Jakie mam prawa do nieruchomości męża?

04 listopada 2019

Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. W rezultacie małżonek korzystający z tego uprawnienia staje się posiadaczem mieszkania w dobrej wierze. Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.

Jakie mam prawa do nieruchomości męża?

Warto jednak podkreślić, że prawo do mieszkania przysługuje „jednemu małżonkowi” wówczas, gdy stanowi składnik jego majątku osobistego. Drugi małżonek ma prawo do korzystania z tego mieszkania, jednak w sposób ograniczony realizacją celu, jaki stanowi „zaspokojenie potrzeb rodziny”.

Chodzi tu o rodzinę w znaczeniu wąskim, obejmującą rodziców i dzieci lub ewentualnie samych małżonków. Nie ma też znaczenia, ile mieszkań należy do jednego małżonka. Jeżeli ma on kilka mieszkań, to drugi z małżonków może z nich korzystać. (zob. szerzej Jędrejek Grzegorz. Art. 28(1). W: Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Komentarz aktualizowany. System Informacji Prawnej LEX, 2019).

Bliżej przedmiotowemu zagadnieniu prawnemu przyjrzeli się również Aleksandra Partyk i Tomasz Partyk w “Prawnorodzinny tytuł do korzystania z mieszkania współmałżonka“, gdzie analizie poddano dorobek judykatury.

Status lokatora

W oparciu o lekturę orzecznictwa, ww.

autorzy wskazują, że małżonek legitymujący się prawnorodzinnym tytułem do lokalu lub domu ma status lokatora, w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów.

W rezultacie, w przypadku ewentualnej eksmisji (po ustaniu małżeństwa) konieczne jest orzekanie w przedmiocie przysługiwania mu prawa do lokalu socjalnego.

Zobacz też: Paweł Wiśniewski “Postępowanie w sprawie z powództwa o eksmisję z lokalu mieszkalnego“.

Czas trwania prawa do korzystania z mieszkania

W innej grupie orzeczeń znaleźć można z kolei pogląd, że prawnorodzinny tytuł do lokalu (domu) trwa tak długo, jak długo istnieje małżeństwo w sensie prawnym. Okoliczności faktyczne (np.

separacja faktyczna, nieobecność lub zaginięcie małżonka) nie mają znaczenia dla bytu tego uprawnienia.

Dla jego istnienia nieistotny jest również ustrój majątkowy panujący w małżeństwie, w szczególności wprowadzenie ustroju rozdzielności majątkowej nie powoduje jego ustania.

Podsumowując, sytuacja prawna małżonka wydaje się być bardzo silna.

Wojciech Kowalskiproduct manager Działu Legal

Gdy właścicielem mieszkania jest tylko jeden małżonek… | Adwokat Rodacki – Blog

Czy małżonek ma prawo mieszkać w domu bądź mieszkaniu należącym wyłącznie do jego współmałżonka? Co jeśli małżonkowie się pokłócą i małżonek–właściciel zażąda natychmiastowego opuszczenia domu przez współmałżonka? W dzisiejszym wpisie odpowiem na te pytania.

Problem nie jest wcale rzadko spotykany. Wystarczy tak naprawdę, że tylko jeden z małżonków jest właścicielem domu czy mieszkania, a może tak być przykładowo na skutek darowizny bądź dziedziczenia. Nieruchomość przejęta na własność w taki sposób co do zasady wchodzi w skład majątku osobistego obdarowanego bądź spadkobiercy.

Gdy ten warunek jest spełniony, do pełnego obrazu „pozostaje” nam już tylko pojawienie się konfliktu pomiędzy małżonkami. A jak wiadomo takich sytuacji w małżeńskich relacjach jest niestety sporo. Czy małżonek, który nie jest nawet współwłaścicielem zamieszkiwanej nieruchomości, może spać spokojnie o dach nad głową?

Prawo do korzystania z mieszkania małżonka

Odpowiadając na to pytanie, muszę stwierdzić, że dopóki małżeństwo trwa, małżonek, który nie jest właścicielem, jest bezpieczny.

Jeżeli bowiem prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Jest to tzw. prawno-rodzinny tytuł do mieszkania.

W zakresie korzystania z mieszkania nie ma więc znaczenia, że tylko jeden małżonek jest formalnie właścicielem.

Nie należy jednak mylić „uprawnienia do korzystania” z prawem własności, bo to kompletnie co innego. Prawo własności w dalszym ciągu pozostaje u jednego małżonka.

W uprawnieniu do korzystania z mieszkania mieści się natomiast także prawo korzystania z przedmiotów urządzenia domowego (np. lodówki, kuchenki, telewizora itd.).

