Rozliczenia małżeńskie

Rozliczenia małżeńskie

Jedną z najprostszych, a jednocześnie najefektywniejszych metod na to, by płacić niski podatek dochodowy, jest rozliczenie się wspólnie z małżonkiem. Metoda ta powoduje, że podatek wylicza się ustalając najpierw sumę dochodów małżonków, którą dzieli się na dwa. Powoduje to równomierne opodatkowanie oboje podatników – dzięki czemu żaden z nich nie trafia do wyższego progu skali podatkowej. Korzystniej również może być rozliczana kwota zmniejszająca podatek. Istnieją jednak przypadki, w których warto rozważyć rozliczanie się samodzielne.

Rozliczając się wspólnie należy dokonać następujących czynności:

 Sprawdź – PIT razem, czy osobno? Kalkulator rozliczanie PIT z małżonkiem >

Masz dochody w drugim progu podatkowym, Twój małżonek ma niskie dochody w PIT za 2021. Sprawdź wysokość podatku PIT w wspólnym rozliczeniu małżonków kompleksowo – razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Wasz wspólny PIT w Programie e-pity 2021 i płać niższy podatek online >>

Przykład:

Karol i Jadwiga Kowalscy zamierzają się rozliczyć wspólnie. Dochód Jadwigi wynosi 50.000 zł, Karola – 100.000 zł. Rozliczając się samodzielnie podatek u Jadwigi wyniesie 7975 zł, u Karola – 18 829 zł. Łącznie ich podatek wyniesie 26804 zł.

Jeśli wybiorą łączne opodatkowanie – wyliczą podatek w następujący sposób:

 1. 50.000 + 100.000 = 150.000 zł
 2. 150.000/2 = 75.000 zł
 3. Podatek od 75.000 zł = 75.000 x 17% – 525,12 zł = 12224,8 zł x 2 = 24449,76
 4. Po zaokrągleniu łącznie zapłacą 24450 zł.

Wybór wspólnego opodatkowania dał oszczędność 2354 zł.

Kto jest uprawniony do opodatkowania wspólnie z małżonkiem

Łącznemu rozliczeniu podlegać mogą wyłącznie małżonkowie, którzy:

 • zawarli związek małżeński w trakcie 2021 r. (lub związek ten został zawarty w latach wcześniejszych i trwa nadal),
 • przez cały rok istnieje między nimi ustrój współwłasności majątkowej małżeńskiej (umowy o rozdzielności majątkowej eliminują rozliczenie tego rodzaju; umowy o rozszerzeniu lub ograniczeniu wspólności majątkowej – pozwalają na wspólne opodatkowanie; separacja prawna nie pozwala na wspólne rozliczenie, separacja faktyczna bez orzeczenia – nie ogranicza prawa do rozliczenia wspólnie),
 • żaden z małżonków nie opłaca podatku liniowego (PIT-36L), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), wyjątkiem jest opodatkowanie w tej formie przychodów z najmu, dzierżawy, podatku tonażowego, podatku pobieranego na podstawie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych; jeśli małżonkowie posiadają też inne przychody, to również do tych pozostałych – rozliczanych według skali podatkowej, nie mogą zastosować łącznego opodatkowania,
 • małżonkowie pozostają polskimi rezydentami podatkowymi,
 • złożą wniosek o wspólne opodatkowanie w deklaracji podatkowej, albo poprzez korektę wcześniej złożonej deklaracji lub wniosek ten znajdzie się w deklaracji PIT złożonej przez nich po terminie ustawowym.

Dopuszczalne jest rozliczenie się łącznie z małżonkiem w przypadku, gdy zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub gdy pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego. U takich osób nie można natomiast stosować w danym roku rozliczenia podatkowego jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Dopuszczalne jest również rozliczenie się w Polsce przez osoby nie mające polskiej rezydencji podatkowej w przypadku małżonków którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w UE , EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej – jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Planowane jest, by w roku 2021 lub 2022 wprowadzić możliwość wspólnego rozliczenia z małżoniem już w roku zawarcia małżeństwa.

Przypadki, gdy rozliczenie PIT za 2021 z małżonkiem daje korzyść

Jest kilka przypadków, które pozwalają na osiągnięcie korzyści podatkowej ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem:

 1. Gdy jedno z małżonków nie zarabia w ogóle – wówczas nie może korzystać z kwoty zmniejszającej podatek; przy rozliczeniu wspólnym – kwota zmniejszająca (nawet 1360 zł rocznie) obniży dodatkowo wspólne zarobki – zostanie bowiem odjęta od połowy zarobków małżonka, który zarabia.
 2. Gdy jedno z małżonków zarabia niewiele, a drugi z małżonków posiada dochód roczny przekraczający pierwszy próg skali podatkowej – czyli 85.528 zł; wówczas korzyścią jest opodatkowanie zarobków obojga małżonków w według stawki 17%.

