uratowania związku. Jednakże, separacja sama w sobie nie jest gwarancją sukcesu, zastosowana niewłaściwie lub w niewłaściwym momencie może nawet przyczynić się do utrwalenia rozpadu małżeństwa.

Pozew o separację w Łodzi wiąże się często z długim oczekiwaniem na termin rozprawy. Ważne jest aby zabezpieczyć roszczenia o alimenty albo o kontakt z dzieckiem już na wstępie. Pomoc adwokata może okazać się niezbędna.

Ponadto, należy także pamiętać, że separacja ma swoje konsekwencje prawne, zarówno w zakresie wzajemnych obowiązków jak i w kwestiach majątkowych małżonków. Następuje rozkład pożycia małżeńskiego – lecz nie jest on trwały – jednakże prowadzi do ustania wspólności majątkowej małżeńskiej.

WAŻNE – przy separacji możliwe jest aby sąd na wniosek małżonków zachował wspólność majątkową między nimi.

Separacja w Łodzi – kiedy potrzebujemy adwokata?

Zasadniczo w przypadku każdej sprawy o separację pomoc adwokata może przyczynić się do osiągnięcia zgodnego z naszymi oczekiwaniami rozstrzygnięcia.

Niekiedy jednakże pomoc ta będzie mieć szczególne znaczenie – zwłaszcza wówczas, gdy jedno z małżonków stara się o alimenty czy też podziałowi ulec ma majątek znacznych rozmiarów. W takiej sytuacji – gdy mamy do czynienia ze sprawami trudnymi, zawiłymi – pomoc prawna okazuje się najczęściej nieodzowna.

Co więcej, znając różnice między separacją w małżeństwie a rozwodem, adwokat doradzi czy w danym przypadku separacja będzie w istocie optymalnym rozwiązaniem dla strony.

Pozew o separację z Kancelarią Libero w Łodzi – gwarancja profesjonalizmu

Pozew w sprawach rodzinnych powinien jasno i precyzyjnie wskazywać żądania strony, nadto powinien być wolny od wszelkich błędów formalnych.

Pisma procesowe sporządzone w Kancelarii Libero stanowić będą skuteczne narzędzia dochodzenia praw przez stronę, co więcej doprowadzą one do szybszego uzyskania satysfakcjonującego rozstrzygnięcia.

Należy w tym kontekście pamiętać, że w przypadku, gdy pozew sporządzany jest przez stronę samodzielnie nietrudno o uchybienia, które uprawniają sąd do wezwania tejże strony do usunięcia braków formalnych. Wezwanie to będzie się zaś wiązać z niepożądanym wydłużeniem postępowania.

Adwokat w Łodzi w sprawach o separację – przystępne ceny

W Kancelarii Libero profesjonalizm idzie w parze z przystępnością finansową oferty. Ustalenie cen za świadczone usługi zależy od kilku czynników.

Sprawiedliwe ceny uwzględniać muszą sytuację klienta, co więcej są one zawsze ustalane w odniesieniu do indywidualnej sprawy z uwzględnieniem zaangażowania i wysiłku potrzebnych do jej prowadzenia.

Dopiero, gdy te dwa czynniki zostaną uwzględnione mówić można o cenach sprawiedliwych i racjonalnie ustalonych.

SEPARACJA – KIEDY I JAK? | Adwokat Lublin tel. 500-506-506, Adam Bernau

Kiedy może być orzeczona separacja przez sąd?

Separacja będzie orzeczona, jeżeli przed sądem zostanie wykazane, że między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Zupełny rozkład pożycia oznacza, że ustały więzi uczuciowe, fizyczne i gospodarcze. Separacja jest pewnego rodzaju środkiem pomocy w razie rozkładu pożycia małżonków.

Danie małżonkom jeszcze czasu na drugi oddech związku.

W odróżnieniu od rozwodu, przy separacji nie jest wymagana „trwałość” ustania tych więzi, innymi słowy małżonkowie lub małżonek, który decyduje się na separację widzi jeszcze szansę na to, że z drugim małżonkiem będzie jeszcze żyć jak mąż i żona.

Czy konieczne jest ustanie wszystkich trzech więzi – uczuciowej, fizycznej i gospodarczej?

Jeżeli przy zupełnym braku więzi duchowej (miłość) i fizycznej (współżycie) pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeżeli utrzymanie elementów więzi gospodarczej (np. wspólnego mieszkania) zostało wywołane szczególnymi okolicznościami.

