W którym sądzie złożyć pozew o rozwód, jeśli małżonkowie mieszkają w różnych miastach?

W którym sądzie złożyć pozew o rozwód, jeśli małżonkowie mieszkają w różnych miastach?

By pozew o rozwód był szybciej rozpatrzony należy złożyć go w odpowiednim Sądzie. Pozwoli to na bezpośrednie rozpatrzenie sprawy bez potrzeby przesyłania akt między instytucjami.

Sądem rzeczowo właściwym do rozpoznania sprawy rozwodowej jest Sąd Okręgowy, co wynika
z art. 17 KPC.

Zgodnie z art. 41 KPC pozew powinien zostać wysłany do sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli:

 • jeden z małżonków ma w tym okręgu miejsce zamieszkania lub
 • jeden z małżonków ma w tym okręgu miejsce zwykłego pobytu.
 • Miejsce zamieszkania jest to miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.
 • Miejsce zwykłego pobytu jest to miejscowość, w której dana osoba czasowo przebywa, nie mając zamiaru pozostania tam na stałe.
 • Przykład:

Jan Kowalski pracuje i mieszka w Katowicach z żoną i dziećmi. Planuje nadal rozwijać karierę w tym mieście. Katowice są jego miejscem zamieszkania.

Pan Kowalski wyjechał na 3 tygodnie do Krakowa zająć się chorą matką. Kraków jest jego miejscem zwykłego pobytu.

Gdy żadnego z małżonków nic już nie łączy z danym miejscem, sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Który Sąd będzie właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód, gdy małżonkowie znajdują się w różnych państwach?

Obywatele polscy zawsze mogą złożyć pozew o rozwód w polskim Sądzie, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu. Jeżeli oboje małżonkowie mają obywatelstwo polskie i mieszkają również w Polsce, wówczas jedynie właściwym sądem do przeprowadzenia sprawy rozwodowej jest sąd polski. Nie ma tu możliwości wyboru pomiędzy sądem polskim, a sądem państwa obcego.

Sprawę o rozwód można skierować do Sądu polskiego także w następujących przypadkach – gdy:

 • oboje małżonkowie ostatnio mieszkali w Polsce i jedno z nich dalej mieszka w Polsce lub
 • małżonek występujący o rozwód co najmniej od roku bezpośrednio przed skierowaniem sprawy do sądu mieszka w Polsce lub
 • małżonek występujący o rozwód jest obywatelem polskim i co najmniej od 6 miesięcy bezpośrednio przed skierowaniem sprawy do sądu mieszka w Polsce lub
 • oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

W którym sądzie złożyć pozew o rozwód, jeśli małżonkowie mieszkają w różnych miastach?

Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z 25 czerwca 2019 r. pozostawia małżonkom swobodę wyboru państwa, w którym zostanie złożony pozew o rozwód pomiędzy państwami, w których:

 • oboje małżonkowie mają miejsce zwykłego pobytu,
 • małżonkowie mieli ostatnio oboje zwykły pobyt, o ile jedno z nich nadal nieprzerwanie tam przebywa,
 • strona przeciwna ma miejsce zwykłego pobytu,
 • w przypadku wspólnego pozwu lub wniosku jedno z małżonków ma zwykły pobyt
 • powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt, jeżeli przebywał tam przynajmniej od roku bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku
 • powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt, jeżeli przebywał tam przynajmniej od 6 miesięcy bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku i jest obywatelem danego państwa,
 • którego obywatelstwo posiadają oboje małżonkowie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy dodatkowych pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką.

Wróć do aktualności

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Jeżeli w małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, małżonek może żądać rozwodu. W tym celu należy przygotować pozew o rozwód i złożyć do właściwego sądu. A który sąd jest właściwy do rozpoznania takiej sprawy?

Kiedy można złożyć pozew o rozwód?

Generalną zasadą jest, że jeśli między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia każde z nich może wnieść pozew o rozwód. Trwały i zupełny rozkład pożycia oznacza, że więź zarówno emocjonalna, jak i fizyczna oraz ekonomiczna została zerwana. Aby sąd orzekł rozwód, należy udowodnić, że właśnie taka sytuacja ma miejsce i nie ma szans na uratowanie małżeństwa.

Pozew o rozwód może zostać złożony z żądaniem orzeczenia o winie lub bez orzekania o winie. Jeżeli małżonkowie nie posiadają dzieci, sprawa będzie dużo prostsza, ale gdy dzieci są, sąd musi wziąć pod uwagę dobro wspólnych małoletnich dzieci.

