Zawieszenie władzy rodzicielskiej

 • Dzisiejszy temat to zawieszenie władzy rodzicielskiej. Z artykułu poniżej dowiesz się:
 • – Czym jest władza rodzicielska
 • – Czym jest zawieszenie tej władzy
 • – Kiedy władza rodzicielska może zostać zawieszona
 • – Co się dzieje z władzą rodzicielską kiedy jeden z małżonków wyjeżdża za granicę albo przebywa w więzieniu
 • – O czym nie możesz zapominać.
 • Zapraszam Cię do lektury!

Co to jest władza rodzicielska

W myśl art. 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską rodziców aż do uzyskania pełnoletności.

W dużym skrócie, jeżeli rodzice posiadają pełnię władzy rodzicielskiej nad dzieckiem to mogą podejmować samodzielnie – bez ingerencji sądu – decyzję we wszelkich sprawach dotyczących ich dzieci, tj.: dotyczących wyjazdów zagranicznych, wyboru szkoły, leczenia itp. 

Przy czym, jeżeli rodzic nie może wykonywać z jakiegoś powodu swojej władzy lub wymaga tego dobro dziecka wówczas, potrzebna jest ingerencja sądu.

Wówczas sąd może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zawieszenie władzy rodzicielskiej w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

O zawieszeniu władzy kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi w artykule 110. Brzmi on tak:

Art. 110. [Zawieszenie władzy rodzicielskiej] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

§ 1. W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie.

§ 2. Zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie.

Co to jest zawieszenie władzy rodzicielskiej?

W praktyce zawieszenie władzy rodzicielskiej ma skutki jak pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Albowiem rodzic, którego władza rodzicielska została zawieszona, nie może decydować w sprawach dotyczących dziecka.

Mam on wprawdzie władzę rodzicielską, ale nie może jej w tym czasie wykonywać. Oznacza to, że w trakcie zawieszenia władzy rodzicielskiej nie może podejmować decyzji do jakiej szkoły pójdzie dziecka oraz czy może mieć przeprowadzony dany zabieg medyczny.

W tym czasie drugi rodzic, jeżeli nie została mu ograniczona władza rodzicielska, może podejmować samodzielnie wszelkie decyzje dotyczące dziecka. 

Kiedy władza rodzicielska może zostać zawieszona?

 1. Warunkiem, aby sąd podjął decyzję o zawieszeniu władzy rodzicielskiej jest wykazanie, że po stronie jednego rodziców występuje PRZEMIJAJĄCA PRZESZKODA, która nie pozwala na wykonywanie władzy rodzicielskiej.

 2. Kluczowym słowem jest „przemijająca przeszkoda” ☺ 
 3. Oto konkretne przykłady wraz z orzecznictwem, w jakich przypadkach sąd zawiesza władzę rodzicielską. 

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Wyjazd za granicę jednego z rodziców

 • Długoterminowy pobyt zagranicą rodzica uzasadnia zawieszenie jego władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.
 • Orzecznictwo jest w tym zakresie jednoznaczne.
 • Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 listopada 1999 r., III CKN 483/98:

Decyzje opiekuńcze w stosunku do dziecka powinny być podejmowane sprawnie i bez zakłóceń.

Temu wymogowi nie może sprostać sytuacja, gdy jeden z rodziców przebywa stale za granicą i jest tam mocno zaangażowany w tworzenie nowych podstaw swojej egzystencji.

Współdziałanie rodziców przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej staje się wówczas iluzją; władzę tę wykonuje praktycznie rodzic opiekujący się dziećmi i nie powinno dochodzić do zakłóceń w jej wykonywaniu.

W konsekwencji zawieszenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców umożliwia w przedstawionej sytuacji harmonijne wykonywanie uprawnień rodzicielskich drugiemu z nich (por. art. 94 § 1 zd. drugie kro), a dzieje się to w interesie dziecka.

Pobyt w więzieniu

Na czas pobytu w więzieniu władza rodzicielska osadzonego powinna zostać zawieszona (m.in. WyrokSądu Rejonowego w Legionowie z dnia 4 kwietnia 2017 r. III RC 269/15).

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

O czym nie możesz zapomnieć ????

