Jak mogę nadać nazwisko dziecku, gdy matka nie ma jeszcze rozwodu?

Gdy para żyje w niesformalizowanym związku i do narodzin dziecka doszło po rozwodzie, mogą się pojawić wątpliwości, czy maluch otrzyma nazwisko po byłym małżonku czy po biologicznym ojcu.

???? Aby dziecko mogło nosić nazwisko biologicznego ojca, może być konieczne wykonanie badania DNA, zaprzeczenie ojcostwa byłego męża i uznanie ojcostwa ojca biologicznego.

Jakie jest nazwisko dziecka urodzonego po rozwodzie? Sprawdź!

Tego dowiesz się z artykułu:

Zasada domniemanego ojcostwa, która znalazła się w polskim prawie, mówi, że jeśli od rozwodu matki nie upłynęło 300 dni (licząc od dnia uprawomocnienia wyroku sprawy rozwodowej), ojcem prawnym dziecka jest były mąż matki.

⏩ W tej sytuacji urodzonemu po rozwodzie dziecku z automatu przypisuje się jego nazwisko – najczęściej, ponieważ chodzi tu o nazwisko, które byli już małżonkowie określili w USC przed ślubem dla dzieci z tego związku.

Dzieje się tak nawet wtedy, gdy para już nie utrzymuje ze sobą kontaktu.

Aby maluch dostał nazwisko po mężczyźnie, z którym kobieta żyje w niesformalizowanym związku i który jest jego biologicznym ojcem, konieczne jest zaprzeczenie ojcostwa byłego męża.

Gdy dziecko urodziło się, gdy od rozwodu upłynęło więcej niż 300 dni, żyjąca w nieformalnym związku para może udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i uznać tam ojcostwo biologicznego ojca. Nie jest wtedy konieczne zaprzeczenie ojcostwa byłego męża.

Po złożeniu specjalnego oświadczenia para może nadać dziecku w USC nazwisko:

 • matki,
 • biologicznego ojca,
 • dwuczłonowe nazwisko będące połączeniem nazwiska matki i ojca.

To może Cię zainteresować: Syn nie jest podobny do ojca – co robić?

Jak zmienić nazwisko dziecka urodzonego po rozwodzie?

Jak zmienić nazwisko dziecka, gdy w Urzędzie Stanu Cywilnego zostało mu już nadane nazwisko byłego męża matki? Pierwszy krok to wniesienie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa. Jednoznacznym dowodem, który pomoże wygrać taką sprawę w sądzie, jest wynik testu DNA na ojcostwo.

✅ Stawienie się w sądzie z już gotowym wynikiem badania genetycznego bardzo często pozwala wszystko przyspieszyć. Poczytaj więcej: Dlaczego warto zrobić test na ojcostwo przed rozprawą w sądzie?

Gdy już dojdzie do zaprzeczenia ojcostwa byłego męża, kolejny krok to uznanie ojcostwa biologicznego ojca. Następnie para może złożyć wniosek o zmianę nazwiska, które zostało dziecku przyznane automatycznie przez Urząd Stanu Cywilnego i nadać mu nazwisko biologicznego ojca.

Poczytaj też:

 • Test na ojcostwo w ciąży
 • Test zdrady
 • Ile kosztuje test na ojcostwo?

Jak mogę nadać nazwisko dziecku, gdy matka nie ma jeszcze rozwodu?    Jak mogę nadać nazwisko dziecku, gdy matka nie ma jeszcze rozwodu?    Jak mogę nadać nazwisko dziecku, gdy matka nie ma jeszcze rozwodu?

Jak mogę nadać nazwisko dziecku, gdy matka nie ma jeszcze rozwodu?Jak mogę nadać nazwisko dziecku, gdy matka nie ma jeszcze rozwodu?

Data publikacji: 2021-03-01, Aktualizacja: 2021-04-23

Jak zmienić nazwisko dziecku?

Jak mogę nadać nazwisko dziecku, gdy matka nie ma jeszcze rozwodu? Jak zmienić nazwisko dziecka?/ fot. Fotolia

Możliwość zmiany nazwiska dziecku została przewidziana w obowiązującym porządku prawnym. Kiedy i jak doprowadzić do zmiany nazwiska dziecka?

Co do zasady dziecko nosi nazwisko obojga rodziców. Wynika to bezpośrednio z obowiązującej regulacji prawnej, jaką jest ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm). Jednakże w obecnych realiach społecznych sytuacja, w której rodzice noszą to samo nazwisko należy do coraz rzadszych.

W przypadku różnych nazwisk każdego z rodziców, dziecko nosi to, które zostanie wskazane w zgodnych oświadczeniach. W przypadku braku stosownego oświadczenia dziecko nosi praktycznie nowe nazwisko, powstałe z połączenia za pomocą myślnika nazwiska matki i ojca.

Ustawodawca przewiduje także sytuacje, w której dziecko będzie nazywało się inaczej niż jego matka i ojciec. Ma to miejsce gdy dziecko, na skutek zgodnego oświadczenia małżonków, otrzyma nazwisko ojczyma.

