Miejsce zamieszkania dziecka w czasie rozwodu

Miejsce zamieszkania dziecka w czasie rozwodu

Rozwodzicie się. Droga, którą do tej pory razem podążaliście, rozeszła się w dwie różne strony. Do rozstrzygnięcia pozostaje jednak jedna ważna sprawa. Powinniście zdecydować, jakie będzie miejsce zamieszkania Waszego dziecka po rozwodzie.

Określenie miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie nie jest niezbędnym elementem wyroku rozwodowego. Przyjęło się jednak, że sądy i tak zamieszczają wzmiankę o nim w wyroku. Np. w ten sposób:

„… i ustala miejsce zamieszkania małoletnich w każdorazowym miejscu zamieszkania matki dzieci”.

Zauważyłeś, że brakuje tu dokładnego adresu? Prawidłowo. W wyroku nie wpisuje się tego typu danych. Zawsze przecież można się przeprowadzić.

Pamiętaj też, że zgodnie z polskim prawem nie można rozdzielić rodzeństwa. Wszystkie dzieci powinny mieć miejsce zamieszkania przy jednym (tym samym) rodzicu.

Kiedy jesteście zgodni co do miejsca zamieszkania dziecka

Możecie wspólnie zdecydować, z kim będzie przebywało na co dzień. W tym celu najlepiej:

 • opisać tę kwestię w porozumieniu wychowawczym
 • albo, jeśli nie było zawierane, złożyć stosowny wniosek bezpośrednio w odpowiedzi na pozew.

Miejsce zamieszkania dziecka – gdy nie możecie dojść do porozumienia

Decyzję o tym, z kim zamieszka małoletni, podejmie sąd. Weźmie pod uwagę punkt widzenia obojga rodziców. Musisz przekonać sędziego, dlaczego to właśnie z Tobą powinno mieszkać Twoje dziecko. Nawet Twoje zachowanie podczas zeznań może wpłynąć na jego decyzję. Ale przede wszystkim będzie on kierował się dobrem dziecka.

Sędzia zapozna się z dowodami, o których przeprowadzenie będziesz wnioskować. Aby wykazać, że lepiej zajmiesz się dzieckiem na co dzień niż drugi rodzic, warto wykorzystać:

 • zeznania świadków,
 • dokumenty, np. opinie nauczycieli ze szkoły lub przedszkola dziecka, albo opinie obrazujące zdolności wychowawcze rodzica; te dokumenty można przygotować jeszcze przed rozprawą sądową,
 • opinię biegłych psychologów,
 • opinię psychologiczno-pedagogiczną opracowaną przez OZSS.

Wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka – jak napisać?

Na przykład w ten sposób:

„Wnoszę o pozostawienie obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej nad małoletnim X, z ustaleniem miejsca zamieszkania małoletniego w każdorazowym miejscu zamieszkania jego matki Y”.

Czy dziecko może samo zdecydować z kim zamieszka?

Raczej nie. Może oczywiście przedstawić sędziemu swój punkt widzenia, ale:

 • wysłuchanie dziecka w sądzie nie jest powszechną praktyką. Przepisy, które na to pozwalają, nie są precyzyjne. Wszystko zależy od sędziego. To on zdecyduje, czy dziecko jest wystarczająco dojrzałe, by brać jego zdanie pod uwagę. Więcej na ten temat w artykule Czy w sprawach rodzinnych można przesłuchać małoletnie dziecko?
 • Jeśli sąd wysłucha tego, co małoletni ma do powiedzenia, nie musi się zgodzić z nim w kwestii zamieszkania. Dziecko chce mieszkać z ojcem, ale sędzia może stwierdzić, że z codziennej opieki lepiej wywiązuje się matka. Że to ona lepiej dba o zdrowie dziecka i bardziej troszczy się o jego edukację.

Opieka naprzemienna a miejsce zamieszkania dziecka

Domagaliście się opieki naprzemiennej. Sąd przychylił się do Waszego wniosku. Teraz Wasza pociecha będzie spędzać jeden tydzień u mamy, jeden u taty. Jednak w wyroku rozwodowym sędzia wpisze miejsce zamieszkania dziecka u jednego z rodziców.

Przeczytaj więcej o opiece naprzemiennej.