Masz dochody w drugim progu podatkowym, Twój małżonek ma niskie dochody w PIT za 2021. Sprawdź wysokość podatku PIT w wspólnym rozliczeniu małżonków kompleksowo – razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Wasz wspólny PIT w Programie e-pity 2021 i płać niższy podatek online >>

Przypadki, gdy rozliczenie z małżonkiem nie opłaca się

Występuje kilka sytuacji, w których łączenie rozliczeń podatkowych przez małżonków nie wpłynie na podatek do zapłaty lub może przynieść stratę w stosunku do rozliczenia samodzielnego. Chodzi o następujące sytuacje, w których warto zastanowić się nad łącznym rozliczeniem podatkowym:

 1. Gdy oboje małżonkowie pozostają opodatkowani według tej samej stawki podatku i posiadają dochód wyższy niż 13.000 zł – wówczas przysługuje im taka sama kwota zmniejszająca podatek, a wspólne rozliczenie podatkowe nie przyniesie dodatkowych korzyści dla małżonków,
 2. Gdy łączny dochód małżonków wyniesie pomiędzy 26.000 (2×13.000) zł a 85.528 zł, a małżonek zarabiający mniej – posiada dochód nie niższy niż 8.000 zł; w tym przypadku połowa dochodów każdego z małżonków mieści się w grupie, gdzie kwota zmniejszająca podatek wynosi 525,12 zł, gdyby natomiast rozliczali się osobno – zarabiający mniej korzystałby z kwoty obniżającej podatek w przedziale 1360 – 525,12 zł. Ta sama zasada dotyczy sytuacji gdy jedno z małżonków zarabia ponad 127.000 zł i nie korzysta w ogóle z kwoty wolnej od podatku a drugie z nich jest uprawnione do kwoty wolnej przy zarobkach przekraczających 85.528 zł; przypadek zatem dotyczy małżonków, którzy oboje są opodatkowani stawką 32%,
 3. Gdy dochody jednego z małżonków przekroczą 1 mln zł – wówczas niewielkie dochody drugiego z małżonków lub ich brak nie wpłyną na to, by bogatszy małżonek nie płacił podatku solidarnościowego od dochodu przekraczającego 1 mln zł – w wysokości 4% podstawy opodatkowania.

Podpis na wspólnej deklaracji podatkowej PIT za 2021 w 2022

Deklarację z wnioskiem o łączne rozliczenie podatkowe składać może jeden z małżonków w imieniu obojga. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów.

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Nie trzeba składać dodatkowo pisma z pełnomocnictwem do łącznego rozliczenia się z podatków, czy też do składania rozliczenia za drugą osobę. Wspólne rozliczenie PIT 2021 z małżonkiem można także wysłać w formie e-Deklaracji.

Korekta deklaracji podatkowej PIT za 2021 w 2022 i wskazanie wspólnego rozliczenia

Wniosek o łączne rozliczenie podatkowe złożyć można nie tylko w deklaracji złożonej terminowo, ale również w korekcie takiej deklaracji. Zasada obowiązuje począwszy od rozliczenia za 2020 r. i dotyczy również deklaracji za 2021 r., składanych w 2022 r.ff 

Wspólne rozliczenie małżonków

 • Jeżeli byliście w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, w którym istniała wspólność majątkowa małżeńska, macie możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego.
 • Możecie złożyć wspólne zeznanie podatkowe także, jeżeli zawarliście związek małżeński w trakcie 2021 roku i pozostawaliście w związku małżeńskim i wspólności majątkowej do ostatniego dnia roku podatkowego.
 • Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów możesz także złożyć, jeżeli między wami istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa i pozostawaliście w związku małżeńskim w roku podatkowym, a małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego albo zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok.
 • Wspólne rozliczenie jest możliwe, jeżeli:
 1. w roku podatkowym, za który dokonujecie rozliczenia:
  1. podlegaliście nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj.

   byliście rezydentami polskimi lub

  2. mieliście miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej lub jeżeli jedno z was podlegało nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugie miało miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej – i jeżeli osiągnęliście podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez was w danym roku podatkowym i udokumentowaliście certyfikatem rezydencji swoje miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Za całkowite przychody uważa się przychody osiągnięte ze wszystkich źródeł przychodów (także przychody zwolnione z opodatkowania), bez względu na miejsce ich położenia. Warunkiem wspólnego rozliczenia jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym macie miejsce zamieszkania dla celów podatkowych,
 2. żadne z was w roku podatkowym:
  1. nie stosowało przepisów dotyczących 19% podatku liniowego lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem przepisów dotyczących przychodów z najmu/dzierżawy prowadzonych poza działalnością gospodarczą) – w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
  2. nie podlegało opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
 3. złożycie wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów, wyrażony w zeznaniu podatkowym.