Sąd orzekając o zawieszeniu władzy rodzicielskiej orzeka w następujący sposób:

zawiesić władze rodzicielską X wobec Y, ur.________w _________, na czas pobytu X w zakładzie karnym

zawiesić władzę rodzicielską X wobec Y, ur.________w _________, na czas pobytu w zagranicą

Tutaj należy zwrócić uwagę w jak ogólny sposób sąd opisuje przyczynę zawieszenia władzy rodzicielskiej. Jak można zauważyć z samej treści postanowienia nikt nie będzie mógł ustalić, kiedy skończy się to zawieszenie władzy.

 1. Wynika to z tego, że nawet jak skończy się pobyt rodzica w zakładzie karnym lub rodzic powróci do Polski na stałe, to nie zostanie z „automatu” odwieszona władza rodzicielska.
 2. Z tego względu należy złożyć wniosek o uchylenie zawieszenia władzy rodzicielskiej.
 3. Jeśli Sąd uzna, że nie ma już podstaw do zawieszenia władzy rodzicielskiej i jego przyczyna ustała, to wyda dopiero postanowienie o uchyleniu zawieszenia, a rodzic będzie miał pełną władzę rodzicielską. 

W swojej praktyce spotkałam się z sytuacją, kiedy ojciec kilkumiesięcznego dziecka wyjechał na 2 lata zagranicę. Po tym czasie powrócił do Polski, ale nigdy nie wystąpił do sądu o uchylenie zawieszenia jego władzy rodzicielskiej.

Do 18-stki dziecka jego władza była zawieszona. 

Przepis art. 110 par. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że zawieszenie zostanie uchylone wówczas, gdy odpadnie jego przyczyna. Nie następuje ono zatem z mocy samego prawa.

Skutek taki wywołuje dopiero orzeczenie sądu opiekuńczego uchylające zawieszenie władzy rodzicielskiej.

Sąd opiekuńczy uchyla zawieszenie władzy rodzicielskiej, gdy nie istnieje już przemijająca przeszkoda, która spowodowała zawieszenie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli jednak sąd opiekuńczy ustali, że wprawdzie dotychczasowa przemijająca przeszkoda ustała, jednak występuje inna, która nie występowała w czasie orzekania o zawieszeniu władzy rodzicielskiej, a dobro dziecka wymaga, aby władza rodzicielska była nadal zawieszona, brak będzie podstaw do uchylenia zawieszenia.

See also:  Roszczenia byłej żony wobec firmy męża

Poza tym wzgląd na dobro dziecka nie może uzasadniać odmowy uchylenia zawieszenia (Fras Mariusz (red.), Habdas Magdalena (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz WKP 2021 komentarz, stan prawny: 1 maja 2021 r.)”.

To tyle na dziś! ????

Zachęcam Cię do skorzystania z konsultacji w mojej kancelarii. Znajdziesz je w TYM miejscu.

 • Pozdrawiam Cię,
 • Aleksandra Przecherska-Baranowska
  adwokat
 • ***
 • ***

Podział majątku w trakcie rozwodu

Chcesz się rozwieść? A może już jesteś w trakcie rozwodu? Masz nadzieję, że w sprawie o rozwód uregulujesz wszystkie sprawy związane z małżeństwem? 

Nic bardziej mylnego. Bardzo często swoim Klientom powtarzam, że rozwód to dopiero początek. Po rozwodzie czeka nas bowiem jeszcze podział majątku.

Jednak nie jest to regułą. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest podział majątku w wyroku rozwodowym. Muszą być jednak spełnione określone … [Czytaj dalej…]

Otagowane jako: Rodzice dzieci władza zawieszenie rodzina opieka dziecko adwokat kancelaria sąd konsultacja prawna Warszawa Praga Wesoła Rembertów Wawer, Władza rodzicielska kodeks rodzinny opieka zawieszenie praw adwokat Warszawa Centrum Mokotów Pruszków Sulejówek

Co to jest zawieszenie władzy rodzicielskiej? | Adwokat Rodacki – Blog

Pisałem już na blogu sporo o pozbawieniu władzy rodzicielskiej, a ostatnio w swojej praktyce natknąłem się na wątek zawieszenia władzy rodzicielskiej. Pomyślałem, że to dobry temat, aby się nim z Tobą podzielić. A zatem dzisiaj krótka piłka – kilka pytań i odpowiedzi na temat zawieszenia władzy rodzicielskiej.