Jeżeli jednak między małżonkami dochodzi do sporadycznych stosunków seksualnych to z reguły będzie to wskazywać, iż rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny i orzeczenie separacji nie jest możliwe.

Kiedy sąd nie orzeknie o separacji?

See also:  Jaką opcję zmiany władzy rodzicielskiej wybrać?

Podobnie jak w sytuacji sprawy o rozwód separacja nie jest dopuszczalna, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznegoW tej kwestii odsyłam do uwag dotyczących rozwodu i kwestii związanych z dobrem dziecka i odmowy na rozwód z uwagi na zasady współżycia społecznego.

Jakie pytanie warto sobie zadać zastanawiając się czy właściwa będzie separacja czy to już czas na rozwód?

Czy jest szansa na to, że małżonkowie wrócą do siebie, zaczną żyć jak mąż i żona, zaczną współżyć fizycznie, wspólnie planować, gospodarować, zaczną darzyć się uczuciem?

Czy małżonkowie widzą szanse na dalsze wspólne pożycie za jakiś czas?

Kto może wystąpić z żądaniem separacji?

Każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.

Jaka jest opłata sądowa w sprawie o separację?

W sytuacji pozwu o separację opłata sądowa wynosi 600 zł. Natomiast w sytuacji wniosku o separację na zgodny wniosek małżonków, gdy nie maja oni wspólnych małoletnich dzieci opłata stała wynosi 100 złotych.

Opłata jest uzależniona od tego, czy to będzie zgodne żądanie małżonków co do orzeczenia separacji, czy tylko jeden z małżonków będzie żądał separacji, czy też kwestia dotyczyć będzie rozbieżności co do winy lub jej braku w sprawie o separację i zależy od tego, czy strony maja małoletnie dzieci czy nie.

Separacja a rozwód?

Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód.

Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.

 Żądanie orzeczenia rozwodu jest uzasadnione wtedy, gdy istnieją pozytywne przesłanki do orzeczenia rozwodu i nie występuje jednocześnie którakolwiek z negatywnych przesłanek rozwodowych.

Separacja na zgodne żądanie?

Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków. Czyli wystąpienie o separację w oparciu o wniosek, od którego uiszcza się opłatę w wysokości 100 zł możliwe jest w sytuacji małżonków, którzy nie mają w chwili orzekania o separacji wspólnych małoletnich dzieci i zgodnie chcą separacji.

Warto jednak pamiętać, że pomimo małoletnich dzieci i zgodnego żądania orzeczenia separacji  sąd orzeknie separację dopiero w momencie, gdy dojdzie do przekonania, że między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia i gdy orzeczenie separacji nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Ustalanie winy w sprawie o separację?

Tak jak w sprawie o rozwód sąd nie będzie zajmował się kwestią winy w sprawie o separację, jeżeli żaden z małżonków nie będzie tego od sądu oczekiwał, innym słowy żadna strona nie będzie o to wnosić.

Zasadą bowiem jest, że orzekając separację sąd orzeka także o tym, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia.

Jeśli już taki wniosek o orzeczenie winy z którejkolwiek ze stron pojawi się w sprawie o separację, czy tez z obu stron postępowania strona będzie musiała udowodnić, że drugi małżonek doprowadził do rozkładu pożycia małżeńskiego, który uzasadnia orzeczenie separacji.

Jeśli któraś ze stron złożyła wniosek o ustalanie winy w sprawie o separację sąd wyda jedno z trzech rozstrzygnięć: stwierdzi winę któregoś z małżonków, stwierdzi winę obojga małżonków lub stwierdzi, że żaden z małżonków nie ponosi winy za orzeczenie separacji.

Uwagi dotyczące rozwodu mają również zastosowanie w sprawie o separację.

Jak przebiega postępowanie sądowe w sprawie o separację?

Możliwe są dwie sytuacje. W pierwszej, gdy małżonkowie nie maja wspólnych małoletnich dzieci i są zgodni co do orzeczenia separacji mogą złożyć zgodny wniosek w postępowaniu nieprocesowym.

Druga sytuacja wystąpi wówczas, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko lub dzieci lub wtedy, gdy jest między nimi spór co do samej kwestii orzeczenia separacji czy też orzeczenia jej z winy czy bez winy. W tej sytuacji małżonek składa pozew.