Wniosek o wspólne opodatkowanie może być wyrażony również przez jedno z was. W takim przypadku wyrażenie wniosku przez jedno z was traktuje się na równi ze złożeniem oświadczenia o upoważnieniu go przez drugiego małżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie waszych dochodów.

Oświadczenie to składacie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

W wyniku wniosku wyrażonego we wspólnym zeznaniu rocznym podlegacie opodatkowaniu łącznie od sumy swoich dochodów (po uprzednim dokonaniu odliczeń od dochodu odrębnie przez każdego z was). W takim przypadku podatek określa się na imię obojga was w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy waszych łącznych dochodów.

Powyższa zasada obliczania podatku ma zastosowanie również w sytuacji, gdy jedno z was w roku podatkowym nie uzyskało przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany według skali podatkowej lub osiągnęło dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (tj. w 2021 r. – 8000 zł) lub też poniosło stratę np. z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)

Wspólne rozliczenie małżonków – jak rozliczyć PIT?

Rekomendacja
Rozlicz PIT za 2022 rok wspólnie z małżonkiem w PITax.pl – program sam wszystko za Ciebie obliczy.
Czytelny kreator zeznania da Ci poczucie pewności, że formularze zostaną wypełnione prawidłowo, a wspólne rozliczenie z małżonkiem zostanie przeprowadzone właściwie. Przez całe rozliczenie masz dostęp do wiedzy ekspertów oraz pomocy technicznej.
Rozpocznij rozliczenie PIT! 

Pozwól się przekonać: Dlaczego PITax.pl?

Zasady i sposób rozliczania małżonków regulują art. 6 oraz 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wraz z początkiem 2022 r. wprowadziły nowe zasady wspólnego rozliczania się małżonków.

Możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego dotyczy małżonków, którzy pozostawali w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:

 1. przez cały rok podatkowy lub

 2. od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego – w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego.

Do końca 2020 r. nowożeńcy mogli skorzystać z tej formy rozliczenia dopiero po pierwszej rocznicy ślubu.

W praktyce oznaczało to, że omawiana preferencja podatkowa była dla nich osiągalna dopiero w drugim roku trwania ich małżeństwa.

Prowadziło to do sytuacji, w których pary biorące ślub w trakcie roku (nawet w dniu 1 stycznia) mogły skorzystać ze wspólnego rozliczenia swoich dochodów nie prędzej aniżeli w deklaracji składanej za następny rok.

Przykład: Marek i Marta wzięli ślub 1 stycznia 2019 roku. Małżonkowie chcieli rozliczyć PIT-37 wspólnie jednak nie było to możliwe za rok, w którym zostali nowożeńcami, gdyż nie został spełniony warunek pozostawania w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Mogli skorzystać z tej formy opodatkowania dopiero przy rozliczeniu PIT za 2020 r..

Wraz z rewolucyjnymi zmianami podatkowymi, wprowadzanymi w ramach realizacji programu Polski Ład z 2022 r., ustawodawca postanowił wyjść naprzeciw nowożeńcom, umożliwiając im wspólne rozliczenie również za rok, w którym zawarli małżeństwo. Na nowych zasadach będą mogły rozliczyć się również te pary, które wzięły ślub w 2021 r., składając deklarację do 2 maja 2022 r..

Wyżej wskazaną zmianę należy uznać za duży ukłon wobec młodych par ponieważ ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem będą mogły skorzystać nawet te osoby, które zawarły małżeństwo choćby w przedostatni dzień grudnia. Należy jedynie pamiętać, że warunkiem koniecznym jest aby związek małżeński oraz stan wspólności majątkowej trwały do końca roku.

Kalkulator rozliczenia indywidualnego lub ze współmałżonkiem

Korzystając z kalkulatora wspólnego rozliczenia PIT 2021 możesz łatwo obliczyć różnice w rozliczeniu indywidualnym i ze współmałżonkiem również na nowych zasadach obowiązujących po wprowadzeniu Polskiego Ładu w 2022 r..