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie – osobna sprawa sądowa

Proces rozwodowy jeszcze się nie rozpoczął, ale już nie możecie porozumieć się, z kim ma przebywać Wasz smyk. Możesz wnieść o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka w postępowaniu przed sądem rodzinnym. W tym celu powinieneś złożyć stosowny wniosek do sądu rejonowego.

To, z kim zamieszka Twoje dziecko zależy w dużej mierze od tego, jak dogadacie się z drugim rodzicem. Brak porozumienia w tej sprawie, to kolejne nerwy i dłuższy czas do uzyskania rozwodu.

Mam nadzieję, że artykuł zaspokoił Twoją ciekawość. Jeśli Ci się podobał, zostaw komentarz. Będzie mi miło, bo nieźle się przy nim napracowałam.

Miejsce zamieszkania dziecka w czasie rozwodu

Rozwód, a miejsce zamieszkania dziecka

 • Przed rozwodem oczywistym jest, że dziecko zamieszkuje razem z rodzicami jednak po ustaniu małżeństwa powstaje problem określenia gdzie dziecko faktycznie zamieszkuje.
 • Zgodnie przepisami kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, a więc mówiąc o miejscu zamieszkania na gruncie prawa cywilnego, nie mówimy o dokładnym adresie, gdzie dana osoba zamieszkuje, lecz o miejscowości.
 • Zgodnie z kodeksem cywilnym, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców, albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
 • Problem z ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka pojawia się, gdy pomiędzy rodzicami został orzeczony rozwód, rodzice nie mieszkają wspólnie, a ponadto oboje posiadają pełną władzę rodzicielską.
 • W takim przypadku, zgodnie kodeksem cywilnym, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.

Miejsce zamieszkania dziecka, gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców?

W takim wypadku miejsce zamieszkania dziecka określa sąd opiekuńczy i może uczynić to już w wyroku rozwodowym.

Należy Pamiętać, że kwestia ustalenia miejsca zamieszkania dziecka w związku z rozwodem rodziców Sąd obligatoryjnie rozstrzyga w wyroku rozwodowym (w przypadku braku zgodnego wniosku stron o nieorzekanie o takich kontaktach).

Miejsce zamieszkania dziecka w czasie rozwodu

Jak Sąd ustala miejsce zamieszkania dziecka w wypadku rozwodu ?

 1. Sąd ustalając miejsce pobytu dziecka nie wskazuje konkretnego adresu, wskazuje natomiast, że dziecko mieszka w każ razowym miejscu zamieszkania jednego rodzica.

 2. Również w przypadku zastosowania przez Sąd tak zwanej opieki naprzemiennej Sąd może ustalić miejsce zamieszkania dziecka u jednego z rodziców co w późniejszym czasie może okazać się bardzo istotna kwestią.

 3. Podstawa prawna:
See also:  Odstąpienie od orzekania o winie a alimenty

• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296, ze zmianami.) ,

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1995 r., Nr 83, poz. 417 ze zmianami),

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami).

Adwokat Warszawa rozwód.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka – wniosek i orzecznictwo

Miejsce zamieszkania dziecka w czasie rozwodu

Miejsce zamieszkania dziecka reguluje prawo cywilne, zazwyczaj jest to miejsce zamieszkania rodziców lub jednego z rodziców. W przypadku rozstania rodziców konieczne jest ustalenie miejsca jego pobytu przez sąd. Sprawdź, ile może to trwać i jak wygląda orzecznictwo w tym zakresie.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka – co to jest?

W momencie rozstania rodziców dziecka, konieczne jest ustalenie miejsca zamieszkania dziecka (tzw. miejsce pobytu dziecka). Ustalenie pobytu zależy od wielu czynników, w szczególności zaś od: kompetencji i predyspozycji wychowawczych rodziców oraz rozsądnych życzeń dziecka.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka może nastąpić na drodze sądowej oraz na drodze pozasądowej wskutek mediacji i ugody zawartej przed mediatorem sądowym. Miejsce pobytu dziecka może się zmieniać w trakcie jego rozwoju.

Do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, spraw o ustalenie miejsca zamieszkania może być kilka.

Na czas trwania postępowania lub postępowania rozwodowego rodziców dziecka, można wystąpić o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka.

Jak powinien wyglądać wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka?

Aby dokonać sądownego ustalenia miejsca zamieszkania należy sporządzić odpowiedni wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka. Nie istnieje jeden uniwersalny wzór wniosku o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka.