Kiedy może dojść do zawieszenia władzy rodzicielskiej?

Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy powstała przemijająca przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej.

Wówczas Sąd opiekuńczy może z urzędu bądź na wniosek strony orzec o zawieszeniu wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodzica.

Oczywiście zawieszenie może dotyczyć także obojga rodziców jednocześnie, ale wówczas Sąd musi ustalić opiekuna, pod którego pieczą pozostanie dziecko.

Co może być uznane za przemijającą przeszkodę?

Zwykle chodzi tutaj o sytuacje, które uniemożliwiają wykonywanie władzy rodzicielskiej przez pewien czas. Założenie jest bowiem takie, że po ustaniu tej przeszkody, rodzic powróci do wykonywania władzy rodzicielskiej. Najczęściej chyba podawanym przykładem jest choroba rodzica, która wyklucza możliwość podejmowania racjonalnych decyzji zgodnych z dobrem dziecka.

Innym przykładem jest odbywanie przez rodzica kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym.

Jeśli jest to kara stosunkowo krótka, to wówczas zasadne może okazać się właśnie zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej.

Jeśli natomiast taka kara została orzeczona na kilka lat, to można zastanawiać się, czy nie mamy już do czynienia z przeszkodą trwałą. Wówczas należałoby rozważyć możliwość pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej jest też możliwe w przypadku dłuższego wyjazdu zagranicznego rodzica. W takim przypadku także trzeba rozważyć czy jest to raczej przeszkoda przemijająca czy trwała. Warto pamiętać, że Sąd zawsze może, ale wcale nie musi, podjąć decyzji o zawieszeniu wykonywania władzy rodzicielskiej.

Skutki zawieszenia wykonywania władzy rodzicielskiej?

Rodzic, którego wykonywanie władzy rodzicielskiej zostało zawieszone, nie może w tym czasie podejmować istotnych decyzji dotyczących dziecka. Prawa i obowiązki takiego rodzica wprawdzie nadal istnieją, ale ich wykonywanie zostało zawieszone.

Oznacza to, że ten rodzic w trakcie zawieszenia nie może reprezentować dziecka, zarządzać jego majątkiem ani sprawować nad nim osobistej pieczy.

W tym okresie drugi z rodziców, jeśli tylko ma nieograniczoną władzę rodzicielską, może samodzielnie podejmować decyzje dotyczące dziecka.

Czy zawieszenie władzy rodzicielskiej można odwołać?

Wykonywanie władzy rodzicielskiej może zostać przywrócone w każdej chwili, jeśli tylko ustanie przyczyna zawieszenia.

Należy wówczas złożyć wniosek do Sądu o uchylenie zawieszenia wykonywania władzy rodzicielskiej.

Jeśli Sąd uzna, że rzeczywiście nie ma już podstaw do takiego zawieszenia i jego przyczyna ustała, to wyda orzeczenie o uchyleniu zawieszenia, a rodzic odzyska wówczas pełną władzę rodzicielską.

 • ***
 • Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.
 • tel: 693 253 807
 • e-mail: [email protected]

Podobne artykuły:

Ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej Łódź – BGB

Sąd opiekuńczy może ograniczyć władzę rodzicielską jeżeli dobro dziecka jest zagrożone.

W jaki sposób sąd może ograniczyć władzę rodzicielską?

Sąd opiekuńczy, ograniczając władzę rodzicielską, może w szczególności:

 1. zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinnie inną stosową pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;
 2. określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun, tj.:
  – uzyskiwanie zezwolenia sądu opiekuńczego we wszystkich ważniejszych prawach, które dotyczą osoby lub majątku dziecka;
  – złożenie do depozytu kosztowności, papierów wartościowych i innych dokumentów należących do dziecka, złożenie gotówki należącej do dziecka w instytucji bakowej;
  – sprawowanie przez sąd opiekuńczy stałego nadzoru nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej, polegające na zaznajomieniu się na bieżąco z ich działalnością, udzielaniu im wskazówek i poleceń, żądaniu dokumentów związanych z jej sprawowaniem;

  – składanie okresowych sprawozdań dotyczących dziecka oraz rachunków z zarządu jego majątkiem;

 3. poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
 4. skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;
 5. zarządzić umieszczenie małoletniego:
  – w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej, albo
  – powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, albo

  – zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

 6. powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi.
See also:  Chcę rozwieść się zgodnie i z klasą

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Kiedy sąd może zawiesić władzę rodzicielską?