Małżonek, który nie jest właścicielem, ma prawo korzystać z mieszkania choćby strony znajdowały się w ostrym konflikcie albo nawet w ogóle nie prowadziły już wspólnego pożycia.

Jak wspomniałem taki stan rzeczy jest jednak możliwy, gdy małżeństwo formalnie trwa. Trudno natomiast mówić o zaspokojeniu potrzeb rodziny, gdy małżonkowie są już po rozwodzie.

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego małżeństwo i rodzina przestają istnieć.

Wówczas małżonek, niebędący właścicielem, traci także uprawnienie do zamieszkiwania w domu współmałżonka. Co potem?

Czy można eksmitować małżonka po rozwodzie?

Oczywiście nie oznacza to, że taki małżonek z dnia na dzień traci dach nad głową. Małżonek ten jest chroniony przepisami o ochronie praw lokatorów.

Aby więc pozbyć się tego małżonka z mieszkania, drugi małżonek musi skutecznie przeprowadzić procedurę eksmisyjną przez Sąd, a to na pewno może zająć trochę czasu.

Niemniej jednak, w takim wypadku co do zasady eksmisja będzie już dopuszczalna przez prawo.

Mówiąc o eksmisji nawiąże jeszcze do mojego wpisu sprzed kilku miesięcy. Otóż warto pamiętać, że możliwa jest eksmisja współmałżonka w wyroku rozwodowym.

Dzieje się tak jednak wyjątkowo, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie i drugi małżonek zgłosi żądanie eksmisji.

Sąd rozwiązując małżeństwo, może wówczas nakazać eksmisję.

Płynnie przechodząc natomiast do samego wyroku rozwodowego, zwracam jeszcze uwagę, że Sąd orzeka w nim także o sposobie korzystania mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Na czym polega takie orzeczenie i jak ono ma się właśnie do uprawnienia do korzystania z mieszkania, które opisałem dzisiaj? O tym dowiesz się z kolejnego wpisu na moim blogu.

 • ***
 • Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.
 • tel.: 693 253 807                                                                      
 • e-mail: [email protected]
See also:  Sprzedaż mieszkania męża i zakup nowego a prawo żony do mieszkania

Podobne artykuły:

Dopisanie do księgi wieczystej żony/męża jako współwłaściciela nieruchomości

 • Dopisanie do księgi wieczystej małżonka polega na ujawnieniu w księdze wieczystej nowego stanu prawnego, w wyniku którego dotychczasowe prawo własności nieruchomości wpisane na rzecz jednego z małżonków staje się prawem własności na rzecz obojga małżonków na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej. 
 • Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki
 • Wspólność ustawowa to wspólność łączna i nie można jej określać poprzez ustanawianie wysokości udziałów, jaki przysługuje każdemu z małżonków.

Czym jest współwłasność nieruchomości

Istotę współwłasności określa Art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (k.c.), zgodnie z którym, współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom.

Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych albo współwłasnością łączną. O współwłasności łącznej mówimy wówczas, gdy właścicielami nieruchomości są małżonkowie.

Może zaistnieć sytuacja, w której jeden ze współmałżonków jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego jest właścicielem mieszkania bądź domu jednorodzinnego. Jeżeli będzie miał taką wolę, to do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej jego własnością, może dopisać współmałżonka jako współwłaściciela.

Warunkiem dopisania przez męża/żonę współmałżonka do księgi wieczystej jest posiadanie przez właściciela nieruchomości tytułu prawnego do danej nieruchomości. Bowiem tylko osoba, która posiada tytuł prawny do nieruchomości, może tą nieruchomością rozporządzać, może ją sprzedać, darować bądź dopisać do księgi wieczystej współwłaściciela.

Szukasz numeru księgi wieczystej?
Znajdź go online na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki:

Ksiegiwieczyste.pl

Przekonaj się, jakie to proste!

Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości przez współmałżonka

Całą procedurę dopisania współmałżonka do księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości, najlepiej i najbezpieczniej z prawnego punktu widzenia, powierzyć notariuszowi.

Dopisanie współmałżonka jako współwłaściciela do księgi wieczystej prowadzanej dla danej nieruchomości musi być poprzedzone uzyskaniem przez współmałżonka tytułu prawnego do nieruchomości.

Przepisy prawa stanowią, że tytuł prawny do nieruchomości uzyskuje się poprzez zawarcie stosownej umowy (sprzedaży, darowizny, dożywocia) – w tym przypadku umowy darowizny sporządzonej pod rygorem nieważności (Art. 73 k.c.

