Czy czeka mnie zwrot zabezpieczenia alimentacyjnego?

Postanowienie o zabezpieczeniu… I co dalej?

Możliwość ubiegania się o zwrot świadczenia alimentacyjnego ustalonego w trybie zabezpieczenia.

Postanowienie o zabezpieczeniu. Spokojnie… Ma to charakter tymczasowy.

 • Dopiero po postępowaniu dowodowym Sąd określa kwotę należną na poziomie wyższym lub niższym od kwoty wskazanej w postanowieniu zabezpieczającym.
 • Nadto może się zdarzyć, iż sąd w całości oddali powództwo.
 • Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt ✅

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Czy czeka mnie zwrot zabezpieczenia alimentacyjnego?

Postanowienie o zabezpieczeniu

Jak zmienić postanowienie? Już o tym pisałam. Na szczęście mamy taką możliwość. Zażalenie Alimenty

Pamiętaj, iż przepisy w listopadzie 2019 r. uległy zmianie.

W związku z tym postanowienie zabezpieczające można zmienić na skutek rozpoznania o zażalenia uprawnionego. Dlatego nadwyżkę należy zwrócić.

Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego – Co trzeba zrobić?

Przede wszystkim należy wyliczyć różnice i wnosić o zwrot.

Różnice – jak liczyć?

Dla przykładu: 6 miesięcy razy 1000 złotych. Jak skutecznie zmienić postanowienie o zabezpieczeniu?

Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

Więcej: Jak obniżyć alimenty?????????????

Czy czeka mnie zwrot zabezpieczenia alimentacyjnego?

Postanowienie o zabezpieczeniu

Jakie jest zdanie Sądu Najwyższego?

Warty uwagi wyrok: Sąd Najwyższy z dnia 3 października 1972 r. przyjął, że „Pozwany w procesie o ustalenie ojcostwa i alimenty może domagać się od małoletniego powoda – po prawomocnym oddaleniu powództwa – zwrotu kwot zapłaconych mu na podstawie postanowienia powziętego w trybie art. 753 § 1 k.p.c.”

Czy czeka mnie zwrot zabezpieczenia alimentacyjnego?

Reasumując, postanowienie o zabezpieczeniu jest niebezpieczne dla obowiązanego.

Inne stanowisko – Dotyczy zapewnienia dostarczenia środków utrzymania rodzinie.

Sąd Najwyższy w dniu 20 października 2010 r. w sprawie o sygn.

akt III CZP 59/10 wydał uchwałę, w której stwierdził, że „Świadczenie uiszczone na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia zobowiązującego do łożenia na rzecz małżonka kosztów utrzymania rodziny nie podlega zwrotowi jako świadczenie nienależne (art. 410 k.p.c.) w razie prawomocnego oddalenia w wyroku rozwodowym jego żądania zasądzenia alimentów na podstawie art. 60 k.r.o.”.

 1. Więcej:
 2. Jak wygrać sprawę o Alimenty Adwokat radzi
 3. Należy mieć plan… Dlatego często ze swoimi klientami spotykamy się i analizujemy krok po kroku, co zrobić.

Wtedy ustalamy plan A i plan B. Niewątpliwie nie są to proste sprawy, dlatego wymagają dużego zaangażowania z obu stron.

Postanowienie o zabezpieczeniu – Sąd Najwyższy 

Ponadto pamiętajmy, iż Sąd Najwyższy w przypadku tej uchwały kierował się przede wszystkim regułą konieczności zapewnienia „ochrony rodziny, dobra małoletnich dzieci i trwałości małżeństwa”.

W odniesieniu do samego zabezpieczenia podniósł, że postanowienie zabezpieczające nie powinno podlegać weryfikacji w orzeczeniu kończącym postępowanie w danej sprawie (w tym przypadku sprawy o rozwód), ale podlegać kontroli jedynie w ramach postępowania zabezpieczającego, czyli kontroli instancyjnej w związku z wniesieniem zażalenia.    

Zwrot pieniędzy – Odmienne stanowisko

Alimenty Zabezpieczenie. Kiedy płacić alimenty

Postanowienie zabezpieczające zostało zmienione na skutek rozpoznania zażalenia. Jak? W taki sposób, że zabezpieczenie w ogóle upadło lub zmniejszona została wysokość świadczenia z tego tytułu.

Ewentualnie – albo gdy w wyroku kończącym postępowanie żądanie zasądzenia alimentów zostało w ogóle oddalone lub gdy alimenty orzeczone zostały w kwocie niższej niż określone zostało to w postanowieniu zabezpieczającym.

Jednakże wtedy podstawą do dochodzenia zwrotu nadpłaconych świadczeń w związku z zabezpieczeniem będą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Chcesz zwrotu? – To niestety nowe powództwo

Niestety chęć zwrotu będzie wymagać nowego powództwa i dochodzenia tych roszczeń przed sądem w osobnym procesie.

Jak liczymy alimenty i czego się obawiać? Wszyscy wiemy, że dzieci kosztują. A ile? To pytanie do Ciebie.

