Przysposobienie dziecka żony

Jak napisać wniosek o przysposobienie dziecka żony? Przysposobienie, inaczej adopcja dziecka, to ściśle regulowana przez prawo procedura.

Przepisy dokładnie określają kryteria i wymogi, jakie musi spełniać kandydat, chcący przysposobić dziecko.

Adopcja z ośrodka jest długotrwała i skomplikowana, ale adopcja dziecka spowinowaconego nie wymaga już dopełnienia tak wielu formalności.

Wstęp

Przysposobienie dziecka żonyJak wygląda adopcja dziecka żony i jak sporządzić skuteczny wniosek, aby spełniał on wszystkie formalne wymagania? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o przysposobienie dziecka żony wzór

Przysposobienie dziecka żony

Wniosek o przysposobienie dziecka żony wzór

Jak przysposobić dziecko żony?

Odpowiedź na pytanie, jak przysposobić dziecko żony, jest mniej skomplikowana niż w przypadku adopcji z ośrodka. Osoba, która stara się o adopcję dziecka współmałżonka, jest bowiem osobą spowinowaconą (dla dziecka).

Nie dotyczy jej zatem obowiązek ukończenia szkolenia, organizowanego przez ośrodek adopcyjny oraz obowiązek uzyskania opinii kwalifikacyjnej. Jednocześnie warto podkreślić, że sąd nadal może wystąpić do ośrodka adopcyjnego o wystawienie takiej opinii.

Przysposobienie dziecka partnerki wymaga posiadania przez osobę przysposabiającą:

 • pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • kwalifikacji osobistych, które uzasadniają przekonanie, że będzie ona należycie wywiązywać się z obowiązków przysposabiającego,
 • odpowiedniej różnicy wieku pomiędzy osobą przysposabiającą a dzieckiem przysposobionym.

Wniosek kieruje się do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby przysposabiającej bądź osoby, która ma zostać przysposobiona.

Jakie dokumenty są niezbędne do przysposobienia dziecka żony?

Przysposobienie dziecka przez męża matki wymaga wystąpienia do właściwego sądu z odpowiednim wnioskiem. Wniosek o przysposobienie dziecka współmałżonka musi uwzględniać, jakiego rodzaju ma być to przysposobienie, bowiem wyróżnia się dwa rodzaje przysposobienia:

 • przysposobienie pełne – o pełne przysposobienie dziecka wnosimy, by relacje pomiędzy dzieckiem a przysposabiającym były takie, jak w przypadku pokrewieństwa dziecka z rodzicem lub rodziną rodzica – jest to równoznaczne z zerwaniem więzi pomiędzy dzieckiem a biologicznym rodzicem,
 • przysposobienie niepełne – w tego rodzaju wniosku o przysposobienie dziecka – przysposobiony zachowuje prawa i obowiązki względem biologicznych krewnych, powstaje stosunek przysposobienia między dzieckiem a przysposabiającym.

We wniosku przysposabiający opisuje także swoją sytuację życiową. Podkreśla, że jest w stanie zapewnić dziecku godne warunki do życia i realizacji jego potrzeb indywidualnych:

 1. rozwoju emocjonalnego,
 2. społecznego
 3. i fizycznego.

Poza tym, w celu przysposobienia dziecka żony należy uzyskać też:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • odpis zupełny aktu urodzenia,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do bycia rodzicami dziecka, w zaświadczeniu takim stwierdza się, że stan zdrowia przysposabiającego kwalifikuje go do zostania rodzicem adopcyjnym,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, które potwierdzi, że przysposabiający jest w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki bytowe.

*Powyższe pozycje są najczęściej spotykanymi załącznikami wniosku o przysposobienie dziecka.

Zgoda na przysposobienie dziecka małżonki

Wniosek o przysposobienie dziecka żony, który opisuje w sposób szczegółowy motywy decyzji o adopcji, zwraca uwagę na więź rodzica adopcyjnego z dzieckiem i podkreśla staż małżeństwa z matką dziecka to nie jedyny dokument niezbędny w procesie przysposobienia dziecka małżonki.

Co więcej, w celu przysposobienia dziecka konieczne jest, by rodzic adopcyjny uzyskał także zgodę rodziców biologicznych (opiekuna prawnego małoletniego) na przysposobienie ich dziecka, o ile ci:

 • nie są nieznani,
 • nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej,
 • dojście do porozumienia z rodzicami napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody,
 • nie mają ograniczonej zdolności do czynności prawnych – sąd może orzec wtedy przysposobienie dziecka mimo braku zgody, jeśli odmowa będzie sprzeczna z dobrem dziecka.

