Rozwód z winy małżonka a alimenty

Małżonkowie często decydują się na rozwód z orzeczeniem o winie z uwagi na korzyści, jakie są z nim związane. Nie chodzi tylko o to, że małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego powinien zwrócić drugiemu małżonkowie koszty postępowania sądowego, ale o obowiązek alimentacyjny, jaki powstanie pomiędzy małżonkami po rozwodzie.

Rozwód z orzekaniem o winie a alimenty

Na wstępie wyjaśnię, że rozwód bez orzekania o winie daje możliwość domagania się od małżonka alimentów tylko w przypadku, gdy jeden z małżonków znajdzie się w niedostatku i do tego jest to ograniczone w czasie (pisałam o tym we wpisie: Rozwód bez orzekania o winie małżonka). Wielu małżonków nie chce zatem ryzykować, bo wystarczy nieszczęśliwy wypadek, trudna sytuacja losowa i rozwód bez orzekania o winie spowoduje, że otrzymają alimenty od byłego małżonka tylko przez okres 5 lat. Jedynie z uwagi na wyjątkowe okoliczności, Sąd może ten termin przedłużyć.

Dlatego właśnie, pomimo że rozwód z orzeczeniem o winie trwa dłużej, a czasami wręcz ciągnie się latami, chcą się o tę winę bić. Oczywiście czasami chodzi także tylko o pewne poczucie zwycięstwa moralnego, jakie daje rozwód z orzeczeniem o winie.

Rozwód z winy małżonka a alimenty

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty

Małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, może żądać od małżonka, któremu tę winę przypisano alimentów, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. W takiej sytuacji małżonek niewinny nie musi być w niedostatku. Wystarczy, że wykaże on, że skutkiem rozwodu jest istotne pogorszenie się jego sytuacji materialnej.

Z kolei ten małżonek, który został uznany za wyłącznie winny rozkładu pożycia, a popadł w niedostatek, nie może domagać się alimentów od drugiego małżonka.

Na temat czym jest wina w rozkładzie pożycia przeczytasz tutaj.

Rozwód z orzeczeniem o winie a koszty

Decydując się na rozwód z orzeczeniem o winie, opłata sądowa od pozwu o rozwód (bez względu na jego rodzaj) wynosi 600 zł.

W przypadku wydania przez Sąd wyroku z orzeczeniem o winie małżonek winny na żądanie małżonka niewinnego zobowiązany jest do zwrotu wszystkich kosztów postępowania sądowego.

Pamiętaj, że nie są to jedyne możliwe koszty rozwodu. Dokładniej o kosztach przeczytasz we wpisie: Ile kosztuje rozwód?

Rozwód z wyłącznej winy- czy można uzyskać alimenty od byłego małżonka? – Bętkowska Rajczyk | Blog

Opublikowano: 15-04-2021

Kwestia alimentów na małżonka spędza sen z powiek stronom w wielu sprawach rozwodowych. Z jednej strony- obawa o to czy w przyszłości będzie można otrzymać alimenty od drugiego małżonka, z drugiej strony- obawa o to czy dożywotnio będzie trzeba płacić alimenty byłemu małżonkowi.

Rozwód z wyłącznej winy- do kiedy mogę ubiegać się o alimenty?

Wniosek o zasądzenie alimentów na rzecz małżonka można złożyć już w pozwie rozwodowym. W tym celu należy przedstawić swoje dochody, wydatki oraz opisać jak znaczne pogorszenie sytuacji majątkowej spowoduje rozwód z wyłącznej winy drugiego małżonka.

Jeśli sąd uznał, że nie ponosisz winy za rozpad małżeństwa, lecz winny jest wyłącznie drugi małżonek, wówczas możesz ubiegać się o alimenty nie tylko wtedy, gdy znajdujesz się w niedostatku (tzn.

nie możesz własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb), ale także wtedy, kiedy rozwód spowodował istotne pogorszenie Twojej sytuacji materialnej.

Krótko mówiąc, jeśli wskutek rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka Twój standard życia znacznie się pogorszył, możesz domagać się zasądzenia aliemntów, nawet jeśli w sprawie rozwodowej taki wniosek nie był przez Ciebie zgłoszony. 

Gdzie złożyć po rozwodzie pozew o alimenty od byłego małżonka?

Pozew o zasądzenie alimentów od byłego małżonka wnosi się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Pozew jest on wolny od opłat. W pozwie należy szczegółowo opisać swoją sytuację życiową i materialną oraz wymienić wszelkie wydatki ponoszone na swoje utrzymanie.

Wszystkie podnoszone w pozwie okoliczności należy udowodnić przed Sądem, np. za pomocą zeznań świadków oraz dokumentów, w szczególności rachunków, faktur, czy dokumentacji lekarskiej.

Osoba, która samodzielnie nie potrafi napisać pozwu o alimenty i jednocześnie nie stać jej na prywatną pomoc prawną może złożyć do sądu wniosek o przyznanie jej adwokata lub radcy prawnego z urzędu.

W jaki sposób sąd oblicza należne aliemnty?

Podejmując decyzję o przyznaniu alimentów i ich wysokości sąd bierze pod uwagę potrzeby uprawnionego oraz możliwości majątkowo-zarobkowe zobowiązanego. Nie ma stałej tabeli, która pozwalałaby z góry ocenić wysokość należnych alimentów. Każdy przypadek jest indwyidualnie oceniany.

