Zabezpieczenie alimentów od rodzica a podjęcie pierwszej pracy

Zabezpieczenie alimentów od rodzica a podjęcie pierwszej pracyPostępowanie o zabezpieczenie alimentów na dzieci ma charakter pomocniczy w stosunku do postępowania rozpoznawczego oraz postępowania egzekucyjnego. Postępowanie to cechuje się pewną samodzielnością o charakterze funkcjonalnym (wyrażającą się w udzielaniu tymczasowej, prowizorycznej ochrony prawnej osobom potrzebującym) oraz strukturalnym (znajdującą odzwierciedlenie w tym, że postępowanie zabezpieczające zawsze nawiązuje do określonego postępowania rozpoznawczego, które ma zostać wszczęte w przyszłości albo już się toczy). Nie zmienia to jednak zasadniczej cechy postępowania zabezpieczającego, którą jest akcesoryjność wobec postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego.

Alimenty należą do roszczeń uprzywilejowanych, których szczególna ochrona wypływa z ważnych racji społecznych i ma na celu zabezpieczenia wykonania orzeczenia, które ma zostać wydane w przyszłości. Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych może mieć dwojaki charakter.

Może to być typowe zabezpieczenie konserwacyjne zmierzające do utrzymania stanu majątkowego dłużnika w celu zapewnienia wierzycielowi alimentacyjnemu zaspokojenia (czyli skuteczności egzekucji przyszłego wyroku zasądzającego alimenty przy wykorzystaniu sposobów zabezpieczenia wskazanych w art. 747 K.p.c.).

Zabezpieczenie alimentów od rodzica a podjęcie pierwszej pracyZabezpieczenie alimentów na dzieci Poznań

Może to być również zabezpieczenie nowacyjne uregulowane w art. 753 K.p.c., który stanowi, że w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej.

Zabezpieczenie nowacyjne ma na celu stworzenie na czas trwania procesu nowej, prowizorycznej sytuacji, w której osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, zostaje zobowiązana do zapłaty (jednorazowo albo okresowo) pewnej sumy pieniężnej.

Celem zabezpieczenia w tym przypadku nie jest zapewnienie egzekucyjnego wykonania przyszłego wyroku, lecz natychmiastowe dostarczanie uprawnionemu środków utrzymania.

Jak zauważa się w orzecznictwie, ze względu na czas trwania postępowania rozpoznawczego w sprawach o alimenty uzasadnione jest obejmowanie kwotą zabezpieczenia pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej, gdyż niweluje się wówczas zjawisko narastania zaległości egzekucyjnych, a pozwany ma przewidywalną sytuację procesową (por. wyr. Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 14 grudnia 1995 r. I ACr 850/95, OSA 1996, Nr 3, poz. 14).

Zabezpieczenie alimentów od rodzica a podjęcie pierwszej pracy

W każdym przypadku udzielenia zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych poprzez zobowiązanie obowiązanego do uiszczania uprawnionemu okresowo określonej kwoty pieniężnej dochodzi do zaspokojenia wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty, nie wyłączając sytuacji, gdy wniosek o zabezpieczenie alimentów został uwzględniony jedynie częściowo (por. J. Jagieła, Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, NP 1991, nr 1-3, s. 54.). W tym przypadku zabezpieczenie prowadzi jednakże do prowizorycznego zaspokojenia uprawnionego, dlatego też zakaz, jaki statuuje art. 731 K.p.c. (zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia), nie ma tu zastosowania. Przyjmuje się, że zobowiązanie do okresowego płacenia określonej sumy pieniężnej – ze względu na charakter świadczeń alimentacyjnych – winno być podstawowym sposobem zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych, natomiast nakaz jednorazowej zapłaty powinien mieć miejsce jedynie wyjątkowo.

Zabezpieczenie alimentów od rodzica a podjęcie pierwszej pracyZabezpieczenie alimentów na dzieci Poznań

Wykonanie postanowienia o nowacyjnym zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych odbywa się w trybie egzekucji świadczeń pieniężnych, po zaopatrzeniu postanowienia sądu o zabezpieczeniu w klauzulę wykonalności. Należy jednak podkreślić, że w żadnym razie nie jest to zaspokojenie definitywne, lecz o charakterze prowizorycznym i warunkowym.

 Jeżeli bowiem powództwo wierzyciela o zasądzenie alimentów nie zostanie uwzględnione, to z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu (odrzucającego pozew, oddalającego żądanie, umarzającego postępowanie) następuje upadek zabezpieczenia na podstawie art. 744 § 1 K.p.

c. Upadek zabezpieczenia oznacza zniweczenie z mocy prawa bezpośrednich skutków postanowienia o zabezpieczeniu.

Postępowanie prowadzone w trybie egzekucji świadczeń pieniężnych na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia podlega umorzeniu po przedłożeniu orzeczenia pozbawiającego postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wykonalności (zob. art. 825 pkt 2 K.p.c.