Pan Rafał z Warszawy pyta mnie ostatnio: „Pani Mecenas, ile dostanę?”. Odpowiedziałam na to: „A ile kosztuje Pana dziecko?”. Koszty utrzymania dziecka różnią się standardem życia, lokalizacją itp… Reasumując: jest dużo różnych czynników, które mają na to wpływ.

Dla przykładu: przedszkole dla dziecka w Warszawie może kosztować 7000 zł, ale może też kosztować 200 zł pod Warszawą. Dlatego nie można generalizować. Przede wszystkim każdą sprawę należy rozpatrzeć indywidualnie. Dlaczego warto nas wybrać? -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Dlatego ważne, żeby kwestię alimentów przypilnować na tym etapie! W przeciwnym razie skutki mogą być bolesne… Mając to na uwadze nie wahaj się sięgnąć po poradę profesjonalnego pełnomocnika.

 • Więcej:
 • Zażalenie Alimenty
 • Alimenty na żonę po rozwodzie
 • Z poważaniem,
 • Adwokat Marta Wnuk
 •  Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

 e-mail: [email protected]

Upadek zabezpieczenia

Tematyką postępowania zabezpieczającego zajmowałem się do tej pory raczej sporadycznie. Być może powinienem to nadrobić, bo zabezpieczenie to ciekawa i przydatna instytucja. Ale również skomplikowana.

Dzisiaj chcę opisać problem prawny, z jakim niedawno rozprawił się Sąd Najwyższy. Żeby w miarę jasno wytłumaczyć Tobie ten problem zacznę od przywołania treści przepisu art.

7541 § 1 kpc, który stanowi, iż

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo jeżeli sąd inaczej nie postanowi, zabezpieczenie udzielone według przepisów niniejszego tytułu upada po upływie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu.

Rozważany przez Sąd Najwyższy problem dotyczył terminu, w którym dochodzi do owego „uprawomocnienia się orzeczenia”. Sytuacja jest jasna, gdy wskazane orzeczenie jest zaskarżalne, ale środek odwoławczy nie został wniesiony w terminie. Nie jest problemem również stwierdzenie kiedy doszło do uprawomocnienia się orzeczenia gdy z mocy prawa nie przysługuje od niego środek odwoławczy.

Spory natomiast mogą pojawić się w przypadku, gdy od orzeczenia zostaje w terminie wniesiony środek odwoławczy, lecz zostaje on następnie odrzucony jako niedopuszczalny.

Dotychczas Sąd Najwyższy, jak i znaczna część doktryny przyjmowały, że w tym przypadku uprawomocnienie się orzeczenia następuje po ostatnim dniu, w którym można było wnieść środek odwoławczy.

Nie miała tu więc znaczenia data uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu środka odwoławczego.

Samo orzeczenie nie miało wpływu na termin uprawomocnienia się, a jedynie przesądzało, czy środek odwoławczy podlegał odrzuceniu, a co za tym idzie czy orzeczenie stało się prawomocne we wskazanym powyżej terminie (dzień po ostatnim dniu, w którym można było wnieść środek odwoławczy).

Konstrukcja ta rodziła niemałe problemy w związku z wykonaniem zabezpieczenia.

Gdybyśmy bowiem uznali, że zabezpieczenie upada w ciągu jednego miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia, dochodziłoby do sytuacji, kiedy stawało się ono bezużyteczne, albowiem termin upadku zabezpieczenia przypadał z reguły przed terminem wydania postanowienia o odrzuceniu środka odwoławczego.

W konsekwencji uznawano, iż zabezpieczenie upadło i nie jest możliwe korzystanie z przewidzianych prawem możliwości, przypadających uprawnionemu z tego tytułu. Nie było więc możliwe wszczęcie egzekucji z przedmiotu zabezpieczenia, jako że nadanie tytułowi wykonawczemu klauzuli wykonalności następowało dawno po upadku zabezpieczenia.

Sąd Najwyższy uchwałą z 18.10.2013 r. (III CZP 64/13) orzekł, że

upadek zabezpieczenia roszczenia pieniężnego następuje w terminie określonym w art. 7541 K.P.C., liczonym od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego to roszczenie, chyba że Sąd postanowi inaczej.

W uzasadnieniu uchwały (opublikowanym niedawno) Sąd Najwyższy wskazuje, że co do zasady nie można zastąpić momentu uprawomocnienia się wyroku chwilą, w którym możliwe jest stwierdzenie tej prawomocności – co byłoby istotne w omawianej sprawie.

Natomiast sąd może wykorzystać swoje uprawnienie dotyczące ewentualnego postanowienia o innym terminie upadku zabezpieczenia.

Sąd Najwyższy wskazał również, iż to w interesie uprawnionego wierzyciela będzie ewentualne przewidywanie trudności z uzyskaniem po zakończeniu postępowania tytułu wykonawczego pozwalającego na wszczęcie egzekucji zabezpieczonego roszczenia, a w konsekwencji również złożenie wniosku o określenie innej daty upadku zabezpieczenia, niż w terminie określonym w przepisie art. 7541 k.p.c., liczonym od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Oznacza to, że bardzo starannie należy traktować wnioski w postępowaniu zabezpieczającym.