Biologiczni rodzice dziecka mogą wyrazić zgodę na przysposobienie, wskazując przed sądem osobę przysposabiającego lub „na przyszłość”, bez wskazywania konkretnej osoby (pozbawiają się tym samym władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem).

Jeżeli dziecko przysposabianie ukończyło 13. rok życia, wniosek o przysposobienie dziecka przez ojczyma trzeba uzupełnić o zgodę samego przysposabianego.

Granica wieku, określona przepisami, nie jest ściśle ustalona – sąd przesłucha też młodsze dziecko, jeśli będzie ono na tyle dojrzałe emocjonalnie, aby zrozumieć, czym jest przysposobienie.

*Przysposobić można osobę małoletnią (art. 114 § 1 KRO). Oczywiście warunek, jaki trzeba spełnić, to małoletniość w dniu złożenia wniosku o przysposobienie.

Przysposobienie dziecka przez ojczyma a alimenty

Jaki wpływ ma przysposobienie dziecka żony na obowiązek alimentacyjny jego biologicznych rodziców? Jeśli mamy do czynienia z przysposobieniem niepełnym, to należy wiedzieć, że nie powoduje ono wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego rodziców biologicznych. W pierwszej kolejności obowiązek ten powinien być jednak realizowany przez przysposabiającego.

Z kolei w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przysposobieniem pełnym, to należy pamiętać, że taki rodzaj przysposobienia prowadzi do powstania takich stosunków pomiędzy przysposabiającym i przysposobionym, jak między rodzicami i dziećmi.

Jednocześnie, wiąże się on z ustaniem wszelkich praw i obowiązków przysposobionego, wynikających z pokrewieństwa względem jego biologicznych krewnych. Ponieważ po adopcji ustają prawa i obowiązki krewnych względem przysposobionego, ustaje również obowiązek alimentacyjny.

Kiedy nie mamy już do czynienia z obowiązkiem alimentacyjnym rodziców biologicznych? Obowiązek alimentacyjny obciąża nowych rodziców od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przysposobieniu dziecka.

Jeśli świadczenia alimentacyjne rodzica biologicznego pobierane będą po dokonaniu przysposobienia, to będą świadczeniami nienależnymi.

Podsumowanie

Konieczne jest, aby warunek małoletności był spełniony w dniu złożenia wniosku o przysposobienie.

Podstawa prawna:

Art. 114. – Dobro i małoletność przysposabianego – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

§ 1.Przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra.

§ 2.Wymaganie małoletności powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie.

Podobne:

Oceń mój artykuł: (2 votes, average: 5,00

Jak przysposobić dziecko małżonka

Przysposobienie, powszechnie znane jako adopcja dziecka, jest ściśle regulowane przez prawo. Przepisy określają szereg kryteriów i wymogów, które musi spełnić kandydat na przysposabiającego.

Sama procedura adopcyjna dziecka z ośrodka bywa długotrwała i wymaga od rodziców adopcyjnych dopełnienia wielu formalności. Mniejsze obciążenie formalne niesie za sobą adopcja spowinowaconego dziecka.

Jak przysposobić dziecko małżonka?

Jak  przysposobić dziecko małżonka-proceduraPrzysposobienie dziecka żony

Procedura adopcyjna dziecka męża czy żony jest nieco uproszczona. Osoba starająca się o adopcję dziecka współmałżonka, jest dla dziecka, w stosunku prawnym, osobą spowinowaconą.

W związku z tym, nie będzie jej dotyczył obowiązek ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, ani także uzyskania opinii kwalifikacyjnej. W toku postępowania natomiast, na podstawie art.

586 §4 Kodeksu postępowania cywilnego, sąd może wystąpić do ośrodka adopcyjnego o wystawienie takiej opinii.

Od osoby przysposabiającej wymaga się posiadania:

 • pełnej zdolności do czynności prawnych
 • kwalifikacji osobistych uzasadniających przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego
 • odpowiedniej różnicy wieku między nią, a przysposobionym

Jakie dokumenty są potrzebne do przysposobienia dziecka małżonka?

Koniecznym jest wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka, z uwzględnieniem jakiego rodzaju ma to być przysposobienie.

Przysposobienie pełne – relacje przysposabiający – dziecko będą jak pokrewieństwo dziecka z rodzicem oraz rodziną tego rodzica. Nastąpi wtedy zerwanie więzi dziecka z jego biologicznym rodzicem.

