Trwały i zupełny rozkład pożycia, czyli jak się rozwieść?

Trwały i zupełny rozkład pożycia, czyli jak się rozwieść? Zupełność i trwałość muszą występować łącznie, ponieważ zupełność rozkładu nie zawsze musi się wiązać z jego trwałością.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie zawierają katalogu okoliczności z których każda mogłaby stanowić podstawę orzeczenia rozwodu. Uzyskanie rozwodu jest możliwe wówczas, jeżeli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. W każdej sprawie sąd musi indywidualnie ocenić czy taki rozkład pożycia występuje.

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Nawet jeżeli strony decydują się na rozwód bez orzekania o winie, sąd ma obowiązek ocenić rozkład z punktu widzenia zupełności i trwałości rozkładu pożycia.

Ponadto ustalenie przyczyn rozkładu pożycia może mieć również znaczenie dla oceny czy żądanie rozwodu nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego albo czy z żądaniem rozwodu nie występuję małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia w wypadku, zaś gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny , czy odmowa przez drugiego z małżonków wyrażenia zgody na rozwód nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Kiedy rozkład jest zupełny?

Rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza.

Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej (np.

wspólnego mieszkania) wywołane zostało szczególnymi okolicznościami. Natomiast nawet sporadyczne tylko stosunki fizyczne między małżonkami z reguły będą wskazywać, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny. 

Zobacz: Kiedy rozwód z orzekaniem o winie?

Pożycie małżeńskie wyraża się w szczególnego rodzaju wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej.

W zasadzie ustanie któregokolwiek z elementów tej wspólnoty należy uznać za objaw rozkładu pożycia, nie przesądzając na podstawie tego tylko objawu stopnia rozkładu.

Jednakże ustanie wspólnoty fizycznej lub gospodarczej może w konkretnym przypadku nie stanowić objawu rozkładu, jeżeli wynika ono z okoliczności niezależnych od małżonków lub z ich zgodnej woli uzasadnionej okolicznościami życiowymi.

Przykładem takiej sytuacji może być ustanie współżycia fizycznego na skutek choroby małżonka, rozłączenie małżonków spowodowane pobytem w szpitalu, długotrwałym wyjazdem służbowym, pracą zarobkową małżonków w różnych odległych od siebie miejscowościach, itp. Brak natomiast wspólnoty duchowej (jej istnienie może się przejawiać nawet tylko w korespondencji) będzie zawsze objawem rozkładu pożycia.

Do uznania, że między małżonkami brak jest wspólnoty duchowej, nie jest konieczne stwierdzenie wrogiego lub choćby niechętnego stosunku ich do siebie. Zachowanie poprawnych stosunków, utrzymywanie kontaktów w interesie wspólnych dzieci itp.

nie musi koniecznie oznaczać, iż więź duchowa małżonków została utrzymana i rozkład pożycia nie istnieje. Chodzi bowiem nie o jakąkolwiek więź duchową pomiędzy dwojgiem ludzi, lecz o więź charakterystyczną dla duchowej wspólnoty małżeńskiej.

Kiedy rozkład jest trwały?

Do uznania, że rozkład jest trwały, nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest bezwzględnie wyłączony. Wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków.

 • Zupełność i trwałość muszą występować łącznie, ponieważ zupełność rozkładu nie zawsze musi się wiązać z jego trwałością.
 • Niekiedy zdarza się tak, że nawet jednorazowy występek może stać się przyczyną trwałego i zupełnego rozkładu pożycia.
 • Zobacz serwis: Rozwody

Trwały i zupełny rozkład pożycia, czyli jak się rozwieść?

Opisz nam swój problem i wyślij zapytanie.

Wycena w ciągu godziny.

Czy ten artykuł był przydatny?

Dziękujemy za powiadomienie

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.

© Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego – jak udowodnić to w sądzie?

Brak pożycia małżeńskiego jest jednym z argumentów, który może przesądzić o udzieleniu małżonkom rozwodu przez sąd.

Ale czy jedynym? Na pełny rozkład pożycia małżeńskiego składają się również inne, niezwykle ważne elementy, o których nie można zapominać w trakcie przygotowywania się do rozwodu.

Jakie to elementy, jak uargumentować ich wystąpienie i w jaki sposób udowodnić przed sądem całkowity rozpad pożycia małżeńskiego? O tych i innych aspektach związanych z orzecznictwem sądu w sprawach o rozwód oraz z uwiarygodnieniem rozpadu pożycia małżeńskiego przed wymiarem sprawiedliwości piszemy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury i dzielenia się przedstawionymi poniżej informacjami z bliskimi, którzy aktualnie przygotowują się do prawnego zakończenia związku małżeńskiego.

Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego – orzecznictwo

Zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, rozwód jest możliwy do uzyskania przez parę wyłącznie w sytuacji, w której nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Odnosi się on jednak nie tylko do braku pożycia rozumianego jako zbliżenia fizyczne między małżonkami, ale również do więzi uczuciowej i gospodarczej. Dodatkowo ustanie pożycia małżeńskiego powinno być nieodwracalne.

Oznacza to, że małżonkowie muszą zadeklarować, iż nie widzą możliwości powrotu do siebie i odbudowy więzi fizycznych, ekonomicznych i uczuciowych.

Warto wiedzieć, że trwały rozkład pożycia małżeńskiego będzie musiał być udowodniony w sądzie we wszystkich trzech wymienionych powyżej aspektach.

Jeśli sąd stwierdzi, że nie ma dowodów na to, że wszystkie więzi: fizyczna, ekonomiczna i uczuciowa rozpadły się, wówczas z pewnością nie wyda wyroku o rozwodzie.

Może wskazać małżonkom zastępcze rozwiązanie, polegające na separacji, terapii dla par czy mediacji.

Rozkład pożycia małżeńskiego – ile czasu musi trwać, by można było orzec rozwód?

Wiele par chcących wziąć rozwód zadaje sobie pytanie dotyczące tego, w jaki sposób udowodnić całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, a oprócz tego zastanawia się, ile taki rozkład musi trwać, by sąd zgodził się „rozwieść” małżonków.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Kiedyś sądy przyjmowały, że rozpad więzi musi trwać co najmniej kilka lat, a dziś w orzecznictwie funkcjonuje okres kilku miesięcy zaprzestania trwania więzi uczuciowej, fizycznej i ekonomicznej.