Sąd opiekuńczy może orzec o zawieszeniu władzy rodzicielskiej w przypadku wystąpienia przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu.

Musi być ona tego rodzaju, że rodzice nie mogą się jej przeciwstawić i jest z reguły niezawiniona.

Istota zawieszenia władzy rodzicielskiej polega na tym, że takie orzeczenie nie pozbawia wprawdzie rodziców tej władzy, ale nie mogą oni jej wykonywać.

Czy zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej może być uchylone?

Zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie. Natomiast samo odpadnięcie przyczyny zawieszenia władzy rodzicielskiej nie powoduje jej odżycia ex lege, skutek taki wywiera dopiero orzeczenie o uchyleniu zawieszenia.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Kiedy sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej?

Sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej w przypadku, gdy:

 1. władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody, albo
 2. jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej, lub
 3. w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka;
 4. rodzicie trwale nie interesują się dzieckiem.

Czy władza rodzicielska może być przywrócona?

W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.

Informujemy, że od dnia 31 lipca 2018 r. prowadzimy sprawy o ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej również w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 16 A lokal 5 (II piętro).
Poniedziałek – Piątek: 08:00 – 20:00

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zawieszenie władzy rodzicielskiej stanowi jedną z podstawowych form ingerencji (poza pozbawieniem i ograniczeniem władzy rodzicielskiej) sądów w prawa i obowiązki rodziców względem ich małoletnich dzieci. Jednak by mogło dojść do zawieszenia władzy rodzicielskiej muszą zostać spełnione określone warunki.

Przemijająca a trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, jakie są różnice?

Przemijająca przeszkoda jest jedyną przesłanką zawieszenia władzy rodzicielskiej, natomiast trwała przeszkoda stanowi przyczynę pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Zasadniczą kwestią różniącą oba pojęcia stanowi odpowiedź na pytanie: czy po ustaniu przeszkody istnieje możliwość powrotu do życia rodzinnego, relacji sprzed zaistnienia przeszkody. Jeśli taka możliwość nie istnieje np.

dziecko dorosło, przeszkodę kwalifikuje się jako trwałą.

Kto ocenia trwałość przeszkody?

Trwałość przeszkody jest każdorazowo oceniana przez sąd w oparciu o całokształt materiału dowodowego z uwzględnieniem dobra dziecka.

W przypadku zawieszenia przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej musi być przemijająca.

Czym jest przemijająca przeszkoda?

Oznacza to, że istnieje możliwość przewidzenia mniej więcej czasu, w którym przeszkoda w sprawowaniu władzy rodzicielskiej powinna ustąpić.

Nie ma znaczenia źródło przyczyny, liczy się jedynie to czy istnieje jakakolwiek szansa na jej ustanie.

Zazwyczaj przyczyna tkwi w jednym, bądź obojgu rodziców, jednak zdarzają się przypadki, w których źródłem stanowi dziecko czy też jego zachowanie.

Ustalenie czy dana przyczyna jest przemijająca to po prostu udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy w dającym się przewidzieć czasie ustanie okoliczność uniemożliwiająca wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli odpowiedź brzmi tak, to została spełniona przesłanka z art. 110 kro.

Zawinienie przeszkody czy ma znaczenie?

Przy ocenienie istnienia bądź też nie, przesłanek o zawieszeniu nie bierze się pod uwagę zawinienia ani jego stopnia.

Bez znaczenia dla zastosowania zawieszenia władzy rodzicielskiej jest fakt pozostawania jednego z rodziców w zakładzie karnym. W takim przypadku, oczywiście z perspektywy zawieszenia, istotne jest tylko to, że rodzic, w przemijającym okresie nie jest w stanie wykonywać władzy rodzicielskiej.

Czy sąd stwierdzając przemijającą przeszkodę w wykonaniu władzy rodzicielskiej zawsze podejmie decyzję o jej zawieszeniu?

