Jak przygotować pozew o rozwód i co powinien on zawierać?

Postępowanie o rozwód lub separację wszczyna się poprzez złożenie do odpowiedniego sądu pozwu rozwodowego. Pozew o rozwód może złożyć zarówno mąż, jak i żona.

Pozew rozwodowy należy złożyć do wydziału cywilnego sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli przynajmniej jedno z nich nadal tam przebywa.

Jeśli brak takiej podstawy, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeśli nie można ustalić miejsca zamieszkania strony pozwanej, pozew wnosi się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda.

Jak przygotować pozew o rozwód i co powinien on zawierać?

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód musi mieć formę pisemną. W pierwszej części należy wpisać miejsce i datę sporządzenia pozwu, oznaczyć sąd, do którego jest on kierowany oraz wskazać strony rozwodu:

 • powoda – osoba składająca pozew rozwodowy
 • pozwanego – osoba, przeciwko której składany jest pozew

podając następujące dane:

 • imiona i nazwiska
 • numery PESEL
 • miejsce zamieszkania
 • jeśli strona ma pełnomocnika (np. adwokata), to również należy go wskazać podając jego imię i nazwisko oraz siedzibę kancelarii adwokackiej

Jeśli pozew rozwodowy składa pełnomocnik, musi określić, w imieniu której strony występuje oraz do pozwu dołączyć opłacone pełnomocnictwo.

Następnie trzeba oznaczyć rodzaj pisma, trzeba wyraźnie zatytułować, że jest to „Pozew o rozwód”. W dalszej części należy sformułować swoje roszczenia i je uzasadnić popierając odpowiednimi dowodami wskazującymi na dane okoliczności.

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie lub bez ustalania winnego rozkładu pożycia?

Wnosząc pozew o rozwód, powód powinien przede wszystkim określić, czy domaga się, aby sąd wskazał, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, bądź też aby sąd odstąpił od orzekania o winie. Od tego zależy ostateczna wysokość opłaty pobieranej od wnoszącego pozew, a także długość toczącego się postępowania.

Rozwód może być orzeczony z winy męża, żony lub z winy obu stron. Trzeba pamiętać, że często zdarza się, że powód składa pozew rozwodowy z wnioskiem o wskazanie drugiego małżonka jako wyłącznie winnego rozkładu pożycia, natomiast po przeprowadzeniu postępowania sąd orzeka, że do rozwodu doszło z winy obu stron.

Fakt złożenia pozwu nie oznacza, że sąd uwzględni wszystkie roszczenia w nim zawarte.

Jeśli w pozwie nie będzie wniosku o zaniechanie orzekania o winie sąd ma obowiązek orzec, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia.

Ustalenie winy wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania dowodowego, przesłuchania świadków oraz oceną postaw i zachowań małżonków w czasie trwania związku.

Jeśli małżonkowie nie mają małoletnich dzieci, postępowanie dowodowe może być znacznie ograniczone, nawet do samego przesłuchania obojga małżonków.

Jeśli w pozwie rozwodowym zostanie określone, że rozwód ma być bez orzekania o winie, wniosek o zaniechanie orzekania o winie można cofnąć w każdej chwili do momentu prawomocnego wyroku rozwodowego. Oznacza to, że cofnięcie tego wniosku dopuszczalne jest nawet w postępowaniu apelacyjnym.

Wzór pozwu rozwodowego

 • Wzory pozwów rozwodowych w formacie PDF można pobrać tutaj:
 • Pozew o rozwód bez orzekania o winie – wzór PDF
 • Pozew rozwodowy z orzekaniem o winie – wzór PDF 

Przedstawione wzory pozwów mają charakter jedynie informacyjny. Podane tam dane osobowe są przypadkowe i nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Należy je dostosować do warunków konkretnej sprawy. O ile sporządzenie pozwu bez orzekania o winie, zawierającego wnioski wcześniej ustalone przez małżonków, nie stanowi większego problemu, o tylko pozew z orzekaniem o winie może wymagać odpowiedniej wiedzy, dlatego powinien być przygotowany przez adwokata lub radcę prawnego. W obu przypadkach dobrze jest skonsultować treść pozwu, żeby uniknąć negatywnych skutków przypadkowych sformułowań.

Wspólne małoletnie dzieci

Zgodnie z art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w wyroku orzekającym rozwód sąd zobowiązany jest rozstrzygnąć o całości spraw rodziny. Dlatego, jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, w pozwie rozwodowym powinny znaleźć się odpowiednie wnioski dotyczące:

 • władzy rodzicielskiej nad dzieckiem lub dziećmi obojga małżonków
 • kontaktów z dzieckiem lub dziećmi
 • alimentów, czyli kwoty w jakiej każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka
 • miejsce zamieszkania dziecka

Pozew a wspólne mieszkanie

Jeśli małżonkowie przebywają we wspólnym mieszkaniu, w pozwie o rozwód powinien znaleźć się wniosek o uregulowanie sposobu korzystania z tego mieszkania zarówno w trakcie trwania sprawy rozwodowej jak i po rozwodzie.

Alimenty na małżonka

Bardzo ważnym, a jednocześnie często pomijanym elementem pozwu jest wniosek o alimenty od drugiego małżonka na swoją rzecz (oprócz alimentów na dzieci). Żądanie tych alimentów może skierować małżonek, który nie jest wyłącznie winny rozkładu pożycia i znajdujący się w niedostatku.

Oznacza to, że wniosek o takie alimenty można złożyć wtedy, gdy sytuacja materialna powoda po rozwodzie ulegnie pogorszeniu. W praktyce występuje to najczęściej w sytuacji dużych dysproporcji w zarobkach małżonków lub gdy jedno z małżonków nie pracowało zawodowo, tylko zajmowało się domem i dziećmi.

Jeśli spełnione są te warunki, można żądać dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Sąd orzekający o alimentach będzie brał pod uwagę nie tylko sytuację finansową małżonka znajdującego się w niedostatku, ale także możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do płacenia.