) w formie aktu notarialnego (Art. 158 k.c.).

Rzadziej dochodzi do dopisania współmałżonka jako współwłaściciela do istniejącej księgi wieczystej na podstawie orzeczenia sądu.

Przeczytaj: Umowa darowizny nieruchomości – notariusz, podatki i inne koszty

Czynność notariusza – jak wygląda procedura dopisania żony/męża do księgi wieczystej

Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, sporządzi stosowne dokumenty wymagane w sądzie wieczystoksięgowym do przeprowadzenia postępowania wieczystoksięgowego, mającego na celu ujawnienie współmałżonka jako współwłaściciela w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości.

Notariusz pouczy również stawające w biurze notarialnym osoby o konieczności uiszczenia wszelkich opłat i podatków związanych z procedurą ujawnienia współmałżonka w księdze wieczystej.
Sporządzenie przez notariusza umowy darowizny wymaga przedłożenia dokumentów określających nieruchomość. Do dokumentów tych należą:

 1. wypis z rejestru gruntów bądź budynków,
 2. wyrys z mapy ewidencyjnej,
 3. wydruk księgi wieczystej z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (wydruk może wygenerować notariusz prowadzący daną sprawę),
 4. odpis aktu małżeństwa oraz dowody osobiste osób stawających do aktu notarialnego,
 5. zaświadczenie wójta gminy, na obszarze której położona jest nieruchomość, o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Przedłożone przez strony aktu notarialnego dokumenty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez notariusza i w przypadku braku uwag do ich formy i treści stanowią podstawę do sporządzenia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Przeczytaj: Jak uzyskać wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej?

Umowa darowizny w formie aktu notarialnego

Sporządzona przez notariusza umowa darowizny w formie aktu notarialnego składa się z kilku umownych części, które w swej treści obejmują określone dane.

Część pierwsza aktu notarialnego zawiera:

 • dane osobowe osób stawających do aktu notarialnego, a więc imiona i nazwiska oraz numery PESEL tych osób,
 • adres ewidencyjny nieruchomości, który powinien być zgodny z adresem ujętym w wypisie z rejestru gruntów i budynków,
 • opinię wójta gminy o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, przedmiotowej (dopisywanej) nieruchomości.

Cześć druga aktu notarialnego (umowy darowizny) obejmuje wszelkie wpisy ujawnione w poszczególnych działach księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem darowizny.

Część trzecia aktu notarialnego (umowy darowizny) stanowi wniosek notariusza do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczący przeniesienia prawa własności nieruchomości na rzecz obojga małżonków do ich wspólności ustawowej (Art. 79 pkt. 8 oraz Art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie).

Ujęty w akcie notarialnym – umowie darowizny wniosek wieczystoksięgowy do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych powinien przyjąć przykładową treść:

1. „Wnoszę o wykreślenie w dziale II księgi wieczystej KW nr ………… prawa własności nieruchomości wpisanego na rzecz Jana Nowaka, syna Józefa i Irminy, PESEL: 1234567890”.
2.

„Wnoszę o wpisanie w dziale II księgi wieczystej KW nr …………… jako właścicieli, na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, Jana Nowaka, syna Józefa i Irminy, numer PESEL: 1234567890 oraz Janiny Nowak, córki Bartłomieja i Agnieszki, numer PESEL: 0987654321”.

See also:  Kurator ojca dzieci

Część czwarta aktu notarialnego obejmuje szczegółowo przedstawione opłaty i podatki związane ze sporządzeniem umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Sporządzony przez notariusza akt notarialny zawiera informację, że został on odczytany, przyjęty i podpisany. Oryginał aktu notarialnego podpisują stawający oraz notariusz.

Oryginał aktu notarialnego pozostaje w aktach notariusza przez okres 10 lat. Strony uczestniczące w sporządzeniu aktu notarialnego otrzymują wypisy aktu notarialnego.

Opłaty i podatki związane z procedurą ujawnienia współmałżonka w księdze wieczystej

Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz koszty związane z przeniesieniem prawa własności obciążają obdarowanego.

Do kosztów aktu notarialnego należą:

1. Taksa notarialna + podatek VAT 23%

Jej wysokość jest uzależniona od wartości mieszkania czy domu jednorodzinnego, który darowaliśmy współmałżonkowi w ramach umowy darowizny.

