Wyjazd dziecka za granicę z matką mimo sprzeciwu ojca

Wyjazd dziecka za granicę z matką mimo sprzeciwu ojca“Rozwód jako proces. Perspektywa dorosłych i dzieci” – polecana publikacja

Z radością informujemy, że podczas XX Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, który odbędzie się w dniach 16-20 września 2018 roku w Zakopanem Panie dr Magdalena Błażek i dr Aleksandra Lewandowska-Walter z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przedstawią wykład pt.: “Dziecko w konflikcie około rozwodowym”.

Wyjazd dziecka za granicę z matką mimo sprzeciwu ojcaKomentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich autorstwa Anny Haak-Trzuskawskiej i Henryka Haaka

W nawiązaniu do ubiegłorocznego wystąpienia Pana Profesora Henryka Haaka na XVI Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce na temat zmian w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich – z radością informujemy, że na rynku wydawniczym ukazał się długo oczekiwany Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich autorstwa Anny Haak-Trzuskawskiej i Henryka Haaka (wydawnictwo C.H.Beck).

Wyjazd dziecka za granicę z matką mimo sprzeciwu ojcaKomentarz do art. 138 Kro.

Fragment wydanego nakładem wydawnictwa Lexis Nexis nowego Komentarza kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jako pracy zbiorowej pod redakcją prof. J. Wiercińskiego.

Wyjazd dziecka za granicę z matką mimo sprzeciwu ojcaAnna Kurzępa – “Sędziowie a media. Jak zapanować nad stresem i trudnymi sytuacjami?”

Prezentujemy Państwu Sędziom materiał wykładowcy XVI Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Anny Kurzępy, na temat “Sędziowie a media. Jak zapanować nad stresem i trudnymi sytuacjami?”

Wyjazd dziecka za granicę z matką mimo sprzeciwu ojcaDr Magdalena Błażek – “Prawidłowości rozwoju poznawczego dziecka a sytuacja wysłuchania”

W uzupełnieniu materiałów dostępnych po XVI Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce udostępniamy Państwu opracowanie dr Magdaleny Błażek -Kierownika Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno -Konsultacyjnego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i pracownika naukowego w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego, dotyczące psychologicznych aspektów wysłuchania małoletniego dziecka.

Wyjazd dziecka za granicę z matką mimo sprzeciwu ojcaDr Michał Wojewoda – “Stwierdzenie treści właściwego prawa obcego przez sędziego krajowego”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Państwa sędziów, przedstawiamy prezentację, udostępnioną przez jej autora dr Michała Wojewodę z Uniwersytetu Łódzkiego, który w ramach wykładu w dniu 22 września 2014 roku, podczas XVI Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, w sposób niezwykle interesujący, zapoznał nas z trudną problematyką międzynarodowego prawa prywatnego.

Wyjazd dziecka za granicę z matką mimo sprzeciwu ojcaObowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka

Fragment wydanego nakładem wydawnictwa Lexis Nexis nowego Komentarza kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jako pracy zbiorowej pod redakcją prof. J. Wiercińskiego.

Wyjazd dziecka za granicę z matką mimo sprzeciwu ojcaZgoda na uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka. Cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę

W erze globalizacji, kiedy rodziny powstają i rozpadają się ponad granicami państwowymi, wewnętrzne prawo rodzinne poszczególnych krajów nie zawsze w wystarczający sposób odnosi się do potrzeb dzieci i rodziców pozostających w relacji z więcej niż jednym państwowym porządkiem prawnym. W tych sprawach właściwe ramy prawne mają zapewniać m.in. konwencje haskie dotyczące dzieci, wypracowane w ramach Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Gdy potrzebny jest podpis obojga rodziców, a drugi rodzic nie wyraża zgody albo zniknął. Co robić?

Podpis obojga rodziców jest potrzebny w wielu formalnych kwestiach dotyczących wychowywania dziecka, m.in. na wniosku paszportowym i zgodzie na wyjazd za granicę. Co w takiej sytuacji ma zrobić matka samodzielnie wychowująca dziecko, gdy ojciec utrudnia, nie zgadza się lub, co gorsza, zniknął i nie ma jak uzyskać podpisu. Odpowiada mecenas Paulina Respondek.