Powyższa metoda nie znajduje zastosowania jeżeli dziecko nosi nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki (PDF)

Warto w tym miejscu podkreślić, że każda zmiana dotycząca dziecka, które ukończyło 13 rok życia wymaga zgody samego zainteresowanego.

Zmiana nazwiska dziecka bez zgody ojca

Możliwość zmiany danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska została uregulowana w sposób kompleksowy na gruncie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1414 z późn. zm.).

Powyższy akt stanowi, iż małoletnie dzieci oraz dzieci, które zrodzą się z małżeństwa otrzymują nazwisko obojga rodziców. W przypadku gdy zmiana nazwiska dotyczy wyłącznie jednego z małżonków, wówczas obejmuje ona także dziecko, gdy drugi wyraził na to zgodę.

Oświadczenie nie jest wymagane od drugiego małżonka w przypadku braku pełnej zdolności do czynności prawnych, pozbawienia władzy rodzicielskiej lub zgonu. Wymienione sytuacje mają charakter wyjątków od zasady ogólnej.

Gdy zmiana nazwiska dziecka prowadzi do powstania sytuacji konfliktowej pomiędzy rodzicami, wówczas na ich wniosek decyzję w powyższym zakresie podejmuje sąd opiekuńczy.

Zadaj pytanie na FORUM

Zgoda na zmianę nazwiska

Udzielenie zgody na zmianę nazwiska dziecka przez samego zainteresowanego lub drugiego rodzica powinno nastąpić w drodze oświadczenia złożonego osobiście przed odpowiednim organem lub pisemnie z podpisem notarialnie poświadczonym. Decyzja w tym zakresie należy do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC). O właściwości miejscowej decyduje miejsce pobytu stałego wnioskodawcy.

Warto pamiętać, że zmiana nazwiska dziecka następuje na wniosek. Wymaga on zgromadzenia odpowiednich dokumentów, które potwierdzą zasadność naszego żądania. Jako przykłady wskazać należy: odpis zupełny aktu urodzenia, aktu małżeństwa oraz aktu urodzenia małoletnich dzieci.

Zmiana nazwiska dziecka a alimenty

Fakt zmiany nazwiska dziecka nie rzutuje na obowiązek alimentacyjny. Zatem zmiana nazwiska matki, także dziecka po rozwodzie rodziców nie zwalnia drugiego rodzica z nałożonych zobowiązań alimentacyjnych.

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie rodziców

 • Podkreślenia wymaga fakt, iż rozwód rodziców nie wywiera żadnego wpływu na nazwisko dziecka.
 • Polecamy serwis: Sprawy rodzinne
 • Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm).

Ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1414 z późn. zm.).

Jak mogę nadać nazwisko dziecku, gdy matka nie ma jeszcze rozwodu?

Opisz nam swój problem i wyślij zapytanie.

Wycena w ciągu godziny.

Czy ten artykuł był przydatny?

Dziękujemy za powiadomienie

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.

© Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Nazwisko dziecka po rozwodzie – czy ulega zmianie? | Kancelaria Prawna Sobota Jachira

Nazwisko dziecka po rozwodzie rodziców nie ulega automatycznej zmianie. Godność potomka w takiej sytuacji pozostaje niezmieniona, chyba że inaczej zadecydują jego opiekunowie.

Istnieją jednak wyjątkowe okoliczności, które komplikują nieco proces określenia nazwiska dziecka po uzyskaniu rozwodu przez rodziców.

Mowa tu chociażby o sytuacji, gdy syn lub córka przychodzą na świat już po sądowym rozwiązaniu małżeństwa.

Nazwiska w Polsce nadawane są według prawnie określonych zasad. W przypadku małżeństw o godności potomków decyduje się jeszcze przed prawnym sformalizowaniem związku.

Dopełniając formalności urzędowych związanych ze ślubem, przyszła para młoda musi złożyć oświadczenie o tym, jakie nazwiska decydują się przybrać mężczyzna i kobieta, a także, jaką godność będą nosić ich wspólne dzieci. Zgodnie z artykułem 88.

kodeksu rodzinnego przyszłe małżeństwo może ustalić, że ich wspólne potomstwo otrzyma nazwisko ojca, nazwisko matki albo oba, niezależnie od tego, czy małżonkowie będą nosić nazwisko męża, nazwisko żony, czy każde z nich pozostanie przy swojej dotychczasowej godności. 

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku dzieci pochodzących ze związków niesformalizowanych. Rodzice w takim przypadku muszą złożyć specjalnie oświadczenia. Jeśli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, wówczas para wspólnie wskazuje, jaką godność przyjmie potomek.

Konieczne jednak jest dołączenie do tego oświadczenia dokumentacji potwierdzającej uznanie. Rodzice mogą zdecydować, czy noworodek przyjmie nazwisko matki, ojca bądź nazwisko dwuczłonowe.

Jeżeli jednak para nie złożyła zgodnych oświadczeń, potomek przyjmuje nazwisko składające się z godności matki i ojca.