Gdzie składa się pozew?

Odpowiadając na pytanie, gdzie składamy pozew o rozwód należy wziąć pod uwagę dwie kwestie. Po pierwsze, do jakiego sądu wnosimy pozew – rejonowego czy okręgowego?

 • Pozew o rozwód wnosi się zawsze do sądu okręgowego.
 • Zobacz również: Jak napisać pozew rozwodowy?
 • Po drugie, który sąd będzie właściwy miejscowo?

Pozew rozwodowy kieruje się do sądu okręgowego, na obszarze którego oboje małżonkowie mieli miejsce zamieszkania, jeśli choć jeden z nich nadal tam zamieszkuje.

Jeżeli jednak małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania lub żadne z nich już nie mieszka w takim mieszkaniu, wówczas pozew wnosi się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego.

Gdyby i tak nie dało się określić sądu właściwego, pozew wnosi się do sądu miejsca zamieszkania powoda.

Jeżeli nie wiemy, gdzie znajduje się sąd okręgowy, do którego mamy wnieść pozew, warto zajrzeć na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl), na której znajdziemy wykaz sądów powszechnych wraz z ich adresami, stronami internetowymi oraz numerami telefonów.

Jak przygotować pozew o rozwód?

Pierwszą rzeczą, jaką należy uczynić przygotowując pozew o rozwód jest określenie sądu. Należy to uczynić w sposób wskazany powyżej (a więc sąd okręgowy + właściwość).

Następnie należy wskazać strony postępowania, czyli powoda (osoba, która wnosi pozew i żąda rozwodu) oraz pozwanego (małżonek, z którym powód chce się rozwieść).

Kolejnym etapem jest wskazanie czego żądamy – np. rozwiązania związku małżeńskiego z wyłącznej winy pozwanego lub bez orzekania o winie.

Jeżeli chcemy, aby w sprawie zeznawali świadkowie, musimy wskazać ich imiona i nazwiska oraz aktualne adresu. W tej części pozwu możemy również wskazać, jakie inne dowody chcemy powołać w sprawie.

W obu przypadkach niezbędne jest wskazanie na jaką okoliczność powołujemy dowód (co chcemy nim udowodnić).

Następnie uzasadniamy pozew, czyli wskazujemy dlaczego chcemy się rozwieść z naszym małżonkiem i wskazujemy przyczyny, na podstawie których można stwierdzić, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

Zobacz również serwis: Pozwy rodzinne

Ostatnim elementem jest wskazanie załączników, czyli wszelkich dokumentów, które chcemy przedstawić w sądzie. Należy również uiścić opłatę w wysokości 600 zł.

W którym sądzie złożyć pozew o rozwód, jeśli małżonkowie mieszkają w różnych miastach?

Opisz nam swój problem i wyślij zapytanie.

Wycena w ciągu godziny.

Rozwód z małżonkiem przebywającym, żyjącym, pracującym czy mieszkającym poza granicą Polski

W którym sądzie złożyć pozew o rozwód, jeśli małżonkowie mieszkają w różnych miastach?Wiele osób zastanawia się, czy mieszkając poza granicami Polski mogą przeprowadzić sprawę o rozwód czy separację w Polsce. Na pewno do sądów polskich nie należą sprawy pomiędzy obywatelami państw obcych mających miejsce zamieszkania i zwykłego pobytu poza granicami Polski. Osoby takie nie mogą zatem załatwić w Polsce swojej sprawy małżeńskiej (np. uzyskać rozwiązania małżeństwa przez rozwód) podczas doraźnego pobytu w Polsce (np. pobytu turystycznego) ani przyjechać do Polski tylko w celu uzyskania rozwodu. Należy więc przypomnieć, że sprawy o rozwód i separację rozpoznaje Sąd Polski w następujących wypadkach, które nie muszą zostać spełnione łącznie.

Właściwość rzeczową sądu w sprawach o rozwód określa przepis art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Wynika z niego, że sprawy o rozwód, prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe, oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia, pozostają w zakresie właściwości sądu okręgowego.

Właściwość miejscową sądu w sprawach o rozwód określa przepis art. 41 K.p.c.

Stanowi on, że powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Jeżeli zatem małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania w okręgu tego samego sądu, sąd ten jest właściwy niezależnie od tego, czy mieszkali oni wspólnie, czy mieli oddzielne miejsca zamieszkania, pod warunkiem, że przynajmniej jedno z nich ma nadal w okręgu tego sądu miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

See also:  Żądanie wyższych alimentów, jak uzasadnić niemożność płacenia więcej?