) lub postanowienia sądu stwierdzającego upadek zabezpieczenia (mającego charakter deklaratywny), którego wydanie jest przewidziane w art. 744 § 3 w zw. z 7541 § 3 K.p.c. oraz w art. 7541 § 3 K.p.c.

Zabezpieczenie alimentów od rodzica a podjęcie pierwszej pracyUchylenie zabezpieczenia alimentów

Z kolei, jeżeli powództwo o alimenty zostanie uwzględnione w całości lub w części prawomocnym wyrokiem (albo uprawomocni się orzeczenie umarzające postępowanie wobec zawarcia przez strony ugody), odpadają przyczyny, dla których dokonano zabezpieczenia. Ochronę prawną zapewnia bowiem uprawnionemu prawomocne orzeczenie sądu (albo ugoda).

Z tego względu ustawodawca przesądził, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo jeżeli sąd inaczej nie postanowi, zabezpieczenie upada po upływie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu (zob. art. 7541 § 1 K.p.c.).

W tym przypadku cel upadku zabezpieczenia jest inny – w okresie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie uprawniony powinien podjąć niezbędne kroki zmierzające do realizacji swego prawa podmiotowego (zaspokojenia zabezpieczonego wcześniej roszczenia), o ile takie kroki są konieczne, tzn. egzekwować kwotę zasądzoną w wyroku (lub wynikającą z ugody).

Jeżeli bowiem dłużnik dobrowolnie nie świadczy, egzekucja staje się naturalną i jedyną drogą uzyskania zaspokojenia roszczenia, które uprzednio było zabezpieczone. Ustawodawca przyjął co do zasady (wyjątek – zob. art. 7541 § 2 K.p.c.

) okres miesięczny za wystarczający do tego, żeby wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie egzekucji, a nie korzystał w dalszym ciągu z zabezpieczenia. W omawianym przypadku wszczęcie egzekucji we wskazanym terminie zapewnia ciągłość w realizacji uprawnień wierzyciela.

Zabezpieczenie alimentów od rodzica a podjęcie pierwszej pracyZabezpieczenie alimentów na dzieci Poznań

Zwrot alimentów

W razie upadku zabezpieczenia na tej podstawie, że żądania nie uwzględniono (prawomocnie odrzucono pozew, oddalano żądanie lub umorzono postępowanie – zob. art. 744 § 1 K.p.c.), obowiązanemu (pozwanemu) przysługuje roszczenie o zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego w postępowaniu zabezpieczającym świadczenia.

Roszczenie to przysługuje także w przypadku uwzględnienia żądania o zasądzenie alimentów w rozmiarze mniejszym niż wynikający z postanowienia o zabezpieczeniu albo za okres krótszy niż od chwili udzielenia zabezpieczenia.

Natomiast w sytuacji, gdy uprawniony otrzyma w trybie zabezpieczenia to, co zostało zasądzone w przyszłym wyroku (albo później ustalone w ugodzie sądowej), nowacyjne zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych doprowadzi do zaspokojenia wierzyciela.

Oznacza to w konsekwencji, że zasądzone w wyroku (albo ustalone w ugodzie sądowej) świadczenie alimentacyjne jest świadczeniem tożsamym z tym, które zostało uzyskane wcześniej na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu nowacyjnym wydanego w oparciu o art. 753 K.p.c.

Zabezpieczenie alimentów od rodzica a podjęcie pierwszej pracySprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Małoletni powód O. N. – reprezentowany przez matkę – wniósł o zasądzenie od pozwanego P. N. alimentów w kwotach po 1500 zł miesięcznie oraz o udzielenie zabezpieczenia, na czas trwania procesu, alimentów w kwocie po 1500 zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu m.in. wskazano, iż: małoletni powód urodził się (…

); po pierwszych urodzinach małoletniego jego rodzice nie byli już razem; koszty związane z utrzymaniem małoletniego powoda opiewają na kwotę około 2400 zł miesięcznie (wyżywienie 400 zł, zakup odzieży 150 zł, środki czystości i chemia domowa 100 zł, opłata za żłobek wraz z wyżywieniem około 1200 zł, zabawki 100zł, rozrywka 100 zł, wizyty lekarskie oraz zakup leków 100 zł, wypoczynek letni 160 zł – miesięcznie oraz udział w 1/2 kosztów utrzymania mieszkania w tym około 100 zł miesięcznie za energię elektryczną); matka małoletniego powoda od 2 stycznia 2018 r. zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na ¼ etatu na stanowisku sprzedawcy i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 525 zł brutto miesięcznie. Ponadto wskazano, iż pozwany zatrudniony jest w firmie polskiej, lecz wyjeżdża na delegacje do Szwecji. Matka małoletniego powoda wskazała również, że pozwany przekazał jej na utrzymanie syna w październiku kwotę 600 zł i kwotę 398 zł za żłobek, w listopadzie i grudniu 2017 r. kwotę 600 zł i kwotę 475 zł za żłobek oraz w styczniu br. kwotę 600 zł.