Wróć do Bloga

Rozwód z orzekaniem o winie – alimenty

Dla dzieci
Bez względu na rodzaj wyroku (za zgodą stron, z orzeczeniem winy obu stron, z orzeczeniem winy wyłącznie jednej strony lub bez orzekania o winie) sprawa alimentów w przypadku małoletnich dzieci wygląda identycznie. Według art. 133 ust.

1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice co do zasady są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dochody z majątku dziecka w pełni umożliwiają jego utrzymanie i wychowanie. Po rozwodzie rodzic może dobrowolnie zobowiązać się do łożenia na latorośl.

Jeśli jednak tego nie uczyni, z pozwem o alimenty w imieniu małoletniego dziecka może wystąpić rodzic, przy którym dziecko pozostało po rozstaniu. Może ich zarządać już w wyroku rozwodowym lub później, w odrębnym piśmie sądowym. Alimenty obciążają drugiego rodzica do momentu osiągnięcia przez dziecko samodzielności finansowej.

Najczęściej chwila ta przychodzi wraz z ukończeniem przez dziecko studiów albo wraz z rozpoczęciem przez nie aktywności zawodowej.

Wydatki wydatkom nierówne
Raz zasądzona wysokość alimentów nie jest wartością niezmienną. Wszak wraz z dorastaniem dziecka trzeba przeznaczać na nie odpowiednio większe środki finansowe.

Potrzeby pięciolatka diametralnie różnią się od potrzeb nastolatka, który trzy razy w tygodniu dojeżdża na treningi taneczne, nie mówiąc już o studencie, który w pogoni za wymarzonym zawodem wyprowadził się z rodzinnego domu do innego miasta. Wraz z dorastaniem dziecka można żądać podwyższenia zasądzonych alimentów.

Wystarczy, że do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego albo uprawnionego złożymy stosowny wniosek. Najlepiej, jeśli dołączymy do niego faktury i rachunki potwierdzające zwiększone nakłady na dziecko – to mocny dowód w postępowaniu.

Jeżeli sąd po przeanalizowaniu uzasadnionych potrzeb dziecka oraz po zbadaniu sytuacji materialnej i możliwości zarobkowych pozwanego rodzica dojdzie do wniosku, że w rozpatrywanym przypadku nie ma żadnych przeciwskazań, wówczas drugi rodzic zostanie zobowiązany do partycypowania w zwiększonych wydatkach.

Dla małżonka
Jak już wcześniej wspominaliśmy na blogu, orzeczenie rozwodu z orzeczeniem o winie wyłącznie jednej strony jest zdecydowanie bardziej korzystniejsze, jeśli chodzi o rozwiązania prawne dotyczące świadczeń alimentacyjnych na rzecz poszkodowanego małżonka. W tej sytuacji art. 60 ust. 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nakłada rozszerzony obowiązek alimentacyjny na małżonka ponoszącego wyłączną winę w rozpadzie pożycia małżeńskiego.

W przypadku, gdy rozwód orzeczono za zgodą stron lub stwierdzono winę obojga małżonków albo odstąpiono od orzekania o winie, powód musi wykazać, że znajduje się w stanie niedostatku.

Polskie sądy zgodnie utrzymują, że „w niedostatku pozostaje nie tylko taki uprawniony, który nie dysponuje żadnymi środkami utrzymania, lecz także taki, którego usprawiedliwione potrzeby nie są w pełni zaspokojone.

Spośród przyczyn powstania niedostatku, charakterystycznych dla stosunków między rozwiedzionymi małżonkami, należy wymienić w szczególności niemożność podjęcia pracy zarobkowej wskutek konieczności zajmowania się utrzymaniem i wychowaniem dzieci, a także brak kwalifikacji zawodowych do wykonywania takiej pracy, odpowiedniej do wieku, stanu zdrowia oraz posiadanych umiejętności.” [K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Wyd. 4, Warszawa 2015].

Tymczasem w przypadku, gdy winnym rozpadu małżeństwa na mocy wyroku sądowego jest tylko i wyłącznie jeden z byłych małżonków, wówczas wystarczy tylko, by strona poszkodowana wykazała przed sądem istotne pogorszenie sytuacji życiowej, jakie nastąpiło po rozwodzie.

Należy przedstawić, jakie możliwości finansowe miałby powód, gdyby były małżonek należycie wypełniał swoje obowiązki. Oczywiście, oprócz żądania, sąd bierze pod uwagę również możliwości zarobkowe pozwanego oraz usprawiedliwione potrzeby małżonka, który domaga się wsparcia.

Wysokość przyznanych alimentów musi zapewniać mu godziwe życie oraz zaspokajać potrzeby materialne i niematerialne.

Jeśli już po zasądzeniu roszczeń pieniężnych sytuacja finansowa uprawnionego małżonka zmieni się na gorsze, może on starać się o podwyższenie należnych alimentów.

Dożywotnie alimenty
Co również ważne, upływ czasu nie jest przeszkodą, by poszkodowany małżonek wniósł o zasądzenie alimentów. Nie jest on ograniczony terminem 5 lat od orzeczenia rozwodu, by skutecznie domagać się wsparcia. Dodatkowo, możliwe jest przyznanie na jego rzecz dożywotnich alimentów.