Wniosek o podział majątku

Już w pozwie rozwodowym można zawrzeć wniosek o podział majątku wspólnego.

Sąd dokona podziału tego majątku na tym etapie, pod warunkiem, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym.

Jeżeli postępowanie dotyczące kwestii finansowych pomiędzy małżonkami będzie miało wpływ na wydłużenie sprawy rozwodowej, podział majątku trzeba będzie przeprowadzić w odrębnej sprawie.

Uzasadnienie i załączniki do pozwu rozwodowego

Jak już wcześniej wspomniano, swoje roszczenia zawarte w pozwie trzeba właściwie uzasadnić. Koniecznie trzeba wyjaśnić dlaczego doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego i wykazać, że pomiędzy małżonkami nie ma już więzi emocjonalnej, fizycznej czy ekonomicznej, które są charakterystyczne dla wspólnoty małżeńskiej.

Dowodami na potwierdzenie okoliczności wskazanych w pozwie mogą być: zeznania małżonków, zeznania świadków oraz dokumenty. Jeśli na sprawie rozwodowej mają być przesłuchani świadkowie, w pozwie należy podać ich imiona i nazwiska oraz aktualne adresy zamieszkania, umożliwiające skuteczne doręczenie wezwania na rozprawę.

Ponadto należy wskazać, na jaką okoliczność będą oni zeznawali i jakie fakty mogą potwierdzić swoimi zeznaniami.

Do pozwu należy załączyć następujące dokumenty:

 • odpisu zupełny aktu małżeństwa stron
 • odpis skrócony aktu urodzenia małoletnich dzieci stron
 • zaświadczenia o zarobkach małżonków
 • jeśli powód wnioskuje o zwolnienie od kosztów sądowych, do oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację majątkową powoda, np. zaświadczenie o zarobkach, dokumenty potwierdzające wysokość comiesięcznych zobowiązań majątkowych (np. rachunki za media, energię, gaz, umowy kredytowe, czy wyciąg z rachunku bankowego za okres ostatnich 3 miesięcy na potwierdzenie wskazanych kosztów utrzymania)
 • odpis pozwu wraz z załącznikami
 • wszelkie dokumenty potwierdzające fakty podane w pozwie (korespondencja, listy, rachunki, zdjęcia, filmy itp.)
 • jeśli w imieniu powoda występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo wraz z dowodem jego opłacenia dowód uiszczenia opłaty od pozwu

Pozew o rozwód musi być podpisany osobiście przez powoda lub przez adwokata występującego w jego imieniu i wnoszącego pozew. Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach oraz dołączyć do niego załączniki. Jeden egzemplarz pozwu i załączników zostaje w sądzie, a drugi sąd wraz z załącznikami doręcza pozwanemu.

Opłata od pozwu o rozwód

Składany pozew musi być opłacony. Sąd nie podejmuje żadnych czynności na podstawie pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata sądowa. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy strona została zwolniona od kosztów sądowych. Wnosząc pozew o rozwód z orzeczeniem o winie trzeba zapłacić 600 zł.

Gdy jednak na skutek żądania strony sąd wyda orzeczenie rozwodowe bez orzekania o winie, zwróci powodowi na wskazany przez niego rachunek bankowy 300 zł.

W razie separacji spornej (czyli wówczas, gdy domaga się jej tylko jeden małżonek) opłata wynosi 600 zł, a orzeczenie o separacji na zgodny wniosek małżonków kosztuje 100 zł.

Pierwsza sprawa rozwodowa w sądzie

Sprawy o rozwód w pierwszej instancji rozpoznaje sąd okręgowy podczas rozprawy rozwodowej. Od tego orzeczenia strony można złożyć apelację do sądu II instancji – sądu apelacyjnego. W sprawach o rozwód i separację skarga kasacyjna nie jest dopuszczalna.

O rozwodzie i separacji z orzekaniem o winie orzeka sąd w postępowaniu procesowym, natomiast o separacji na zgodny wniosek stron w postępowaniu nieprocesowym.

Posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności.

O rozwodzie i separacji w pierwszej instancji orzeka sąd okręgowy w składzie jednego sędziego (przewodniczący) i dwóch ławników. Natomiast apelację rozpoznaje sąd apelacyjny w składzie trzech sędziów.

Po złożeniu przez stronę w sądzie pozwu, opłaceniu go, a w razie konieczności również uzupełnieniu braków, sąd podejmuje dalsze czynności w sprawie. Wyznacza termin rozprawy i przesyła pozew wraz z dołączonymi do niego załącznikami pozwanemu. Pozwany przed pierwszą rozprawą ma prawo złożyć odpowiedź na pozew.

Wraz z wezwaniem na rozprawę sąd doręcza pozwanemu pozew i pouczenie o czynnościach procesowych, które może lub powinien podjąć, gdy nie uznaje żądania pozwu w całości lub w części, na przykład o możliwości lub obowiązku wniesienia odpowiedzi na pozew, wymaganiach co do terminu i formy lub przedstawienia wniosków twierdzeń i dowodów w sprawie. Poucza też o skutkach niepodjęcia tych czynności. W odpowiedzi na pozew pozwany może:

 • uznać żądanie pozwu w całości – w ten sposób wyraża zgodę na rozwód na warunkach zawartych w pozwie rozwodowym
 • nie wyrazić zgody na rozwód
 • wyrazić zgodę na rozwód, ale na innych warunkach, niż zaproponował to powód w pozwie

Złożenie odpowiedzi na pozew nie jest obowiązkowe, chyba że sąd zarządzi przed pierwszą rozprawą konieczność wniesienia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie.

Sędzia może też zobowiązać strony do złożenia dodatkowych pism przygotowawczych, wyznaczając termin, w którym trzeba je złożyć i okoliczności, które mają być wyjaśnione.

Twierdzenia i dowody złożone poza terminem są przez sąd pomijane.