Tak naprawdę zależy to jednak od indywidualnych uwarunkowań związku oraz od wersji małżonków przedstawionych podczas przesłuchań stron.

Obie osoby muszą uwiarygodnić to, że rozkład ich pożycia trwa wystarczająco długo, by decyzja o rozwodzie była zasadna, a dodatkowo powinny zgodzić się co do tego, że odbudowa tych więzi jest niemożliwa.

Trwały i zupełny rozkład pożycia, czyli jak się rozwieść?Fot. Obie strony muszą uwiarygodnić brak pożycia małżeńskiego i zadeklarować, że odbudowa więzi fizycznych, ekonomicznych i uczuciowych jest niemożliwa. W innym przypadku sąd może wskazać małżonkom zastępcze rozwiązanie – separację, terapię dla par lub mediacje.

Przy omawianiu tego aspektu warto również zwrócić uwagę na to, że opis rozkładu pożycia małżeńskiego powinien znaleźć się już w pozwie o rozwód po to, by sędzia mógł zapoznać się z linią argumentacyjną powoda bądź powódki jeszcze przed rozprawą.

Jeśli nie wiesz, jak skonstruować taki dokument, zachęcamy do przeczytania naszego artykułu Uzasadnienie rozwodu w pozwie – jak je napisać?, a także do skorzystania z naszego wirtualnego generatora pozwów, stworzonego przy udziale wykwalifikowanych specjalistów prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Warto także dodać, że udzielenie rozwodu zależy w pewnym stopniu również od samego sędziego.

Czasem zdarzają się tacy, którzy za wszelką cenę chcą przekonać małżeństwo do pracy nad związkiem i ponownego przemyślenia podjętej już i – nieodwracalnej po rozwodzie – decyzji.

Czasem jednak sędziowie widząc, że strony nie mają już sobie nic do zaoferowania, nie naciskają na polubowne sposoby załatwienia sporu, takie jak terapia czy mediacje i przychylają się do pozwu powódki czy powoda bez wielu przesłuchań samych stron oraz świadków.

Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego – jak udowodnić taki stan rzeczy przed sądem?

Udowodnienie zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego może opierać się na różnego rodzaju zabiegach – obligatoryjnych i dostępnych dla stron opcjonalnie.

 • Przesłuchanie stron sprawy, czyli żony i męża, na okoliczność rozstania. Przesłuchanie takie musi nastąpić z tego względu, że sąd powinien zapoznać się z wersjami obu zaangażowanych w sprawę osób. Dzieje się tak, ponieważ czasami jedna ze stron nie zgadza się na rozwód bądź nie zgadza się na obarczenie siebie wyłączną winą za rozpad małżeństwa. Ponadto zeznania małżonków mogą potwierdzić lub zaprzeczyć całkowitemu rozpadowi więzi małżeńskich we wszystkich aspektach.
 • Przesłuchania świadków, które najczęściej odbywają się na prośbę osoby pozwanej bądź osoby składającej pozew. Pomagają one naświetlić całą sprawę z innej niż osób bezpośrednio w nią zaangażowanych perspektywy, przez co mogą realnie wpłynąć na decyzję sędziego.
 • Dokumenty – prywatne, umowy, odpisy aktów cywilnych oraz inne dokumenty, które mogłyby wnieść do sprawy nowe informacje. Do tej kategorii zaliczają się również listy, notatki stron, a także dokumenty wystawione w sprawie rodziny przez zewnętrzne instytucje (przykładowo opinie biegłych specjalistów, niebieska karta, obdukcje i inne).
 • Inne formy dowodów, takie jak rachunki, bilingi, wydruki wiadomości tekstowych i e-mailowych, kopie rozmów z komunikatorów internetowych i wiele innych (zazwyczaj służą one udowodnieniu winy drugiej strony w kontekście zdrady małżonka).

Wszystkie te elementy, dowody, przesłuchania i wiele innych okoliczności przytaczanych przez strony, mogą zostać użyte do udowodnienia całkowitego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Warto więc dobrze przygotować się do rozprawy, a w razie pewności co do problemów z uzyskaniem rozwodu od męża lub żony poprosić o pomoc profesjonalistów.

O nas

Trwały i zupełny rozkład pożycia, czyli jak się rozwieść?

Jesteśmy z żoną 7 lat po ślubie, ale od 1,5 roku ustało pożycie małżeńskie – ja wróciłem do Polski, żona została w Niemczech. Nie posiadamy dzieci oraz wspólnych kredytów, jedynie trochę oszczędności. Jak przeprowadzić rozwód? Dodam, że nie mamy też z żoną wspólnego miejsca zamieszkania ani zameldowania, gdzie wobec tego złożyć pozew rozwodowy?

Sąd orzeka rozwód po wysłuchaniu stron i po przeprowadzeniu postępowania. Najważniejsze dla decyzji sądu jest wystąpienie odpowiednich przesłanek pozytywnych koniecznych dla rozwiązania małżeństwa i jednocześnie brak przesłanek negatywnych.

Zgoda drugiego małżonka w tej kwestii ma dla sądu drugorzędne znaczenie, choć sąd wysłucha drugiej strony i weźmie pod uwagę jej zdanie.

Orzeczenie rozwodu następuje wyrokiem sądu, który zapada w razie ustalenia, że doszło między małżonkami do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia i nie zachodzą negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu.

Zupełny rozkład pożycia oznacza, że ustały więzi łączące małżonków, a mianowicie więź emocjonalna (istnienie uczucia), fizyczna (współżycie) i gospodarcza (prowadzenie wspólnie gospodarstwa domowego).

Za trwały rozkład przyjmuje się natomiast taki, który trwa na tyle długo, że nie rokuje szans na powrót małżonków do pożycia.

Nie zawsze konieczne jest dla uzyskania rozwodu, by całkowicie ustała więź gospodarcza, może się bowiem zdarzyć, że mimo nieistnienia pozostałych więzi małżonkowie nadal wspólnie zamieszkują czy spłacają zobowiązania, które razem wcześniej zaciągnęli. Takie częściowe istnienie więzi gospodarczej nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu rozwodu.