Sam wniosek należy dobrze uzasadnić. Uzasadnienie powinno odnosić się do faktycznej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka.

Wraz z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu, warto złożyć wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka na czas trwania postępowania.

Opłata sądowa od wniosku o ustalenie miejsca pobytu dziecka wnosi 100 zł.

Miejsce pobytu dziecka przy matce

Po rozstaniu się rodziców należy ustalić, z którym z rodziców dziecko zamieszka. W Polsce najczęściej dzieci mają ustalone miejsce pobytu przy matce.

Uzasadnienie wniosku o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy matce winno odnosić się szeroko i szczegółowo do sytuacji opiekuńczo-wychowawczej danego dziecka, postaw rodziców oraz ich kompetencji i predyspozycji wychowawczych

Co daje wniosek o ustalenie miejsca pobytu? Dziecko ma wtedy ustalone jedno miejsce zamieszkania – u jedno z rodziców np. każdorazowo miejsce zamieszkania dziecka jest przy matce.

W przypadku, gdy pobyt dziecka zostanie ustalony w miejscu zamieszkania matki, ojciec dalej ma prawo do kontaktów z dzieckiem, w szczególności do kontaktów osobistych i zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania, a także kontaktów za pomocą komunikatorów internetowych.

Miejsce pobytu dziecka przy ojcu

Nie do rzadkości należą sytuacje, w których miejsce zamieszkania dziecka ustalone jest przy ojcu.

Po rozstaniu rodziców sytuacja ojca jest taka sama jak sytuacja matki. Ojciec można wszcząć sprawę o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy ojcu. Miejsce zamieszkania dziecka zależy od aktualnej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka. Nie należy zapominać także o rozsądnych życzeniach dziecka.

Ile trwa sprawa o ustalenie miejsca pobytu dziecka?

Sprawa o ustalenie miejsca pobytu dziecka, w której przesłuchiwani są świadkowie oraz przeprowadzany jest dowód z OZSS (Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów), dowód z opinii biegłego psychologa, dowód z opinii biegłego psychiatry itd.

Sprawa może trwać nawet kilkanaście miesięcy przed sądem pierwszej instancji. Wobec tego kluczowe jest zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka na czas trwania postępowania albo na czas trwania procesu o rozwód.

Sprawa o ustalenie miejsca pobytu dziecka jest delikatną sprawą z zakresu prawa rodzinnego i wymaga wielu umiejętności nie tylko z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego, ale także psychologii i psychiatrii sądowej.

Sądowe ustalenie miejsca pobytu dziecka a orzecznictwo

Orzecznictwo sądów powszechnych w zakresie sądowego ustalenia miejsca pobytu dziecka jest bardzo bogate.

Należy zwrócić uwagę na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1998 r. I CKN 1122/98,  w którym wskazano, że sąd opiekuńczy, kierując się dobrem małoletniego, bierze pod rozwagę również powszechnie znane zasady psychologii rozwojowej i pedagogiki, z których wynika że dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje kontaktu z obojgiem rodziców.

 • W pierwszym okresie życia dziecka ważniejsze są kontakty z matką, a w latach późniejszych, szczególnie, gdy jest to chłopiec – niezbędne są również kontakty z ojcem.
 • W sprawie opiekuńczej dotyczącej małoletniego sąd ma obowiązek zapoznać się z jego stanowiskiem, jeżeli stopień dojrzałości małoletniego na to pozwala i jest to celowe.
 • W każdym takim przypadku sąd rozważa możliwość uwzględnienia rozsądnego życzenia małoletniego, jeżeli jest to zgodne z jego dobrem.
 • Autor: Adwokat Anna Gręda-Adamczyk
 • Czytaj też: Wyjazd dziecka za granicę po rozwodzie – czy potrzebna jest zgoda?

Udostępnij:

Ustalenie miejsca pobytu dziecka po rozwodzie – Prawo rodzinne

Kiedy rodzice decydują się na rozstanie, dzielą między sobą nie tylko majątek, ale także obowiązki i finanse związane z ich pociechą.

Jednym z koniecznych ustaleń jest wówczas miejsce zamieszkania dziecka. Można to zrobić polubownie i bezkonfliktowo, ale w niektórych przypadkach ingerencja sądu jest konieczna ze względu na dobro najmłodszych.

Wyjaśniamy więc, jak wygląda ustalenie miejsca pobytu dziecka.