Uprawnienie pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew nie oznacza, że jest dopuszczalne wniesienie powództwa wzajemnego o rozwód lub separację. Nie może być również wszczęta odrębna sprawa o rozwód lub separację.

See also:  Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Mediacja

Jeśli sąd uzna, że istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, może skierować ją do mediacji.

Celem mediacji może być pojednanie małżonków lub wypracowanie kompromisu w sprawach alimentacyjnych, zaspokajania potrzeb rodziny, wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych między małżonkami.

Do mediacji sąd kieruje sprawę tylko wówczas, gdy wyrażają na to zgodę obie strony. Gdy małżonkowie odmówią poddania się mediacji, albo mediacja nie doprowadzi do pogodzenia się, sąd prowadzi sprawę dalej.

 1. Autor: adw. Monika Piech-Balicka
 2. Adwokat od 2004 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
 3. Założycielka i właścicielka Kancelarii Adwokackiej Moniki Piech-Balickiej

Pozew o rozwód – co powinien zawierać?

Jak przygotować pozew o rozwód i co powinien on zawierać?

Rozwód jest wydarzeniem, które wiele osób uznaje za przykre doświadczenie. Pomimo to trzeba się do niego odpowiednio przygotować, ponieważ niesie ono ze sobą poważne skutki prawne. Każda osoba składająca pozew powinna zawrzeć w nim odpowiednie informacje. W przeciwnym razie może on zostać odrzucony przez sąd i uznany za niekompletny.

Do kogo kieruje się pozew?

Pozew rozwodowy rozpoczyna postępowanie rozwodowe. Sprawy cywilne tego typu rozstrzyga właściwy sąd. W związku z tym tworząc pozew, należy zawrzeć informacje, do jakiego sądu jest on kierowany.

Sądem właściwym do przeprowadzenia sprawy rozwodowej będzie sąd okręgowy obejmujący swoją jurysdykcją miejsce zamieszkania małżeństwa w przypadku kiedy para nadal mieszka razem lub choć jedno z nich pozostaje w tym okręgu.

Jeżeli małżeństwo nie mieszka już razem, wówczas sądem właściwym będzie sąd okręgowy odpowiedni do miejsca zamieszkania pozwanego.

Określenie stron

W pozwie rozwodowym powinny zostać określone dwie strony: Powód i Pozwany. Powód jest to osoba, która wnioskuje o rozwód. Natomiast Pozwany to współmałżonek Powoda, z którym ten chce się rozwieść.

Pozew powinien zawierać wszystkie najważniejsze dane obu stron, czyli imiona, nazwiska, adresy. W przypadku kiedy Powód posiada numer PESEL Pozwanego, również warto go podać.

Zabieg ten znacznie przyśpieszy całe postępowanie administracyjne związane z rozwodem.

O co wnioskuje się w pozwie?

Konieczną informacją, jaką należy zawrzeć w pozwie rozwodowym, jest właściwe żądanie, czyli chęć rozwodu. Konieczne jest określenie, z czyjej winy następuje rozwód lub że Powód wnioskuje o rozwód bez orzekania o winie.

Są to aspekty, które mają ogromne znacznie, gdyż są negatywnymi przesłankami do rozwodu. Na późniejszych etapach procesu mogą mieć kluczowe znaczenie dla kwestii związanych z alimentami od małżonka, który jest winien rozwodowi.

Uzasadnienie wniosku

Wszytko, o co wnioskuje się w pozwie, powinno zostać uzasadnione. W przeciwnym razie ciężko zweryfikować prawdziwość tych słów. Pozew rozwodowy musi wiązać się ze stałym rozpadem pożycia. Należy uzasadnić, jak i dlaczego doszło do rozpadu pożycia.

Jednak nie wystarczy sam opis, potrzebne są także wstępne dowody, jak zeznania świadków, przytoczenie dokumentów. W pozwie należy także opisać sytuację majątkową małżonków oraz koszty utrzymania dzieci, jeśli wnioskuje się o alimenty.

Podobnie w pozwie rozwodowym mogą znaleźć się wszelkie wnioski dotyczące opieki nad dzieckiem, kontaktów z rodzicem itp. One w trakcie rozwodu też będą musiały zostać uregulowane.

Dodatkowe dokumenty

Do pozwu rozwodowego powinny zostać dołączone odpowiednie dokumenty. Pierwszym dokumentem, jaki trzeba dostarczyć, jest akt małżeństwa. Bardzo istotne są także akty urodzenia dzieci, jeśli małżeństwo posiada potomstwo.

W celu uregulowania spraw finansowych i majątkowych do pozwu powinny zostać dołączone także zaświadczenia o wysokości zarobków małżonków. Dołącza się także odpisy pozwu.

Warto pamiętać, że złożenie pozwu rozwodowego wiąże się z uiszczeniem opłaty, kora wynosi 600 zł.

Podsumowując, napisanie pozwu wymaga odpowiedniej wiedzy. W innym przypadku można zapomnieć o ujęciu i informacji, które mogą być kluczowe dla sądu podczas rozpatrywania danego wniosku.

Należy przyłożyć się do przygotowania pozwu, gdyż informacje w nim zawarte mogą przyśpieszyć przeprowadzenie postępowania i orzeczenie rozwodu. Im bardziej szczegółowo zostanie napisany pozew, tym szybciej przebiegnie postępowanie.

Można poradzić się prawnika jak napisać skuteczny pozew.

Elementy pozwu o rozwód • Wina w rozkładzie pożycia • Opieka • Alimenty

Decyzja o zakończeniu związku małżeńskiego najczęściej kończy się złożeniem przez jednego z małżonków do sądu pozwu o rozwód.