Czy jest możliwy zwrot nadpłaconych alimentów? | Adwokat Rodacki – Blog

Ostatni wpis dotyczył rygoru natychmiastowej wykonalności. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, odpowiedź na pytanie – co w sytuacji, gdy Sąd uchyli lub zmieni orzeczenie, któremu wcześniej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności i które zostało już wykonane?

Zwrot nienależnego świadczenia

Jak ostatnio wspominałem, na podstawie orzeczenia, któremu nadany został rygor natychmiastowej wykonalności uprawniony może prowadzić egzekucję, chociażby to orzeczenie nie było jeszcze prawomocne.

See also:  Czy można unieważnić wyrok rozwodowy?

Może to więc doprowadzić do sytuacji, w której komornik wyegzekwuje już dla niego roszczenie, a następnie na skutek wniesienia apelacji przez pozwanego – Sąd II instancji zmieni wyrok Sądu I instancji.

Okaże się wtedy, że doszło do egzekucji roszczenia, które nie było w ogóle należne albo było należne w innej wysokości.

Co wówczas może zrobić strona pozwana?

Pozwany może złożyć do Sądu wniosek o zwrot wyegzekwowanego świadczenia jeszcze w toczącym się w tej sprawie postępowaniu.

Wtedy Sąd, uchylając lub zmieniając wyrok, któremu nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, orzeka w orzeczeniu kończącym postępowanie o zwrocie świadczenia.

Możliwe jest też wytoczenie odrębnego postępowania sądowego o zwrot wyegzekwowanego świadczenia.

Nienależne świadczenie a alimenty

Tak to wygląda w przypadku większości postępowań cywilnych. Ale czy tak samo będzie z alimentami? No właśnie… I tutaj zaczyna się problem.

Alimenty są szczególnym świadczeniem, które służy zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych uprawnionego.

Przekłada się to też na kwestię dochodzenia zwrotu zapłaconych już alimentów, które ostatecznie okazały się nienależne.

W kodeksie cywilnym znajduje się przepis, który mówi o tym, że nie można żądać zwrotu świadczenia, jeżeli spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

Właśnie ten przepis często stoi na przeszkodzie w uzyskaniu zwrotu nadpłaconych alimentów. Sądy przyjmują bowiem, że nawet jeśli między członkami rodziny doszło w pewnym momencie do nadpłacania alimentów, to i tak jest to w pewien sposób moralnie uzasadnione.

Prawnym uzasadnieniem jest natomiast wyżej przywołany przepis.

Dodatkowo argumentuje się wówczas, że skoro uprawniony zużył już alimenty na swoje podstawowe potrzeby życiowe, to nie jest już bezpodstawnie wzbogacony.

Dlatego właśnie odzyskanie alimentów, które zostały już wpłacone, a były nienależne (Sąd w orzeczeniu kończącym sprawę zasądził kwotę niższą niż w I instancji bądź niższą niż w postanowieniu o zabezpieczeniu), jest w praktyce mało prawdopodobne.

Zdarzają się jednak pewne wyjątki.

I tak zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, można domagać się zwrotu wyegzekwowanych alimentów w sytuacji, gdy dziecko wniosło sprawę o ustalenie ojcostwa, Sąd udzielił zabezpieczenia w postaci alimentów na czas trwania postępowania, a ostatecznie okazało się, że mężczyzna nie był ojcem dziecka i powództwo zostało oddalone.

Wówczas zwrot płaconych alimentów przysługuje pozwanemu, ponieważ wskutek inicjatywy dziecka musiał płacić alimenty na osobę, z którą nie wiążą go żadne relacje pokrewieństwa (dla zainteresowanych: Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 3 października 1972 r., III CZP 53/72).

Co ciekawe, już inaczej będzie w sytuacji, gdy mężczyzna doprowadzi do zaprzeczenia swojego ojcostwa bądź ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa (warto pamiętać, że są to odrębne postępowania sądowe).

Sąd Najwyższy przyjął, że w takiej sytuacji za okres, w którym mężczyzna był domniemanym ojcem – zwrot alimentów mu się nie należy. Zdaniem SN istniał wówczas pewien obowiązek moralny, oparty na domniemaniu ojcostwa, do utrzymywania dziecka przez tego mężczyznę, a ustał on dopiero z chwilą prawomocnego orzeczenia w tej sprawie.

(dla zainteresowanych: Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 stycznia 2012r., sygn. akt: III CZP 91/11).

Na pierwszy rzut oka, mogłoby się wydawać oczywiste, że jeśli Sąd II instancji zmienia orzeczenie Sądu I instancji, to musi nastąpić zwrot wyegzekwowanego już na tej podstawie świadczenia. Jak widać w przypadku alimentów nie jest to takie proste.