Możliwa jest jednak sytuacja, że sprawa o separację została wszczęta pozwem, gdyż początkowo był spór co do orzeczenia separacji, a w trakcie sprawy drugi małżonek, który pierwotnie sprzeciwiał się separacji, ostatecznie wyraził na nią zgodę, ewentualnie odstąpił od udowadniania winy drugiemu.

Sąd w sprawie o separację, podobnie jak w sprawie o rozwód obowiązkowo przesłucha oboje małżonków, którzy muszą odpowiedzieć na pytania istotne w kontekście przesłanek do orzeczenia separacji oraz o sytuacji dzieci, o ile małżonkowie je posiadają.

Dodatkowo podobnie jak w sprawie o rozwód w sprawie o separację sąd musi rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków, miejscu zamieszkania dziecka, kontaktach z dzieckiem rodzica, który na co dzień nie będzie mieszkał z dzieckiem, a także sąd musi rozstrzygnąć w sprawie o separację o wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci (alimenty). Dodatkowo, o czym już wspomniano, sąd zasadniczo ma obowiązek zadecydować w kwestii winy, jeśli małżonkowie zgodnie od tego nie odstąpią. Sąd może również rozstrzygnąć o podziale majątku wspólnego, jeśli jest zgoda małżonków co do sposobu podziału. Sąd rozstrzyga również o alimentach na rzecz drugiego małżonka, jeśli był złożony stosowny wniosek.

W sprawie o separację sąd może również orzec o wydaniu małżonkowi, opuszczającemu mieszkanie zajmowane wspólnie przez małżonków, potrzebnych mu przedmiotów.

Jak w każdej sprawie o rozwód, tak również w sprawie o separację, możliwe jest żądanie udzielenia zabezpieczenia np. w zakresie alimentów na dziecko na czas trwania procesu, a także sąd może orzec o obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków pozostających w separacji drugiemu małżonkowi.

 • Tutaj zasady są zbliżone do tych dotyczących rozwodu.
 • W czasie trwania procesu o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty między małżonkami, albo między nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi.
 • Podobnie jeśli sprawa o separację jest w toku, nie może być wszczęte odrębne postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron.

Jakie skutki powoduje orzeczenie separacji?

Orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej.

Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa.

Warto pamiętać, że obowiązek wierności nie ustaje w czasie prawnie usankcjonowanej separacji. Brak wiedzy w tym zakresie przekłada się często na orzekanie o winie już w dalszej sprawie o rozwód.

Co się dzieje z chwilą zniesienia separacji?

Z chwilą zniesienia separacji powstaje między małżonkami na nowo ustawowy ustrój majątkowy.

Czy zamiast wspólności majątkowej sąd może orzec rozdzielność?

Tak. Na zgodny wniosek małżonków sąd w momencie znoszenia separacji orzeknie o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej.

Czym jest separacja?

Z danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że liczba rozwodów i separacji w Polsce jest relatywnie wysoka w stosunku do liczby zawieranych związków małżeńskich. W 2018 roku w Polsce zawarto bowiem ponad 192 tysiące małżeństwa, ale w tym samym roku rozwodów było prawie 63 tysiące, natomiast separację orzeczono w przypadku około 1,3 tysiąca związków małżeńskich.

Charakterystyczne jest, że liczba rozwodów w miastach jest niemalże trzykrotnie większa aniżeli w wioskach, natomiast separacji wśród mieszkańców miast jest ponad dwa razy więcej niż mieszkańców wsi. Lektura niniejszego artykułu pozwoli dowiedzieć się czym jest separacja, w jakich przypadkach jest orzekana przez sąd, jakie są jej skutki, a także czym różni ona się od rozwodu.

Na czym polega separacja?

Choć okoliczności prowadzące do orzeczenia rozwodu i separacji są z reguły bardzo podobne, to jednak na gruncie obowiązujących przepisów różnice między rozwodem a separacją są istotne. Rozwód stanowi bowiem sposób rozwiązania małżeństwa i orzekany jest przez sąd w sytuacji, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Aby dowiedzieć się więcej o rozwodzie, przeczytaj artykuły „Rozwód bez orzekania o winie” oraz “Czy warto zdecydować się na rozwód z orzeczeniem o winie?“

Natomiast separacja z założenia ma charakter czasowy, ponieważ nie powoduje ona rozwiązania małżeństwa i służyć ma jedynie okresowemu rozdzieleniu małżonków. W związku z tym uzyskanie separacji jest znacznie łatwiejsze niż uzyskanie rozwodu.

Jakie są podstawy orzeczenia przez sąd separacji?

