Alimenty zasądzone od dziadków mimo braku zaległości

Na stronie można znaleźć najważniejsze informacje o alimentach – głównie na dziecko, chociaż nie tylko. Jeżeli zatem ktoś z Państwa chciałby zatem zapoznać się z poradami na temat alimentów, to jak najbardziej warto zapoznać się z artykułami. W przypadku zainteresowania usługami prawniczymi, zapraszamy do kontaktu – na pewno Państwu pomożemy w znalezieniu pomocy.

Czym są alimenty?

W polskim prawie funkcjonuje pojęcie „obowiązek alimentacyjny”, które oznacza konieczność dostarczenia środków utrzymania określonym osobom i w określonych sytuacjach.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy definiuje dwa główne rodzaje zobowiązań tego typu, mianowicie rodziców wobec dzieci oraz współmałżonków wobec siebie nawzajem.

Ponadto obowiązek alimentacyjny może dotyczyć dzieci w stosunku do rodziców oraz wzajemny rodzeństwa.

Alimenty na dzieci

Alimenty zasądzone od dziadków mimo braku zaległościW praktyce najczęściej mamy do czynienia z rodzajem świadczeń, jakimi są alimenty na dzieci. W normalnej sytuacji, kiedy dzieci wychowywane są przez oboje rodziców, wszelkie koszty utrzymania i wychowania małoletnich dzieci rodzice ponoszą wspólnie. Natomiast w sytuacji separacji czy rozwodu dzieci pozostają z reguły przy jednym z małżonków, który je utrzymuje, z kolei na drugim ciąży obowiązek partycypowania w kosztach poprzez świadczenie alimentacyjne. W przypadku rozwodu czy przeprowadzanej na drodze sądowej separacji, sąd musi rozstrzygnąć kwestię władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i najczęściej także w tym trybie orzeka o przyznaniu alimentów.

Wysokość świadczeń alimentacyjnych

Jeśli chodzi o wysokość świadczeń, to jest ona uwarunkowana funkcjonującą w polskim prawie generalną przesłanką, mówiącą, że dziecko ma prawo do poziomu życia zbliżonego do poziomu życia rodziców, co oczywiście nie oznacza, że dobrze sytuowany ojciec dziecka ma obowiązek płacić alimenty na dziecko w wysokości równej jego dochodom, ale jedynie zapewnić podobny status materialny.

Z kolei ani niskie dochody, ani status osoby bezrobotnej nie stanowią podstawy do zwolnienia z płacenia alimentów na małoletnie dzieci. Wysokość alimentów może podlegać zmianie, nie jest bowiem ustalona raz na zawsze. Wraz ze zmianą potrzeb dziecka można wystąpić o podwyższenie ich wysokości, a w przypadku znaczącego pogorszenia się poziomu życia świadczącego alimenty, o ich obniżenie.

Alimenty od dziadków

W wyjątkowych przypadkach, kiedy nie sposób wyegzekwować należnych na dzieci świadczeń pieniężnych od rodziców, można ubiegać się o alimenty od dziadków.

Dotyczy to jednak określonych sytuacji i jest zawsze dość trudne i moralnie problematyczne, ponieważ nieczęsto starsi ludzie dysponują znaczącymi rezerwami finansowymi.

Świadczenia alimentacyjne ze strony dziadków spotyka się w przypadku śmierci rodziców dzieci lub niemożności uzyskania alimentów od rodzica, na przykład kiedy w żaden sposób nie może on zarobkować, czy w ogóle kiedy zobowiązani do tego w pierwszej kolejności rodzice nie są w stanie utrzymać dziecka.

Jeśli ani rodzice, ani dziadkowie nie mają możliwości utrzymania dziecka, obowiązek alimentacyjny spada na rodzeństwo dziecka. I dziadkowie, i rodzeństwo wykonujący obowiązek alimentacyjny za rodzica, mają też prawo do dochodzenia zwrotu wypłaconych pieniędzy od osoby, za którą płacili, w trybie tak zwanego roszczenia regresowego.

Egzekucja komornicza alimentów

Alimenty zasądzone od dziadków mimo braku zaległościDość często zdarza się, że mimo zasądzonych od jednego z rodziców alimentów, drugi nie może się ich doczekać. Należy wtedy wszcząć procedurę egzekucji komorniczej składając stosowny wniosek i dołączając do niego orzeczenie sądu dotyczące obowiązku świadczeń na rzecz dziecka. Jeżeli egzekucja nie okaże się skuteczna, można wystąpić o alimenty z funduszu alimentacyjnego. Jednak przyznanie prawa do świadczeń z tegoż funduszu jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Jak zwiększyć wysokość alimentów?

Ustalony pierwotnie poziom świadczenia alimentacyjnego może ulegać zmianom. O wyższe alimenty można się starać, jeśli na przykład wzrosły koszty utrzymania dziecka.

Możemy wystąpić o zmianę wysokości świadczenia, gdy w związku z rozpoczęciem nauki ponosimy większe wydatki na podręczniki, bądź w związku z chorobą dziecka pojawia się konieczność zakupu leków, rehabilitacji, specjalnej diety itd.

Orzekając o wysokości świadczenia sąd bierze pod uwagę z jednej strony usprawiedliwione potrzeby dziecka, z drugiej możliwości zarobkowe czy majątkowe rodzica. Tak więc to, że wraz z wiekiem rosną potrzeby dziecka, jest czymś naturalnym.

Z linii orzecznictwa wynika również, że o wyższe alimenty można wystąpić, gdy sytuacja materialna rodzica świadczącego alimenty uległa znaczącej poprawie. W jednym i drugim przypadku należy złożyć wniosek do sądu załączając stosowne dokumenty jako uzasadnienie wniosku.

Jak odzyskać zaległe alimenty?