Choć rozwód sam w sobie wiąże się z wieloma zmianami w życiu pary, to w przypadku nazwisk dzieci urodzonych w trakcie trwania sformalizowanego związku zmienia się niewiele. Godności małoletnich pozostają niezmienione, chyba że inaczej zadecydują sami opiekunowie.

Jak zmienić nazwisko dziecka po rozwodzie?

Jeśli nazwisko dziecka ma być zmienione po rozwodzie rodziców, konieczna jest zgoda na to zarówno ojca, jak i matki. Ponadto, jeśli potomek ukończył już 13. rok życia, również i on musi wyrazić pozwolenie na nadanie mu nowej godności.

Zgoda obojga rodziców nie jest konieczna, jeśli jedno z nich zostało wcześniej władzy rodzicielskiej lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych.

See also:  Zobowiązania wobec ZUS sprzed małżeństwa

Jeśli uzyskanie zgody od któregoś z rodziców jest bardzo utrudnione lub niemożliwe, można zwrócić się do sądu opiekuńczego z wnioskiem o nadanie potomkowi wybranego nazwiska.

Formalnie, rodzic musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Istnieje również możliwość udzielenia zgody będąc za granicą za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Te same zasady dotyczą dzieci, które ukończyły 13.

rok życia, chcące zmienić swoje nazwisko po rozwodzie rodziców.

Nazwisko dziecka urodzonego już po rozwodzie rodziców

Procedura nadania nazwiska dziecku komplikuje się, gdy potomek przychodzi na świat już po prawnym zatwierdzeniu rozwodu rodziców. Wyróżnić można dwa scenariusze takiej sytuacji:

 • narodziny w ciągu 300 dni od prawnego zakończenia małżeństwa,
 • narodziny po upływie 300 dni od prawnego zakończenia małżeństwa.

Jeśli dziecko przyszło na świat w ciągu 300 dni od uzyskania rozwodu (licząc od dnia uprawomocnienia wyroku), to bez względu na to, kto jest jego biologicznym ojcem, przyjmuje ono nazwisko poprzedniego męża matki – mówi o tym zasada domniemania ojcostwa. Jeśli noworodek ma mieć inna godność, np.

faktycznego biologicznego ojca, należy złożyć do sądu pozew o zaprzeczenie ojcostwa poprzedniego partnera matki. Najczęściej niezbędne jest także wykonanie testów DNA.

Jeśli sąd przychyli się do żądań z pozwu, wówczas wystarczy już tylko zgłosić się do urzędu stanu cywilnego i przedłożyć wniosek o nadanie dziecku prawidłowego nazwiska.

Z kolei dzieci, które urodziły się po 300 dniach od uzyskania rozwodu (licząc od dnia uprawomocnienia wyroku) przybierają nazwiska już w standardowym trybie, który został opisany na wstępie tego artykułu.

Jeśli matka pozostaje z nowym partnerem w niesformalizowanym związku, musi złożyć z nim odpowiednie oświadczenie dotyczące tego, jaką godność przyjąć ma nowonarodzony potomek.

Nie ma zatem potrzeby zaprzeczania ojcostwa byłego męża.

Zmiana nazwiska dziecka w trybie administracyjnym

Warto pamiętać, że jeśli na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie jest możliwa zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie, warto sprawdzić, czy dany przypadek nie kwalifikuje się do dokonania zmiany w trybie administracyjnym. Rozwiązanie to przewidziane jest jednak tylko w bardzo konkretnych okolicznościach:

 • zmiana nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
 • zmiana na nazwisko faktycznie używane,
 • zmiana na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
 • zmiana na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Czyje nazwisko nosi dziecko?

Nazwisko, które nosi dziecko może być nazwiskiem ojca, nazwiskiem matki, może powstać z połączenia nazwiska ojca i matki, a może być to nawet nazwisko ojczyma, bądź macochy. Kto zatem, na jakiej podstawie i w jakich okolicznościach może o tym zadecydować? Odpowiedź na te pytania znajdziemy w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Nazwisko dziecka pochodzącego z małżeństwa

W sytuacji, kiedy dziecko pochodzi z małżeństwa o nazwisku, które nosi decydują rodzice, ale nie mają w tym zakresie pełnej swobody. Możemy wyróżnić dwie sytuacje:

 1. kiedy kobieta/mężczyzna po ślubie przyjmuje nazwisko drugiego małżonka – dziecko nosi ich wspólne nazwisko, o ile zachodzi domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki. Dziecko w tej sytuacji nie może nosić nazwiska panieńskiego/kawalerskiego rodzica, który po ślubie przyjął nazwisko drugiego małżonka;
 2. jeżeli małżonkowie po ślubie zachowują swoje dotychczasowe nazwiska – dziecko nosi nazwisko, które zostało wskazane w zgodnych oświadczeniach. W tym przypadku dziecko może nosić albo nazwisko ojca, albo nazwisko matki, albo nazwisko dwuczłonowe, zgodnie z wolą rodziców. Jednakże, jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń co do nazwiska dziecka – nosi ono nazwisko dwuczłonowe, składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

Oświadczenie w sprawie nazwiska, o którym mowa powyżej składane jest przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Jednakże, przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka, małżonkowie mogą zmienić swoją decyzję, składając zgodne oświadczenie.