Nie da się oczywiście wykluczyć, że w konkretnej sprawie Sąd uzna, że otrzymywanie bardzo wysokich świadczeń alimentacyjnych (później znacząco obniżonych już prawomocnym wyrokiem) było pewnym nadużyciem prawa i częściowy zwrot będzie zasadny.

Ale uczciwie mówiąc, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą – uważam taki scenariusz za mało realny.

 • ***
 • Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.
 • tel: 693 253 807
 • e-mail: [email protected]

Podobne artykuły:

Zabezpieczenie alimentów – jak napisać? • Adwokat Kobiet

Zabezpieczenie alimentów – jak napisać taki wniosek? A może pozew? Wszystko co musisz wiedzieć o zabezpieczeniu alimentów znajdziesz w tym artykule. Zapraszam Cię do lektury, a jeśli na koniec będziesz miała jeszcze jakieś pytania: nie wahaj się skorzystać z oferty konsultacji lub dołączyć do mojej grupy wsparcia dla kobiet na Facebooku. To co gotowa?

[zastrzeżenie: poniższy tekst jest jedynie ogólną informacją i moją prywatną opinią o stanie prawnym. Nie zastąpi indywidualnej porady prawnej.

Z całą stanowczością potępiam działania mające charakter przemocy czy innych niedozwolonych metod w celu uzyskania korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia.

Poniższy tekst odnosi się do standardowej sytuacji, w której żadna ze stron nie działa z zamiarem obejścia prawa.].

Co to jest zabezpieczenie alimentów?

Zabezpieczenie alimentów to tymczasowe rozstrzygnięcie sądu na czas trwania postępowania. Sąd udziela go na wniosek zainteresowanej osoby w formie postanowienia.

O zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego można starać się w każdym postępowaniu, w którym dochodzi się alimentów. Zatem zarówno w sprawie o alimenty jak i w sprawach o podwyższenie alimentów czy w sprawie o rozwód.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów jest zwolniony od kosztów.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów – kiedy wnosić?

Kiedy zatem wnosić o zabezpieczenie alimentów? Wtedy, gdy wiesz, że postępowanie będzie się przedłużać.

Jeśli zakładasz, że osoba którą pozywasz o alimenty (ojciec dziecka najczęściej) będzie się w postępowaniu aktywnie bronić lub je przedłużać.

Także wtedy, gdy nie mamy dostatecznej wiedzy o sytuacji majątkowej przeciwnika i konieczne będzie pozyskanie w postępowaniu dokumentów np. z urzędu skarbowego.

Teoretycznie można wnieść o jego wydanie jeszcze przed wszczęciem głównego postępowania w sprawie. W praktyce się tego raczej nie robi. W zasadniczej mierze wniosek o zabezpieczenie alimentów jest jednym z wniosków zamieszczonych w pozwie, w którym żądamy zasądzenia alimentów lub jednym w kolejnych pism w sprawie.

Ja zwykle wnoszę o zabezpieczenie alimentów już w pozwie. Nawet jeśli wniosek nie zostanie uwzględniony w pełni to dostarczy nam cennej wiedzy o tym, co sąd myśli o naszej sprawie.

A w szczególności – co uważa za udowodnione, a które z istotnych dla sprawy kwestii wymaga jeszcze uzupełnienia.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia jest rozpoznawany przez sąd (tego samego sędziego), który rozpoznaje sprawę główną.

Sprawdź też: Alimenty 2021 – jaka kwota na dziecko? 5 najczęstszych błędów

Alimenty a zabezpieczenie alimentów – różnica

No dobra, ale to w zasadzie jaka jest różnica między alimentami a zabezpieczeniem alimentów? Domyślam się, że możesz czuć się skołowana, bo zawiłości procedury sądowej są trudne nawet dla prawników. Zasadnicza różnica to okres obowiązywania danego orzeczenia.

Orzeczenie o alimentach jest ustaleniem przede wszystkim na przyszłość i obowiązuje od daty uprawomocnienia się. W przypadku wyroku w sprawie o rozwód zabezpieczenie jest szczególnie ważne – wyrok rozwodowy nie działa wstecz od dnia wniesienia pozwu.

W sprawach o alimenty wyrok najczęściej obejmuje okres od dnia wniesienia pozwu.

Zabezpieczenie alimentów wykonalność

Natomiast postanowienie o zabezpieczeniu jest wykonalne od dnia wydania (najczęściej) do dnia uprawomocnienia się wyroku, a potem upada i zostaje zastąpione przez wyrok. Sąd wydaje w tym przedmiocie postanowienie. Postanowienie to ma jedną cudowną właściwość z punktu widzenia osoby dochodzącej alimentów – jest natychmiast wykonalne. Co to oznacza?

Wykonalność to inaczej skuteczność. Postanowienie o alimentach uprawnia od domagania się zapłaty wskazanej w nim kwocie alimentów zgodnie z jego treścią lub jeśli z treści nic innego nie wynika – od dnia jego wydania. Jeśli postanowienie jest zaopatrzone w tzw.

klauzulę wykonalności można je nawet skierować do komornika celem egzekucji. Sąd powinien nadać klauzulę wykonalności sam z siebie, ale w praktyce często o tym zapomina. W takiej sytuacji wnieś o doręczenie Ci odpowiedniego odpisu postanowienia z klauzulą wykonalności.