Pierwszym krokiem powinno być złożenie wniosku o egzekucję komorniczą, do którego dołączamy orzeczenie sądu dotyczące przyznania alimentów.

Jeśli posiadamy stosowne informacje, dobrym rozwiązaniem jest skierowanie wniosku o egzekucję bezpośrednio do pracodawcy dłużnika, jest on bowiem zobowiązany do potrącania alimentów z pensji dłużnika.

Jeśli egzekucja komornicza okaże się bezskuteczna, należy wystąpić do organu samorządowego o tak zwaną egzekucję administracyjną, gmina ma bowiem dodatkowe możliwości w postaci różnych środków nacisku na dłużnika, na przykład zatrzymania prawa jazdy, przekazania danych do Biura Informacji Gospodarczej, czy złożenia wniosku do prokuratury o popełnienie przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacji. Jeśli mimo wszystko działania te nie przyniosą rezultatów, mamy prawo ubiegać się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego.

Czy alimenty ulegają przedawnieniu? Wszystko na temat alimentów i długu alimentacyjnego

Zadłużenie alimentacyjne Polaków jest ogromne – jak wynikało z raportu ERIF BIG SA na koniec II kwartału 2019 roku, zadłużenie alimentacyjne Polaków wynosiło 12,4 mld zł. Jak wygląda kwestia przedawnienia alimentów na dziecko? Jak jest dokonywana windykacja alimentów? Czy posiadanie zadłużenia alimentacyjnego wyklucza możliwość wzięcia pożyczki?

Alimenty to obligatoryjne, regularne świadczenia płacone na rzecz członków rodziny. W najczęstszych przypadkach mają one na celu dostarczenie im środków utrzymania, a w razie potrzeby także wychowania.

Obowiązek alimentacyjny związany może być z pokrewieństwem, powinowactwem czy małżeństwem. W najszerszym zakresie obowiązek alimentacyjny dotyczy rodziców wobec dzieci. Dziecko ma prawo do życia na tym samym poziomie co rodzice.

W przypadku innego rodzaju obowiązków alimentacyjnych, np. małżonków po rozwodzie czy wobec rodzeństwa albo dziadków, uprawnionymi do świadczeń są jedynie osoby żyjące w niedostatku.

Tymczasem rodzice muszą dokonywać świadczeń alimentacyjnych na dziecko, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, chyba że dochody z majątku pozwalają na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania.

Alimenty zasądzone od dziadków mimo braku zaległości

Obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony żadnym terminem, mimo iż powszechnie uważa się, że trwa do 18. lub 25. roku życia, jeśli dziecko podejmuje naukę w systemie dziennym w szkole publicznej.

Sąd Najwyższy potwierdził jednak wyrokiem, że obowiązek alimentacyjny nie jest związany ze stopniem wykształcenia i trudno oczekiwać, by zaraz po osiągnięciu pełnoletniości dziecko było w stanie pracować i generować wystarczające dochody.

Obwiązek alimentacyjny ustaje zatem, gdy dziecko jest już w stanie samodzielnie się utrzymać, a także w przypadku innych przesłanek z ustawy (patrz niżej paragraf 3 art. 133 K.r.o.) Do 18.

roku życia środki są płacone drugiemu z rodziców, potem otrzymuje je bezpośrednio dziecko. W przypadku dziecka niepełnosprawnego obowiązek alimentacyjny nie wygasa nigdy.

Podstawą prawną regulującą zasady świadczeń alimentacyjnych oraz ich zakres jest ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.), a konkretnie obowiązek alimentacyjny opisany jest w Dziale III – Obowiązek alimentacyjny (odpowiednio art. 128 do art. 144). Tam w art. 133 zapisane jest, że:

§1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Oraz że:

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Przedawnienie alimentów

Czy jest możliwe przedawnienie alimentów? Jak najbardziej. Zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do przedawnienia roszczeń alimentacyjnych, istnieją jednak wyjątki od reguły.

Inaczej wygląda też bieg przedawnienia alimentów zasądzonych wyrokiem czy przedawnienia długu alimentacyjnego z tytułu umowy alimentacyjnej a przedawnienia alimentów z funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 137 § 1 K.r.o. roszczenia o świadczenia alimentacyjne ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech. W praktyce oznacza to, że dochodzić można alimentów zasądzonych orzeczeniem sądu lub zgodnych z ugodą alimentacyjną za okres ostatnich trzech lat, jeśli nie były one płacone.

Od tej zasady jest jeden wyjątek – w czasie trwania władzy rodzicielskiej bieg przedawnienia nie może się rozpocząć, lub ulega zawieszaniu w kwestii wcześniejszych roszczeń wobec rodziców, które przysługują dzieciom.

W przypadku, gdy alimenty przysługują małoletniemu dziecku od rodzica, który posiada władzę rodzicielską, to bieg przedawnienia nie zaczyna się do momentu osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia.

Ponadto, warto mieć na uwadze, że rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego powoduje przerwanie trzyletniego biegu przedawnienia alimentów. Zatem dopóki egzekucja długu jest w toku, przedawnienie alimentów stwierdzonych wyrokiem albo ustalonych umową nie biegnie.

Inaczej wygląda kwestia przedawnienia długu wobec funduszu alimentacyjnego. Wedle przepisów z art.

27 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik jest zobowiązany do zwrotu należności za wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej właściwemu organowi, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Takie roszczenie nie ulega nigdy przedawnieniu – nieważne, ile lat minęło, egzekucja długu będzie prowadzona do skutku i nie dojdzie do przedawnienia roszczeń funduszu alimentacyjnego.

Windykacja zaległych alimentów

Windykacja zaległych alimentów odbywa się po uzyskaniu tytułu wykonawczego – może to być wyrok sądu lub ugoda z klauzulą wykonalności. Tytuł egzekucyjny zasądzający alimenty ma klauzulę wykonalności z urzędu. Nie ma potrzeby czekania na jego uprawomocnienie.