Zabezpieczenie alimentów na dzieci Poznań

W ocenie Sądu, natomiast brak jest podstaw by zasądzić oczekiwaną przez stronę powodową kwotę zabezpieczenia w wysokości 1500 złotych.

Strona powodowa nie uprawdopodobniła bowiem, że usprawiedliwione koszty związane z utrzymaniem małoletniego powoda opiewają na kwotę 2400 zł miesięcznie.

Podkreślenia wymaga przy tym okoliczność, że do pozwu – poza odpisem aktu USC oraz umową o świadczenie opieki na dzieckiem – nie załączono żadnych dokumentów, które by obrazowały wysokość wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.

Zdaniem Sądu strona powodowa uprawdopodobniła w sposób niedostateczny, iż usprawiedliwione koszty związane z utrzymaniem małoletniego powoda wynoszą tyle, co wskazano w pozwie. Matka małoletniego powoda nie przedstawiła dowodów na poparcie tezy w zakresie kosztów utrzymania dziecka, na które składają się koszty ubrań, wyżywienia, leczenia, zabawek, opłat związanych z rozrywką.

See also:  Gdzie rozwód Niemca z Polką?

Podaną kwotę oparła jedynie na podstawie oszacowania. Rozpoznając wniosek o zabezpieczenie powództwa nie można opierać się jedynie na szacunkach strony powodowej. W konsekwencji nieuprawdopodobnienia wskazanej kwoty, Sąd dokonał samodzielnej oceny potrzeb małoletniego z uwagi na zasady doświadczenia życiowego i określił koszt utrzymania małoletniego na kwotę 1800 złotych miesięcznie.

W tym koszt zakupu odzieży dla dziecka w kwocie 100 złotych miesięcznie, albowiem wydatek ten zasadniczo kształtuje się na takim poziomie. Koszty wyżywienia natomiast powinny oscylować w granicy 250 złotych miesięcznie, bowiem małoletni w żłobku ma zapewnione pełne wyżywienie.

W związku z tym, iż matka małoletniego, oprócz opłaty za prąd w wysokości 100 zł miesięcznie, nie wskazała jakie ponosi wydatki związane z utrzymaniem mieszkania, Sąd ocenił udział małoletniego powoda w ½ wskazanych kosztów, tj. w wysokości 50 zł.

Ponadto w ocenie Sądu średni miesięczny koszt zakupu środków higieny powinien wynosić 100 złotych, z tytułu kosztów leczenia 20 zł miesięcznie i koszt zakupu zabawek i rozrywki 80 zł miesięcznie. Co do kosztów związanych z opłatą za żłobek, Sąd dał wiarę matce małoletniego i ocenił je na kwotę około 1200 zł miesięcznie.

Sąd nie uwzględnił natomiast kosztu wypoczynku letniego, albowiem pojedyncze wydatki nie podlegają zaspokojeniu w ramach obowiązku alimentacyjnego, ten dotyczy bowiem jedynie wydatków ponoszonych cyklicznie, a nie wydatków jednorazowych. Takie jednorazowe wydatki mogą podlegać alimentacji jedynie w ramach incydentalnie zasądzanych kwot, przeznaczanych na konkretne cele.

Zabezpieczenie alimentów od rodzica a podjęcie pierwszej pracy
Zabezpieczenie alimentów od rodzica a podjęcie pierwszej pracy

Jednocześnie należy wskazać, iż przedmiotowa kwota – jako udział pozwanego w kosztach utrzymania małoletniego powoda – może ulec zmianie w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, po przeprowadzeniu stosownego postępowania dowodowego w sprawie. W zakresie przewyższającym kwotę 900 zł alimentów na rzecz małoletniego powoda Sąd oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenie. Postanowienie Sądu Rejonowego – VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 30 listopada 2017 r. VIII RC 103/18

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Jak podwyższyć alimenty na dziecko? Krok po kroku – Paulina Chebel – Kancelaria Adwokacka

Jak podwyższyć alimenty na dziecko?

Krok po kroku 

W razie braku dobrowolnej zapłaty alimentów przez rodzica na dziecko w odpowiedniej wysokości, prawo umożliwia podjęcie odpowiednich kroków prawnych, w tym wystąpienie na drogę postępowania sądowego z powództwem o zasądzenie alimentów.

Wówczas Sąd określa wysokość, termin oraz sposób płatności alimentów na dziecko.

Jednak co jeśli dana ustalona, zasądzona przez Sąd kwota alimentów z biegiem czasu staje się niewystarczająca? Co jeśli w związku z utrzymaniem dziecka, rodzic zmuszony jest ponosić wydatki, które wcześniej nie były konieczne, albo ich wysokość uległa wzrostowi? Czy, kiedy i jak można uzyskać wyższe alimenty na dziecko? Jaka jest procedura i co trzeba wykazać by takie wyższe alimenty na dziecko uzyskać? Nazywam się Paulina Chebel, jestem adwokatem i zapraszam do lektury artykułu na ten temat. 

Kiedy można żądać podwyższenia alimentów?

Podstawą prawną do żądania podwyższenia alimentów jest art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego„.

Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o.

rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Natomiast w oparciu o art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

A zatem by można było żądać zmiany wysokości alimentów – ich podwyższenia zmianie muszą ulec okoliczności, od których zależało ustalenie pierwotnej wysokości alimentów, czyli usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów dziecka czy też zarobkowe i majątkowe możliwości rodziców dziecka. 

Co ważne podstawą powództwa z art. 138 k.r.o. może być tylko zmiana stosunków, która jest późniejsza w stosunku do daty ustalenia pierwotnie wysokości alimentów (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 1981 r., sygn. akt III CRN 21/81). Powództwo o zmianę wyroku w trybie art. 138 k.r.o.

wchodzi w rachubę od chwili zmiany stosunków, nie wcześniej jednak niż po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego alimenty. Sąd bada „zmianę stosunków”, dla stwierdzenia której koniecznym jest ustalenie stosunków pierwotnych.

Nie jest przy tym dopuszczalne żądanie zmiany prawomocnego orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego tylko na tej podstawie, że orzeczenie to zostało wydane w sposób wadliwy, bez należytego wyjaśnienia rzeczywistego stanu faktycznego.

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego z datą uprawomocnienia się orzeczenia pierwotnego doprowadziłoby do naruszenia powagi rzeczy osądzonej (tak wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. akt VI RCa 134/19).

Czyli by skutecznie wystąpić z z powództwem o zmianę wyroku zasądzającego alimenty, tj. z żądaniem podwyższenia alimentów na dziecko, zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb dziecka czy majątkowych i zarobkowych możliwości rodziców musi nastąpić już po uprawomocnieniu się orzeczenia ustalającego pierwotnie alimenty na dziecko. 

Czy jest jakiś okres czasu, po upływie którego można wystąpić z powództwem o podwyższenie alimentów na dziecko?

Nie. Nie ma jakiegoś określonego okresu czasu, po upływie którego strona może wystąpić o podwyższenie alimentów. Wszystko zależy bowiem od okoliczności faktycznych danej sprawy. Czasami już np. po miesiącu od uprawomocnieniu się wyroku o alimenty może pojawić się konieczność ponoszenia nowych kosztów utrzymania dziecka np.

związanych z pojawieniem się choroby u dziecka, które nie zostały uwzględnione przy zakresie i wysokości obowiązku alimentacyjnego ustalonego w orzeczeniu.

Zatem też na pytanie ile razy można zmieniać wysokość ustalonej wysokości alimentów również nie sposób udzielić konkretnej odpowiedzi, gdyż wszystko będzie zależało od danego stanu faktycznego sprawy. 

W postępowaniu o podwyższenie alimentów Sąd orzekający będzie badał czy nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca zmianę pierwotnego orzeczenia regulującego wysokość alimentów. 

Zmiana stosunków, najczęściej będzie polegać na zmianie zakresu czy wysokości usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dziecka, zmianie możliwości majątkowych i zarobkowych rodziców dziecka, tj. istotnych okoliczności z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu. 

Np. 

 • dziecko na czas ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego było zdrowe, a następnie już po uprawomocnieniu się wyroku o alimenty, zaczęło zmagać się ze schorzeniem, co zaczęło generować potrzebę ponoszenia kosztów leczenia
 • dziecko na czas ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego nie chodziło jeszcze do przedszkola, a następnie takie koszty się pojawiły i generują istotne koszty
 • dziecko na czas ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego nie uczęszczało do szkoły, nie było żadnych wydatków z tym związanych, a dopiero później pojawiły się usprawiedliwione koszty związane z korepetycjami dziecka, przygotowaniami do matury, 

Naturalne jest, że z wiekiem dziecka, z upływem czasu zakres jego usprawiedliwionych potrzeb zmienia się, zwiększenie się ulegają dotychczasowe koszty, czy też pojawiają się nowe wydatki związanych z koniecznością zaspokojenia tych usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

 Zgodnie z doświadczeniem życiowym już sam upływ czasu i wiek dziecka, determinuje wzrost kosztów utrzymania, np. inny są koszty wyżywienia, odzieży i obuwia dla dziecka w wieku 5 lat a inne dla dziecka wieku 15 lat.

Wraz z wiekiem dziecka pojawiają się nowe adekwatne do jego wieku usprawiedliwione potrzeby związane z zainteresowaniami dziecka, spędzaniem czasu wolnego, czy edukacją.

Zmianie mogą podlegać również możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego rodzica, od których zależy zakres świadczeń alimentacyjnych.

Możliwości zarobkowe po stronie zobowiązanego do płacenia alimentów rodzica mogą ulec poprawie albo z drugiej strony możliwości zarobkowe rodzica, z którym dziecko mieszka mogą z biegiem czasu ulec pogorszeniu, np.

matka zajmująca się dzieckiem może ulec wypadkowi, stracić pracę, jej możliwości materialne mogą ulec pogorszeniu.  

