Jakie uprawnienia ma ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską?

Jakie uprawnienia ma ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską?

Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, jednak w niektórych przypadkach możliwe jest jej ograniczenie. Co oznacza ograniczenie praw rodzicielskich, czym różni się od ich pozbawienia i w jakich przypadkach orzeka je sąd? Tego wszystkiego dowiesz się w dzisiejszym wpisie, w którym adwokat Antoszewska tłumaczy istotę ograniczenia praw rodzicielskich w teorii i praktyce.

Czym jest władza rodzicielska?

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym (KRO) władza rodzicielska to ogół uprawnień i obowiązków przysługującym rodzicom od momentu narodzin dziecka do ukończenia przez nie 18 lat. Art.

95 Ustawy definiuje władzę rodzicielską jako “obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw”. Władza rodzicielska powinna być więc wykonywana w taki sposób, by nie naruszała interesu i dobra dziecka.

Prawa przysługują każdemu z rodziców z osobna, ale w kluczowych kwestiach powinni oni podejmować decyzje razem, uwzględniając zdanie dziecka, pod warunkiem, że małoletni może samodzielnie wyrazić swoje zdanie (jest na tyle dojrzały emocjonalnie i umysłowo, a ponadto zdrowy).

Gdy wykonywanie praw rodzicielskich narusza dobro dziecka lub gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia w kluczowych kwestiach, Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską jednego z rodziców lub obojga.

Na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie ma charakteru trwałego – jeśli przesłanki, na podstawie których orzekł je Sąd, przeminą, możliwe jest odzyskanie pełni praw rodzicielskich. Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić:

 • z urzędu,
 • na wniosek jednego z rodziców, gdy władza rodzicielska zostaje przyznana jednemu z rodziców, a prawa rodzicielskie drugiego zostają ograniczone do określonych obowiązków i uprawnień.

Istota ograniczenia praw rodzicielskich z urzędu polega na tym, że pewnych decyzji w stosunku do osoby i majątku dziecka rodzic lub rodzice nie mogą podjąć bez zgody Sądu. Z czym jeszcze może wiązać ograniczenie władzy rodzicielskiej? Przede wszystkim:

 • ze skierowaniem rodziców na terapię do specjalistycznej poradni,
 • ze wsparciem kuratora,
 • ze wskazaniu decyzji, jakich rodzice nie mogą podjąć samodzielnie (np. dotyczących leczenia, edukacji, zmiany miejsca pobytu),
 • ze skierowaniem dziecka do placówki opiekuńczej lub rodziny zastępczej (w skrajnych przypadkach).

Ograniczenie praw rodzicielskich na wniosek

Jeśli rodzice nie żyją razem (niezależnie od statusu prawnego ich związku), na wniosek jednego z nich możliwe jest ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego.

Zazwyczaj sąd przychyla się do takiego wniosku, gdy rodzice nie są w stanie porozumieć się co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej.

Wówczas jedno z rodziców, z którym dziecko stale przebywa, podejmuje wszystkie decyzje względem dziecka, a rola drugiego z rodziców jest ograniczona do określonych uprawnień i obowiązków, na przykład do:

 • kształtowania światopoglądu dziecka,
 • dostępu do dokumentacji medycznej i decydowaniu o leczeniu,
 • decydowania o wyjeździe dziecka za granicę.

Ograniczenie praw rodzicielskich – procedura

Jak wygląda procedura ograniczenia władzy rodzicielskiej? W przypadku sprawy wszczynanej na wniosek inicjatorami postępowania mogą być:

 • każde z rodziców,
 • każdy, kto dysponuje wiedzą, która uzasadnia obawy, że dziecku dzieje się krzywda; najczęściej wniosek mogą złożyć: Policja, placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki), jednostki samorządowe, opieka społeczna, inne placówki, które sprawują opiekę nad dzieckiem.

Jak zredagować wniosek i gdzie go złożyć? Przede wszystkim należy pamiętać o kwestiach formalnych, takich jak:

 • data i miejscowość,
 • oznaczenie Sądu, wnioskodawcy i uczestników postępowania (rodziców oraz dzieci – konieczne jest podanie imion, nazwisk, numerów PESEL i adresów),
 • żądanie ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzica do oznaczonych kwestii; w pozostałym zakresie o wszystkich sprawach będzie decydował rodzic, która ma pełnię władzy,
 • uzasadnienie,
 • podpis,
 • załączniki – akty urodzenia małoletnich dzieci, dowody (świadkowie, opinie biegłych).

Wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich należy złożyć do Wydziału Rodzinnego i nieletnich Sądu Rejonowego, w którym dziecko mieszka lub stale przebywa.

W sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej można jednocześnie wnieść o ustalenie miejsca pobytu dziecka. Warto pamiętać, że nie ma w tym przypadku znaczenia miejsce zameldowania małoletniego. Opłata sądowa od wniosku wynosi 100 złotych.

Sędzia w jednoosobowym składzie orzeka w trybie nieprocesowym, ma jednak obowiązek przeprowadzenia rozprawy.

Ograniczenie a pozbawienie władzy rodzicielskiej

Sąd opiekuńczy pozbawia rodziców władzy rodzicielskiej w określonych przypadkach, wskazanych przez Ustawę – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. O ile ograniczenie władzy rodzicielskiej ma charakter przejściowy, o tyle pozbawienie praw rodzicielskich przeciwnie – trwały. Sąd orzeka je, gdy:

 • władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody,
 • rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub zaniedbują swoje obowiązki w sposób rażący.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie oznacza, że wszelkie więzi zostają zerwane. Rodzice, którzy zostali pozbawienie władzy rodzicielskiej, nie mają prawa do współdecydowania o losach dziecka, jednak nadal istnieją:

 • prawo do kontaktów,
 • dziedziczenie,
 • obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci.