See also:  Wyjazd dziecka na stałe za granicę - sprzeciw ojca

Tak więc, jeżeli pomiędzy Panem a żoną ustały wszelkie więzi i ma to charakter trwały – sąd dojdzie do wniosku, po przeprowadzeniu całej sprawy rozwodowej, że nie ma szans na ich odbudowę i zapewne rozwiąże małżeństwo. Jednak ważne jest też, aby sąd nie dopatrzył się przeszkód, które uniemożliwią orzeczenie rozwodu.

Zobacz również: Współżycie w trakcie rozwodu

Przeszkody w orzeczeniu o rozwiązaniu małżeństwa

Przeszkody w orzeczeniu o rozwiązaniu małżeństwa to tzw. przesłanki negatywne, czyli takie, przy których zaistnieniu sąd nie może orzec o rozwodzie. Przesłanki negatywne zawarte są w przepisach prawnych i służą do obrony zagrożonego małżeństwa. Należą do nich:

 1. Dobro wspólnych małoletnich dzieci – nie posiadają Państwo małoletnich dzieci, tak więc ten punkt nie będzie miał zastosowania.
 2. Wyłączna wina małżonka, który żąda rozwodu – to również stanowi przesłankę negatywną rozwiązania małżeństwa. Oznacza to tyle, że sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli to małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego żąda tego rozwodu. U Pana ta okoliczność nie występuje, bowiem to Pan będzie ewentualnie żądać rozwodu, a nie jest Pan winny rozpadu pożycia małżeńskiego.
 3. Choroba małżonka – orzecznictwo stoi na stanowisku, że czym innym jest żądanie rozwodu, gdy małżonek jest chory fizycznie, a czym innym, gdy jest chory psychicznie. Przy chorobie fizycznej zachodzi możliwość utrzymania więzi duchowej, istnieje pełne odczucie skutków rozwodu ze strony chorego i dlatego względy moralne nakazują udzielenie mu opieki nie tylko materialnej, ale i moralnej, tak aby ulżyć losowi chorego. Natomiast w wypadku choroby psychicznej nie zachodzi możliwość utrzymania więzi duchowej, a sam chory nie odczuwa w tak ostry sposób skutków rozwodu. Gdy jeszcze stan jego zdrowia wymaga pobytu w szpitalu, drugi małżonek nie może mu praktycznie zapewnić niczego więcej poza dostarczeniem pomocy i opieki materialnej i w tych warunkach udzielenie temu małżonkowi rozwodu może znaleźć usprawiedliwienie w poczuciu moralnym społeczeństwa (orzeczenie SN z dnia 2.07.1960 r. – ICR 491/61, OSPiK 1963/3, poz. 68).

Zobacz również: Rozwód pytania i odpowiedzi

Czy sąd może odmówić zgody na rozwód?

Odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, jeżeli nie znajduje ona w niczym uzasadnienia, a jest podyktowana np.

chęcią utrudnienia lub uniemożliwienia uzyskania rozwodu („Kiedy małżonek niewinny kieruje się motywami zasługującymi na potępienie z punktu widzenia moralnego, w szczególności, jeżeli istnieje podstawa do ustalenia, że małżonek niewinny odmawia zgody na rozwód wyłącznie w zamiarze szykany albo dla zemsty lub z nienawiści do małżonka winnego, uznanie odmowy za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego nie budzi wątpliwości” – uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z dnia 16 marca 1968 r. – III CZP 70/66, OSN 1968, poz. 77).

Oczywiście zawsze sąd dokonuje tych ocen na tle wszystkich okoliczności konkretnej sprawy.

Przy takich ocenach istotny może być czas trwania małżeństwa, sytuacja obojga małżonków, ich wiek, stan zdrowia, zdolność do pracy. Jeśli więc np.

żona całe życie zajmowała się dziećmi i domem, nie pracowała, jej szanse na uzyskanie pracy także ze względu na stan zdrowia są niewielkie, a mąż chce rozwodu, bo znalazł młodszą partnerkę, nie może raczej liczyć na rozwód, chyba że chce tego także żona.

Czy sąd orzekając rozwód musi wskazać winnego rozpadu małżeństwa?

Jeżeli więc między Panem a żoną nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, nie macie Państwo małoletnich dzieci, nie jest Pan wyłącznie winny rozpadowi małżeństwa, żona nie jest ciężko chora – sąd zapewne rozwiąże związek małżeński.

Sąd ponadto, orzekając rozwód, orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie, wówczas następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Wyrok rozwodowy może zatem nastąpić:

 • bez orzekania o winie,
 • z orzeczeniem winy jednego z małżonków,
 • z orzeczeniem winy obu stron
 • lub z uznaniem, że żaden z małżonków nie ponosi tej winy.

Strona w postępowaniu sądowym może modyfikować swoje żądania w zakresie orzeczenia winy, aż do prawomocności wyroku.

O winie małżonka może przesądzać w szczególności nadużywanie alkoholu, inne uzależnienia, przemoc, zdrada, porzucenie, niezaspokajanie zawinione potrzeb rodziny. Żądanie uznania współmałżonka winnym rozkładu pożycia wiąże się z koniecznością przedstawienia dowodów na tę okoliczność.

Postępowanie sądowe w takiej sprawie zazwyczaj trwa dłużej niż w przypadku żądania rozwodu bez orzekania o winie, konieczne jest bowiem przeprowadzenie szeregu dowodów potwierdzających ową winę.

Środkami dowodowymi mogą być zarówno zeznania samych stron, jak i świadków, ale także zdjęcia, nagrania audio i wideo, SMS-y, notatki z interwencji policji, wyrok o znęcanie się nad rodziną, obdukcje, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia o pobytach na izbie wytrzeźwień, listy, rachunki i wszelkie inne dokumenty, z których wynikają okoliczności wskazywane przez stronę postępowania.

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków niesie za sobą doniosłe skutki, w szczególności w sferze obowiązków alimentacyjnych.

