Jeśli rozwód to tylko z orzeczeniem o winie

Postępowanie o rozwód z orzeczeniem winy jest z pewnością dłuższe niż w przypadku braku roztrząsania przez Sąd winy którejkolwiek ze stron. Ustalenie winy wiąże się bowiem z koniecznością przeprowadzenia rozbudowanego postępowania dowodowego. Przekłada się to bezpośrednio na ilość słuchanych świadków, liczbę rozpraw, a co za tym idzie na długość całego procesu. 

Rozwód z orzekaniem o winie a podział majątku

Dopuszczalne jest, by wnosząc sprawę do sądu, zawnioskować o podział majątku wspólnego. Sąd jednak może zająć się majtkiem małżonków w postępowaniu o rozwód tylko wtedy, gdy nie wywoła to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. 

Trzeba zaznaczyć, że w praktyce do takich sytuacji dochodzi bardzo rzadko, a w przypadku gdy ubiegamy się o rozwód z orzeczeniem o winie, w zasadzie nigdy Sąd nie zajmie się podziałem majątku wspólnego.

Pamiętajmy, że nic nie stoi na przeszkodzie, by o podział majątku wnieść po prawomocnym zakończeniu sprawy o rozwód. 

Rozwód z orzeczeniem o winie – alimenty

Rozwód z orzeczeniem winy wyłącznie jednego z małżonków ma bardzo istotne znaczenie z perspektywy możliwości żądania alimentów przez niewinnego nupturienta. Warto zaznaczyć, że nie wpływa to jednak w żaden sposób na dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci małżonków. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje, że w przypadku uznania jednego z małżonków za wyłącznie winnego rozpadu związku, współmałżonek może domagać się na swoją rzecz alimentów, nawet gdy nie pozostaje w niedostatku. Wystarczy, by jego sytuacja materialna, na skutek rozwodu, uległa istotnemu pogorszeniu. 

Należy jednak pamiętać, że nawet w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie wyłącznie jednego z małżonków, obowiązek alimentacyjny wygasa, gdy małżonek uprawiony zawrze nowy związek małżeński. 

Szybki rozwód z orzeczeniem o winie – czy to jest możliwe?

Rzadko zdarza się, by postępowanie o rozwód z orzeczeniem winy zakończyło się po jednej, czy dwóch rozprawach. Wyjątki mogą dotyczyć sytuacji, gdy drugi z małżonków nie kwestionuje swojej winy w rozkładzie pożycia. 

Długi czas trwania procesu o rozwód, w przypadku roztrząsania przez Sąd winy w rozkładzie pożycia wynika przede wszystkim z tego, że niezbędne jest przesłuchanie dużej liczby świadków, zwykle dochodzi również do wymiany wielu pism procesowych między stronami.

Jeśli rozwód to tylko z orzeczeniem o winie

Co zawiera pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie powinien, tak jak każdy inny pozew, spełniać wymogi formalne, tj. zawierać oznaczenie sądu, stron wraz z ich adresem zamieszkania oraz numerem PESEL strony powodowej.  

Tak jak wskazywaliśmy już w innym artykulepoświęconym tematyce rozwodów, poza wskazaniem, że domagamy się orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka, w pozwie zawrzeć trzeba także wnioski dowodowe (głównie o przesłuchanie świadków czy przeprowadzenie dowodu z dokumentów). Częstymi dowodami, które mogą przesądzić o winie jednego z małżonką są np. treści korespondencji na platformach społecznościowych,  wiadomości SMS czy billingi rozmów telefonicznych.

 • Dowody, które zaoferujemy Sądowi dla poparcia swoich racji mają szczególne znaczenie w sprawach o rozwód z orzeczeniem winy, ponieważ dzięki nim Sąd będzie w stanie ocenić, kto odpowiada za rozpad małżeństwa. 
 • Szersze wyjaśnienie naszego żądania powinno być zawarte w uzasadnieniu pozwu. 
 • Pozew należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, a na końcu wymienić załączniki, dołączone do pisma. 

Jak wygrać rozwód z orzeczeniem o winie?

Wygrana w sprawie o rozwód z orzeczeniem winy drugiego małżonka zależy od wielu czynników. 

Przede wszystkim należy przedstawić wiarygodne dowody, przemawiające za winą współmałżonka. Bardzo istotne będą wszelkiego rodzaju nagrania, fotografie czy wydruki korespondencji, z których wynika np., że małżonek dopuścił się zdrady.