Każdy z rodziców posiada pełnię władzy rodzicielskiej do momentu aż sądownie nie zostanie ona ograniczona, zawieszona lub odebrana. Dzieje się tak nawet w sytuacji, gdy rodzic nie wywiązuje się z obowiązków rodzicielskich, zarówno w aspekcie emocjonalnym, jak i finansowym. Władza rodzicielska obowiązuje od urodzenia dziecka do skończenia przez nie 18. roku życia.

Podpis obojga rodziców – kiedy jest wymagany?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym każdy z rodziców uprawniony jest do sprawowania władzy rodzicielskiej, a tym samym może samodzielnie decydować o sprawach życia codziennego dziecka. Natomiast istotne sprawy powinny być rozstrzygane wspólnie, za porozumieniem obojga rodziców.

Sprawy istotne, do których niezbędny jest podpis obojga rodziców, to m.in.

zapisanie dziecka do przedszkola czy szkoły oraz ewentualna zmiana placówki, konsultacje i terapia psychologiczna bądź psychiatryczna, złożenie wniosku o paszport, wyjazd za granicę, zaplanowane zabiegi i operacje.

Niestety nie istnieje zamknięta lista tzw. spraw istotnych, przez co niekiedy pojawiają się problemy w interpretacji, np. czy szczepienie przeciwko COVID-19 jest „sprawą istotną”.

Przyjęcie do przedszkola i szkoły, zmiana placówki – czy podpis ojca jest konieczny?

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej i szkolnej wpisuje się w tzw. „sprawy istotne” w toku wychowywania dziecka.

Niezbędny jest więc podpis obojga rodziców na wniosku o przyjęcie do przedszkola, szkoły czy oczywiście również żłobka.

Podobnie, jeśli jeden z rodziców chce zmienić placówkę, do której uczęszcza dziecko – ponownie konieczna jest zgoda drugiego rodzica.

Jeśli ojciec nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, jego władza rodzicielska nie została zawieszona lub gdy ograniczono mu tę władzę, ale nie pozbawiono go uprawnienia do współdecydowania o wyborze żłobka, przedszkola czy szkoły, uczestniczy w wychowywaniu dziecka, a jednocześnie wyraża sprzeciw wobec zapisania dziecka do konkretnej placówki lub jej zmianę, matka powinna skierować sprawę do rozstrzygnięcia sądowego. Sąd zdecyduje, na podstawie przedstawionych argumentów i dodatkowych opinii, np. psychologa, czy zaproponowana przez jednego rodzica placówka bądź jej zmiana jest na korzyść dziecka.

Przeczytaj także: Alimenty – wszystko, co musisz wiedzieć [radzi adwokat Joanna Parafianowicz]

Wyrobienie paszportu dla dziecka

Paszport dla dziecka to kolejna sytuacja, do której konieczne są zgoda i podpis obojga rodziców.

Jeśli ojcu przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej lub gdy ograniczono mu tę władzę, ale ma on prawo do współdecydowania o wydaniu paszportu dla dziecka, uczestniczy w wychowywaniu dziecka i nie zgadza się on na wyrobienie paszportu dziecku, matka może wystąpić do Sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na wyrobienie dziecku paszportu.

Jednym słowem, gdy oboje rodzice mają pełnię władzy rodzicielskiej, ale nie mogą się dogadać, wkracza sąd i to on podejmuje decyzję. Tak samo jest w przypadku, gdy ograniczono władzę rodzicielską ojca, ale ma on prawo do współdecydowania o wyborze żłobka czy placówki oświatowej lub prawo do współdecydowania o wydaniu paszportu.

Zabiegi medyczne, w tym operacje

W przypadku, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom lub gdy rodzicowi ograniczono tę władzę, ale nie pozbawiono go uprawnienia do współdecydowania zabiegach medycznych, należy wyróżnić dwie sytuacje: gdy zagrożone jest życie dziecka i zabieg jest wykonany w celu ratowania życia oraz gdy zabieg jest planowany i podjęcie działań natychmiastowych nie jest konieczne.

See also:  Rozwód bez orzekania o winie i opieka nad dziećmi

Mec. Paulina Respondek: Gdy zagrożone jest życie dziecka, wystarczy podpis jednego rodzica w celu uzyskania zgody na podjęcie interwencji medycznej. Ewentualne późniejsze zastrzeżenia drugiego rodzica, wobec tego rodzica, który wyrażał zgodę na zabieg, co do podjętych działań będą bezzasadne, nie będą one miały podstaw prawnych.