Jeżeli bowiem jedna strona zostanie uznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia, a rozwód pociągnie za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej drugiego z małżonków jako strony niewinnej, sąd na jej żądanie może orzec, że strona wyłącznie winna obowiązana jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka, chociażby nie znajdował się on w niedostatku. Jednym słowem – zasądzi alimenty.

Zasądzenie alimentów na małżonka uznanego niewinnym rozpadu małżeństwa

Orzekając o żądaniu małżonka niewinnego zasądzenia alimentów na podstawie art. 60 § 2 K.r.o., sąd powinien porównać sytuację, w jakiej małżonek niewinny znajdzie się po rozwodzie z sytuacją, w jakiej by się znajdował, gdyby małżeństwo funkcjonowało prawidłowo (wyrok SN z dnia 28.10.1980 r., III CRN 222/80).

Brak orzeczenia wyłącznej winy jednego z małżonków uprawnia każdego z nich do żądania dostarczania środków utrzymania od drugiego małżonka, jeśli znajduje się on w niedostatku, w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Obowiązek ten wygasa w zasadzie zupływem 5 lat od orzeczenia rozwodu (wyjątkowo sąd może ten termin wydłużyć). Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa także w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.

Pozew o rozwód należy złożyć w sądzie okręgowym. Miejscowo właściwy jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne miejsce zamieszkania.

Do pozwu należy dołączyć załączniki:

 • odpis aktu małżeństwa (oryginał) oraz kopię;
 • kopię pozwu;
 • wszelkie istotne dokumenty w sprawie.

Od pozwu o rozwód jest pobierana opłata stała w kwocie 600 zł.

Czy w trakcie rozwodu sąd orzeknie o podziale majątku

W trakcie rozwodu sąd orzeknie o podziale majątku tylko wówczas, gdy nie przedłuży to nadmiernie postępowania. Jeżeli uzna, że podział jest zbyt skomplikowany, to odmówi podziału majątku przy rozwodzie i trzeba będzie zrobić to w oddzielnym postępowaniu.

 • Do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności: (art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego):
 • „1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 • 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
 • 3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków”.
 • Ponadto do majątku wspólnego będziemy również zaliczali przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków oraz przedmioty majątkowe nabyte przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej.

Majątek wspólny tworzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej. Nie jest to jednoznaczne z tym samym, co czas trwania małżeństwa. Wspólność majątkowa może bowiem ustać w trakcie małżeństwa. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Przedmioty należące do majątku osobistego każdego z małżonków

Z kolei do majątku osobistego każdego z małżonków należą według art. 33 ww. ustawy:

 1. „1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 2. 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 3. 3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 4. 4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 5. 5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 6. 6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. 7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 8. 8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 9. 9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. 10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

To, co należy do majątku osobistego, nie podlega podziałowi. Dzieli się tylko majątek wspólny.

Pozew o rozwód składa się w sądzie, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Trwały i zupełny rozkład pożycia § Adwokat Łukowicz – Wrocław

Najczęściej rozwód stanowi dla rozstających się małżonków trudne zdarzenie. Każdorazowo właściwy sąd musi rozważyć, czy faktycznie są ku niemu podstawy. Największe znaczenie ma przy tym to, czy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia.

Prawo a rozwód

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 18 ustanawia ochronę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Przeznaczeniem odpowiednich przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest doprowadzenie do takiej sytuacji, by zakończenie tego związku nastąpiło jedynie w sytuacji, gdy nie jest on już w stanie funkcjonować poprawnie. Klauzulę „zupełnego i trwałego rozkładu pożycia” zawarto w art. 56 § 1 KRO.

Stanowi ona wymaganą przesłankę udzielenia rozwodu. Sąd może więc orzec rozwód, kiedy ona wystąpi, a także brak jest przesłanek negatywnych występujących w § 2 i 3 wspomnianego artykułu.

Czym jest pożycie małżeńskie?

Ustawodawca nie tłumaczy, jak rozumieć to pojęcie. Pożycie określa się na ogół jako „wspólnotę uczuć miłości, szacunku i zaufania połączoną harmonijnym współżyciem fizycznym i pełną wspólnotą gospodarczą” (A. Olejniczak [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013, s. 382).

See also:  Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Nie ma mowy o zupełnym i trwałym rozpadzie, jeżeli któryś z tych elementów jest ograniczony czasowo. Sam rozkład następuje zaś, gdy więzi małżeńskie ulegają znacznemu osłabieniu czy nawet zanikowi. Nie sformułowano w aktach prawnych żadnych wyznaczników w tym zakresie i to do sądu należy ocena, czy doszło do wymaganego rozpadu.

Z pewnością jest tak wtedy, gdy rzeczywistość znacznie odbiega od przedstawionego „wzorca”. Sąd orzeka w postępowaniu rozwodowym, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy (art. 316 § 1 KPC) i ocenia przesłanki rozwodu. Obie cechy tego rozkładu, czyli zupełność i trwałość, muszą być spełnione łącznie.

Gdy rozpad pożycia okaże się zupełny, lecz już nie trwały (lub odwrotnie), to do rozwodu nie powinno dojść.

Rozpad więzi małżeńskiej

O zupełności rozpadu pożycia można mówić wtedy, gdy nastąpił rozpad więzi na trzech płaszczyznach: uczuciowej, fizycznej i gospodarczej.

Sąd bada, czy małżonkowie mieszkają ze sobą, współżyją fizycznie, prowadzą gospodarstwo domowe oraz czy istnieje między nimi więź uczuciowa. Właśnie ten ostatni element (więź uczuciowa) wydaje się mieć największe znaczenie przy stwierdzaniu zupełności rozpadu.

Jest to przecież fundament każdego małżeństwa i żeby rozwód mógł dojść do skutku, owa więź nie może występować już w nawet najmniejszym stopniu.

Zupełności rozpadu pożycia towarzyszy najczęściej zaniechanie dobrowolnego wykonywania przez małżonków powinności, które stypizowano przede wszystkim w art. 23 i 27 KRO (wspólne pożycie, wierność, wzajemna pomoc, współdziałanie dla dobra rodziny i przyczynianie się do zaspokajania jej potrzeb).

