Przeniesienie własności nieruchomości podczas rozwodu

Rozwód pociąga za sobą konieczność podziału majątku między małżonkami. Może on się dokonać umownie lub sądowo. Małżonkowie muszą wystąpić do sądu o wszczęcie postępowania finansowego nawet jeżeli nie posiadały majątku aby uzyskać tzw.

„Clean break order”, czyli postanowienie, które stwierdza całkowitą niezależność finansową małżonków od siebie i chroni strony przed ewentualnym roszczeniem o alimenty od byłego małżonka w przyszłości lub o podział nabytego po rozwodzie majątku.

Postępowanie to nie jest wszczęte z urzędu ale musi być zainicjowane przez jednego z byłych małżonków.

Można to zrobić, zawierając umowę przedmałżeńską (pre-nuptial agrement) lub umowę małżeńską (post-nuptial agrement).

W angielskim prawie pozostaje on własnością małżonka który nabył majątek przed małżeństwem i nie podlega on podziałowi w przypadku rozwodu. Przykładowo, jeśli jeden z małżonków posiada nieruchomość w Polsce i zajmował się nią samodzielnie podczas trwania małżeństwa, to zarówno nieruchomość jak i uzyskane z niej dochody pozostaną jego własnością po rozwodzie.

Zwykle małżonkowie biorą kredyt wspólnie. Wówczas, po orzeczeniu rozwodu sytuacja się nie zmienia. Dalej są oni zobowiązani do solidarnego spłacania kolejnych rat. Jeśli jeden z byłych małżonków ma zbyt niskie dochody, bank może zwrócić się do drugiego.

Jednak najczęściej stosowanym rozwiązaniem w praktyce jest sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanych pieniędzy z jej sprzedaży pomiędzy małżonków w równych częściach jeżeli strony nie mają dzieci lub od 65-75% na rzecz osoby, z którą będzie mieszkało dziecko.

Do rzadziej stosowanych rozwiązań należy przeniesienie zarówno własności nieruchomości, jak i całości kredytu na jednego z małżonków. Musi to nastąpić w formie pisemnej, a bank musi wyrazić zgodę. Przedtem sprawdza on zdolność kredytową przyszłego nabywcy.

Tak, jest to możliwe. Sąd rozstrzyga o tym po postępowaniu rozwodowym, podczas postępowania finansowego.

Jeśli jeden z małżonków zarabia znacznie mniej lub w ogóle nie pracuje lub jest chory, a druga strona ma wysokie zarobki to sąd co do zasady orzeka alimenty dla byłego małżonka.

Mogą być ustalone na czas nieokreślony lub określony, np. do czasu aż były małżonek zdobędzie nowe kwalifikacje.

Tak można.

Jednakże bardzo niekorzystne jest przeprowadzanie rozwodu w Polsce jeżeli maja Państwo majątek w UK, dlatego ze trzeba uzyskać pozwolenie od sadu na przeprowadzenie podziału w UK, gdyż nie rozwodzili się Państwo w UK, co wydłuża i przysparza dodatkowych kosztów do uzyskania końcowego wyroku sadu co do podziału majątku w UK. Jednakże jak najbardziej możemy pomoc Państwu w procedurach sadowych aby taki podział przeprowadzić na terenie UK.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie rozwodowej, reprezentacji w sądzie, przygotowaniu wniosku rozwodowego lub podziału majątku. Zadzwoń +44 (0) 748 085 58 82, wyślij maila: [email protected] lub wypełnij formę poniżej.

Przeniesienie własności nieruchomości podczas rozwodu Przeniesienie własności nieruchomości podczas rozwodu Przeniesienie własności nieruchomości podczas rozwodu Przeniesienie własności nieruchomości podczas rozwodu Przeniesienie własności nieruchomości podczas rozwodu Przeniesienie własności nieruchomości podczas rozwodu Przeniesienie własności nieruchomości podczas rozwodu

Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie małżonków z podatkiem czy bez podatku?

Przeniesienie własności nieruchomości podczas rozwodu

Artykuł omawia skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości po rozwodzie małżonków.

Podział majątku dorobkowego małżonków jest możliwy na sprawie rozwodowej na zgodny wniosek stron lub bezterminowo po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Zgodnie z dyspozycją art.

1037 – Kodeksu cywilnego w powiązaniu z art.

46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków.