Porada prawna online

 

Co jest miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską?

Szukając rzetelnych informacji na temat mechanizmów prawnych, które regulują formalne podstawy relacji rodzinnych, najlepiej sięgnąć do źródła, czyli Kodeksu cywilnego.

See also:  Podział działalności gospodarczej między małżonków

Art 25. kc. wskazuje, że miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której człowiek przebywa z zamiarem stałego pobytu. Z kolei jeśli chodzi o małoletniego, to zgodnie z art. 26. § 1.

miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania jego rodziców lub jednego z nich („któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej”).

W przypadku, gdy i matka, i ojciec sprawują władzę rodzicielską na równi, ale mają osobne miejsce zamieszkania, przepisy dają dwie ogólne alternatywy:

 • miejsce zamieszkania dziecka jest u rodzica, u którego stale przebywa;
 • jeśli dziecko u żadnego z rodziców nie przebywa na stałe, miejsce pobytu ustala sąd opiekuńczy.

Kiedy trzeba ustalić miejsce zamieszkania dziecka?

W praktyce powyższe przepisy wyglądają tak, że ustalenie miejsca pobytu dziecka ma miejsce, kiedy rodzice się rozstają i oboje chcą widywać się z dzieckiem w swoich własnych miejscach zamieszkania.

Mamy tu na myśli nie tylko rozwód, ale także separację czy rozpad związku partnerskiego. Innymi słowy, każdą sytuację, w której rodzice dotychczas mieszkający razem postanawiają zamieszkać osobno.

 

Ustalenie miejsca pobytu dziecka przez rodziców

Niezależnie od tego, czy rozstanie rodziców wiąże się z rozwodem czy nie, do ustalenia miejsca zamieszkania dziecka nie trzeba angażować sądu – rodzice mogą rozwiązać to między sobą lub między sobą i pociechą, która ma przecież dużo do powiedzenia w sprawie.

W określenie miejsca zamieszkania dziecka nie musi ingerować sąd, jeśli byli rodzice potrafią dojść do porozumienia – tym bardziej, jeśli pełna władza rodzicielska przysługuje obu stronom. W większości sytuacji po rozstaniu dziecko stale przebywa z matką, a z ojcem systematycznie się spotyka.

Nie jest to oczywiście reguła – gdy tego wymaga dobro dziecka, jego miejsce zamieszkania może być u ojca.

Jeśli ma dojść do rozwodu, wszystkie sprawy związane z pociechami najlepiej ustalić polubownie, mając na względzie dobro dziecka, a nie własne niesnaski. Miejsce zamieszkania dziecka nie będzie poruszane na sali sądowej, jeśli rodzice nie uwzględnią tego w pozwie rozwodowym.

Co jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia? Czy sądowe ustalenie miejsca pobytu dziecka jest jedyną opcją? Na szczęście nie – wielu parom pomagają mediacje prowadzone przez adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym.

Na takich spotkaniach można porozumieć się w temacie wszystkich kwestii dotyczących wychowania dziecka: alimentów, władzy rodzicielskiej, formy i częstotliwości kontaktów, dysponowania majątkiem dziecka, a także miejsca zamieszkania.

 

Ustalenie miejsca pobytu dziecka przez sąd

Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka może odbyć się na rozprawie rozwodowej lub niezależnie od rozpadu małżeństwa. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, kiedy rodzice nie mogą sami dojść do porozumienia, np. jeden chce ograniczyć władzę rodzicielską drugiego.

Żeby do gry wkroczył sąd opiekuńczy, rodzic sprawujący pieczę nad małoletnim musi złożyć wniosek o ustalenie, że miejscem zamieszkania dziecka jest jego własne miejsce zamieszkania. Wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka jest pismem procesowym, więc jego napisanie najlepiej powierzyć adwokatowi specjalizującemu się w prawie rodzinnym.

