Czy mam prawo ubiegać się o podział majątku między mną a byłym?

Mieszkanie po rozwodzie – obok ustaleń związanych z małoletnimi dziećmi – jest jedną z najistotniejszych kwestii, jakie muszą uregulować byli małżonkowie.

Bardzo często stanowi ono najwartościowszy składnik majątku wspólnego, przez co jego podział wywołuje wiele emocji.

Sytuacja dodatkowo komplikuje się, gdy z uwagi na względy natury finansowej żadne z małżonków nie może wyprowadzić się ze wspólnie zajmowanego lokalu.

Jak zatem mogą potoczyć się losy mieszkania po rozwodzie? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w niniejszym artykule.

W jakich sytuacjach mieszkanie podlega podziałowi?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Od tego momentu wszystko co małżonkowie zakupią (osobno bądź wspólnie) wchodzi do ich majątku wspólnego i w razie rozwodu będzie podlegało podziałowi.

Jednocześnie każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty. W odróżnieniu od majątku wspólnego nie będzie on objęty podziałem.

W jego skład wchodzą przede wszystkim rzeczy nabyte jeszcze przed ślubem oraz te, które małżonek odziedziczył lub zostały mu darowane, ale nie tylko.

Więcej na temat tego co wchodzi w skład majątku wspólnego i majątków osobistych każdego z małżonków przeczytasz w artykule pt. “Podział majątku wspólnego pomiędzy byłymi małżonkami – na czym polega?”

Należy zatem przyjąć, że jeżeli mieszkanie zostało zakupione w trakcie małżeństwa, to co do zasady będzie należało do majątku wspólnego małżonków. Tym samym w razie rozwodu będzie podlegało podziałowi.

Inaczej rzecz wygląda w przypadku mieszkania, które małżonek nabył jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Taki lokal nie będzie w ogóle brany pod uwagę w trakcie podziału. Podobnie jak mieszkanie, które wprawdzie małżonek nabył już po ślubie, ale środki na jego zakup w całości pochodziły z majątku osobistego.

Czy mieszkanie można podzielić dopiero po rozwodzie?

Zgodnie z polskim prawem do podziału majątku wspólnego może dojść dopiero po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Najczęściej ma to miejsce, gdy pomiędzy małżonkami orzeczono rozwód.

Jednakże mogą zaistnieć jeszcze inne okoliczności skutkujące ustaniem małżeńskiej wspólności majątkowej. Należą do nich unieważnienie albo śmierć jednego z małżonków. Małżonkowie mogą również zawrzeć majątkową umowę małżeńską i wprowadzić pomiędzy sobą ustrój rozdzielności majątkowej.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule pt. “Podział majątku w trakcie małżeństwa”.

Jednakże przepisy przewidują jeszcze jedną szczególną sytuację, w której sąd może dokonać podziału majątku wspólnego – a zatem także mieszkania – już w wyroku rozwodowym. Jest jeden warunek – nie może to nadmiernie wydłużyć postępowania rozwodowego.

Mieszkanie po rozwodzie – w jaki sposób sąd je podzieli?

Czy mam prawo ubiegać się o podział majątku między mną a byłym?

W zależności od tego, czy podział dokonywany jest w odrębnym postępowaniu o podział majątku wspólnego po rozwodzie, czy też już w wyroku rozwodowym, możliwe są różne sposoby podziału mieszkania.

W przypadku podziału majątku wspólnego w odrębnym postępowaniu dopuszczalne są trzy rozwiązania:

 1. fizyczny podział mieszkania (o ile jest to wykonalne od strony praktycznej),
 2. przyznanie mieszkania na wyłączną własność jednemu z małżonków i obciążenie go obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego,
 3. sprzedaż mieszkania i podział uzyskanej z tego tytułu sumy pomiędzy małżonków stosownie do wysokości przypadających im udziałów w majątku wspólnym.

Pomimo, że o metodzie podziału ostatecznie decyduje sąd, to zasadnicze znaczenia ma wola małżonków. Sąd obowiązany jest wziąć ją pod uwagę. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia tego kto na co dzień zajmuje się małoletnimi dziećmi, a także sytuacja finansowa małżonków. Ta ostatnia okoliczność ma znaczenia dla ustalenia które z nich daje lepszą rękojmię spłaty.

Powyższe metody podziału pozostają aktualne w przypadku podziału majątku wspólnego w wyroku rozwodowym na wniosek jednego z małżonków. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule pt. “Podział majątku w wyroku rozwodowym – kiedy jest możliwy?”.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera jednak jeszcze jedną istotną regulację dotyczącą podziału samego mieszkania (a nie całego majątku). Art. 58 § 3 stanowi bowiem, że na zgodny wniosek stron sąd w wyroku rozwodowym może również orzec o:

 • podziale wspólnego mieszkania, albo
 • przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego.