 Natomiast w przypadku, gdy zabieg jest planowany i podjęcie działań natychmiastowych nie jest konieczne, w przypadku sprzeciwu jednego z rodziców wobec wykonania zabiegu, należy uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na jego wykonanie. Sąd winien orzec wtedy zgodnie z dobrem dziecka, na podstawie dokumentacji medycznej i opinii biegłych lekarzy.

Szczepienia

Szczepienia z Programu Szczepień Ochronnych nie podlegają dyskusji. Jeśli jeden rodzic się nie zgadza, to drugi i tak ma prawo zaszczepić dziecko – są to obowiązkowe szczepienia, które mają uniemożliwić rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, w tym śmiertelnych..

Jednak co ze szczepieniami nieobowiązkowymi, ale rekomendowanymi jak choćby szczepienie przeciwko COVID-19?

Mec. Paulina Respondek: W przypadku sprzeciwu ojca wobec szczepienia nieobowiązkowego dziecka, matka powinna uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na szczepienie. W przypadku, gdy przed szczepieniem ojciec nie wyrazi sprzeciwu, wystarczy zgoda matki na szczepienie.

Natomiast zakres przysługującej ojcu władzy rodzicielskiej może być w każdej chwili zmieniony przez Sąd, tj.

w uzasadnionych przypadkach możliwe jest pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, wśród których nie będzie np.

prawa do współdecydowania przez ojca o wyborze żłobka czy placówki oświatowej, o wyrobieniu paszportu, o szczepieniach, sposobie leczenia i zabiegach medycznych.

Uzyskanie podpisu ojca, który mieszka w innym mieści lub kraju

Inaczej przedstawia się sprawa potrzebnego podpisu ojca w sytuacji, gdy mieszka w oddalonym o kilkaset kilometrów mieście (lub nawet za granicą) i wraz z matką dziecka chcą maksymalnie ułatwić załatwianie spraw formalnych. Rodzice są zgodni i szukają rozwiązań najbardziej optymalnych dla rodziny.

Mec. Paulina Respondek: Rozwiązaniem jest ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka np.

do prawa współdecydowania o wyborze szkoły i kierunku kształcenia, wyjazdach zagranicznych, zmianie miejsca pobytu, organizowaniu wypoczynku, nauce pozaszkolnej, zasadach wychowania, sposobie leczenia i zabiegach medycznych.

Matka może wnieść do sądu opiekuńczego sprawę powierzenia jej wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem z ograniczeniem władzy rodzicielskiej ojca do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, na co ojciec się zgodzi.

Gdy ojciec nie chce współpracować…

Idealnie, jeśli po rozwodzie rodzice zgadzają się podejmować wszelkie decyzje, kierując się dobrem dziecka, a jednocześnie pragną pozostać w dobrych stosunkach. Jednak niestety nierzadko ma miejsce przeciwny scenariusz: dorośli robią sobie na złość, zapominając, że na ich kłótniach najbardziej traci dziecko.

Jakie możliwości ma matka, kiedy ojciec dziecka mieszkający w innym mieście i niespecjalnie się dzieckiem interesujący, utrudnia na każdym kroku załatwianie spraw formalnych, np. każdorazowo każe matce dziecka przyjeżdżać, gdy ta chce zabrać dziecko za granicę i potrzebna jest zgoda drugiego rodzica?

Mec. Paulina Respondek: Rozwiązaniem jest wniesienie przez matkę dziecka wniosku przeciwko ojcu do sądu opiekuńczego o powierzenie jej wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem z ograniczeniem władzy rodzicielskiej ojca do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka np.

do prawa współdecydowania o wyborze szkoły i kierunku kształcenia, wyjazdach zagranicznych, zmianie miejsca pobytu, organizowaniu wypoczynku, nauce pozaszkolnej, zasadach wychowania, sposobie leczenia i zabiegach medycznych.

 Natomiast jeżeli ojciec nadużywa władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbuje swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy na wniosek matki pozbawi go władzy rodzicielskiej.

Ojciec posiada władzę rodzicielską, ale zniknął…

Sytuacja komplikuje się, gdy ojciec dziecka uznał je, a więc zyskał władzę rodzicielską, jednak odszedł od rodziny i nikt nie zna jego miejsca pobytu. Nie płaci alimentów, nie odzywa się, nie da się go namierzyć, matka wychowuje dziecko samodzielnie. Jednak fakt, że w praktyce ojca nie ma, nie wyklucza konieczności uzyskania jego zgody w sprawach istotnych dla dziecka.