Kiedy po rozwodzie można sprzedać nieruchomość z podatkiem  lub bez odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – zasada generalna

Nieruchomość otrzymana w wyniku podziału majątku po rozwodzie skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wtedy, gdy odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie [1] do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej. Powyższe wynika z dyspozycji art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) w powiązaniu z art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przeciwnie, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub jej części będzie miało miejsce po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, wówczas nie stanowi ono źródła przychodu, a zatem kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przeniesienie własności nieruchomości podczas rozwodu

Zobacz:

Podatki 2019:  Sprzedaż nieruchomości nabytej w wyniku podziału majątku wspólnego

Dzień nabycia (wybudowania) nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków – pogląd w orzecznictwie

Data podziału majątku wspólnego małżonków nie oznacza daty nabycia nieruchomości  np. gruntu, domu, czy mieszkania. Wyjaśnił to Naczelny Sąd Administracyjny w Uchwale z dnia 15 maja 2017 r. (sygn. akt II FPS 2/17).

Wskazał w niej, że „Dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.

) nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków”.

„Uchwała ta została wprawdzie podjęta w odmiennym stanie faktycznym (dziedziczenia po zmarłym małżonku), jednak wyrażona w niej zasada prawna co do daty nabycia nieruchomości wchodzącej w skład wspólności małżeńskiej ma walor uniwersalny.

(…) Małżonek, który otrzymuje całą nieruchomość w wyniku podziału majątku wspólnego, pozostaje właścicielem całej nieruchomości, nabytej już wcześniej, toteż zniesienie wspólności małżeńskiej nie ma wpływu na określenie daty nabycia nieruchomości bądź udziału w tej nieruchomości dla ustalenia przychodu podatkowego ze źródła, jakim jest odpłatne jej zbycie” – podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 października 2017 r. (sygn. akt II FSK 2674/15).

Stanowisko organu skarbowego

W zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej (znak: 0115-KDIT2.4011.482.2020.1.MD) wydanej w dniu 1 września 2020 r.

Z wniosku  o wydanie interpretacji indywidualnej  wynikało, że w dniu 1 czerwca 2006 r. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem na podstawie umowy przeniesienia własności nabyli do majątku wspólnego Nieruchomość w postaci działki budowlanej. W sierpniu 2006 r. małżonkowie uzyskali pozwolenie na budowę.

Budynek został oddany do użytku w marcu 2008 r. W listopadzie 2017 r. został orzeczony rozwód małżonków. Przeprowadzony został podział majątku wspólnego w wyniku którego wnioskodawczyni otrzymała na własność Nieruchomość. W marcu 2020 r. dokonała jej odpłatnego zbycia.

Wnioskodawczyni nie prowadziła działalności gospodarczej.

Pytanie podatniczki: Czy biorąc pod uwagę brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a w związku z art. 10 ust. 6 ustawy o PIT, sprzedaż Nieruchomości dokonana przez Wnioskodawczynię w dniu 20 marca 2020 r. rodzi skutki w postaci powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

Organ skarbowy stwierdził, „(…) że za datę nabycia przez Wnioskodawczynię nieruchomości zabudowanej budynkiem, należy przyjąć datę nabycia gruntu do ustawowej wspólności majątkowej małżonków, tj. 1 czerwca 2006 r. Zatem, 5-letni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a w zw.

z art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, upłynął z dniem 31 grudnia 2011 r. W konsekwencji, odpłatne zbycie ww. nieruchomości w dniu 20 marca 2020 r., nie stanowi dla Wnioskodawczyni źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a w zw. z art. 10 ust.

6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie to nastąpiło po upływie 5 lat, licząc od końca 2006 r., w którym nastąpiło jej nabycie do majątku wspólnego małżonków. Na Wnioskodawczyni nie ciąży więc obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu”.

O co jeszcze pytali podatnicy we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego?

We wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej podatnicy pytali:

 1. „Czy natychmiastowa sprzedaż budynku użytkowo-mieszkalnego nabytego przez Wnioskodawczynię po sądowym podziale majątku małżeńskiego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?”

Organ interpretacyjny wyjaśnił: „W przypadku sprzedaży nieruchomości, na której wybudowano budynek termin pięcioletni, określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, nie może być liczony odrębnie dla nabycia własności gruntu oraz dla wybudowanego na tym gruncie budynku, stanowiącego jego część składową.

Bieg tego terminu liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto grunt na własność, data wybudowania budynku nie ma znaczenia.

(…) W świetle powyższego, za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni, że przedmiotowa sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”  – interpretacja indywidualna (znak: 0115-KDIT1.4011.287.2020.3.AW) wydana przez Dyrektora KIS w dniu 14 lipca 2020 r.

 1. „Czy w związku ze sprzedażą przedmiotowego mieszkania Wnioskodawczyni zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego?
See also:  Zniesienie współwłasności po rozwodzie z Niemcem

Zdaniem Wnioskodawczyni, datą nabycia lokalu, jest moment zakupu wraz z mężem nieruchomości do ich majątku wspólnego w 2010 r. Zatem okres 5 lat minął i nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od tej sprzedaży”.