Uwaga! Za dziecko pochodzące z małżeństwa nie uważa się tylko dziecka, które urodzi się w czasie jego trwania.

Dzieckiem pochodzącym z małżeństwa będzie także dziecko, które urodzi się przed upływem 300 dni po jego ustaniu lub unieważnieniu! W sytuacji, kiedy to nie mąż matki jest ojcem, dla innego uregulowania m.in. kwestii nazwiska, musi zostać przeprowadzone postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa.

Nazwisko dziecka urodzonego przed zawarciem związku małżeńskiego przez rodziców

W sytuacji, kiedy dziecko urodzi się jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, zastosowanie mają powyższe zasady. Rodzice muszą zatem złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego stosowne zgodne oświadczenia. Przy czym, w sytuacji, kiedy małżeństwo zostało zawarte po ukończeniu przez dziecko 13 lat, do zmiany nazwiska potrzebna jest zgoda dziecka.

Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego

Sytuacja nazwiska dziecka urodzonego poza małżeństwem jest nieco inna, zależna od kwestii ustalenia ojcostwa. Więcej w temacie ojcostwa można przeczytać TUTAJ.

Jeżeli ojciec uznał dziecko, to nazwisko ustalane jest przez złożenie zgodnego oświadczenia przez rodziców jednocześnie z oświadczeniami koniecznym do uznania ojcostwa.

Rodzice mogą wskazać wówczas jako nazwisko dziecka nazwisko jednego z nich, bądź nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.

Jeżeli takie oświadczenie nie zostało złożone – dziecko nosi nazwisko matki połączone z nazwiskiem ojca.

W sytuacji, kiedy ojcostwo zostaje ustalone w toku postępowania sądowego sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo. Będzie to nazwisko jednego z rodziców, bądź nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.

Jeżeli uznania, bądź ustalenia ojcostwa dokonano po ukończeniu przez dziecko 13 lat, do zmiany nazwiska potrzebna jest zgoda dziecka.

Nazwisko dziecka w przypadku braku ustalenia, bądź uznania ojcostwa

W sytuacji, kiedy ojcostwa nie uznano/nie ustalono, dziecko nosi nazwisko matki.

W akcie urodzenia w rubryce dotyczącej nazwiska ojca zostaje wpisane nazwisko matki, które nosiła ona w chwili urodzenia dziecka.

Jako imię ojca wpisuje się imię podane przez matkę, a w razie braku jego wskazania kierownik urzędu stanu cywilnego wpisuje dowolne imię powszechnie używane. Matka nie może jednak wskazać nazwiska.

Nazwisko dziecka nieznanych rodziców

Jeżeli rodzice dziecka nie są znani, nazwisko nadaje dziecku sąd opiekuńczy.

Nazwisko pasierba lub pasierbicy

W sytuacji, kiedy jeden z rodziców zawrze związek małżeński z osobą niebędącą rodzicem, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem, zgodne oświadczenia także co do nazwiska tego dziecka.

Zgodnie z takim oświadczeniem dziecko będące dzieckiem tylko jednego z małżonków może nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby dziecko urodzone z ich związku małżeńskiego.

Znajduje także tutaj zastosowanie konieczność uzyskania zgody dziecka po ukończeniu przez nie 13 lat.

Zmiana nazwiska dziecka nie jest jednak dopuszczalna, jeżeli nosi ono nazwisko ojca/matki albo nazwisko utworzona na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.

Zmiana nazwiska dziecka – inne sytuacje

Do zmiany nazwiska dziecka może dojść także na podstawie Ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Zazwyczaj będzie to miało miejsce w sytuacji, kiedy zmienia je jedno z rodziców, np. matka po rozwodzie wraca do panieńskiego nazwiska i chce, żeby dziecko także je nosiło.

W tej sytuacji konieczność uzyskania zgody drugiego rodzica uzależniona jest od władzy rodzicielskiej.

Jeżeli drugiemu rodzicowi władza rodzicielska nie została ograniczona, ani nie został jej pozbawiony, to konieczne jest wyrażenie przez niego zgody na zmianę nazwiska dziecka.

W razie braku porozumienia w tym zakresie każdy z rodziców może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu opiekuńczego.

Odpowiednio – jeżeli drugiemu rodzicowi władza rodzicielska została ograniczona, bądź został on jej pozbawiony – jego zgoda na zmianę nazwiska dziecka nie jest konieczna.

Więcej o zmianie nazwiska w trybie administracyjnym można przeczytać TUTAJ.

Uzupełniając powyższe należy wskazać, że zasadą jest, że dzieci pochodzące od tych samych rodziców noszą takie samo nazwisko. Może jednak dojść do sytuacji, że będą one różne, np. gdy do zmiany nazwiska ma dojść po ukończeniu przez jedno z rodzeństwa 13 lat, a dziecko to nie wyrazi zgody na zmianę.

