Podział pieniędzy ze sprzedaży samochodu po rozwodzie

Wartość majątku wspólnego. Pamiętajmy, że ustalenie składu i wartości majątku wspólnego jest dla sądu bardzo ważne. Bez prawidłowego ustalenia tych elementów nie jest możliwy prawidłowy podział między małżonkami.

Zatem w pierwszej kolejności we wniosku, jak i w odpowiedzi na wniosek o podział majątku wspólnego należy skupić się na tym obszarze, aby prawidłowo ustalić skład majątku małżeńskiego.

 Jak pomagam – Moja osobista historia –  Kontakt

Sąd ustala, jaki jest wasz majątek!

Dodatkowo w tym zakresie również sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, aby ściśle ustalić, co wchodzi w skład i wartość majątku wspólnego. Pamiętajmy że gdy przyczyną ustania wspólności majątkowej jest orzeczenie rozwodu, datą ustania tej wspólności jest dzień uprawomocnienia się wyroku, a nie dzień orzeczenia.

Mój kanał YOUTUBE – KLIKNIJ – ZAPRASZAM 

Rozdzielność a podział majątku 

Jeżeli natomiast zawarliśmy umowę małżeńską o rozdzielność, wówczas w tej rozdzielności jest określony dzień, w którym ustała wspólność małżeńska. Jeżeli nie mamy rozdzielności – a mamy rozwód – liczy się dzień uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Zatem skład majątku wspólnego powinien zostać ustalony na podstawie wszelkich dostępnych dowodów. Jeżeli więc ktoś zbył jakiś składnik majątku wspólnego, również musimy go wymienić we wniosku o podział majątku wspólnego.

Najistotniejszy jest dzień, w którym ustała wspólność małżeńska. 

Mąż sprzedał samochody – czy należą mi się pieniądze?

Ostatnio napisała do mnie klientka:

“Pani Mecenas, co mam zrobić? Mąż sprzedał dwa samochody o wartości około 120 000 zł. Jesteśmy jeszcze przed podziałem majątku. Między nami ustała wspólność małżeńska, bo mąż chciał, żebyśmy podpisali rozdzielność majątkową.

Jesteśmy w trakcie sprawy o rozwód w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Oczywiście jest to trudny rozwód, bo ja chcę dochodzić winy i wnoszę o wysokie alimenty. Pani Mecenas, on myśli, że jak sprzedał samochody, to nie one wchodzą w skład majątku wspólnego.

Czy mogę ubiegać się o pieniądze? Mieszkamy w Piasecznie”. 

Sprzedaż przy podziale majątku wspólnego 

Jak wyglądała moja odpowiedź – Szanowna Pani, oczywiście, że może się Pani ubiegać się o pieniądze. W pozycji nr 1 wniosku o podział majątku wspólnego należy wskazać szacunkową wartość samochodów, które zostały sprzedane. Ma Pani prawo do połowy wartości tych samochodów.

Stąd też skład majątku wspólnego we wniosku o podział majątku wspólnego jest elementem kluczowym. Punktem zaczepnym może być instytucja wysłuchania uczestników zgodnie z procedurą określoną w artykule 682 Kodeksu postępowania cywilnego.

Jeżeli strony są zgodne w tym zakresie i nie ma w żadnych wątpliwości co do składników majątku, wówczas można przejść o krok dalej.  

Podział pieniędzy ze sprzedaży samochodu po rozwodzie

Jeżeli masz wątpliwości, zapraszam Cię do kontaktu – KONTAKT

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Ukrywanie majątku przy sprawie o podział majątku 

Pamiętajmy, że sąd może również zwrócić się do odpowiednich instytucji celem uzyskania informacji.

Jeżeli na przykład ktoś przez wiele lat oszczędzał na różnych kontach bankowych, a my nie mamy wiedzy o tym, jakie są to oszczędności, wówczas w tym zakresie warto poprosić sąd, aby zwrócił się do banku w celu uzyskania informacji o saldzie. Saldo liczy się na dzień, w którym między państwem doszło do ustania wspólności majątkowej.

Na jaką wartość zostanie wyceniona nieruchomość? Sposoby wyceny wartości nieruchomości przy podziale majątku.

Jeżeli masz pytania zapraszam Cię do kontaktu KONTAKT .

Art. 152 ust. 1 u.g.n.: [ USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ] 

[ SPOSOBY ] Sposoby określania wartości nieruchomości, stanowiące podej­ścia do ich wyceny, są uzależnione od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości.