Co w podobnej sytuacji powinna zrobić matka, gdy chce wyjechać z dzieckiem za granicę czy choćby zapisać do przedszkola?

Mec. Paulina Respondek: Matka może wnieść do sądu rodzinnego wniosek o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem wraz z wnioskiem o ustanowienie przez sąd kuratora dla ojca dziecka jako osoby nieznanej z miejsca pobytu. Kurator będzie występował w postępowaniu sądowym w imieniu i na rzecz ojca dziecka.

Gdy to na matce dziecka spoczywa niemal cały ciężar wychowania, niepotrzebne są jej dodatkowe problemy, wynikające z konieczności podpisu ojca na różnego rodzaju wnioskach i innych dokumentach. Warto zasięgnąć porady prawnej, gdyż wiele takich przypadków da się niewielkim nakładem zaangażowania rozwiązać.

Wyjazd dziecka za granicę z matką mimo sprzeciwu ojcaPaulina Respondek – Radca prawny (RZ-686). Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się obsługą prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Na co dzień udziela porad prawnych, wydaje opinie prawne, przygotowuje, negocjuje i opiniuje umowy, sporządza pisma przedprocesowe i procesowe. Posiada bogate doświadczenie procesowe. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie.

fot. zdjęcie SHVETS production z Pexels

POLECAMY TAKŻE:

Polski Ład 2022: Stracą kobiety na macierzyńskim i samodzielne matki?

Wyjazd dziecka za granicę z matką mimo sprzeciwu ojca

Zaplanuj z wyprzedzeniem wakacje z dzieckiem

Wyjazd dziecka za granicę z matką mimo sprzeciwu ojca

Półmetek wakacji za nami. Żyjemy w niepewnych czasach, w związku z czym wielu rodziców odkłada planowanie wakacji swoim pociechom na krótko przed własnym urlopem. Nic w tym dziwnego, zwłaszcza, że zagraniczny wyjazd może praktycznie z dnia na dzień skończyć się przymusową kwarantanną. Doświadczyli tego polscy turyści niezaszczepieni przeciwko Covid-19, wracający w czerwcu 2021 roku z Turcji.

See also:  Rozstanie partnerów mających dziecko

Na luksus spontanicznego wyjazdu zagranicznego z dzieckiem nie mogą jednak pozwolić sobie w pewnych sytuacjach rodzice, którzy nie sprawują wspólnej opieki nad dzieckiem. Drugi bowiem z rodziców, który nie został pozbawiony praw rodzicielskich ma prawo do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka.

Matka czy ojciec, któremu przypada prawo do pieczy nad dzieckiem w określonym czasie w roku np. właśnie w czasie trwania wakacji, niejednokrotnie zdziwiony jest, iż drugi z rodziców może niejako „zablokować” wakacyjne plany spędzenia z dzieckiem urlopu zagranicą.

Jak uniknąć przykrej niespodzianki w postaci sprzeciwu drugiego z rodziców na zagraniczny wyjazd dziecka? Należy uzyskać zezwolenie Sądu, a więc planowanie wakacji w takim przypadku nie można odkładać na ostatnią chwilę.

Rodzic, który zamierza wyjechać z dzieckiem zagranicę może wystąpić do Sądu opiekuńczego o udzielenie mu zezwolenia na taki wyjazd. Prawomocne orzeczenie o zezwoleniu Sądu zastępuje wtedy zgodę drugiego rodzica.

„Na wyjazd zagranicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, jeżeli drugi z rodziców, któremu powierzono nadzór nad wychowaniem dziecka, nie złożył oświadczenia wyrażającego zgodę na wyjazd dziecka”. (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 listopada 1971 r., sygn. akt: III CZP 69/71).

Uchwała Sądu Najwyższego z 1971 r., pomimo zmiany realiów w jakich żyjemy, nie zdezaktualizowała się. W oparciu o tą Uchwałę, Sądy opiekuńcze wciąż rozpatrują sprawy dotyczące zezwolenia na wyjazd dziecka zagranicę.

Co więcej, zezwolenie Sądu na wyjazd zagraniczny dziecka musi również uzyskać rodzic, któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, a drugiemu z rodziców na podstawie wyroku Sądu władza rodzicielska została ograniczona. Jednakże w takim wypadku należy uprzednio przeanalizować konkretny wyrok Sądu. Najczęściej bowiem Sądy orzekają, iż władza rodzicielska rodzica ograniczona jest do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka i na tym poprzestają.