See also:  Rozwód z winy małżonka a alimenty

Przysposobienie niepełne – powstanie wtedy stosunek przysposobienia między dzieckiem a rodzicem adoptującym, ale nie krewnymi adoptujących. Przysposobiony zachowa prawa i obowiązki względem swoich biologicznych krewnych.

We wniosku trzeba opisać, możliwie jak najbardziej szczegółowo, motywy decyzji o adopcji. Należy także zwrócić uwagę na więź nowego rodzica z dzieckiem. Dobrze, jeżeli zawrze się także informacje o stażu małżeństwa.

Ponadto, istotnym jest możliwość zapewnienia dziecku godnych warunków do życia oraz realizacji jego indywidualnych potrzeb, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, o czym należy we wniosku wspomnieć.

Pozostałe dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa
 • zupełny odpis aktu urodzenia dziecka
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że stan zdrowia rodzica adopcyjnego nie stoi na przeszkodzie przysposobieniu
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – potwierdzające możliwość zapewniania dziecku warunków bytowych

Zgoda rodziców

Aby przysposobić dziecko, należy uzyskać zgodę jego biologicznych rodziców.

Chyba, że:

 • rodzice zostali tej władzy rodzicielskiej pozbawieni lub
 • rodzice są nieznani albo
 • porozumienie się z rodzicami napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody
 • rodzice mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych – wtedy sąd może orzec przysposobienie mimo braku ich zgody (jeżeli odmowa zgody jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka)

Zgodę na przysposobienie rodzice mogą wyrazić:

 • wskazując przed sądem osobę przysposabiającego, którą może być krewny rodziców bądź małżonek jednego z rodziców
 • na przyszłości bez wskazania konkretnej osoby, pozbawiając siebie tym samym władzy rodzicielskiej i prawa do kontaktów z dzieckiem

Zgoda przysposabianego

Od dziecka, które ukończyło 13. rok życia potrzebna będzie zgoda na przysposobienie. Sąd może wysłuchać także dziecka poniżej tego wieku, jeżeli będzie na tyle dojrzałe emocjonalne i będzie rozumiało, czym jest przysposobienie.

Jak widać procedura przysposobienia dziecka małżonka nie jest tak skomplikowana, jak mogłoby się wydawać. Pamiętać należy o tym, że przysposobienie dziecka jest możliwe tylko wtedy, jeśli pozostaje ono w zgodzie z dobrem dziecka.

Przysposobienie dziecka. Poznaj najważniejsze informacje

Przysposobienie dziecka to hasło pojawiające się zwykle w kontekście adopcji. Jest to bardzo zawiły temat, który wymaga dopełnienia wielu różnych formalności. W wyniku takiego działania prawa rodzicielskie zyskują osoby przysposabiające. Na czym dokładnie polega cały ten proces? Ile trwa i jak przysposobić dziecko żony lub męża?

Przysposobienie dziecka sprawia, że pełnia praw rodzicielskich zostaje przyznana osobie przysposabiającej. W ten sposób niepełnoletni może więc dostać alimenty, dziedziczyć czy zyskać nazwisko. Pod względem prawnym ma on dokładnie te same prawa i obowiązki co dziecko biologiczne. Warto jednak pamiętać, że przysposobienie dzieli się na kilka rodzajów:

Każde dziecko ma rodziców biologicznych. W wyniku przysposobienia pełnego znikają jednak więzi pomiędzy tymi osobami.

Rodzice biologiczni nie mają wówczas żadnej władzy nad swoim dzieckiem, a pełnię praw zyskują przysposabiający.

W takiej sytuacji zmienia się również niektóre zapiski w akcie urodzenia lub wydaje zupełnie nowy dokument. To najkorzystniejsza forma przysposobienia dla nowej rodziny

Przysposobienie niepełne polega na powstaniu nowych więzów między przysposabianym a przysposabiającymi, ale nie ich krewnymi. Dziecko może więc w dalszym ciągu dziedziczyć po swoich biologicznych przodkach i osobach, z którymi jest spokrewnione w inny sposób. Wówczas w akcie urodzenia nie utajnia się pochodzenia czy nazwiska.

Przysposobienie całkowite niewiele różni się od pełnego. Ma on nierozerwalny charakter, w przeciwieństwie do innych rodzajów adopcji.

Nie można go więc rozwiązać zarówno na życzenie przysposobionego, jak i nowych rodziców czy nawet prokuratora.