Tą tezę potwierdził Trybunał Konstytucyjny (SK 27/12): “Brak ustawowych ograniczeń czasowych rozszerzonego obowiązku alimentacyjnego stanowi racjonalną konsekwencję założeń ustrojodawcy dotyczących instytucji małżeństwa.

See also:  Rozwód i dalsze wspólne zamieszkiwanie byłych małżonków

Zawierając małżeństwo, każdy z małżonków dobrowolnie przyjmuje na siebie zobowiązanie do zaspokajania potrzeb rodziny, które w założeniu (w prawidłowo funkcjonującym małżeństwie) ma trwać dożywotnio. W wypadku rozwodu z winy jednego małżonka taka relacja między małżonkami zostaje przedwcześnie skrócona i to jednostronną decyzją jednego z nich.

W przypadku, gdy małżonek uprawniony poświęcił swoją karierę zawodową dla dobra rodziny, pogorszenie jego sytuacji majątkowej będzie więc miało najczęściej charakter trwały i nieodwracalny, powodując konieczność dożywotniej alimentacji”.

Gdy zobowiązany uchyla się od zapłaty
Były małżonek raczej nie będzie zachwycony nałożonym na niego obowiązkiem. Może się zdarzyć, że zacznie wymigiwać się od płatności, np.

podejmując pracę na czarno lub sprzeciwi się podwyższeniu alimentów, argumentując, że jego sytuacja materialna nie pozwala na ponoszenie obciążeń w wyższym wymiarze.

W końcu może on zniknąć całkowicie z życia uprawnionego do alimentów, a ustalenie miejsca jego pobytu okaże się niemożliwe.

Wtedy dobrym rozwiązaniem jest zwrócenie się do kogoś, kto pomoże w odnalezieniu dłużnika.

Natłok problemów związanych z rozwodem to i tak wiele dlatego warto sobie pomóc, korzystając z usług licenjonowanego detektywa.

Biuro Detektywistyczne Rangotis ustali także prawdziwe dochody byłego małżonka, który upiera się, że „chciałby i bardzo mu zależy, ale niestety nie ma pieniędzy”, kiedy prawda jest zupełnie inna.

Jeżeli masz problem z odzyskaniem należnych alimentów lub wydaje Ci się, że osoba, która płaci alimenty mogłaby i jest w stanie płacić więcej, ale nie wiesz jak to udowodnić to dobrze trafiłeś – nasi detektywi już od ponad 20 lat z powodzeniem pomagają ludziom w podobnych sytuacjach!

Czy rozwód z orzeczeniem o winie sprzyja wyższym alimentom?

Z chwilą orzeczenia rozwodu powstaje między byłymi małżonkami stosunek alimentacyjny, jeżeli spełnione zostaną przesłanki z art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Jednak – orzeczenie alimentów dla małżonka bywa uzależnione od kluczowego czynnika jakim jest wina.

To, czy alimenty zostaną przyznane, zależy od tego czy małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód bez czy z orzekaniem o winie.

Brak winy eksmałżonka a alimenty.

Zdecydowałeś się na rozwód bez orzekania o winie? Sąd uznał, że wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego leży po obu stronach? Możesz dochodzić alimentów od eksmałżonka. Warunki:

 • żaden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa;
 • małżonek, który dochodzi alimentów znajduje się w niedostatku.

Co to znaczy, że małżonek znajduje się w niedostatku?

W orzecznictwie przyjmuje się, że niedostatek oznacza:

 • brak jakichkolwiek środków utrzymania,

lub

 • kiedy uzyskane środki nie wystarczają na pełne zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb.

UWAGA!

To że przykładowo jesteś bezrobotny, nie oznacza od razu niedostatku. Chodzi tutaj o takie sytuacje, w których w pełni wykorzystujesz swoje możliwości zarobkowe (masz zawód, szukasz pracy, podejmujesz aktywność). Nie jesteś jednak w stanie zarobić już więcej, a nie masz pieniędzy na konieczne Ci lekarstwa.

Zakres obowiązku alimentacyjnego.

Od czego jest uzależniona wysokość alimentów?

 • od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (czyli tego który otrzymuje alimenty),

oraz

 • możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego (czyli tego, który płaci).

Konieczne jest porównanie sytuacji obu małżonków:

Przykładowo, w jednym z wyroków Sąd Najwyższy przyjął, że powódka jest wprawdzie w trudnej sytuacji. Nie można jednak  przyjąć, iż w stosunku do sytuacji pozwanego znajduje się w niedostatku. Kolejny przykład: sąd może nie uwzględnić powództwa pomimo niedostatku uprawnionego, jeżeli np. jest inwalidą pierwszej grupy i płaci alimenty na rzecz dzieci.

Obowiązek alimentacyjny w tym przypadku wygasa:

 • z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży ten termin;
 • w razie zawarcia przez małżonka uprawnionego nowego małżeństwa.

A co w sytuacji, gdy jeden z małżonków jest wyłącznie winny rozwodu?

Jeśli jeden małżonek został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, drugi z małżonków może dochodzić alimentów, gdy:

 • przyczyni się to do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego;
 • nawet jeżeli małżonek niewinny nie znajduje się w niedostatku!

W tym przypadku obowiązek alimentacyjny wygasa:

 • w razie zawarcia przez małżonka uprawnionego nowego małżeństwa.

Czym są usprawiedliwione potrzeby? Kiedy otrzymam alimenty?