Wszczęcie egzekucji rozpoczyna się na wniosek wierzyciela.

Przy czym we wniosku nie trzeba wskazywać sposobu egzekucji lub majątku dłużnika, który ma zostać poddany egzekucji, bowiem w takiej sytuacji uznaje się, że wniosek dotyczy wszelkich sposobów egzekucji poza egzekucją nieruchomości.

Komornik musi ustalić w drodze dochodzenia zarobki i stan majątkowy dłużnika oraz jego miejsce zamieszkania, przy czym takie dochodzenie jest przeprowadzone okresowo w odstępach nie dłuższych niż pół roku. Jeśli egzekucja roszczeń alimentacyjnych nie przynosi skutku, można złożyć do prokuratora wniosek o pociągnięcie dłużnika do odpowiedzialności karnej za złośliwe uchylanie się od alimentów.

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny zbiegł za granicę albo ukrywa się, wierzyciel ma prawo zgłosić się po wypłatę środków z Funduszu Alimentacyjnego, pod warunkiem, że:

 • dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł
See also:  Jak mieć kontakt z dzieckiem?

oraz:

lub

 • dziecko uczy się i nie ukończyło 25. roku życia

lub

 • dziecko jest niepełnosprawne – bez względu na wiek.

Z funduszu alimentacyjnego można otrzymać maksymalnie 500 zł miesięcznie. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany zwrócić całą kwotę wraz z odsetkami.

Dług alimentacyjny a zdolność kredytowa dłużnika

Komornik ma jeszcze jeden sposób na zmotywowanie dłużnika do zapłaty środków – jeśli zaległość jest za okres powyżej 6 miesięcy, to z urzędu składa on wniosek o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Dłużnik alimentacyjny może też trafić do bazy ERIF BIG SA. Oznacza to, że w razie złożenia wniosku o kredyt, dłużnik alimentacyjny może nie mieć wielkich szans na jego uzyskanie – zwłaszcza, gdy prowadzona jest już egzekucja komornicza z tytułu roszczeń alimentacyjnych.

Co więcej, dług alimentacyjny ma pierwszeństwo przed innymi długami, zatem gdyby bank lub inny pożyczkodawca będzie próbował odzyskać środki z tytułu niepłaconych zobowiązań, to będzie musiał ustąpić egzekucji z tytułu długu komorniczego.

Dlatego pożyczkodawcy często odmawiają kredytów osobom z długiem alimentacyjnym.

Jak sprawdzić swój dług alimentacyjny?

Aby sprawdzić dług alimentacyjny należy zarejestrować się i aktywować konto w serwisie ERIF BIG – infoKonsument.pl, w którym można wygenerować raport na swój temat zawierający informacje gospodarcze. Jeśli dłużnik został wpisany do rejestru, to w raporcie będą widniały aktualne informacje o długu.

W przypadku braku wpisu, jedyną metodą jest samodzielne wyliczenie długu za okres niepłacenia zasądzonych odsetek, ewentualnie sięgnięcie do akt egzekucji komorniczej, jeśli została wszczęta.

Gdy wierzycielem jest Fundusz Alimentacyjny, wtedy o dług trzeba zapytać w urzędzie – Ośrodku Pomocy Społecznej właściwemu dla miejsca zamieszkania uprawnionych do świadczeń dzieci.

Przedawnienie alimentów co do zasady następuje po 3 latach, jednak są od tego wyjątki – przedawnienie alimentów u komornika, gdy egzekucja jest w toku, zostanie zawieszone, zaś długi wobec Fundusz Alimentacyjnego nigdy nie ulegają przedawnieniu.

Alimenty od dziadków na dziecko

Co w sytuacji, kiedy rodzic uchyla się płacenia alimentów albo nie ma możliwości uzyskania ich od niego? Czy wówczas sąd może orzec wyegzekwowanie alimenty od kogoś innego? Okazuje się, że tak! Dowiedz się, czym są alimenty od dziadków dziecka i jakie istnieją formalne możliwości ich uzyskania.

Obowiązek alimentacyjny

Każdego rodzica obciąża obowiązek alimentacyjny względem dziecka, tj. obowiązek dostarczania dziecku środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Przez obowiązek alimentacyjny rozumie się nie tylko świadczenia pieniężne na rzecz dziecka, ale również szeroko rozumiane wychowanie i opiekę nad dzieckiem.

W wielu przypadkach zdarza się, że niemożliwe jest wyegzekwowanie alimentów zasądzonych dla dziecka od rodzica i nawet po wszczęciu postępowania egzekucyjnego komornik umarza egzekucję z powodu jej bezskuteczności.

Alimenty od dziadków na dziecko, zamiast od rodziców

Choć kilka lat temu zmieniono znamiona przestępstwa niealimentacji i obecnie zapada znacznie więcej wyroków skazujących za zawinione niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego względem dzieci, to wielu rodziców nadal uchyla się od tego obowiązku. Jeśli taki rodzic nie pracuje, nie osiąga żadnych dochodów, ani nie posiada majątku pozwalającego mu na zadośćuczynienie swojemu obowiązkowi alimentacyjnemu względem dziecka, to wówczas może istnieć szansa na uzyskanie alimentów od dziadków dziecka.

Alimenty od dziadków, czyli kiedy dziadkowie muszą płacić na dziecko ?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Alimenty od dziadków, kiedy dziecko jest małoletnie i gdy rodzic nie jest w stanie spełnić swojego obowiązku

Jeśli chodzi o dzieci małoletnie, to obowiązek alimentacyjny względem nich przechodzi z rodziców na ich dziadków. Zatem obowiązek alimentacyjny ciążący na rodzicach przechodzi na dziadków przede wszystkim w przypadku śmierci rodzica.