W przypadku przysposobienia całkowitego dziecko dostaje zupełnie nową tożsamość, a wszelkie więzy prawne z rodziną biologiczną zostają zerwane. W efekcie przysposobiony jest traktowany tak, jakby urodził się wśród przysposabiających.

W kontekście przysposobienia często mówi się również o adopcji. Ze względów prawnych oba te pojęcia znaczą jednak to samo, dlatego można używać ich zamiennie.

Chodzi głównie o zmianę opiekuna danego dziecka i nadanie mu określonych praw, w zależności od rodzaju przysposobienia.

Adoptować można zarówno potomka swojego partnera, jak i członka rodziny czy zupełnie obcą osobę z ośrodka adopcyjnego. W każdym przypadku cały proces wygląda jednak w nieco inny sposób.

Adopcja jest żmudnym procesem, którego czas trwania może różnić się w zależności od charakterystyki danej sprawy. Wszystko zaczyna się od złożenia odpowiedniego wniosku.

Następnie to sąd musi wydać orzeczenie dotyczące adopcji. W Polsce trwa to zazwyczaj około 2 lata, jednak zdarza się, że czas ten jest znacznie dłuższy.

Kandydaci muszą również przejść odpowiednie szkolenie.

Nieco łatwiej jest w sytuacji, gdy chodzi o przysposobienie dziecka przez ojczyma lub macochę. Wówczas cały proces można przeprowadzić znacznie szybciej. Problemem okazuje się jednak sytuacja, w której biologiczny rodzic dziecka żyje i ma pełnię praw.

Wówczas trzeba rozpocząć od pozbawienia go ich. Z tego powodu zwykle adopcja trwa latami. Można ją jednak przyspieszyć poprzez szybkie skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów i złożenie wniosku jak najwcześniej. To, ile trwa adopcja, jest kwestią indywidualną.

Niektóre sprawy są bowiem znacznie bardziej skomplikowane niż inne.

Ile więc dokładnie trwa przysposobienie dziecka w konkretnych przypadkach? Zwykle jest to minimum 2 lata od momentu rejestracji jako kandydat. Zazwyczaj jednak trzeba dodatkowo poczekać na rozpoczęcie specjalnego szkolenia dla rodziców adopcyjnych.

W praktyce ten czas się znacznie wydłuża, a cały proces kończy się nawet po kilku latach. Szybciej jest w sytuacji, gdy chodzi o dziecko partnera lub członka rodziny. Wówczas najważniejsza okazuje się decyzja sądu, ponieważ więzi z przysposabianym są już wykształcone.

Zdarza się, że w rozbitej rodzinie matka lub ojciec znajdują nowego partnera. Taka osoba może przysposobić dziecko. Wówczas konieczna jest zgoda obu rodziców biologicznych. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Mowa tu m.in. o sytuacjach, w których:

W takiej sytuacji należy stworzyć odpowiednio wniosek.

Przysposobienie dziecka partnerki lub partnera wymaga zapisania informacji o stażu związku, okolicznościach poznania się małżonków czy więzi pomiędzy potomkiem a nowym mężem matki lub żoną ojca.

Wówczas można wnioskować także o przysposobienie całkowite. Cały proces jest znacznie krótszy niż klasyczna adopcja, gdy dziecko nie jest spokrewnionym z żadną osobą. Wciąż wymaga on jednak czasu, o czym warto pamiętać przed złożeniem wniosku.

W sytuacji, gdy mowa o przysposobieniu zupełnie obcego dziecka, które nie jest potomkiem jednego z partnerów, konieczne jest złożenie licznych dokumentów. Należy przekazać je wybranemu ośrodkowi adopcyjnemu. Mowa tu o takich pismach, jak m.in.:

Otóż tak długo, jak będziesz się uczyć, ubezpieczenie pozostanie w mocy. Co z ubezpieczeniem zdrowotnym po zakończeniu edukacji i utracie statusu studenta? Czy ubezpieczenie po studiach także działa jeszcze przez jakiś czas? Ubezpieczenie zdrowotne po studiach wygasa wraz z ukończeniem nauki. 

Jeśli chodzi o proces, jakim jest adopcja dziecka, warunki z nim związane okazują się bardzo restrykcyjne. Całość jest również bardzo czasochłonna.

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów konieczne jest odbycie wielu rozmów z psychologami i pedagogami. Następnie przeprowadza się także wywiad w miejscu zamieszkania potencjalnych przysposabiających.