Art. 152 ust. 2 u.g.n.: [ USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ] Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu po­dejść: porównawczego, dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierające­go elementy podejść poprzednich.

Co z funduszami emerytalnymi? 

Oczywiście sąd również może zwrócić się o informacje związane z funduszami emerytalnymi – w szczególności o informację o stanie jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na nich przez każdego z małżonków oraz zakładu ubezpieczeń danych na temat umów ubezpieczenia zawieranych przez jednego z małżonków i podjętych z tego tytułu wypłat. Te kwestie są uregulowane w ustawie z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz w ustawie z 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych ubezpieczonych w funduszu gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Wartość majątku wspólnego. Ustalanie majątku przez sąd.

Dzieli się cały majątek. Zatem zgodnie z artykułem 684. Kodeksu postępowania cywilnego sąd z urzędu musi ustalić skład majątku wspólnego. Pytanie, czy sam sąd będzie przeprowadzał dochodzenie w zakresie tego, jakie są składniki majątku? W tym zakresie wypowiedział się Sąd Najwyższy.

Zgodnie z postanowieniem z 18 stycznia 1968 roku, zasługuje na uwzględnienie artykuł, o którym mówiłam, czyli artykuł 684  – polega na tym, że sąd w dążeniu do ukończenia podziału majątku powinien zwrócić uwagę małżonkom na potrzebę wskazania całego majątku podlegającego podziałowi oraz nie jest związany wnioskami małżonków.

Jeżeli z ich oświadczeń wyniknie, że istnieje jeszcze inny majątek wspólny wymagający podziału, przepis powyższy nie daje sądowi uprawnień do prowadzenia z urzędu dochodzeń, czy i jaki istnieje inny wspólny majątek. 

Byłoby to zresztą niecelowe, jeśli się uwzględni, że żaden przepis prawa nie zabrania małżonkom czynić między sobą darowizn i przekształcać tym samym majątku wspólnego w majątek osobisty jednego z małżonków.

Małżonkowie mogą poza tym dokonać zgodnego podziału majątku, zaś zadaniem sądu jest ich do tego nakłaniać (art. 622 § 1 k.p.c.

), a nie zmuszać do prowadzenia postępowania, które może być sprzeczne z ich interesem i dobrem rodziny (źródło: SN  postanowienie z 18 stycznia 1968 roku).

Czy ustalać i na jakiej podstawie wartość rzeczy ruchomych? 

Przedmiotem podziału są również oczywiście rzeczy ruchome, które były objęte wspólnością w momencie ustania, które w chwili podział majątku wspólnego nadal znajdują się w majątku małżeńskim. Jeżeli natomiast rzeczy zużyły się, np. garnek kuchenny się spalił, wówczas oczywiście nie wchodzą w skład tego majątku.

Darowizna od rodziców a podział majątku

Istotne są również nasze twierdzenia. Jeżeli np. uważamy, że rzeczy ruchome takie jak telewizor albo wyposażenie kuchni zostały zakupione przez rodziców i darowane na rzecz jednego z małżonków, wówczas należy wnosić, iż jest to majątek osobisty. W takich sytuacjach warto powołać świadków, którzy potwierdzą niniejszą okoliczność.

W odpowiedzi na wniosek o podział majątku

Dlatego też w odpowiedzi na wniosek o podział majątku wspólnego warto wskazać np.

“w zakresie rzeczy ruchomych stanowiących wyposażenie, iż przedmioty takie jak telewizor, odkurzacz iRobot, Termomix o wartości 8000 zł zostały zakupione przez rodziców i darowane tylko i wyłącznie mi.

Na potwierdzenie powyższego wnoszę dowód w postaci screenów wiadomości SMS, który wskazuje, że rodzice mówią, iż kupili mi w prezencie niniejsze wyposażenie. Dodatkowo proszę również powołać moich rodziców na okoliczność udowodnienia, dla kogo zostały zakupione niniejsze rzeczy ruchome”.

Dowody przy podziale majątku 

W odpowiedzi na wniosek a ustalenie zasad podziału majątku warto również załączyć odpowiednie wnioski dowodowe. To jest właśnie ten moment, kiedy zgłaszamy wnioski dowodowe.

Wobec tego piszemy: “Wnoszę o dopuszczenie dowodu z np. przesłuchania wnioskodawcy, zeznań świadków, wiadomości SMS np. stan konta sprzed małżeństwa, wskazującego, jaka wartość była wówczas na zgromadzonym rachunku oszczędnościowym”.

Czy warto podejmować się mediacji w sprawach o podział majątku?