Jeśli zaś rodzice dziecka żyją, to sąd każdorazowo szczegółowo bada, czy dziecko posiada usprawiedliwione, ale niezaspokojone potrzeby oraz czy i dlaczego rodzic nie jest w stanie w pełni ich zaspokoić.

Należy zaznaczyć, że brak zatrudnienia i osiągania stałych dochodów przez rodziców nie oznacza automatycznie, iż nie są w stanie oni uczynić zadość swojemu obowiązkowi alimentacyjnemu względem swojego dziecka i tym samym zobowiązani stają się dziadkowie.

Decydujące jest bowiem to, czy rodzice dysponują wystarczającym majątkiem.

Jeśli zatem rodzic nie pracuje albo wprawdzie pracuje, ale nie osiąga stałych dochodów, to wcale nie jest to równoznaczne z niemożliwością spełniania świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, jeśli okaże się, że posiada on majątek, który pozwala na pokrycie tych świadczeń.

Obowiązek alimentacyjny względem dziecka przechodzi na dziadków wtedy, gdy żadne z rodziców nie jest w stanie w pełni wypełniać swojego obowiązku. A więc obowiązek ten może przejść na dziadków w sytuacji, gdy np. ojciec nie spełnia swojego obowiązku alimentacyjnego w ogóle, a matka spełnia tylko częściowo – wówczas ta niezaspokojona część przechodzi na dziadków.

Alimenty od dziadków mają mają charakter posiłkowy i uzupełniający

Obowiązek alimentacyjny dziadków względem dziecka może się zaktualizować również wtedy, gdy rodzice pomimo swoich wysiłków, nie są w stanie zaspokoić wszystkich usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

Jak wynika bowiem z orzecznictwa Sądu Najwyższego, zobowiązani w dalszej kolejności mają obowiązek świadczyć w granicach potrzeb nie zaspokojonych przez zobowiązanych w pierwszej kolejności. Wynika to przede wszystkim z tego, że obowiązek alimentacyjny dziadków względem dziecka ma charakter posiłkowy i uzupełniający.

Jeśli więc rodzice, z przyczyn przez siebie zawinionych, nie spełniają swoich obowiązków względem dziecka, to obowiązek alimentacyjny nie przejdzie na dziadków.

Obowiązek alimentacyjny dotyczy wszystkich dziadków, zarówno ze strony ojca, jak matki

Jeśli obowiązek alimentacyjny względem dziecka przechodzi z rodziców (w całości lub tylko w części) na dziadków, to obciąża on wszystkich dziadków (zarówno ze strony ojca, jak i matki dziecka), niezależnie od tego, czy z obowiązku tego nie wywiązuje się matka, ojciec, czy oboje rodziców. Obowiązek alimentacyjny przechodzący na dziadków, obciąża każdego z dziadków stosownie do jego możliwości zarobkowych i majątkowych.

Roszczenie regresowe dziadków od rodzica

Należy podkreślić, że dziadkom, którzy spełnili obowiązek alimentacyjny względem swojego wnuka, ponieważ uzyskanie świadczeń od rodzica dziecka było niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do tego rodzica. Zatem dziadkowie mogą domagać się od rodzica, za którego płacili alimenty na dziecko, zwrotu wszystkich zapłaconych tytułem alimentów kwot.

Alimenty od dziadków dziecka – jaka może być ich wysokość?

Wysokość alimentów nie jest uzależniona od tego, kto jest zobowiązany do ich spełniania, więc dla samej wysokości alimentów bez znaczenia jest, czy dziecko domaga się ich zasądzenia od rodzica czy dziadka.

Na wysokość alimentów wpływ mają natomiast dwa kluczowe elementy: usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz majątkowe i zarobkowe możliwości zobowiązanego. Może być zatem tak, że dziecko otrzyma od dziadków alimenty wyższe aniżeli otrzymałoby od rodzica, ale może być też tak, że alimenty te będą znacznie niższe.

Nawet jeśli usprawiedliwione potrzeby dziecka są duże i na ich zaspokojenie potrzebna jest przykładowo kwota rzędu 3.

000 zł miesięcznie, to nie oznacza to, że właśnie taka kwota zostanie zasądzona od dziadków.

Dziadkowie najczęściej otrzymują niewielką emeryturę, z której zobowiązani są pokrywać nie tylko bieżące koszty swojego utrzymania, ale również koszty swojego leczenia, których wysokość może być znaczna.

Sąd nie może zatem na dziadków w sposób niejako automatyczny przerzucać całego niespełnionego obowiązku alimentacyjnego rodzica.

Co więcej, jeśli dziadkowie wyrażą taką wolę, ich obowiązek alimentacyjny względem dziecka może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie uprawnionego.

Może być zatem tak, że dziadkowie zadeklarują sprawowanie częściowej opieki nad małoletnim dzieckiem i wówczas sąd ewentualnie zasądzi od nich dla dziecka odpowiednio niższą kwotę alimentów.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat alimentów dla dziecka, a w szczególności przesłanek domagania się tych alimentów oraz uzyskać informacje, od czego zależy ich wysokość, to zapoznaj się z artykułem „Alimenty na dziecko”.

Radca prawny Nina Wolska
Kancelaria Prawna Proximo

Alimenty na dziecko, kiedy zapłacą dziadkowie

Pani Anna jest matką samotnie wychowującą 9-letniego syna Janka. Z mężem rozwiodła się 6 lat temu. Po rozwodzie były mąż przestał interesować się losem syna. Nie odwiedza go i nie utrzymuje z nim kontaktu. Pani Anna ma przyznane przez sąd alimenty na syna, ale były mąż ich nie płaci.