Wszystkie te działania mają na celu upewnienie się, że dana rodzina ma warunki pozwalające na przyjęcie nowego dziecka.

See also:  Czy mama ma prawo żądać możliwości przebywania w naszym domu na starość?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby adoptować dziecko? Po pozytywnym przejściu wspomnianych etapów konieczne jest wzięcie udziału w odpowiednim szkoleniu. Ma ono za zadanie zapewnić przyszłym rodzicom wiedzę na temat opieki nad dzieckiem.

Po jego ukończeniu przysposabiający dostają potwierdzenie uzyskania kwalifikacji do przysposobienia. To jednak jeszcze nie wszystko.

Na sam koniec jednostka adopcyjna musi bowiem sporządzić odpowiednią ocenę, która zbierze wszystkie pozyskane informacje o kandydatach.

Przysposobienie dziecka przez męża matki może wiązać się z pewnymi komplikacjami. Często jest bowiem tak, że biologiczny ojciec uznał ojcostwo, ale nie utrzymuje kontaktów ze swoim potomkiem.

Wówczas cały proces powinien zacząć się od pozbawienia go praw rodzicielskich. Konieczne jest więc założenie odpowiedniej sprawy w sądzie przez matkę dziecka. Może to trwać nawet kilka lat.

Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem okazuje się polubowne ustalenie kwestii praw rodzicielskich.

Znacznie łatwiej jest natomiast w sytuacji, gdy z dowolnych przyczyn biologicznych ojciec został już pozbawiony praw rodzicielskich, jest nieznany lub nie żyje. Wówczas można od razu zacząć proces przysposabiania dziecka partnerki. Jest to znacznie łatwiejsze niż w przypadku zupełnie obcych osób, co ma miejsce podczas adopcji ze specjalnych ośrodków.

Dziecko przysposobione ma prawo do alimentów jedynie wtedy, gdy chodzi o przysposobienie niepełne. W innym przypadku wygasają one całkowicie. Jeśli jednak przysposobisz dziecko swojego małżonka w sposób niecałkowity, to na Ciebie spadną obowiązki alimentacyjne.

Adopcja zwykle kojarzy się z parami, które chcą zostać rodzicami konkretnego dziecka. To właśnie takich osób najczęściej szukają ośrodki adopcyjne. Z tego powodu pojawia się pytanie – czy osoba samotna może adoptować dziecko? W teorii tak.

Podlega ona takiemu samemu procesowi, ale zwykle trwa on dłużej i potencjalny kandydat jest znacznie dokładniej weryfikowany. Zwykle taka osoba nie może jednak przysposobić niemowlaka.

Samotnym kandydatom proponuje się raczej starsze dzieci, które nie wymagają tak wiele uwagi.

Jak widać, adopcja dziecka przez samotną kobietę lub samotnego mężczyznę jest możliwa. W praktyce jednak taki proces okazuje się bardzo żmudny, trwa latami i nie zawsze kończy się powodzeniem.

Z tego powodu znacznie lepiej jest wnioskować o przysposobienia dziecka z partnerem. Przed sfinalizowaniem całego procesu czeka Cię jednak szereg formalności do dopełnienia oraz szczegółowa weryfikacja.

Niektóre pary również nie dostają zgody na przysposobienie, dlatego kwestia ta jest trudna nie tylko w przypadku osób samotnych.

Niektóre osoby zastanawiają się także, do jakiego wieku można adoptować dziecko. Odpowiedź na to pytanie jest proste. To 18. rok życia, a w przypadku kobiet, które zdecydowały się na zawarcie małżeństwa wcześniej – 16 lat.

Wymagania są jednak znacznie mniej restrykcyjne w przypadku wieku osób, które chcą adoptować dziecko. Wówczas jednak znaczenie ma decyzja ośrodka adopcyjnego. Z tego powodu znacznie łatwiejsze jest przysposobienie dziecka żony lub osoby, z którą jesteś spokrewniony. W takim przypadku wymagania odnośnie wieku praktycznie nie istnieją.

Jeśli chodzi o wiek osoby przysposabiającej dziecko, kwestia ta jest nieco bardziej skomplikowana. Nie istnieje bowiem górna granica. Kandydat musi być oczywiście pełnoletni. Kwestia jego wieku jest jednak ważna podczas weryfikacji kandydata. To placówka adopcyjna musi wystawić odpowiednią ocenę.