Co w sytuacji, gdy żaden z małżonków nie chce (lub nie może) wyprowadzić się z mieszkania po rozwodzie?

Czy mam prawo ubiegać się o podział majątku między mną a byłym?

Niekiedy, ze względów ekonomicznych, pomimo rozwodu byli małżonkowie nadal zamieszkują w jednym mieszkaniu. To trudna sytuacja, która bywa źródłem wielu konfliktów. W szczególności, że rozwód często stanowi efekt eskalującej latami wzajemnej niechęci małżonków do siebie.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, to sąd w wyroku rozwodowym orzeknie również o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania do chwili, aż jedno z nich się wyprowadzi.

W toku procesu sąd zbiera informacje odnośnie wspólnego mieszkania (m.in.: liczba, rodzaj pomieszczeń, sposób dotychczasowego ich wykorzystywania, tytuł prawny, z kim będą mieszkać małoletnie dzieci itp.).

Następnie na tej podstawie w sentencji wyroku rozwodowego szczegółowo określa  pomieszczenia przyznane każdemu z małżonków do wyłącznego korzystania. Dodatkowo może zamieścić nakazy oraz zakazy (np.

See also:  Uchylenie alimentów na pełnoletnie dziecko

zakaz przyprowadzania obcych osób) dotyczące pomieszczeń pozostających we wspólnym używaniu (np. kuchnia, strych).

Należy podkreślić, że rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie dotyczy każdego mieszkania znajdującego się we władaniu obojga małżonków. Bez znaczenia pozostaje tytuł prawny do lokalu. Oznacza to, że orzeczenie to może również dotyczyć mieszkania stanowiącego składnik majątku osobistego jednego z małżonków.

Czy mam prawo ubiegać się o podział majątku między mną a byłym?

Opłaty za mieszkanie po rozwodzie – jak je rozliczyć?

Załóżmy, że do czasu podziału majątku ze wspólnego mieszkania korzysta tylko jedno z małżonków. Bardzo często małżonek, który się wyprowadził, pozostaje w przekonaniu, że nie musi dokładać się do kosztów utrzymania mieszkania, w którym przecież nie mieszka.

Tymczasem wcale tak nie jest. Jako na współwłaścicielu mieszkania w dalszym ciągu spoczywa na nim obowiązek uiszczania opłat z nim związanych (w odpowiedniej części). Dotyczy to jednakże wyłącznie tych świadczeń, które są niezależne od ilości zamieszkujących w lokalu osób, takich jak czynsz czy podatek od nieruchomości.

Z kolei koszty związane z eksploatacją mieszkania (np. rachunki za media) co do zasady będą obciążały wyłącznie małżonka, który z mieszkania korzysta.

Kwestia podziału mieszkania po rozwodzie z pewnością nie należy do łatwych. W zależności od sytuacji w grę wchodzą różne rozwiązania. Dlatego też warto w tej kwestii zasięgnąć porady prawnej, bo może się okazać, że uda się znaleźć wyjście nawet z najtrudniejszej sytuacji.

Podział majątku – o jakich roszczeniach pamiętać? [cz.1 – spłata długów]

Czy mam prawo ubiegać się o podział majątku między mną a byłym? Roszczenie o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej nie ulega przedawnieniu./Fot. Fotolia

Niektóre z roszczeń mogą być zgłoszone tylko do czasu zakończenia postępowania o podział majątku – później nie można ich już dochodzić w innych postępowaniach. O jakich roszczeniach należy pamiętać, by nie utracić prawa do ich dochodzenia?

Sprawy o podział majątku są sprawami skomplikowanymi i rodzącymi istotne konsekwencje prawne i finansowe po stronie uczestników postępowania.

Sąd co prawda ustala z urzędu skład i wartość majątku oraz podejmuje decyzje o sposobie jego podziału, ale to w interesie uczestników jest zwrócenie uwagi sądu na jego poszczególne elementy oraz zgłoszenie stosownych wniosków dowodowych.

Inaczej jest w przypadku innych roszczeń, które mogą (a nawet muszą) być zgłoszone w trakcie trwania postępowania o podział majątku. W tym przypadku inicjatywa w całości jest po stronie uczestników.

Co więcej, niektóre z roszczeń mogą być zgłoszone tylko do czasu zakończenia postępowania o podział majątku – później nie można ich już dochodzić w innych postępowaniach. O jakich roszczeniach pamiętać, by nie utracić prawa do ich dochodzenia?

Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki (PDF)

Podział majątku, a upływ czasu

Roszczenie o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej nie ulega przedawnieniu. Co oznacza, że wniosek o dokonanie podziału majątku może zostać złożony do sądu w każdym czasie po powstaniu ustroju rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Także i zawarcie umowy nie doznaje ograniczeń czasowych.

Oczywiście zwlekanie zbyt długo z przeprowadzeniem postępowania działowego może wpływać niekorzystnie na samych zainteresowanych, chociażby w sytuacji, gdy tylko jedno z byłych małżonków jest w posiadaniu przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego.

Prekluzja

Pomimo braku przedawnienia samego roszczenia o podział majątku, istnieją pewne ramy czasowe, w których powinny być zgłoszone niektóre z roszczeń związanych ze sprawami podziałowymi. Warto wiedzieć, że tych roszczeń nie będzie można w ogóle dochodzić po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku (więcej o prekluzji w sprawach o podział majątku pisałam tutaj).

Jakie roszczenia powinny być zgłoszone w trakcie sprawy o podział majątku?

Aby uniknąć niemiłego zaskoczenia wynikającego z opisanej wyżej prekluzji, warto na etapie składania wniosku o podział majątku przeanalizować czy w konkretnym stanie faktycznym istnieją roszczenia (i czy zachodzi potrzeba ich zgłoszenia) związane z:

– ustaleniem:

 • nierównych udziałów w majątku wspólnym (o tym pisałam tutaj)
 • prawa własności (o sporach w zakresie składu majątku wspólnego pisałam tutaj i tutaj)
 • prawa do żądania podziału majątku

lub

– rozliczeniem:

 • wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na majątek osobisty lub odwrotnie (także roszczenie z art. 231 k.c., o którym pisałam tutaj i tutaj)
 • z tytułu posiadania rzeczy należących do majątku wspólnego
 • pobranych pożytków i innych dochodów z rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego
 • poczynionych nakładów z majątków osobistych na majątek wspólny
 • spłaty wspólnych długów.

Rozliczenie spłaty długów

Żądanie rozliczenia spłaty długów może obejmować dwa rodzaje długów:

 • długi wspólne małżonków spłacone przez jednego z nich w okresie między ustaniem wspólności majątkowej, a dokonaniem podziału majątku
 • długi jednego z małżonków spłacone z majątku wspólnego.

Długi jednego z małżonków spłacone z majątku wspólnego

Rozliczeniu podlegają długi jednego z małżonków zaciągnięte na zaspokojenie osobistych spraw tego małżonka lub dotyczące tylko jego majątku osobistego.

Możliwość żądania rozliczenia spłaty tych długów nie dotyczy:

 • długów zaciągniętych przez jednego małżonka, ale za zgodą tego drugiego (zgoda bowiem uprawnia na zaspokojenie zobowiązania z całego majątku wspólnego małżonków)
 • długów zaciągniętych przez jednego małżonka, gdy środki przeznaczone zostały na zaspokajanie potrzeb rodziny
 • zobowiązań jednego z małżonków, gdy środki przeznaczone zostały na sfinansowanie przedmiotu przynoszącego dochód (powiększający majątek wspólny, tj. przy obowiązywaniu w małżeństwie ustroju wspólności majątkowej)
See also:  Dowiedziałem się o zdradzie żony, co robić?

Długi wspólne małżonków

W postępowaniu o podział majątku, małżonkowie mogą domagać rozliczenia długów wspólnych (lub długów jednego małżonka ale pozostających w związku z majątkiem wspólnym), które zostały spłacone przez jednego małżonka już po ustaniu wspólności majątkowej, ale jeszcze przed dokonaniem podziału majątku.

Rozliczeniu w sprawie o podział majątku nie podlega spłata zobowiązań:

 • zaciągniętych przez oboje małżonków, gdy spłata nastąpiła z majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności majątkowej
 • zaciągniętych przez oboje małżonków, gdy spłata nastąpiła po dokonaniu podziału majątku
 • zaciągniętych przez jednego małżonka na majątek wspólny po ustaniu wspólności majątkowej

Konsekwencje niezgłoszenia w odpowiednim terminie roszczenia o rozliczenie dokonanej spłaty

Brak zgłoszenia żądania rozliczenia spłaconych długów w postępowaniu o podział majątku, powoduje brak możliwości dochodzenia ich spłaty przez drugiego małżonka w innym postępowaniu.

Prekluzja nie dotyczy długów nie spłaconych do chwili dokonywania podziału majątku. W zasadzie długi nie spłacone nie podlegają rozliczeniom między małżonkami.

