Czy można unieważnić wyrok rozwodowy?

Czy można unieważnić wyrok rozwodowy?

Czy można unieważnić wyrok rozwodowy?Wyrok rozwodowy kształtuje nowy stan prawny od daty uprawomocnienia się orzeczenia. Istotnym dla rozwodzących się małżonków jest kwestia, co powinien zawierać wyrok rozwodowy i co sędzia musi lub może w nim zawrzeć? Do koniecznych elementów wyroku rozwodowego zalicza się kwestia:

Orzeczenie o winie małżonków

Wspólnej, czyli z winy obu stron, albo o winie wyłącznej jednej ze stron.

Sąd zaniecha orzekania o winie na zgodne żądanie małżonków, czyli jeżeli choćby tylko jeden z małżonków żąda ustalenia winy w rozkładzie pożycia, to sąd obligatoryjnie bada winę każdego z małżonków, a jeżeli oboje małżonkowie zgodnie wnoszą o nieustalanie winy w rozkładzie pożycia, to wówczas sąd nie może ustalać winy w rozkładzie tego pożycia. Konsekwencją nieorzekania o winie jest pominięcie przez sąd wszelkich okoliczności dotyczących winy – wszelkich dowodów zebranych w dotychczasowym postępowaniu sądowym i to nie tylko przy wydawaniu wyroku rozwodowego, ale również w uzasadnieniu tego wyroku.

Określenie wysokości alimentów na rzecz małoletniego dzieci, jeżeli pochodzi z tego związku

Każdy z rodziców obowiązany jest zaspokajać potrzeby dziecka niebędącego w stanie utrzymać się samodzielnie, w częściach odpowiadających możliwościom zarobkowym i majątkowym każdego z rodziców.

Jeżeli wykonanie obowiązku alimentacyjnego jednego z rodziców polega, w całości lub w części, na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie dziecka, wówczas świadczenie alimentacyjne drugiego z rodziców polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania dziecka.

Natomiast jeżeli jeden z małżonków nie ma możliwości sprostania obowiązkom, wówczas obowiązek alimentacyjny po stronie tego z rodziców nie powstaje; obowiązek alimentowania dziecka spoczywa wówczas w całości na drugim z rodziców.

W sytuacji takiej sąd rozwodowy powinien wyraźnie stwierdzić, który z rodziców ponosi w całości koszty utrzymania i wychowania dziecka.

 • Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka może polegać na:
 • 1) osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie dziecka,
 • 2) pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania.

Jeżeli więc dziecko przebywa u jednego z rozwiedzionych rodziców, który swój obowiązek alimentacyjny wypełnia w całości albo w części poprzez osobiste starania o utrzymanie lub wychowanie dziecka, wówczas świadczenie alimentacyjne drugiego z małżonków polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania i wychowania dziecka. W takiej sytuacji sąd rozwodowy może zobowiązać tego z małżonków, u którego dziecko przebywa, do ponoszenia osobistych starań o utrzymanie lub wychowanie dziecka, drugiego zaś z małżonków do pokrywania kosztów utrzymania lub wychowania.

Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej

 1. Kwestia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi może być ustalona poprzez:
 2. pozostawienie (jeżeli dotychczas rodzice mieli pełną władzę rodzicielską), albo powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom (jeżeli przed rozwodem nastąpiła ingerencja sądu rodzinnego we władzę rodzicielską),
 3. – powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiego, albo ograniczając władzę rodzicielską obojgu rodzicom,
 4. pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub oboje rodziców,
 5. zawieszenie władzy rodzicielskiej jednemu lub obojgu rodzicom,
 6. Pamiętajmy, że koszty utrzymania i wychowania dziecka są niezależne od sprawowania władzy rodzicielskiej, czyli nawet jeżeli oboje rodzice zostaną pozbawieni władzy rodzicielskiej nad ich małoletnim dzieckiem, to jednocześnie mogą oni zostać obciążeni alimentami na rzecz dziecka.

Orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie

Sąd nie jest obowiązany orzec w wyroku rozwodowym o sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania, jeżeli małżonkowie dokonali faktycznego podziału lokalu mieszkalnego i żaden z nich nie wnosi o zamieszczenie w wyroku rozwodowym orzeczenia w tym przedmiocie.

O sposobie korzystania przez rozwodzących się małżonków ze wspólnego mieszkania – także lokalu spółdzielczego – nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że jeden z małżonków nie przebywa w tym mieszkaniu, wskutek przejściowego opuszczenia go bez zrzeczenia się praw do zajmowania tego mieszkania.

Do elementów, które mogą pojawić się na wniosek jednej ze stron w wyroku rozwodowym, jeżeli sąd tak uzna, należy:

 • a)  eksmisja z mieszkania jednego z małżonków na żądanie drugiego z powodu rażąco nagannego postępowania, uniemożliwiającego wspólne zamieszkiwanie;
 • b)  podział wspólnego mieszkania lub przyznanie go jednemu z małżonków na zgodny wniosek stron, jeżeli jest to możliwe;
 • c)  podział majątku wspólnego na wniosek jednego z małżonków, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu;
 • d)  ustalenie kontaktów rodziców z małoletnim dzieckiem.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.
 • Z wyrazami szacunku.

Prawomocność Wyroku Rozwodowego | Adwokat Iwo Klisz

Co oznacza prawomocność wyroku rozwodowego?

Moment uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód jest bardzo istotny. To z tą datą powstają wszystkie skutki wyroku rozwodowego. Po pierwsze to właśnie w tej chwili małżeństwo przestaje istnieć.

Z tym samym momentem wygasa możliwość zaskarżenia tego wyroku.

Orzeczenie staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Tylko kiedy następuje ten moment?

Jak ustalić moment prawomocności wyroku?