Często więc osoby po 40 czy 50 roku życia nie mogą przysposobić niemowlaka lub małego dziecka. Zdecydowanie większą szansę na wyrażenie zgody mają kandydaci w okolicy 30 roku życia, w stabilnej sytuacji życiowej i materialnej. Placówki dążą bowiem do tego, by zapewnić adoptowanemu dziecku jak najlepsze warunki.

Kwestia ta wygląda nieco inaczej w sytuacji, gdy rodzic nie może dłużej zajmować się dzieckiem i wskazuje członka swojej rodziny jako osobę przysposabiającą. Wówczas nie ma znaczenia jej wiek.

Adoptować dziecko swojego bliskiego może zarówno babcia, jak i ciocia czy nawet siostra. Tak samo kwestia ta wygląda w sytuacji, gdy rodzic wskaże swojego partnera, a ten wyrazi zgodę. Ważne, by wspomniane osoby były pełnoletnie.

W takich przypadkach formalności są również znacznie mniej wymagające.

Przysposobienie dziecka to bardzo żmudny proces, jednak nie należy zapominać również o dopełnieniu wielu innych formalności. Jedną z nich jest wykupienie ubezpieczenie na życie.

Pozwoli ono na wypłacenie środków w sytuacji, gdy Twoje przysposobione dziecko ulegnie wypadkowi. Pamiętaj o tym, że dziecko może ubezpieczyć zarówno rodzic, jak i opiekun prawny.

W CUK znajdziesz również wiele innych produktów, takich jak np. NNW przedszkolaka, ucznia i studenta.

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Z chęcią na nie odpowiemy. Możesz również udać się do jednej z naszych licznych placówek na terenie całego kraju. Zapraszamy!

Przysposobienie dziecka – co to znaczy? | Poradnik NN.pl

Przysposobienie to prawne uznanie małoletniej osoby za własne dziecko. Daje to pewne obowiązki i przywileje.

Przysposobienie dziecka dotyczy osób, które nie ukończyły jeszcze 18. roku życia. Przebieg całej procedury jest ściśle określony przez polskie prawo. Wiąże się z tym nabycie nie tylko pewnych praw, lecz także obowiązków. Na czym polega przysposobienie dziecka?

Przysposobienie jest procesem długotrwałym. Może trwać nawet do 2 lat. Dzieje się tak, ponieważ od momentu złożenia wniosku do wydania pozytywnej decyzji przez sąd konieczne jest dopełnienie wielu różnych formalności.

Warunkiem decydującym jest także status prawny dziecka. Zdarza się, że jego biologiczni rodzice nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Wówczas muszą wyrazić zgodę na przysposobienie, co nie zawsze jest łatwe do osiągnięcia.

Co to znaczy przysposobienie dziecka?

Przysposobienie jest formalnym uznaniem za własne dziecko osoby obcej z punktu widzenia biologicznego. Nie może ono mieć ukończonych 18 lat ani być w związku małżeńskim. Określona jest także dolna granica wiekowa. Przysposobić wolno dziecko, które ma więcej niż 6 tygodni.

Wiele osób zastanawia się, jaka jest różnica między przysposobieniem a adopcją dziecka. Są to pojęcia tożsame i można ich używać zamiennie.

Kto może przysposobić dziecko?

Aby przysposobić dziecko, należy spełnić ściśle określone warunki. Adopcja przysługuje:

 • heteroseksualnym małżeństwom;
 • osobom samotnym.

Ten, kto chce przysposobić dziecko, powinien mieć ukończone 18 lat, a także posiadać pełnię praw. Nie może mieć ograniczonej władzy rodzicielskiej wobec innej osoby małoletniej. Ponadto musi mieć stały dochód, odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stan zdrowia pozwalający na opiekę nad dzieckiem.

Zanim sąd wyda decyzję o przysposobieniu dziecka, osoby, które się o to starają, są dokładnie weryfikowane. Często to właśnie ten etap powoduje wydłużenie całej procedury. Kandydaci są również zobowiązani do udziału w spotkaniach z psychologiem oraz szkoleniu – najczęściej przeprowadza je ośrodek adopcyjny, w którym przebywa dziecko.

See also:  Zmiana rozwodu na separację

Przysposobienie dziecka a nazwisko

Przysposobione dziecko może przyjąć nazwisko osób, które uznały je za swoje. Możliwe jest także pozostawienie nazwiska przysposobionego i zestawienie go z nazwiskiem przysposabiających. Odbywa się to poprzez złożenie stosownego wniosku. Decyzją sądu może zostać zmienione również imię dziecka (potrzebna jest na to zgoda samego dziecka, jeżeli ma więcej niż 13 lat).