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez wdowę lub wdowca.

Takie rozliczenie jest możliwe w sytuacji, gdy:

 • małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim w roku podatkowym, a partner zmarł w trakcie roku podatkowego lub
 • małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok.

W przeciwieństwie do małżeństwa, mimo prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, konkubinat nie daje partnerom żadnych praw, zarówno w zakresie prawa podatkowego, jak i w innych obszarach.

Oznacza to, że konkubenci nie mogą złożyć wspólnego rozliczenia PIT 2022.

Konkubentem/konkubiną nazywana jest osoba pozostająca w związku partnerskim, który nie został w żaden sposób zalegalizowany.

Warunki wspólnego rozliczenia małżonków w PIT

Możliwość  skorzystania w rozliczeniu PIT2023 ze wspólnego opodatkowania uzależniona jest od dodatkowych warunków, które  muszą być spełnione przez małżonków (w tym również przez zmarłego współmałżonka) w roku podatkowym, za który dokonuje się rozliczenia (PIT 2022). Warunki te dotyczą:

1. Rezydencji podatkowej

 • prawo do wspólnego rozliczenia przysługuje małżonkom, którzy w 2022 byli rezydentami polskimi, czyli podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (rezydentami są osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub
 • mieli miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub
 • jeden z nich podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugi miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej – jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych;

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy ci są obowiązani udokumentować wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym, przedstawiając zaświadczenie wydane przez właściwy zagraniczny organ podatkowy lub inny dokument potwierdzający wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Preferencyjny sposób opodatkowania, jeżeli jeden z małżonków lub oboje są nierezydentami, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska.

2. Oświadczenia o łącznym opodatkowaniu

 • We wspólnym zeznaniu podatkowym należy złożyć wniosek o łączne opodatkowanie. Zgodnie z informacją zawartą na deklaracji PIT-37 oraz PIT-36 zaznaczenie odpowiednich kwadratów i złożenie podpisów traktuje się na równi ze złożeniem wniosku o zastosowanie wspólnego rozliczenia PIT. Zeznanie podpisywane jest tylko przez małżonka który występuje pierwszy na zeznaniu. Jest to równoznaczne z oświadczeniem o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Złożenie niezgodnego z prawdą oświadczeni jest zagrożone odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania.
 • Jeżeli małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania i dla każdego z nich właściwy jest inny urząd skarbowy, wspólne zeznanie składane jest w urzędzie właściwym dla jednego z małżonków. Nie ma w takim przypadku obowiązku zawiadamiania urzędu skarbowego właściwego dla drugiego małżonka o miejscu składania wspólnego zeznania.
 • Jeżeli zdarzy się,że małżonkowie w terminie do złożenia zeznania (30 kwietnia) złożyli zeznanie podatkowe, zaznaczyli kwadrat wskazujący na wybór wspólnego opodatkowania, ale zeznanie nie zostało podpisane (podpis/podpisy został uzupełniony dopiero po 30 kwietnia), to nie mają możliwości skorzystania z łącznego opodatkowania dochodów.
 1. Sposoby opodatkowania dochodów.

Wspólne rozliczenie między małżonkami jest wykluczone, jeżeli któryś z nich w roku podatkowym korzystał z jednej z niżej wyszczególnionych form opodatkowania:

 • 19% „podatku liniowego”,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z wyjątkiem najmu prywatnego (wyjątek stanowią przychody osiągane z tzw. “najmu prywatnego”),
 • na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Decydujące znaczenie dla utraty prawa do łącznego rozliczenia ma sam fakt wyboru formy opodatkowania.

Jeżeli podatnik wybrał jedną z wymienionych form opodatkowania, nie może rozliczyć PIT wspólnie z małżonkiem nawet w przypadku, gdy nie uzyskał w danym roku podatkowym żadnych dochodów/przychodów z działalności albo zgłosił zawieszenie działalności. Uzyskanie innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej w takim przypadku nie uprawnia do wspólnego rozliczenia.

W przypadku, gdy  jeden z małżonków prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, a następnie w trakcie roku podatkowego utracił prawo do opodatkowania w tej formie i w związku z tym miał obowiązek opodatkować uzyskane przez siebie dochody z działalności gospodarczej według skali podatkowej – małżonkowie mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia się za ten rok.