 • Wreszcie inflacja może być również dodatkowym argumentem w pozwie o podwyższenie alimentów, tym bardziej jeśli alimenty zostały zasądzone kilka lat temu. 
 • Co zrobić by uzyskać wyższe alimenty na dziecko?
 • Pozew o podwyższenie alimentów 
 • By uzyskać wyższe alimenty na dziecko prawo daje możliwość wytoczenia powództwa o podwyższenie alimentów do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego. 
 • Do jakiego Sądu skierować pozew o podwyższenie alimentów?

Powództwo o podwyższenie alimentów można wytoczyć do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania dziecka jako osoby uprawnionej do alimentów albo według miejsce zamieszkania rodzica dziecka, którego pozywamy o podwyższenie alimentów. Tu wyboru dokonuje strona dochodząca wyższych alimentów. 

See also:  Wyjazd matki z dzieckiem do partnera do Niemiec

Zgodnie bowiem z art. 32 k.p.c. powództwo o roszczenie alimentacyjne wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Czy od pozwu o podwyższenie alimentów przy jego wnoszeniu do sądu należy uiścić jakąś opłatę sądową?

Nie, taki pozew o podwyższenie alimentów nie podlega opłacie sądowej. Zgodnie bowiem z art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych „Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych„.

Wniosek o zabezpieczenie wyższych alimentów na czas trwania postępowani w sądzie z powództwa o podwyższenie alimentów

Już w pozwie o podwyższenie alimentów warto złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów w postaci żądania zabezpieczenia na czas trwania postępowania wyższego świadczenia alimentacyjnego niż wynika to z dotychczasowego orzeczenia w przedmiocie alimentów lub umowy o alimenty.

Oczywiście by uzyskać wyższe świadczenia alimentacyjne już w zabezpieczeniu należy bardzo dobrze przygotować uzasadnienie takiego żądania o udzielenie zabezpieczenia alimentów w wyższej wysokości na czas trwania postępowania. Nieprawidłowe uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie alimentów może spowodować, że Sąd oddali taki wniosek o zabezpieczenie.

Oczywiście na takie postanowienie Sąd _____niemniej w tym celu należy podjąć ponownie odpowiednie działania by odnieść rezultat.

Odpowiednie i prawidłowe uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów oraz konieczność wykazania dowodami, że taka zmiana nastąpiła

Pozew o podwyższenie alimentów należy dobrze przygotować i dobrze uzasadnić. Niestety często spotykam się z tym, że taki pozew jest nieprawidłowo napisany, tj. napisany w ten sposób jakby strona występowała o zasądzenie alimentów, a nie o ich podwyższenie. To skutkuje często tym, że Sądy nie udzielają zabezpieczenia na czas trwania postępowania w sądzie.

Prawidłowe przygotowanie pozwu o podwyższenie alimentów pod względem formalnym ale i merytorycznym, w tym prawidłowe przygotowanie uzasadnienia i wniosków dowodowych pozwu jest bardzo istotne z punktu widzenia dalszego postępowania w sądzie.

W uzasadnieniu pozwu należy wykazać jakie koszty uległy zmianie, oraz jakie nowe wydatki się pojawiły w porównaniu do wydatków, jakie zostały określone we wcześniejszym orzeczeniu sądu.

Na poparcie tych twierdzeń strona dochodząca podwyższenia alimentów musi przedstawić odpowiednie wnioski dowodowe o przeprowadzenie konkretnych dowodów na wykazanie faktów potwierdzających ponoszone w pozwie twierdzenia.

W postępowaniu o podwyższenie alimentów Sąd orzekający będzie badał czy nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca zmianę pierwotnego orzeczenia regulującego wysokość alimentów. 

Dobre przygotowanie sprawy o podwyższenie alimentów 

Prawidłowe przygotowanie sprawy o podwyższenie alimentów, prawidłowe skonstruowanie pozwu o podwyższenie alimentów umożliwia uzyskanie wyroku w sprawie korzystnego dla strony.

Niestety często brak przygotowania do sprawy, źle skonstruowany pozew, nieprawidłowo uzasadniony powoduje oddalenie pozwu o podwyższenie alimentów.

 Bowiem Sąd wyda wyrok zasądzający podwyższenie alimentów jeżeli uzna, w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, że nastąpiły okoliczności uzasadniające podwyższenie alimentów ustalonych pierwotnie. Dlatego tak ważny jest dobrze przygotowany pozew, dobre przygotowanie materiału dowodowego.

Zabezpieczenie alimentów od rodzica a podjęcie pierwszej pracy

W razie pytań, pozostaję do Państwa dyspozycji, 

Adwokat Paulina Chebel 

Zabezpieczenie alimentów od rodzica a podjęcie pierwszej pracy

Bezskuteczna egzekucja alimentów

Wyrok zasądzający alimenty to dopiero pierwszy etap do uzyskania pieniędzy potrzebnych do zaspokajania potrzeb dziecka. Samo orzeczenie nie daje gwarancji, że dłużnik alimentacyjny będzie regulował swoje zobowiązania, albo że będzie regulował je na czas. Jak poradzić sobie z rodzicem niepłacącym alimentów ?