Chwila, z którą wyrok orzekający rozwód staje się prawomocny jest uzależniona od kilku czynników. Po pierwsze inny jest moment uprawomocnienia się  wyroku sądu I instancji i II instancji.

Sąd, do którego kierowany jest pozew o rozwód jest sądem I instancji. Sąd, do którego sprawa trafia po złożeniu apelacji jest sądem II instancji.

Wyroki sądu II instancji stają się prawomocne z chwilą ich ogłoszenia na rozprawie.

Inaczej wygląda moment uprawomocnienia się wyroku sądu I instancji. Zależy on od zachowania stron postępowania w ramach procedury między instancyjnej. Wydając wyrok sąd I instancji poucza strony, że w ciągu 7 dni od chwili ogłoszenia wyroku mogą złożyć wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku.

  Taki wniosek nazywany jest też „zapowiedzą apelacji”. Jeśli chcemy złożyć apelację od zapadłego wyroku składamy taki wniosek, by dowiedzieć się jakie były podstawy decyzji sądu. Znając te podstawy, możemy je kwestionować w apelacji.

Jeśli żadna ze stron nie złoży wniosku o uzasadnienie, wówczas wyrok rozwodowy stanie się prawomocny z upływem 7 dni od dnia jego ogłoszenia.

Czy można unieważnić wyrok rozwodowy?

Uwaga! Ta zmiana weszła w życie stosunkowo niedawno, bo w listopadzie 2019 roku.

Wcześniej możliwe było było wniesienie środka zaskarżenia nawet bez uprzedniego wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia w terminie 21 dni od ogłoszenia wyroku.

Obecnie jeżeli w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia nie złożysz wniosku o sporządzenie uzasadnienia, nie będziesz mógł skutecznie złożyć apelacji.

Sąd ma  dwa tygodnie, żeby sporządzić uzasadnienie wyroku od momentu wpływu wniosku o sporządzenie uzasadnienia. W sytuacji, gdy sąd nie będzie mógł sporządzić pisemnego uzasadnienia w tym terminie prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony.

Po sporządzeniu pisemnego uzasadnienia wyroku sąd wysyła pocztą do strony, która złożyła wniosek o jego sporządzenie. Od chwili doręczenia stronie uzasadnienia wyroku, ma ona 14 dni na sporządzenie apelacji od tego wyroku. Jeżeli termin na sporządzenie uzasadnienia był przedłużany, czas na złożenie apelacji również będzie dłuższy i będzie wynosił trzy tygodnie.

Jeżeli strona mimo złożenia wniosku o uzasadnienie nie złoży apelacji, wyrok Sądu I instancji stanie się prawomocny dopiero po upływie tych terminów. Jeśli apelacja zostanie wniesiona skutecznie dopiero uprawomocnienie się wyroku II instancji według właściwych dla niego reguł spowoduje powstanie wszystkich skutków wyroku rozwodowego.

Istnieje taka możliwość, że na skutek złożonej apelacji sąd apelacyjny uchyli zaskarżony wyrok sądu I instancji i przekaże sprawę do ponownego rozpoznania. Wtedy sprawa wraca do sądu I instancji i toczy się od początku.

Abyś mógł posługiwać się prawomocnym wyrokiem, sąd musi wydać orzeczenie o stwierdzeniu prawomocności. Orzeczenie wydaje się na wniosek strony, w formie postanowienia, od którego przysługuje zażalenie.

Wyrok rozwodowy prawomocny jedynie w części

W sytuacji, gdy zaskarżasz wyrok jedynie w części, pozostała część wyroku uprawomocni się wcześniej.

W przypadku wyroku rozwodowego ta zasada nie działa, gdy zaskarżasz punkt pierwszy orzeczenia tj. rozstrzygnięcie o winie. W takiej sytuacji należy przyjąć, że wyrok został zaskarżony w całości, tj.

żaden inny punkt orzeczenia nie podlega uprawomocnieniu, nawet jeśli nie został zaskarżony.

Przykład: Sąd w postępowaniu o rozwód, na zgodny wniosek Anny i Mateusza wydał wyrok, w którym zaniechał orzekania o winie.

Anna zdecydowała się na wniesienie apelacji od wyroku jedyne w punkcie dotyczącym wysokości alimentów na dzieci, więc złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia wyłącznie w tym  zakresie.

Żaden środek zaskarżenia nie został złożony przez Mateusza. Nikt nie złożył też wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem, co do punktu pierwszego sentencji.

Oznacza to, że wyrok w punkcie pierwszym, w którym rozwiązano małżeństwo stron uprawomocni się po 7 dniach od wydania orzeczenia i już wówczas Anna oraz Mateusz będą rozwiedzeni, nawet jeśli wciąż będzie czekać ich rozprawa przed sądem drugiej instancji dotycząca alimentów.

Gdyby Anna lub Mateusz złożyli wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku co do winy, ale nie kwestionowali pozostałej części orzeczenia (np. alimentów), cały wyrok nie byłby prawomocny aż do rozpoznania sprawy przez sąd apelacyjny.

Prawomocność wyroku – podsumowanie

W postępowaniu cywilnym orzeczenie staje się prawomocne, gdy niemożliwe jest wniesienie od niego środka zaskarżenia, jakim jest apelacja albo zażalenie. Prawomocność orzeczenia stwierdza się w formie postanowienia.

Możliwe jest uprawomocnienie się orzeczenia w części. W postępowaniu o rozwód, prawomocność wyroku rządzi się swoimi regułami, w zależności od tego, który punkt orzeczenia zaskarżasz.

See also:  Pierwszeństwo w przypadku zbiegu egzekucji alimentów i innych zobowiązań

Jeśli żadna ze stron postępowania cywilnego nie złoży wniosku o uzasadnienie, to wyrok uprawomocni się po 7 dniach od jego ogłoszenia.