Przysposobienie dziecka a ubezpieczenie na życie, dziedziczenie i alimenty

Przysposobione dziecko może zostać osobą uposażoną, której należy się świadczenie w razie śmierci opiekuna, pochodzące z polisy ubezpieczeniowej. Zawierający umowę na ubezpieczenie na życie może wskazać, kto ma prawo do wypłaty, a także ustalić jej wysokość. Z przysposobieniem wiąże się również prawo do dziedziczenia oraz alimentów.

Jak wyglądają procedury związane z przysposobieniem dziecka?

Osoby zainteresowane przysposobieniem dziecka powinny najpierw udać się do wybranego ośrodka adopcyjnego. Są one informowane o tym, jakie warunki muszą zostać spełnione oraz z czym wiąże się adopcja.

Ważne jest, aby przysposabiający zdawali sobie sprawę ze wszystkich aspektów oraz przebiegu i czasu trwania procedury. Jeżeli o przysposobienie stara się małżeństwo, zgodę musi wyrazić oboje małżonków.

Przysposobienie dziecka wymaga:

 • złożenia wniosku o przysposobienie go wraz z podaniem motywacji takiej decyzji;
 • złożenia krótkiego życiorysu kandydatów;
 • przedstawienia odpisu aktu urodzenia i aktu małżeństwa;
 • przedstawienia zaświadczenia o niekaralności;
 • zaświadczenia lekarskiego ze stwierdzeniem braku przeciwwskazań do opieki nad dzieckiem;
 • zaświadczenia o wysokości dochodów.

Po złożeniu powyższych dokumentów następuje czas oczekiwania na zgodę biologicznych rodziców (oraz samego dziecka, jeżeli ukończyło 13 lat). Następnie odbywają się spotkania z psychologiem oraz przeprowadza się wywiad środowiskowy. Ośrodek wydaje zgodę, na podstawie której odbywa się rozprawa sądowa.

Tagi:
#prawo
#rodzicielstwo

Ile trwa proces przysposobienia dziecka?

Przysposobienie, czyli adopcja dziecka (tych terminów można używać zamiennie), jest to przybranie dziecka (często w wieku dziecięcym) za swoje.

Proces adopcji regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 114-127). Pomocnicze przepisy znajdują się w ustawie z 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821).

O przysposobieniu orzeka sąd opiekuńczy po przeprowadzeniu rozprawy.

Zgoda dziecka na adopcje

Głównym i nadrzędnym celem adopcji jest dobro dziecka. Adoptować można jedynie osobę małoletnią, czyli osobę, która nie ukończyła jeszcze 18. roku życia i nie wstąpiła w związek małżeński.

Jeśli dziecko ukończyło 13 lat, wymagana jest jego zgoda do orzeczenia adopcji, chyba że nie jest do tego zdolne albo traktuje przysposabiających jako swoich rodziców. Rodzice, o ile nie są nieznani i nie pozbawiono ich władzy rodzicielskiej, także muszą wyrazić zgodę na adopcję.

Nie jest to możliwe, jeśli dziecko nie ukończyło jeszcze 6 tygodni. Przysposobienie dziecka oznacza, że władza rodzicielska jego naturalnych rodziców wygasa.

Przysposobienie a adopcja

Jaka jest różnica między przysposobieniem a adopcją? Według powszechnie obowiązującego prawa adopcja występuje pod nazwą przysposobienie, i oznacza dokładnie tę samą czynność prawna. Zatem oba pojęcia mogą być stosowane zamiennie.

Proces przysposobienia dziecka jest długotrwały. Od dnia rejestracji potencjalnych rodziców adopcyjnych do momentu orzeczenia sądu o adopcji mogą minąć minimum 2 lata. Jednak często czas ten się wydłuża ze względu na długotrwały okres oczekiwania kandydatów na rozpoczęcie szkolenia dla rodziców adopcyjnych.

Jakie dokumenty są potrzebne do przysposobienia dziecka?