Sposób rozliczenia spłaty długów

Nie ma jednego przyjętego rozwiązania w zakresie sposobu dokonania rozliczenia spłaty długów. Jest jednak kilka sposobów, które pojawiają się w orzeczeniach sądowych tj.:

 • zwrot kwoty nominalnej – sposób najczęściej stosowany w sprawach, w których pomiędzy spłatą długu, a dokonywaniem rozliczenia nie upłynęło zbyt dużo czasu
 • przyjęcie, że spłata długu była nakładem na majątek, a następnie rozliczenie jej według zasad dotyczących rozliczenia nakładów
 • inne rozliczenie, z uwzględnieniem np. miernika w postaci miesięcznego wynagrodzenia za pracę – sposób stosowany, w sprawach w których pomiędzy spłatą długu, a dokonywaniem rozliczeń upłynął długi czas (w takiej sytuacji przelicza się wartość długu na ilość np. średnich wynagrodzeń za pracę w dacie zaciągania zobowiązania, a następnie kwotę do rozliczenia ustala się w oparciu o tę samą ilość wynagrodzeń, ale aktualnych w dniu dokonywania rozliczenia).

Ostateczna decyzja w zakresie wyboru sposobu dokonania rozliczenia należy do sądu. Wybór sposobu może diametralnie zmieniać kwotę przyjętą do rozliczenia, dlatego bardzo ważne jest przedstawienie sądowi argumentów przemawiających za zasadnością wyboru konkretnego sposobu dokonania rozliczenia, tak by zabezpieczyć możliwie najlepiej swoje interesy.

Polecamy serwis: Majątek

Czy mam prawo ubiegać się o podział majątku między mną a byłym?

Opisz nam swój problem i wyślij zapytanie.

Wycena w ciągu godziny.

Czy ten artykuł był przydatny?

Dziękujemy za powiadomienie

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.

© Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Czy po śmierci byłego męża można wystąpić o podział majątku?

Dwa lata temu zmarł mój ojciec. Zostawił troje dorosłych dzieci z pierwszego małżeństwa. Przed zgonem rozwiódł się z drugą żoną, jednak nie zdążyli dokonać podziału majątku. Zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, w wyniku którego my, dzieci odziedziczyliśmy po 1/3. Czy dwa lata po śmierci byłego męża jego była żona może wystąpić ze swoimi roszczeniami o podział majątku?

W Pani sprawie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.i.o.) oraz Kodeksu cywilnego (K.c.).

Z chwilą orzeczenia rozwodu wspólność majątkowa małżeńska ustała. Art. 43 § 1 K.r.i.o. wskazuje, iż oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

W pewnych wypadkach udziały małżonków w majątku wspólnym małżeńskim mogą być jednak różne.

Jak wskazuje przepis art. 43 § 2 K.r.i.o., z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. § 3 art. 43 K.r.i.o.

wskazuje, iż przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zobacz również: Czy była żona dziedziczy po byłym mężu?

Stwierdzenie nabycia spadku po byłym mężu oraz dział spadku wraz ze zniesieniem współwłasności

W chwili obecnej – po śmierci Pani ojca, jego była żona ma prawo domagać się podziału majątku, którego dorobiła się, będąc w małżeństwie ze zmarłym. Była żona ma prawo do 1/2 udziału w majątku wspólnym (który podlega podziałowi), a pozostały majątek (czyli 1/2 udziału w majątku wspólnym + majątek osobisty zmarłego) dzielą miedzy sobą spadkobiercy zmarłego.

Była żona zmarłego jako współwłaścicielka ma prawo do wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po byłym mężu oraz o dział spadku wraz ze zniesieniem współwłasności.

Stosownie do art. 46 Kodeksu rodzinnego, w sprawach nieunormowanych w Kodeksie od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku.

Stosownie do art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego, dział spadku (a także podział majątku wspólnego) może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami (małżonkami, spadkobiercami małżonka), bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

Według § 2 art. 1037 Kodeksu cywilnego, jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

See also:  Alimenty po ukończeniu studiów i podjęciu pracy

Podział majątku wspólnego może być dokonany w każdym czasie. Stosownie bowiem do art. 210 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności.

Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze pięć lat.

Przedłużenie to można ponowić.