Pozew rozwodowy inicjuje więc postępowanie sądowe, w toku którego sąd orzeka nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa, ale rozstrzyga również wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem rodziny (więcej na ten temat znajdziesz w poprzednim artykule “Elementy wyroku rozwodowego, czyli o czym powinien orzec sąd w sprawie o rozwód”). Pozew o rozwód jest więc pierwszym, kluczowym pismem procesowym, które powinno spełniać szereg wymogów formalnych. Decydując się więc na złożenie do sądu pozwu o rozwód warto mieć na uwadze, jakie elementy powinny się w nim pojawić, by sąd uregulował wszystkie istotne dla nas kwestie.

Wymogi formalne pozwu

Pozew o rozwód, jak każde pismo procesowe, musi spełniać ogólne warunki, wymienione w art. 126 § 1 k.p.c. Oznacza to, że sporządzając pozew o rozwód w pierwszej kolejności musimy określić w nim następujące kwestie:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany- pozew o rozwód należy złożyć sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda,
 2. oznaczenie stron postępowania- konieczne jest podanie imienia i nazwiska powoda oraz pozwanego, ich adresy zamieszkania, PESEL powoda, a w przypadku, gdy reprezentuje nas pełnomocnik również jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub siedziby,
 3. oznaczenie rodzaju pisma- niezbędne jest zaznaczenie w treści pisma “Pozew o rozwód”,
 4. osnowa wniosku- tzn. merytoryczna treść pozwu o rozwód, z której wynika, czego powód domaga się w postępowaniu sądowym,
 5. wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów- w pozwie o rozwód niezbędne jest wskazanie konkretnych okoliczności faktycznych, które popierają nasze żądanie oraz przedstawienie dowodów, za pośrednictwem których owe fakty możemy wykazać (domagając się rozwiązania małżeństwa z wyłącznej winy pozwanego wskazujemy fakty wykazujące winę małżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego, np. zdradę oraz przedstawiamy dowód na poparcie naszych faktów, np. zdjęcia z kochanką, wiadomości sms, zeznania świadków, itp.),
 6. podpis powoda lub jego pełnomocnika,
 7. wymienienie załączników, które należy ponadto dołączyć do pozwu o rozwód.

Warto pamiętać również, że zgodnie z treścią art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. w pozwie należy zawrzeć informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

WAŻNE! Pozew o rozwód podlega opłacie stałej, która wynosi 600,00 zł. Do pozwu należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej.

Powyżej wymieniono elementy, które powinien zawierać każdy pozew. W niniejszym artykule zwrócę jednak uwagę na to, jakie inne dodatkowe żądania winny znaleźć się w pozwie o rozwód, tak by sąd mógł wydać orzeczenie rozstrzygające wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem rodziny.

Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego

Pozew rozwodowy powinien zawierać wniosek o rozwiązanie związku małżeńskiego z tym jednak zastrzeżeniem, czy domagamy się rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie, z wyłącznej winy drugiego małżonka czy z winy obu stron. Należy również we wniosku wskazać, kiedy i gdzie zostało zawarte małżeństwo.

Przykład: wnoszę o rozwiązanie małżeństwa powódki Anny Kowalskiej i pozwanego Jana Kowalskiego, zawartego w dniu 01 stycznia 2000 roku przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu, wpisanego do księgi małżeństw nr 1/2000 przez rozwód bez orzekania o winie stron.

Pamiętać należy, że podstawowym obowiązkiem sądu w sprawie rozwodowej jest kwestia ustalenia, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Nawet jeżeli powód nie określi tego w pozwie, sąd zobligowany będzie do ustalenia w toku postępowania, który z małżonków winny był rozkładu pożycia.

Władza rodzicielska

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci w pozwie o rozwód powód powinien również określić sposób sprawowania nad nimi władzy rodzicielskiej. Powód może wnosić o:

 1. pozostawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi obojgu rodzicom (konieczne jest jednak dołączenie do pozwu zgodnego pisemnego porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem po rozwodzie),
 2. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej powodowi, z ograniczeniem władzy rodzicielskiej pozwanego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka (np. do prawa do współdecydowania o najistotniejszych sprawach dziecka),
 3. pozbawienie pozwanego władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi (w przypadku trwałej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez pozwanego albo jeżeli pozwany nadużywa władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbuje swe obowiązki względem dziecka),
 4. zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi (w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez pozwanego).

Przykład: wnoszę o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią Zuzanną Kowalską, urodzoną w dniu 01 marca 2005 roku w Poznaniu powódce z pozostawieniem pozwanemu prawa do współdecydowania o najistotniejszych sprawach dziecka.

Kontakty z dzieckiem

W przypadku posiadania wspólnych małoletnich dzieci powód w pozwie o rozwód powinien również złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów pozwanego z dziećmi i określić sposób ich realizowania. Pamiętać należy, że każdy z rodziców ma prawo i obowiązek utrzymywać kontakty ze swoim małoletnim dzieckiem, nawet w przypadku pozbawienia go czy ograniczenia mu władzy rodzicielskiej.

Przykład: wnoszę o uregulowanie kontaktów pozwanego z małoletnią córką Zuzanną Kowalską w co drugi weekend od piątku godz. 18:00 do niedzieli godz. 18:00 oraz w każdą środę od 15:00 do 20:00.

Należy mieć jednak na względzie to, że jeżeli powód jest w stanie porozumieć się z pozwanym co do jego kontaktów z dzieckiem, wówczas powód może złożyć wniosek o odstąpienie od orzekania przez sąd o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Alimenty na dziecko

W pozwie o rozwód powód może również złożyć wniosek o zasądzenie od pozwanego odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem renty alimentacyjnej na rzecz małoletniego dziecka.

See also:  Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu mieszkającemu za granicą

Pamiętać należy, że w wyroku rozwodowym sąd orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Zasadniczo więc koszty utrzymania dziecka powinny zostać rozłożone na oboje rodziców.

Wysokość alimentów ustalana jest z uwzględnieniem usprawiedliwionych potrzeb dziecka i możliwości majątkowych i zarobkowych rodzica.