Przyczyny ograniczenia praw rodzicielskich

W jakich sytuacjach sąd decyduje się na ograniczenie władzy rodzicielskiej? Jest to możliwe na wniosek jednego z byłych małżonków, jeśli po rozwodzie rodzice nie są w stanie wypracować wspólnego zdania w zakresie kluczowych dla dziecka kwestii. Z urzędu sąd orzeka ograniczenie władzy rodzicielskiej, gdy dobro dziecka jest zagrożone. Często Sądy decydują się także na ograniczenie władzy rodzicielskiej, gdy rodzice mieszkają w innych miastach lub krajach.

Prowadzenie spraw o władzę rodzicielską w Warszawie może być skomplikowane, zwłaszcza że istotną rolę odgrywają w nich emocje.

Jeśli zatem szukasz dobrego adwokata, który będzie Cię reprezentował i podpowie Ci, jak ubiegać się o ograniczenie praw rodzicielskich lub jak się przed nim bronić, zapraszam do kontaktu.

Wraz z doświadczonym zespołem prawników pomagam sformułować wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz skompletować potrzebne dokumenty, a także zbierać dowody.

Władza rodzicielska a jej wpływ na obowiązki pracownika

Autor

Choć kwestie związane z rodziną pracownika należą niewątpliwie do sfery związanej z życiem prywatnym, w nierozerwalny sposób wpływają również na przebieg zatrudnienia. Władza rodzicielska przysługuje rodzicom do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia i do tego czasu sąd może ingerować w sposób jej wykonywania.

Sąd może zwrócić się do pracodawcy o dokumenty związane z zatrudnieniem rodzica

Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom dziecka. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zawierają szczegółowe regulacje wskazujące, kto uznawany jest za rodzica dziecka – mogą to być m.in.

matka oraz jej mąż (uznawany za ojca dziecka z uwagi na małżeństwo z matką biologiczną), ojciec, który uznał ojcostwo poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oraz rodzice adopcyjni, którzy przysposobili dziecko.

Obowiązujące przepisy nie wskazują dokładnie, czym jest władza rodzicielska, ograniczając się do stwierdzenia, że w jej skład wchodzą w szczególności decyzje dotyczące osoby dziecka (na przykład decydowanie o sposobie leczenia), jego majątku (na przykład złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku) i sposobu wychowania (na przykład decyzje związane z kształtowaniem światopoglądu).

Art. 95 § 1 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego„§ 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw”. „§ 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny”.

Władza rodzicielska może zostać zmodyfikowana poprzez jej ograniczenie albo zupełne pozbawienie rodzica prawa do jej sprawowania

Ograniczenie władzy rodzicielskiej następuje zazwyczaj w dwóch sytuacjach:

 1. gdy rodzice dziecka rozwodzą się i osiągnięcie porozumienia dotyczącego dalszego wspólnego wychowywania dziecka nie jest możliwe oraz
 2. gdy dobro dziecka jest zagrożone.

Dobro dziecka może zostać uznane za zagrożone wówczas, gdy rodzice dziecka dopuszczają się nieprawidłowości w sprawowaniu opieki, na przykład wtedy, gdy podstawowe potrzeby dziecka (m.in.

zapewnienie bezpiecznego miejsca zamieszkania czy odpowiedniego wyżywienia) zostają zaniedbane. Jeżeli ograniczenia wprowadzone przez sąd nie skutkują albo rodzic w rażący sposób narusza swoje obowiązki względem dziecka (np.

swoim zachowaniem naraził dziecko na niebezpieczeństwo utraty życia), sąd może wydać orzeczenie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej.

Przykład 1.

Joanna i Mirosław rozwodzą się. Z uwagi na napiętą atmosferę dotyczącą przyczyn rozwodu i winy w rozkładzie pożycia małżonkowie nie potrafią porozumieć się co do dalszego wykonywania władzy rodzicielskiej względem dwóch synów.

Biegły sądowy powołany w sprawie ocenił, że z uwagi na dobro dzieci najlepszym rozwiązaniem będzie powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej Joannie oraz ograniczenie władzy rodzicielskiej Mirosława.

Sąd po przesłuchaniu stron uznał, że zaproponowane przez biegłych rozwiązanie jest najkorzystniejsze dla dzieci. Po uprawomocnieniu wyroku rozwodowego dzieci zamieszkają z matką, a Mirosław będzie miał prawo do współdecydowania w najistotniejszych kwestiach (np.

o zgodzie na wydanie paszportu, wyjazd za granicę, wybór odpowiedniego długoterminowego leczenia czy sposobie kontynuowania nauki).

W toku sprawy związanej z wykonywaniem władzy rodzicielskiej sąd (zarówno rodzinny, jak i sąd okręgowy prowadzący sprawę o rozwód pracownika i jego małżonka) ma niezwykle szerokie uprawnienia związane z postępowaniem dowodowym. Dowodem w sprawie może stać się w zasadzie wszystko, co ma znaczenie dla jej rozstrzygnięcia.

Jeżeli zatem sąd uzna, że jakaś okoliczność dotycząca sprawowania władzy rodzicielskiej i wszystkich obowiązków z niej wynikających wymaga ustalenia poprzez przedłożenie stosownych dokumentów, może zobowiązać zarówno strony, jak i inne osoby (np. pracodawcę jednego z rodziców) do przedłożenia istotnych dla sprawy dokumentów.