Wspólne rozliczenie i działalność rolnicza, najem i dochody z giełdy

Przywileju wspólnego opodatkowania nie tracą małżonkowie, jeżeli osiągają przychody z:

 • działalności rolniczej;
 • najmu prywatnego (podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze) opodatkowanych 8,5/12,5 % od przychodów ewidencjonowanych; w takim przypadku małżonkowie składają odrębne zeznania podatkowe z najmu prywatnego (PIT-28) i wspólne z pozostałych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (PIT-37 lub PIT-36); Trzeba tu jednak zwrócić uwagę, ze umowy najmu nie mogą być zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • kapitałów pieniężnych (wykazywanych w zeznaniu PIT-38), czy też dochodów opodatkowanych 19% podatkiem zryczałtowanym, np. z dywidendy, z wygranych, z odsetek od depozytów bankowych, ze sprzedaży nieruchomości.

Po spełnieniu wszystkich wymienionych warunków małżonkowie mogą rozliczyć podatek łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot składek na ubezpieczenie społecznie i ulg. Wysokość podatku oblicza się od połowy łącznych dochodów małżonków i określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości.

Reguły dotyczące wspólnego opodatkowania małżonków mają zastosowanie również w sytuacji, gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów opodatkowanych według skali podatkowej lub osiągnął dochody w wysokości nie powodującej obowiązku uiszczenia podatku.

Nieosiągnięcie przez jedno z małżonków przychodów w danym roku podatkowym nie wyklucza możliwości wspólnego rozliczenia małżonków.

W przypadku wspólnego rozliczenia PIT podatek określa się na imię obojga małżonków, więc we wspólnym zeznaniu należy również wykazać małżonka z zerowym przychodem.

Wspólne rozliczenie się z małżonkiem może przynieść  wymierne korzyści finansowe i jest też korzystne ze względu na ograniczoną liczbę formalności. Wystarczy bowiem wypełnić tylko jeden formularz PIT-37 lub PIT-36 (z załącznikami). Każdego roku z takiej formy rozliczania korzysta prawie 10 mln Polaków

Korzyści ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem

Wspólne rozliczenie PIT jest korzystniejsze niż rozliczanie PIT osobno. Preferencyjne opodatkowanie dochodów małżonków polega na podzieleniu łącznych dochodów małżonków na dwa.

Następnie od tej kwoty jest obliczany podatek, który potem jest mnożony razy dwa.

Ten sposób obliczania podatku jest korzystniejszy niż w przypadku rozliczenia indywidualnego – dzięki takiemu rozwiązaniu małżonkowie zapłacą mniejszy podatek niż gdyby rozliczali się indywidualnie.

Wspólne rozliczenie się małżonków jest szczególnie korzystne, gdy jedno z nich nie uzyskiwało żadnych dochodów lub jego dochody mieściły się w pierwszej skali podatkowej a także wtedy, gdy jeden z małżonków miał bardzo wysokie dochody.

Małżonkowie mogą też rozliczyć PIT wspólnie, gdy jedno z nich zarabiało za granicą. Jednak nie zawsze jest to korzystne. Dochody osiągnięte za granicą mogą zwiększyć podatek płacony w Polsce. Dlatego, przed wypełnieniem PIT-u, należy dokładnie przeanalizować, co będzie nam się bardziej opłacało w przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicy – rozliczenie wspólne czy indywidualne.

Kolejność małżonków w PIT 2021

Kto będzie figurował w zeznaniu rocznym jako podatnik (w sekcji B.1), a kto, jako małżonek (w sekcji B.2) nie ma znaczenia. Należy jedynie pamiętać, aby zachowywać konsekwentną kolejność przy rozliczaniu kwot oraz w załącznikach.

Jedynie w przypadku, gdy rozliczamy się ze zmarłym małżonkiem (czyli, gdy związek małżeński zawarliśmy przed rozpoczęciem roku podatkowego, a nasz małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, albo pozostawaliśmy w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a nasz małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego) małżonka ujmujemy w polach przeznaczonych dla małżonka (w sekcji B.2).

Podatnikowi (jednemu z małżonków) przysługuje prawo do złożenia korekty wspólnego zeznania w sytuacji, gdy drugi małżonek zmarł po złożeniu wspólnego zeznania. Jeżeli korekta ta zostanie dokonana przed upływem terminu do złożenia zeznania (do 30 kwietnia), może dotyczyć również rezygnacji ze wspólnego opodatkowania.

Jeżeli małżonkowie złożyli wspólne zeznanie, to po upływie terminu złożenia zeznania (30 kwietnia) nie mogą dokonać korekty tego zeznania w celu złożenia odrębnych zeznań (zrezygnować ze wspólnego opodatkowania).