W przypadku łączenia nazwisk należy mieć także na uwadze, że nazwisko dziecka może być maksymalnie dwuczłonowe.

Nazwisko dziecka po rozwodzie rodziców – o jakich formalnościach pamiętać?

Nazwisko dziecka nie ulega zmianie po rozwodzie rodziców. Pewne komplikacje mogą pojawić się jednak, gdy potomek przyjdzie na świat po sądowym rozwiązaniu małżeństwa. W takiej sytuacji o nazwisku małoletniego zadecyduje czas, jaki upłynął od uzyskania rozwodu przez matkę i jej byłego męża.

See also:  Jak rozliczyć nakłady i koszty z majątku wspólnego na majątek osobisty?

Na początku warto przypomnieć, jak nadaje się nazwiska dzieciom urodzonym w Polsce w związkach małżeńskich. Najczęściej potomek przyjmuję tę samą godność, którą noszą jego rodzice.

W przypadku, gdy małżonkowie mają różne nazwiska, wówczas noworodek otrzymuje jedno z nich (wskazane wcześniej przez rodziców w odpowiednim oświadczeniu, sporządzonym tuż przed zawarciem związku małżeńskiego lub przed rejestracją pierwszego dziecka).

Istnieje także możliwość nadania nazwiska dwuczłonowego – utworzonego z połączenia nazwisk matki i ojca.  W taki sposób nazywane są także dzieci, których rodzice nie złożyli wcześniej zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska, jakie mają przyjmować ich potomkowie (dotyczy to par pozostających w nieformalnych związkach).

Możliwość zmiany tak utworzonego nazwiska powstaje z chwilą urodzenia się pierwszego wspólnego dziecka. Wówczas rodzice muszą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego odpowiednie oświadczenie.

Po rozwodzie małżonków, nazwisko ich dziecka nie ulega automatycznej zmianie. Jeśliz jakiegoś powodu, osoba małoletnia ma po rozwiązaniu małżeństwa swoich rodziców nazywać się inaczej niż do tej pory, niezbędne będzie dopełnienie kilku formalności.

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie rodziców

W przypadku dzieci urodzonych w trakcie związku małżeńskiego, zmiana ich nazwiska po rozwodzie rodziców jest możliwa tylko w przypadku uzyskania zgód matki i ojca. Ponadto, niezbędne będzie pozwolenie od samego dziecka, jeśli ukończyło ono 13. rok życia.

Zgoda danego rodzica na zmianę nazwiska dziecka nie jest wymagana, jeśli ten został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych.

Zdarza się także, że otrzymanie zgody któregoś z rodziców jest z jakiegoś powodu niezwykle trudne. W takich sytuacjach można zwrócić się do sądu opiekuńczego z wnioskiem o nadanie potomkowi odpowiedniego nazwiska.

Aby sąd przychylił się do takiej prośby, musi być ona jednak odpowiednio umotywowana.

Nazwisko dziecko urodzonego w okresie 300 dni od uzyskania rozwodu

Sytuacja z nazwiskiem dziecka nieco komplikuje się, gdy przyjdzie ono na świat w ciągu 300 dni od rozwiązania małżeństwa (licząc od dnia uprawomocnienia wyroku sprawy rozwodowej). Wówczas, bez względu na to, kto jest biologicznym ojcem noworodka, przyjmie on nazwisko poprzedniego męża matki.

Dzieje się tak ze względu na obowiązującą w Polsce zasadę domniemania ojcostwa. Jeśli dziecko ma nosić nazwisko swojego rzeczywistego ojca, konieczne będzie wniesienie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa byłego męża, a w trakcie postępowania wykonanie testu DNA dla celów dowodowych.

Po uzyskaniu takiego zaprzeczenia, należy następnie udać się do urzędu stanu cywilnego w celu złożenia wniosku o nadanie dziecku odpowiedniego nazwiska.

Nazwisko dziecko urodzonego po upłynięciu okresu 300 dni od uzyskania rozwodu

Jeśli dziecko urodziło się po upływie okresu 300 dni od uzyskania rozwodu, wówczas nie ma potrzeby zaprzeczania ojcostwa byłego męża. Para, która może żyć w nieformalnym związku, udaje się w takiej sytuacji do urzędu stanu cywilnego i tam uznaje ojcostwo biologicznego ojca. Jednocześnie rodzice wskazują, jakie nazwisko ma nosić dziecko.

Uznanie ojcostwa. Jak sprawić, aby dziecko miało nazwisko ojca?

Coraz częściej zdarza się, że dziecko rodzi się w rodzinie, w której mama i tata nie zawarli związku małżeńskiego. Biologiczni ojcowie dziwią się często, że po urodzeniu dziecko w szpitalu ma wpisane nazwisko mamy, a nie ojca. Zasadą jest, że jeżeli nie załatwisz pewnych formalności przed urodzeniem dziecka, będzie ono nosiło nazwisko mamy.