See also:  Brak zgody na testy na ojcostwo

Sąd może zwrócić się do pracodawcy rodzica z żądaniem przesłania do sądu dokumentów związanych z zatrudnieniem, które mają znaczenie dla sprawy będącej w toku. Przykładowo może on zobowiązać pracodawcę do przedstawienia grafiku pracownika, zawartej z nim umowy o pracę czy dowodów wypłat wynagrodzenia.

W praktyce najczęściej dokumenty związane z zatrudnieniem mają znaczenie w kontekście spraw o alimenty. Każdy z rodziców jest zobowiązany do łożenia na utrzymanie dziecka do chwili, w której jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie (najczęściej do momentu ukończenia studiów w trybie dziennym, o ile dziecko kontynuuje naukę). W sprawach alimentacyjnych okoliczności dotyczące wysokości zarobków bardzo często budzą kontrowersje. Aby rozwiązać spór, sąd może zwrócić się do pracodawcy rodzica z żądaniem przedstawienia dokumentów dotyczących finansowych warunków zatrudnienia. W takiej sytuacji może również zażądać przedstawienia zeznań podatkowych.

 • W toku sprawy związanej z wykonywaniem władzy rodzicielskiej sąd może dopuścić dowód z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sądowego.

Kurator sądowy jest uprawniony do przeprowadzenia wywiadu zarówno w miejscu zamieszkania rodzica, jak i w jego miejscu pracy. Kurator może porozmawiać z przełożonymi pracownika-rodzica na temat jego zachowania w miejscu pracy, opinii wśród przełożonych oraz innych pracowników, sytuacji rodzinnej itd.

POLECAMY

Ogłoszenia o pracę z całej Polski

 • Poznaj wybrane oferty pracodawców
 • Weź udział w rekrutacji
 • Podziel się opinią

Zobacz ogłoszenia

Dowiedz się ile możesz zarabiać w innej firmie na takim samym stanowisku

Czy grafik pracy może utrudnić kontakty z dzieckiem?

Jeżeli rodzic nie sprawuje władzy rodzicielskiej na co dzień, ma zazwyczaj prawo do tzw. kontaktów (osobistej styczności) z dzieckiem. Powinny być one uregulowane w sposób odpowiedni do wieku dziecka, jego najlepiej pojętego interesu oraz możliwości rodziców.

W najbardziej typowej sytuacji kontakty regulowane są poprzez zapewnienie rodzicowi prawa do spędzania z dzieckiem:

 • dwóch weekendów w ciągu miesiąca (od piątku do niedzieli);
 • jednego popołudnia w ciągu tygodnia po zakończeniu zajęć w szkole lub przedszkolu;
 • świąt w systemie naprzemiennym;
 • jednego miesiąca wakacji letnich;
 • jednego tygodnia ferii zimowych.
 1. W oczywisty sposób terminy kontaktów powinny być dostosowane do systemu pracy rodzica, chociaż z uwagi na potrzebę zapewnienia dziecku należytej stabilizacji sąd będzie wymagał od rodziców współpracy i umożliwienia wykonywania kontaktów w sposób możliwie przewidywalny i regularny.
 2. Rodzic ma prawo do utrzymywania regularnych oraz osobistych i bezpośrednich kontaktów z dzieckiem, chyba że jest to sprzeczne z interesem dziecka.

Praca zmianowa nie powinna stanowić przeszkody dla sposobu wykonywania kontaktów i sąd powinien uwzględnić czas i termin pracy przy określeniu kontaktów rodzica z dzieckiem.

Sąd nie może całkowicie zlekceważyć pracy rodzica, w oczywisty sposób zatrudnienie jest bowiem powiązane z możliwością łożenia na utrzymanie dziecka. Uregulowanie kontaktów może nastąpić również w sposób możliwie jak najbardziej elastyczny, chociaż ich faktyczne wykonywanie będzie w istotny sposób uzależnione od dobrej woli obojga rodziców i ich wzajemnej postawy.

Przykład 2.

Hanna pracuje jako stewardessa. Jej grafik jest różny w zależności od miesiąca. W toku postępowania o uregulowanie kontaktów Hanna porozumiała się ze swoim pracodawcą i ustaliła, że w każdym kolejnym miesiącu nie będzie miała dyżurów w żaden wtorek ani sobotę. Sąd powinien dostosować sposób orzeczenia do grafiku pracy Hanny.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej a prawo pracownika do zwolnienia opiekuńczego

Rodzicom dziecka przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego (tzw. opieka na dziecko). Zwolnienie dotyczy potrzeby opieki nad dzieckiem zdrowym w przypadku niespodziewanego zdarzenia (np. zamknięcia żłobka czy przedszkola) oraz opieki nad dzieckiem chorym do momentu ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

Z uwagi na to, że władza rodzicielska może być uregulowana w rozmaity sposób, powstaje pytanie, czy ze zwolnienia opiekuńczego może skorzystać osoba, której władza rodzicielska została ograniczona.

Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach wskazuje jednakże, że zwolnienie przysługuje pracownikowi bez względu na to, kto w rzeczywistości sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem (por. postanowienia Sądu Najwyższego z 26 listopada 1998 r. wydane w sprawie o sygn. I PKN 460/98).

Z tego względu należy uznać, że skoro rodzic posiadający ograniczoną władzę rodzicielską nie został zupełnie jej pozbawiony i w jakimś stopniu nadal sprawuje władzę nad dzieckiem, ma on prawo do skorzystania ze zwolnienia opiekuńczego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Jakie uprawnienia ma ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską?

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu – Adwokat Marlena Słupińska

Władza rodzicielska przysługuje zasadniczo obojgu rodzicom. W niektórych sytuacjach może jednak nastąpić ograniczenie praw rodzicielskich ojcu.