See also:  Rozdzielność majątkowa - czyli zabezpieczenie majątku przed długami męża

Od 6 lat Pani Anna jest zdana tylko na siebie. Rodzice Pani Anny nie żyją. Dziadkowie Janka od strony ojca również nie utrzymują kontaktu z wnukiem. Pani Anna próbowała wyegzekwować zaległe alimenty przez komornika, lecz bez skutku. Ojciec dziecka „legalnie”, tj.

na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, nie pracuje i nie posiada żadnego majątku. Zarobki Pani Anny nie pozwalają na uzyskanie alimentów z Funduszu Alimentacyjnego, a jednocześnie ich wysokość jest niewystarczająca, aby utrzymać syna.

W ostatnim roku Pani Anna straciła część wynagrodzenia z powodu pandemii.  Pani Anna pyta, czy w tej sytuacji mogłaby się domagać alimentów od dziadków ze strony ojca Janka, których sytuacja finansowa jest bardzo dobra. Oboje otrzymują wysokie emerytury i mają spory majątek w postaci kilku nieruchomości.

Z wiedzy Pani Anny wynika, że utrzymują swojego syna i spłacają za niego zaległe zobowiązania, niestety nie alimenty, lecz pochopnie pozaciągane kredyty i tzw. chwilówki.

Powszechnie wiadomo, że z wywiązywaniem się z obowiązku alimentacyjnego bywa różnie. Są rodzice regularnie płacący zasądzone kwoty, ale są i tacy, którzy uporczywie i celowo uchylają się od płacenia alimentów i nie zamierzają tego stanu zmieniać.

Jest to oczywiście niesprawiedliwe, gdyż w takiej kosztownej “inwestycji”, jak utrzymanie i wychowanie dziecka, powinni brać udział oboje rodzice.

Czy w tej sytuacji rodzic samotnie ponoszący ciężar utrzymania dziecka jest bezradny? Na szczęście nie! Niewiele osób znajdujących się w analogicznym położeniu jak pani Anna wie, że można wystąpić do sądu z pozwem o zasądzenie alimentów od innych krewnych dziecka, w szczególności od dziadków. 

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby, także środków wychowania, obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Do krewnych w linii prostej zaliczamy m.in. dziadków.

Kolejność obowiązku alimentacyjnego krewnych stanowi, że obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych (zstępni to potomkowie danej osoby, czyli dzieci, wnuki, prawnuki itd.

) przed wstępnymi (wstępni to osoby, od których się wywodzimy, czyli rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd) oraz wstępnych przed rodzeństwem. 

Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności, np. dziadków, powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności (np. rodzice nie żyją) albo gdy  osoba ta nie jest w stanie “uczynić zadość swemu obowiązkowi” (ponieważ np.

jest ciężko chora i utrzymuje niewielką rentę z tytułu niezdolności do pracy, która jej samej ledwie starcza na skromne życie) lub gdy tak, jak w przypadku ojca dziecka Pani Anny, uzyskanie od niej niezbędnych środków utrzymania jest niemożliwe albo wiąże się z nadmiernymi trudnościami. Oczywiście, nie każdy rodzic sam utrzymujący dziecko, może wystąpić o alimenty od dziadków. Przede wszystkim taki rodzic, tak jak Pani Anna, musi wykazać, że mimo podejmowania wysiłków, po prostu nie jest w stanie w pojedynkę podołać utrzymaniu dziecka, przez co dziecku grozi życie w niedostatku.

Pani Anna zastanawia się, o jakie kwoty alimentów od dziadków może się ubiegać? Otóż wysokość alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanych, czyli w tym przypadku  dziadków.

  Należy udowodnić, że alimenty mają zapewnić zaspokojenie wszystkich usprawiedliwionych kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Co to oznacza? Alimenty powinny pokrywać wydatki związane z wyżywieniem, mieszkaniem, leczeniem, edukacją, a także wypoczynkiem i rozrywką dziecka.

Wszystko to bowiem jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka. 

Alimentów od dziadków można żądać  albo w pełnej wysokości albo tylko w tej części, w której zobowiązany, w tym przypadku ojciec, nie jest w stanie zaspokoić ich w całości. 

Wysokość alimentów oprócz tego, że jest uzależniona od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, to jest także uzależniona od możliwości zarobkowych i majątkowych dziadków. Dziadkowie, oczywiście, mogą nie chcieć płacić alimentów i bronić się przed ich zasądzeniem wykazując np.

trudną sytuację finansową,  zły stan zdrowia lub podeszły wiek uniemożliwiający podjęcie dodatkowej pracy.

Sąd rodzinny każdą sprawę o alimenty rozpatruje bardzo wnikliwie i indywidualnie, więc różne czynniki mogą mieć ostatecznie wpływ na wysokość zasądzonej kwoty lub ewentualnie oddalenie pozwu.

Co Pani Anna powinna w tej sytuacji zrobić? 

Przede wszystkim Pani Anna powinna spróbować porozumieć się z dziadkami dziecka, aby dobrowolnie udzielili Jankowi materialnego wsparcia, a także włączyli się w wychowanie wnuka. Warto wiedzieć, że alimenty, to nie tylko nakłady finansowe, ale również tzw.

  osobiste starania w opiece lub wychowaniu dziecka, czyli poświęcanie mu swojego czasu, pomoc w nauce, zabieranie go na wakacje, czy nawet przygotowywanie posiłków. Jeżeli to się nie uda, można skorzystać z mediacji.

Dopiero, gdy to rozwiązanie również zawiedzie, Pani Annie nie pozostanie nic innego poza złożeniem do sądu pozwu o alimenty. 

Sądem właściwym w tym przypadku jest sąd miejsca zamieszkania dziecka. Pozew jest zwolniony z opłat.