W przypadku orzeczenia winy jednego z małżonków wystarczające jest pogorszenie sytuacji materialnej wskutek orzeczenia rozwodu.

Sąd Najwyższy stoi na stanowisku:

„Orzekając o żądaniu małżonka niewinnego zasądzenia alimentów na podstawie art. 60 § 2 k.r.o. sąd powinien porównać sytuację, w jakiej małżonek niewinny znajdzie się po rozwodzie, z sytuacją, w jakiej by się znajdował, gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo”.

Przy ocenie, czy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego należy brać pod uwagę warunki materialne tego małżonka, jakie miałby, gdyby drugi z małżonków spełniał należycie swoje obowiązki i gdyby kontynuowali pożycie.

Rozwód z orzeczeniem o winie? Jak wysokie alimenty Ci przysługują?

W tym przypadku wysokość alimentów określa z jednej strony stopień pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka niewinnego. A z drugiej strony zasady słuszności. Tylko bowiem zasady słuszności mogą w sposób prawidłowy wyważyć rozstrzygnięcie, jaki w konkretnej sprawie zakres przyczynienia się małżonka winnego będzie uznany za odpowiedni.

Obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego nie sięga –  tak daleko, aby miał on zapewnić byłemu małżonkowi równą stopę życiową. Jednakże nie jest przy tym ograniczony do zaspokajania tylko tych usprawiedliwionych potrzeb.

Przykład:

Małżonkowie prowadzili dostatnie życie, mogli sobie pozwolić na różnego rodzaju rozrywki, atrakcje, wyjazdy, zakup drogich, markowych ubrań, dodatków, kosmetyków. A gromadzony w ramach wspólności małżeńskiej majątek pozwalał im wieść życie na wysokim poziomie.

Po rozwodzie sytuacja jednego z małżonków uległa pogorszeniu w taki sposób, że miesięczne koszty życia znacznie przekraczają miesięczne dochody. To znacząco utrudnia, a wręcz nie pozwala na funkcjonowanie na dotychczasowej stopie życiowej.

W takiej sytuacji uzasadnione jest dochodzenie alimentów, aby „wyrównać poziom” życia małżonka niewinnego po rozwodzie do tego, który wiódł przed rozwodem, przy jednoczesnym braku znacznego uszczuplenia zasobów majątkowych małżonka winnego.

Podsumowując:

Niewątpliwie, w niektórych przypadkach, wykazanie winy jednego z małżonków pozwoli małżonkowi niewinnemu uzyskać alimenty od małżonka winnego, bez konieczności wykazywania niedostatku.

Natomiast, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że nie ma wyraźnych podstaw do zasądzenia od małżonka winnego alimentów na rzecz małżonka niewinnego,  warto rozważyć powództwo o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. To z pewnością znacznie usprawni i przyspieszy Wasz rozwód, a przede wszystkim pozwoli uniknąć wielu negatywnych emocji związanych z „wytykaniem” sobie winy.

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty na małżonka – Kancelaria Cyrański

Większość przypadków występowania obowiązku alimentacyjnego dotyczy relacji między członkami rodziny. W myśl unormowania art 128 kro obowiązek ten – polegający na zobowiązaniu do dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania – obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Uregulowania wskazanego wyżej przepisu kro oraz przepisów po nim następujących statuują między innymi obowiązek alimentacyjny wobec rodziców oraz stanowią podstawę roszczeń o alimenty na pełnoletnie dziecko – na zasadach określonych w art 133 kro w paragrafie pierwszym.

Prawo rodzinne reguluje obowiązki małżeńskie przewidując obowiązek przyczyniania się małżonków do zaspokojenia potrzeb materialnych rodziny.

Z przepisów tych wynikać mogą roszczenia o alimenty na małżonka – alimenty bez rozwodu – materialną podstawę tych roszczeń stanowi w tym przypadku unormowanie zawarte w art 27 kro należącym do działu drugiego tytułu pierwszego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Jedynym przypadkiem występowania obowiązku alimentacyjnego w relacji innej niż między członkami rodziny jest obowiązek alimentacyjny występujący między byłymi małżonkami. Zakres tego obowiązku wynika z tego, czy sąd orzekł rozwód z orzeczeniem o winie – czy też rozwiązanie małżeństwa przez rozwód nastąpiło z zaniechaniem orzekania o winie w trybie art 57 kro w paragrafie drugim.

Orzekanie o winie w procesie rozwodowym – rozwód z orzeczeniem o winie

Kwestię orzekania o winie w procesie rozwodowym regulują unormowania art 57 kro – w paragrafie pierwszym i drugim cytowanego przepisu.

Ogólna zasada ujęta w paragrafie pierwszym art 57 kro stanowi, iż co do zasady sąd ma obowiązek orzec rozwód z orzeczeniem o winie – w braku odmiennego żądania obojga małżonków orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

Należy w tym kontekście mieć na uwadze, iż wina przypisana współmałżonkom na podstawie ustaleń faktycznych w procesie rozwodowym nie podlega stopniowaniu ani kompensowaniu. W wyroku z dnia 21 listopada 2013 roku, sygn.

akt I ACa 1122/13, Sąd Apelacyjny w Krakowie orzekł, iż „na gruncie przepisów rozwodowych za zawinione w rozumieniu art 57 kro uznaje się działanie lub zaniechanie małżonka, które przy naruszeniu obowiązków określonych w art 23 kro prowadzi do rozkładu pożycia małżeńskiego.