Nietrwałość więzi małżeńskiej

Druga cecha rozpadu – jego trwałość – zachodzi wtedy, gdy nie ma już szans na wznowienie więzi między małżonkami. Jest ona ściśle połączona z intensywnością rozkładu pożycia.

Zważyć trzeba zwłaszcza na czas trwania małżeństwa oraz czas trwania zupełnego rozkładu pożycia. Im dłużej trwa małżeństwo, tym dłuższy musi być ów rozpad.

Przykładowo, nawet roczny rozpad związku może nie zostać uznany za trwały w obliczu 50 lat wspólnego pożycia.

Skutek a nie przyczyny

Przy ocenie zasadności powództwa rozwodowego liczy się przede wszystkim skutek (zupełny i trwały), a nie przyczyny, które ów rozkład spowodowały (J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2013, s. 160). Nie oznacza to, że owe powody rozwodu nie są ważne.

Ustalenie ich jest bowiem istotne dla podjęcia prawidłowego rozstrzygnięcia przez sąd, który przecież orzeka m.in. również o alimentach czy władzy rodzicielskiej.

Jeśli jednak sąd uzna, że nie doszło do „śmierci” małżeństwa – wówczas powództwo rozwodowe może podlegać oddaleniu.

Trwały i zupełny rozkład pożycia, czyli kiedy można złożyć w Sądzie pozew o rozwód

To czy Sąd udzieli stronom rozwodu zależy od wielu czynników, ale dziś postaram się w skrócie przybliżyć jeden z nich.

Sąd orzeka rozwód, jeżeli pomiędzy stronami wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia (art. 56 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) Sąd podczas postępowania rozwodowego ustala czy pomiędzy stronami istnieje jeszcze wspólne pożycie, czyli czy istnieje więź duchowa (emocjonalna), fizyczna i gospodarcza.

Należy mieć świadomość, że Sąd nie ocenia każdej sprawy według jednego wzorca, gdyż okoliczności każdej ze spraw rozwodowych są inne i niezbędne jest indywidualne podejście do stron procesu i okoliczności sprawy.

Oznacza to, że  w pewnych okolicznościach strony może jeszcze łączyć więź gospodarcza, a jednak Sąd stwierdzi, że rozkład pożycia jest trwały i zupełny, gdyż np. strony mieszkają jeszcze razem ze względów finansowych.

U innych małżonków ten sam stan faktyczny, lecz przy innych motywach wspólnego zamieszkiwania, może być oceniony przez Sąd zupełnie inaczej i powództwo o rozwód może zostać oddalone.

To samo dotyczy zaniku więzi fizycznej. W pewnych okolicznościach okres zaniku tej sfery może być bardzo krótki, np.

gdy doszło do zdrady małżeńskiej i oczywistym będzie dla Sądu, że zdradzony małżonek nie wybaczył i nigdy nie wybaczy, a zatem rozkład jest zupełny i trwały, i nie ma sensu dalsze utrzymywanie formalno – prawnych więzów.

 Jednak u innych małżonków ten sam okres zaniku sfery fizycznej może być uznany za niewystarczający i Sąd stwierdzi, że rozkład pożycia nie ma cech trwałości.

Trudno zatem  ogólnie odpowiedzieć na pytanie czy np. 3 miesiące zaniku wszelkich sfer wspólnego pożycia to wystarczający okres, aby móc złożyć pozew o rozwód i nie bać się, że Sąd oddali powództwo. U małżonków np. z krótkim stażem małżeńskim i przy konkretnych okolicznościach sprawy może być to okres wystarczający.

Każdą ze spraw ocenia się indywidualnie, każdy stan faktyczny wymaga szczegółowej analizy. Dopiero po dłuższej rozmowie z Klientem i szczegółowym omówieniu okoliczności sprawy, bazując na wiedzy i doświadczeniu sądowym, można określić czy już można wszczynać sprawę rozwodową czy lepiej będzie jeszcze trochę się wstrzymać.

Sprawy rozwodowe to szczególna kategoria spraw – zupełnie innej oceny dokonuję np. w sprawach gospodarczych, gdzie przede wszystkim trzeba przeanalizować przepisy prawa.  W sprawach rozwodowych należy skupić się przede wszystkim na przebiegu pożycia małżeńskiego, przyczynach jego
rozpadu, postawie małżonków i aktualnie istniejącym stanie faktycznym.

Podobne artykuły

Otagowane jako: pozew o rozwód, pozew sądowy, pozew w sądzie

Jak długo musi trwać rozkład pożycia do rozwodu? | Adwokat Rodacki – Blog

Zaczynasz myśleć o rozwodzie? Zastanawiasz się czy Twoje małżeństwo spełnia już niezbędne przesłanki do orzeczenia rozwodu przez Sąd? Jak długo musi trwać brak pożycia między małżonkami, aby Sąd rozwodowy przyjął, że rozkład ma charakter trwały i zupełny?

Tak to już jest, że w sprawie rozwodu orzekać może tylko Sąd. Małżonkowie nie mogą całkowicie samodzielnie zakończyć swojego małżeństwa poprzez własne decyzje. Wizyta u notariusza w tej kwestii też niewiele pomoże, konieczny jest sądowy proces o rozwód.

Powiem nawet więcej, może zdarzyć się tak, że małżonkowie zgodnie przed Sądem oświadczą, że chcą rozwodu, a Sąd … nie wyrazi zgody i oddali powództwo.

Takie sytuacje należą oczywiście do rzadkości, ale naprawdę się zdarzają.

Może tak być na przykład wtedy, gdy Sąd dojdzie do przekonania, że między małżonkami nie doszło jeszcze do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia.

Zupełny rozkład pożycia następuje wtedy, gdy między małżonkami ustaną wszystkie więzi. Zwraca się uwagę przede wszystkim na trzy główne więzi: gospodarczą, fizyczną i emocjonalną.

Przypomnę krótko, że więź gospodarcza polega na wspólnym zamieszkiwaniu i prowadzeniu gospodarstwa domowego (na marginesie: sam fakt przebywania w jednym mieszkaniu nie przesądza jeszcze o istnieniu tej więzi). Więź fizyczna dotyczy kontaktów intymnych. Natomiast więź emocjonalna przestaje istnieć, gdy ustaje uczucie miłości między małżonkami.