W sytuacji gdy żadne z małżonków nie ma miejsca zamieszkania ani miejsca zwykłego pobytu w okręgu sądu ostatniego miejsca zamieszkania ich obojga, jak również gdy małżonkowie nigdy nie mieli miejsca zamieszkania w tym samym okręgu sadowym, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego mający w tym wypadku charakter sądu wyłącznie właściwego.

W przypadku gdy o właściwości sądu decyduje miejsce zamieszkania powoda, a powód nie mieszka w Polsce, znajdzie zastosowanie art. 45 K.p.c.

, który stanowi, że jeżeli na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego nie można w oparciu o okoliczności sprawy ustalić właściwości miejscowej sądu, Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym oznaczy sąd, przed który należy wytoczyć powództwo.

Zakresem tym objęte są m. in. sytuacje, gdy niemożliwe jest ustalenie właściwości wyłącznej w sprawach, które poddane są tego rodzaju właściwości, jak ma to miejsce w sprawach o rozwód.

Niemożność ustalenia sądu właściwego zachodzi wtedy, gdy nie sposób ustalić okoliczności wyznaczającej jego właściwość bądź gdy w konkretnej sytuacji brak takiej okoliczności.

Warunkiem wstępnym wyznaczenia na podstawie art. 45 K.p.c. sądu, przed który należy wytoczyć powództwo, jest istnienie jurysdykcji krajowej (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2003 r., III AO 8/03). Zgodnie z art. 1103 K.

p.c. i art. 11031 § 1 K.p.c. jurysdykcja fakultatywna sądów polskich w sprawach małżeńskich, czyli m.in.

w sprawach o rozwód, istnieje zawsze, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących równorzędnych przesłanek:

1. Pozwany małżonek ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce (niezależnie od obywatelstwa małżonków i miejsca zamieszkania lub miejsca zwykłego pobytu małżonka – powoda).

2. Oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu (niekoniecznie wspólne) w Polsce, pod warunkiem że jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce (niezależnie od tego, jakie mają obywatelstwo).

3. Małżonek – powód (cudzoziemiec) co najmniej od roku, licząc od daty wniesienia pozwu, miał miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce (bez względu na obywatelstwo małżonków i miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu drugiego małżonka, przy czym zwykły pobyt należy tu rozumieć jako pobyt, który trwa nieprzerwanie przez rok).

4. Małżonek – powód ma obywatelstwo polskie i co najmniej przez pół roku, licząc od daty wniesienia pozwu, miał miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce (bez względu na obywatelstwo drugiego małżonka i jego miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu, przy czym zwykły pobyt musi trwać nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy).

4. Oboje małżonkowie mają obywatelstwo polskie – bez względu na to, gdzie mają miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu – (T. Ereciński [w:] ˝Kodeks postępowania cywilnego…˝, red. T. Ereciński, 2009, s. 77).

Jurysdykcja sądów polskich w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących małżeńskich stosunków majątkowych ma charakter wyłączny wówczas, gdy jednocześnie zachodzą trzy przesłanki, a mianowicie oboje małżonkowie są obywatelami polskimi, mają miejsce zamieszkania oraz miejsce zwykłego pobytu w Polsce. Wyłączność jurysdykcji krajowej sądów polskich w danej kategorii spraw oznacza, że wyrok sądu zagranicznego lub orzeczenie innego zagranicznego organu nie zostanie w Polsce uznane (art. 1146 § 1 pkt 2 K.p.c.). Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – z upoważnienia ministra  na interpelację nr 9435 w sprawie właściwości miejscowej sądu rejonowego w sprawie rozwodowej obywateli polskich przebywających nieprzerwanie ponad pół roku poza granicami kraju.

Miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego

Sąd Polski jest właściwy w sprawie o rozwód czy separację, gdy oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Sąd polski ocenia według prawa polskiego, czy małżonkowie mieli miejsce zamieszkania na terenie Polski. Małżonek ma miejsce zamieszkania na terenie Polski, jeżeli na tym terenie faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Faktyczne przebywanie na terenie Polski to fizyczna (rzeczywista) obecność na tym terenie. Zamiar ten należy oceniać na podstawie faktycznego zachowania, nie zaś ukrytych intencji. Świadczy o tym zamiar ześrodkowania na tym terenie działalności życiowej (osobistej i majątkowej).

Małżonek przebywa na terenie Polski bez zamiaru stałego pobytu, jeżeli zamierza w oznaczonym czasie albo z oznaczonej przyczyny wyjechać z Polski.