Wysokość maksymalnej taksy notarialnej wyniesie:

 • wartość przedmiotu do 3000 złotych – opłata 100 złotych,
 • wartość przedmiotu od 3000 złotych do maksymalnie 10 000 złotych – opłata 100 złotych + 3% naliczane od nadwyżki powyżej 3000 złotych,
 • wartość przedmiotu od 10 000 złotych do 30 000 złotych – opłata 310 złotych + 2% naliczane od nadwyżki powyżej kwoty 10 000 złotych,
 • wartość przedmiotu od 30 000 złotych do 60 000 złotych – opłata 710 złotych + 1% nadwyżki powyżej kwoty 30 000 złotych,
 • wartość przedmiotu od 60 000 złotych do 1 000 000 złotych – opłata 1010 złotych + 0,4% nadwyżki powyżej kwoty 60 000 złotych,
 • wartość przedmiotu od 1 000 000 złotych do 2 000 000 złotych – opłata 4770 złotych + 0,2% od nadwyżki powyżej kwoty 1 000 000 złotych,
 • wartość przedmiotu powyżej 2 000 000 złotych – opłata 6770 złotych + 0, 25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 złotych.

Opłata nie może być jednak większa niż 10 000 złotych. Jeśli darowizna jest dokonywana między osobami zaliczanymi do grona pierwszej grupy podatkowej, wtedy zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn opłata może wynieść maksymalnie 7500 złotych.

2. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Umowa darowizny nieruchomości będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych jedynie w przypadku, gdy darowana nieruchomość będzie obciążona długami lub zobowiązaniami darczyńcy (Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959).

3. Opłaty stałe od wniosku o wpis w księdze wieczystej

Wniosek o wpis do księgi wieczystej prawa własności podlega opłacie w wysokości 200 zł (Art. 42), natomiast wniosek o wykreślenie wpisu prawa własności stanowi połowę opłaty należnej od wniosku o wpis (Art. 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

4. Wypisy aktu notarialnego

Za wydane wypisy aktu notarialnego, notariusz pobiera opłatę w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy. Koszt wydania wypisów obciąża się podatkiem VAT w wysokości 23%.

5. Podatek od spadków i darowizn

Darowizna nieruchomości podlega zupełnemu zwolnieniu z podatku od spadku i darowizn na podstawie Art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Dopisanie małżonka do księgi wieczystej na wniosek notariusza lub indywidualnie

Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego składa wniosek o wpis treści aktu notarialnego w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej własnością jednego ze współmałżonków.

Z chwilą złożenia wniosku przez notariusza, w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej własnością jednego ze współmałżonków, w dziale II – „Własność” w rubryce „Wzmianka” pojawia się zapis (wzmianka nie jest wpisem), data, godzina i minuta. Wzmianka informuje, że do sądu wpłynął wniosek o wpis, który po jego dokonaniu może zmienić treść księgi wieczystej w zakresie określonego żądania.

Złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe uważa się za złożenie wniosku przez stronę czynności notarialnej.

Postępowanie indywidualne w sprawie złożenia wniosku do Sądu Rejonowego w sprawie dopisania małżonka do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości

Wniosek w sprawie o dopisanie współmałżonka do księgi wieczystej można złożyć również indywidualnie. Dotyczy to sytuacji, gdy sporządzony akt notarialny – umowa darowizny nie zawiera w swej treści wniosku do Sądu Rejonowego o ujawnienie w księdze wieczystej współmałżonka jako właściciela nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej.

 1. Aby ujawnić w księdze wieczystej współmałżonka jako właściciela nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, należy w Sądzie Rejonowym Wydziale Ksiąg Wieczystych, w którym prowadzona jest dana księga wieczysta, złożyć wniosek na formularzu KW-WPIS.
 2. W treści żądania należy wpisać rodzaj przysługującego prawa, imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), imię ojca i imię matki oraz numer PESEL, (jeśli został nadany) współmałżonków, którym przysługuje dane prawo na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej.
 3. Przykład treści wniosku wieczystoksięgowego:

1. „Wnoszę o wykreślenie w dziale II księgi wieczystej KW nr ………… prawa własności nieruchomości wpisanego na rzecz Bartłomieja Kwiatka, syna Adriana i Agnieszki, numer PESEL: 1234567890.
2.

„Wnoszę o wpisanie w dziale II księgi wieczystej KW nr ……… jako właścicieli na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, Bartłomieja Kwiatka, syna Adriana i Agnieszki, numer PESEL: 1234567890 oraz Emilii Kwiatek, córki Józefiny i Karola, numer PESEL: XXXXXXX.