Ma to miejsce w przypadku rozłączenia rodziców, na przykład z powodu rozwodu, bądź też, jeżeli zagrożone jest dobro małoletniego dziecka.

Dlatego dzisiaj poruszam bardzo popularny temat: ograniczenie praw rodzicielskich ojcu. Zapraszam do lektury!

Jeśli ograniczono Ci prawa rodzicielskie i szukasz wsparcia adwokata, to możesz liczyć na moją pomoc. Udzielam konsultacji online oraz konsultacji telefonicznych. Możemy też spotkać się w mojej Kancelarii Adwokackiej. Pomagam klientom z całej Polski!

Zadzwoń i umów się na konsultację!

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu – co to znaczy?

Na wstępie należy zwrócić uwagę, że określenie „ograniczenie praw rodzicielskich” nie jest poprawne, pomimo że funkcjonuje on w języku potocznym.

Otóż prawa rodzicielskie są obok obowiązków rodzicielskich elementami składającymi się na władzę rodzicielską.

Dlatego w prawie nie funkcjonuje zwrot „ograniczenie praw rodzicielskich”, a zamiast tego używa się „ograniczenie władzy rodzicielskiej”.

Na władzę rodzicielską ojca, składają się różnego rodzaju prawa: np. decydowanie o rodzaju leczenia, wybór szkoły i zawodu, wybór miejsca na wakacje itd. Wyobraź sobie, że wszystkie te prawa sumują się do puli 100%.

W przypadku rozwodu, ograniczenie praw rodzicielskich ojcu polega na tym, że nie dysponuje on już pełną, stuprocentową pulą praw, lecz niektóre z nich zostają mu odebrane. W tych sprawach w pełni decyduje matka.

Natomiast w zakresie tych praw, których ojcu nie ograniczono, nadal nie ma on wyłącznej władzy rodzicielskiej. Dzieli ją bowiem z Państwem.

Czasami jednak do ograniczenia praw rodzicielskich ojcu nie dochodzi przy rozwodzie, lecz gdy dobro dziecka jest zagrożone.

Wówczas ograniczenie praw rodzicielskich ojcu może prowadzić nawet do utraty kontroli nad dzieckiem.

Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy dziecko zostanie umieszczone w domu dziecka, ochotniczym hufcu pracy lub gdy ojciec zostanie poddany pod nadzór kuratora.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ – KOMPENDIUM WIEDZY.

Ograniczenie a odebranie praw rodzicielskich ojcu

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu należy odróżnić od ich odebrania. Otóż pierwsza z tych sytuacji odnosi się do zawężenia uprawnień, które przysługują rodzicowi, na przykład ojcu.

Natomiast odebranie praw rodzicielskich ojcu dotyczy przypadku, w którym wykonywanie władzy rodzicielskiej wiąże się z różnego rodzaju nadużyciami (przykładowo może chodzić tutaj o stosowanie przemocy wobec dziecka, uzależnienie rodzica od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających) sprawiającymi, że dobro dziecka jest poważnie zagrożone.

Jeżeli władza rodzicielska ojca została ograniczona, prawa i obowiązki rodzica zostały zawężone w sposób określony przez sąd – do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka albo dowiadywania się o nich.

W przypadku pozbawienia ojca jego praw rodzicielskich nie ma już żadnych praw i obowiązków względem swojego dziecka z wyjątkiem obowiązku alimentacyjnego. Co również ważne, dziecko może po nim dziedziczyć.

ograniczenie praw rodzicielskich ojcu

Powody i przesłanki ograniczenia praw rodzicielskich ojcu

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym istnieją dwa powody ograniczenia władzy rodzicielskiej. Otóż pierwszym z nich jest życie rodziców w rozłączeniu – najczęściej w praktyce chodzi tutaj o rozwód, drugim natomiast zagrożenie dobra dziecka.

Jeżeli chodzi o rozłączenie rodziców, wiąże się ono z tym, że dziecko będzie musiało zamieszkać z jednym z nich. W takiej sytuacji ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiemu często okazuje się uzasadnione ze względu na potrzebę szybkiego i sprawnego podejmowania decyzji dotyczących dziecka i jego spraw.

Niestety jest ono bardzo krzywdzące dla ojców, którzy chcą zachować wpływ na zachowanie dziecka.

Zresztą, jaki przyzwoity ojciec dobrze czuje się z tym, że ograniczono mu władzę nad własnym dzieckiem? Dlatego panowie chętnie podejmują walkę w sądzie, by zachować jak największy zakres władzy rodzicielskiej i mieć wpływ na rozwój dziecka. Taka walka toczy się także nawet wiele lat po rozwodzie. To zupełnie normalne postępowanie.

Zagrożenie dobra dziecka wiążę się nierzadko z negatywnym działaniem ze strony ojca. Może to być stosowanie różnych form przemocy, nadużywanie alkoholu, uzależnienie od hazardu lub zaniedbywania dzieci. W takich warunkach także sąd ogranicza ojcu prawa rodzicielskie. Oczywiście, po ustaniu tych powodów, można podjąć walkę o przywrócenie praw rodzicielskich.

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu a kontakty z dzieckiem

Ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu nie ma wpływu na jego kontakty z dzieckiem. Oznacza to, że w dalszym ciągu ma on prawo i obowiązek do utrzymywania relacji z małoletnim.

Co ważne, kontakty mogą być realizowane w różny sposób.

Przede wszystkim chodzi tutaj o ich wymiar osobisty, niemniej jednak nie można zapominać o nowoczesnych środkach komunikacji takich jak na przykład poczta elektroniczna, wiadomości SMS, czy komunikatory internetowe (np. Skype).

prawa rodzicielskie

Ograniczenie praw rodzicielskich a alimenty

Wielu rodziców zastanawia się, jaki wpływ na alimenty ma ograniczenie władzy rodzicielskiej. W rzeczywistości ograniczenie praw rodzicielskich ojcu nie ma wpływu na jego obowiązek alimentacyjny.