Jak uregulować kwestię alimentów?

Co do zasady nie ma obowiązku, aby kwestie alimentów rozstrzygane były przez sądy. W sytuacjach, w których rodzice Zabezpieczenie alimentów od rodzica a podjęcie pierwszej pracysą w stanie się porozumieć, nie ma przeszkód, aby kwestia ta była w ogóle niesformalizowana. W razie takiej potrzeby, rodzice mogą kwestię uregulować na drodze umowy (np. w formie aktu notarialnego), albo też zawrzeć ugodę przed mediatorem lub sądem. Najczęściej jednak – z uwagi na konflikt rodziców – zachodzi konieczność sądowego rozstrzygnięcia co do obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka. Sąd o alimentach orzeka w wyroku.

Wyrok i co dalej?

Problemu nie ma, jeśli rodzic dobrowolnie reguluje swoje zobowiązania. Trudniejsza sytuacja jest, gdy rodzic nie płaci, lub nie robi tego w terminie. W takim przypadku, wyrok to pierwszy krok do zaspokojenia potrzeb dziecka.

Po uzyskaniu wyroku, z pomocą wierzycielowi przychodzi komornik, który prowadzi postępowanie egzekucyjne, zmierzające do wyegzekwowania należnych dziecku kwot.

Rodzic, w celu wszczęcia postępowania, składa wniosek egzekucyjny dołączając do niego tytuł wykonawczy (wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności).

Najgorzej jest jednak w sytuacji, w której rodzic nie tylko nie płaci, ale też podejmuje czynności zmierzające do uniemożliwienia egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Pomysły dłużników na uciekanie przed swoimi zobowiązaniami

Dłużnicy, także i ci alimentacyjni mają sporo pomysłów na uniemożliwianie egzekucji.

Nagle, w trakcie postępowania egzekucyjnego, okazuje się, że dłużnik w zasadzie nie ma żadnego majątku i w ogóle nie ma pracy. Komornik niestety w takich sytuacjach jest bezsilny.

Jeśli w toku postępowania okaże się, że nie ma z czego wyegzekwować należności, komornik może stwierdzić, że egzekucja jest bezskuteczna.

Co można jeszcze zrobić, jeśli komornik nie ma już żadnych możliwości?

To, że komornik nie ma jak wyegzekwować alimentów, nie oznacza, że wierzyciel nie może już nic zrobić. Podjęcie dalszych czynności będzie wymagało od wierzyciela sporej aktywności, ale czasem może się to okazać jedyną opcją na odzyskanie zaległych i bieżących alimentów.

Dla przykładu, wierzyciel może:

Jak zainicjować postępowanie zmierzające do zdyscyplinowania dłużnika?

Osoba uprawniona do alimentów, w przypadku bezskuteczności egzekucji, może złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Wniosek składa się do organu właściwego wierzyciela, którym jest właściwy – ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej – wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Do wniosku dołącza się zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji wraz z informacjami o stanie egzekucji, przyczynach bezskuteczności oraz działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania alimentów. Następnie organ wierzyciela zwraca się do organu dłużnika o podjęcie wobec niego odpowiednich działań.

Administracyjne środki dyscyplinowania dłużnika alimentacyjnego

Sposoby administracyjnego dyscyplinowania dłużnika określone zostały w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, który ma na celu ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika, jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie dziecka.

Od dłużnika odbiera się oświadczenie majątkowe (składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań).

Możliwe skutki dla dłużnika:

 • zobowiązanie do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy
  a po uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych:
 • zatrzymanie prawa jazdy
 • wszczęcie postępowania karnego – art. 209 k.k.
 • przekazanie do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Kiedy dłużnik może być uznany za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?

Dłużnik może być uznany za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeśli:

 • uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:
 • złożenia oświadczenia majątkowego
 • zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy
 • przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, praz interwencyjnych, robót publicznych, udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym, chyba że odmowa wynikała z uzasadnionej przyczyny

Dłużnik nie może zostać uznany za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy płacił w każdym miesiącu co najmniej połowę kwoty zasądzonych alimentów.

Alimenty dla studenta – wyzwanie dla przyszłego prawnika

Studenci prawa zazwyczaj nie narzekają na nadmiar wolnego czasu. Stale nowelizowane akty prawne i opasłe podręczniki to wymagająca lektura.

Jest to jeden z powodów, dla którego nie każdy student prawa jest zainteresowany podejmowaniem zatrudnienia na studiach. Znaczne zaangażowanie w pracę może przełożyć się na brak czasu na naukę.

Gdy tak się dzieje, pojawia się realne ryzyko nienależytego przyswojenia wiedzy koniecznej do zaliczenia egzaminów.