 1. Podkreślić należy, że gdy zależy nam na tym, by Sąd orzekł o wyłącznej winie współmałżonka, musimy przygotować się na długi i ciężki proces, dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata rozwodowego. 
 2. Korzyści, jakie płyną z uzyskania wyroku orzekającego o wyłącznej winie jednego z małżonków, w zakresie ich wzajemnej alimentacji, mogą stanowić podstawę do podjęcia decyzji o wystąpieniu z żądaniem orzekania o winie w rozkładzie pożycia.  
 3. Zachęcamy także do bliższego zapoznania się z ofertą Kancelarii w zakresie spraw rozwodowych.
 4. Jeśli potrzebujesz pomocy w kategorii: rozwody, adwokat rozwody Wrocław, zapraszamy do kontaktu z adwokatem.

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie? | Anczewska i Puńko – Kancelaria Adwokacka – Adwokat Wrocław

Do rozpadu małżeństwa zazwyczaj dochodzi wówczas, gdy małżonkowie nie osiągają porozumienia, a relacje pomiędzy nimi są negatywne. Zgodnie z obowiązującym prawem rodzinnym każde małżeństwo można rozwiązać poprzez rozwód bez orzekania o winie lub z orzeczeniem winy. Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie, a ile trwa rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód to nic innego jak rozstanie się z osobą, z którą to dotychczas tworzyliśmy wspólną rodzinę. Aby doszło do rozwodu, muszą ku temu istnieć oczywiste dowody oraz przesłanki.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego do rozwodu może dojść, gdy pomiędzy małżonkami doszło do trwałego oraz zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Stan taki uznaje się za zasadny, jeśli pomiędzy małżonkami ustały więzi fizyczne, psychiczne oraz gospodarcze. Owe więzi mogą ustać w wyniku negatywnego działania jednego czy też obojga małżonków.

Sposoby rozwiązania małżeństwa

Wnosząc do sądu pozew rozwodowy, powód musi w nim zawsze wskazać jedną z opcji: rozwód z orzeczeniem o winie lub rozwód bez orzekania o winie.

Jeśli wniesie on pozew o rozwód bez orzekania o winie, a druga strona się temu nie sprzeciwi, to Sąd rozwiąże małżeństwo zgodnie z takim żądaniem. Należy pamiętać, że tylko wtedy tak będzie, gdy obie strony wyrażą taką wolę i będą w tej kwestii zgodne.

Co ważne, Sąd i w takim wypadku zawsze wyjaśnia, jakie były przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Sąd może orzec rozwód:

 • bez orzekania o winie,
 • z orzeczeniem o winie obojga małżonków,
 • z winy męża,
 • z winy żony.

Jak przebiega rozprawa rozwodowa bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie stanowi jedną z najtańszych, a zarazem najszybszych metod rozwiązania nieudanego małżeństwa.

Wnosząc do sądu pozew o rozwód bez orzekania winy, małżonkowie mogą skutecznie uniknąć długotrwałego postępowania dowodowego. Podczas tego typu rozwodu w rozprawie uczestniczą zazwyczaj tylko małżonkowie.

Nie ma konieczności angażowania rodziny, przyjaciół oraz pozostałych osób postronnych w roli świadków. Zazwyczaj jednak kończy się na jednej rozprawie sądowej.

Rozwód bez orzekania o winie jest w wielu sytuacjach bardzo korzystny, ponieważ istnieje znacznie większe prawdopodobieństwo, że małżonkowie po rozstaniu pozostaną w koleżeńskich stosunkach. Taka sytuacja w ogromnym stopniu ułatwi wykonywanie władzy rodzicielskiej nad nieletnimi dziećmi.

Wyrok bez orzekania o winie ma znaczenia dla roszczeń alimentacyjnych. Gdy nie została orzeczona wina, wówczas strony mogą żądać od siebie alimentów. Dzieje się tak, jeśli znajdą się w niedostatku. Obowiązek ten jest ograniczony do pięciu lat od chwili uprawomocnienia się wyroku sądowego w sprawie rozwodu.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Ustalenie przez Sąd przyczyn rozwodu ma istotne znaczenie w ustaleniu winy w doprowadzeniu do rozkładu pożycia małżeńskiego. Do przyczyn zawinionych należą przede wszystkim:

 • alkoholizm
 • agresja i przemoc
 • zdrada małżeńska
 • nieróbstwo
 • niegospodarność
 • brak wzajemnej pomocy
 • uzależnienie od internetu; hazardu; narkotyków
 • zaniedbywanie małżonka
 • zaniedbywanie rodziny
 • opuszczenie małżonka
 • odmowa współżycia
 • zły stosunek do rodziny małżonka

Pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie powinien zawierać dokładny opis stanu faktycznego. Konieczne jest wskazanie wszelkich dowodów na poparcie swoich twierdzeń.