Zdecydowanie tak, albowiem może to znacznie ułatwić nam całą procedurę.

Pamiętajmy, że w przypadku spraw o podział majątku niekiedy bardzo trudno jest sprawiedliwie rozdzielić majątek między małżonkami.

See also:  Umowa notarialna dotycząca podziału majątku po rozwodzie

Sądy stają przed bardzo ważną decyzją i zastanawiają się, czy fizycznie podzielić nieruchomość, czy może dojść do sprzedaży, a może jest szansa na jakieś ugodowe pozasądowe rozwiązanie problemu.

Podział majątku może trwać kilka lat 

Niekiedy postępowania o podział majątku wspólnego trwają latami.

Z mojego punktu widzenia jako adwokata zajmującego się sprawami rodzinnymi i specjalizującego się sprawami o rozwód i podział majątku, wiem jedno – zawsze trzeba dążyć do ugody. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe.

Jak wygląda procedura ze skierowaniem postępowania do mediacji? Jeżeli taka zgoda jest, wówczas mediator zapoznaje się z aktami i jeżeli dojdzie do zawarcia ugody, konieczne jest zatwierdzenie jej przez sąd. 

Wartość majątku wspólnego. Jakie są plusy zawarcia ugody?

Dzięki możliwości zawarcia ugody strony zdecydowanie zyskują czas i zaoszczędzone nerwy, które straciliby podczas spraw sądowych. Zawsze warto szukać możliwości zakończenia sporu i zawrzeć ugodę.

Niemniej jednak w niektórych sprawach nie jest to możliwe – w szczególności, gdy sprawa jest bardzo skomplikowana. Pamiętajmy, że niekiedy na pierwszą rozprawę czekamy kilka lat.

Sądy co do zasady zawsze również dążą do ugodowego zakończenia sporu. 

Mediacja przy podziale majątku 

Moim zdaniem bardzo dobrą praktyką jest, że sądy w pierwszej kolejności nakłaniają strony do polubownego rozwiązania sporu, w tym na drodze mediacji. Zdecydowanie może to przyspieszyć czas rozwiązania sporu. Wyobraźmy sobie sytuację, że walczymy o majątek, jednakże ta walka trwa ponad siedem lat, a później nie jesteśmy usatysfakcjonowani rozstrzygnięciem.

Wartość majątku wspólnego

Przykład podziału majątku w Warszawie 

Sprawa o rozwód trwała 3 lat, zaś kolejne 5 lat o podział – okazało się, że gdyby doszło chociaż do jednej wizyty w mojej kancelarii, zaoszczędzilibyśmy około 7 lat !!!!

Szukasz adwokata? Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Dzielimy dom fizycznie na pół po rozwodzie 

Dla przykładu sąd uznał, iż należy podzielić fizycznie dom na dwie części, a my chcieliśmy spłat.

Dlatego też mediacja albo po prostu rozmowa między prawnikami jest możliwością i sposobem na to, że wcześniej dojdziemy do porozumienia.

Zadaniem mediatora jest pomóc stronom wypracować rozwiązanie, które zakończy konflikt. Do najważniejszych zasad mediacji należą dobrowolność, bezstronność i poufność.

Więcej:

Sposoby podziału. W jaki sposób sąd podzieli majątek?

 • Z poważaniem,
 • Adwokat Marta Wnuk
 •  Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

 e-mail: [email protected]

Podział samochodu w leasingu po rozwodzie – Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Podział samochodu w leasingu po rozwodzie. Po orzeczeniu przez sąd rozwodu i ustaniu wspólności majątkowej, każdy z dotychczasowych współmałżonków może żądać dokonania podziału zgromadzonego w trakcie trwania małżeństwa majątku wspólnego. Może to się dokonać na podstawie zawartej pomiędzy nimi umowy, bądź też wskutek przeprowadzonego w tym celu postępowania sądowego.

Na ogół, w wyniku podziału, poszczególne przedmioty majątkowe, wchodzące w skład majątku wspólnego, przydzielane są na wyłączną własność każdemu z dotychczasowych współmałżonków, stosownie do określonej wielkości udziałów jakie im przysługują.

Co jednak zrobić z pojazdem mechanicznym, który jest przedmiotem leasingu, a więc stanowi własność leasingodawcy, nie zaś współmałżonków?

 Z tego artykułu dowiesz się między innymi:

 • co to jest umowa leasingu?
 • czy przedmiot leasingu stanowi majątek wspólny małżonków?
 • co dzieje się z przedmiotem umowy leasingu po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej?
 • w jaki sposób przeprowadzić podział samochodu w leasingu po rozwodzie?