Nazwisko nie jest oczywiście kwestią najważniejszą. Jeśli nie załatwisz spraw związanych z uznaniem ojcostwa, będzie to powodowało dalej idące konsekwencje.

Ojciec biologiczny nie będzie miał praw rodzicielskich do dziecka. Nie będzie mógł o nim decydować czy pozyskiwać informacji na jego temat.

Dziecko z kolei nie będzie dziedziczyło po ojcu czy nie będzie mogło otrzymywać od niego alimentów.

Czy dziecko może mieć nazwisko taty, gdy para żyje bez ślubu?

Tak. Taka konstrukcja prawna, która umożliwi rodzicowi korzystanie z pełni praw rodzicielskich, w tym również nadania dziecku nazwiska taty, nazywa się „uznanie ojcostwa„. Takie uznanie może być dokonane według wyboru przed (po poczęciu) lub po urodzeniu dziecka. Oczywiście tata musi chcieć uznać swoje ojcostwo.

Dalej opiszę czym różni się uznanie przed od uznania po narodzinach dziecka. Nie dokładaj sobie obowiązków po urodzeniu dziecka (których i tak będzie całe mnóstwo) i załatw te sprawy będąc jeszcze w ciąży. Wyjaśnię również, jak uregulować sytuację prawną tak, by dziecko od razu po porodzie miało nazwisko ojca.

Uznanie ojcostwa przed porodem

Jeżeli mama nie zawarła związku małżeńskiego z ojcem dziecka, jest w ciąży i chce uniknąć konieczności załatwiania formalności po urodzeniu, może załatwić sprawę będąc jeszcze w ciąży.

W takiej sytuacji przyszli rodzice muszą udać się do urzędu stanu cywilnego. Tam, w obecności kierownika USC, ojciec składa oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Robi to w obecności mamy dziecka, która następnie potwierdza takie uznanie. Po dokonaniu formalności urzędnik stanu cywilnego wyda wam od razu dokument potwierdzający uznanie ojcostwa.

Gdy zamierzacie załatwić formalności w ten sposób, koniecznie zabierzcie ze sobą do urzędu dowody osobiste (lub paszporty). Zabierzcie też zaświadczenie lekarskie o tym, że kobieta jest w ciąży.

Jest jeszcze jedna możliwość. Przyszły tata może samodzielnie udać się do urzędu i złożyć oświadczenie o uznaniu dziecka. Ciężarna ma trzy miesiące (od dnia złożenia oświadczenia przez ojca) na stawienie się w urzędzie i potwierdzenie takiego uznania.

Gdy tego nie uczyni, oświadczenie taty wygaśnie – nie będzie on traktowany jako ojciec. Gdy np. przyszły tata złoży oświadczenie o uznaniu ojcostwa, do czasu aż mama potwierdzi uznanie, dziecko będzie miało nazwisko mamy, a mężczyzna nie będzie traktowany jak ojciec.

Do czasu uznania mężczyzna nie będzie traktowany jako biologiczny ojciec.

Niewątpliwą zaletą uznania ojcostwa przed porodem jest to, że mama po urodzeniu dziecka nie będzie w ogóle musiała pojawiać się w urzędzie stanu cywilnego, żeby odebrać akt urodzenia dziecka.

Taki akt jest potrzebny noworodkowi chociażby do zapisania dziecka do lekarza rodzinnego – potrzebny do tego jest PESEL dziecka. Gdy w rejestrze tata będzie widniał jako ojciec dziecka – akt zostanie mu wydany na podstawie okazania dowodu osobistego lub paszportu.

A mama w tym czasie może zajmować się noworodkiem, a nie biegać po urzędach.

Uznanie ojcostwa po porodzie

Jeżeli z różnych względów nie udało się Wam uznać dziecka przed porodem, po urodzeniu, dziecko otrzyma automatycznie nazwisko mamy. Najlepiej wówczas wspólnie udać się do USC po odbiór aktu urodzenia dziecka i wtedy uznać ojcostwo).

Pracownik USC w takiej sytuacji przed wydaniem rodzicom aktu urodzenia dziecka, odbierze oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Na miejscu zmieni informacje w akcie urodzenia i wyda wam już akt uwzględniający uznanie.

W wydanym dokumencie jako ojciec widnieć będzie mężczyzna, a dziecko będzie miało nadane nazwisko ojca.

Na uznanie dziecka ojciec ma czas do ukończenia 18 roku życia dziecka. Jeśli dziecko ukończyło 13 lat, konieczna jest także jego obecność, by uznać ojcostwo. Natomiast nie warto zwlekać, ponieważ dopóki tego nie uczynisz, ojciec nie ma praw rodzicielskich do dziecka.

Taki dokument jest wydawany bezpłatnie. Złożenie oświadczenia o uznaniu również jest bezpłatne.

Uznanie ojcostwa może nastąpić za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula. Taka sytuacja ma miejsce, gdy uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

Kiedy nie można uznać ojcostwa?