Jeśli obie strony zdecydują się na wniesienie wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a następnie złożą apelację, to wyrok będzie prawomocny dopiero po wydaniu orzeczenia przez sąd drugiej instancji. Identycznie sytuacja będzie wyglądać jeżeli tylko jedna strona złoży wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, a następnie apelację.

Jeśli strony złożą wniosek o sporządzenie uzasadnienia, ale ostatecznie nikt nie zdecyduje się na wniesienie środka zaskarżenia w postaci apelacji, orzeczenie stanie się prawomocne po upływie terminu na złożenie apelacji . Należy zwrócić uwagę, że dla każdej ze stron ten termin może upływać innego dnia – w zależności od tego, kiedy strona odebrała wyrok wraz z uzasadnieniem.

Przeczytaj także:

 • Rozwód z orzekaniem o winie
 • Rozwód bez orzekania o winie

Czy możliwa jest zmiana prawomocnego wyroku rozwodowego? – Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu

Na postawione wyżej pytanie udzielić należy odpowiedzi twierdzącej. W określonych sytuacjach istnieje możliwość zmiany treści prawomocnego wyroku orzekającego rozwód. Zmiana taka może dotyczyć zarówno orzeczenia o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dzieckiem czy alimentach, jak i w niektórych przypadkach również orzeczenia o winie.

Kiedy zmiana orzeczenia o winie

Sąd rozwiązując małżeństwo orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, względnie na zgodny wniosek małżonków od dokonania takiego rozstrzygnięcia odstępuje.

Późniejsza zmiana prawomocnego orzeczenia w zakresie winy jest natomiast bardzo ograniczona i dopuszczalna wyłącznie poprzez wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania. Instytucja ta została uregulowana w art. 399-416¹ Kodeksu postępowania cywilnego.

Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem jest możliwe jedynie w ściśle określonych przepisami sytuacjach, w tym między innymi, gdy:

 • – wyrok został oparty na podrobionym dokumencie,
 • – wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa, czy też
 • – wykryte zostały takie okoliczności faktyczne lub środki dowodowe, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.
 • Rozważając możliwość złożenia skargi o wznowienie postępowania pamiętać należy także o dwóch istotnych kwestiach, a mianowicie:
 • – wznowienia postępowania możemy żądać w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o podstawie wznowienia, lecz maksymalnie w ciągu pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku (z wyjątkiem sytuacji, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana),
  – wznowienie postępowania jest niedopuszczalne, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła nowy związek małżeński.
 • Skargę o wznowienie postępowania składamy w sądzie, który wydał zaskarżone orzeczenie, czyli w omawianej sytuacji w sądzie okręgowym, który orzekł rozwód.
 • Kiedy zmiana innych punktów wyroku rozwodowego

Odnosząc się natomiast do możliwości zmiany innych aniżeli wina rozstrzygnięć zawartych w wyroku rozwodowym, a to dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem czy alimentów, to wskazać trzeba, iż mogą one być zmienione w każdym czasie, jeśli tylko zmieniły się okoliczności i konieczne jest ponowne rozpoznanie sprawy w tym zakresie. Zmiana okoliczności polega natomiast na pojawieniu się nowych faktów niewystępujących w chwili orzekania. Podstawę powyższego stanowią następujące przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

art. 106 k. r. i o. – „Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka”;

art. 113[5] k. r. i o. – „Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka”;

art. 138 k. r. i o. – „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

W celu zmiany wyżej wymienionych rozstrzygnięć zawartych w wyroku rozwodowym należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do właściwego miejscowo sądu rodzinnego, przy czym istotnym jest, iż zmiany w zakresie alimentów nie można dochodzić łącznie z żądaniem zmiany orzeczenia o wykonywaniu władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem. Sprawy te rozpoznawane są bowiem w postępowaniu nieprocesowym, natomiast dla spraw alimentacyjnych właściwe jest postępowanie procesowe.

Jakie koszty

Skarga o wznowienie postępowania podlega takiej samej opłacie jak pozew o rozwód, w związku z czym wynosi 600 zł (art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz. U. z 2016 poz. 623 z pózn. zm.)

Opłata od wniosku dotyczącego zmiany innego punktu wyroku rozwodowego jest zależna od rodzaju rozstrzygnięcia, którego zmiany chcemy dochodzić, a mianowicie:

– opłata od wniosku o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej wynosi 100 zł (art. 37 pkt. 2 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych);
– opłata od wniosku o zmianę orzeczenia o kontaktach z dzieckiem wynosi 40 zł (art. 23 pkt 1 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych);

W przypadku natomiast zmiany obowiązku alimentacyjnego sytuacja przedstawia się w dwojaki sposób:

– osoba dochodząca roszczeń alimentacyjnych (w tym podwyższenia alimentów) korzysta ze zwolnienia od kosztów sądowych na mocy art. 96 ust.

1 pkt 2 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zatem żadnej opłaty od pozwu nie musi uiszczać,
– natomiast osoba występująca z pozwem o obniżenie alimentów lub ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego zobowiązana jest wnieść opłatę sądową na zasadach ogólnych, tj. opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.

Uprawomocnienie wyroku rozwodowego

Każdy wyrok sądu I instancji z natury rzeczy jest nieprawomocny, dopóki nie upłynie termin do wniesienia środka zaskarżenia. Jest to konsekwencja konstytucyjnej i kodeksowej zasady dwuinstancyjności.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, prawomocne są wszystkie wyroki sądów drugiej instancji (prawomocność następuje z chwilą wydania orzeczenia przez sąd apelacyjny) oraz wyroki, których nie zaskarżono w terminie.