Problem z oceną “zwykłości” pobytu powstaje wówczas, gdy dana osoba przebywa zwykle także na terenie innego państwa, a zatem jeżeli działalność życiowa danej osoby jest ześrodkowana równomiernie na terenie kilku państw. Jeżeli jedno z nich znajduje się na terenie Polski, zachodzi jurysdykcja krajowa sądów polskich.

Użycie sformułowania “oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu” nie oznacza, że miejsce to musi być wspólnym miejscem zamieszkania albo zwykłego pobytu.

Jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej nie dotyczy pozwanego. Sytuacji pozwanego dotyczy bowiem art. 1103 KPC, a zatem osobę, która zamieszkuje albo zwykle przebywa w Polsce, zawsze można pozwać przed sąd polski, niezależnie od jakichkolwiek dodatkowych warunków.

Obywatelstwo Polskie obydwu małżonków

Sąd Polski jest właściwy w sprawie o rozwód czy separację, gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

Jeżeli jedno z małżonków albo oboje nie są obywatelami polskimi, ale uzyskają to obywatelstwo przed wydaniem postanowienia o odrzuceniu pozwu, jurysdykcja powstaje.

Na istnienie jurysdykcji krajowej nie ma wpływu utrata obywatelstwa polskiego przez jedno z małżonków albo oboje po wytoczeniu powództwa.

Sprawy o rozwód czy separację rozpoznaje zawsze Sąd Polski, jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. Właściwość ta zachodzi więc, gdy żadnego z małżonków nie łączy z państwem obcym obywatelstwo ani pobyt (zamieszkanie).

O tym, czy dana osoba fizyczna jest obywatelem polskim, rozstrzyga prawo polskie, a w szczególności ustawa z 2.4.2009 r. o obywatelstwie polskim (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 161 ze zm.). Obywatelstwo polskie nabywa się:

 • 1) z mocy prawa;
 • 2) przez nadanie obywatelstwa polskiego;
 • 3) przez uznanie za obywatela polskiego;
 • 4) przez przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Obywatelstwo polskie małżonka będącego powodem musi istnieć w chwili wytoczenia powództwa. Utrata obywatelstwa polskiego następuje przez jego zrzeczenie się. Obywatel polski, który zrzeka się obywatelstwa polskiego, traci obywatelstwo polskie po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Osoba fizyczna posiadająca więcej niż jedno obywatelstwo, w tym obywatelstwo polskie, jest obywatelem polskim. Osoba nieposiadająca żadnego obywatelstwa nie jest obywatelem polskim. Bezpaństwowiec jest cudzoziemcem.

 1. Ustala się obywatelstwo osoby zamieszkałej lub przebywającej w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie posiadanych przez nią dokumentów, w szczególności:
 2. 1) dowodu osobistego, paszportu lub stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego, wydanych przez organ polski;
 3. 2) paszportu lub innego dokumentu tożsamości wydanego przez organ państwa obcego;

3) karty stałego pobytu lub karty czasowego pobytu albo karty pobytu wydanej po dniu 1.7.2001 r.;

Pojęcie bezpośrednio przed wszczęciem postępowania oznacza, że zamieszkanie lub zwykły pobyt muszą trwać nieprzerwanie przez okres roku do chwili wytoczenia powództwa.

Niedopuszczalne są jakiekolwiek przerwy w zamieszkiwaniu albo zwykłym pobycie na terenie Polski. Niedopuszczalne jest zatem “składanie” tego okresu z dwóch lub więcej odcinków czasowych.

Władza rodzicielska nad dziećmi

Sąd Polskie jest właściwy w sprawie małżeńskiej obejmuje także orzekanie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków.

Wynikające z łączności spraw rozszerzenie jurysdykcji krajowej na sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej nie obejmuje innych spraw, które mogą być rozpoznawane łącznie ze sprawami małżeńskimi np.

w procesie o rozwód (w szczególności o kontakty z dzieckiem, kwestie wspólnego mieszkania, podział majątku).

W konsekwencji w tych sprawach z elementem obcym trzeba oceniać istnienie jurysdykcji krajowej sądów polskich odrębnie od sprawy o rozwód. Może to zaś oznaczać niedopuszczalność rozpoznania w procesie o rozwód z elementem obcym innej sprawy, ze względu na brak jurysdykcji krajowej sądów polskich.

Dziecko jest małoletnie, co do zasady, jeżeli nie ukończyło 18. roku życia. Regulacja ta ma zastosowanie, jeżeli dziecko jest małoletnie w chwili wniesienia pozwu.