Wyjazd zagraniczny jest istotną sprawą dziecka, co potwierdził w swoim postanowieniu z 1985 r.

Sąd Najwyższy: „wyjazd dziecka zagranicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego” (Postanowienie Sądu Najwyższego  z dnia 6 marca 1985 r. sygn. akt: III CRN 19/85).

Natomiast jeżeli Sąd w wyroku sprecyzuje o jakie konkretnie istotne sprawy dziecka chodzi i nie będzie wśród nich wymienionego wyjazdu zagranicznego, wówczas należy przyjąć, iż rodzic posiadający pełnię władzy rodzicielskiej będzie mógł samodzielnie zdecydować o wyjeździe zagranicznym dziecka.

WYJAZD WAKACYJNY DZIECKA A KONFLIKT RODZICÓW

WAKACJE Z DZIECKIEM A ZGODA DRUGIEGO RODZICA

Zasadą jest, że rodzice powinni współdziałać przy wychowywaniu dzieci i podejmowaniu o nich decyzji. Często jednak zdarza się, że konflikty pomiędzy rodzicami nie pozwalają uzyskać porozumienia. Dotyczy to także tematu wyjazdów wakacyjnych i  obaw jednego rodzica o wywiezienie dziecka za granicę. Jak reguluje to prawo i kto ma rację?

WSPÓŁDZIAŁANIE RODZICÓW

Zgodnie z art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z rodziców posiadający władzę rodzicielską jest zobowiązany i jednocześnie uprawniony do jej wykonywania, a w istotnych sprawach dziecka powinni oni decydować wspólnie.

Przepisy zatem zastrzegają współdziałanie rodziców w przypadku „istotnych spraw”, oraz samodzielne decydowanie w pozostałych sprawach. Czy takimi są wyjazdy wakacyjne, np.

za granicę? Orzecznictwo sądów daje wiele przykładów takich spraw, np. wydanie paszportu, wybór szkoły dla małoletniego, wybór miejsca zamieszkania, sposobu leczenia.

Moim zdaniem wyjazd dziecka, szczególnie zagraniczny, także jest istotną sprawą dotyczącą dziecka i wymaga współdziałania ze strony rodziców.

Wskażmy przykładowo, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11.10.1963 r. (sygn.

akt III CO 23/63), na wyjazd za granicę małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku orzekającym rozwód powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, potrzebne jest oświadczenie o zgodzie drugiego z rodziców, który nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, a w razie niemożności uzyskania takiego oświadczenia – zezwolenie władzy opiekuńczej.

KONFLIKT – SĄD DECYDUJE

Jeżeli rodzice nie mogą znaleźć porozumienia, o wyjeździe zadecyduje sąd.

W związku z tym należy do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka złożyć wniosek o rozstrzygnięcie istotnej dla dziecka sprawy (podlega on opłacie w wysokości 40 zł).

We wniosku takim wskazujemy, iż pomiędzy rodzicami nie ma zgody, a wyjazd leży w interesie dziecka . Drugi z rodziców w toku postępowania będzie miał szansę przedstawić swoje argumenty.

Warto pamiętać, żeby zrobić to stosunkowo wcześnie przed planowanym terminem wyjazdu. Teoretycznie sąd powinien działać szybko w takich sprawach, jednak lepiej nie przekonywać się we własnej sprawie o ewentualnym przedłużaniu postępowania.

Wydane orzeczenie sądu o zgodzie na wyjazd będzie zastępowało zgodę drugiego rodzica.

OGRANICZONA WŁADZA RODZICIELSKA LUB JEJ BRAK

Jeżeli któryś z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma potrzeby uzyskiwania jego zgody na wyjazd zagraniczny lub jakikolwiek dziecka. Taka sama sytuacja dotyczy rodzica, którego rodzicielstwo nie zostało ustalone.

W przypadku zaś ograniczonej władzy rodzicielskiej – co zdarza się często jak rodzice żyją osobno – taka zgoda będzie potrzebna w zależności od tego, do jakich czynności władza rodzicielska jednego rodzica została ograniczona. Jeżeli do tzw.

„czynności istotnych dla dziecka”, wydaje się, że wakacyjny wyjazd zagraniczny (szczególnie przez wzgląd na bezpieczeństwo) czy dłuższy wyjazd krajowy będzie wymagał zgody drugiego rodzica.