W interpretacji indywidualnej (znak: 0113-KDWPT.4011.42.2020.1.NM) z dnia 5 czerwca 2020 r. Dyrektor KIS uznał stanowisko Wnioskodawczyni za prawidłowe.

 1. „Czy (…) występuje obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 5 lat od daty podziału majątku wspólnego?
  Zdaniem Wnioskodawcy, okres 5 lat powinien być liczony od daty nabycia ww. nieruchomości, czyli od roku 2004 i 2006, a nie od daty podziału majątku wspólnego”.

Organ interpretacyjny zgodził się  z Wnioskodawcą (interpretacja indywidualna , znak: 0114-KDIP3-1.4011.367.2020.1.LS , wydana przez Dyrektora KIS w dniu 19 czerwca 2020 r. ).

Czy jest możliwy zwrot podatku jeżeli przed dniem 1 stycznia 2019 r. obowiązywał inny stan prawny?

Podatnicy, którzy zapłacili podatek od nieruchomości otrzymanej w wyniku podziału majątku wspólnego po rozwodzie  przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego mogą złożyć wniosek o zwrot nienależnie zapłaconego podatku. Zapewnia im to art. 2a Ordynacji podatkowej ( t.j. Dz.U.2020.

1325) zgodnie z którym niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Jest to zasada in dubio pro tributario. Powołał się na nią Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 listopada 2017 r. (sygn. akt II FSK 3280/15).

W tezie 2 wyroku czytamy: „Za odwołaniem się do zasady in dubio pro tributario przemawia również sytuacja, kiedy podatnik dokonując samoobliczenia podatku, w tym także stosując zwolnienie podatkowe, kierował się aktualną w tym czasie praktyką organów podatkowych oraz orzecznictwem sądów administracyjnych”(http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1964E93592) .

 • Przeczytaj:
 • Zasada in dubio pro tributario – stanowisko NSA
 • Co z zasadą in dubio pro tributario po 1 stycznia 2016 r.
 • Podstawa prawna:
 •  art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 10 ust. 6  Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2020.1426)
 • art. 2a Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U.2020.1325)
 • art. 1037 par. 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2019.1145)
 • art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  (t.j. Dz.U.2020.1359)

Objaśnienie:

[1] nabycie: W interpretacji indywidualnej (znak: 0114-KDIP3-1.4011.216.2020.2.MG) wydanej w dniu 26 czerwca 2020 r.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że „(…) nabycie nieruchomości lub praw majątkowych następuje z chwilą uzyskania prawa własności, bez względu na charakter czynności prawnej, na podstawie której doszło do przysporzenia majątkowego. Tym samym, poprzez należy rozumieć każde zwiększenie aktywów podatnika”

Stan prawny na dzień 15 października 2020 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Download Nulled WordPress ThemesPremium WordPress Themes DownloadPremium WordPress Themes DownloadPremium WordPress Themes DownloadDownload WordPress Themes

Skuteczny podział majątku wspólnego to nie jest taki podział składników, który pozostał małżonkom w dniu rozwodu

W tym artykule postaram się wyjaśnić w prosty sposób, co należy brać pod uwagę w takich postępowaniach, a także dlaczego ważne jest sięgniecie pamięcią do początków małżeństwa.

Z mojej obserwacji wynika, że często mylone jest pojęcie rozdzielności małżeńskiej majątkowej z  podziałem majtku wspólnego.

To pierwsze oznacza końcową datę gromadzenia majątku, której początkiem jest zawarcie związku, a to drugie podział tego, co zostało zgormadzone przez małżonków w okresie od dnia zawarcia związku do dnia ustanowienia rozdzielności małżeńskiej majątkowej. 

W tym miejscu zaznaczę, że wraz z wstąpieniem w związek małżeński strony pozostają we wspólności majątkowej albo do czasu ustanowienia rozdzielności majątkowej (sądownie lub notarialnie), albo do dnia uprawomocnienia się wyroku Sądu Okręgowego w sprawie o rozwód. W postępowaniach sądowych strony często zapominają o istocie podziału majątku małżeńskiego, zazwyczaj dzielą to co pozostało z dniem rozwodu – a właściwe powinnam napisać „z dniem ustania małżeńskiej wspólności majątkowej”.

Najczęstszymi składnikami majątku jest samochód i mieszkanie lub dom, nierzadko w kredycie hipotecznym. Małżonkowie rozliczają też nakłady z majątku osobistego na wspólny. Takim nakładem będą np.

środki zgromadzone na lokacie przez jedną stronę przed wstąpieniem w związek małżeński, które zostały przeznaczone na budowę domu lub remont mieszkania. W takich przypadkach, jeżeli strona druga będzie kwestionować taki nakład – koniecznym będzie udowodnienie  nakładów np.

potwierdzeniami zapłaty z konta, lub zeznania świadków. Drugim przykładem nakładów na majątek wspólny będzie np. ponoszony przez drugą stronę ciężar utrzymania kosztów za czynsz.