Co to jest umowa leasingu?

Umowa leasingu należy do kategorii umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest korzystanie z rzeczy. Charakteryzuje się ona specyficzną konstrukcją oraz cechami prawnymi, z którymi warto się chociaż pobieżnie zapoznać. Na marginesie, dodać trzeba, że “leasing” jest słowem pochodzącym z angielskiego “to lease”, które oznacza “dzierżawę/najem”.

Istota umowy leasingu

Istota umowy leasingu polega na tym, iż finansujący, a więc leasingodawca, zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Do nabycia określonej rzeczy od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu. A więc leasingobiorcy do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony.

Z kolei korzystający (leasingobiorca) zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne. Równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Tym samym, umowa leasingu polega na umożliwieniu leasingobiorcy korzystania z cudzej rzeczy w ściśle określony sposób, przy czym może to polegać bądź na samym używaniu rzeczy. A więc korzystaniu z jej substancji, bądź też na jej używaniu oraz pobieraniu z niej pożytków, czyli czerpaniu korzyści z rzeczy.

Strony umowy leasingu

Stronami umowy leasingu są:

1) finansujący, czyli leasingodawca, będący profesjonalnym podmiotem prowadzącym przedsiębiorstwo w zakresie wykonywania czynności leasingowych. Najczęściej wyspecjalizowanym w tego rodzaju działalności, który nabywa rzecz od zbywcy.

A następnie daje ją w odpłatne użytkowanie leasingobiorcy na określony czas i na określonych warunkach. Może być to zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

Warto wiedzieć, że działalność leasingowa nie musi stanowić ani jedynego, ani nawet podstawowego rodzaju działalności prowadzonej przez takiego przedsiębiorcę. Może ona mieć charakter okazjonalny czy też dorywczy.

Pamiętaj także, że ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczalne jest zbycie przez finansującego przedmiotu leasingu. Jego nabywca wstępuje wtedy w stosunek leasingu na jego miejsce, w związku z czym, to on staje się stroną takiej umowy,

2) korzystający, a więc leasingobiorca, będący osobą korzystająca z przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie. Może nim być każdy podmiot prawa – osoba fizyczna, występująca jako konsument.

Bądź też przedsiębiorca, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale posiadająca zdolność prawną. Bardzo często nawiązanie umowy leasingu następuje z tzw. opcją wykupu.

Na mocy której leasingobiorca ma prawo wykupienia przedmiotu leasingu po upływie czasu, na który umowa została zawarta.

Forma prawna umowy leasingu

Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego – umowa leasingu musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, co oznacza, iż niezachowanie tej formy skutkować będzie jej bezskutecznością. W takim wypadku, po prostu nie wywoła ona żadnych skutków prawnych.

Czy prawo z umowy leasingu wchodzi do majątku wspólnego współmałżonków?

Prawo z umowy leasingu ma charakter prawa majątkowego. Ze swej istoty, w ujęciu encyklopedycznym, stanowi ono prawo podmiotowe.

A więc zespół uprawnień, które przysługują danemu podmiotowi określonego stosunku cywilnoprawnego wobec rzeczy lub podmiotów materialnych, nie będących rzeczami.

A także dóbr prawnych i niematerialnych, służąc zabezpieczeniu jego interesów i dających  swobodę kształtowania wobec nich stosunków prawnych.

Powinieneś wiedzieć, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy samego prawa ustawowa wspólność majątkowa. Która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich i tworzące w ten sposób majątek wspólny.

Pod pojęciem przedmiotów majątkowych należy rozumieć między innymi właśnie prawa majątkowe. Takie jak np. własność i inne prawa rzeczowe a także wierzytelności.

Istotą wspólności ustawowej małżeńskiej jest to, że o przynależności danego prawa do majątku wspólnego decydują przepisy prawa rodzinnego.

Co ważne, zawarcie umowy leasingu samochodu w czasie trwania małżeństwa, wiąże się z ponoszeniem wydatków z majątku wspólnego w postaci uiszczania odpowiednich rat leasingowych. W zamian za to, współmałżonkowie uzyskują prawo do korzystania z samochodu. A także, bardzo często,  prawo do wykupienia tego pojazdu po zakończeniu trwania umowy leasingu.

Z powyższych rozważań wynika w sposób jednoznaczny, iż prawo z umowy leasingu, wchodzi do majątku wspólnego małżonków, objętego wspólnością ustawową.