Jednak czasami w orzeczeniu rozstrzygającym o ograniczeniu władzy rodzicielskiej (np. przy rozwodzie, separacji) sąd zastrzega, że te istotne sprawy to wybór sposobu leczenia i drogi zawodowej.

Jeżeli tak zawężająco jest to opisane, stoję na stanowisku, że rodzic posiadający pełną władzę rodzicielską może samodzielnie zdecydować o wyjeździe.

OBAWA O WYWIEZIENIE DZIECKA

Należy się także zastanowić jakie konsekwencje grożą rodzicowi, który wyjechał/pozwolił na wyjazd dziecka wbrew zdaniu drugiego rodzica, który miał takie prawo i wyjazdowi się sprzeciwił (względnie nie został celowo poinformowany o wyjeździe i pozostawał w nieświadomości).

Drugi rodzic może dochodzić swoich praw przed sądem. W tym celu powinien złożyć do sądu wniosek o wydanie dziecka przez drugiego rodzica, który samowolnie dopuścił do wyjazdu.

Jednocześnie takie działanie rodzica naraża go na ograniczenie jego władzy rodzicielskiej lub nawet jej pozbawienie. Dotyczyć to będzie w szczególności sytuacji, w której do wyjazdu dopuszcza rodzic już ograniczony we władzy rodzicielskiej. 

See also:  Kiedy dzieci muszą płacić alimenty na rodzica?

Poza tym często konflikt pomiędzy rodzicami czy obawa o dziecko skłania (niestety czasami słusznie) rodzica do zgłoszenia sprawy na policję celem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa uprowadzenia małoletniego (do 15 r.ż.).

CZYM POPRZEĆ BRAK ZGODY

A jeżeli jesteśmy tym rodzicem, który nie zgadza się na wyjazd dziecka, na czym racjonalnie możemy oprzeć swoją decyzję. Przede wszystkim na dobru dziecka .

Jeżeli dziecko jest małe, wyprawa męcząca lub niebezpieczna, albo bez wystarczającej opieki osób odpowiedzialnych, rodzic wręcz powinien wyrazić sprzeciw .

Często jednak takim powodem na brak zgody na zagraniczne wyjazdy jest głęboki konflikt pomiędzy rodzicami i obawa uprowadzenia dziecka. Jeżeli rodzic ma prawo sądzić, że drugi planuje uprowadzenie dziecka, powinien wzmocnić czujność.

  • Przy rozważeniu decyzji należy przy tym pamiętać, że:
  • – jeżeli rodzic wcześniej wyraził zgodę na wydanie dziecku paszportu lub innego dokumentu podróżnego, nie jest to bezpośrednia zgoda na odbywanie jakichkolwiek wyjazdów;
  • – przy planowaniu terminu wyjazdu dziecka trzeba wziąć pod uwagę, że drugi rodzic może mieć ustalone prawo kontaktu /odwiedzin dziecka i bez porozumienia z nim nie można go tego pozbawiać.

Europejski portal e-sprawiedliwość – Legalne wywiezienie dziecka za granicę

Jeżeli rodzice wspólnie wykonują władzę rodzicielską, obydwoje są uprawnieni do podróżowania z dzieckiem bez konieczności uzyskania wyraźnej zgody drugiego z rodziców, chyba że zachodzą szczególne okoliczności. Jeżeli jednak jedno z rodziców wyraźnie nie wyraża zgody na wyjazd dziecka i nie można osiągnąć porozumienia, sprawę należy przekazać sędziemu do spraw rodzinnych w celu rozstrzygnięcia sporu.

Jeżeli rodzice wykonują władzę rodzicielską wspólnie, jedno z rodziców nie może samodzielnie podjąć decyzji o osiedleniu się z dzieckiem za granicą bez zgody drugiego.

Jeżeli jedno z rodziców wykonuje wyłączną władzę rodzicielską, zgoda drugiego z rodziców nie jest konieczna ani do wyjazdu na wakacje, ani do przeprowadzki za granicę.

Osoba wykonująca władzę rodzicielską musi jednak informować drugą osobę na podstawie art.

373-2-1 kodeksu cywilnego, który stanowi, że to z rodziców, które nie wykonuje władzy rodzicielskiej, musi być informowane o istotnych wyborach dotyczących życia dziecka.