Zgodnie przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, separacja może być orzeczona, jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia.

O zupełnym rozkładzie związku małżeńskiego można mówić, jeśli między małżonkami ustały więzi fizyczne (cielesne), duchowe i gospodarcze, a więc gdy możemy powiedzieć, że małżonków nie łączą ani więzi uczuciowe, ani nawet prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

See also:  Czy można wstąpić w stosunek najmu lokalu socjalnego po partnerce?

Do orzeczenia separacji nie jest natomiast konieczne – w odróżnieniu od rozwodu – aby rozkład pożycia był trwały.

Podobnie jak przy rozwodzie, istnieją przeszkody uniemożliwiające orzeczenie separacji.

Nie jest ona dopuszczalna, jeśli wskutek niej miałoby ucierpień dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a zatem są to takie same przeszkody, jak w przypadku rozwodu. Aby dowiedzieć się więcej na temat przeszkód orzeczenia takiego stanu, przeczytaj artykuł „Kiedy rozwód nie jest możliwy”.

Z wnioskiem o orzeczenie separacji może wystąpić każdy z małżonków. Jeśli małżonkowie nie mają wspólnych i małoletnich dzieci, do takiego orzeczenia z reguły wystarczający jest sam zgodny wniosek małżonków.

Czy małżonek może nie wyrazić zgody na separację?

Do orzeczenia przez sąd separacji nie jest konieczne, aby drugi małżonek wyraził na to zgodę. Zatem nawet jeśli jeden z małżonków występuje do, natomiast drugi nie wyraża na separację zgody, to sąd mimo to może orzec separację, jeśli tylko stwierdzi zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i jednocześnie brak przesłanek negatywnych (opisanych powyżej).

Zatem jedyne, co w takiej sytuacji może zrobić małżonek, który nie chce takiego rozdzielenia, to podejmowanie inicjatywy dowodowej w celu wykazania, że między małżonkami nie doszło do zupełnego rozkładu pożycia.

Ponadto okoliczność, że z żądaniem orzeczenia separacji występuje małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa, również nie jest to przeszkodą, gdyż sąd rozpoznający żądanie bada tylko czy zachodzą podstawy do orzeczenia, a nie to, czy i który z małżonków ponosi winę za rozpad związku małżeńskiego.

Może się też zdarzyć tak, że jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi żąda orzeczenia rozwodu.

W takiej sytuacji sąd bada w pierwszej kolejności, czy żądanie rozwodu (jako żądanie najdalej idące) jest uzasadnione, a więc czy nastąpił zupełny i trwały rozpad małżeństwa.

Jeśli tak, to sąd orzeknie rozwód, mimo że drugi małżonek żądał tylko orzeczenia separacji. Jeśli zaś nie, to sąd orzeknie tylko separację, o ile oczywiście ustali, że doszło do zupełnego rozkładu pożycia.

Co zawiera wyrok?

W orzeczeniu o separacji, oprócz samego stwierdzenia, że orzeka się separację między małżonkami, sąd ma obowiązek uregulować jeszcze wiele istotnych kwestii.

Przede wszystkim zgodnie z przepisami w orzeczeniu o separacji sąd musi wskazać, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia.

Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie i wówczas separacja wywołuje takie skutki, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Oprócz tego sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z tym dzieckiem. Ponadto sąd orzeka o obowiązku alimentacyjnym małżonków wobec ich wspólnego dziecka. Jeśli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd powinien także ustalić sposób korzystania z tego mieszkania.

Jakie są skutki separacji?

Jak wskazano powyżej, separacja nie powoduje rozwiązania małżeństwa, w związku z czym małżonkowie w niej pozostający nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego, gdyż formalnie nadal mają status małżonków.

To oznacza, że na gruncie obowiązującego prawa (nie tylko prawa rodzinnego) traktowani są nadal jak małżonkowie. Dotyczy to przykładowo prawa podatkowego. W wyrok z dnia 23 kwietnia 2008r. (sygn.

akt II FSK 373/07) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wobec małżonków, wobec których orzeczono separację, należy przyjąć te same zasady opodatkowania darowizn pomiędzy nimi, jakie odnoszą się do małżonków.

Ponadto małżonkowie mogą zostać obciążeni obowiązkiem alimentacji na rzecz drugiego małżonka, jeśli wymagają tego względy słuszności. W przeciwieństwie do rozwodu, po orzeczeniu separacji małżonkowie nie mogą powrócić do swojego poprzedniego nazwiska.