Jako ciekawostkę, warto przytoczyć orzeczenie Sądu Najwyższego, który wypowiedział się w tej kwestii, stwierdzając, że jeśli pomiędzy małżonkami istniała wspólność majątkowa.

See also:  Dzieci nie wróciły z zagranicy – naruszenie praw rodzica

To wynikające z umowy leasingu prawo do korzystania z przedmiotu umowy (np. samochodu) oraz roszczenie o jego wykup wchodzą do majątku wspólnego małżonków, a nie do majątku osobistego leasingobiorcy.

A co za tym idzie koszty uzyskania tych praw nie mają charakteru nakładów na majątek odrębny.

W jaki sposób przeprowadzić podział samochodu w leasingu po rozwodzie?

 • Skutkiem stanu prawnego, na mocy którego prawo wynikające z umowy leasingu, a więc zarówno wynikające z niego uprawnienia, jak i roszczenia, wchodzą w skład majątku wspólnego osób pozostających w związku małżeńskim, jest konieczność jego uwzględnienia przy ustalaniu składu majątku wspólnego, dokonywanego w ramach sądowego postępowania działowego.
 • W powyższym kontekście konieczne jest wyróżnienie dwóch sytuacji, a mianowicie:
 • 1) gdy doszło do wykupu przez współmałżonków przedmiotu leasingu przed rozwodem,
 • 2) gdy po przeprowadzeniu rozwodu, pozostają jeszcze do spłaty raty leasingowe.

Wykup przez współmałżonków przedmiotu leasingu przed rozwodem

Istotą umowy leasingu jest, iż jej przedmiot, do czasu całkowitej spłaty rat leasingowych, stanowi własność finansującego. Jeśli przewidywała ona tzw. opcję wykupu.

Wówczas korzystającemu przysługuje uprawnienie do dokonania wykupu przedmiotu leasingu po upływie czasu, na który umowa została zawarta. W przypadku, gdy raty leasingowe zostały w całości spłacone przed rozwiązaniem małżeństwa, wówczas wykupiony przedmiot leasingu.

Na przykład samochód, wchodzi do majątku wspólnego małżonków i po rozwodzie podlega podziałowi tak, jak każdy inny jego składnik.

Istnienie umowy leasingu po przeprowadzeniu rozwodu

W przypadku, gdy po przeprowadzeniu rozwodu, pozostają jeszcze do spłaty raty leasingowe. A więc umowa leasingu istnieje w dalszym ciągu, a właścicielem jej przedmiotu jest leasingodawca, sytuacja jest zupełnie inna.

Mamy bowiem wówczas do czynienia z sytuacją, w której umowa leasingu została zawarta przez jednego z małżonków w czasie obowiązywania wspólności majątkowej małżeńskiej. Raty leasingowe były uiszczane w przeważającej części z majątku wspólnego,. Ale do całkowitej ich spłaty i wykupu samochodu doszło dopiero po ustaniu wspólności majątkowej.

Jak wspomniano powyżej Sąd Najwyższy stwierdził, że koszty uzyskania praw z umowy leasingu nie mają charakteru nakładów na majątek odrębny.

Z kolei w uchwale z dnia 12 stycznia 1978 r.

, która ma moc zasady prawnej, a więc wiąże składy tego sądu, potwierdzonej również późniejszymi orzeczeniami, Sąd Najwyższy wskazał, że późniejsze (mające miejsce już po ustaniu wspólności majątkowej) przekształcenie roszczenia o zakup w prawo własności nie zmieniło wspólnego charakteru praw majątkowych stron, skoro bowiem roszczenie o nabycie niepodzielnego przedmiotu przysługiwało im wspólnie, to tak samo traktować należy prawo, które powstało w wyniku realizacji tego roszczenia, nawet jeśli nabycie własności nastąpiło w wyniku czynności podjętych przez jednego małżonka po ustaniu wspólności. W tym wypadku dokonanie zakupu stanowiło działanie mające na celu zachowanie wspólnego prawa.

Wobec powyższego, możemy przyjąć, że skoro podział majątku wspólnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następuje według stanu istniejącego w chwili ustania wspólności majątkowej, to tym samym, późniejsze wykupienie przedmiotu leasingu przez stronę umowy leasingowej, a więc jednego ze współmałżonków, stanowi jedynie realizację roszczenia o nabycie prawa majątkowego, które przecież przysługuje obydwojgu małżonkom wspólnie.

Wykupiony przedmiot leasingu

Wskutek takiego stanu rzeczy, już wykupiony przedmiot leasingu wejdzie więc w skład majątku wspólnego małżonków. Powoduje to, że w ramach podziału majątku małżonek, który nie był stroną umowy może domagać się rozliczenia praw z leasingu.