Małżonkowie, wobec których w dniu 30 grudnia 2022 r. sąd orzekł rozwód, mają prawo skorzystać ze wspólnego rozliczenia za rok podatkowy 2022.

W świetle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego rozwód następuje z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądu, więc orzeczenie rozwodu wyrokiem wydanym w roku podatkowym 2022, a uprawomocniającym się już w roku 2023 nie stoi na przeszkodzie wspólnemu rozliczeniu małżonków za 2022 r. Podobnie będzie w przypadku separacji orzeczonej przez sąd.

Ważne: Wspólne opodatkowanie małżonków jest możliwe wyłącznie w przypadku terminowego złożenia zeznania podatkowego – do 30 kwietnia roku następnego.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy można rozliczyć się z małżonkiem?

Wspólnie z małżonkiem można się rozliczyć, jeśli małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim i istniał między nimi stan wspólności majątkowej do końca roku podatkowego.

Jakie są warunki wspólnego rozliczania małżeństwa?

Do warunków wspólnego rozliczenia należą: określenie rezydencji podatkowej małżonków, wniosek o łączne opodatkowanie (w deklaracji podatkowej) oraz określenie formy opodatkowania (pewne formy opodatkowania wykluczają wspólne rozliczenie małżonków).

Wspólne rozliczenie przy działalności rolniczej?

Osiąganie przychodów z działalności rolniczej nie ogranicza prawa do wspólnego rozliczenia małżonków.

Jak rozliczać PIT przy najmie mieszkania?

W przypadku najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych małżonkowie składają odrębne zeznania podatkowe z najmu prywatnego (PIT-28) i wspólne z pozostałych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (PIT-37 lub PIT-36).

Jakie są korzyści ze wspólnego rozliczania PIT?

Wspólne rozliczenie jest korzystniejsze niż rozliczenia indywidualne – dzięki takiemu rozwiązaniu małżonkowie płacą niższy podatek. Szczególne korzyści przynosi, gdy jedno z małżonków nie uzyskiwało żadnych dochodów lub jego dochody były niskie oraz, gdy dochody jednego z małżonków były bardzo wysokie.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

[email protected]

Wspólne rozliczenie PIT po śmierci jednego z małżonków jest możliwe

Na wstępie należy zauważyć, że wspólne rozliczenie z małżonkiem po jego śmierci jest możliwe w zeznaniu podatkowym. Nie ma natomiast zastosowania przy miesięcznym odprowadzaniu zaliczek na podatek.

Czytaj też: Polski Ład: Zmiany w zasadach wspólnego rozliczania małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci >

Warunki do wspólnego rozliczenia ze zmarłym małżonkiem

Jednym z warunków, który jest kluczowy w rozliczeniu ze zmarłym małżonkiem, jest pozostawanie w związku małżeńskim w danym roku podatkowym. Zatem, jeżeli małżeństwo zostało zawarte przed rozpoczęciem roku podatkowego, za który ma zostać przygotowane rozliczenie, a małżonek zmarł w jego trakcie, osoba owdowiała może skorzystać ze wspólnego rozliczenia.

Sprawdź też: Kto podpisuje PIT po zmarłym małżonku w przypadku wspólnego rozliczenia? >

Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu, od 2022 roku nastąpiła zmiana we wspólnym rozliczeniu z małżonkiem, która jest możliwa również w rozliczeniu za rok 2021.

Mianowicie osoba owdowiała może rozliczyć się wspólnie ze swoim małżonkiem, nawet jeżeli małżeństwo zostało zawarte w trakcie roku podatkowego i w tym też roku zmarł jeden z małżonków.

Nie musi być spełniony warunek pozostawania w związku małżeńskim przez pełny rok podatkowy.

 • Zobacz również: Dwie umowy o pracę u tego samego pracodawcy to wyższe koszty uzyskania przychodu >>
 • Warto zwrócić uwagę na sytuację, gdy jeden z małżonków umiera po zakończeniu danego roku podatkowego, ale przed rozliczeniem zeznania podatkowego 30 kwietnia roku następującego – w takim przypadku żyjący małżonek w dalszym ciągu może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia.
 • Sprawdź też: W jaki sposób powinna rozliczyć się małżonka zmarłego przedsiębiorcy? >
 • Aby skorzystać ze wspólnego rozliczenia ze zmarłym małżonkiem:
 • małżonkowie muszą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, lub
 • małżonkowie mogą mieć miejsce zamieszkania w innym państwie niż Polska (na terenie Unii Europejskiej, w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej), ale wtedy 75 proc. całkowitego przychodu powinien stanowić przychód osiągnięty na terenie Polski, lub
 • jeden z małżonków powinien być rezydentem podatkowym w Polsce do celów podatkowych, a drugi może mieć ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, ale pod warunkiem, że zamieszkuje w państwie Unii Europejskiej lub kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, jeżeli 75% całkowitego przychodu obojga małżonków zostało osiągnięte na terytorium Polski.