Możesz w tym celu skorzystać na przykład z mojego wzoru, który znajdziesz w sklepie >> TUTAJ

Zabezpieczenie alimentów – Na czym polega? Kiedy się o nie ubiegać?

Długie postępowanie sądowe w sprawie o alimenty może narazić na problemy finansowe, osobę ubiegającą się o środki do życia. Warto zatem pomyśleć o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych, które jest formą tymczasowej ochrony finansowej na czas trwania sprawy.

See also:  Wydawanie dziecka partnerowi matki

Czym jest zabezpieczenie alimentów?

Podstawę prawną wniosku stanowi art. 730 § 1 kpc. w zw. z art. 753 § 1 kpc.Zabezpieczenie alimentów stanowi formę tymczasowej ochrony finansowej na czas trwania postępowania.

Zgodnie z art. 753 Kodeksu Postępowania Cywilnego zabezpieczenie to może mieć formę jednorazowej lub okresowej zapłaty określonej sumy pieniędzy.

W praktyce jednak częściej możemy spotkać zabezpieczenie okresowe (miesięczne).

Podstawę zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego stanowi uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

Oznacza to, iż strona występująca z wnioskiem o zabezpieczenie nie ma obowiązku wykazania, iż jego brak utrudni bądź uniemożliwi osiągnięcie celu postępowania lub wykonanie orzeczenia, które w sprawie zapadnie.

Jest to odstępstwo od wyrażonej w art. 731 k.p.c. zasady, że zabezpieczenie roszczeń nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia.

 • Ponadto w sprawach o alimenty nie wymaga się dla uwzględnienia wniosku o zabezpieczenie, aby wierzyciel uprawdopodobnił, że brak zabezpieczenia pozbawiłby go zaspokojenia.
 • Z żądaniem udzielenia zabezpieczenia alimentów może wystąpić każda ze stron postępowania, a postanowieniu sądu w tej sprawie nadawana jest z urzędu klauzula wykonalności, co skutkuje tym, iż od momentu otrzymania postanowienia możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
 • Może cię zainteresować także:
 • Jak ustalić wysokość alimentów na dzieci?

Jak ubiegać się o zabezpieczenie alimentów?

Żądanie o zabezpieczenie alimentacyjne może zostać wniesione zarówno na piśmie, jak i w formie ustnej – do protokołu.Wniosek o zabezpieczenie alimentów należy złożyć do sądu pierwszej instancji, w którym toczy się bądź będzie się toczyć sprawa.

Może on zostać wniesiony zarówno z pozwem, jak i jeszcze przed wszczęciem postępowania.W drugim przypadku sąd wyznacza termin, w którym pozew musi zostać złożony.

W sytuacji niezastosowania się do wyznaczonego terminu wniosek o zabezpieczenie alimentów zostanie oddalony.

Co musi zawierać wniosek o zabezpieczenie alimentacyjne?

 • oznaczenie sądu,
 • dane personalne stron,
 • rodzaj pisma,
 • podpisy,
 • załączniki,
 • odpis wniosku.
 • żądaną kwotę zabezpieczenia – warto opisać, co na tę kwotę się składa, np.: wyżywienie, odzież i obuwie, artykuły szkolne i podręczniki, kieszonkowe, wycieczki szkolne, korepetycje, wydatki na telefon komórkowy, mieszkanie, pozostałe wydatki jak leki, kosmetyki itp.
 • sposób spełnienia świadczenia – czyli określenie, że alimenty mają być płatne do np. do rąk matki, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
 • wskazanie okoliczności uwiarygadniających istnienie roszczenia – w przypadku roszczeń alimentacyjnych na małoletnie dzieci, będzie to art. 133 § 1 k.r.o., który określa warunek istnienia roszczenia. Przepis ten stanowi, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów składany jest bez konieczności uiszczania opłat sądowych.Wniosek o udzielenie zabezpieczenia Sąd rozpoznaje bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Odwołanie od wydanego postanowienia

Postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia Sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym. Wyjątkiem jest rozpoznawanie wniosku o: uchylenie lub ograniczenie, gdzie uprzednio udzielonego zabezpieczenia, gdzie konieczne jest wyznaczenie rozprawy.

Sąd nie ma zatem obowiązku wysłuchania drugiej strony przed wydaniem orzeczenia. Często więc osoba zobowiązania do świadczenia nie wie, że toczy się przeciwko niej postępowanie.

Postanowienie o zabezpieczeniu świadczenia alimentacyjnego jest doręczane obu stronom postępowania. Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia. Opłata sądowa od zażalenia wynosi 30 zł.

Należy pamiętać, że złożenie zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów nie wstrzymuje wykonalności tego postanowienia. Oznacza to, że osoba zobowiązana do płacenia alimentów musi je płacić, pomimo że złożyła na postanowienie zażalenie i czeka na jego rozpatrzenie.