Do przypisania małżonkowi winy nie jest konieczne, by zamiarem małżonka było objęte określone działanie lub zaniechanie zmierzające do zerwania pożycia, wystarczy bowiem sama możliwość przewidywania znaczenia skutków danego działania lub zaniechania naruszającego przepisy prawa. Przepis art. 57 kro nie wprowadza rozróżnienia stopnia winy małżonków.”

See also:  Pozorna umowa sprzedaży między byłymi małżonkami

Na temat brak możliwości kompensowania winy ponoszonej przez jednego z małżonków zawinionym zachowaniem drugiego współmałżonka wypowiedział się między innymi Sąd Apelacyjny w Poznaniu, który w wyroku z dnia 10 lutego 2004 roku, sygn.

akt I ACa 1422/03, stwierdził, iż „orzeczenie rozwodu z winy obu stron oznacza, że nie można rozróżnić winy większej i winy mniejszej.

Małżonek, który zawinił jedną z wielu (kilku) przyczyn rozkładu pożycia, musi być uznany za współwinnego, chociażby drugi małżonek dopuścił się wielu i to cięższych przewinień. Niedopuszczalna jest bowiem kompensata wzajemnych przewinień.”

Zaniechanie orzekania o winie w procesie rozwodowym – rozwód bez orzekania o winie

Przepis paragrafu drugiego art 57 kro przewiduje możliwość zaniechania przez sąd rozwodowy orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Możliwość taka zachodzi w jednym tylko przypadku.

Warunkiem koniecznym zaniechania orzekania o winie jest złożenie w tym przedmiocie zgodnego wniosku przez obydwie strony procesu rozwodowego – oboje małżonków.

Na szczególną uwagę zasługuje w tym kontekście fakt, iż możliwość zmiany stanowiska strony procesu rozwodowego odnośnie orzekania o winie zachodzi przez cały czas trwania procesu, w tym również w postępowaniu odwoławczym – przed sądem drugiej instancji.

Pogląd powyższy znalazł wyraz między innymi w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2006 roku, sygn. akt III CZP 105/06, w której stwierdzono, iż „w postępowaniu apelacyjnym strona procesu rozwodowego może cofnąć wyrażone przed sądem pierwszej instancji żądanie zaniechania orzekania o winie rozkładu pożycia”.

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami

Zakres obowiązku alimentacyjnego między byłymi współmałżonkami regulują unormowania  art 60 kro – w paragrafie pierwszym, drugim i trzecim wskazanego wyżej przepisu.

W przypadku, gdy sąd na zgodny wniosek współmałżonków zaniechał orzekania o winie bądź też orzekł o winie obydwu stron procesu rozwodowego, jeden ze współmałżonków może kierować roszczenia alimentacyjne wobec drugiego jedynie w sytuacji, gdy wskutek rozwodu popadł w niedostatek.

Należy w tym kontekście podkreślić, iż pojęcie niedostatku odnosi się do sytuacji obiektywnego braku możliwości zaspokojenia swoich potrzeb życiowych. W wyroku z dnia 7 września 2000 roku, sygn.

akt I CKN 872/00, Sąd Najwyższy orzekł, iż „w niedostatku znajduje się ten, kto nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części, a usprawiedliwione potrzeby te takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunki bytowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i wieku”.

Zupełnie inne kryteria zaistnienia obowiązku alimentacyjnego znajdują zastosowanie w sytuacji, gdy sąd rozwodowy orzekł rozwód z orzeczeniem o winie – w takim przypadku nie zachodzi potrzeba odwoływania się do przesłanki niedostatku.

Wystarczającą podstawą zaistnienia obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami jest wtedy istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego na skutek orzeczenia rozwodu.

Co szczególnie istotne – pogorszenie to nie musi nastąpić od razu po rozwiązaniu małżeństwa, przesłanka zaistnienia tak określonego roszczenia alimentacyjnego może zostać spełniona również w późniejszym okresie.

Na gruncie praktyki orzeczniczej sądów powszechnych w sprawach o alimenty między byłymi małżonkami mówi się niekiedy o uprzywilejowanym roszczeniu alimentacyjnym małżonka nieponoszącego winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Na temat szczególnego znaczenia uprzywilejowania roszczenia alimentacyjnego małżonka nieponoszącego winy w rozkładzie pożycia oraz momentu, w którym może zostać spełniona przesłanka zaistnienia tego obowiązku wypowiedział się między innymi Sąd Apelacyjny w Poznaniu, który w wyroku z dnia 9 września 2009 roku, sygn.

akt I ACa 565/09, orzekł, iż „celem, jakiemu ma służyć uprzywilejowane roszczenie alimentacyjne małżonka niewinnego przewidziane w paragrafie drugim art 60 kro w stosunku do rozwiedzionego współmałżonka uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, jest zapobieżenie sytuacji, w której rozwód miałby spowodować pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej małżonka niewinnego w porównaniu do sytuacji, w której znajdowałby się w prawidłowo funkcjonującym małżeństwie. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest roszczenie przyznane małżonkowi niewinnemu o przyczynienie się małżonka uznanego za wyłącznie winnego w odpowiednim zakresie do zaspokojenia jego usprawiedliwionych potrzeb, chociażby nie znajdował się w niedostatku. Zakres, w jakim to ma nastąpić, określa z jednej strony stopień pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka niewinnego, a z drugiej strony zasady słuszności. Tylko bowiem zasady słuszności mogą w sposób prawidłowy wyważyć rozstrzygnięcie, jaki w konkretnej sprawie zakres przyczynienia się małżonka winnego może być uznany za >>odpowiedni

Rozwód z winy męża – Mecenas Marlena Słupińska

Rozwód z winy męża

Rozpad rodziny jest wydarzeniem dramatycznym. Bardzo często to nie tylko rozstanie małżonków, ale również dramat dzieci, które muszą uporać się z traumą. Tymczasem zdradzonej kobiecie zależy (i słusznie!), aby przeprowadzić rozwód z winy męża.