Sąd posiada uprawnienia do zawieszenia władzy rodzicielskiej, jednak nie ma obowiązku ich stosować, nawet jeśli zaistnieje taka przesłanka.

W przepisie (tj. w art. 110 kro) dotyczącym tego trybu jest słowo: ,,może”, co w języku prawnym oznacza, fakultatywne uprawnienie, posiadanie władzy do podjęcia jakiejś decyzji, a nie obligatoryjny obowiązek podjęcia jakiegoś rozstrzygnięcia.

Oceniając sprawę za każdym razem będzie brany pod uwagę interes i dobro małoletniego dziecka. Warto również zwrócić uwagę, że jeśli przemijająca przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej dotyczy wyłącznie jednego z małżonków stosowanie zawieszenia w stosunku do drugiego z małżonków jest działaniem budzącym wątpliwości.

Ustąpienie trwałej przeszkody, co dalej?

Po ustąpieniu przeszkody jest możliwość ubiegania się o uchylenie zawieszenia władzy rodzicielskiej. Tryb postępowania w sprawie zawieszenia i uchylenia władzy rodzicielskiej jest taki sam.

Konieczne jest złożenie wniosku do sądu o uchylenie postanowienia o zawieszeniu władzy rodzicielskiej. Sam fakt, że przeszkoda ustała nie oznacza, że z mocy prawa władza rodzicielska wróciła do rodzica bądź rodziców.

See also:  Wyjazd dziecka za granicę z matką mimo sprzeciwu ojca

Skutki zawieszenia władzy rodzicielskiej, różnice z pozbawieniem władzy rodzicielskiej

Skutki zawieszenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej są w zasadzie te same, bowiem powodują ustanie władzy rodzicielskiej i ustanowienie opiekuna prawnego dla dziecka. Jednak w przypadku zawieszenia władzy rodzicielskiej nie jest możliwe orzeczenie przysposobienia (przy pozbawieniu nie ma takich ograniczeń).

Wyjazd rodzica/rodziców zagranicę a zawieszenie władzy rodzicielskiej

W przypadku, gdy jeden z rodziców, bądź oboje wyjechali na przemijający okres zagranicę teoretycznie zaistniały przesłanki do zawieszenia władzy rodzicielskiej. Jeśli jednak rodzic, bądź rodzicie zostawili dziecko pod opieką osoby godnej zaufania, to nie ma obaw, że sąd orzeknie o zawieszeniu władzy rodzicielskiej.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym sąd ma uprawnienia do wydania stosownego postanowienia, jednak za każdym razem przed jego wydaniem zostaną zbadane wszelkie okoliczności sprawy.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym

Obecnie obowiązujące przepisy nie ograniczają kompetencji sądu orzekającego w sprawie o rozwód. Z tego względu istnieje możliwość by określić także kwestię władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym.

Oznacza to, że wyrok rozwodowy może również rozstrzygać kwestię zawieszenia władzy rodzicielskiej, oczywiście po zaistnieniu przesłanek i analizie konkretnego przypadku.

Jeśli dziecko będzie stale przebywało u jednego z rodziców nie stanowi to podstawy do zawieszania władzy rodzicielskiej. Zwykle w wyrokach rozwodowych, jeśli nie występują szczególne okoliczności, sądy nie orzekają o zawieszeniu czy pozbawieniu władzy rodzicielskiej.

Warto mieć na uwadze, że przemijająca przeszkoda nie dotyczy sytuacji, gdy dziecko stale przebywa u drugiego rodzica.

Zawieszenie a pozbawienie władzy rodzicielskiej podstawowe różnice i podobieństwa

 • Pozbawienie opiera się na występowaniu przesłanek w postaci:
 • -trwałej przeszkody,
 • -nadużywania władzy rodzicielskiej;
 • -rażącego zaniedbywania obowiązków względem dziecka.
 • Natomiast w przypadku zawieszenia konieczne jest wystąpienie wyłącznie przemijającej przeszkody.
l.p. zawieszenie pozbawienie
przesłanki przemijająca przeszkoda w wykonywaniu władzy trwała przeszkoda, nadużywanie władzy rodzicielskiej, rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka
możliwość zmiany orzeczenia tak, po ustąpieniu przesłanek tak, po ustąpieniu przesłanek
jeśli sąd stwierdzi zaistnienie przesłanek może zawiesić władzę rodzicielską obligatoryjnie pozbawi władzy rodzicielskiej
tryb wszczęcia postępowania na wniosek, lub z urzędu na wniosek lub z urzędu

porównanie podstawowych podobieństw i różnic pozbawienia i zawieszenia władzy rodzicielskiej

Podstawa prawna

§ 1. W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie.