Czy zatem w sytuacji kiedy, orzeczenie kończące postępowanie zasądza kwotę niższą od zabezpieczone lub też, gdy powództwo o alimenty zostaje oddalone powstaje obowiązek zwrotu nadpłaconej kwoty?

W tym zakresie możemy spotkać się z dwoma odmiennymi stanowiskami.

Stanowisko „za”

Strona, która egzekwuje świadczenie na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu, powinna liczyć się z obowiązkiem zwrotu tego świadczenia, ponieważ jest to orzeczenie nieprawomocne.

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 3 października 1972 r.

III CZP 53/72„Pozwany w procesie o ustalenie ojcostwa i alimenty może domagać się od małoletniego powoda – po prawomocnym oddaleniu powództwa – zwrotu kwot zapłaconych mu na podstawie postanowienia powziętego w trybie art. 753 par. 1 KPC.

Niezależnie od tego pozwanemu przysługuje na zasadzie art. 140 KRO roszczenie o zwrot dokonanych świadczeń od osób zobowiązanych do alimentacji, przy czym zaspokojenie wierzyciela przez jednego z dłużników zwalnia pozostałych”.

Stanowisko „przeciw”

Nie można żądać zwrotu świadczenia, jeżeli spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego (art. 411 pkt 2 k.c)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2010 r. III CZP 59/2010.

SN„Świadczenie uiszczone na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia zobowiązującego do łożenia na rzecz małżonka kosztów utrzymania rodziny nie podlega zwrotowi jako świadczenie nienależne (art. 410 k.c.) w razie prawomocnego oddalenia w wyroku rozwodowym jego żądania zasądzenia alimentów na podstawie art. 60 k.r.o.”.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r.„Istnieją ważne racje prawne i społeczne przemawiające za tym, by uznać wyłom od zasady wstecznego działania wyroku w wymienionych sprawach w zakresie skutków świadczeń na utrzymanie i wychowanie dziecka spełnionych przez ojca w okresie przed usunięciem ojcostwa.”

Zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych

Należy pamiętać, iż istnieje również możliwość zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych nienarodzonego dziecka.Kwestie te zostały uregulowane w art. 754 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, iż sąd może zabezpieczyć przyszłe roszczenia alimentacyjne w związku z ustaleniem ojcostwa.

 1. Wówczas ojciec zostaje zobowiązany do wyłożenia środków finansowych na utrzymanie matki przez okres trzech miesięcy w okresie porodu, a także przez trzy pierwsze miesiące po narodzinach dziecka.
 2. Wniosek o ustalenie ojcostwa oraz związane z tym roszczenia alimentacyjne należy złożyć co najmniej 3 miesiące przed datą narodzin dziecka.

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych pozwala uzyskać niezbędne środki do życia na czas trwania procesu. Należy przy tym pamiętać, iż wysokość zasądzonego zabezpieczenia nie oznacza, iż w takiej kwocie zostaną zasądzone również alimenty.

Czytaj także: Obniżenie alimentów

Może cię zainteresować także:

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.

Zwrot nadpłaconych alimentów

Czy alimenty podlegają zwrotowi?

Pytanie, które powraca jak bumerang. Sytuacje, że kwota alimentów zasądzonych wyrokiem jest inna aniżeli wynikająca z zabezpieczenia zdarzają się bardzo często.

Jeżeli zabezpieczenie było niższe aniżeli wyrok, problemu nie ma (lub jest innego rodzaju), ale jeśli wyrok opiewa na kwotę niższą aniżeli zabezpieczenie, pojawia się problem: czy powstanie obowiązek zwrotu ,,nadpłaconych” alimentów?

Generalnie odpowiedź jest jedna: w praktyce ustalone orzeczeniem sądu alimenty  nie podlegają zwrotowi. Bywają jednak sytuacje, które rodzą wątpliwości co do powyższej zasady.

Posłużę się przykładem i od razu wyjaśniam, że w opisywanym przypadku dziecko pozostawało pod opieką ojca, a alimenty płaciła matka (tak bywa coraz częściej).

Pierwotnie alimenty ustalono postanowieniem zabezpieczającym z dnia 01 stycznia 2016 roku w wysokości po 700,00 złotych miesięcznie. Wyrokiem z dnia 01 grudnia 2016 roku zasądzono alimenty w niższej kwocie tj. po 500,00 złotych. miesięcznie. Wyrok uprawomocnił się w dniu 15 listopada 2017 roku, bo tyle trwało oczekiwanie na rozpoznanie apelacji przez Sąd Apelacyjny.

I tu rodzi się pytanie, czy za okres od wydania wyroku do jego uprawomocnienia pozwana będzie mogła domagać się zwrotu ,,nadpłaconych” alimentów? Ojciec miał świadomość, że sąd obniżył alimenty, a pomimo tego pobierał je w dotychczasowej wysokości po 700,00 złotych. Czy zatem powinien liczyć się z koniecznością ich zwrotu w spornej części?