Przykład: wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniej Zuzanny Kowalskiej renty alimentacyjnej w kwocie 500,00 zł miesięcznie płatnej z góry do 10- tego dnia każdego miesiąca do rąk matki małoletniej wraz z odsetkami ustawowymi w razie uchybienia płatności którejkolwiek z rat począwszy od dnia wniesienia pozwu.

Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie wówczas powód w pozwie o rozwód może wnieść również o uregulowanie sposobu korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

Przykład: wnoszę o uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania znajdującego się przy ul.

Polnej 5/9 w Poznaniu na czas wspólnego w nim zamieszkiwania z pozwanym w ten sposób, że powódka będzie miała prawo do wyłącznego korzystania z salonu, pozwany natomiast z mniejszego pokoju, pozostawiając stronom do wspólnego użytkowania kuchnię, łazienkę, przedpokój i balkon.

Podział majątku wspólnego

W pozwie o rozwód powód może również wnosić o dokonanie przez sąd w wyroku rozwodowym podziału majątku wspólnego małżonków.

Powód powinien wówczas określić wszystkie składniki majątkowe wchodzące w skład majątku wspólnego małżonków oraz sposób podziału tego majątku (które składniki przypadną któremu z małżonków).

Pamiętać jednak należy, że sąd dokona podziału majątku wspólnego jedynie wówczas, gdy przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W przeciwnym razie koniecznym będzie złożenie odrębnego wniosku o podział majątku wspólnego po rozwiązaniu małżeństwa przez sąd.

Przykład: wnoszę o ustalenie, że w skład majątku wspólnego małżonków wchodzi mieszkanie o wartości 200.000,00 zł oraz działka o wartości 200.000,00 zł oraz o dokonanie podziału majątku wspólnego poprzez przyznanie pozwanemu prawa własności działki a powódce prawa własności mieszkania.

Alimenty na małżonka

W określonych sytuacjach powód może wnosić również o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz renty alimentacyjnej po rozwodzie. Więcej na temat alimentów na rzecz byłego małżonka znajdziesz jednak w artykule “Obowiązek alimentacyjny między małżonkami po rozwodzie”.

Wniosek o zabezpieczenie

Sporządzając pozew o rozwód powód może również zawrzeć w nim wniosek o zabezpieczenie na czas trwania postępowania sądowego takich kwestii jak: miejsce zamieszkania małoletnich dzieci, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, uregulowanie kontaktów pozwanego z dziećmi, alimenty na rzecz małoletniego dziecka.

Co do zasady udzielenia zabezpieczenia powód może żądać wówczas, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Istotnym jest, że w toku postępowania o rozwód sąd w pierwszej kolejności rozstrzyga wniosek o zabezpieczenie sformułowany w pozwie, co ma na celu ustabilizowanie sytuacji stron w procesie rozwodowym oraz ich dzieci.

Załączniki.

Warto zaznaczyć, że powód do pozwu o rozwód powinien dołączyć m.in.:

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu w kwocie 600,00 zł,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu urodzenia małoletnich dzieci,
 • dokumenty, na które powoływał się powód w treści pozwu.
 • odpis pozwu dla pozwanego wraz z załącznikami,

Podsumowując, pozew o rozwód powinien spełniać szereg wymogów formalnych, których niezachowanie skutkować może zwrotem pisma przez sąd.

Oprócz koniecznych elementów, w pozwie o rozwód można zawrzeć również szereg dodatkowych żądań, których prawidłowe sformułowanie umożliwi pełne odzwierciedlenie interesów powoda.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, zachęcamy do skorzystania z porady prawnej adwokat Angeliki Rucińskiej, która zajmuje się sporządzaniem pozwów rozwodowych w sposób zapewniający zadbanie o interesy klienta.

Pozew rozwodowy – na co zwrócić uwagę?

Została podjęta decyzja o rozwodzie? A może dopiero zastanawiasz się, od czego zacząć? W każdym razie uważasz, że nastąpił koniec małżeństwa i nie ma już od tego odwrotu.

Zasada jest jedna: tylko i wyłącznie sąd może orzec, że wasze małżeństwo zostało rozwiązane. Od czego zatem zacząć sprawę rozwodową? Od dobrze sporządzonego pozwu.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby przygotować się do sprawy.

Pozew rozwodowy jako kwalifikowane pismo procesowe

Pozew to szczególnego rodzaju pismo procesowe, ponieważ inicjuje cały proces. Każdy pozew powinien zadośćuczynić wymaganiom przewidzianym dla każdego pisma procesowego, a mianowicie zawierać (art. 126 kodeksu postępowania cywilnego, dalej: k.p.c.):

 1. oznaczenie sądu – sprawy rozwodowe rozpoznaje sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie ostatnio zamieszkiwali pod warunkiem, że jedno z nich nadal w tym okręgu mieszka lub przebywa; jeżeli nie ma takiej podstawy, to sprawę kierujemy do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, a jeśli i taka podstawa odpadła, to właściwy jest sąd miejsca zamieszkania powoda (art. 41 k.p.c.),
 2. imię i nazwisko stron wraz ze wskazaniem ich miejsca zamieszkania oraz numerem PESEL, 
 3. oznaczenie rodzaju pisma – określenie jego nazwy (tu: pozew o rozwód),
 4. osnowę wniosku – konkretne żądanie,
 5. dowody – wszystko to, co będzie nam pomocne przy udowodnianiu naszych racji: dokumenty, świadkowie, nagrania itp.,
 6. podpis strony – własnoręczny i czytelny, nie może to być kserokopia lub wydruk komputerowy,
 7. wymienienie załączników – lista wszystkich dokumentów (lub innych rzeczy np. płyty CD) załączonych do pozwu.

Uwaga! Jeżeli strona reprezentowana jest przez pełnomocnika, to w pozwie należy wskazać również dane pełnomocnika wraz z adresem do doręczeń, a ponadto załączyć pełnomocnictwo szczególne, czyli ze wskazaniem, że dotyczy ono sprawy rozwodowej (art. 426 k.p.c.).