W każdej sprawie rozwodowej w trakcie przesłuchania stron Sąd pyta o orientacyjne daty ustania każdej z tych więzi między małżonkami.

Ma to istotne znaczenie, ponieważ w sposób oczywisty przekłada się na pogląd Sądu czy rozkład ma już charakter trwały.

Trwałość rozkładu można przyjąć wtedy, gdy Sąd w uzasadniony sposób dojdzie do przekonania, że podjęcie pożycia między małżonkami już nigdy nie nastąpi.

Ile trwa rozkład więzi przed rozwodem?

A jak wygląda to wszystko w praktyce? Ile powinien trwać stan rozkładu pożycia między małżonkami, aby Sąd orzekł rozwód? Od razu zaznaczę, że nie ma tutaj jednej idealnej odpowiedzi.

Starsi sędziowie wspominają niekiedy, że w dawnej literaturze prawniczej można było spotkać nawet pogląd, że rozkład pożycia powinien trwać około 5 lat, aby możliwe było orzeczenie rozwodu.

Oczywiście taki stan nie przystaje do dzisiejszych realiów.

Rozkład pożycia w przeważającej części spraw trwa znacznie krócej i Sądy raczej nie wahają się przed orzeczeniem rozwodu, jeśli widzą, że małżeństwo nie ma żadnych perspektyw na przyszłość.

Obecnie przyjmuje się, że rozkład pożycia do momentu orzeczenia rozwodowego powinien trwać co najmniej kilka miesięcy. Oczywiście nie ma nigdzie określonej dokładnej liczby miesięcy, więc jest to raczej okres „umowny”.

Zawsze trzeba mieć na uwadze, że na pierwszą rozprawę rozwodową czeka się zwykle ok. 2-3 miesiące (a czasem nawet dłużej) od złożenia pozwu.

Jeśli w tym czasie między stronami nie było pożycia, to ten czas można oczywiście doliczyć do okresu trwania rozkładu.

Moje obserwacje są takie, że wiele zależy tutaj od konkretnego sędziego. Bywają tacy sędziowie, którzy mówiąc najprościej – przymykają oko na te daty i najważniejsze jest dla nich zdanie stron co do braku chęci kontynuowania małżeństwa.

Ale bywają i tacy sędziowie, którzy niezwykle drobiazgowo potrafią wypytywać strony o to od kiedy nie robią już razem zakupów, od kiedy nie jedzą razem obiadów itd. Wtedy na pewno trzeba uważać, aby swoimi odpowiedziami nie doprowadzić sędziego do przekonania, że rozkład nie ma jeszcze charakteru trwałego.

Groziłoby to oddaleniem powództwa, a wówczas małżeństwo istniałoby dalej.

Na koniec anegdota o jednym z ciekawszych rozwodów, jakie prowadziłem. Młode małżeństwo wytrzymało ze sobą jedynie miesiąc. Jeden z małżonków dosłownie po miesiącu wspólnego pożycia wyprowadził się z domu i wyjechał zagranicę. W kolejnym miesiącu złożył pozew o rozwód.

Przez cały czas aż do pierwszej rozprawy powód przebywał zagranicą i małżonkowie nie mieli ze sobą kontaktu. Od złożenia pozwu do pierwszej rozprawy minęło ponad pół roku. W między czasie trwała wymiana pism i zmiana stanowisk procesowych (z rozwodu bez orzekania o winie na rozwód z winy).

Jaki był finał tej historii?

Jeden z małżonków wziął winę na siebie, a Sąd orzekł rozwód na pierwszej rozprawie.

Zastanawiałem się czy Sąd nie będzie zmierzał w stronę oddalenia powództwa, ale chyba jednak uznał, że najlepiej dla wszystkich będzie, jak małżonkowie się rozstaną.

W końcu doszło tutaj do paradoksu, że okres braku pożycia małżeńskiego w trakcie małżeństwa był dłuższy od samego wspólnego pożycia małżonków…

 • ***
 • Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.
 • tel.: 693 253 807                                                                     
 • e-mail: [email protected]

Podobne artykuły:

Jak się rozwieść? Jak wziąć szybki rozwód? Rady i Wskazówki Eksperta

Kiedy nie ma już szans na przetrwanie związku małżeńskiego, jego strony muszą podjąć decyzję o złożeniu pozwu rozwodowego. Jednak wydanie wyroku rozwodowego jest możliwe tylko w określonych wypadkach i wymaga dokonania pewnych formalności.

Choć rozwód jest bardzo poważnym krokiem, zdarzają się sytuacje, w których lepiej go uczynić, niż tkwić w nieszczęśliwym małżeństwie. Jak się rozwieść w miarę szybko i bezboleśnie? Jak z sukcesem zakończyć sprawę rozwodową? Na czy w ogóle polega sprawa o rozwód?

Z tego artykułu dowiesz się między innymi:

 • jakie warunki musisz spełnić w celu orzeczenie rozwodu?
 • co decyduje o rozkładzie pożycia małżeńskiego?
 • czy w czasie trwania sprawy o rozwód jest możliwe zasądzenie alimentów?
 • jak wziąć rozwód szybko i sprawnie?
 • ile trwa rozwód?
 • gdzie złożyć pozew o rozwód krok po kroku?
 • co powinien zawierać pozew o rozwód i jak uniknąć błędów formalnych?
 • jak wygląda postępowanie w sprawach rozwodowych i pierwsza sprawa rozwodowa?
 • co powinno znaleźć się w wyroku rozwodowymi i czy możliwe jest złożenie apelacji?
 • czy w sprawach rozwodowych można podzielić majątek wspólny małżonków?
 • procedura rozwodowa – sprawdź czy potrzebujesz pomocy adwokata.
See also:  Spłata kredytu przy rozdzielności majątkowej a podział majątku

A może wolisz video?

Obejrzyj mój film Na YouTubie: Jak wziąć rozwód – krok po kroku

Jakie są przesłanki rozwodowe – jak się rozwieść?