Jeśli pełna władza rodzicielska należy tylko do jednego z rodziców (drugi jest jej pozbawiony lub ma ograniczoną władzę rodzicielską), sąd ustali miejsce pobytu dziecka przy nim. Jeśli jednak oboje mają powierzoną pełnię władzy rodzicielskiej nad małoletnim i żyją osobno, sąd będzie potrzebował uzasadnienia wniosku. Podczas postępowania zostaną zbadane następujące kwestie:

 • z kim dziecko mieszkało do tej pory i jakie relacje ma z obojgiem rodziców;
 • jak realizowana była do tej pory władza rodzicielska;
 • w jakim stopniu rodzice znają tryb życia dziecka (edukacja, zdrowie, środowisko znajomych) i jego potrzeby;
 • gdzie było wspólne miejsce zamieszkania rodziców przed rozstaniem;
 • jak cechy charakterologiczne rodziców wpływają na wychowanie dziecka i który z nich ma większe predyspozycje opiekuńczo-wychowawcze.

Żeby sąd rozstrzygający o istotnych sprawach dziecka poznał odpowiedzi na powyższe pytania, niezbędne są dowody, które przekonująco uzasadnią wniosek o ustalenie miejsca pobytu – należą do nich:

 • wywiad środowiskowy,
 • opinia biegłego, czyli psychologa i pedagoga,
 • opinia dziecka, którego miejsce zamieszkania jest ustalane (jeśli jest na tyle dojrzałe),
 • zeznania świadków opisujących sposób sprawowania władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców,
 • dokumentacja, np. wnioski prywatnego psychologa, pisma urzędowe,
 • zdjęcia przestrzeni przeznaczonej dla dziecka w domu rodzica.

Sprawami o ustalenie miejsca pobytu dziecka – tak jak innymi przypadkami z zakresu prawa rodzinnego – zajmuje się adwokat Jaśków. Rolą prawnika jest nie tylko doprowadzenie sprawy do zwycięstwa, ale także dostrzeżenie najważniejszych problemów – potrzeby poczucia bezpieczeństwa dziecka czy zapewnienie mu zdrowia fizycznego i psychicznego.

Skutki ustalenia miejsca pobytu dziecka

Szeroko rozumiane dobro dziecka obejmuje nie tylko kwestie miejsca pobytu, ale także wsparcia finansowego od obojga rodziców. Ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego wpływa na kwestię alimentów, bo wskazuje, który rodzic zajmuje się najmłodszym na co dzień, a tym samym ma prawo do złożenia pozwu o alimenty.

Rodzic, który nie zgadza się z miejscem zamieszkania dziecka ustalonym przez sąd, może wystąpić z apelacją do sądu okręgowego.

Zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka na czas postępowania

Postępowanie rozwodowe może ciągnąć się miesiącami, a nawet latami, tym bardziej jeśli częścią procesu jest ustalenie władzy rodzicielskiej. Gdzie dziecko mieszka w tym czasie? Rodzic może wystąpić o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka. Odpowiedni wniosek składa się razem z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu.

See also:  Czy opieka nad dzieckiem w weekendy jest opieką naprzemienną?

Na czas postępowania rozwodowego można złożyć również wniosek o zabezpieczenie alimentów i kontaktów z dzieckiem.

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka

Spraw o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka może być kilka.

Jeśli przykładowo miejsce pobytu dziecka zostało najpierw ustalone przy matce, ale potem z podobnym żądaniem wystąpi jego ojciec i sąd zmieni decyzję, to ojciec może wnioskować o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, a w konsekwencji o zasądzenie alimentów od matki dziecka. Innymi słowy, zarówno miejsce zamieszkania dziecka, jak i alimenty nie są ustalane przez sąd raz na zawsze.

Zmiana miejsca zamieszkania należy do istotnych spraw dziecka i może wpłynąć na wiele aspektów jego życia społecznego, edukacji, zdrowia itp. Sąd weźmie to pod uwagę przy ocenie dobra dziecka. 

Zadzwoń!

 

FAQ:

Ustalenie miejsca pobytu dziecka a władza rodzicielska – jak na siebie wpływają?

Miejscem pobytu dziecka jest miejsce zamieszkania rodzica, który sprawuje władzę rodzicielską. Jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom mającym osobne domy, miejsce zamieszkania dziecka jest tam, gdzie pociecha stale przebywa.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka – jak się za to zabrać?

Rodzice mający pełnię władzy rodzicielskiej i osobne miejsca zamieszkania mogą porozumieć się w kwestiach pociech bezkonfliktowo – np. podczas mediacji z adwokatem. Jeśli jednak sprawę ma przejąć sąd opiekuńczy, jeden z rodziców musi złożyć wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka. Można dołączyć go do pozwu rozwodowego.

Jak napisać wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka?