 • Pierwszy etap procesu przysposobienia wymaga złożenia w dowolnym ośrodku adopcyjnym w Polsce kilku dokumentów. Są to:
 • – wniosek o przysposobienie. We wniosku powinny być zawarte powody decyzji o przysposobieniu oraz oczekiwania kandydatów
 • – życiorys kandydatów,
 • – odpis zupełny aktu małżeństwa albo akt urodzenia, jeśli o adopcję występuje osoba samotna,
 • – jeśli kandydat zawarł powtórne małżeństwo – zaświadczenie o rozwodzie,
 • – zaświadczenie o niekaralności,
 • – dokumenty potwierdzające dochody: zaświadczenie o zatrudnieniu i otrzymywanym wynagrodzeniu (średnia z 3 ostatnich miesięcy), w niektórych przypadkach potrzebne jest też zeznanie podatkowe za poprzedni rok,

– zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do adopcji.

Oprócz powyższych dokumentów wymagane są jeszcze następujące zgody:

– jeśli dziecko ukończyło 13 lat, konieczna jest jego zgoda na przysposobienie. Zapytać o to musi sąd opiekuńczy, który ma podjąć decyzję o adopcji.

– na adopcję przez konkretną osobę zgodę powinni wyrazić także rodzice dziecka. Są jednak pewne wyjątki. Zgoda rodziców biologicznych na adopcję nie jest wymagana, kiedy została im odebrana została władza rodzicielska, lub gdy są nieznani.

– rodzic biologiczny może wskazać konkretną osobę do przysposobienia swojego dziecka. Może to być jednak tylko jego małżonek bądź krewny (jest to tzw. przysposobienie ze wskazaniem).

– rodzice mogą wyrazić także blankietową zgodę na przysposobienie swojego dziecka, czyli zgodę na adopcję bez wskazania osoby adoptującej. Ten przepis sądy stosują także w sytuacji, gdy rodzice dziecka nie żyją.

Po przekazaniu dokumentów i zgód potencjalni rodzice adopcyjni przechodzą szereg rozmów z psychologami, pedagogami, a także weryfikację miejsca zamieszkania – wówczas sprawdza się, czy ich warunki mieszkaniowe pozwalają na przysposobienie dziecka. Następnie, potencjalni rodzice kierowani są na szkolenie grupowe dla rodzin adopcyjnych. Szkolenie kończy się nadaniem uprawnień adopcyjnych.

Rodzaje przysposobienia dziecka

 1. Istnieją trzy rodzaje przysposobienia dziecka:
 2. – przysposobienie pełne rozwiązywalne,
 3. – przysposobienie niepełne,
 4. – przysposobienie pełne nierozwiązywalne,

Przysposobienie pełne rozwiązywalne można rozwiązać z istotnych powodów, np.

na żądanie przysposobionego, przysposabiającego lub prokuratora. Przysposobienie pełne nierozwiązywalne ma nierozerwalny charakter. Oznacza, że między dzieckiem a osobami przysposabiającymi oraz ich rodziną powstaje pokrewieństwo, a władza rodzicielska rodziców biologicznych zanika.

Przysposobione dziecko nabywa takich praw, jakby było dzieckiem biologicznym adopcyjnych rodziców.

W wyniku przysposobienia niepełnego stosunek przysposobienia powstaje wyłącznie między przysposabiającym a przysposobionym, ale nie krewnymi rodziców adopcyjnych. Oznacza, to, że dziecko ma wciąż pełne prawa i obowiązki w stosunku do swoich rodziców biologicznych.

Przysposobienie dziecka przez ojczyma

 • W sytuacji przysposobienia pasierba, czyli dziecka małżonka władza rodzicielska przysługuje obojgu małżonkom na takich samych zasadach.
 • Aby przysposobić dziecko żony, potrzebna jest jej zgoda. Zgoda biologicznego ojca nie jest potrzebna jeżeli:
 • – sąd nie przyznał mu władzy rodzicielskiej,
 • – ma on ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 1. – jeśli brak zgody na adopcję jest sprzeczny z dobrem dziecka,
 2. Co powinien zawierać wniosek o przysposobienie dziecka?
 3. – informacje o okolicznościach poznania się małżonków,
 4. – stażu związku,
 5. – informacje na temat więzi, jaka łączy dziecko z ojczymem,
 6. Sam proces przysposobienia dziecka przez ojczyma wygląda tak samo jak standardowy proces adopcji, jednak trwa znacznie krócej.

Przysposobienie dziecka a alimenty

Kwestia alimentów zależy od rodzaju przysposobienia. W przypadku adopcji pełnej i całkowitej obowiązek alimentacyjny rodziców i krewnych biologicznych. Obowiązek alimentacyjny nie wygasa z kolei w przypadku adopcji niepełnej, ale w pierwszej kolejności obciążeni są nim rodzice adopcyjni.

Leave a Reply

Your email address will not be published.