Kiedy zatem nastąpi prawomocność w przypadku niezaskarżenia wyroku rozwodowego w ogóle lub niezaskarżenia go w terminie? Taki wyrok staje się prawomocny, wraz z upływem terminu na wniesienie apelacji, czyli zgodnie z art. 369 § 1 k.p.c.

z upływem dwóch tygodni od dnia jego doręczenia stronie wraz z uzasadnieniem. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek przewidziany w art. 369 § 11 k.p.c.

wydłużający ten termin do trzech tygodni od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem w sytuacji, gdy sąd skorzystał z przedłużonego terminu na sporządzenie uzasadnienia o czym powinien poinformować stronę doręczając orzeczenie.

W praktyce wygląda to następująco:

 • jeżeli jedna ze stron złoży wniosek o uzasadnienie wyroku, a druga tego nie uczyni, wyrok uprawomocni się dopiero wtedy, gdy upłynie termin na wniesienie apelacji przez stronę, która złożyła wniosek o uzasadnienie wyroku;
 • jeżeli wniosek o uzasadnienie złożą obie strony, wyrok uprawomocni się dopiero wtedy, gdy upłynie termin na wniesienie apelacji przez małżonka, który później odebrał orzeczenie z uzasadnieniem.

Od dnia 7 listopada 2019 roku, kiedy istotnie zmieniły się zasady wnoszenia apelacji, wprowadzające m.in. obligatoryjne złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku jako czynności poprzedzającej złożenie środka odwoławczego, wyrok orzekający rozwód może uprawomocnić się szybciej.

Dotychczas strona, która nie wniosła o uzasadnienie, mogła skarżyć wyrok w terminie 21 dni od jego ogłoszenia. Obecnie strona będzie mogła złożyć apelację tylko w sytuacji, gdy wcześniej złożyła w terminie wniosek o uzasadnienie wyroku.

Jeżeli takiego wniosku nie złożyła, traci prawo do zaskarżenia wyroku apelacją. W praktyce oznacza to, że

 • jeżeli żaden z małżonków nie złoży wniosku o uzasadnienie wyroku, wyrok stanie się prawomocny po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia sentencji wyroku.

W sprawach rozwodowych należy pamiętać, że zaskarżenie jedynie części orzeczenia nie zawsze oznacza, że uprawomocnią się części niezaskarżone (jak ma to miejsce w innych sprawach cywilnych). Wynika to z zasady integralności wyroku rozwodowego. Kiedy tak się dzieje?

Jeżeli w apelacji zaskarżony zostanie punkt pierwszy wyroku – orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa oraz o winie małżonków, to przyjmuje się, że wyrok został zaskarżony w całości i żaden punkt wyroku nie może się uprawomocnić (nawet jeśli nie był osobno zaskarżony). Zmiana punktu pierwszego wyroku mogłaby bowiem pociągnąć za sobą zmianę pozostałych punktów, a to wyklucza ich prawomocność.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy apelacja dotyczy wyłącznie punktów rozstrzygających inne sprawy rodziny np. wysokości alimentów albo sposobu korzystania z mieszkania lub podziału majątku wspólnego.

Wówczas pozostałe punkty wyroku – te niezaskarżone, w tym orzeczenie o rozwodzie i winie, uprawomocniają się wraz z upływem terminu do ich zaskarżenia.

W świetle prawa małżonkowie są wówczas rozwiedzeni już po postępowaniu przed sądem I instancji (z chwilą uprawomocnienia się tej części wyroku), a sąd II instancji kontroluje jedynie zaskarżone punkty orzeczenia.

Jeżeli więc jeden z małżonków zaskarży wyrok rozwodowy w części dotyczącej alimentów na rzecz dzieci stron, to pozostała część tego orzeczenia staje się prawomocna, po upływie terminu na zaskarżenie orzeczenia (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 lutego 2017 roku sygn. I ACz 146/17).

Data uprawomocnienia jest ważna dla stron procesu z kilku względów. Dopiero po prawomocności możliwe stają się zawarcie nowego związku małżeńskiego.

Ponadto w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku możemy także powrócić do nazwiska, które nosiliśmy przed zawarciem małżeństwa.

Wreszcie, dopiero po uprawomocnieniu wyroku skuteczne i wykonalne stają się postanowienia dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem i alimentów (do tego zaś czasu stosunki regulują ewentualne postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia).

See also:  Zakup nieruchomości na nazwisko krewnych

Momentem, kiedy w ogóle można starać się o stwierdzenie prawomocności jest upływ terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie albo upływ terminów do wniesienia środka zaskarżenia. W tym drugim przypadku, dopiero po wpłynięciu do sądu tzw.

zwrotek (czyli potwierdzeń odbioru korespondencji przez strony) możliwe jest wydanie postanowienia o prawomocności i przybicie stempla: „orzeczenie jest prawomocne z dniem …”.

W praktyce, stwierdzenie prawomocności wyroku następuje zawsze znacznie później niż w dacie, którą ostatecznie uzna się za datę jego prawomocności.

Choć niektórym klientom spieszy się do jak najszybszego stwierdzenia prawomocności orzeczonego rozwodu, czasem rekomenduję złożenie pisemnego wniosku o uzasadnienie. Jego treść może przydać się na przyszłość np. w sprawach o zmianę wysokości alimentów ustalonych w postępowaniu rozwodowym czy modyfikacji orzeczonych w nim kontaktów.

Zmiana wyroku rozwodowego jest możliwa w późniejszym postępowaniu sądowym

W wyroku rozwodowym, oprócz rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód, sąd rozstrzyga przede wszystkim o wielu kwestiach kształtujących wzajemne relacje między rodzicami a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi. Sąd w większości przypadków orzeka również o władzy rodzicielskiej, kontaktach oraz alimentach na rzecz wspólnych małoletnich dzieci stron.