W pozwie Pani Anna powinna określić wysokość żądanych alimentów, opisać z czego się utrzymuje, jakie są potrzeby dziecka, zamieścić zestawienie kosztów utrzymania dziecka, a także napisać w jakiej wysokości świadczenia emerytalne otrzymują dziadkowie i jaki posiadają majątek, z którego mogą czerpać pożytki (jeżeli Pani Anna nie posiada takich informacji, to należy złożyć wniosek o zobowiązanie dziadków przez sąd do ujawnienia dochodów). Oczywiście, Pani Anna powinna także poinformować sąd, że ojciec Janka nie łoży na jego utrzymanie, mimo, że ma taki obowiązek. Na dowód powinna przedstawić wyrok zasądzający alimenty, a także postanowienie komornika o bezskutecznej próbie ich wyegzekwowania. 

Podstawa prawna:
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Dział III Obowiązek alimentacyjny

Autor: Grażyna Dylewska

Alimenty od dziadków – jak się bronić? – Adwokat Marlena Słupińska

Zasadniczo obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach dziecka. Bywają jednak sytuacje, w których nie są oni w stanie go spełniać, stąd też do łożenia na dzieci zostają zobligowanie dziadkowie.

Okazuje się, że w takim przypadku nie są oni całkowicie bezbronni, mogą bowiem powalczyć o obronę swoich interesów przed sądem. Zapraszam do przeczytania artykułu pt.

 „Alimenty od dziadków – jak się bronić.”

Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata, pamiętaj że możesz skorzystać z moich konsultacji online lub konsultacji telefonicznych. Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym spraw o alimenty.

Alimenty od dziadków w 2021 r.

Dochodzenie alimentów od dziadków jest możliwe, aczkolwiek nie w każdej sytuacji. Otóż w pierwszej kolejności obowiązek alimentacyjny obciąża rodziców dziecka. Dopiero, jeśli nie są oni w stanie go realizować, wówczas możliwe staje się wystąpienie z roszczeniem przeciwko dziadkom.

W jakich konkretnie sytuacjach dziadkowie mogą zostać zobowiązani przez sąd do płacenia alimentów? W odpowiedzi na to pytanie należy wskazać następujące przypadki:

 • śmierć rodziców;
 • niemożliwość wypełniania obowiązku utrzymania dzieci przez rodziców (trudna sytuacja osobista rodziców, niepełnosprawność, trudna sytuacja materialna);
 • niemożliwość lub nadmierne trudności w uzyskanie alimentów od rodziców (np. porzucenie dziecka przez rodziców).

W 2021 r. na wysokość alimentów wpływ mogą mieć takie okoliczności, jak trudna sytuacja w niektórych branżach spowodowana restrykcjami i zamrożeniem gospodarki. W takiej sytuacji może zachodzić szczególna pokusa, aby przerzucać obowiązek alimentacyjny na dziadków. Ci ostatni często dysponują stałymi dochodami z majątku (nieruchomości) lub z emerytury.

Czy dziadkowie muszą płacić alimenty za syna lub córkę?

Tak, dziadkowie w niektórych sytuacjach muszą płacić alimenty za syna lub córkę. Tego typu sytuacja zachodzi dokładnie w 3 wyżej wymienionych przypadkach (śmierć rodziców, niemożność płacenia przez rodziców, niemożność ściągnięcia od rodziców).

Niemniej nawet w sytuacjach, w których na dziadków przejdzie obowiązek alimentacyjny, nadal mogą podjąć racjonalne kroki obronne.

alimenty-od-dziadkow-jak-sie-bronic

Jak dziadkowie mogą uniknąć płacenia alimentów?

Dziadkowie, od których dziecko domaga się alimentów, mogą uniknąć tego obowiązku. Jak to zrobić?

Po pierwsze, należy obrać odpowiednią drogę obrony w sądzie. Pamiętaj, że alimenty nie obciążają dziadków automatycznie, jeśli tylko rodzice nie płacą. Jeśli wnuk lub wnuczką chcą uzyskać alimenty od dziadków, to muszą wnieść sprawę do sądu i ją wygrać. Tymczasem dziadkowie mogą obrać jedną z kilku linii obrony.

Żeby całkowicie uniknąć płacenia alimentów, dziadkowie powinni wykazać, że:

 • wnuk lub wnuczka nie znajduje się w niedostatku;
 • zasądzenie alimentów od dziadków jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
 • istnieje realna możliwość uzyskania alimentów od rodziców.

Stan niedostatku zachodzi, gdy wnuk lub wnuczka nie są w stanie samodzielnie pokrywać swoich najistotniejszych potrzeb. Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego może mieć miejsce, np.

 gdy wnuczęta wcześniej zachowywały się niegodnie wobec dziadków.

Natomiast realna możliwość uzyskania alimentów od rodziców często zachodzi, gdy wnuczęta i rodzice żyją w dobrych relacjach, a niemożność ściągnięcia alimentów od tych ostatnich jest wynikiem skutecznego ukrywania się przed komornikiem.

W praktyce sposobów na to, jak dziadkowie mogą uniknąć płacenia alimentów jest o wiele więcej. Bardzo wiele zależy, od okoliczności konkretnej sprawy. Dlatego warto umówić się na konsultację w mojej Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu lub w Świeciu – Adwokat Prawo Rodzinne.

Alimenty od dziadków – jak się bronić?

Spójrzmy więc na najczęściej stosowane przez dziadków sposoby obrony. Oto jak dziadkowie mogą się bronić w sprawach o alimenty:

 • Wykazanie, że wnuk lub wnuczka są w stanie utrzymać się samodzielnie.

To bardzo powszechna sytuacja. Często jest tak, że wnuk połowę dnia spędza na siłowni, a weekendy upływają na dobrej zabawie. A na rozprawie pokazuje jaki to jest biedny, a poza tym cały dzień pilnie studiuje. W takich (i podobnych) sytuacjach można próbować wykazać, że wnuk mógłby sam zarobić na swoje potrzeby, a tym samym obowiązek alimentacyjny od dziadków byłby bezzasadny.