Wspólne rozliczenie a preferencyjne ulgi

Ulga na dziecko

Wybierając formę wspólnego rozliczenia ze zmarłym małżonkiem, podatnik w dalszym ciągu może skorzystać z ulgi na dziecko. W przypadku ulgi na jedno dziecko, warunkiem do skorzystania z odliczania jest łączny dochód małżeństwa nieprzekraczający w roku podatkowym kwoty 112 000 zł. W sytuacji, gdy związek małżeński trwa tylko część roku, limit wynosi 56 000 zł.

Limit ten nie obowiązuje przy odliczeniu ulgi na więcej niż jedno dziecko. Warto mieć na uwadze, że w takiej sytuacji ulga jest odliczana na bazie ilości miesięcy sprawowanej władzy rodzicielskiej przez każdego z rodziców.

Zatem, jeżeli któryś z małżonków zmarł w trakcie roku, w jego przypadku ulga na dziecko powinna być odzwierciedlona tylko za miesiące przed jego śmiercią.

Ulga rehabilitacyjna

Dodatkowo małżonek, który w roku podatkowym utrzymywał niepełnosprawnego małżonka bądź poniósł wydatki na cele rehabilitacyjne, może uwzględnić ulgę rehabilitacyjną w ujęciu rocznym.

Aby móc skorzystać z ulgi, dochód osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć 15 010,56 zł w roku 2021.

W zeznaniu ulga powinna zostać ujęta do dnia śmierci małżonka, a zatem do czasu, gdy były ponoszone wydatki na cele rehabilitacyjne.

Zmiany w podatkach zawsze pod kontrolą – PRZETESTUJ LEX Księgowość >

Ulga na internet – do odliczenia maksymalnie 760 złotych

Kolejną z ulg przysługujących w rozliczeniu ze zmarłym małżonkiem jest ulga na Internet. Odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych.

Jeżeli podatnik nie wykazywał ulgi we wcześniejszych rocznych zeznaniach, może skorzystać z takiego przywileju. Podstawą do ujęcia ulgi na Internet są faktury wystawione na podatnika lub małżonka, uwzględniające koszt z tytułu korzystania z Internetu.

Warto zauważyć, że gdy opłaty były uiszczane przez zmarłego, w zeznaniu ulga powinna zostać wykazana proporcjonalnie w sekcji małżonka.

Jeżeli obowiązek opłat przejęła osoba owdowiała, również może odliczyć wydatki z tytułu korzystania z Internetu, pod warunkiem, że na dowodach zapłaty będzie widniała jako płatnik i następnie powinna to wykazać w sekcji ulg po stronie podatnika.

Jak rozliczyć PIT ze zmarłym małżonkiem?

Aby rozliczyć PIT po śmierci małżonka, na formularzu PIT-36 lub PIT-37 należy wybrać sposób opodatkowania przewidziany dla wdów i wdowców.

W kolejnych sekcjach formularza powinien zostać uwzględniony dochód podatnika w części „Dochody/straty podatnika”, jak również małżonka pod tytułem „Dochody i straty małżonka”. Uwzględniając ulgi, tj.

ulgę na dziecko, ulgę rehabilitacyjną czy ulgę na Internet, należy dołączyć załącznik PIT/O.

Dominika Trzmiel, ekspert w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

Wspólne rozliczenie dla "młodych" małżeństw

Małżonkowie korzystający z preferencyjnego opodatkowania składają wspólne zeznanie podatkowe, w którym podatek ustalają w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy ich łącznych dochodów. Jednym z warunków dających możliwość łącznego opodatkowania dochodów przez małżonków, był wymóg pozostawania przez nich w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.

W ramach Polskiego Ładu dokonano nowelizacji art. 6 ust. 2 updof.

Obecnie daje on również prawo do wspólnego opodatkowania dochodów małżonkom, którzy związek małżeński zawarli w trakcie roku podatkowego, o ile podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz pozostają w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego.