Lecz nie może żądać zwrotu poniesionych z tego tytułu wydatków. Oznacza to, że małżonkowi, który po orzeczeniu rozwodu wykupił przedmiot leasingu, np.

samochód, przysługuje roszczenie o zwrot połowy wartości rat leasingowych jakie uiszczał po ustaniu małżeństwa, natomiast drugi z małżonków będzie miał prawo do połowy wartości wykupionego pojazdu.

Podsumowanie

Jesteś w trakcie postępowania rozwodowego, a wszystkie kwestie związane z umowami leasingowymi to dla Ciebie czarna magia? Nic dziwnego – w końcu dla kogoś, kto na co dzień nie ma do czynienia ze skomplikowanymi dokumentami tego rodzaju. Rzeczy napisane najczęściej małym druczkiem, z powodzeniem mogą przypominać chiński alfabet.

Prawdziwa trudność pojawia się jednak wówczas, kiedy trzeba rozstrzygnąć. W jaki sposób powiązać je z podziałem majątku po rozwodzie. A także komu z byłych współmałżonków będzie przysługiwać z tego tytułu odpowiednia należność.  Jeśli jednak chcesz możliwie korzystnie, sprawnie i prawidłowo przejść przez cały proces, chętnie Ci w tym pomogę.

Wystarczy, że skorzystasz z formularza kontaktowego, który znajduje się poniżej.

Podział pieniędzy ze sprzedaży samochodu po rozwodzie

Może Cię również zainteresować artykuł: Sprzedaż bez zgody małżonka rzeczy lub nieruchomości po rozwodzie, dokonana przed przeprowadzeniem podziału majątku

Podział majątku po rozwodzie w świetle podatku PIT

Ustanie małżeństwa pomiędzy osobami fizycznymi na skutek rozwodu wiąże się z koniecznością dokonania takiej czynności jak podział majątku wspólnego. Warto zatem zastanowić się nad podatkowymi skutkami dokonania takiego podziału oraz określić ewentualne konsekwencje podatkowe na gruncie podatku PIT.

Podział majątku po rozwodzie w świetle prawa rodzinnego

 • Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.
 • Zobacz też:

Powyższe sformułowanie oznacza, że pomiędzy małżonkami tworzy się wspólność małżeńska, której podstawową cechą jest łączny charakter.

Oznacza to, że w okresie trwania tejże wspólności nie jest możliwe wyodrębnienie żadnych udziałów pomiędzy małżonkami.

Wyrazem powyższej reguły jest treść art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (kro), gdzie możemy przeczytać, że w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. 

Powyższy stan trwa do czasu ustania lub unieważnienia małżeństwa albo orzeczenia separacji. Jedną z przyczyn ustania małżeństwa jest rozwód.

Skutkiem rozwodu jest przekształcenie dotychczasowej wspólności bezudziałowej we współwłasność ułamkową. Od tej chwili małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, niezależnie od tego, w jakim stopniu każdy z nich przyczynił się do jego powstania.

Wynika to wprost z treści art. 501 kro, który stanowi, że w razie ustania wspólności udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej.

W rezultacie po ustaniu wspólności małżeńskiej każdy z małżonków posiada po 50% udziału w majątku wspólnym.

Taka sytuacja jest jednak kłopotliwa dla osób, które są po rozwodzie, ponieważ posiadają równe udziały w każdym składniku majątkowym. Dlatego też kolejnym krokiem jest podział majątku.

 1. Podział majątku wspólnego może nastąpić na mocy umowy między małżonkami, w wyroku orzekającym rozwód na żądanie któregokolwiek z małżonków, o ile wniosek o podział majątku nie przyczyni się do nadmiernego opóźnienia postępowania lub na mocy orzeczenia sądu w postępowaniu o podział majątku wspólnego.
 2. Jeżeli małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w sprawie umownego podziału majątku, wówczas występują ze stosownym wnioskiem do sądu. 
 3. Majątek może zostać podzielony na trzy sposoby:
 1. Podział w naturze (fizyczny podział rzeczy) – jeżeli w wyniku podziału fizycznego powstaną różnice, można przyznać stosowne dopłaty pieniężne;
 2. Przyznanie rzeczy jednemu z małżonków na wyłączną własność z jednoczesnym zobowiązaniem do spłaty drugiego małżonka;
 3. Sprzedaż rzeczy stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży (podział cywilny).