Jeżeli w toku procesu osiągnie pełnoletniość, postępowanie w sprawie władzy rodzicielskiej podlega umorzeniu z przyczyny niedopuszczalności (bezprzedmiotowości) orzekania.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Jak złożyć pozew o rozwód? – FILM

Postępowanie rozwodowe zaczyna się od pozwu. To, jak potoczy się Twoja sprawa, zależy od tego, co w nim napiszesz. Może już nawet wiesz, z czego się składa i co chcesz w nim umieścić. A czy zastanawiałeś się kiedyś, jak złożyć pozew o rozwód?

Jakie zagadnienia poruszam w filmie?

 • w którym sądzie należy złożyć pozew o rozwód
 • w jaki sposób złożyć pozew o rozwód stacjonarnie
 • w jaki sposób złożyć pozew o rozwód listownie

Zapraszam do oglądania!

Film okazał się przydatny? Zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia komentarza i łapki w górę.

Jeśli wolisz czytać niż oglądać, poniżej znajdziesz zagadnienia, które poruszam w filmie, w formie artykułu.

W którym sądzie?

Zasadą jest, że pozew o rozwód składa się do sądu okręgowego (nie do rejonowego). To proste. Ale do którego sądu okręgowego? Tego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, czyli gdzie razem mieszkali. Mieszkali, a nie byli zameldowani.

Jeśli mieszkali razem na warszawskim Mokotowie, pozew rozwodowy muszą złożyć w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy alei Solidarności.

A jeśli któryś z małżonków się wyprowadził?

Tu mogą być różne warianty postępowania. Jeśli mąż, który składa pozew, wyprowadził się do Bydgoszczy, a żona mieszka nadal w ich wspólnym mieszkaniu w Warszawie, to pozew trzeba złożyć w Sądzie Okręgowym w Warszawie, bo nadal zamieszkuje tu któryś z małżonków.

Sprawa wygląda inaczej, gdy oboje małżonkowie się wyprowadzili ze wspólnego mieszkania, np. tego na warszawskim Mokotowie. Mąż, który składa pozew, mieszka teraz w Bydgoszczy. A żona, pozwana, w Zakopanem. Pozew powinien trafić do sądu właściwego miastu Zakopane. Pozew ląduje tam, gdzie mieszka pozwany.

Czyli jeszcze raz dla jasności, jeśli:

 • małżonkowie nadal mieszkają razem, to pozew składa się do sądu okręgowego właściwego dla adresu ich zamieszkania;
 • jeden z małżonków się wyprowadził, a drugi nadal mieszka we wspólnym mieszkaniu, to także do sądu okręgowego właściwego dla ich wspólnego mieszkania (sprzed wyprowadzki);
 • żaden z małżonków nie mieszka we wspólnym mieszkaniu, to pozew powinien trafić do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania strony pozwanej (czyli tej, która pozwu nie składała).

Dla przypomnienia: powód – to ten, kto składa pozew, pozwany – ten, przeciwko komu jest pozew.

W jaki sposób złożyć pozew?

Ustaliłeś już, do którego sądu się udać. Masz 2 sposoby na to, by złożyć pozew.

 • Możesz go wysłać listem poleconym na adres właściwego sądu okręgowego. Nie musi być to list za potwierdzeniem odbioru, ale ważne, by był to polecony. Po liście zwykłym ślad może zaginąć.

Moja rada: pamiętaj, by do koperty włożyć dwa egzemplarze pozwu – oryginał dlasądu i kserokopię dla strony pozwanej.

 • Drugi sposób, aby dostarczyć pozew to złożenie go w biurze podawczym danego sądu.

Każdy sąd ma taką kancelarię, w której przyjmowane są wszystkie dokumenty, jakie składają uczestnicy spraw sądowych. Wchodzisz do sądu, pytasz obsługi, gdzie jest biuro podawcze i tam się kierujesz. W okienku ktoś przyjmie od Ciebie pozew.

Tutaj moja kolejna rada: miej ze sobą 3 egzemplarze pozwu. 2 będą dla sądu, trzeci dla Ciebie. To na tym egzemplarzu dostaniesz stempel z datą i podpisem potwierdzającymi przyjęcie pozwu przez sąd. Będziesz miał pokwitowanie, gdzie i kiedy złożyłeś pozew.

Składanie pozwu rozwodowego w biurze podawczym jest bezpieczniejszą formą. Wiesz od razu, że dokumenty trafiły we właściwe miejsce. Jest też formą szybszą. List może iść kilka dni, może też zaginąć w niewyjaśnionych okolicznościach. Masz oczywiście kopię pozwu, ale cała procedura się wydłuża. Jeśli więc zależy Ci na czasie, złóż pozew w biurze podawczym sądu okręgowego.