Jak wskazuje student 4 roku prawa, niewielu studentów na studiach dziennych prawa pracuje zarobkowo, co wynika z tego, że jest to niełatwy kierunek studiów. Zwraca uwagę, że mniej niż 20 proc. jego znajomych pracuje. Poza tym ci, którzy pracują, najczęściej nie byliby w stanie utrzymać się za uzyskiwane zarobki.

– Praca na studiach prawniczych to bardziej wolontariat niż świadczenie pracy. Studenci prawa muszą się pogodzić z tym, że będą pracować za bardzo niskie stawki. Mój znajomy pracuje zarobkowo i uzyskuje 200-300 zł. Czy z tego można się utrzymać? – pyta retorycznie.

See also:  Jak w razie rozwodu dokonać podziału domu?

Jeśli student prawa może liczyć na finansowe wsparcie osób najbliższych, raczej nie będzie szukał pracy w pełnym wymiarze godzinowym.

Być może podejmie ją w ograniczonym zakresie, tak by jego obowiązki wobec pracodawcy (zleceniodawcy) nie kolidowały z nauką. Problem jednak powstaje, jeśli osoby mu bliskie odmawiają przekazywania na jego rzecz środków, wskazując, że ich na to nie stać.

Czy wówczas student sam musi zatroszczyć się o ponoszenie kosztów mieszkania, wyżywienia, czesnego, książek, itp.?

Alimenty dla studenta

W przypadku gdy student sam nie jest w stanie się utrzymać i jednocześnie nie otrzymuje wsparcia finansowego od najbliższych, pod jego rozwagę można poddać pozwanie tych osób, na których spoczywa obowiązek alimentacyjny. Zgodnie z art. 133 par. 1 kr.o.

rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. W świetle art. 133 par 2 k.r.o.

rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Czytaj: Alimenty na dziecko – materiał na ugodę>>  

Usprawiedliwione potrzeby studenta

Art. 135 par 1 k.r.o. stanowi, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Jak wskazuje radca prawny Aleksandra Ejsmont, prowadząca Kancelarię Radcowską w Warszawie, w sprawie o alimenty musimy ustalić zakres usprawiedliwionych potrzeb studenta, który ich się domaga.

Zwraca uwagę, że dla ustaleń sądu kluczowe będą więc wydatki związane w szczególności z mieszkaniem, wyżywieniem, edukacją.

– Przykładowo, tu w grę wejdą koszty podręczników, materiałów. Być może należy też uwzględnić koszty zajęć dodatkowych, np. kursów językowych. Wiele osób z nich korzysta, aby zadbać o swoją pozycję na rynku pracy – wskazuje mecenas Aleksandra Ejsmont.

Wyjaśnia, że w pozwie należy opisać ponoszone wydatki, obliczyć je i następnie wykazać. – Wydatki wykazujemy poprzez rachunki – faktury VAT. Paragony nie są miarodajne, gdyż nie dokumentują one osoby, która poniosła określone koszty.

W sprawie istotne mogą być też zeznania – zwraca uwagę mec. Ejsmont. I podkreśla, że przesłanką do zasądzenia alimentów jest wykazanie, że uprawniony nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

W sprawie o alimenty na studenta istotne będzie więc, czy podjął on studia dzienne czy niestacjonarne.

– Obecnie studenci na studiach dziennych mają znacznie ograniczoną możliwość zarobkowania, w szczególności w związku z zakazem handlu w niedzielę. Studenci mają możliwość podjęcia pracy, ale w stopniu ograniczonym.

Inaczej jest jeśli student studiuje zaocznie, gdy zajęcia są prowadzone weekendowo – wskazuje radca prawny Aleksandra Ejsmont.

Podkreśla, że studia prawnicze są bardzo wymagające, co również rzutuje na ograniczoną możliwość pracy.

W ocenie mecenas Ejsmont student powinien dołączyć do pozwu zaświadczenie z dziekanatu lub kopię legitymacji, by wykazać, że studiuje w określonym trybie. Może też dołączyć rozkład zajęć. – Gdyby jego rodzice uważali, że może on sam zadbać o ponoszenie kosztów utrzymania, to oni powinni to wykazać – zaznacza.

Rodzic odmawia alimentów

Adwokat Piotr Jankowski, LL.M. oraz aplikant adwokacka Nikolina Bajan z Kancelarii Adwokackiej Piotra Jankowskiego w Szczecinie wskazują, że sąd wydając wyrok w zakresie wysokości alimentów powinien nie tylko uwzględnić potrzeby dziecka, ale także możliwości finansowe rodzica.

Rodzic co do zasady, każdorazowo może próbować uchylić się od obowiązku alimentacji w powołaniu na trudną sytuację.

Zwracają uwagę, że sam fakt istnienia trudnej sytuacji nie uchyla obowiązku alimentacyjnego i koniecznym jest wszczęcie stosownego postępowania i udowodnienie trudnej sytuacji.

– Zobowiązany może także wnosić o zabezpieczenie powództwa poprzez ograniczenie obowiązku alimentacji na czas trwania postępowania. W takim wypadku musi uprawdopodobnić swoją trudną sytuację oraz to, że w przypadku nie zastosowania zabezpieczenia, mogłoby dojść do powstania szkody w jego majątku – dodają mec. Piotr Jankowski i Nikolina Bajan.