 • Wykazanie, że płacenie alimentów przez dziadków jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli wnuk występuje z roszczeniem przeciwko swoim dziadkom w sytuacji, gdy nie przykłada się on w żaden sposób do nauki i tym samym nie dąży do usamodzielnienia się, wówczas można mówić o sprzeczności żądania z zasadami współżycia społecznego. W takim przypadku dziadkowie powinni podnieść przed sądem fakt, że wnuk nie czyni postępów w edukacji. Jako dowody mogą posłużyć na przykład świadectwa szkolne, indeksy, itp.

 • Wykazanie, że wnuczęta zbyt wysoko określiły swoje potrzeby.
See also:  Odzyskanie przedmiotów podarowanych córce i zięciowi

Nawet jeśli dojdzie do zasądzenia alimentów od dziadków, to nie oznacza to jeszcze, że kwota alimentów będzie tak wysoka, jak tego domagają się wnukowie.

Dlatego popularną linią obrony jest wskazanie, że wnukowie zbyt wysoko określili swoje potrzeby. Dziadkowie nie muszą bowiem płacić za wszystkie rozrywki, hobby, używki, czy jedzenie na mieście.

Warto przejrzeć paragony przedłożone przez wnuków, aby wykazać, że część wydatków nie powinna być finansowana z alimentów.

 • Wykazanie, że dziadkowie są w trudnej sytuacji materialnej.

W drugim ze wskazanych wcześniej przypadków, czyli w trudnej sytuacji materialnej dziadków, należy wykazać, iż realizowanie przez nich obowiązku alimentacyjnego wiązałoby się z poważnym uszczerbkiem majątkowym.

Aby to zrobić, można przedłożyć w sądzie wyciąg z konta bankowego, oświadczenie o stanie majątkowym, zeznanie podatkowe, czy też zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości pobieranej emerytury albo renty.

Alimenty od dziadków po śmierci ojca

Śmierć ojca jest dla dziecka niezwykle traumatycznym przeżyciem, które pozostawia ślad w jego psychice. Najczęściej wiąże się ona również z pogorszeniem jego sytuacji materialnej, ponieważ ojciec – nawet po rozstaniu rodziców – zobowiązany był do płacenia alimentów. Obowiązek alimentacyjny ma bowiem charakter osobisty i nie wchodzi on w skład masy spadkowej.

Dlatego w przypadku śmierci ojca, który po rozwodzie był zobowiązany do płacenia alimentów, można liczyć na alimenty od dziadków.

Należy jednak pamiętać, że dziadkowie nie muszą płacić tak wysokich alimentów, jakie były płacone przez zmarłego ojca. Kwota alimentów zależeć będzie od możliwości finansowych dziadków.

Jeśli więc dziadkowie obiektywnie są ubożsi od zmarłego ojca, to będą płacić niższe alimenty.

Alimenty od dziadków a Fundusz Alimentacyjny

Należy również zwrócić uwagę na problem alimentów od dziadków oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Instytucja ta została powołana w celu zabezpieczenia wypłacania świadczeń na wypadek niewypłacalności płatników lub uchylania się od realizacji obowiązku alimentacyjnego.

Jeżeli uprawniony pobiera świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, a ponadto wystąpił z powództwem przeciwko swoim dziadkom, wówczas uzyskane od nich pieniądze mogą mieć jedynie charakter uzupełniający.

Oznacza to, że wysokość tego świadczenia będzie z reguły niższa od kwoty pobieranej z Funduszu.

Uprzejmie dziękuję za przeczytanie artykułu „Alimenty od dziadków – jak się bronić”. Być może zainteresują Cię także inne artykuły na moim blogu.

Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o alimenty?

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu.

Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn.

Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

W trudnych sprawach działam w CAŁEJ POLSCE!

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o alimenty to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

 • Adwokat
 • Marlena Słupińska-Strysik
 • e-mail: [email protected]
 • tel. 61 646 00 40
 • tel. 68 419 00 45
 • tel. 52 511 00 65

Komentarze:

Alimenty na dorsłe dziecko. Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny rodziców?

Najnowszy tekst na ten temat: Czy trzeba płacić alimenty na dorosłe dziecko?

Obowiązek alimentacyjny, polegający na dostarczaniu środków utrzymania oraz ewentualnie środków wychowania członkom rodziny, w pierwszej kolejności obciąża krewnych w linii prostej – zstępni (potomkowie: dzieci, wnuki, prawnuki) są przed wstępnymi (przodkowie: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), i dopiero w przypadku braku najbliższej rodziny obowiązek alimentacyjny przejmuje rodzeństwo (zarówno rodzone, jak i przyrodnie). Dzieci, współmałżonek i dziadkowie: 5 grup, od których możesz domagać się alimentów>>

Zasadniczo alimentów od dalszych krewnych można się domagać dopiero wtedy, gdy nie udało się ich uzyskać od bliższych krewnych. Ponadto o alimenty może starać się tylko osoba cierpiąca niedostatek. Jednak zasady te nie obowiązują w stosunkach pomiędzy dziećmi a rodzicami.

Przede wszystkim, w przypadku małoletnich dzieci alimenty w pierwszej kolejności są zobowiązani płacić rodzice, a w drugiej kolejności dziadkowie.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci trwa także po osiągnięciu przez nie pełnoletności, dopóki dzieci nie będą mogły samodzielnie się utrzymywać – chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania.

O ile więc dochody z majątku dziecka lub innych źródeł, jak stypendia nie wystarczają mu na utrzymanie, rodzice muszą dostarczać dziecku odpowiednie środki. – Ustanie obowiązku alimentacyjnego nie jest automatycznie związane z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości.

Obowiązek ten nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem i nie jest również związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez dziecko określonego stopnia podstawowego czy średniego wykształcenia, czy wyższego – tłumaczy doktor Olga Piaskowska ze Szkoły Prawa SWPS.