Zdarza się dosyć często, że jedna osoba płaci co miesiąc za czynsz, ubezpieczenie mieszkania , czy też spłaca kredyt hipoteczny, a druga strona nie partycypuje w takich kosztach z różnych powodów (brak chęci, brak środków, złośliwość).

Połowę tych kosztów można rozliczyć w postępowaniach o podział majątku wspólnego.  Sąd rozliczy takie nakłady, tylko w przypadku gdy taki wniosek o ich rozliczenie zostanie złożony w postępowaniu o podział majątku wspólnego, w przeciwnym wypadku sąd nie ma obowiązku brać pod uwagę kosztów poniesionych przez małżonków. 

Powyższy przykład rozliczenia mieszkania lub domu, z autem i nakładami jest klasykiem w postępowaniach sądowych, i niestety w większości przypadków jest to błąd, o czym napisze poniżej.

Trzeba pamiętać, że wyniku podziału majątku zakończonego prawomocnie przed sądem  nie da się zmienić w innych postępowaniach, i to co zostanie pominięte nie będzie podlegać dodatkowemu podziałowi.

Inaczej wygląda sytuacja, w której podział majątku wspólnego został dokonany w formie aktu notarialnego (taką formę wybierają małżonkowie , którzy co do zasady są zgodni z podziałem składników i nie występuje tutaj żadne spór). W przypadku aktu notarialnego, jest możliwość dokonania uzupełniającego podziału majątkowego przed sądem. 

Często zapominamy o spadkach i darowiznach, które otrzymywaliśmy podczas trwania małżeństwa. Jeżeli darowizna była przeznaczona tylko na jednego małżonka – to jej wartość podlega rozliczeniu w majątku wspólnym .

Natomiast, jeśli któryś z małżonków dokonywał działu spadku, w ramach którego był zobowiązany spłacić drugiego spadkobiercę to środki finansowe przeznaczone na spłatę należy rozliczyć jako nakład z majątku wspólnego na osobisty strony.

Z niezrozumiałych przyczyn spotykam się z twierdzeniami, o absurdzie rozliczenia prawa do lokalu komunalnego. Kiedy pytam, co jest powodem takiego zdania, zawsze otrzymuje taką samą odpowiedź – „bo to nie jest własność moja i byłej żony”.

Nic bardziej mylnego, prawa do lokalu komunalnego podlegają rozliczeniu! To prawo wycenia biegły specjalista na zasadzie rynkowych wartości najmu lokalu.

A prawo spółdzielcze ? Dlaczego nie ? Przecież był kiedyś wniesiony wkład budowlany, wielokrotnie waloryzowany.

A może jeden z małżonków jest udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ? Jeśli nabył udziały w trakcie trwania ustawowej wspólności małżeńskiej majątkowej to wartość udziałów podlega rozliczeniu.

Zdarza się, że jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, i posiada pojazd mechaniczny w leasingu – trzeba pamiętać, że podział majątku wspólnego to również rozliczenie renomy firmy, a także rozliczenie praw do leasingu. 

Z bardziej przyziemnych przykładów, o których często zapominamy to konta małżonków, lokaty, emerytury, nabyte prawa do lokali służbowych, nabyte prawa do zasiedzenia, czy też możliwość żądania przeniesienia całej własności nieruchomości dla jednej osoby, nawet gdy ziemia należała do drugiego małżonka przed wstąpieniem w związek małżeński, a strony wspólnie zbudowali na gruncie dom. 

W postępowaniu o podział majątku wspólnego dokonujemy również rozliczenia składników majątku, które zostały w sposób nieuprawniony zbyte przez drugą stronę. Np. podczas trwania małżeństwa (zazwyczaj gdy toczy się już sprawa o rozwód) druga strona sprzedaje pojazd mechaniczny – kwota uzyskana ze sprzedaży podlega rozliczeniu na zasadzie odszkodowania.

Tych składników majątku wspólnego jest tak naprawdę bardzo dużo, każde małżeństwo to inna historia, inne składniki majątku, i każde małżeństwo wymaga dokładnej weryfikacji majątku, zaczynając od dnia wstąpienia w związek małżeński. Wymieniłam tylko to co mi przyszło do głowy korzystając z chwili wolnego.

Podział majątku wspólnego to bardzo indywidualna sprawa, nie można niczego pominąć bo to jest jedyna szansa na dokładne rozliczenie małżeństwa pod względem finansowym.