Kolejnym etapem jest uczestnictwo w poszczególnych rozprawach sądowych, które to w praktyce dość często są przyjemne.

Niemal każda rozprawa rozwodowa z orzekaniem o winie przebiega w burzliwy oraz trudny dla obu małżonków sposób. Obie strony chcą udowodnić swoje racje. Warto wiedzieć, że w sprawie o rozwód oprócz Sądu bierze udział dwóch ławników.

Nieprzyjemne sytuacje, które miały miejsce podczas trwania małżeństwa trzeba będzie zatem opisać publicznie.

Warte uwagi jest również to, że w tego typu sprawach obowiązuje zasada braku stopniowania winy. Owa zasada polega na tym, że podczas dokonywania oceny czy dany małżonek jest winny, sąd nie bierze pod uwagę stopnia winy. Sąd nie orzeknie więc, który z małżonków zawinił w większym i mniejszym stopniu.

Rozwód z orzeczeniem o winie w praktyce

W praktyce zgodnie z powyższą zasadą, jeśli jedna strona zawiniła nawet w niewielkim stopniu, a druga dopuściła się o wiele bardziej poważnych przewinień, to Sąd orzeknie winę obojga małżonków.

I tak na przykład, jeśli żona dopuściła się zdrady, a mąż wpadł w alkoholizm, to wówczas Sąd może uznać, że zachowanie obu stron było niewłaściwe i w związku z tym mogło stać się przyczyną rozpadu małżeństwa.

Jeśli chodzi o konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie, to współmałżonek, który został uznany za winnego rozpadu małżeństwa, może zostać też zobowiązany do płacenia na rzecz osoby niewinnej alimentów.

Nie trzeba udowadniać niedostatku. Wystarczy wykazać, że rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie się sytuacji materialnej.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi niewinnemu nie wygasa.

Decydując się na rozstanie, warto zawsze pamiętać o tym, że rozwód z orzeczeniem winy nie jest łatwy ani przyjemny. W sytuacji, kiedy bierzemy rozwód z orzekaniem o winie dowody stanowią zawsze istotne znacznie do pomyślnego zakończenia sprawy.

Istotne dowody winy podczas rozwodu z orzeczeniem o winie

W przypadku orzekania takiego rozwodu ogromną rolę odgrywają zgromadzone dowody winy. Trzeba wskazać także istotne fakty, które to dostatecznie obciążą małżonka i przesądzą o uznaniu go za osobę winną rozpadu małżeństwa.

See also:  Wyznanie męża o zdradzie a podział majątku

Istotnymi dowodowymi w sprawie rozwodu z orzeczeniem o winie są:

 • bezpośrednie zeznania stron,
 • zeznania świadków, a więc przyjaciół rodziny i pozostałych osób,
 • zdjęcia oraz poszczególne nagrania audio czy wideo, istotne SMS-y,
 • notatki z interwencji policji,
 • obdukcje i zaświadczenia lekarskie,
 • wyroki o znęcaniu się nad rodziną,
 • istotne dokumenty o częstym pobycie w izbie wytrzeźwień,

oraz wszelkie inne dokumenty, z których wynikają istotne okoliczności wskazujące na winę strony postępowania.

Rozwód z orzeczeniem winy w wielu przypadkach, zwłaszcza tych bardziej skomplikowanych trwa przez długi czasu i jest dla obu stron wyczerpującym przeżyciem emocjonalnym. Zatem decydując się na takie rozwiązanie małżeństwa, warto zawsze zaczerpnąć fachowej porad prawnej, a podczas procesu rozwodowego korzystać z pomocy doświadczonego w prawie rodzinnym Adwokata lub Radcy Prawnego.