Jest możliwość zmiany tych rozstrzygnięć poprzez ich modyfikację przez sąd w późniejszym postępowaniu sądowym. Następuje to na żądanie którejś ze stron.

 • Czytaj też:
 • Podczas rozwodu swoje racje trzeba odpowiednio uzasadnić
 • Postanowienie sądu obowiązuje już po ogłoszeniu

Zmiana okoliczności

Aby żądanie zmiany przez sąd prawomocnego rozstrzygnięcia zawartego w wyroku rozwodowym było skuteczne, należy wykazać, że zmieniły się okoliczności, które były brane pod uwagę podczas orzekania przez sąd rozwodowy. Zmiana okoliczności powinna być istotna, tj. musi wpływać realnie i odczuwalnie na dotychczasowy stan rzeczy.

W pierwszej kolejności należy się więc dowiedzieć, czym kierował się sąd, orzekając w konkretny sposób o danej kwestii, której modyfikacji zamierza domagać się jedna ze stron. Informacje takie odnaleźć można w uzasadnieniu wyroku rozwodowego, a w nim powinny być wymienione fakty, które sąd uznał za udowodnione i które doprowadziły do wydania konkretnego rozstrzygnięcia.

Następnie należy zbadać, jak aktualna sytuacja różni się od opisanej w uzasadnieniu wyroku oraz jakimi dowodami dysponuje strona zamierzająca wnieść żądanie o zmianę rozstrzygnięcia, aby ocenić, na ile może ono zostać uznane przez sąd za słuszne.

W zależności od przedmiotu rozstrzygnięcia zawartego w wyroku rozwodowym, którego modyfikacji żąda strona, sąd bierze pod uwagę zmianę różnych okoliczności. Należy więc każdorazowo wykazać zmianę jedynie tych okoliczności, które decydują o treści orzeczenia w zakresie danej kwestii, której dotyczy żądanie strony.

Autopromocja

Instytut monitorowania mediów, Raport NOM

Najbardziej opiniotwórcze medium w maju 2022 r. cytowane 1 875 razy

CZYTAJ WIĘCEJ

Zamierzając doprowadzić do zmiany orzeczenia o władzy rodzicielskiej, należy więc wykazać zasadność pozostawienia obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej albo ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z nich lub zakresu tego ograniczenia.

Jeżeli więc w wyroku rozwodowym sąd pozostawił władzę rodzicielską obojgu rodzicom, strona chcąca obecnie doprowadzić do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z nich powinna wykazać, że na skutek zmiany okoliczności nie jest dłużej możliwe wspólne i zgodne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi.

Gdy natomiast w wyroku rozwodowym sąd ograniczył władzę rodzicielską jednej ze stron do określonego zakresu, strona dążąca aktualnie do zmiany tego rozstrzygnięcia powinna wykazać, że wobec zmiany okoliczności możliwe stało się obecnie wspólne i zgodne wykonywanie przez strony władzy rodzicielskiej lub że strony mają teraz możliwość skutecznie i zgodnie współdecydować w szerszym albo węższym zakresie kwestii pierwotnie określonych przez sąd rozwodowy.

Gdy strona żąda zmiany wyroku rozwodowego w zakresie kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem, musi wykazać, że dotychczasowy zakres lub forma kontaktów stały się niewystarczające z punktu widzenia potrzeb i dobra dziecka albo też przeciwnie, tj. że po zmianach okoliczności pierwotnie orzeczony zakres lub forma kontaktów powinny zostać ograniczone przez sąd.

Na zmianę okoliczności wskazywać może przede wszystkim dotychczasowy przebieg kontaktów i sposób ich realizacji przez uprawnionego rodzica, wpływ, jaki wywierają one na małoletnie dziecko stron, odpadnięcie dotychczasowych przeszkód w kontaktach bądź zaistnienie nowych, zmiana miejsca zamieszkania dziecka lub jednego z rodziców albo choćby sam wiek małoletniego, który w pewnych przypadkach również uzasadniać może potrzebę zmiany zakresu lub formy kontaktów.

Jeżeli zaś chodzi o zasądzone alimenty na rzecz małoletniego dziecka stron poprzez ich obniżenie, podwyższenie albo orzeczenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, należy wykazać zaistnienie zmiany konkretnych okoliczności wpływających na wysokość świadczeń alimentacyjnych lub istnienie obowiązku alimentacyjnego.

Strona żądająca zmiany w kwestii alimentów powinna więc wykazać, że doszło do zmiany usprawiedliwionych potrzeb dziecka, możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego alimentacyjnie lub poziomu osobistego zaangażowania stron w wychowanie i opiekę nad dzieckiem.

Chcąc doprowadzić do orzeczenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, należy wykazać, że aktualnie dziecko jest już w stanie utrzymać się samodzielnie (lub byłoby w stanie, gdyby dołożyło starań w celu uzyskania takiej możliwości) albo że dochody z majątku dziecka stały się wystarczające na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Sprawa w sądzie

Zaistnienie zmiany okoliczności nie powoduje samoistnej modyfikacji rozstrzygnięcia zawartego w wyroku rozwodowym. Konieczne jest sformułowanie przez stronę skutecznego żądania, wniesienie go do właściwego sądu, a następnie wykazanie jego słuszności w postępowaniu.

Pismo wszczynające sprawę o zmianę rozstrzygnięcia zawartego w wyroku rozwodowym należy skierować do sądu opiekuńczego, tj. do wydziału rodzinnego sądu rejonowego, na którego obszarze właściwości znajduje się miejsce zamieszkania małoletniego dziecka stron, którego dotyczy dane rozstrzygnięcie.