Zawsze przed przystąpieniem do podziału majątku wspólnego zalecam dokładny przegląd finansowej historii stron, a gdy do sprawy dochodzi ustalenie nierównych udziałów stron to analiza rozszerza się do życia etycznego i moralnego stron względem rodziny. 

Koszty sądowe podziału majątku są stałe i wynoszą 1000,00 zł, koszty te wzrastają, gdy w sprawie jest powołany np., biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości. Często słyszę pytania jakie są opłaty za taką wycenę – otóż różne – w granicach od 2000,00 do 4000,00 zł ale to zależy od nieruchomości wielkości wartości, i innych czynników.

  Sąd pobiera zaliczki na wykonanie takiej opinii, a w postanowieniu końcowym rozlicza pozostałą część opłaty za biegłego. W tych postępowaniach nie mają mocy dowodowej prywatnie wykonane opinii wyceny nieruchomości, nawet jeśli rzeczoznawca jest wpisany na listę biegłych w Sądzie Okręgowym. Jeżeli tylko jest spór co do wartości nieruchomości – to w/w koszt trzeba ponieść.

See also:  Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Wyjątek stanowią osoby, które zostały zwolnione od ponoszenia tych kosztów. Koszty podziału majątku w formie aktu notarialnego zależą od wartości majątku i należy skonsultować te kwestie z notariuszem.

Możliwy też jest podział sądowy majątku, którego koszt wynosi 200,00 zł – ale tak samo jak przed notariuszem – wymagana jest zgoda stron  co do podziału takiego majątku. 

 • Pozostała również kwestia równych i nierównych udziałów w majątku wspólnym, ale ten temat wymaga odrębnego omówienia.
 • Joanna Regent- Cendrowska
 • Radca prawny
 • W razie pytań do artykułu zapraszam do kontaktu:
 • [email protected]
 • +48 669 134 666
 • Dla osób szczególnie ubogich możliwa jest bezpłatna pomoc prawna świadczona w porozumieniu z fundacją Obrony Praw Człowieka

Joanna Regent-Cendrowska, mecenas z Legionowa prowadzi sprawy o podział majątku wspólnego po rozwodzie małżonków. Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Regent-Cendrowska z siedzibą w Legionowie została wyróżniona za działanie na rzecz mieszkańców powiatu Legionowskiego.

Jak przeprowadzić skuteczny podział majątku wspólnego małżonków, czym różni się rozdzielność majątkowa od podziału majątku wspólnego, jak rozliczyć nakłady na majątek wspólny. Warto wiedzieć, że podziału majątku dokonanego przez sąd nie da się uzupełnić, można to zrobić za to w przypadku podziału u notariusza.

Jak rozliczyć prawa do lokalu komunalnego, udziały w spółce z o.o., lokaty, emerytury, prawa do lokali służbowych.

Tag: majątek wspólny małżonków, podział majątku a rozdzielność majątkowa, rozwód, małżeńska wspólność majątkowa, nakłady na majątek wspólny, majątek osobisty, postępowanie o podział majątku wspólnego, Joanna Regent-Cendrowska, mecenas z Legionowa, Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Regent-Cendrowska z siedzibą w Legionowie

Rozstrzygnięcie dotyczące wspólnego mieszkania po rozwodzie

Zamierzam wnieść sprawę o rozwód. Mieszkam z mężem w jednym lokalu (mieszkanie stanowi nasz wspólny majątek). Wiem, że zasadniczo dopiero po rozwodzie można podzielić wspólny majątek, w tym nasze mieszkanie. Chciałabym dowiedzieć się, kto do czasu podziału majątku będzie mieć prawo do zajmowania mieszkania – ja czy mój mąż?

Nie sposób przesądzić tej kwestii. Nie jest wykluczone, że po rozwodzie prawo do zajmowania mieszkania będzie posiadał zarówno były mąż, jak i była żona.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Tak określa art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).

Przepis ten nie reguluje zatem podziału majątku (podziału mieszkania), a dotyczy wyłącznie ustalenia, w jaki sposób byli małżonkowie mają korzystać z mieszkania, które na ten moment wspólnie zajmują.

Podział mieszkania do korzystania na podstawie powyższego przepisu posiada charakter czysto faktyczny, użytkowy, a z założenia również tymczasowy.

Podział ten powoduje zatem jedynie to, iż małżonek niedysponujący prawem do lokalu mieszkalnego, a zamieszkujący do chwili rozwodu wraz z drugim małżonkiem – dysponentem prawa do lokalu, w którym oboje jak dotąd zamieszkiwali, uzyskuje tytuł do korzystania z fizycznie wydzielonej części tego lokalu, dopóki sam nie podejmie decyzji o opuszczeniu lokalu lub też nie zostanie z niego usunięty na skutek wydania względem jego osoby prawomocnego orzeczenia o eksmisji, w związku z zaistnieniem ustawowych przesłanek jej orzeczenia (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 maja 2016 r., sygn. akt I Aca 206/16).