Każdy pozew musi zawierać niezbędne elementy oraz konieczne załączniki, ale o tym opowiem już w następnym artykule.

W którym sądzie złożyć pozew o rozwód, jeśli małżonkowie mieszkają w różnych miastach?

Rozwód za granicą • Miejsce zamieszkania za granicą a rozwód w Polsce

Właściwość sądów polskich w sprawie o rozwód pomiędzy małżonkami zamieszkującymi na terytorium Polski, nie budzi wątpliwości.

Problemy natomiast pojawiają się w sytuacji, gdy jeden lub oboje z małżonków, którzy żądają orzeczenia rozwodu, zamieszkują poza granicami kraju a chcą przeprowadzić sprawę o rozwód w Polsce.

Jaki sąd będzie wówczas właściwy dla wytoczenia powództwa i o czym należy pamiętać, dokonując wyboru z zakresu właściwości jurysdykcyjnej? Odpowiedzi udziela adwokat Angelika Rucińska.

Właściwość sądu w sprawach rozwodowych

Właściwość rzeczową w sprawach rozwodowych wyraża przepis art. 17 k.p.c., zgodnie z którym m.in.

sprawy o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe, oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia – zawsze należą do właściwości sądu okręgowego.

Natomiast właściwość miejscową wyznacza przepis art. 41 k.p.c.

, który stanowi, iż powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Gdy brak jest takiej podstawy, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeśli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Wystarczy zatem, że jeden z małżonków nadal zamieszkuje lub ma miejsce zwykłego pobytu w okręgu danego sądu, by był on właściwy dla wytoczenia powództwa o rozwód. Co istotne, tak wyrażona właściwość sądu jest właściwością wyłączną, co uniemożliwia zastosowanie przepisów o właściwości ogólnej i właściwości przemiennej.

Pojawia się jednak pytanie co w sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków ma miejsce zamieszkania za granicą?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym znajduje się Twoje centrum życiowe. Jeśli pracujesz za granicą, ale mieszkasz np. w wynajętym pokoju i bardzo często wracasz do kraju, w którym masz mieszkanie i tutaj mieszka Twoja rodzina to Twoje miejsce zamieszkania będzie w Polsce.

Natomiast, gdy pracujesz za granicą i jednocześnie masz tam znajomych, a może nawet i rodzinę, Twoje dzieci uczęszczają do przedszkola lub szkoły, posiadasz własne mieszkanie lub wynająłeś je na dłuższy okres czasu, a do kraju przyjeżdżasz okazjonalnie to miejsce Twojego zamieszkania znajduje się za granicą.

Dlatego też, jeżeli mieszkasz za granicą i chcesz wnieść sprawę o rozwód w Polsce, a Twój małżonek mieszka w Polsce, to nie będzie z tym żadnego problemu. Należy złożyć pozew w sądzie właściwym ze względu na  aktualne miejsce zamieszkania pozwanego małżonka.

Z kolei jeśli tylko Twój małżonek ma miejsce zamieszkania za granicą, również możesz przeprowadzić rozwód w Polsce, składając pozew w sądzie właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

A co jeżeli oboje przebywacie za granicą a chcecie rozwieść się w Polsce?

Jeśli oboje posiadacie obywatelstwo polskie, to możecie przeprowadzić rozwód w Polsce nawet, gdy każde z was ma miejsce zamieszkania za granicą. Tylko który sąd będzie właściwy? W powyższym przypadku zastosowanie znajdzie przepis art. 45 k.p.c.

, stosownie do treści którego jeżeli na podstawie przepisów kodeksu nie można w świetle okoliczności sprawy ustalić właściwości miejscowej, Sąd Najwyższy oznaczy sąd, przed który należy wytoczyć powództwo.

W tym celu, o oznaczenie sądu, przed który należy wytoczyć powództwo, występuje sąd, do którego wpłynął pozew w sprawie (art. 45 § 2 k.p.c.).

A to oznacza, że trzeba zwrócić się do Sądu Najwyższego z zapytaniem, w którym sądzie można przeprowadzić postępowanie o rozwód. Z takim wnioskiem można wystąpić jeszcze przed złożeniem pozwu o rozwód. Adwokat Angelika Rucińska prowadząc sprawy o rozwód z tzw.

elementem transgranicznym proponuje swoim Klientom, aby wybrać sąd w mieście do którego jest łatwy dojazd lub znajduje się lotnisko. Wówczas należy złożyć pozew o rozwód w sądzie okręgowym w tym mieście np.