Prawo nie wyznacza więc górnej granicy wieku uprawniającej do alimentów od rodziców, ale przyjmuje się, że pomoc kończy się wraz z zakończeniem przez dziecko edukacji i podjęciem pracy zarobkowej.

Przy czym, jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 listopada 1997 r. (III CKN 217/97), obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest także ograniczony przez żaden sztywny termin, nie ustaje także wraz z osiągnięciem przez dziecko określonego stopnia podstawowego lub średniego wykształcenia.

Rodzice mają bowiem obowiązek troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i w związku z tym zapewnienia mu wykształcenia stosownie do jego możliwości i uzdolnień.

Zgodnie z orzeczeniem SN, liczy się zatem chęć dalszej nauki wykazywana przez pełnoletnie dziecko oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie nauki.

Z kolei Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z dnia 23 grudnia 2013 r. (III Ca 791/13) podkreślił, że “uzyskanie pełnoletności nie zmienia sytuacji prawnej dziecka w zakresie alimentów, jeżeli pobiera ono naukę i czas na nią przeznaczony wykorzystuje rzeczywiście na zdobywanie kwalifikacji zawodowych.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest także związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego stopnia wykształcenia – podstawowego, średniego czy też wyższego.

Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie.”

Jak zadbać, by dziecko pozamałżeńskie otrzymało alimenty Nie zawsze jednak student otrzyma alimenty od rodziców. Mogą oni skutecznie uchylić się od płacenia alimentów, jeśli wykażą, że ponoszą nadmierny uszczerbek finansowy lub udowodnią, że dziecko nie stara się usamodzielnić.

Jak wyjaśnia doktor Olga Piaskowska, rodzice mogą powołać się jednocześnie na obie przesłanki.

– W przypadku powołania się na pierwszą przesłankę niezbędne jest porównanie wysokości alimentów do wysokości dochodów osiąganych przez rodziców oraz ustalenie, czy spełnienie obowiązku wpłynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziców oraz, w jakim zakresie.

Jeżeli okaże się, że kwota, która pozostałaby rodzicom na utrzymanie się (po odjęciu kwoty należnej tytułem obowiązku alimentacyjnego) nie pozwala rodzicom na zaspokojenie ich potrzeb, w takiej sytuacji istnieje podstawa dla nich do uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego – mówi ekspertka w SWPS.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym, nadmierny uszczerbek mogą ponieść rodzice, jeśli dziecko, które ma już wyuczony zawód, chce kontynuować naukę na prywatnej uczelni. Jak orzekł SN w wyroku z 30 czerwca 1999 r. sygn. (akt III CKN 199/99), w takie sytuacji trzeba ocenić, czy sytuacja materialna rodziców pozwala na opłatę czesnego.

Jednak zdobycie odpowiedniego wykształcenia nie zawsze oznacza, że dziecko traci alimenty – jak orzekł SN (wyrok z 24 marca 2000 r., I CKN 1538/99), liczy się przede wszystkim chęć do nauki o uzasadnienie w dotychczas osiąganych wynikach w nauce.

Co więcej, SN uznał, że nawet niskie dochody nie zwalniają rodziców z płacenia alimentów – rodzice zmuszeni są dzielić się z dziećmi nawet bardzo szczupłymi dochodami, chyba że są w ogóle pozbawieni takiej możliwości, co może wymagać nawet poświęcenia części składników majątkowych.

Czy alimenty w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych są sprawiedliwe? Tak, jeśli rodzica na nie stać>>

Tak więc pełnoletnie dziecko, które zdobyło wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy zawodowej nie traci automatycznie uprawnień do alimentów – jeżeli chce kontynuować naukę i znajduje to odzwierciedlenie w jego wynikach, rodzice muszą potomka utrzymywać.

– Rodzice nie mogą zatem uchylić się od obowiązku alimentowania studiującego dziecka przez powoływanie się na to, że mogłoby ono już „utrzymać się samodzielnie”, gdyby podjęło pracę z chwilą osiągnięcia średniego wykształcenia.

Jedynie brak pozytywnych wyników w nauce uzasadniałby ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców – tłumaczy doktor Olga Piaskowska.

Adwokat Marcin Śmiałek z Kancelarii Adwokackiej Marcin Śmiałek za przykład, kiedy dorosłe nie jest samodzielne i bez swej winy nie jest w stanie się utrzymać podaje także „ograniczenie umysłowe, emocjonalne lub chorobę, ale nawet uzależnienie dziecka – które pomimo dorosłości – obiektywnie nie jest w stanie zaistnieć na rynku pracy i utrzymać się”. Jak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z 31 stycznia 1986 r. (III CZP 76/85), także niemożność samodzielnego utrzymania się przez pełnoletnie dziecko ze względu na całkowitą niezdolność do pracy spowodowaną narkomanią nie wyłącza obowiązku alimentacyjnego rodziców.

Za sytuację, gdy dziecko nie stara się usamodzielnić, Sąd Najwyższy (wyrok z 8 sierpnia 1980 r., III CRN 144/80) uznał zaniedbywanie studiów, brak postępów i zaliczeń, niezdawanie egzaminów w terminie, a przede wszystkim powtarzanie roku studiów.

Rodzice mogą również wystąpić z pozwem o obniżkę alimentów, jeśli zmieni się ich sytuacja materialna (tutaj dowiesz się, jak starać się o obniżkę alimentów>>) lub uchylać się od obowiązku alimentacji ze względu na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Jednak, jak orzekł SN (wyrok z dnia 16 stycznia 2001 r., II CKN 40/99), wyłączenie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dziecka ze względu na zasady współżycia społecznego musi być ograniczone do zupełnie wyjątkowych wypadków.

Leave a Reply

Your email address will not be published.