Następnie przeprowadzane jest postępowanie sądowe. Jeżeli sąd uzna zaistnienie odpowiedniej zmiany okoliczności za udowodnione, powinien dokonać adekwatnej modyfikacji danego rozstrzygnięcia zawartego w wyroku rozwodowym, zastępując je własnym, które zaczyna obowiązywać po uprawomocnieniu się orzeczenia zmieniającego.

Jeżeli przynajmniej jedna ze stron wniesie apelację od orzeczenia sądu pierwszej instancji, to orzeczenie zmieniające uprawomocni się dopiero po zakończeniu postępowania przed sądem drugiej instancji.

Autor jest radcą prawym, Piotr Świderski, Kancelarii Radcy Prawnego Piotr Bogusław Świderski.

Czy jest możliwa skarga kasacyjna w sprawach o rozwód i alimenty? | Adwokat Rodacki – Blog

Zapadł wyrok Sądu II instancji w sprawie o rozwód bądź alimenty. Czy istnieje jeszcze możliwość odwołania się od takiego wyroku? Czy ten wyrok staje się od razu prawomocny? Czy w przyszłości będzie jeszcze kiedyś możliwość zmiany poszczególnych punktów tego orzeczenia czy może ten wyrok będzie wiązał „raz na zawsze”? W dzisiejszym wpisie postaram się udzielić odpowiedzi na te pytania.

Zacznę od razu od konkretnej informacji – w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości wniesienia skargi kasacyjnej (niekiedy w skrócie nazywanej „kasacją”, choć to określenie pochodzi z procedury karnej) w sprawach o rozwód bądź alimenty. Jest to wprost wykluczone w przepisach procedury cywilnej. Obecnie więc Sąd Najwyższy nie zajmuje się już tego typu sprawami i można powiedzieć, że wyroki Sądów Apelacyjnych są ostateczne.

Skąd zatem tak bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego (które często cytuje na moim blogu) w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych? Zmiana nastąpiła w połowie 2000r.

, bo wtedy weszła w życie nowelizacja, która uniemożliwia stronom składanie skarg kasacyjnych oraz orzekanie Sądu Najwyższego w tych sprawach. Wcześniej SN rozpatrywał takie sprawy i orzeczenia pochodzą właśnie z tamtego okresu.

Przepisy dotyczące rozwodów i alimentów od 2000r. nie zmieniły się jakoś radykalnie, więc wiele orzeczeń Sądu Najwyższego pozostaje aktualnych do dzisiaj.

Wyrok Sądu II instancji staje się prawomocny z chwilą jego ogłoszenia.

Oznacza to, że często właśnie dzień ogłoszenia wyroku Sądu II instancji jest dniem zakończenia małżeństwa i jednocześnie powstania między stronami rozdzielności majątkowej – jeśli nie była ona wcześniej ustanowiona w drodze umowy bądź orzeczenia Sądu.

Przypomnę jeszcze tylko, że jeśli strony nie składały apelacji od wyroku Sądu I instancji, to wówczas uprawomocnienie się tego orzeczenia następuje po upływie 21 dni od jego ogłoszenia.

Czy można domagać się zmiany prawomocnego wyroku?

Można powiedzieć, że gdy wyrok staje się prawomocny, to procedura sądowa w sprawie dobiega końca. Wznowienie postępowania jest możliwe tylko w zupełnie wyjątkowych przypadkach (np. gdy wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa bądź został oparty na podrobionym dokumencie) i w specjalnie przewidzianym do tego trybie.

Nie będę omawiał tutaj szczegółowych przesłanek takiego wznowienia postępowania, bo to zbyt obszerne zagadnienie i dotyczy raczej spraw nadzwyczajnych. Wspomnę jedynie, że niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od wyroku orzekającego rozwód, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński.

Czy można natomiast domagać się zmiany orzeczenia rozwodowego bądź alimentacyjnego w „normalnym” postępowaniu sądowym (poza trybem wznowienia postępowania)? Jest to możliwe, ale tylko w wypadku, gdyby od ostatniego orzeczenia w danej sprawie nastąpiła istotna zmiana okoliczności. Przy czym zaznaczam, że nie dotyczy to kwestii winy za rozkład pożycia, bo w tym zakresie zmiana wyroku Sądu nie jest już możliwa.

Będzie natomiast można wnieść powództwo o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie alimentów (podwyższenie, obniżenie, uchylenie), w zakresie władzy rodzicielskiej (zmiana osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem) czy w zakresie kontaktów z dzieckiem (zmiana harmonogramu spotkań z dzieckiem).

Kiedy można zatem spróbować zmienić wyrok rozwodowy we wskazanych powyżej zakresach? W przepisach nie ma jasno określonego terminu. Ważne jest, aby doszło do zmiany okoliczności. Teoretycznie sprawę sądową można założyć więc niemal od razu po zakończeniu poprzedniej…

See also:  Podział majątku małżeństwa z długim stażem i znacznym majątkiem

Pamiętaj jednak, że rolą sądów w takich sprawach nie jest rozpoznawanie sprawy całkowicie „na nowo”, lecz Sąd powinien skupić się na faktach dotyczących samej zmiany okoliczności w stosunku do poprzedniego orzeczenia. Z reguły więc powinno upłynąć trochę czasu od ostatniego wyroku. Choć nie da się oczywiście wykluczyć nagłych sytuacji jak np. poważny wypadek, mający duży wpływ na dalszą sytuację życiową danej osoby.

Na koniec krótka porada – nie traktuj nowej sprawy o alimenty czy władzę rodzicielską jako kolejną (trzecią) instancję tej samej sprawy. Sąd wydał już przecież prawomocny wyrok. Teraz odczekaj cierpliwie, ochłoń, pozbądź się emocji i załóż nową sprawę dopiero wtedy, gdy rzeczywiście dostrzeżesz, że „coś” się zmieniło i wyrok Sądu przestaje być aktualny.