See also:  Kurator ojca dzieci

Zacznijmy od początku, czyli od definicji.

Alimenty to środki na bieżące utrzymanie dzieci. Z definicji wynika zatem, że ich wysokość powinna odpowiadać (uśrednionym, miesięcznym) wydatkom na bieżące potrzeby. Tak dobrana wysokość alimentów teoretycznie wyklucza zatem możliwość czynienia oszczędności lub ,,odkładanie” ich na poczet ewentualnego zwrotu.

Gdyby zobowiązany do płacenia alimentów chciał dochodzić ich zwrotu, musiałby wystąpić z osobnym roszczeniem o zwrot pobranych alimentów (założyć nową sprawę w sądzie) przeciwko dziecku.

Właśnie, osobą pozwaną w takiej sprawie musiałoby być dziecko, a nie jego ojciec (lub matka), który tylko pobierał alimenty i wydawał je na zaspokojenie potrzeb dziecka.

Skoro konieczne jest wystąpienie z nowym powództwem to znaczy, że ani w sprawie o rozwód, ani w sprawie a alimenty sąd w wyroku nie nakaże zwrotu alimentów.

Być może mam ograniczoną wyobraźnię, ale nie potrafię wyimaginować sobie sytuacji, w której rodzicowi udaje się wykazać, że dziecko posiada jeszcze (może np.

odłożone na rachunku) pieniądze uzyskane z ,,za wysokich” alimentów. Moim zdaniem jest to niewykonalne, ale komentujący ten wpis z całą pewnością wyprowadzą mnie z błędu :-), za co z góry im dziękuję.

Proszę tylko o przykłady z życia, a nie z książek!

Odpowiedź udzielona na początku pozostaje zatem aktualna również w opisanym przypadku: alimenty nie podlegają zwrotowi w sytuacji ich obniżenia.

Czy matka zobowiązana do płacenia alimentów pozostaje bezradna?

Jeżeli czekała do czasu rozpoznania apelacji przez Sąd Apelacyjny – to tak, ale jeśli podjęła stosowne kroki wcześniej – nie. Obronie praw zobowiązanego do płacenia alimentów służy instytucja zmiany postanowienia zabezpieczającego.

Wniosek o zmianę zabezpieczenia można złożyć do czasu zakończenia postępowania, a więc również po wydaniu nieprawomocnego wyroku. Skoro na datę wydawania nieprawomocnego wyroku sąd uznał, że alimenty powinny wynosić 500,00 złotych, to dlaczego nie miałby zmienić wysokości zabezpieczenia?

Gdybym reprezentowała stronę zobowiązaną do płacenia alimentów, na pewno wystąpiłabym z takim wnioskiem w odpowiednim czasie. Niestety (albo stety) nie zawsze pełnomocnicy wykorzystują tę możliwość, chociaż dają ją przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a nie tajemne ,,kruczki prawne”.

Zaznaczam, że moje skromne dywagacje odnoszą się do spraw rozwodowych i nie nadają się do wykorzystania w sprawach o zasądzenie alimentów, jakie toczą się przed sądami rejonowymi. O przyczynach takiego stanu i istotnych różnicach obu postępowań pisałam w odcinku Alimenty potrzebne od zaraz.

Zmiana zabezpieczenia alimentów na rzecz małoletniego w postępowaniu rozwodowym w czasie pandemii

W czasie pandemii COVID-19 wiele osób (w tym zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych) straciło zdolność finansową.

Pojawia się zatem pytanie co zrobić, jeśli jeden z małżonków był już zobowiązany w ramach zabezpieczenia do przekazywania alimentów na rzecz małoletniego, postępowanie rozwodowe trwa, a doszło do zmiany możliwości majątkowo-zarobkowych zobowiązanego wywołanej utratą zatrudnienia lub ograniczeniem dochodów z powodu pandemii.

W opisanym wyżej przypadku konieczne jest złożenie wniosku o zmianę udzielonego wcześniej zabezpieczenia alimentów na podstawie art. 742 Kodeksu postępowania cywilnego (KPC) w zw. z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO).

Pierwszy z powołanych artykułów stanowi, że: Obowiązany może w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia.

Trzeba też zaznaczyć, że przed wydaniem postanowienia w przedmiocie uchylenia lub ograniczenia zabezpieczenia sąd wysłuchuje uprawnionego, a zatem rodzica reprezentującego dziecko.

Zgodnie natomiast z art. 138 KRO: W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Przez pojęcie „stosunków” należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu, czyli zmianę w zakresie potrzeb uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych oraz możliwości zarobkowych i majątkowych stron.

W skład tych ostatnich wchodzą nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane, lecz także zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki, stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Możliwości zarobkowe zobowiązanego nie mogą być utożsamiane jedynie z faktycznie osiąganymi zarobkami. W przypadkach uzasadnionych obejmują one także wysokość zarobków, które zobowiązany jest w stanie uzyskać, lecz ich nie osiąga z przyczyn, które nie zasługują na usprawiedliwienie (zob.

uchwałę Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1987 r., sygn. III CZP 91/86, OSNC 1988/4/42).