Rozwód, gdy żaden z małżonków nie ponosi winy za jego rozpad

Takie orzeczenie zapada zazwyczaj w sytuacji, kiedy to przyczyną rozkładu danego małżeństwa są obiektywne okoliczności. Mowa o okolicznościach, które mają charakter niezależny od obu małżonków. Wśród wielu ważnych powodów można wymienić między innymi:

 • chorobę,
 • chorobę psychiczną i niedorozwój
 • niedobór seksualny
 • niezgodność charakterów

Przyczyny rozpadu małżeństwa mogę też zawinione lub niezawinione. Ich ocena należy do Sadu, który wydaje wyrok w oparciu o zebrany materiał dowodowy. Do takich przyczyn zaliczamy:

 • bezpłodność
 • różnica wieku
 • różnice światopoglądowe
 • wady oświadczenia woli

Kiedy Sąd nie orzeknie rozwodu, czyli negatywne przesłanki rozwodowe

Należy pamiętać, że Sąd rozwodowy nie jest związany żądaniem pozwu. Sąd ustalając przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego, może dojść do przekonania, że istnieją negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu. Rozwód nie jest dopuszczalny jeżeli:

 • ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci
 • jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego
 • żąda go małżonek wyłącznie winny

Może cię zainteresować także:

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.

Rozwód z orzeczeniem o winie – kiedy można go uzyskać?

W Polsce wciąż utrzymuje się wysoka liczba rozwodów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 i 2017 r. łącznie rozwiodło się ponad 100 tysięcy par. System prawny w naszym kraju obejmuje dwa sposoby rozwodu – z orzeczeniem o winie lub za porozumieniem stron. Zobacz, co daje orzekanie o winie i czy opłaca się o nie walczyć.

Rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje

Zgodnie z treścią art. 57 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd, wydając wyrok rozwodowy może orzec o winie tylko jednego ze współmałżonków, obojga z nich albo zrezygnować z orzekania o winie którejkolwiek ze stron (na wyraźny wniosek zainteresowanych).

Orzeczenie o winie powoduje poważne konsekwencje prawne. Małżonek winny rozpadu pożycia małżeńskiego nie może wnieść o rozwiązanie małżeństwa. Jeśli sąd orzeknie o winie małżonka, który wniósł pozew, rozwód będzie niedopuszczalny – chyba, że zgodzi się na niego małżonek niewinny albo jeśli utrzymanie małżeństwa byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód z orzeczeniem o winie żony albo męża wpływa na losy wspólnego majątku, opieki nad dziećmi, generuje obowiązek zapłaty alimentów oraz pokrycia kosztów procesu.

Rozwód z orzeczeniem o winie – co daje?

Rozwód z orzeczeniem o winie kreuje w sferze poszkodowanego małżonka pewne przywileje, które stają się obowiązkiem dla małżonka winnego rozpadu małżeństwa.

Orzeczenie o winie jednego z małżonków nie musi, ale może mieć istotny wpływ na kwestię władzy rodzicielskiej. Orzeczenie samo w sobie nie powoduje utraty albo ograniczenia praw rodzicielskich. Nakłada jednak na sąd obowiązek zbadania, czy winny rozpadu pożycia małżeńskiego rodzic jest w stanie dalej wykonywać swoje obowiązki rodzicielskie.

Jeśli chodzi o rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku, to te dwie kwestie nie oddziałują na siebie. Jednak w momencie, gdy przyczyną rozwodu jest uzależnienie małżonka od alkoholu lub hazardu, trwonienie wspólnego majątku lub nieprzyczynianie się do jego powiększenia, sąd może orzec o nierównym podziale majątku na rzecz poszkodowanego małżonka.

Rozwód z orzeczeniem o winie – alimenty

Zgodnie z treścią art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd, na żądanie niewinnego małżonka, może zasądzić na jego rzecz alimenty od małżonka winnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Dzieje się tak wtedy, gdy po rozwodzie sytuacja materialna małżonka poszkodowanego istotnie się pogorszyła.

Nie oznacza to jednak, że musi on znajdować się w niedostatku. Przepis wyraźnie wskazuje, że winny małżonek ma obowiązek płacenia alimentów nawet wówczas, gdy niewinny małżonek nie znajduje się w niedostatku. Obowiązek alimentacyjny wygasa w momencie zawarcia nowego związku małżeńskiego przez poszkodowanego.

Rozwód z orzeczeniem o winie – ile trwa?

Przed wydaniem orzeczenia o winie jednego lub obojga małżonków, sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe. Zazwyczaj wyznacza kilka terminów rozpraw, na które wzywani są świadkowie mający dowodzić racji współmałżonków.