 • ***
 • Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.
 • tel.: 693 253 807                                                                      
 • e-mail: [email protected]

Podobne artykuły:

Apelacja w sprawie rozwodowej od wyroku rozwodowego – jak przebiega? – Marlena Słupińska

Jeśli szukasz pomocy w przygotowaniu apelacji od wyroku rozwodowego, to znaczy, że najprawdopodobniej masz już za sobą I instancję i nie jesteś zadowolony z rozstrzygnięcia sądu.

 Teraz pora jednak na nową rozgrywkę. Musisz się bardzo spieszyć, ponieważ z apelacją związane są nieprzekraczalne terminy. Przeczytaj poniższy wpis – „Apelacja od wyroku rozwodowego” i szybko wyciągnij wnioski.

Czas działa na Twoją niekorzyść.

Złożenie apelacji od wyroku rozwodowego w praktyce uzależnione jest od złożenia do sądu I instancji wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Taki wniosek powinno złożyć się do sądu I instancji w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. W praktyce, jeśli nie złożysz takiego wniosku to  zamykasz sobie prawo do apelacji od wyroku rozwodowego.

Dlatego należy pospieszyć się ze złożeniem wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Po jego złożeniu, sąd przygotuje uzasadnienie do wyroku I instancji i doręczy je. Niestety, w praktyce może to potrwać nawet kilka tygodni. Nie marnuj tego czasu i zbieraj argumenty do apelacji od wyroku rozwodowego.

Po doręczeniu wyroku I instancji wraz z uzasadnieniem, pozostaje 14 dni na złożenie apelacji od wyroku rozwodowego. Składa się ją do sądu II instancji za pośrednictwem sądu I instancji. Oznacza to, że powinieneś ją zanieść do sądu, który wydał wyrok albo wysłać ją pocztą do tego sądu.

W drugim przypadku wyślij list polecony i zachować potwierdzenie nadania. To bardzo ważne.

Apelacja od wyroku rozwodowego powinna spełniać te same wymogi, jakie przewidziane zostały dla pisma procesowego. Ponadto powinna:

 • wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie
 • zawierać przedstawienie zarzutów i ich uzasadnienie
 • wskazywać, czego domagasz się w apelacji: zmiany czy uchylenia wyroku rozwodowego.

Prawda jest jednak taka, że aby apelacja miała szansę odnieść sukces powinna być przygotowana przez radcę prawnego lub adwokata i to specjalizującego się w prawie rozwodowym.

Apelacja jest bardzo sformalizowanym dokumentem, w którym o wiele większą wartość od emocji i dążeniu do wyłożenia swoich racji przykłada się do zachowania warunków formalnych i wnioskowania prawniczego.

Zwykle wiele trudności sprawia odpowiednie przygotowanie zarzutów. W apelacjach pisanych samodzielnie małżonkowie często bezrefleksyjnie powtarzają to wszystko, co już wyartykułowali na etapie I instancji.

Tymczasem w apelacji należy wykazać niespójności w rozumowaniu składu orzekającego, błędy w ocenie materiału dowodowego, czy ewentualne uchybienia formalne.

Niestety, ale dobra apelacja od wyroku rozwodowego stanowi polemikę z tym wyrokiem, pisaną językiem sądu.

W apelacji od wyroku rozwodowego możesz zgłaszać nowe dowody. Jednak będziesz musiał wykazać, że ich powołanie w I instancji nie było możliwe tudzież potrzeba ich powołania pojawiła się później.

Celem tej zasady jest, abyś nie zaczynał całego postępowania od nowa dopiero na etapie apelacji. W praktyce musisz wskazać, dlaczego nie mogłeś wcześniej skorzystać z danego dowodu i musi to być przyczyna obiektywna (np.

 nie wiedziałeś o jego istnieniu, był niedostępny).

Ze złożeniem apelacji od wyroku rozwodowego związane są także koszty. Opłata sądowa od apelacji wynosi 600 zł. Dowód jej uiszczenia musi zostać dołączony do apelacji. Jeśli korzystasz z pełnomocnika, musisz się liczyć także z kosztem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Wynosi ona 17 zł.

Pamiętaj, że oprócz opłaty za apelację będziesz musiał opłacić wniosek o uzasadnienie wyroku rozwodowego. Opłata wynosi 100 zł.

Może się jednak zdarzyć, że przedmiotem apelacji nie jest kwestia winy za rozpad małżeństwa czy okoliczność rozwiązania małżeństwa. Czasami małżonkowie apelują w bardzo wąskim zakresie, np.:

 • władzy rodzicielskiej
 • wysokości alimentów
 • zajmowania wspólnego mieszkania
 • eksmisji, czy nawet
 • podziale majątku wspólnego.

Wówczas opłaty od apelacji kształtują się inaczej. Nie będę tego jednak opisywać w tym miejscu, ponieważ stawki opłat bardzo często się zmieniają. Dlatego przed wniesieniem apelacji od wyroku rozwodowego powinieneś sprawdzić zakres zaskarżenia i ustalić jak dobrać odpowiednią opłatę.

Apelacja od wyroku rozwodowego jest o tyle skomplikowanym narzędziem, że przy jej pomocy można zaskarżać różne okoliczności. Dzieje się tak dlatego, ponieważ sam przedmiot zaskarżenia – wyrok rozwodowy, jest wieloaspektowy.

Taki wyrok rozstrzyga bowiem o samej istocie sporu, a więc o rozwodzie i okoliczności, który z małżonków ponosi za niego winę, a także o innych kwestiach: alimentach na małżonka, na dzieci, podziale majątku, o władzy rodzicielskiej, czy o kontaktach z dziećmi. Natomiast sama apelacja może zaskarżać wyrok rozwodowy w całości albo w części, np.

 tylko w zakresie alimentów na dzieci. Dlatego kluczowym jest staranne sformułowanie tzw. zakresu zaskarżenia.