Znowelizowany przepis ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r. Wynika tak z art. 70 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.

 poz. 2105 ze zm.), zwanej dalej ustawą nowelizującą. Tym samym podatnicy, którzy zawarli małżeństwo w trakcie 2021 r. i od dnia zawarcia związku małżeńskiego do końca 2021 r. istniała między nimi wspólność majątkowa, będą mogli rozliczyć się wspólnie na wniosek wyrażony w zeznaniu za 2021 r.

Zwróć uwagę! Z preferencyjnego rozliczenia dochodów uzyskanych w 2021 r. mogą skorzystać małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, pozostający w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej: 1) przez cały 2021 r. albo 2) od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia 2021 r. – w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie 2021 r.

Z preferencyjnego rozliczenia dochodów skorzystać mogą także podatnicy, którzy zawarli związek małżeński w trakcie roku podatkowego, a ich małżonkowie zmarli w trakcie roku podatkowego albo po upływie roku podatkowego przed złożenia zeznania podatkowego za ten rok.

Mogą oni złożyć wniosek o łączne opodatkowanie swoich dochodów z dochodami zmarłego małżonka, jeżeli istniała między nimi wspólność majątkowa. Tak wynika ze znowelizowanego art. 6a ust. 1 updof, który również ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r. (art. 70 ust.

 1 pkt 1 ustawy nowelizującej). Zatem prawo do złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków mają podatnicy, którzy zawarli związek małżeński w trakcie 2021 r., a ich małżonkowie zmarli w trakcie 2021 r. albo w 2022 r. – przed złożeniem zeznania podatkowego za 2021 r., jeżeli w 2021 r.

istniała między nimi wspólność majątkowa.

W obu omawianych przypadkach na możliwość skorzystania z preferencyjnego rozliczenia dochodów ma wpływ stwierdzenie, że wobec żadnego z małżonków nie zachodzą okoliczności wskazane w znowelizowanej treści art. 6 ust. 8 updof (on także ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r. – art. 70 ust. 1 pkt 1 ustawy nowelizującej). O warunku tym mowa w pkt 1.2 niniejszego opracowania.

Rozliczenie małżonków przez Internet

Małżonkowie mogą dokonać wspólnie lub osobno rozliczenia rocznego przy wykorzystaniu sieci Internet. Nie ma znaczenia, czy składają oni osobne deklaracje, czy też zaznaczą opcję, żę chcą się rozliczyć wspólnie.

W obu przypadkach podpis pod deklaracją składa się za pomocą danych uwierzytelniających, nie trzeba natomiast posiadać bezpiecznego podpisu elektronicznego lub składać w organie podatkowym dodatkowych oświadczeń czy upoważnień dla jednego z małżonków.

Jeżeli małżonkowie zdecydują się, by rozliczyć się wspólnie, deklaracja podpisywana jest danymi uwierzytelniającymi jednego z małżonków.

Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów.

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Jednocześnie nie ma obowiązku składania w organie podatkowym druku UPL-1, zawierającego pełnomocnictwo na rzecz drugiego z małżonków.

Tak samo jak deklarację podatkową, małżonkowie w formie elektronicznej mają możliwość złożyć korektę złożonej uprzednio deklaracji podatkowej.

Danymi uwierzytelniającymi są:

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Numer PESEL (lub NIP, jeśli podatnik identyfikowany jest tym numerem),
 • Data urodzenia,
 • Kwota przychodu wskazana w deklaracji składanej z roku poprzedniego, w przypadku pierwszej deklaracji lub braku przychodu podaje się kwotę „zero złotych”.

Małżonkowie muszą dokonać wyboru, czy deklaracja składana przez Internet składana jest wspólnie czy samodzielnie, osobno przez każdego z nich. W przypadku wspólnego rozliczenia muszą oni zaznaczyć kwadrat „wspólne rozliczenie na zasadach art. 6 ust 2 ustawy o PIT”.

Rozliczenia przez internet małżonkowie dokonują dołączając do deklaracji wszystkie niezbędne załączniki. Mają również możliwość złożyć własne druki, których nie rozliczają wspólnie. Bez podpisu elektronicznego złożą:

PIT-16 w formie karty podatkowej
PIT-16a deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego przez rozliczających kartę podatkową
PIT-19a informacja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych,
PIT-28 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
PIT-36 z działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu i dzierżawy – opodatkowanych na zasadach ogólnych
PIT-36L z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach podatku liniowego
PIT-37 Źródła przychodów rozliczane za pośrednictwem płatnika opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej
PIT-38 Kapitałowy pieniężne
PIT-39 odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami

Leave a Reply

Your email address will not be published.