See also:  Rozwód z winy małżonka a alimenty

Wynika z tego wprost, że jeżeli władza rodzicielska ojca została ograniczona przez sąd, nadal musi on łożyć na utrzymanie swojego dziecka. Ze względu na pewne okoliczności kwota zobowiązania alimentacyjnego może jednak zostać przez sąd zmniejszona.

Przykładowo może to być pogorszenie stanu zdrowia zobowiązanego.

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu za granicą (w Anglii, w Niemczech)

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej coraz częściej spotyka się sytuacje, w których jeden z rodziców wyjeżdża po rozwodzie do innego kraju, nierzadko do Anglii lub Niemiec.

W takim przypadku można mówić o trwałej przeszkodzie, która uniemożliwia wykonywanie władzy rodzicielskiej. Wówczas możliwe jest zwrócenie się do sądu z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Przyczyną ograniczenia praw rodzicielskich ojcu przebywającemu za granicą jest również sama rozłąka ojca z dzieckiem.

Tego typu sprawy należą do skomplikowanych i nie zawsze udaje się je rozstrzygnąć korzystnie dla ojca. Często niestety walka sprowadza się do tego, aby ograniczenie władzy rodzicielskiej nastąpiło w jak najmniejszym stopniu. Tak, o to także warto walczyć!

Co robić, gdy dostałem pozew o ograniczenie praw do dziecka?

Wielu ojców doznaje szoku, kiedy dostaje wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Należy jednak mieć świadomość, że wcale nie jest to sytuacja beznadziejna. Konieczne jednak będzie wykazanie przed sądem, że pełnia władzy rodzicielskiej jest zgodna z dobrem dziecka. Jak to zrobić?

Otóż przede wszystkim należy wykazać, że rodzina jest ważna dla ojca oraz że interesuje się on dzieckiem. W tym celu najlepiej będzie posłużyć się odpowiednimi środkami dowodowymi.

Mogą to być zeznania świadków, ale też wydruki e-maili, wiadomości wysyłanych za pomocą różnego rodzaju komunikatorów, SMS-y, a także zeznania świadków.

Zdecydowanie najlepiej będzie, jeżeli wszelkie twierdzenia w przedmiocie niestosowności wniosku strony przeciwnej zostaną podniesione już w pisemnej odpowiedzi na pismo inicjujące postępowanie.

Należy także pamiętać, że na zakres władzy rodzicielskiej nie ma wpływu orzeczenie o winie w rozpadzie małżeństwa. A często wnioski o ograniczenie praw rodzicielskich ojcu bazuje głównie na gniewie towarzyszącemu sprawie o rozwód.

pozew o ograniczenie praw rodzicielskich

Jak ograniczyć prawa rodzicielskie ojcu?

O ograniczeniu władzy rodzicielskiej decyduje sąd. Aby zajął się on daną sprawą, należy złożyć odpowiedni wniosek. Można tego dokonać na dwa sposoby – w pozwie rozwodowym albo w odrębnym piśmie, które zainicjuje odrębne postępowanie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Bez względu na to, które rozwiązanie zostanie wybrane, należy przygotować odpowiednią strategię. Przede wszystkim trzeba zebrać materiał dowodowy, który poświadczy, że władza rodzicielska nie jest wykonywana w sposób prawidłowy. Może to być na przykład pracoholizm ojca, jego uzależnienie od hazardu bądź też przesadnie rozrzutny styl życia.

Dowodami mogą być rozmaite materiały – zdjęcia, filmy, wyciągi z kont, a także zeznania świadków. Po zapoznaniu się z nimi sąd podejmie decyzję w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej. Należy jednak pamiętać, że stronom postępowania przysługuje prawo do złożenia apelacji. Trzeba więc liczyć się z tym, że rodzic, którego władza zostanie ograniczona, zechce z niego skorzystać.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu nie jest sprawą przyjemną, jednakże czasami bywa ono konieczne. Jest tak przede wszystkim wówczas, gdy władza ta wykonywana jest w sposób niewłaściwy. W każdym razie jej ograniczenie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania sądowego. Druga strona ma jednak pewne możliwości obrony swojego interesu, z których na pewno zechce skorzystać.

Potrzebujesz pomocy adwokata w walce o dzieci?

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu.

Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn.

Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

Reprezentuję klientów walczących o dzieci w sprawach o rozwód: Adwokat od rozwodu (kliknij!)

W trudnych sprawach o dzieci działam w CAŁEJ POLSCE!

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o dzieci to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

 • Adwokat
 • Marlena Słupińska-Strysik
 • e-mail: [email protected]
 • tel. 61 646 00 40
 • tel. 68 419 00 45
 • tel. 52 511 00 65

Komentarze:

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – dobro dziecka. Praktyczne wyjaśnienia

Moje dotychczasowe doświadczenie w sprawach rodzinnych wskazuje, że wiele osób nie rozumie, co oznacza ograniczenie władzy rodzicielskiej do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Jest to o tyle problematyczne, że brak świadomości w tym zakresie dotyczy obojga rodziców i często jest wykorzystywany do rozgrywek pomiędzy nimi.

Kancelaria prawna wrocław – specjalizacja ograniczenie władzy rodzicielskiej (opis po kliknięciu)

Z czego to wynika?

Zacznijmy od początku. O władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi orzeka Sąd najczęściej w czasie rozwodu. Do roku 2015 r.