Po rozstaniu byli już małżonkowie muszą uregulować takie kwestie jak opieka nad dziećmi i sposób wykonywania kontaktów z nimi, alimenty, czy też podział majątku. Coraz więcej klientem zgłasza się do mnie z tematem rozwód z winy męża.

Jak zatem wygląda specyfika takich spraw? W niniejszym wpisie prezentujemy krótki przewodnik, w którym omówione zostały problemy związane z rozwodem z winy męża.

Przeczytaj artykuł do końca. Pod koniec artykułu napiszę bowiem dlaczego przegrasz swoją sprawę o rozwód. Tak, średnio 4 na 5 czytelniczek tego artykułu przegra swoją sprawę rozwodową, a ja opiszę dlaczego tak się stanie.

Rozwód z winy męża – powody (teoria)

Zasadniczo można powiedzieć, że istnieją dwa rodzaje powodów rozstań małżonków. Mianowicie mogą być one zawinione albo niezawinione. Wszystko uzależnione jest od okoliczności danej sprawy, która rozpatrywana jest w sądzie.

Aby jednak móc przypisać winę w rozkładzie pożycia mężowi, sąd musi uzyskać pewność, iż jego zachowanie doprowadziło do powstania kryzysu w związku bądź też do jego pogłębienia.

W tym celu powstaje konieczność zbadania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zachowaniami męża a rozpadem małżeństwa. Należy jednak dodać, że sąd nie ustala stopnia winy danej strony.

Gdyby w toku postępowania okazało się, że nie tylko mąż, ale i żona ma swój, nawet niewielki, udział rozpadzie związku, wówczas sąd orzeknie winę po obydwu stronach.

Sędziowie mają takie piękne powiedzenie, że aby przypisać winę jednej ze stron – druga musi być KRYSTALICZNIE CZYSTA. W praktyce nie zawsze tak to jednak działa… ????

Powody rozwodu z winy męża (praktyka)

Jakie są najczęściej spotykane powody rozwodu z winy męża? Jak się okazuje, jest ich całkiem sporo. Poniżej podajemy kilka przykładów:

 • niewierność małżeńska;
 • stosowanie przemocy (fizycznej lub psychicznej);
 • uzależnienia (alkoholizm, narkomania, hazard);
 • porzucenie drugiego małżonka;
 • bezczynny tryb życia, uchylanie się od podjęcia pracy;
 • odmowa współżycia fizycznego;
 • brak wsparcia i pomocy drugiemu małżonkowi;
 • negatywny stosunek do rodziny współmałżonka;
 • nieetyczne postępowanie;
 • zmiana religii powodująca konflikt w małżeństwie.

Każda z tych okoliczności musi zostać dokładnie zbadana przez sąd. W tym celu konieczne będzie ustalenie częstotliwości oraz ciężaru negatywnych poczynań męża.

Rozwód z winy męża a zdrada

Niewierność małżeńska jest jednym z najczęstszych przyczyn rozwodów. Wiele kobiet nie potrafi bowiem wybaczyć swoim mężom zdrady, dlatego też decydują się one na definitywne zakończenie związku.

W art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO) postanowiono, iż:

„Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.”

Z przepisu tego wynika wprost, że zdrada stanowi poważne naruszenie wspólnoty życia małżeńskiego.

Dopuszczenie się zdrady małżeńskiej, nawet jednorazowe, może być przyczyną rozwodu. Jednakże istnieją sytuacje, w których niewierność nie musi mieć wpływu na rozpad związku. Chodzi o przypadek, gdy na przykład mąż stosował wobec swojej żony przemoc, w związku z czym wyprowadziła się ona do innego mężczyzny. Wówczas to on zerwał wspólnotę życia małżeńskiego.

Pogląd ten można znaleźć w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który stwierdził, że związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład (wyrok Sądu Najwyższego z 28 września 2000 r., IV CKN 112/2000, OSNC 2001, nr 3, poz.

41).

Co jest niezwykle istotne, zdradę należy rozpatrywać nie tylko w aspekcie fizycznym, ale również emocjonalnym. W takim ujęciu poprzez niewierność rozumie się stwarzanie pozorów zdrady, jak również inne zachowania, które godzą w społecznie przyjęte normy przyzwoitości oraz obyczajowości.

Rozwód z winy męża alkoholika

Wszelkiego rodzaju uzależnienia mają poważny wpływ na jakość życia małżeńskiego. Najczęściej spotykanym jest uzależnienie od alkoholu. Wynika to chociażby ze stresującego trybu życia, nadmiaru obowiązków, czy też osobistych skłonności. Z problemem tym zmagają się zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Należy zwrócić uwagę, że alkoholizm to choroba i trzeba ją leczyć. W praktyce często nie jest to wcale takie proste, ponieważ uzależniony niekoniecznie chce udać się na terapię. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele.