Organ, przed którym następuje złożenie oświadczenia, nie bada czy jest ono zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Jeżeli taki kierownik USC poweźmie wątpliwość co do pochodzenia dziecka, prawdziwości złożonych oświadczeń lub jeżeli uznanie jest niedopuszczalne, może odmówić przyjęcia oświadczenia.

Przykładowo, niedopuszczalne jest uznanie ojcostwa, jeżeli z aktu urodzenia wynika ojcostwo innego mężczyzny. Taka sytuacja ma miejsce, gdy mąż jest wpisany jako tata, ponieważ kobieta nie jest rozwiedziona, a ma dziecko z nowym partnerem.

Niedopuszczalne jest uznanie ojcostwa przez pełnomocnika – ojciec biologiczny musi osobiście stawić się w urzędzie.

Niedopuszczalne jest uznanie ojcostwa przez niepełnoletniego, jeżeli nie ukończył szesnastu lat. Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył szesnaście lat, może złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa, ale tylko przed sądem opiekuńczym.

Co zrobić jeżeli mama ma dziecko z innym partnerem a nie ma rozwodu?

Zasadą jest to, że kierownik USC przyjmuje oświadczenie o uznaniu ojcostwa, gdy kobieta jest panną. Problem pojawia się w sytuacji, gdy kobieta jest mężatką, nie żyje z mężem (separacja faktyczna), a zaszła w ciążę z nowym partnerem (konkubentem).

See also:  Co zrobić aby nie doszło do rozwodu?

W takiej sytuacji urzędnik wpisze do aktu urodzenia dane męża jako ojca dziecka – nawet jeżeli mama oświadczy, że ojcem jest ktoś inny. Takie mamy prawo. Podobna sytuacja będzie miała miejsce, gdy kobieta jest rozwódką, dziecko się urodziło, a od rozwodu nie upłynęło 300 dni.

Urzędnik wpisze wtedy byłego męża jako ojca dziecka. Jeśli od rozwodu upłynęło więcej niż 300 dni – nie musisz się martwić – wystarczy uznanie ojcostwa przez ojca biologicznego.

Jeśli w twojej sprawie zachodzi wyżej opisane domniemanie ojcostwa męża (byłego męża) – wtedy nie pozostaje nic innego jak skierować sprawę na drogę postępowania sądowego o zaprzeczenie ojcostwa.

Co zrobić, jeżeli biologiczny ojciec nie chce uznać ojcostwa lub jeśli mama nie zgadza się na uznanie ojcostwa?

Po lekturze dzisiejszego wpisu wiesz, że żeby uznać ojcostwo konieczna jest obecność ojca i jego wola, by zostać tym ojcem. Wiesz też, że kobieta musi potwierdzić przed kierownikiem USC, że mężczyzna jest ojcem dziecka. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy ojciec biologiczny nie jest zainteresowany uznaniem ojcostwa.

Czasem to matka nie chce, żeby mężczyzna był traktowany jako ojciec dziecka. W takiej sytuacji masz prawo do wytoczenia przed sądem powództwa o ustalenie ojcostwa. Może to uczynić zarówno kobieta jak i domniemany ojciec dziecka.

Pamiętaj jednak, że nie możesz wytoczyć takiej sprawy przed urodzeniem się dziecka.

Podsumowanie

Podsumowując, rekomenduję załatwienie wszelkich formalności związanych z urodzeniem się dziecka, gdy kobieta jest jeszcze w ciąży.

Musisz wiedzieć, że nie chodzi tylko o nazwisko. Chodzi o władzę rodzicielską. Gdy uznasz ojcostwo lub jako matka zgodzisz się na takie uznanie przez ojca dziecka, mężczyzna stanie się prawnym opiekunem dziecka.

Oznacza to, że będzie miał on prawo do decydowania o wszystkich sprawach dotyczących dziecka: zdrowiu, edukacji, miejscu zamieszkania, wyjazdach, itp. Dziecko będzie dziedziczyło po tacie. Ojciec będzie musiał płacić alimenty.

Jak widzisz, są to daleko idące konsekwencje, ale przede wszystkim kieruj się dobrem dziecka i jego szczęściem.

Dziecko pozamałżeńskie a nazwisko

Jeżeli dziecko urodzi się przed upływem trzechsetnego dnia od ustania małżeństwa, to istnieje domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki.

Małżeństwo zaś ustanie dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Obalenie domniemania ojcostwa męża matki może nastąpić tylko przez wykazanie niepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem dziecka w drodze procesu o zaprzeczenie ojcostwa.

Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.

Zatem jeśli dziecko urodzi się po rozwodzie oraz po nowym ślubie ciężarnej matki, to domniemywa się, że ojcem dziecka jest drugi mąż matki.

Jeśli natomiast dziecko urodzi się w trakcie trwania pierwszego małżeństwa lub po jego rozwiązaniu, ale w okresie 300 dni od rozwiązania, to domniemywa się, że pierwszy mąż matki jest ojcem dziecka.

Brak prawomocnego wyroku rozwodowego i ciąża z innym mężczyzną 

Jeśli by wyrok rozwodowy uprawomocnił się jeszcze przed urodzeniem dziecka, a Pani zawarła nowy związek małżeński, to sytuacja byłaby rozwiązana, gdyż drugi mąż zostałby uznany za ojca dziecka bez konieczności przeprowadzenia postępowania przed sądem.

Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka. Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje – przeciwko dziecku.

Jak obalić domniemanie ojcostwa?

Obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko przez wykazanie niepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem dziecka tj.

przedstawiając dowody w procesie na okoliczność, iż matka nie współżyła z mężem w okresie koncepcyjnym, a przede wszystkim, że dziecko nie jest krewnym męża matki.

Najlepszym w tym przypadku rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o przeprowadzenie dowodu z badań kodu genetycznego w trakcie procesu. Jeśli mąż matki nie będzie chciał się poddać temu badaniu, to ta okoliczność będzie oceniana przez sąd na jego niekorzyść.

Uznanie dziecka przez nowego partnera rozwódki

Jeżeli domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki zostanie obalone, ustalenie ojcostwa innego mężczyzny może nastąpić albo przez uznanie dziecka przez ojca albo na mocy orzeczenia sądu.

Dopiero wtedy Pani partner będzie mógł uznać dziecko za Pani zgodą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed sądem opiekuńczym, a za granicą – przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego rodzice są obywatelami polskimi.

Dziecko pochodzące z małżeństwa otrzymuje nazwisko zgodne z oświadczeniem jakie złożyli narzeczeni decydując się na ślub. Jeśli domniemanie ojcostwa męża matki zostanie obalone lub nie istnieje, to zgłaszając fakt narodzenia dziecka w urzędzie stanu cywilnego należy podać nazwisko matki lub nazwisko mężczyzny, który uznał dziecko.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Nie tylko po rozwodzie można zmienić nazwisko

W razie wątpliwości organ powinien zwrócić się o opinię do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. / ShutterStock Małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może po orzeczeniu rozwodu powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Jeśli tego nie dokona w terminie określonym przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zmiana nadal jest możliwa, ale w innym trybie – na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska. W tym trybie możliwa jest też zmiana imienia lub nazwiska w innych przypadkach, ale po spełnieniu ustawowo określonych przesłanek.

Powrót do nazwiska po rozwodzie

Jedną z konsekwencji orzeczenia rozwodu jest prawo małżonka, który wskutek małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, do powrotu do tego nazwiska, które nosił przed zawarciem.

Skutkiem rozwodu nie jest utrata prawa do noszenia nazwiska, jakie żona lub mąż uzyskali na skutek zawarcia związku małżeńskiego, a wyłącznie prawo powrotu do nazwiska noszonego przed wstąpieniem w związek małżeński.

Wobec tego były małżonek nie może domagać się odebrania swojemu byłemu współmałżonkowi prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo (por. postanowienie SN z 02.02.1978 r., IV CZ 11/78).

Małżonek, który chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa musi w tym celu złożyć stosowne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem. Uwaga! Należy to uczynić w terminie 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

Termin nie podlega przywróceniu ani przedłużeniu. Zmiana może dotyczyć tylko nazwiska uprzednio noszonego.

Oznacza to, że osoba, która już wcześniej była zamężna albo żonata i zmieniała nazwisko, ale po pierwszym rozwodzie nie powróciła do nazwiska noszonego przed zawarciem tego pierwszego małżeństwa, nie może powrócić do niego po drugim rozwodzie.

Ośmieszające nazwisko może być zmienione

Brak złożenia oświadczenia we wspomnianym terminie, chęć powrotu do nazwiska wcześniej noszonego lub wola zmiany nazwiska (lub imienia) z innych jeszcze względów wiąże się z koniecznością złożenia wniosku na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Ustawa określa sytuacje, w których w szczególności można dokonać zmiany imienia lub nazwiska, a mianowicie, gdy chodzi o zmianę:• imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,• na imię lub nazwisko używane,• na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,• na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada. Ustalenie, że dane imię lub nazwisko jest ośmieszające, nielicujące z godnością człowieka, może nastręczać pewnych problemów, a to dlatego, że pojęcia te są nieostre. Imię, które dla jednych będzie wywoływać niemiłe skojarzenia, dla innych brzmi normalnie, a nawet budzi sympatię. Niewątpliwie już na pierwszy rzut oka zmianę uzasadniać może imię staromodne, nazwisko pochodne od nazw zwierząt, czy przymiotników opisujących określoną ułomność, choć i tak organ potraktuje indywidualnie każde imię (nazwisko) i każdego wnioskodawcę, z uwzględnieniem w szczególności jego motywacji.

Absolwent nie zmieni nazwiska na dyplomie

Bezprawna zmiana imienia lub nazwiska dotyczyła najczęściej zmiany imion lub nazwisk zapisanych w aktach stanu cywilnego według zasad niepolskiej pisowni i w obcym brzmieniu, wbrew woli, wbrew woli osób noszących takie imiona lub nazwiska.

Subiektywne przekonanie strony nie zawsze jest ważnym powodem do zmiany

Leave a Reply

Your email address will not be published.