, kiedy to weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zasadą było powierzanie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców przy jednoczesnym pozostawieniu drugiemu prawa do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka.

Sąd mógł pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom tylko na ich zgodny wniosek i o ile przedstawili oni pisemne porozumienie o sposobie jej wykonywania, a Sąd nie miał wątpliwości co do tego, że będą oni współdziałać dla dobra dziecka.

Powyższe oznaczało niejako automatyczne ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, w sytuacji, w której rodzice nie przedstawili pisemnego porozumienia, nawet jeżeli nie było między nimi sporu, co do sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej. Obecnie zasadą jest, że władza rodzicielska pozostaje przy obojgu rodzicach, chyba że szczególne okoliczności przemawiają za tym, że nie będzie to zgodne z dobrem dziecka.

Zatem większość orzeczeń Sądów, które zapadły przed rokiem 2015 r. ogranicza władzę rodzicielską jednego z rodziców do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Aktualnie zdecydowanie trudniej bez istotnego powodu ograniczyć władzę rodzicielską drugiemu z rodziców, gdyż zasadą jest jej wspólne wykonywanie.

Ograniczenie do ….. co to znaczy?

Jeżeli Sąd ogranicza władzę rodzicielską do istotnych sprawach dziecka takich jak współdecydowanie o edukacji, zdrowiu, miejscu pobytu czy wyjazdach zagranicznych oznacza to, że w tym zakresie oboje rodzicie muszą decydować wspólnie! Wiele osób sądzi, że jeżeli władza rodzicielska jednego z rodziców jest ograniczona, to są oni uprawnieni do samodzielnego podejmowania decyzji o tym, gdzie dziecko pójdzie do szkoły, jakimi metodami należy je leczyć w razie zachorowania czy też, kiedy wyrobić mu paszport. Jednak nic bardziej mylnego. Sąd bowiem określa te dziedziny życia dziecka, w których rodzice powinni decydować wspólnie.

Reasumując, jeżeli masz ograniczone prawa rodzicielskie nie oznacza to, że zostałeś całkowicie pozbawiony wpływu na sposób jego wychowania. Masz bowiem prawo wyrazić swoje zdanie w większości kluczowych kwestii dotyczących osoby dziecka, a jeśli nie jesteś w stanie dojść do porozumienia z drugim rodzicem sprawę można poddać pod rozstrzygnięciu Sądu.

Jeśli masz sprawę lub chcesz wszcząć sprawę o ograniczenie władzy rodzicielskiej to jako Kancelaria prawna KHG we wrocławiu możemy Ci pomóc. W ostatnim czasie nasz zespół ds.

 rodzinnych składający się z adwokata i radcy prawnego przeprocedował taką sprawę, w której mężowi została ograniczona władza rodzicielska, gdyż zajmował się głównie “graniem na komputerze” i nie poświęcał czasu dziecku nawet jak było pod jego opieką. Nie musi zawsze występowac alkohol itd.

, nasza kancelaria prawna stara się szukać takich argumentów, które są skuteczne w praktyce, choć może nie częste w teorii prawa. Ważne aby działało i osiągało cel.

Nasza Kancelaria prawna specjalizuje się w sprawach rozwodów. Adwokaci i radcowie prawni pomagają prowadzić sprawy rozwodowe

Ograniczenie praw rodzicielskich – adwokat Iwo Klisz

Władza rodzicielska wiąże się z całym wachlarzem praw i obowiązków rodzica względem dziecka. Rodzic ma obowiązek sprawować pieczę nad dzieckiem, zapewniać mu bezpieczeństwo, dbać o jego potrzeby takie choćby jak zapewnienie jedzenia i mieszkania, a także ma prawo do zarządzania majątkiem dziecka.

 • Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i niezależnie od tego, czy dziecko urodziło się w małżeństwie, czy zostało uznane w urzędzie stanu cywilnego, prawa rodzicielskie w takim samym stopniu będą przysługiwać matce, jak i ojcu.
 • Ale bywa, że coś szwankuje i rodzic nie potrafi wywiązywać się ze swoich obowiązków, a prawa rodzicielskie są przez niego nadużywane.
 • W sytuacji gdy dobro dziecka z jakichś względów jest zagrożone, sąd opiekuńczy może ingerować w prawa rodzicielskie i nakładać na rodziców ograniczenia lub obowiązki, które mogą mieć bardzo różną postać, ale jeden cel: mają zabezpieczyć interesy małoletniego, tak by nie stała mu się krzywda.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – co oznacza?

 1. Z tego rodzaju ograniczeniem praw często spotykamy się w dwóch kontekstach.
 2. Po pierwsze ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić dlatego, że rodzice nieprawidłowo ją wykonują i jakaś instytucja (lub drugi rodzic) zawiadomiła sąd o potrzebie ingerencji.

 3. Takie ograniczenie władzy rodzicielskiej często kojarzy się z różnymi uzależnieniami rodziców, chociaż to często mylne wyobrażenie, ale o tym dalej…

Po drugie ograniczenie władzy rodzicielskiej może dotyczyć również rodziców po rozwodzie np.

poprzez pozostawienie jednemu z nich jedynie prawa do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka.

Tak naprawdę są to dwie zupełnie różne instytucje.

Zwłaszcza ta pierwsza ma za zadanie chronić dziecko przed niewłaściwym postępowaniem rodzica lub obojga rodziców, wtedy gdy dobro dziecka jest zagrożone.

Przesłanki ograniczenia władzy rodzicielskiej

Jak już wiesz, główną przesłanką ograniczenia władzy rodzicielskiej jest zagrożenie dobra dziecka. W grę mogą wchodzić takie sytuacje jak alkoholizm lub przemoc, ale też niewydolność wychowawcza. Ostatnio coraz częściej można spotkać się z sytuacjami, gdy rodzice nie radzą sobie z dzieckiem, mimo, że w domu nie ma przejawów patologii.

Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreślał to, że ograniczenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem nie ma charakteru represji wobec rodziców, a jego celem jest jedynie zadbanie o dobro dziecka.

See also:  Odzyskanie pieniędzy od byłej żony

Tyle w teorii – w praktyce wielu rodziców odbiera zarządzenia sądu jako krzywdzące zarówno dla nich jak i dla dziecka. W takich sytuacjach adwokat może pomóc zadbać o interesy uczestników postępowania i przedstawić sprawę w innym świetle, walcząc o to, by reakcja organów była rzeczywiście adekwatna do sytuacji.

Na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Tutaj mamy całe spektrum możliwości. Należy pamiętać, że kodeks podaje tylko niektóre sposoby ograniczenia władzy rodzicielskiej. Jeżeli sąd orzekający w sprawie dojdzie do przekonania, że inne sposoby ograniczenia praw rodzicielskich w danej sprawie sprawdzą się lepiej, to może je zastosować.

Pamiętaj, że władza rodzicielska może zostać ograniczona jednemu z rodziców lub obojgu rodzicom, w zależności od okoliczności.

Przykładowe sposoby ograniczenia praw rodzicielskich wymienione w kodeksie to:

 • * zobowiązanie rodzica i małoletniego do określonego postępowania np. pracy z asystentem rodziny,
 • * skierowanie do placówki zajmującej się terapią rodzinną,
 • * określenie jakie czynności nie mogą być przez rodziców podejmowane bez zgody sądu,
 • * wykonywanie władzy rodzicielskiej może zostać poddane nadzorowi kuratora,
 • * skierowanie małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi.
 • Najdalej idącą formą ograniczenia praw rodzicielskich jest umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, czy rodzinnym domu dziecka.

Musisz wiedzieć, że każde zarządzenie zmierzające do ograniczenia władzy rodzicielskiej jest połączone z kontrolą wykonywania orzeczenia. Może ona polegać na składaniu przez rodziców dziecka okresowych sprawozdań. Realizację zaleceń może również kontrolować kurator sądowy.

Czym się różnią: ograniczenie władzy rodzicielskiej i pozbawienie władzy rodzicielskiej

Te dwa rozstrzygnięcia ingerują we władzę rodzicielską w innym zakresie.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza, że rodzic nie będzie mógł decydować w jakichkolwiek kwestiach dotyczących dziecka, pozostanie mu jedynie obowiązek płacenia alimentów i prawo do realizowani kontaktów.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej z kolei może przybrać łagodne formy i może nie być mocno odczuwalne dla matki i ojca (np. składanie okresowych informacji o realizacji obowiązku). Rodzice zachowują decyzyjność w kwestiach związanych z ich córką lub synem.

W orzeczeniach sądów zarządzenia dotyczące praw rodzicielskich postrzegane są jako ostrzeżenie dla rodziców, że władza rodzicielska sprawowana jest przez nich nieprawidłowo. Następnym krokiem jest dalsze ograniczanie praw rodzicielskich, a w ostateczności pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej na wniosek jednego z rodziców

Nie zawsze jest tak, że postępowanie zmierzające do ograniczenia praw rodzicielskich toczy się z urzędu, często wniosek dotyczący ograniczenia praw rodzicielskich składa jedno z rodziców. Może mieć ku temu różne powody, często jednak chodzi o brak komunikacji z ojcem lub matką.

Również do pozbawienia władzy rodzicielskiej może dojść z inicjatywy instytucji (np. szkoła, albo ośrodek pomocy społecznej informuje sąd, że w miejscu zamieszkania małoletniego dzieje się coś niepokojącego), albo na wniosek rodzica (np. ojciec chce pozbawić praw rodzicielskich matkę, która od lat nie interesuje się dzieckiem).

Niezależnie od okoliczności do pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej może dojść tylko po przeprowadzeniu sprawy sądowej.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej wiąże się z opłatą sądową w kwocie 100 zł, podobnie jak wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich. Wnioski te należy złożyć do sądu rejonowego miejsca zamieszkania małoletniego.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej do prawa o współdecydowaniu o istotnych sprawach dziecka

 1. Takie ograniczenie dotyczy sytuacji, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu i istnieje pomiędzy nimi spór powodujący, że nie są w stanie porozumieć się co do spraw córki lub syna.

 2. Zobacz, że to wcale nie oznacza, że jedno z rodziców nadużywa swoich praw rodzicielskich i postępuje niewłaściwie w stosunku do dziecka, albo ignoruje jakiś swój obowiązek.

 3. Sądy wielokrotnie wypowiadały się na temat tego, że ograniczenie władzy rodzicielskiej do prawa o współdecydowania o istotnych sprawach dziecka nie ma nic wspólnego z brakiem kompetencji wychowawczych.

Możesz być wspaniałym rodzicem, a mimo to nie dogadywać się z matką lub ojcem dziecka

W takim przypadku sąd ogranicza prawo jednego z rodziców do współdecydowania jedynie o istotnych sprawach dziecka. Wówczas rodzic, który na co dzień przebywa z dzieckiem podejmuje samodzielnie decyzje o sprawach mniej istotnych.