§ 2. Zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie.

art. 110 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Inne artykuły

 1. –czym jest inicjatywa dowodowa?
 2. –wniosek o zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem?
 3. –tajemnica adwokacka;
 4. –jak zachowywać się w sądzie?
 5. –przerwa w odbywaniu kary
 6. –bigamia jako podstawa do unieważnienia małżeństwa;

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Jedną z form ingerencji sądu w sferę władzy rodzicielskiej jest jej zawieszenie.

Istota zawieszenia władzy rodzicielskiej polega na tym, że wynikające z niej prawa i obowiązki rodzica nie przestają wprawdzie istnieć, jednakże przez pewien czas nie mogą być wykonywane.

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie. W przypadku takiego orzeczenia władza rodzicielska nie wygasa, ale przez pewien czas nie może być wykonywana.

Po ustaniu przyczyny zawieszenia władzy rodzicielskiej, po stosownym orzeczeniu sądu rodzic odzyskuje pełnię praw władzy rodzicielskiej, co jest jednoznaczne z decydowaniem o losach dziecka. Główną przesłanką zawieszenia władzy rodzicielskiej jest przemijająca przeszkoda w jej wykonywaniu.

Nawet czasowa przerwa w wykonywaniu władzy rodzicielskiej nie powoduje automatycznego zawieszenia władzy rodzicielskiej. Ocena, czy przeszkoda ma charakter przemijający, zależy od przewidywanego czasu jej trwania, który nie może być zbyt odległy. Jeżeli przeszkoda ma trwać wiele lat, np.

skazanie na wieloletnią karę pozbawienia wolności, należy uznać, że ma ona trwały charakter.

Obiektywna ocena przesłanek zawieszenia władzy rodzicielskiej dokonywana jest przez sąd, musi być podyktowana dobrem dziecka i wszechstronną oceną całokształtu okoliczności sprawy. Przykładowo zawieszenie nie będzie celowe wówczas, gdy rodzice wyjechali za granicę, pozostawiając dziecko u dziadków godnych zaufania, a nie zachodzi pilna potrzeba załatwienia konkretnej sprawy dziecka.

Zastrzeżenia do zawieszenia władzy rodzicielskiej

Mimo zawieszenia władzy rodzicielskiej władza ta – odmiennie niż w wypadku jej pozbawienia – nadal istnieje, z tym zastrzeżeniem, że rodzice są wyłączeni od jej sprawowania, co powoduje, że w razie zawieszenia władzy obojga rodziców ustanawia się dla dziecka opiekę.

Sąd opiekuńczy zawieszając władzę rodzicielską, rozpatruje każdy przypadek indywidualnie.

Sąd ocenia, w szczególności, czy przeszkoda ma charakter przemijający, czy dotyczy tylko jednego, czy też obojga rodziców oraz czy dobro dziecka w konkretnym przypadku wymaga zastosowania takiego rozwiązania i ustanowienia dla dziecka opiekuna prawnego.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej jest więc czynnością fakultatywną, a nie obligatoryjną i zależy wyłącznie od uznania sądu. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o zawieszenie władzy rodzicielskiej jest sąd opiekuńczy-sąd rejonowy właściwy z uwagi na miejsce zamieszkania lub pobytu dziecka.

Postanowienie o zawieszeniu władzy rodzicielskiej może być wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Dotyczy to również uchylenia postanowienia którego przedmiotem jest zawieszenie władzy rodzicielskiej. O zawieszeniu władzy rodzicielskiej może orzec także sąd w wyroku orzekającym rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej nie daje podstaw do wydania orzeczenia o przysposobieniu dziecka.

Więcej o władzy rodzicielskiej przeczytasz tutaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published.