We wniosku musi się znaleźć przede wszystkim odpowiednie uzasadnienie, w którym udowodnimy, dlaczego miejsce zamieszkania dziecka ma być przy nas. Po drugie taki wniosek jest pismem procesowym – musi spełniać więc szereg wymogów formalnych. Napisanie wniosku o ustalenie miejsca pobytu dziecka najlepiej zlecić prawnikowi.

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie

Rozwód rodziców jest dla dziecka wielkim przeżyciem, ponieważ najczęściej wiąże się z tym, że jednego z opiekunów będzie widywało rzadziej niż drugiego.

Należy jednak pamiętać, że ustalenie miejsca zamieszkania nieletniego jest sprawą kluczową, ponieważ chodzi wyłącznie o jego dobro. Tak więc, w treści wyroku rozwodowego sąd ma obowiązek zdecydować także o pełnionej władzy rodzicielskiej.

Musi także wskazać centrum życiowe dziecka, które ma być podyktowane głównie względami praktycznymi i dobrem jego rozwoju.

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

Zgodnie z art. 26 § 1 k.c. miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest co do zasady miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Sytuacja jest najprostsza wówczas, gdy strony są zgodne odnośnie wychowania i kontaktów z dzieckiem. W takiej sytuacji rzadko się zdarza, by Sąd nie uwzględnił stanowiska rodziców w zakresie miejsca zamieszkania nieletniego.

Jak to jednak bywa, życie pokazuje, że wcale nie jest tak łatwo i strony nie są w stanie samodzielnie się porozumieć. Adwokat od rozwodów reprezentuje więc ich również na etapie postępowanie o ustalenie władzy rodzicielskiej.

Pojawia się jednak jeszcze jeden problem. Co zrobić w sytuacji, gdy oboje rodzice po rozwodzie mają pełną władzę rodzicielską, a ten u którego nieletni mieszka przez dłuższy czas planuje przeprowadzkę na drugi koniec Polski? Sprawy tego typu zaliczane są do tzw. istotnych spraw dziecka, dlatego drugi z opiekunów musi wyrazić zgodę na przeprowadzkę.

Brak zgody na przeprowadzkę dziecka po rozwodzie

Wiadomo, jeżeli obojgu rodzicom zależy w równym stopniu na dziecku i chcą je widywać zapewne nie wyrażą zgody na żaden wyjazd.

Co wówczas możemy zrobić? Mimo, że sprawa się komplikuje, powinniśmy wystąpić do Sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, w tym wypadku o wyrażenie zgody na zmianę miejsca zamieszkania potomka.

W tym przypadku adwokat od rozwodów i spraw rodzinnych może okazać się pomocny z uwagi na znajomość przepisów, co pozwoli znacząco skrócić czas oczekiwania na wokandę i wyrok. Pamiętajmy, wyjazd bez zgody ex – małżonka może być przyczyną kłopotów.

Ograniczona władza rodzicielska a przeprowadzka z dzieckiem

Pojawia się kolejne pytanie, co w sytuacji, gdy Sąd nam powierzył władzę rodzicielską, a drugiemu ograniczono możliwość współdecydowania a istotnych kwestiach dotyczących nieletnich np. edukacja, leczenie, wyjazdy zagraniczne itp.

Czy wówczas możemy zmienić miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie bez zgody ex-małżonka? Pamiętajmy, ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców do określonych uprawnień wobec dziecka nie oznacza automatycznie wyłączenia go z możliwości współdecydowania o niektórych istotnych sprawach swojej pociechy.

Tak więc, chcąc uniknąć kłopotów, adwokat od spraw rozwodowych i rodzinnych pomoże nam uzyskać zgodę na przeprowadzkę.

Tylko rodzic wykonujący jednoosobowo władzę rodzicielską decyduje sam o miejscu pobytu dziecka. Co więcej, wola małoletniego pozostającego pod władzą rodzicielską nie rozstrzyga o jego miejscu zamieszkania w sensie prawnym.

Rozwód rodziców nie rozchodzi się echem u dzieci, dlatego warto zadbać o ich dobro i jak najszybciej rozwiązać sporne kwestie. W sprawach rodzinnych pomoże nam adwokat od rozwodów, który dodatkowo podpowie, co i w jaki sposób należy zrobić, by bez szkody dla małoletnich formalnie zakończyć związek małżeński.

Leave a Reply

Your email address will not be published.