W praktyce najczęściej będziemy mieli do czynienia z sytuacjami, w których małżonkowie decydują, który składnik majątku ma w całości przypaść danej osobie. Przykładowo po podziale majątku mąż otrzymuje mieszkanie, a żona samochód. Gdyby nie doszło do takiego podziału, to po rozwodzie zarówno mąż, jak i żona posiadaliby po 50% udziałów w mieszkaniu i w samochodzie.

See also:  Jak wyegzekwować alimenty od męża z zagranicy?

Na skutek rozwodu dochodzi do ustania związku małżeńskiego i do przekształcenia wspólności majątkowej we współwłasność w częściach ułamkowych. Kolejnym etapem jest natomiast podział majątku wspólnego.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie na gruncie podatku PIT

 • Przechodząc na grunt prawa podatkowego, warto zastanowić się, w jaki sposób fakt otrzymania określonego składnika majątku po rozwodzie wpływa na kwestie ustalenia przychodu.
 • Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez jednego z nich z tytułu podziału majątku.
 • Zwróćmy bowiem uwagę, że po rozwodzie udziały w majątku są równe i to niezależnie od tego, który z małżonków, w jakim zakresie przyczynił się do przysporzenia w uprzednim majątku wspólnym.

W tym zakresie z pewnością trzeba zwrócić uwagę na treść art. 2 ust.

1 pkt 5 ustawy PIT, który stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Taka treść przepisu oznacza, że przychody powstające po stronie byłych małżonków z tytułu otrzymania majątku po podziale nie stanowią przychodów podlegających opodatkowaniu.

Nie podlegają temu również przychody powstałe z tytułu wyrównania dorobków. W konsekwencji wszelkie dopłaty i spłaty otrzymane przez małżonków również nie podlegają opodatkowaniu.

POLECAMY

Rozliczaj wygodnie swoją firmę online!

 • Księgowość – Fakturowanie – CRM
 • Łatwa wysyłka JPK_V7
 • Integracja z e-ZUS

Załóż bezpłatne konto

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Ustawa PIT w ogóle nie obejmuje swoim zakresem tego rodzaju przychodów, co oznacza, że tak powstałe przysporzenie podatkowe nie mieści się w kategorii zdarzeń zwolnionych od podatku. Podatnik nie ma obowiązku nigdzie wykazywać tego rodzaju przysporzeń majątkowych.

Drugą kwestią, która wymaga wyjaśnienia, jest przypadek, gdy podział majątku ma charakter nieekwiwalentny. Może bowiem zdarzyć się, że jeden z małżonków na skutek dokonanego i zgodnego podziału otrzymuje przedmioty majątkowe o większej wartości niż drugi. Czy taki przypadek implikuje konieczność zapłaty podatku PIT?

Wspomniany nieekwiwalentny podział nie ma w tym przypadku znaczenia. Również w takim wypadku powstały przychód nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem PIT.

W interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 7 grudnia 2016 roku (nr 2461-IBPB-2-2.4511.855.2016.1.

IN) wskazał, że nawet w sytuacji, gdy podatnik otrzyma mniej lub więcej niż małżonek i niezależnie od tego, czy pomiędzy małżonkami wystąpią dopłaty lub spłaty z tego tytułu – nie będzie to podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy zacytowanego przepisu art. 2 ust.

1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem bez znaczenia dla skutków podatkowych będzie to, czy podział majątku wspólnego byłych małżonków będzie ekwiwalentny, czy nieekwiwalentny.

Wszelkiego rodzaju przychody otrzymane przez byłych małżonków na skutek rozwodu są wyłączone z opodatkowania podatkiem PIT. Obejmuje to zarówno przychody z samego podziału, jak i z ewentualnego wyrównania dorobków. Z wyłączenia od opodatkowania korzystają także takie przychody, których wartość przekracza udział w majątku wspólnym.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie należy zatem do tego rodzaju zdarzeń, które nie wywołują żadnych skutków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustawa PIT wprost bowiem wyłącza z opodatkowania przychody z podziału majątku po rozwodzie.

Podział pieniędzy ze sprzedaży samochodu po rozwodzie

Podział majątku przed i po rozwodzie, w separacji | Bętkowska Rajczyk

Roszczenie o podział majątku wspólnego nie przedawnia się. Oznacza to, że nie ma żadnej daty granicznej, po upływie której nie byłoby możliwości dokonania podziału majątku wspólnego.

Nie warto zwlekać z dokonaniem podziału majątku, ponieważ po wielu latach czekania może się okazać, że część składników majątku uległa zużyciu i nie może być objęta podziałem majątku (np.

samochód, wyposażenie mieszkania).