Piotr Jankowski i Nikolina Bajan zwracają uwagę, że w orzecznictwie wskazuje się, że status studenta tylko wtedy uzasadnia otrzymywanie alimentów od rodziców, gdy jego rodzice mogą pokryć wydatki z tym związane. – Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 czerwca 1999 r.

w sprawie III CKN 199/99 (LEX nr 503217) przyjął, że w sytuacji, gdy pełnoletnie dziecko, mając wyuczony zawód, zamierza kontynuować naukę na wyższej uczelni prywatnej, z którą to nauką – obok kosztów utrzymania – łączy się czesne, trzeba uwzględniać okoliczność, czy pozwala na to stopa życiowa rodziców.

Niejednokrotnie jest tak, że rodziców nie stać na to, by ich dorosłe dziecko utrzymywać i zapewnić mu finansowanie edukacji podczas nauki na uczelni wyższej – wskazują Piotr Jankowski i Nikolina Bajan.

Ucz się pilnie, jak Mickiewicz w Wilnie

Jeśli student uczy się wzorowo, zdaje egzaminy w pierwszych terminach, to z pewnością łatwiej będzie mu wykazać zasadność swojego żądania w ewentualnym sporze o alimenty. Czasami jednak sytuacja jest bardziej skomplikowana: student nie zalicza egzaminów, powtarza rok studiów.

Czasami przerwa w nauce i trudności z zaliczeniem egzaminów wynikają z jego trudnej sytuacji osobistej lub zdrowotnej.

Nie należą do rzadkości sytuacje, w których student w toku studiów podejmuje decyzję o zmianie planów i rozpoczyna nowy kierunek studiów, co może nie spotkać się z aplauzem jego najbliższych łożących na jego edukację.

– W orzecznictwie wskazuje się, że słabe wyniki w nauce pełnoletniego dziecka uzasadniają uchylenie obowiązku alimentacyjnego rodziców względem niego. Pogląd ten przedstawił Sąd Najwyższy w wyroku z 12 lutego 1998 r. w sprawie I CKN 499/97 (LEX nr 50545) – podkreślają Piotr Jankowski i Nikolina Bajan.

Ich zdaniem decydującym dla oceny zasadności żądania zasądzenia alimentów może być fakt, w jakim wymiarze czasowym odbywają się zajęcia na uczelni wyższej i ile czasu student poświęca na naukę.

Podkreślają, że sądy stoją na stanowisku, że alimenty nie należą się takiemu studentowi, który z własnej winy nie zalicza egzaminów, a zwłaszcza powtarza kolejne lata studiów, nie przykłada się do nauki ani nie dąży do usamodzielnienia się.

– Rodzice studenta nie są zobowiązani do bezustannego utrzymywania go, a nadto finansowania bez żadnych ograniczeń mimo podejmowanych kolejnych kierunków studiów – wskazują mecenas Piotr Jankowski i Nikolina Bajan.

Radca prawny Aleksandra Ejsmont zaznacza, że pozwani rodzice mogą wskazywać przed sądem, że student nie uczy się pilnie, nie dokłada należytej staranności, by skończyć studia – jest „wiecznym studentem”. To, czy student jest osobą pilną i zdaje egzaminy ma więc znaczenie w sporze.

  – Prowadziłam sprawę o alimenty studenta, choć studiował na innym kierunku studiów. W tym przypadku student zmienił kierunek studiów. W toku sprawy deklarował, że chce skończyć kierunek wybrany jako drugi. Jego zapewnienia przekonały sąd i alimenty zostały zasądzone – wskazuje Aleksandra Ejsmont.

Zaznacza jednak, że sprawy rodzinne nie są szablonowe. Każdą sprawę należy badać odrębnie, gdyż niuanse są istotne.

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Może się też okazać, że to rodzic pozwie studiujące dziecko o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. To od okoliczności danego przypadku będzie zależało, czy powództwo zostanie uwzględnione.

Sąd może dojść do wniosku, że dziecko nie może dalej domagać się alimentów, szczególnie, jeśli pozew wpłynie w momencie, gdy będzie ono kończyło studia. Taka sytuacja miała miejsce w sprawie rozpoznawanej przez Sąd Rejonowy w Legionowie do sygn. akt. III RC 279/13 (LEX nr 1913126).

Sąd rejonowy uwzględnił powództwo w części, ustalając, że w toku postępowania pozwana ukończyła studia prawnicze i podjęła pracę. Z ustaleń wynikało również, że pod koniec studiów pozwana podjęła drugi kierunek studiów oraz studia podyplomowe.

Sąd zaznaczył, że gdy dziecko jest pełnoletnie, kontynuuje naukę w systemie zaocznym oraz na studiach podyplomowych, pracuje na podstawie umowy o pracę, posiada już wyuczony zawód, to nie powinno być nadal utrzymywane przez rodziców.

Leave a Reply

Your email address will not be published.