Zobacz również: Zgon jednego z małżonków a mieszkanie własnościowe

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Majątek dorobkowy małżonków. Nie warto zwlekać z podziałem

Rozwodzący się małżonkowie, w ramach procesu dotyczącego rozwiązania ich małżeństwa mogą dokonać podziału swego majątku dorobkowego. Jest to jednak sytuacja o tyle wyjątkowa, iż odnosi się wyłącznie do przypadków, gdy małżonkowie są w tej kwestii zgodni, a opisany podział nie wpłynie na przedłużenie postępowania rozwodowego

W pozostałych przypadkach sądowego podziału majątku małżonków dokonuje się już po rozwiązaniu małżeństwa w osobnym postępowaniu, toczącym się przed właściwym sądem rejonowym.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż przepisy prawa nie regulują terminu, w którym każdy z byłych małżonków musiałby zwrócić się do sądu z roszczeniem o dokonanie stosownego podziału majątku. Oznacza to, iż pozew o podział majątku dorobkowego stron może zostać złożony w dowolnym terminie – zarówno niezwłocznie po orzeczeniu rozwodu, jak również kilka, a nawet kilkanaście lat później.

Czy jednak nadmierne zwlekanie z dokonaniem podziału majątku może przynieść dla byłych małżonków negatywne konsekwencje?

Odpowiedzi na powyższe pytanie dostarczyła sprawa małżonków, którzy dokonali sądowego podziału swego majątku dopiero po upływie 10 lat od orzeczenia pomiędzy nimi rozwodu, co miało niebagatelny wpływ na ich sytuację.

Najistotniejszy składnik majątku dzielonego między byłymi małżonkami stanowiły przysługujące wyłącznie byłemu mężowi udziały w spółce kapitałowej (założonej jeszcze w trakcie trwania związku małżeńskiego).

Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami prawa, udziały w takiej spółce wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków i bez względu na to, kto jest formalnie udziałowcem spółki.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/16/m254992.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/egzekucja;z;firmy;nalezacej;do;majatku;wspolnego;malzonkow,190,0,1215934.html) *Firma należy do małżeństwa? Dług można… * Z klauzulą wykonalności można prowadzić egzekucję z przedmiotów należących do firmy objętej wspólnością majątkową – tłumaczy Agata Kulik z Siwek Gaczyński & Partners. W opisanej sytuacji okazało się, iż żona zyskała na późnym dokonaniu podziału majątku, zaś jej małżonek znacznie stracił. Firma prowadzona wyłącznie przez męża, w przeciągu wspomnianych 10 lat od orzeczenia rozwodu z ledwie wypłacalnej rozwinęła się w dobrze prosperującą. Mąż musiał jednak podzielić się swym sukcesem ekonomicznym z byłą żoną. Stało się tak bowiem Sąd Najwyższy, w wyroku z 31 stycznia 2013 roku (sygn. akt II CSK 349/12) orzekł, iż przy dokonywaniu
podziału majątku dorobkowego małżonków, w skład którego wchodzą udziały spółki kapitałowej, wartość tych udziałów ustalana jest na dzień dokonania podziału, nie zaś na dzień ustania wspólności majątkowej małżeńskiej.

W opisanym kazusie powyższa konkluzja SN spowodowała bardzo negatywne konsekwencje dla męża. Założył wprawdzie swą spółkę jeszcze w trakcie trwania związku małżeńskiego, jednakże prowadzona przez niego działalność gospodarcza rozwinęła się dopiero po rozwodzie.

Dodać należy, iż w rozwój firmy zaangażowany był wyłącznie małżonek i to w rezultacie jego starań 10 lat po rozwiązaniu małżeństwa, wartość udziałów prowadzonej przez niego spółki kapitałowej wzrosła z około 2-3 tysięcy złotych (wartość z dnia orzeczenia rozwodu) do około 6 milionów złotych (wartość z dnia orzeczenia w przedmiocie podziału majątku).

Mimo to, zgodnie z zasadami rządzącymi podziałem majątku dorobkowego małżonków, a także na podstawie treści zacytowanego wyżej orzeczenia Sądu Najwyższego, była żona, otrzymała połowę zwiększonej wartości udziałów spółki, czyli około 3 miliony złotych.

Okazało się zatem, iż niepotrzebna zwłoka w dokonaniu sądowego podziału majątku małżonków obarczona jest znacznym ryzykiem. Może również spowodować negatywne konsekwencje w sferze majątkowej któregoś z nich – w tym spowodować konieczność dzielenia się po latach z byłym małżonkiem zyskami z własnej pracy.

Karolina Służewska-Woźnicka jest adwokatem, a Maria Matyba – aplikantką adwokacką w Celichowski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Sortuj wedługPopularneNajnowszeNajstarsze

Moją sprawę o podział majątku po rozwodzie prowadziła kancelaria adwokacka Cejrowski. Zdecydowałem się na nich ze względu na olbrzymie doświadczenie adwokatów z tej kancelarii w tego typu sprawach.

Leave a Reply

Your email address will not be published.