 • W polskiej rzeczywistości najczęściej władza rodzicielska w tym przypadku zostaje ograniczona ojcu, bo według statystyk to z matką częściej zamieszkują dzieci po rozwodzie.
 • Uszczuplenie praw rodzicielskich w takim zakresie ma znaczenie praktyczne, a ustawodawca miał swoje powody wprowadzając takie rozwiązanie.
 • Wyobraź sobie, że skonfliktowani rodzice kłócą się dosłownie o wszystko, co dotyczy dziecka i w ogólnym rozrachunku nie wiadomo, czy dziecko może jechać na tą wycieczkę szkolną czy nie, czy może być odbierane z przedszkola przez babcię, czy wolno mu mieć telefon komórkowy itp.
 • Jeżeli rodzice mają wgląd w sprawy dziecka i wspólnie są w stanie podejmować decyzje, które go dotyczą, sąd pozostawia obojgu rodzicom pełnię władzy rodzicielskiej.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – pytania i odpowiedzi

Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, na które jak dotąd nie zlazłeś odpowiedzi, być może znajdziesz je poniżej.

Kto decyduje o tym w jaki sposób ograniczyć władzę rodzicielską?

Postanowienie kończące postępowanie wydaje sąd, ale w tym zakresie, podobnie jak w wielu innych sprawach (takich jak np. sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem) decydująca będzie opinia biegłych.

Nie będę Cię oszukiwał – najczęściej sądy wydają postanowienia zgodne z rekomendacjami biegłych, mimo że postępowanie dowodowe jest o wiele szerzej zakrojone. Warto wiedzieć, że w sprawach dotyczących ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich często pisemne opinie przedkłada szkoła do której uczęszcza dziecko.

Czy ograniczenie władzy rodzicielskiej w wyroku sądu opiekuńczego dotyczy tylko przypadków uzależnień?

Sąd często wydaje postanowienia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej w sytuacji gdy rodzice są uzależnieni od alkoholu, narkotyków, w domu panuje przemoc itp. Ale nie tylko wtedy.

Bywa, że rodzice są niewydolni wychowawczo, mimo że dziecko wychowuje się w dobrych warunkach, a rodzice starają się, by niczego mu nie brakowało. Często w opinii biegłych możemy przeczytać, że dziecko w domu nie ma nakreślonych granic, rodzice nie stawiają mu wymagań, wpadło w złe towarzystwo, wagaruje itp.

Te wszystkie okoliczności również mogą przemawiać za ograniczeniem rodzicom praw rodzicielskich przynajmniej na jakiś czas.

Czy sąd w wyroku rozwodowym może nałożyć na rodzica obowiązek ograniczający mu prawa rodzicielskie?

Coraz częściej można się spotkać z ograniczenie władzy jednego z rodziców w sytuacji kryzysu okołorozwodowego.

Jeżeli jeden z rodziców manipuluje dzieckiem i zabrania mu utrzymywania kontaktów z rodzicem, z którym nie zamieszkuje, również jest to działanie sprzeczne z dobrem dziecka, które może skutkować zobowiązaniem matki lub ojca do podjęcia terapii, a nawet ustanowieniem nadzoru kuratora sądowego.

Czy ograniczenie władzy rodzicielskiej jest ustanawiane raz na zawsze?

Nie, orzeczenia sądu opiekuńczego mogą być zmieniane, jeżeli zmienią się okoliczności.

Oczywiście gdy dziecko kończy 18 lat przestaje podlegać władzy rodzicielskiej swoich rodziców, więc i nałożone ograniczenia nie mają racji bytu.

Sąd stwierdził, że nieprawidłowo wykonuję władzę rodzicielską i umieścił dzieci w rodzinie zastępczej. Co mogę zrobić?

Oprócz odpowiednich działań procesowych, w których może pomóc Ci adwokat, powinieneś zwrócić uwagę na rekomendacje biegłych. Jeżeli zarzucają Ci niskie kompetencje wychowawcze, zapisz się do „szkoły dla rodziców”, albo na inne warsztaty dla rodziców odpowiednie do Twojej sytuacji.

Jeżeli biegli uznali, że dziecko wchodzi Ci na głowę, nie umiesz nakreślić granic, warto skorzystać z pomocy instytucji zajmujących się terapią rodzinną. Chodzi też o to, by wykazać, że Ci zależy, że się starasz i potrafisz być wobec siebie krytyczny.

Pamiętaj, że masz prawo i obowiązek widywania syna, czy córki. Nie zaniedbuj tego, bo jeżeli zaniechasz regularnych kontaktów z dzieckiem nawet najlepszy adwokat nic nie wskóra w sądzie.

Wszczęto postępowanie z urzędu. Czy zabiorą mi dzieci?

Jeżeli dopiero wszczęto sprawę o ograniczenie władzy rodzicielskiej, nie panikuj. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej czy placówce opiekuńczo- wychowawczej to ostateczność. Bardziej prawdopodobne jest nałożenie na Ciebie określonych obowiązków dotyczących dziecka lub wydanie innych, mniej radykalnych zarządzeń, choć oczywiście wszystko zależy od sprawy.

Warto, by sprawdzona kancelaria podpowiedziała Ci co robić dalej i jakie wnioski lub pisma można złożyć w sprawie.

Sąd ograniczył mi władzę rodzicielską poprzez ustanowienie nadzoru kuratora. Na czym to polega?

To jeden z najczęstszych sposobów ingerencji w sposób wykonywania władzy rodzicielskiej. Kurator sądowy będzie systematycznie składał wizyty rodzinie i sporządzał tzw. karty nadzoru, które następnie trafią do sądu.

Co jeśli nie będę współpracował z kuratorem?

W przypadku braku współpracy rodziny z kuratorem sąd może wydać nowe zarządzenie i ograniczyć władzę rodzicielską w inny sposób np. umieścić dziecko w rodzinie zastępczej.

Może Cię także zainteresować:

 • Rozwód z orzekaniem o winie

Leave a Reply

Your email address will not be published.