2 W jakich okolicznościach zgoda drugiego rodzica jest niezbędna dla wywiezienia dziecka do innego państwa?

Sprzeciw wobec wywiezienia dziecka za granicę lub zakaz opuszczania kraju

Aby sprzeciwić się wywiezieniu dziecka za granicę przez jedno z rodziców, drugie z rodziców – o ile również wykonuje władzę rodzicielską – może złożyć na komisariacie sprzeciw przeciwko opuszczeniu przez dziecko terytorium państwa, ważny przez 15 dni, lub zwrócić się do sądu rodzinnego o wydanie zakazu wywożenia dziecka poza terytorium państwa bez zgody obojga rodziców (art.

373-2-6 kodeksu cywilnego), który jest ważny do chwili osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, przez określony czas albo do chwili wydania nowego orzeczenia w tej sprawie. Zakaz opuszczania terytorium państwa przez dziecko bez zgody obojga rodziców uniemożliwia wywiezienie dziecka za granicę.

Rodzice mogą jednak wyrazić zgodę na konkretny wyjazd dziecka podróżującego samodzielnie lub z jednym z rodziców, składając odpowiednie oświadczenie przed funkcjonariuszem policji (z zasady na pięć dni przed terminem wyjazdu).

Jeżeli jedno z rodziców odmówi złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody, drugie z rodziców może wystąpić do sądu o uchylenie zakazu opuszczania terytorium państwa przez dziecko lub o wyjątkowe udzielenie zgody na opuszczenie terytorium państwa przez dziecko.

Wyjazd w celu zmiany miejsca zamieszkania

Nawet w przypadku braku sprzeciwu przeciwko wywiezieniu dziecka za granicę oraz braku zakazu opuszczania kraju przez dziecko uzyskanie zgody drugiego z rodziców jest wymagane, jeżeli celem wyjazdu dziecka jest zmiana jego miejsca zamieszkania, chyba że osoba, która chce wywieźć dziecko, wykonuje władzę rodzicielską samodzielnie. W takim przypadku może wywieźć dziecko bez zgody drugiego z rodziców, ale musi na bieżąco informować go o tej nowej sytuacji, która jest istotna dla dziecka.

Jeżeli dziecko zostanie wywiezione mimo braku zgody drugiego z rodziców, drugie z rodziców może złożyć wniosek o powrót dziecka, powołując się na bezprawny charakter wywiezienia dziecka zgodnie z Konwencją haską z dnia 25 października 1980 r. dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Procedurę tę należy wszcząć w państwie, do którego dziecko zostało wywiezione, w razie potrzeby z pomocą organów centralnych ustanowionych na mocy konwencji.

Należy podkreślić, że niezależnie od celu wywiezienia dziecka – i pomijając szczególne przypadki istnienia zakazu wywożenia dziecka oraz sprzeciwu przeciwko opuszczeniu przez nie terytorium państwa – ojciec lub matka opuszczający terytorium państwa z dzieckiem nie są zobowiązani do wykazania, że uzyskali zgodę drugiego z rodziców na wywiezienie dziecka z uwagi na domniemanie istnienia takiej zgody względem osób trzecich.

3 W jaki sposób można zgodnie z prawem wywieźć dziecko do innego państwa, jeżeli drugi rodzic nie udziela zgody na wywiezienie dziecka do innego państwa, mimo że jest to konieczne?

Jeżeli jedno z rodziców wykonujących władzę rodzicielską nie wyraża zgody na wyjazd dziecka, osoba, która chce wywieźć dziecko, może wszcząć postępowanie przed sądem ds. rodzinnych o wydanie zgody na opuszczenie terytorium państwa przez dziecko. To samo dotyczy zakazu opuszczania terytorium państwa przez dziecko bez zgody obojga rodziców.

Podobnie w przypadku gdy wywiezienie dziecka ma na celu zmianę jego miejsca zamieszkania, to z rodziców, które chce wywieźć dziecko, musi zwrócić się do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka o udzielenie zgody na jego wywiezienie, jeżeli druga osoba wykonująca władzę rodzicielską odmawia udzielenia takiej zgody.

4 Czy do tymczasowego wywiezienia dziecka (np. na wakacje, w celach związanych z opieką medyczną itd.) oraz wywiezienia dziecka na stałe takie mają zastosowanie te same zasady? Jeżeli dotyczy, proszę przedstawić właściwe formularze zgody

Jak wskazano powyżej, należy dokonać rozróżnienia między wyjazdami tymczasowymi a stałymi. W tym kontekście należy odnieść się do poprzednich punktów.

Leave a Reply

Your email address will not be published.