Wobec tego, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art.

135 KRO), utrata pracy spowodowana pandemią COVID-19 może być jedną z podstaw do zmiany udzielonego wcześniej zabezpieczenia alimentów.

Rozpoznając wniosek o zmianę zabezpieczenia alimentów, sąd musi jednak wziąć pod uwagę, czy w tym samym okresie nie wzrosły koszty utrzymania małoletniego, np. w związku z powszechnym wzrostem cen produktów żywnościowych.

Ponadto sąd rozwodowy musi ocenić, czy pewne koszty utrzymania dziecka nie uległy obniżeniu. Może to dotyczyć np. kosztów zajęć dodatkowych, które w czasie pandemii COVID-19 często się nie odbywają, kosztów rozrywek (wyjść do kina, na basen), czy kosztów obiadów w placówce edukacyjnej.

W istocie zatem, od oceny konkretnego przypadku zależeć będzie, czy sąd obniży kwotę należnych małoletniemu alimentów, czy też wniosek zobowiązanego o zmianę, oddali.

Obniżenie wysokości alimentów nie może jednak prowadzić do sytuacji, w której osoba uprawniona do ich otrzymania nie będzie miała zaspokojonych usprawiedliwionych potrzeb. Na uwzględnienie wniosku nie powinny zatem liczyć osoby, które są zobowiązane do łożenia alimentów nieprzekraczających kilkuset złotych.

Czy pandemia COVID-19 wstrzymuje obowiązek alimentacyjny?

Odpowiadając na postawione wyżej pytanie należy wskazać, że pandemia COVID-19 nie wpływa na istnienie obowiązku alimentacyjnego. W mocy pozostają zarówno postanowienia prawomocne, jak i nieprawomocne, lecz natychmiast wykonalne, wydane w trybie zabezpieczenia.

Czy powołując się na pandemię COVID-19 można żądać zawieszenia obowiązku alimentacyjnego?

Brak jest prawnej możliwości zawieszenia obowiązku alimentacyjnego (w tym zawieszenia wykonania obowiązującego zabezpieczenia alimentów) na czas trwania pandemii COVID-19. Nadto żaden przepis nie przyznaje zobowiązanemu do alimentacji uprawnienia do samowolnego wstrzymania ich płatności.

Czy pandemia COVID-19 wpływa na wysokość świadczeń alimentacyjnych?

Pandemia COVID-19 nie powoduje automatycznego obniżenia wysokości należnych dziecku alimentów. Niemniej jednak, jak już zostało to wskazane, pandemia może mieć wpływ na sytuację finansową osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych.

W sytuacji zatem, gdy w wyniku pandemii COVID-19 istotne zmniejszyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji, w toczącym się postępowaniu rozwodowym można rozważyć złożenie wniosku o zmianę udzielonego wcześniej zabezpieczenia alimentów.

Komornicy nie są władni do rozstrzygania w zakresie wniosków o zmniejszenie raty alimentów i zawieszenia ich egzekucji z powodu zmian gospodarczych,jakie zachodzą w związku z pandemią COVID-19.

Co powinno znaleźć się we wniosku o zmianę zabezpieczenia alimentów?

We wniosku o zmianę zabezpieczenia alimentów należy dokładnie opisać sytuację majątkowo-zarobkową, w tym na czym konkretnie polega obniżenie możliwości zobowiązanego do realizacji świadczeń alimentacyjnych.

Do wniosku warto dołączyć dokumenty, które potwierdzają np. fakt utraty pracy, utraty płynności finansowej, zawieszenia działalności gospodarczej, czy obniżenia zarobków.

Trzeba pamiętać, że kryzys gospodarczy dotyka każdego w różnym stopniu, a od wykazania tego stopnia zależy to, czy wniosek o zmianę zabezpieczenia alimentów zostanie uwzględniony.

W celu zmiany wysokości świadczeń alimentacyjnych należy porównać stan istniejący w chwili orzekania o zabezpieczeniu alimentów ze stanem istniejącym w chwili składania wniosku o zmianę.

Jak przyspieszyć postępowanie?

Co prawda sąd winien rozpoznać wniosek bezzwłocznie (nie później niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu, zob. art.

737 KPC), jednak jest to jedynie termin instrukcyjny, a zatem sposobem na przyspieszenie postępowania może być mediacja.

Wsparcie mediatora często pomaga dojść do porozumienia nawet osobom, które początkowo przedstawiały zupełnie odmienne stanowiska.

dr Daniela Wybrańczyk,prawnik, mediator

Zobacz także:

Problem alimentów w dobie koronawirusa. Stanowisko RPO i Zespołu ds. Alimentów

 • Alimenty w dobie koronawirusa. Zmiany w funduszu alimentacyjnym
 • Odpowiedź na interpelację nr 4365 w sprawie płatności alimentów w obliczu epidemii koronawirusa
 • Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.