Separacja wywołuje daleko idące skutki na gruncie prawa spadkowego. Przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się bowiem do małżonka spadkodawcy pozostającego w separacji.

Oznacza to, że jeśli po prawomocnym orzeczeniu jeden z małżonków umrze, to drugi małżonek nie będzie po nim dziedziczył na podstawie ustawy.

Czy separację można cofnąć?

Wobec tego, że podstawą orzeczenia separacji nie jest trwały rozpad małżeństwa, to może się zdarzyć, że pomimo separacji małżonkowie ponownie nawiążą między sobą więzi uczuciowe i – mówiąc potocznie – po prostu wrócą do siebie. Przepisy przewidują możliwość „cofnięcia” separacji.

Zgodnie bowiem z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, sąd ma obowiązek orzec o zniesieniu separacji na zgodne żądanie małżonków. Oznacza to, że po otrzymaniu zgodnego wniosku małżonków, sąd jest tym wnioskiem związany i nie bada już, czy małżonkowie nawiązali między sobą ponownie więzi uczuciowe.

Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki, przy czym sąd musi rozstrzygnąć w orzeczeniu o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków.

Radca prawny Nina Wolska
Kancelaria Prawna Opole

Separacja

Przepis Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację – co to oznacza w życiu, czym jest zupełny rozkład pożycia i jak rozumieć pojęcie separacji faktycznej i separacji prawnej?

Określenie separacja pojawia się często w stosunku do małżonków, których pożycie się nie układa lub którzy z jakichś powodów nie zamieszkują ze sobą, albo zamieszkują, lecz tak naprawdę każdy z małżonków prowadzi własne życie.

Taka sytuacja to tak zwana separacja faktyczna, którą odróżnić trzeba od prawnej.

Obowiązujące prawo rodzinne nie normuje sytuacji separacji faktycznej ani jej skutków prawnych, z tego względu w czasie tej separacji trwają wszystkie skutki wynikające z zawarcia małżeństwa, w szczególności obowiązek małżonków wzajemnej pomocy i zaspokajania potrzeb rodziny.

„Separacja prawna” to potwierdzona orzeczeniem sądu sytuacja, w której pożycie między małżonkami rozpadło się w sposób zupełny, ale nie trwały.

Co ważne, separacja faktyczna poprzedza zawsze separację prawną.

Orzeczenie separacji możliwe jest z inicjatywy wyłącznie jednego z małżonków, w toku postępowania sąd będzie badał, czy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Zupełny rozkład pożycia to stan polegający na ustaniu więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej między małżonkami.

Nie jest koniczna sytuacja, aby małżonkowie mieszkali osobno – mogą w dalszym ciągu pozostawać pod wspólnym dachem, ale ustała między nimi wieź duchowa – emocjonalna, nie współżyją ze sobą, więź gospodarcza jest również mocno nadszarpnięta.

W odróżnieniu od rozwodu – stan ten nie musi być trwały, zatem małżonkowie nie muszą pozostawać w przekonaniu, że nigdy do siebie nie wrócą.

Separacja stanowi alternatywę dla małżonków, którzy z różnych powodów, np. religijnych, nie chcą orzeczenia rozwodu albo dla małżonków, których rozpad pożycia nie zostałby uznany przez Sąd za trwały. Skutki separacji, poza ustaniem małżeństwa, zbliżone są do skutków rozwodu, natomiast może ona spełnić rolę paliatywną, stanowiąc etap przejściowy do nawiązania przez małżonków zerwanych więzi.

Istnieją tylko dwie negatywne przesłanki jej orzeczenia w porównaniu z rozwodem. Orzeczenie separacji nie jest mianowicie dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Najważniejsze skutki separacji to:

 • między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa,
 • odsunięcie od dziedziczenia ustawowego,
 • uchylenie domniemania, że dziecko urodzone podczas separacji jest dzieckiem męża,
 • wzmianka w akcie małżeństwa.

Co ważne, jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, Sąd orzeka separację.

Orzekając separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, Sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Orzeczenie ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, jednak małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa.

Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy.

Pozew o separację wnosi się według reguł właściwych dla rozwodu. Pozew podlega opłacie w wysokości 600 zł, tak jak w przypadku rozwodu.

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o separację, podczas udzielanych porad prawnych informujemy, czy istnieją przesłanki do wnoszenia o orzeczenie rozwodu czy separacji.

Leave a Reply

Your email address will not be published.