See also:  Alimenty po ukończeniu studiów i podjęciu pracy

Sporządzony wniosek o wpis na formularzu KW-WPIS należy przedłożyć w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca prowadzenia księgi wieczystej dla nieruchomości będącej własnością jednego ze współmałżonków.

Do wniosku należy dołączyć:

 • akt notarialny – umowa darowizny,
 • dokument świadczący o dokonaniu opłaty sądowej za dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

Przeczytaj również: Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska a zakup nieruchomości

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
 3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 4. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zdjęcie: unsplash.com

Czy można kupić mieszkanie będąc w związku małżeńskim i nie włączać go do majątku wspólnego? – Biuro Nieruchomości Realton w Katowicach

Małżeński ustrój majątkowy to zbiór regulacji prawnych wskazujących jakie skutki pociąga za sobą związek małżeński w zakresie sytuacji prawnej małżonków względem majątku.

Ustrój małżeński wpływa zatem na sytuację prawną małżonków względem majątku.

Oznacza to, iż małżonkowie mogą decydować o prawach i obowiązkach, a także treści poszczególnych stosunków prawnych poprzez dokonanie wyboru ustroju majątkowego.

Rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych

Obowiązujące przepisy prawa wskazują na istnienie ustawowego ustroju majątkowego, umownego ustroju majątkowego oraz przymusowego ustroju majątkowego. Podstawowym ustrojem majątkowym jest niewątpliwie ustawowy ustrój majątkowy. Zgodnie z treścią art.

31 § 1 Kodeksu rodzinnego i małżeńskiego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe jakie zostały nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich do majątku wspólnego.

Natomiast przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustawowy ustrój majątkowy dopuszcza istnienie majątku wspólnego małżonków i majątku osobistego.

Umowne ustroje małżeńskie to rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, ograniczona wspólność majątkowa oraz rozszerzona wspólność majątkowa. Zgodnie z art.

51 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Każdy z małżonków samodzielnie dysponuje posiadanym majątkiem.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków jest zbliżona do formy typowej rozdzielności majątkowej, jednak po ustaniu rozdzielności następuje rozliczenie majątków małżonków zgodnie z treścią art. 513 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ograniczona wspólność majątkowa wpływa na wyłączenie ze wspólności majątkowej małżonków części składników. Rozszerzona wspólność majątkowa prowadzi do rozszerzenia wspólności majątkowej małżonków o określone składniki. Przymusowy ustrój majątkowy ustanawiany jest przez sąd lub z mocy prawa.

Majątek wspólny

Ustawodawca wymienił składniki majątku wspólnego w art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zalicza się do niego pobrane przez małżonka wynagrodzenie za pracę, pobrane dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, dochody z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, a także kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie.

Majątek osobisty

Składniki majątku osobistego zostały wymienione przez ustawodawcę w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Katalog tych składników jest obszerny.

Zgodnie z treścią wspomnianego powyżej przepisu prawa, do majątku osobistego małżonka zalicza się przedmioty majątkowe małżonka nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,przedmioty majątkowe małżonka, które zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej, które podlegają odrębnym przepisom,przedmioty majątkowe, które służą wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy, a także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Zakup mieszkania podczas trwania wspólności majątkowej

Co do zasady wspólność majątkowa obejmuje przedmioty majątkowe, które zostały nabyte w trakcie jej trwania zarówno przez obojga małżonków, jak i jednego z nich. Oznacza to, iż nabyty w trakcie wspólności majątkowej przedmiot majątkowy stanowi wspólną własność obojga małżonków. Dotyczy to również nieruchomości.

Jeśli stroną umowy jest jeden z małżonków, to co do zasady nieruchomość stanowić będzie wspólną własność małżonków. W przypadku wspólności majątkowej nabycie nieruchomości wymaga zgody drugiego małżonka. Może być ona wyrażona zarówno przed zawarciem umowy, jak i w jej trakcie, a nawet po zawarciu transakcji.

Wyjątek od powyższej reguły stanowią nieruchomości, które zostały nabyte przez małżonka za środki pieniężne stanowiące jego majątek odrębny. W takiej sytuacji w akcie notarialnym powinna znaleźć się adnotacja, iż nieruchomość została nabyta dzięki środkom pochodzącym z majątku osobistego małżonka.

Zapis ten zabezpiecza małżonka przez uwzględnieniem nieruchomości w majątku wspólnym.

Zakup mieszkania podczas trwania rozdzielności majątkowej

W przypadku zakupu nieruchomości podczas trwania rozdzielności majątkowej nie występuje powyższy problem. Nieruchomość może stanowić majątek osobisty małżonka.

Leave a Reply

Your email address will not be published.