Jeśli zakres zaskarżenia sformułujesz niezrozumiale lub nieumiejętnie, to sąd nie zrozumie tego, czego się domagasz. Będziesz mieć duży problem, aby wygrać w II instancji.

Czy warto składać apelację w sprawie o rozwód? Niestety nie ma ogólnej odpowiedzi, a wszystko zależy od tego jak do tej pory przebiegała Twoja sprawa.

W sprawach rozwodowych, w przypadku skarżenia wyroku w całości, wyłączona jest bowiem zasada procesowa, zgodnie z którą sąd II instancji nie może orzekać na niekorzyść składającego apelację.

W praktyce uchylenie wspomnianej zasady będzie więc istotne w sytuacjach, w których sąd orzekł obustronną winę za rozpad pożycia, a tymczasem Tobie zależy na wykazaniu winy drugiej strony. W takiej sytuacji złożenie apelacji może się nawet skończyć orzeczeniem o Twojej wyłącznej winie.

W praktyce apelacja od wyroku rozwodowego jest składana najczęściej przez małżonka, przeciwko któremu orzeczono wyłączną winę. Ten zaś ma niewiele do stracenia w walce w II instancji.

Dlatego zastanawiając się, czy złożyć apelację od wyroku rozwodowego nie powinno się analizować szans, lecz oceniać ile ma się do stracenia. Otóż, jeśli po przegranej sprawie orzeczono przeciwko Tobie:

 • alimenty na żonę,
 • zbyt wysokie alimenty na dzieci,
 • ograniczono Ci władzę rodzicielską lub kontakty z dziećmi,
 • Twoją eksmisję,
 • niekorzystny podział majątku,
 • a także gdy orzeczono Twoją winę, mimo że faktycznie nie Ty byłeś winny rozpadu małżeństwa,

to powinieneś rozważyć składanie apelacji. Być może sąd II instancji życzliwiej spojrzy na Twoją argumentację i uda się zmienić kwestionowany wyrok.

Twoją apelację będzie rozpatrywał sąd apelacyjny. Jeśli więc Twoją sprawę rozpatrywał Sąd Okręgowy w Poznaniu, apelacja będzie rozpatrywana przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Jeśli zaś Twoja sprawa była rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy lub w Toruniu, apelację będzie rozpatrywał Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

W składzie orzekającym znajdzie się 3 sędziów zawodowych. Sąd będzie rozpatrywał apelację jedynie w takim zakresie, w jakim został zaskarżony wyrok sądu I instancji. Jeśli więc zaskarżyłeś tylko część orzeczenia, np.

 sposób uregulowania kontaktów z dziećmi – sąd apelacyjny pochyli się tylko nad tym zagadnieniem. Wyrok sądu apelacyjnego co do zasady kończy proces sądowy, zaś małżeństwo ustaje. Złożenie skargi kasacyjnego od takiego rozstrzygnięcie nie jest możliwe.

Warto więc skupić się na rzetelnym poprowadzeniu sprawy aż do zakończenia II instancji.

Jeśli wygrałeś sprawę o rozwód w I instancji, to aż do czasu uprawomocnienia się wyroku powinieneś zachować czujność.

Twój małżonek ma jeszcze szanse na odwrócenie losów sprawy, składając apelację od wyroku rozwodowego.

Jeśli taka apelacja zostanie złożona, to zostaniesz o tym poinformowany przez sąd, na podobnej zasadzie, jak byłeś informowany o wszelkich innych pismach składanych do sądu w czasie sporu w I instancji.

Po doręczeniu Ci przez sąd zawiadomienia o złożeniu apelacji przez Twojego małżonka, będziesz mieć 14 dni na złożenie do sądu odpowiedzi na apelację. Zwykle odpowiedź na apelację stanowi podtrzymanie dotychczasowej argumentacji – a więc tej, która przyniosła sukces w I instancji. Niemniej także i w tym przypadku należy zachować czujność.

Otóż małżonkowie składający apelację często przytaczają w niej nowe fakty i nowe dowody na ich poparcie. Wówczas należy koniecznie odnieść się do nich w odpowiedzi na apelację. Przy czym, można je kwestionować na 2 sposoby:

 • poprzez argumentację, że są one spóźnione, ponieważ mogły być już przytoczone w sprawie w I instancji,
 • poprzez ich kwestionowanie co do meritum.

Bardzo złym pomysłem jest zaniechanie złożenia odpowiedzi na apelację. Jest to prosta droga do przegranej w II instancji.

Twoja sytuacja po przegranej w sprawie o rozwód zależy od tego, w jakim zakresie ją przegrałeś. Co do zasady, sprawę o rozwód można przegrać na 2 płaszczyznach:

 • w zakresie orzeczenia o rozwodzie, w tym w zakresie winy za rozpad małżeństwa,
 • w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i alimentów na dzieci.

Jeśli chodzi o pierwszy z ww. zakresów – winę za rozpad związku – to po przegranej sprawie praktycznie niewiele już można zrobić. Wyroki sądów apelacyjnych są prawomocne i nie podlegają zaskarżeniu do Sądu Najwyższego. W praktyce to jest koniec.

Natomiast sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku kwestii zw. z opieką, kontaktami i alimentami na dzieci. Tutaj co do zasady też nie ma przestrzeni do składania skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Możesz jednak założyć nową sprawę po zmianie okoliczności faktycznych, na podstawie których sąd wydał wyrok w tym zakresie. Jest to szczególnie ważne, gdy sąd zabiera Ci dzieci lub ogranicza z nimi kontakty.

Tu jest jeszcze duża przestrzeń do walki, mimo przegranej w II instancji!

Leave a Reply

Your email address will not be published.