Każdy pozew, oprócz powyższego, powinien zawierać (art. 187 § 1 k.p.c.):

 1. dokładnie określone żądanie – żądanie rozwiązania małżeństwa ze wskazaniem, czy bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie jednej albo obu stron,
 2. przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie rozwodu, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu – dokładne ale i konkretne określenie, z jakiego powodu żądamy rozwodu, czyli uzasadnienie, dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego; jeżeli właściwość sądu nie jest oczywista na pierwszy rzut oka, to należy dodatkowo uzasadnić, dlaczego strona wytoczyła powództwo przed danym sądem, 
 3. nformację o podjęciu próby mediacji lub innego sposobu rozwiązania sporu albo wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia – nie masz obowiązku przystępowania do mediacji czy w ogóle próbować polubownie załatwić sprawę. Po pierwsze dlatego, że mediator nie da wam rozwodu, więc i tak musisz iść z tym do sądu, po drugie możesz nie mieć ochoty (lub możliwości) porozmawiać z małżonkiem na temat rozpadu waszego związku.  

Oprócz tego pozew – nie tylko rozwodowy – może zawierać (art. 187 § 2 k.p.c.):

 1. wniosek o zabezpieczenie powództwa – ma na celu uregulowanie relacji stron podczas całego postępowania, ale nie może zmierzać do zaspokojenia w całości żądania powoda (np. żądamy zasądzenia alimentów na dziecko w kwocie 1.000 zł, ale wnosimy o zabezpieczenie tych alimentów poprzez zasądzenie kwoty 500 zł na czas procesu),  
 2. wniosek o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności – wyrok, który nie jest jeszcze prawomocny, stanowi tytuł egzekucyjny, który po opatrzeniu go klauzulą wykonalności może zostać wykonany w drodze egzekucji; w praktyce rygor natychmiastowej wykonalności w sprawach rozwodowych dotyczy zasądzonych alimentów, 
 3. wniosek o przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda, 
 4. wnioski służące do przygotowania rozprawy, w tym:
 • o wezwanie na rozprawę świadków lub biegłych – aby udowodnić okoliczności, które wskazujemy w pozwie,
 • o dokonanie oględzin,
 • o zobowiązanie pozwanego do dostarczenia dokumentu, który jest potrzebny do przeprowadzenia dowodu lub oględzin, a który znajduje się w posiadaniu drugiej strony,
 • o zażądanie na rozprawę dostarczenia dowodów znajdujących się u osób trzecich albo w instytucjach państwowych.

O czym warto pamiętać? Pozew (wraz z załącznikami) wnosimy w dwóch egzemplarzach, ponieważ jeden jest przeznaczony dla sądu a drugi dla pozwanego. Istotne jest, że do sądu składa się oryginał pozwu (czyli zawierający własnoręczny podpis), zaś dla strony przeciwnej wystarczy odpis, czyli kopia (art. 128 § 1 k.p.c.).

Alimenty od współmałżonka

W pozwie rozwodowym strona może żądać na siebie alimentów od drugiego małżonka (art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dalej: k.r.o.).

Wniosek taki może złożyć ten małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a znajduje się w niedostatku.

Alimentów małżonek może żądać (od współmałżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia) także wtedy, gdy nie znajduje się w niedostatku, ale rozwód wiąże się z istotnym pogorszeniem sytuacji materialnej małżonka niewinnego. 

Wspólne mieszkanie 

Poza tym w pozwie można zażądać rozstrzygnięcia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania na okres wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków (art. 58 § 2 k.r.o.).

Co więcej w wyroku rozwodowym sąd może nakazać eksmisję drugiego małżonka, jeżeli ten utrudnia zamieszkiwanie drugiego małżonka poprzez swoje rażąco naganne postępowanie.

Zaś w przypadku zgodnego wniosku obu stron, sąd może orzec o podziale wspólnego mieszkania bądź może przyznać go jednemu z małżonków, jeżeli wyraził on zgodę na opuszczenie mieszkania  bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego.

Co z dziećmi? 

W sytuacji, kiedy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, to siłą rzeczy sprawa rozwodowa musi obejmować także ich sytuację. Mianowicie w pozwie o rozwód powinny znaleźć się stosowne żądania w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów czy wreszcie miejsca pobytu dzieci.

Zatem po pierwsze określamy, czy władza rodzicielska ma przysługiwać obojgu rodzicom czy tylko jednemu z rodziców – wtedy drugi powinien mieć ją ograniczoną lub zostać jej pozbawiany.

Po drugie kontakty z dziećmi powinny być bardzo szczegółowo opisane wraz z terminami i godzinami, podziałami na lata parzyste i nieparzyste (sąd może je ustalić na wniosek stron albo może zostać złożone porozumienie).

Dopuszczalne jest też stosowanie opieki naprzemiennej, ale zastosowanie tej instytucji również wymaga szczegółowego uzasadnienia oraz siłą rzeczy zgody obojga małżonków.

Trzeba pamiętać, że opieka naprzemienna to nie tylko piecza nad dziećmi obojga rodziców mimo rozwodu ale także problemy natury techniczo-organizacyjnej, związanej np. z „przeprowadzkami” dzieci pomiędzy mieszkaniami rodziców.

Następnie wskazujemy wysokość żądanych alimentów, przy czym kwota ta powinna zostać odpowiednio uzasadniona (z podziałem na wydatki np. na żywność, odzież, opiekę zdrowotną, sprawy szkolne czy wakacje – w skali miesiąca), nie może być oderwana od rzeczywistości. I ostatnia kwestia to określenie miejsca zamieszkiwania dzieci, a więc, czy dzieci mają zamieszkać po rozwodzie z matką, czy z ojcem. 