Co więcej, taka osoba może stosować wobec swojego współmałżonka przemoc fizyczną lub psychiczną. Będąc pod wpływem alkoholu, wielu mężów nie tylko bowiem bije swoje żony, ale również im ubliża.

Mogą również pojawić się podejrzenia o urojone zdrady, czy też naruszanie nietykalności cielesnej.

Jeśli spotyka to także Ciebie to nie wstydź się. Wszystko to już widziałam. Nie jesteś sama!

See also:  Umowa notarialna dotycząca podziału majątku po rozwodzie

To wszystko sprawia, że rozwód z winy męża – alkoholika – jest jak najbardziej możliwy. Niemniej jednak w toku postępowania sąd zbada wszystkie okoliczności i oceni ich wpływ na rozpad małżeństwa. Alkoholizm męża bardzo często przemawia o jego wyłącznej winie.

Rozwód z winy męża – konsekwencje

W przypadku rozwodu winę należy rozpatrywać przede wszystkim w kategoriach moralnych.  Niemniej posiada ona również przełożenie na sytuację prawną byłych już małżonków. Czyli pisząc wprost – ma to przełożenie na stan Twojego portfela. Niekiedy to przełożenie jest naprawdę poważne.

Konsekwencje rozwodu z winy męża – dożywotnie alimenty

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na art. 60 § 2 KRiO. Otóż przepis ten posiada następujące brzmienie:

„Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.”

ALIMENTY OD MĘŻA są więc zasadniczą korzyścią, jaką może odnieść żona, uzyskując rozwód z winy męża.

Co jednak istotne, mąż, który został uznany za wyłącznie winnego, nie może żądać alimentów od żony. Niemożność ta dotyczy również sytuacji, gdy mąż znajdzie się w niedostatku. Przepis ten jest więc symetryczny. Czyli nawet jeśli sama nie chcesz otrzymywać alimentów od męża to zastanów się nad wykazaniem winy, aby mąż z czasem nie zażądał ich od Ciebie!

Konsekwencje rozwodu z winy męża – alimenty dożywotnie.

Druga istotna korzyść wynika z art. 60 § 3 KRiO. Mianowicie w przepisie tym postanowiono, iż  obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.

Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Jak widać obowiązek płacenia alimentów na żonę co do zasady wygasa po 5 latach. Jeśli natomiast sąd orzekł wyłączną winę po stronie męża, wówczas żona może liczyć na alimenty bez ograniczenia czasowego trwania takiego obowiązku. Mogą to być nawet alimenty DOŻYWOTNIE.

To teraz spokojnie sobie usiądź i policz ile alimentów musiałby w sumie zapłacić Ci mąż, jeśli płaciłby je do końca życia… To co, opłaca się walczyć o winę? 🙂

Rozwód z winy męża a alimenty na żonę – wysokość

Jak już wcześniej zostało powiedziane, wina po stronie męża bywa niezwykle istotna z punktu widzenia żony, która zamierza dochodzić alimentów na siebie. W tym kontekście wiele kobiet zadaje sobie pytanie, jak długo może liczyć na wsparcie byłego już małżonka.

Aby móc ubiegać się o alimenty od byłego męża, żona nie może zostać uznana za wyłącznie winną rozpadu pożycia. Wystarczy, że oświadczy ona, iż jej sytuacja materialna uległa pogorszeniu, by sąd rozpoznał żądanie.

Mąż, który zostanie zobowiązany do płacenia alimentów, musi je opłacać w takiej wysokości, aby pokryć usprawiedliwione potrzeby byłej żony.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który stwierdził, że podział ról w małżeństwie, w ramach których żona zajmowała się wychowaniem i codzienną troską o dziecko, a mąż pracując zawodowo, miał dostarczać środków utrzymania dla rodziny – w sytuacji kiedy niepracująca żona – po rozwodzie – zostaje tych środków pozbawiona i musi sama zabiegać o ich pozyskiwanie, stanowi o znacznym pogorszeniu jej sytuacji spowodowanej rozwiązaniem małżeństwa (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 marca 2015 r., sygn. akt I ACa 5/15, LEX nr 1711443).

Widzisz to orzeczenie? Okazuje się więc, że alimenty na żonę mogą okazać się naprawdę wysokie!

Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest pragnienie ustawodawcy zapobiegnięcia sytuacji polegającej na pogorszeniu się warunków materialnych niewinnego małżonka.

Na problem ten zwrócił uwagę Sąd Apelacyjny w Poznaniu, który przyznał, że środkiem do osiągnięcia tego celu jest roszczenie przyznane małżonkowi niewinnemu o przyczynienie się małżonka uznanego za wyłącznie winnego w odpowiednim zakresie do zaspokojenia jego usprawiedliwionych potrzeb, chociażby nie znajdował się w niedostatku.

Zakres, w jakim to ma nastąpić, określa z jednej strony stopień pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka niewinnego, a z drugiej strony zasady słuszności (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 września 2009 r., sygn. akt I ACa 565/09, LEX nr 756661).