Poznań i zawnioskować, aby ten sąd zwrócił się do Sądu Najwyższego o wyznaczenie go właściwym do rozpoznania sprawy rozwodowej.

Jurysdykcja w sprawach małżeńskich

Podstawowym aktem prawnym, określającym jurysdykcję w sprawach małżeńskich oraz spraw z zakresu władzy i odpowiedzialności rodzicielskiej w państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii) jest rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (zwane jako rozporządzenie Bruksela II bis), uchylające wcześniejsze rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.

Rozporządzenie Bruksela II bis znajduje zastosowanie do takich spraw, jak rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, regulacja prawa do opieki nad dzieckiem oraz do rozstrzygnięć w przedmiocie kontaktów z dziećmi oraz władzy rodzicielskiej.

Co istotne, powyższe przepisy znajdują zastosowanie niezależnie od faktu, czy małżonkowie posiadają obywatelstwo któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Decydującym bowiem czynnikiem w zakresie wyznaczenia jurysdykcji ma łącznik miejsca zwykłego pobytu, który należy interpretować zgodnie z prawem państwa osoby zainteresowanej.

Co do zasady wyrażenie to odnosi się do miejsca, w którym dana osoba zwykle przebywa, a zatem z tym miejscem wiąże się jej działalność życiowa i na terytorium tego państwa zlokalizowane jest, przynajmniej w większym stopniu, jej centrum interesów życiowych.

Artykuł 3 ww. rozporządzenia wskazuje, że w sprawach dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa właściwe są sądy Państwa Członkowskiego:

 • małżonkowie zwykle zamieszkują lub
 • małżonkowie ostatnio zwykle zamieszkiwali, jeśli jeden z nich nadal tam zamieszkuje, lub
 • pozwany zwykle zamieszkuje, lub
 • w przypadku wspólnego wniosku – którykolwiek z małżonków zwykle zamieszkuje, lub
 • składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej rok bezpośrednio przed złożeniem wniosku, lub
 • składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej sześć miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku i jest albo obywatelem danego Państwa Członkowskiego albo, w przypadku Zjednoczonego Królestwa Irlandii, ma tam ,,miejsce stałego zamieszkania”;
 1. którego obywatelami są oboje małżonkowie lub, w przypadku Zjednoczonego Królestwa Irlandii, na którego terytorium mają ,,miejsce stałego zamieszkania”.

Zaznaczenia wymaga, że wyżej przedstawione podstawy jurysdykcji mają charakter alternatywny, zapewniając dużą elastyczność wyboru właściwego sądu dla powództwa rozwodowego przez zainteresowanego. Dla powoda dużym ułatwieniem może być bowiem wszczęcie postępowania w miejscu, gdzie zwykle zamieszkuje, bądź w kraju, którego język i system prawny lepiej zna.

Jurysdykcja fakultatywna sądów polskich

Zarówno rozporządzenie Bruksela II bis, jak i ratyfikowane w naszym systemie prawnym umowy międzynarodowe, w zakresie ich zastosowania wyłączają korzystanie z przepisów krajowych w przedmiocie regulacji jurysdykcyjnej, określonej w przepisach art. 1103 i 11031 k.p.c.

W przypadku państw innych, niż kraje członkowskie Unii Europejskiej, zastosowanie mogą natomiast znaleźć przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, wskazujące na tzw.

jurysdykcję fakultatywną sądów polskich w sprawach małżeńskich, która – poza podstawowym warunkiem istnienia jurysdykcji krajowej – występuje, gdy spełniona zostanie jedna z poniższych okoliczności:

 1. oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu,
 2. małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 4. oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

Gdy oboje małżonkowie wytoczą powództwa o rozwód przed sądami różnych państw Unii Europejskiej, właściwym będzie sąd, do którego pozew został wniesiony wcześniej.

W tej sytuacji sąd, do którego pozew trafił później, zobligowany będzie zawiesić z urzędu postępowanie do czasu ustalenia jurysdykcji sądu, gdzie pozew został złożony w pierwszej kolejności, a po jego uznaniu się za właściwy – drugi sąd stwierdza brak swojej właściwości.

Wybór właściwego sądu dla wszczęcia postępowania o rozwód może sprawiać trudności. W razie jakichkolwiek pytań adwokat Angelika Rucińska udzieli Państwu fachowej porady prawnej, zapewniając profesjonalną ocenę Państwa indywidualnej sytuacji i  zapewniając najkorzystniejszy dla Państwa wybór.