W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Konieczność restryktywnej wykładni powyższego przepisu powoduje, iż może on mieć zastosowanie wyjątkowo, wyłącznie wówczas, gdy jeden z małżonków nie tylko postępuje w sposób rażąco naganny wobec drugiego korzystającego ze wspólnego lokalu mieszkalnego, ale to zachowanie, zasługujące na jednoznacznie negatywną obiektywnie ocenę, wywołuje ściśle określony skutek. Skutek ten to zupełne wykluczenie możliwości wykorzystywania mieszkania zgodnego z jego przeznaczeniem przez współmałżonka. Pomiędzy wykluczeniem tej możliwości po jego stronie a sposobem zachowania potencjalnie eksmitowanego musi istnieć adekwatny związek przyczynowy.

W pewnych przypadkach na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków.

Zbycie nieruchomości po rozwodzie – kiedy powstaje przychód podatkowy?

Niejednokrotnie zdarza się, że małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa nabywają różne składniki majątkowe, takie jak ruchomości (samochody, drogocenne przedmioty itp.) oraz nieruchomości.

Coraz częściej zdarza się tak, że drogi małżonków się rozchodzą i zachodzi konieczność podziału dotychczas zgromadzonego majątku wspólnego, czego skutkiem jest ustanie małżeństwa przez rozwód.

Pojawia się zatem wątpliwość, jak taki podział majątku wpływa na możliwość powstania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości po podziale majątku wspólnego? Jakie skutki podatkowe wywołuje zbycie nieruchomości po rozwodzie? Odpowiedź znajduje się w niniejszym artykule.

Zbycie nieruchomości po rozwodzie a przychód podatkowy – jak zdefiniować, kiedy powstaje?

Pojęcie odpłatnego zbycia nieruchomości czy innych praw majątkowych jest bardzo szerokie. Aby rozłożyć je na czynniki pierwsze, należy podjąć próbę analizy poszczególnych słów.

Definicję nieruchomości odnaleźć można w art. 46 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem: „(…) nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.” Co to znaczy?

Nieruchomościami mogą być zatem działki gruntu bez zabudowy, działki gruntu zarówno z budynkami mieszkalnymi (dom wolnostojący), jak i niemieszkalnymi (garaż, budynek gospodarczy), nieruchomości budynkowe (nieruchomości, na których ustanowione jest użytkowanie wieczyste), nieruchomości lokalowe (samodzielne lokale mieszkalne, np. w bloku wielorodzinnym).

Jeżeli chodzi o sformułowanie „odpłatne zbycie”, to jak już wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie WSA, NSA oraz licznych interpretacjach podatkowych w prawie podatkowym, pojęcie to nie zostało zdefiniowane, dlatego należy się posługiwać przepisami Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art.

155 § 1 kc umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Jak podkreślił to Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 8 lutego 2017 roku, 1061-IPTPB2.4511.884.2016.1.AKu:

„(…) Odpłatne zbycie, zgodnie z językowym (potocznym) rozumieniem tego terminu, to zbycie rzeczy lub prawa za wynagrodzeniem. Terminem przeciwstawnym do zbycia odpłatnego jest zbycie nieodpłatne, to jest takie, gdy za zbytą rzecz lub prawo zbywca nie otrzymuje świadczenia wzajemnego, przenosząc ich własność pod tytułem darmym.

Należy przy tym zauważyć, że „płatność” nie musi mieć charakteru pieniężnego w postaci konkretnego przepływu gotówkowego.

Płatność może oznaczać również uzyskanie świadczenia wzajemnego w postaci zapłaty w naturze (otrzymanie w zamian innych rzeczy lub praw), działania, zaniechania lub znoszenia.

Innymi słowy, pod pojęciem płatności nie należy rozumieć wyłącznie zapłaty ceny w pieniądzu (zwiększenie aktywów zbywcy) – płatnością może być również zwolnienie z długu czy potrącenie wzajemnych, wymagalnych wierzytelności (zmniejszenie pasywów zbywcy).”

 • Dla celów podatkowych momentem przeniesienia własności jest chwila zawarcia umowy, która powoduje przejście prawa własności na nabywcę.
 • Zobacz też:

Jeżeli chodzi o przedmiot opodatkowania w podatku PIT, to zgodnie z art. 9 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o PIT źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Należy przyjąć, że ten przepis wyraża generalną zasadę, iż odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Jak ustalić datę nabycia nieruchomości w przypadku dokonania podziału majątku na skutek rozwodu?