Warto też wskazać choćby jednego świadka, któremu znana jest sytuacja opiekuńczo-wychowawcza dzieci, aby sąd miał ogląd na sprawę również z perspektywy osoby trzeciej. 

See also:  Nowe postanowienie sądu rodzinnego zmieniające zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Wspólny majątek

Dopuszczalne jest, aby w wyroku rozwodowym sąd dokonał podziału majątku wspólnego małżonków.

Jednak jest to obwarowane warunkiem – przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki (przedłużenia, opóźnienia) w postępowaniu.

W praktyce oznacza to, że podział majątku podczas rozwodu jest możliwy tylko wtedy, gdy strony są zgodne co do zasad rozdzielenia majątku, czyli porozumiały się w tym zakresie. 

Ile kosztuje rozwód?

Podstawowy koszt sprawy rozwodowej to kwota 600 zł, będąca opłatą od pozwu (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, dalej: u.k.s.c.). Jeżeli sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie na zgodny wniosek obu stron, to z urzędu zwracana jest połowa opłaty od pozwu, czyli kwota 300 zł (art. 79 ust. 1 pkt 3 ppkt b) u.k.s.c.).

Gdy stronę reprezentuje fachowy pełnomocnik (radca prawny lub adwokat), to dochodzą koszty zastępstwa procesowego zasądzone przez sąd w wyroku (stawka minimalna ale dopuszczalne jest żądanie kilkakrotności tej stawki), czyli 720 zł (§ 4 ust.

1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie/radców prawnych), powiększona o opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości w wysokości 17 zł (art. 1 ust.

1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Poza tym wynagrodzenie pełnomocnika reguluje także umowa adwokata lub radcy prawnego z klientem, a wtedy ustalane jest ono indywidualnie. 

Oczywiście powyższe koszty mogą wzrosnąć, jeżeli będzie konieczne np. zasięgnięcie opinii biegłego. 

Podsumowanie

Zanim złożysz pozew w sądzie, musisz się przygotować do sprawy. Przede wszystkim nie kieruj się negatywnymi emocjami czy jednorazową sytuacją. Zastanów się, czy możesz (jest do tego podstawa) rozwieść się bez orzekania o winie – jest to zdecydowanie szybszy sposób na rozwiązanie małżeństwa niż ustalanie, kto ponosi winę za rozkład pożycia.

Jeżeli jednak żądasz orzeczenia o winie drugiej strony, to zbieraj dowody, które to wykażą i sąd nie będzie miał wątpliwości co do twojego stanowiska. Kolejna sprawa to alimenty – pamiętaj, że ich wysokość musi wynikać z okoliczności sprawy, więc zbieraj wszystkie rachunki, faktury i inne dokumenty (np.

dokumentacja medyczna), które wykażą, że kwota, której żądasz jest zasadna i nie jest zawyżona. Jeśli chcesz załatwić przy okazji temat podziału majtku, a relacja pomiędzy wami tego nie wyklucza, to już wcześniej ustal ze współmałżonkiem, co wchodzi w skład waszego majątku i w jaki sposób chcecie to podzielić.

Każda sprawa jest oczywiście indywidualna i wymaga odrębnego podejścia do tematu, niemniej powyżej przedstawione zostały podstawowe informacje, które stanowią punkt wyjścia w sprawach rozwodowych. 

Autor:

Anna Malczewska – prawnik, kancelaria Duraj Reck i Partnerzy.

Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy to pismo procesowe, czyli dokument, który jest niezbędny do tego, aby można było przeprowadzić rozwód małżonków.

Pozew o rozwód wszczyna postępowanie sądowe. Musi zostać przygotowany przez powoda, czyli małżonka, który chce zakończyć swoje małżeństwo.

Istotne jest, aby pozew rozwodowy został prawidłowo sporządzony. W odwrotnym przypadku zostanie on odesłany.

Pozew o rozwód – ile to kosztuje?

Koszt pozwu rozwodowego obejmuje dwie kwestie – opłaty, którą należy uiścić w sądzie oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi obecnie 600 zł. Natomiast honorarium adwokata za poradę prawną oraz sporządzenie pozwu zależne jest od rodzaju pozwu, a także od tego, jak bardzo skomplikowana jest określona sprawa.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód należy złożyć w Sądzie Okręgowym w wydziale rodzinnym lub cywilnym, który jest właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków – jeżeli nadal mieszka tam jeden z nich. W przypadku, gdy adres jest nieaktualny, właściwy jest sąd miejsca w miejscu zamieszkania powoda, a w dalszej kolejności – sąd w miejscu miejsca zamieszkania pozwanego małżonka.

Rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania

Pozew rozwodowy może zawierać wniosek o zaniechanie orzekania o winie, wniosek o winie drugiego małżonka lub wniosek o w winie obojga małżonków. Należy pamiętać, że obie strony muszą być zgodne, co oznacza, że w przypadku, gdy jednemu małżonkowi zależy na rozwodzie z orzekaniem o winie, sąd nie jest w stanie orzec rozwodu bez jej orzekania.

Podczas sprawy rozwodowej sąd wskazuje winnego – jeżeli wnoszony jest pozew o rozwód z orzeczeniem winy. Winny może być zarówno powód, jak i pozwany, bądź obie strony. Natomiast sąd nie będzie wskazywał winy w przypadku, gdy małżonkowie zażądają rozwodu bez orzekania o winie.

Należy mieć na uwadze, że sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie zazwyczaj trwają znacznie dłużej. Wniesienie pozwu o rozwód z orzekaniem o winie, ma sens w szczególności wtedy, gdy zależy nam na otrzymaniu alimentów.

W sytuacji, gdy tylko jedna ze stron zostanie uznana za winną rozkładu małżeństwa, a jednocześnie rozwód może skutkować znacznym pogorszeniem sytuacji materialnej małżonka nieponoszącego winy, sąd – na żądanie strony niewinnej – może nakazać drugiemu małżonkowi płacenie alimentów.

Całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego

Warunkiem rozwiązania małżeństwa jest orzeczenie przez sąd, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Co to oznacza? Małżonków nie łączy już żadne uczucie, nie dzielą razem sypialni oraz nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.

Co więcej, nic nie wskazuje na to, aby stan ten miał ulec zmianom. Warto pamiętać o tym, że w przypadku, gdy w pozwie o rozwód lub podczas rozprawy sądowej, jedna ze stron stwierdzi, że posiada co do tego wątpliwości, procedura rozwodowa znacznie się przedłuży.

Sąd może bowiem skierować małżeństwo na mediację lub odroczyć postępowanie na pewien czas.

Pozew rozwodowy powinien zawierać między innymi:

 • oznaczenie stron – imiona, nazwiska, adresy pobytu, numery pesel;
 • informację do którego sądu jest kierowany;
 • tytuł pisma procesowego – pozew o rozwód z orzeczeniem o winie lub pozew o rozwód bez orzekania o winie;
 • uzasadnienie wniosku;
 • wskazanie, że pomiędzy małżonkami nastąpił całkowity i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego
 • wskazanie żądania (winy) – wskazanie winnego rozpadu małżeństwa; (jeżeli wnosimy pozew o rozwód z orzeczeniem winy współmałżonka)
 • podpis powoda lub reprezentującego go prawnika.

Wskazując winnego rozpadu małżeństwa Wnosząc pozew o rozwód do Sądu można w pozwie rozwodowym wnieść o to jednocześnie poprosić o to, aby nie przeprowadzano postępowania mediacyjnego lub nie orzekano o sposobie, w jaki nastąpi korzystanie ze wspólnego mieszkania. W takiej sytuacji sąd samodzielnie określi tego rodzaju kwestie.

W przypadku, gdy nie zasygnalizujemy, że nie chcemy brać udziału w postępowaniu mediacyjnym, sąd może już na samym początku skierować obie strony na mediację. Wskazując żądania, możemy również określić, która ze stron ma zostać obciążona kosztami procesu. Co więcej, pozew może zawierać także żądania dotyczące zasądzenia alimentów albo eksmisji.

W przypadku, gdy małżeństwo posiada dzieci, w pozwie rozwodowym należy również wskazać który z małżonków będzie wykonywał władzę rodzicielską, w jaki sposób mają wyglądać kontakty z małoletnimi dziećmi, jakiej wysokości powinny być alimenty oraz w przypadku mieszkania pod jednym dachem – jak ma wyglądać korzystanie z niego.

W uzasadnieniu wniosku należy przytoczyć argumenty na poparcie tezy o winie. Musimy określić przyczyny rozpadu małżeństwa, a także udowodnić je stosownymi dowodami, które dołączymy w formie załączników.

Tutaj możemy także wskazać świadków, którzy powinni zostać przesłuchani w naszej sprawie.

W sytuacji, gdy rozwód zmierza do podziału majątku, można tu również wskazać do kogo należą poszczególne elementy majątku wspólnego.

Pozew rozwodowy powinien zostać wydrukowany w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz wraz z kompletem załączników, należy dostarczyć sędziemu prowadzącemu sprawę o rozwód.

Drugi egzemplarz z załącznikami jest wysyłany stronie pozwanej – jeszcze przed rozprawą. Natomiast trzeci egzemplarz pozwu o rozwód jest przeznaczony dla nas.

Warto mieć go przy sobie w trakcie rozprawy, aby w razie potrzeby móc sprawnie odpowiadać sędziemu, który może poprosić nas o wyjaśnienie określonych kwestii zawartych w pozwie.

Radca prawny Joanna Olszewska-Bilska reprezentująca klientów w sprawach rozwodowych w Kancelarii Spraw Rozwodowych i Rodzinnych we Wrocławiu, pomoże Państwu przygotować poprawny i skuteczny pozew o rozwód.

Co załączyć do pozwu rozwodowego?

Do pozwu o rozwód należy dołączyć akt małżeństwa, akty urodzenia wspólnych małoletnich dzieci oraz dowód uiszczenia opłaty od pozwu. W przypadku posiadania małoletnich dzieci, do pozwu o rozwód należy załączyć również dokumenty, które potwierdzają koszty ich utrzymania. Co więcej, istotną część załączników powinny stanowić różnego rodzaju dowody.

Jakie mogą być dowody w sprawie o rozwód? Możemy wykorzystać zdjęcia i informacje zgromadzone przez zatrudnionego detektywa, wydruki smsów i maili, bilingi rozmów, nagrania głosowe oraz wiele innych dokumentów, które mogą mieć jakiekolwiek znaczenie w sprawie o rozwód.

Oczywiście dowody załączamy wtedy, gdy zależy nam na rozwodzie z orzekaniem o winie.

Odpowiedź na pozew o rozwód

Od momentu doręczenia pozwu rozwodowego, w terminie 14 dni, należy wnieść odpowiedź. W odpowiedzi na pozew rozwodowy należy zawrzeć wszystkie informacje, które powinny znaleźć się również w pozwie o rozwód.

Należy wskazać, z którymi okolicznościami, jakie zostały przedstawione przez drugiego małżonka, zgadzamy się, a z którymi nie.

Należy pamiętać, że odpowiedź na pozew rozwodowy powinna posiadać formę pisma procesowego oraz zostać przygotowana z zachowaniem wszelkich formalności, o co z pewnością zadba Kancelaria rozwodowa we Wrocławiu, prowadzona przez radcę prawnego Joannę Olszewską-Bilską.

Pozew rozwodowy w kancelarii we Wrocławiu

Kancelaria rozwodowa we Wrocławiu, prowadzona przez radcę prawnego Joannę Olszewską-Bilską, od wielu lat pomaga skutecznie prowadzić sprawy rozwodowe. Pozew o rozwód, reprezentacja w sądzie, porady rozwodowe, zasądzenie alimentów – nasi doświadczeni i zaangażowani prawnicy zapewniają kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.