Rozwód cywilny – porady prawne, prowadzenie spraw, radca prawny

Rozpad małżeństwa to bez wątpienia jedna z trudniejszych sytuacji z jaką mogą spotkać się małżonkowie. To wydarzenie ciężkie przede wszystkim pod względem emocjonalnym. Koniec pewnego rozdziału w życiu wymusza kolejne zmiany, dlatego też jeden z małżonków bądź obydwoje podejmują decyzję o rozwodzie.

Rozwód oprócz tego, ze jest bolesnym wydarzeniem może być także procesem długotrwałym ze względu na rozpad rodziny i kwestie majątkowe. Aby jak najlepiej przejść przez proces cywilny warto się do niego odpowiednio przygotować – nie tylko psychicznie, ale także merytorycznie. To przede wszystkim pozwoli uniknąć zbędnego stresu. Od czego zacząć?

Podczas rozwodu cywilnego należy wykazać, że nastąpił trwały (nie ma możliwości powrotu do siebie małżonków) i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (ustanie więzi uczuciowej, gospodarczej oraz fizycznej). Warto mieć na uwadze wszystkie okoliczności z życia małżeńskiego – pomocne może okazać się ich spisanie – bowiem posłużą do tego, aby odpowiednio uzasadnić pozew rozwodowy.

Zanim przejdziemy do redagowania pozwu rozwodowego należy zastanowić się, czy chcemy wnosić o rozwód bez orzekania o winie czy z wykazywaniem winy jednego z małżonków. Pierwsza opcja jest na pewno szybsza i w zasadzie łatwiejsza (większość spraw bez orzekania o winie zamyka się podczas jednej rozprawy).

Należy mieć jednak na uwadze, że rozwód bez orzekania o winie jest możliwy tylko wtedy, jeżeli obydwie strony wyrażą na to zgodę. Tak samo wygląda sprawa dotycząca dzieci – opieki, alimentów i ich miejsca zamieszkania.

Sąd jest w stanie rozstrzygnąć tę kwestię tylko w momencie, gdy małżonkowie mają zgodnei wzajemne ustalenia.

Przygotowanie się do rozwodu z orzekaniem winy jednego z małżonków jest na pewno bardziej czasochłonne (jak i sam proces, który może trwać nawet dwa lata). W tym przypadku strona musi zebrać twarde dowody na potwierdzenie winy współmałżonka.

To na powodzie spoczywa obowiązek udowodnienia wysnuwanych twierdzeń, a więc jeżeli chcesz wykazać, że współmałżonek Cię zdradzał – pokaż w sądzie niezbite dowody potwierdzające jego niewierność.

Rozwód z orzekaniem o winie niesie za sobą konsekwencje – małżonek winny za rozpad małżeństwa ma obowiązek płacenia alimentów na drugiego małżonka. Warto mieć na uwadze, aby kolokwialnie mówiąc nie znaleźć się w tarapatach.

Jakie dowody mogą okazać się pomocne przy wykazywaniu winy jednego z małżonków? Tak naprawdę wszystkie, które potwierdzą, że to przez tego współmałżonka ustała wieź uczuciowa, gospodarcza oraz fizyczna. Mogą to być kopie wiadomości SMS, e – mail, nagrania audio,

nagrania video, kopie prywatnych wiadomości na komunikatorach internetowych, dokumentacja medyczna, wyciągi z konta bankowego, bilingi telefoniczne czy w końcu zeznania świadków (rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiadów). Coraz częściej także strony decyduje się na skorzystanie z usług prywatnego detektywa. Wywiad detektywistyczny jest kolejnym dowodem w sprawie, a detektyw może być cennym świadkiem podczas procesu.

Wszystkie dowody, o których powyżej należy zgromadzić jeszcze przed rozpoczęciem rozwodu cywilnego.

Obligatoryjnie do pozwu rozwodowego należy dołączyć:

 • akt małżeństwa:
 • akt urodzenia wspólnych nieletnich dzieci.

Te dokumenty także należy przygotować odpowiednio wcześniej.

Ostatnią kwestią, nad którą warto się zastanowić jest skorzystanie z pomocy prawnika. Czy warto? Na pewno pomoc specjalisty jest w stanie przynieść nam wiele korzyści. O ile łatwiejsze sprawy rozwodowe można załatwiać bez jego udziału, tak już podczas rozwodu z orzekaniem o winie polecam skorzystać z usług adwokata, który poprowadzi nas przez cały proces.

Leave a Reply

Your email address will not be published.