Aby sąd rodzinny mógł orzec rozwiązanie związku małżeńskiego poprzez rozwód, muszą zaistnieć pewne warunki (określane czasem jako pozytywne przesłanki rozwodu). Z kolei istnieją też określone sytuacje, w których orzeczenie rozwodu jest niemożliwe (negatywne przesłanki rozwodu)

Kiedy możesz uzyskać rozwód?

Rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wówczas, gdy  pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jest to warunek bez którego nie może nastąpić rozwiązanie małżeństwa.

Pożycie małżeńskie oparte jest na trzech filarach, trzech wspólnotach (więziach). Więzi uczuciowej, więzi fizycznej (utrzymywanie stałych stosunków cielesnych przez małżonków) oraz więzi gospodarczej (wspólne zamieszkanie, wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego)

Kiedy następuje rozpad małżeństwa umożliwiający złożenie pozwu o rozwód?

Poprzez rozkład pożycia małżeńskiego rozumieć należy sytuację, w której te więzi będące zasadniczym elementem związku małżeńskiego przestają istnieć.

Pamiętaj, że warunkiem uzyskania rozwodu jest to, aby ten rozpad miał charakter trwały i nie rokował szans na zmianę takiego stanu rzeczy. Pamiętaj również, że właśnie o to powinieneś wyjaśnić w pozwie rozwodowym i o to będzie pytać Cię sąd najczęściej już na pierwszej rozprawie rozwodowej.

Zatem jeżeli mieszkacie razem, robicie wspólne zakupy, dochodzi pomiędzy wami do zbliżeń cielesnych, ale mimo wszystko postanowiliście wziąć rozwód, to może to nie być takie łatwe, a rozprawa rozwodowa będzie dosyć stresująca.

Jeżeli przed wniesieniem pozwu chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o pierwszej rozprawie w sprawie o rozwód przeczytaj ten tekst.

Na zakończenie tej części warto powiedzieć, że w niektórych sytuacjach sąd będzie mógł udzielić rozwodu w przypadku, kiedy rozpad wspólnoty gospodarczej nie jest całkowity (np. jeden i drugi małżonek mieszkają w tym samym mieszkaniu) ale jedynie w przypadku, kiedy jest to spowodowane sytuacją finansową stron.

Kiedy będziesz miał problemy, żeby wziąć szybki rozwód?

 • Z kolei, orzeczenie przez sąd rodzinny rozwodu jest niemożliwe, gdy zaistnieją tzw. negatywne przesłanki rozwodowe, a więc gdy przeciwko rozwiązaniu małżeństwa przemawiają:
 • 1) dobro wspólnych małoletnich dzieci współmałżonków,
 • 2) jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
 • 3) fakt, iż z żądaniem orzeczenia rozwodu wystąpił małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód.
 • W świetle powyższego, pierwszym krokiem przed podjęciem decyzji o rozwodzie powinno być staranne rozważenie, czy zaistniały opisane powyżej warunki umożliwiające wydanie wyroku rozwodowego przez sąd rodzinny.

Warto wiedzieć także, iż istnieją dwa rodzaje rozwodów. Za porozumieniem stron (zwany też rozwodem bez orzekania o winie) oraz z orzekaniem o winie.

Pozew rozwodowy  – co musi zawierać pozew o rozwód – krok po kroku?

Jeżeli jesteś zdecydowany na rozwiązanie małżeństwa musisz zacząć od złożenia pozwu o rozwód w formie pisemnej (jako pismo procesowe). To pierwszy krok w ramach uruchomienia procedury rozwodowej przed sądem rodzinnym.

Jeżeli w swojej sprawie rozwodowej chcesz złożyć pozew przygotowany przez adwokata, to bezpłatny wzór takiego pozwu rozwodowego możesz pobrać tutaj: Pozew o rozwód krok po kroku

Jakie elementy musi zawierać pozew rozwodowy czyli jak się rozwieść krok po kroku? 

Podkreślenia wymaga fakt, iż obowiązujące przepisy prawa wymagają, aby pozew rozwodowy zawierał określone obowiązkowe elementy.

Po pierwsze oznaczenie sądu, do którego jest skierowany (pozew o rozwód składasz do sądu okręgowego). Po drugie elementem obowiązkowym jest oznaczenie stron (ty jesteś stroną powodową, albo powodem, a Twój małżonek to strona pozwana lub pozwany). Oznaczenie stron powinno zawierać także Twój PESEL oraz wasze miejsca zamieszkania.

Składając pozew o rozwód musisz zgłosić dokładnie określone żądanie rozwiązania małżeństwa.

Masz tutaj do wyboru rozwiązanie związku małżeńskiego z orzekaniem o winie lub bez (za porozumieniem stron).

Powinieneś także określić swoje żądania w zakresie wysokości alimentów, podziału majątku, a o ile macie małoletnie dzieci, także dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi po rozwodzie.

W dalszej części artykułu przedstawiam więcej informacji o tym czego możesz żądać w pozwie o rozwód.

Zanim jednak je omówimy, muszę wyjaśnić, że kolejnym obowiązkowym elementem pozwu rozwodowego jest przytoczenie okoliczności faktycznych, które te żądania uzasadniają (że np. doszło do zdrady i wobec tego żądasz rozwodu) oraz wskazanie dowodów na ich poparcie (zeznań świadków, nagrań, raportu agencji detektywistycznej).

Do pozwu rozwodowego powinieneś też załączyć informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu (obejmujące np. terapię małżeńską). A w przypadku gdy takich prób nie podjęto, także wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Warto też złożyć wniosek o zasądzenie od przeciwnika poniesionych przez Ciebie kosztów sądowych (opłata sądowa od orzeczenia rozwodu i ewentualnie koszty adwokata). Na końcu pozwu o rozwód składasz podpis oraz wymieniasz załączniki.

Pozew rozwodowy – krok po kroku – niezbędne załączniki

 1. Jeżeli chodzi o dokumentację, jaką trzeba dołączyć do powództwa o rozwód w charakterze załączników, to obejmuje ona przede wszystkim:
 2. 1) oryginał odpisu aktu małżeństwa,
 3. 2) jeżeli w małżeństwie występują małoletnie dzieci  – skrócone odpisy ich aktów urodzenia,

3) dowód na uiszczenie opłaty sądowej od pozwu o rozwód. Chyba, że złożony został wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, poparty oświadczeniem o stanie rodzinnym. W takim przypadku konieczne jest również złożenie oświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym powoda, jako wnioskodawcy,

4) w przypadku zgłoszenia przez powoda żądania zasądzenia świadczeń alimentacyjnych. Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, deklaracje podatkowe oraz wykaz kosztów utrzymania wraz z rachunkami,

5) dowody winy pozwanej o rozwój strony.