Mając na uwadze powyższe, nazwijmy to, uwagi wstępne, pojawia się pytanie, jak należy zakwalifikować stan faktyczny, gdy małżonkowie nabyli nieruchomość w trakcie trwania małżeństwa, po czym w wyniku rozwodu i wzajemnych rozliczeń nieruchomość otrzymał jeden z nich, który postanowił ją sprzedać? Czy jako datę nabycia nieruchomości, od której liczony jest termin 5 lat, należy uznać dzień nabycia nieruchomości przez małżonków wspólnie czy dzień, w którym jedynym właścicielem nieruchomości stał się jeden z nich.

See also:  Równe prawa ojca do opieki nad dzieckiem

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jego trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Warto przy tym zaznaczyć, że w czasie trwania wspólności małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością. Zasadą jest, że wspólność majątkowa trwa tak długo, jak trwa samo małżeństwo.

Na skróty

Rozliczaj wygodnie swoją firmę online!

 • Księgowość – Fakturowanie – CRM
 • Wysyłka elektroniczna deklaracji VAT i JPK
 • Kadry i płace zintegrowane z e-ZUS

Załóż bezpłatne konto

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Odpowiadając na pytanie zawarte w poprzednim akapicie, korzystne stanowisko w tej sprawie zajął NSA w Warszawie w uchwale siedmiu sędziów z 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17. Przyjął, że:

„(…) dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.

z 2000 r. Nr 14, poz 176 z późn. zm.) nabytych przez małżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków.

Sprawa poruszona w ww. uchwale dotyczyła co prawda nabycia nieruchomości w drodze spadku, jednak jak słusznie wskazał NSA w Warszawie:

„(…) dla oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości kluczowy jest moment poniesienia wydatku na nabycie tego składnika do majątku wspólnego i to, że tego wydatku – w momencie jego poniesienia – nie można przypisać jednemu lub drugiemu małżonkowi w udziałach o określonej wielkości.

NSA zwrócił uwagę, że inne rozumienie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. prowadziłoby do niezamierzonego przez ustawodawcę opodatkowania przychodu ze źródła – odpłatne zbycie nieruchomości – zamiast dochodu i bezzasadnie różnicowałaby sytuację podatników w zależności od sposobu nabycia.

Powyższe stanowisko potwierdza tylko zasadę równości, która wyrażona jest tym, że wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną (relewantną) powinny być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań, zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących. 

Teza wyrażona w przytoczonej wyżej uchwale NSA w Warszawie ma zastosowanie również w sytuacji, gdy do nabycia udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego dojdzie po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej w wyniku innego zdarzenia niż śmierć jednego z małżonków – konkretnie: w wyniku ustania małżeństwa przez rozwód i zawarcia przed sądem ugody o podziale majątku wspólnego.

Takie stanowisko potwierdza również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 7 stycznia 2019 roku, 0115-KDIT2-1.4011.421.2018.1.JG, który wskazał, że:

„(…) brak jest bowiem przyczyn, żeby w inny sposób traktować podatnika sprzedającego nieruchomość czy prawo majątkowe, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

, przed upływem pięciu lat od dnia uzyskania prawa w wyniku podziału majątku dorobkowego po rozwodzie, a inaczej podatnika, który uzyskał to prawo w wyniku ustania wspólności ustawowej wobec śmierci jednego z małżonków.

W obu bowiem przypadkach już wcześniej doszło bowiem do nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego do ustawowej wspólności małżeńskiej, a skoro tak, to za datę nabycia – w świetle ww. uchwały [tj. uchwały NSA przytoczonej wyżej] – należy uznać tę właśnie datę.

Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej) nie mają zatem w tym aspekcie, prawnopodatkowego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego.”

Zatem uwidaczniając to stanowisko na przykładzie, należy wskazać, że jeżeli małżonkowie nabyli nieruchomość do majątku wspólnego np. w 2013 roku, a rozwód i podział majątku został dokonany np.

w 2015, to termin 5-letni należy liczyć od roku 2013, tzn.

, że za datę nabycia nieruchomości uznaje się moment nabycia w czasie trwania wspólności ustawowej, a nie chwilę, w której następuje zbycie nieruchomości po rozwodzie.

Mieszkanie po rozwodzie. Do kogo należy, jakie są sposoby podziału?

Obok kwestii związanych ze sprawowaniem opieki nad małoletnimi dziećmi, wspólne mieszkanie to jeden z największych powodów konfliktu między rozwodzącymi się małżonkami.

To, komu i w jakiej części przypadnie ono po rozwodzie, nabiera szczególnego znaczenia, gdy żaden z małżonków nie posiada innego mieszkania, do którego ewentualnie mógłby się przeprowadzić.