Może się również zdarzyć, że jeden z małżonków będzie wyzbywał się majątku wspólnego, co może powodować później problemy z udowodnieniem co tak naprawdę wchodziło w skład majątku wspólnego.

Sprawa o podział majątku – adwokat i jego rola

Podział majątku po rozwodzie nie musi być kłopotem, choć niejednokrotnie okazuje się trudniejszy, niż sam rozwód. Patrząc na te sprawy z perspektywy adwokata i radcy prawnego doskonale wiemy, że nic nie powoduje tak silnych emocji jak spór małżonków o rozliczenie wspólnego majątku.

Warto już na samym początku rozsądnie ocenić co podlega podziałowi, jaka jest wartość składników majątku i na jakich warunkach najkorzystniej ten podział uzyskać. Każdorazowo należy też ocenić, czy istnieją podstawy do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym (np. 60%-40%).

O ile małżonkowie mogą się łatwo podzielić ruchomościami i gotówką, o tyle znacznie więcej komplikacji następuje w momencie, gdy przychodzi do podziału nieruchomości. Największy problem pojawia się, gdy żaden z małżonków nie posiada środków na spłatę drugiego.

Taka sytuacja nie wyklucza podziału majątku- możliwe jest bowiem dokonanie sprzedaży i następnie podział pieniędzy. Możliwe jest też pozostawienie nieruchomości nadal we współwłasności obojga małżonków i wówczas podział majątku może być dokonany tylko częściowo (tzn. dotyczyć wszystkich pozostałych składników).

W niektórych sytuacjach możliwy jest fizyczny podział nieruchomości, co też jest dopuszczalnym rozwiązaniem.

Podział majątku dużo bardziej się komplikuje, gdy nieruchomość obciążona jest kredytem hipotecznym lub gdy została zakupiona w części za pieniądze otrzymane w darowiźnie od jednego z rodziców lub też za oszczędności zgromadzone przed zawarciem związku małżeńskiego.

Takich zawiłości może być wiele. Z pozoru więc prosty podział majątku może okazać się procesem na wiele lat batalii sądowej.

W ramach spraw rodzinnych reprezentujemy naszych klientów w sprawach o podział majątku wspólnego, głównie przed sądami w Poznaniu, Śremie i Środzie Wielkopolskiej.

Kierując się wieloletnim doświadczeniem, staramy się doradzić najkorzystniejszy sposób dokonania podziału majątku wspólnego, zachęcamy do wypracowania ugody a w przypadku braku możliwości porozumienia reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych.

Niezależnie od tego, na jaki sposób podziału wspólności majątkowej ostatecznie się zdecydujemy, w każdym przypadku warto skorzystać z porady adwokata, który bezstronnie i przede wszystkim racjonalnie oceni, co dla zgłaszającego się do niego klienta będzie najlepsze, ponieważ niemalże każda sprawa o podział majątku wspólnego jest inna i nie warto posługiwać się szablonowymi rozwiązaniami.

Podział majątku w Poznaniu – koszt

Wniosek o podział majątku kierowany do sądu podlega opłacie 1000 zł. Musimy się jednak liczyć z tym, że w przypadku braku porozumienia co do wartości składników majątku wspólnego, konieczne będzie w sprawie powołanie rzeczoznawcy majątkowego lub innego biegłego sądowego, który dokona wyceny. Koszty sporządzenia takiej opinii będą ponosiły strony postępowania.

 • Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy ustalane jest indywidulanie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, położenia majątku wspólnego (krótko mówiąc czy sprawa o podział majątku będzie toczyła się w Poznaniu lub okolicy czy też nie) i dodatkowych roszczeń składanych przez strony.
 • Jeśli podziału majątku wspólnego dokonujemy u notariusza, wówczas to on wycenia sporządzenie umowy o podział majątku wspólnego.
 • Jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzą wyłącznie ruchomości i środki pieniężne, umowa o podział majątku może być sporządzona w zwykłej formie pisemnej (nie wymaga udziału notariusza).

Projekt umowy o podział majątku wspólnego może zostać dla Państwa przygotowany przez Kancelarię Bętkowska Rajczyk. Koszt sporządzenia takiego dokumentu każdorazowo ustalany jest indywidualnie z klientem i jest uzależniony przede wszystkim od ilości składników majątku podlegających podziałowi i szczególnych dodatkowych zapisów umownych.

Email: [email protected] Tel.: +48 609 215 128

Tel.: +48 516 157 093

Leave a Reply

Your email address will not be published.