Pozew powinien zostać złożony w dwóch egzemplarzach wraz z wszelkimi załącznikami. Pamiętaj, żeby stworzyć też trzeci egzemplarz pozwu i wszystkich załączników i zostawić go u siebie. To bardzo przydatne, kiedy Ty lub Twój adwokat będzie się przygotowywał do sprawy rozwodowej.

Jeżeli złożony przez Ciebie pozew o rozwód nie będzie spełniał powyżej wskazanych warunków (na przykład przy wniesieniu pozwu zapomnisz o doręczeniu dowodu uiszczenia opłaty sądowej czy też złożenia podpisu albo dokonasz wadliwego oznaczenia strony pozwanej) sąd wezwie Cię do tzw. usunięcia braków formalnych , wyznaczając w tym celu termin 7 dni.

Jeżeli nie uzupełnisz braków swojego pozwu o rozwód w terminie, sąd go odeśle, a procedura rozwodowa nie będzie kontynuowana. Dlatego warto złożyć pozew bez błędów formalnych.

Wniesienie pozwu powinno poprzedzać uiszczenie opłaty od pozwu w wysokości 600 zł (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Opłata sądowa jest stała.

Jakie mogą być żądania pozwu o rozwód – krok po kroku?

Pozew o rozwód może zawierać szereg żądań strony powodowej, które powinny być przedmiotem rozstrzygnięcia przez sąd rodzinny, a mianowicie:

 • orzeczenia o wyłącznej winie drugiego małżonka za rozkład pożycia małżeńskiego,
 • podział majątku wspólnego,
 • władza rodzicielska, a więc który z małżonków ma sprawować opiekę nad dzieckiem i w jakim stopniu. A także czy możliwe jest porozumienie rodzicielskie, w którym władza rodzicielska będzie sprawowana przez oboje rodziców.
 • uiszczanie przez współmałżonka świadczeń alimentacyjnych na rzecz powoda bądź małoletnich dzieci (wysokość alimentów),
 • eksmisja współmałżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

Jeżeli jesteś zainteresowany jakie są możliwości w zakresie ustalenia zasad sprawowania władzy rodzicielskiej wobec wspólnych małoletnich dzieci przeczytaj ten tekst.

Jak wziąć rozwód szybko i bez komplikacji – krok po kroku?

Pamiętać jednak trzeba, iż jeżeli stronie zależy na jak możliwości uzyskania szybkiego rozwodu, żądania powództwa należy ograniczyć do absolutnego minimum. W szczególności zrezygnować orzekania o winie oraz z domagania podziału majątku wspólnego. Dzięki temu sąd nie będzie prowadził postępowania dowodowego, a ono znacznie wydłuża postępowanie rozwodowe.

 • Tak naprawdę to każdy z tych elementów zwiększa ilość czasu, przez który trwa sprawa rozwodowa.
 • Należy jednak zaznaczyć, że o ile z wnioskiem o podział majątku możesz wystąpić w odrębnej sprawie, to brak orzeczenia o winie jednego z małżonków może mieć negatywny wpływ na ewentualne późniejsze dochodzenie od tego współmałżonka świadczeń alimentacyjnych.
 • Pamiętaj też, że sąd okręgowy może nie orzekać o winie tylko jeśli wyrażą na to zgodę obie strony (konieczne jest złożenie wniosku).

Jaki sąd jest właściwy w sprawie o rozwód?

Jeżeli chcesz uzyskać rozwód, musisz wiedzieć, że Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód jest zawsze Sąd Okręgowy Wydział Cywilny Rodzinny. Co do zasady, pozew rozwodowy należy skierować do tego Sądu Okręgowego.

Powództwo rozwodowe, podobnie jak w innych sprawach ze stosunku małżeństwa – wytacza się w sądzie okręgowym, w którego okręgu, a więc obszarze działania, małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Może to być nawet inna miejscowość niż dotychczasowa, byleby znajdowała się okręgu tego samego organu sądowego.

Jeżeli żadne z małżonków nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w okręgu sądu, w którym znajdowało się ich ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, wyłącznie właściwy w sprawie rozwodowej jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma, to sąd miejsca zamieszkania powoda.

Sprawy rozwodowe – kancelaria adwokacka a postępowanie rozwodowe

Jeśli chciałbyś uzyskać  rozwód i sprawnie rozpocząć nowy etap w życiu, zastanów się czy nie lepiej będzie powierzyć sprawę rozwodową sprawdzonej kancelarii prawnej (kancelaria adwokacka lub kancelaria radcy prawnego).

Jedynie właściwie przeprowadzone postępowanie dowodowe i rzeczowe sporządzenie pozwu jest gwarancją tego, że cały proces nie będzie ciągnąć się latami. Wisząc nad Tobą niczym miecz Damoklesa.

Nie tylko jednak zgromadzenie dowodów i dobrze napisany pozew o rozwód. A także późniejsze właściwe złożenie pozwu są o wiele prostsze z pomocą doświadczonego adwokata. Udział w pierwszej rozprawie i każdej kolejnej przy tak osobistej sprawie może być bardzo stresujący.

Skorzystanie z pomocy prawnej i powierzenie sprawy rozwodowej w ręce radcy prawnego lub adwokata, który posiada doświadczenie w sprawach sądowych i udzieli Ci adekwatnej do sytuacji porady prawnej (wyjaśni jak wziąć rozwód) oraz wesprze Cię, kiedy będzie to konieczne, może okazać się najlepszą możliwą decyzją.

Rozwód może nie jest sprawą skomplikowaną i nie jest to duży problem prawny. Bardziej chodzi o zręczne przedstawienie Twojej historii i przekonanie sędziego, żeby dał Wam szybki rozwód.

Leave a Reply

Your email address will not be published.