Rozwód z winy męża a podział majątku

Zasadniczo problem winy męża w rozpadzie małżeństwa nie ma wpływu na kwestię podziału majątku. W przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie ma bowiem regulacji w tym zakresie. Jednakże może pojawić się sytuacja, w której do rozwodu doszło ze względów zaniedbań finansowych po stronie męża. Może tak być na przykład, gdy mężczyzna jest hazardzistą.

W tego rodzaju przypadku sąd orzekający w sprawie o podział majątku z całą pewnością weźmie pod uwagę kwestię winy męża. Co może zrobić sąd? Otóż sąd może on ustalić nierówne udziały.

W praktyce wygląda to tak, że na przykład 60% wartości majątku przypadnie żonie, z kolei 40% mężowi. Na uwagę zasługuje jedna rzecz.

Otóż tego typu ustalenie możliwe jest wyłącznie w przypadku całego majątku, nie zaś jego poszczególnych składników.

W kontekście powyższego warto zwrócić uwagę na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy. Otóż w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 27 czerwca 2003 r.

przyznano, iż małżonek rażąco lub uporczywie naruszał swe obowiązki wobec rodziny bądź doprowadził do zawinionego rozkładu pożycia, choćby znalazł on wyraz tylko w separacji faktycznej, a do rozwodu nie doszło. Kwestia winy nie jest więc bez znaczenia przy ocenie ,,ważnych powodów”, dlatego przyjmuje się, że art. 43 § 2 k.r.o.

nie powinien działać na niekorzyść małżonka, któremu nie można przypisać winy (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2003 r., sygn. akt IV CKN 278/01, OSNC 2004/9/146).

Rozwód z orzekaniem o winie – korzyści

Jak przyznał w jednym z wyroków Sąd Najwyższy, orzeczenie o winie, niezależnie od poważnych następstw prawnych, zwłaszcza w zakresie obowiązku alimentacji byłego małżonka, stanowi swoiste podsumowanie i ocenę wspólnego pożycia. Dlatego jego uzasadnienie powinno być szczególnie wyważone i wszechstronnie uargumentowane (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2005r., sygn. akt II CK 609/04, LEX nr 1110951).

Uzyskanie orzeczenia o winie męża za rozpad małżeństwa, daje żonie pewne korzyści – mniej lub bardziej oczywiste. Przede wszystkim jest to kwestia alimentów, która została omówiona wcześniej, podobnie jak korzystny podział majątku wspólnego. Jednakże pozostaje jeszcze problem opieki nad dziećmi.

W takim przypadku sąd ustalający model sprawowania pieczy również może wziąć pod uwagę winę za rozpad pożycia.

Jeżeli bowiem przejawia się ona na przykład w stosowaniu przemocy fizycznej lub psychicznej bądź też w nadużywaniu alkoholu, sąd może uznać, że dziecko nie powinno mieć kontaktu z ojcem albo powinien być on zdecydowanie ograniczony.

Wyrok, w którym ustalono winę męża, może być również przydatny w postępowaniu w przedmiocie pozbawienia albo ograniczenia władzy rodzicielskiej. Na jej treść składają się prawa i obowiązki rodzicielskie.

Istnieje wiele okoliczności, które przemawiają za jej pozbawieniem albo ograniczeniem.

Dla przykładu można tu wskazać chociażby uzależnienie od narkotyków czy też innych środków odurzających, przemoc lub zły wpływ męża.

Dlaczego przegrasz swoją sprawę o rozwód?

Przegrasz, bo jesteś za dobra. Otóż znakomita większość moich klientek – kobiet, wykazuje ogromny opór przed walką o winę męża. Kobiety zwykle chcą tak przejść przez rozwód, aby uniknąć problemów. Dlatego odpuszczają sobie przygotowanie się do rozwodu, zbieranie dowodów itd. Łatwo dają się też zwodzić mężowi, wierząc że istnieje szansa na zachowanie małżeństwa.

A gdy dochodzi do rozprawy rozwodowej to okazuje się, że mąż jest świetnie przygotowany, dysponuje dowodami i stara się przerzucić winę na żonę. Mężczyźni mają mniejszą empatię i potrafią skuteczniej chłodno kalkulować. Kobiety kierują się emocjami, które ich zawodzą w sądzie.

Co więc powinnaś zrobić?

Jeśli czujesz, że Twoje małżeństwo się rozpada i może nastąpić rozwód, powinnaś szybko umówić się na konsultację z adwokatem lub radcą prawnym specjalizującym się w rozwodach. Możesz umówić się ze mną – udzielam porad online i porad telefonicznych dla klientów z całej Polski. Możesz też udać się do adwokata w swojej miejscowości.

Konsultacja z prawnikiem nie oznacza jeszcze decyzji o rozwodzie! Wspólnie z prawnikiem powinniście ocenić sytuację i określić plan działania. Może być bowiem tak, że mąż już przygotowuje się na prawdziwą wojnę, a Ty jeszcze o tym nie wiesz.

Dobry adwokat rozwodowy nie będzie zachęcał Cię do rozwodu. Pomoże Ci jednak dobrze się do niego przygotować.

Potrzebujesz pomocy Adwokata? Masz trudny rozwód?

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu.

Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn.

Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

 • Adwokat
 • Marlena Słupińska-Strysik
 • e-mail: [email protected]
 • tel. 61 646 00 40
 • tel. 68 419 00 45
 • tel. 52 511 00 65

Komentarze:

Leave a Reply

Your email address will not be published.