Mieszkanie to też najczęściej najcenniejszy składnik wspólnego majątku małżonków, dlatego warto wiedzieć, jakie mogą być jego losy i co po rozwodzie mogą zrobić z nim byli małżonkowie.

Wspólne mieszkanie po rozwodzie

W chwili zawarcia małżeństwa, między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że od tego momentu, nabyte w trakcie małżeństwa określone przedmioty wchodzą w skład majątku wspólnego. Za pomocą odpowiedniej umowy, małżonkowie mogą oczywiście wspólność majątkową rozszerzyć, ograniczyć, a nawet całkowicie z niej zrezygnować.

Często przy zawarciu małżeństwa towarzyszy zakup nowego, wspólnego mieszkania. Przy klasycznej wspólności ustawowej i założeniu, że mieszkanie zostało kupione ze wspólnych środków, zawsze będzie ono wchodzić w skład majątku wspólnego. Dotyczy to również jego całego wyposażenia (meble, sprzęty kuchenne, wyposażenie łazienki itp.).

Gdy sąd orzeka w wyroku rozwód, między małżonkami ustaje wspólność majątkowa. Nadal są oni współwłaścicielami przedmiotów majątkowych wchodzących w skład wspólnego majątku, jednak jest to już zwykła współwłasność ułamkowa.

Od woli małżonków zależy, co stanie się dalej z poszczególnymi składnikami majątku. Jeżeli będą w tej kwestii zgodni, mogą dokonać podziału majątku wspólnego po rozwodzie w drodze umowy przed notariuszem. Mogą wtedy określić, że np.

po rozwodzie, mieszkanie w całości przypada jednemu małżonkowi, który dokonuje spłaty udziału drugiego małżonka.

Małżonkowie mogą również sprzedać wspólne mieszkanie, a uzyskaną kwotę podzielić wedle uznania. Należy też pamiętać, że każdy z byłych małżonków może zawsze swój udział w mieszkaniu sprzedać, niezależnie od ustaleń z drugim małżonkiem.

Warto w tej kwestii zapoznać się z naszą ofertą dotyczącą skupu udziałów w mieszkaniach. Co ważne, możliwość podziału wspólnego majątku istnieje również przed orzeczeniem o rozwodzie przez sąd.

Potrzebna jest do tego jedynie odpowiednia umowa majątkowa małżeńska znosząca wspólność ustawową między małżonkami.

Rozwód a mieszkanie wspólne – kiedy sąd decyduje o wspólnym mieszkaniu

W przypadku, gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia odnośnie wspólnego majątku, w skład którego wchodzi wspólne mieszkanie, pozostaje droga sądowa. Wówczas możliwe są w tej kwestii dwa rozwiązania. 

Pierwsze zakłada podział wspólnego mieszkania po rozwodzie przez sąd. Na zgodny wniosek stron, w wyroku orzekającym rozwód, sąd może orzec o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków.

Drugi małżonek musi wyrazić zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego. Sąd decyduje się na takie rozwiązanie o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

Warunkiem jest również to, aby przeprowadzenie takiego podziału nie powodowało nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Drugie rozwiązanie to podział majątku już po rozwodzie, w osobnym postępowaniu sądowym. W tym celu jeden z byłych małżonków musi złożyć do właściwego ze względu na położenie majątku sądu rejonowego odpowiedni wniosek o wszczęcie postępowania.

Podział majątku, przeważnie, musi obejmować cały majątek wspólny, jednak w wyjątkowych sytuacjach sąd może zgodzić się również na dokonanie podziału tylko co do określonej części majątku (np. obejmującego tylko podział mieszkania po rozwodzie).

Należy wtedy przedłożyć w sądzie szczegółową listę przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego, zarówno rzeczy ruchomych (np. samochód), jak i nieruchomości (działki, lokale mieszkalne). Dobrze jest też od razu wskazać rynkową wartość poszczególnych składników.

W  tej kwestii warto skorzystać z naszej darmowej oferty, jaką jest wycena online.

Rozwód a mieszkanie wspólne – sposoby podziału

Sądowy podział mieszkania po rozwodzie może być przeprowadzony na trzy sposoby

 1. przyznanie przez sąd mieszkania jednemu z małżonków przy jednoczesnej spłacie udziału drugiego małżonka,
 2. fizyczny podział mieszkania na dwa osobne – gdy budowa mieszkania to umożliwia, dlatego w praktyce bywa rzadko stosowany,
 3. tzw. podziału cywilny, czyli sprzedaż mieszkania i podział uzyskanej ze sprzedaży kwoty proporcjonalnie między byłych małżonków. W takiej sytuacji często trzeba szybko znaleźć chętnego kupca, co bywa niełatwe, dlatego warto zainteresować się naszą ofertą skupu nieruchomości.

[Wszystkie: 0 Średnia: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published.