Nie da się precyzyjnie określić czasu trwania postępowania rozwodowego z orzeczeniem o winie. Rozprawy odbywają się w odstępach kilkumiesięcznych, często półrocznych.

Zakładając, że sąd wyznaczy tylko dwie rozprawy, orzeczenie zapadnie w terminie roku od wszczęcia całego postępowania. To jednak bardzo optymistyczny scenariusz. Postepowania dowodowe w sprawach rozwodowych są trudne – wiążą się z ujawnianiem delikatnych spraw.

Z tego powodu sądy często odraczają rozprawy, co powoduje przeciąganie procedury na długie lata.

Rozwód z orzeczeniem o winie – koszty

Kto płaci za rozwód z orzekaniem o winie? Małżonek uznany za winnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego koszty prowadzenia procesu pokrywa strona przegrana.

Rozwód – co daje orzekanie o winie? Podsumowanie

Zastanawiając się, kiedy wybrać rozwód z orzeczeniem o winie, a kiedy rozwód bez orzekania o winie, należy wziąć pod uwagę wszelkie plusy i minusy obu rozwiązań.

Poszkodowanemu małżonkowi rozwód z orzeczeniem o winie pozwoli uniknąć ponoszenia kosztów procesowych oraz uzyskać od winnego małżonka alimenty, ułatwi utrzymanie władzy rodzicielskiej, a także może wpłynąć na korzystny podział wspólnego majątku. Istotną wadą tego rozwiązania jest jednak czas jego trwania oraz związane z tym nerwy.

Rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków to rozwiązanie dobre dla pokrzywdzonych osób, które mają wyraźne powody, aby domagać się w sądzie swoich praw. Jeśli jednak rozstanie jest wspólną decyzją małżonków, lepszym rozwiązaniem będzie rozwód bez orzekania o winie.

Rozwód z orzeczeniem o winie • eRozwód.pl

Jeżeli małżonkowie decydują się na rozwód z orzeczeniem o winie powinni wziąć pod uwagę, że okres oczekiwania na orzeczenie rozwodu znacznie się wydłuży, a winę małżonka należy poprzeć dowodami. Powinni także pod uwagę wziąć konsekwencje prawne orzeczenia o winie jednego lub obojga małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego, a także przyczyny jakie mogą być podstawą orzeczenia winy.

Przyczyny rozwodu z orzeczeniem o winie

Orzekając o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego sąd powinien ustalić:

 1. Czy postępowanie małżonka naruszyło normy prawne lub obowiązki małżeńskie wnikające z ogólnych zasad współżycia. Naruszenie to może mieć formę:
  • działania (np. zdrada małżeńska, trwonienie majątku) lub
  • zaniechania działania (np. jeden z małżonków nie udziela wsparcia drugiemu).
 2. Czy naruszenie norm prawnych lub obowiązków małżeńskich wystąpiło na skutek postępowania małżonka, które można skwalifikować jako
  • umyślne – współmałżonek chciał świadomie naruszyć swoje obowiązki małżeńskie,
  • nieumyślne – zachowanie współmałżonka wynikało np. z niedbalstwa.
 3. Czy naruszenie to naprawdę doprowadziło do rozkładu pożycia małżeńskiego.

  Nie każde naruszenie obowiązków małżeńskich uzasadnia winę danego małżonka lecz tylko te, które miało wpływ na spowodowanie – bądź utrwalenie – rozkładu pożycia małżeńskiego. (Sąd Apelacyjny w Katowicach z dnia 12.03.2010r., sygn. akt IACa 35/10).

„Za zawinione, na gruncie przepisów rozwodowych, uznaje się działania lub zaniechania małżonka będące wyrazem jego woli, które stanowią naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa małżeńskiego (art. 23 KRO art. 24 KRO, art.

27 KRO) lub zasad współżycia społecznego i prowadzą do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Nie jest przy tym konieczne, dla przypisania małżonkowi winy, objęcie jego zamiarem spowodowania, poprzez określone działania lub zaniechania, rozkładu pożycia prowadzącego w ostatecznym rezultacie do rozwodu.

Wystarczy możliwość przewidywania znaczenia i skutków takiego działania lub zaniechania.

Możliwość przypisania małżonkowi winy w rozkładzie pożycia jest wyłączona w razie jego niepoczytalności, a także w wypadku przemijających nawet zakłóceń psychicznych, jeżeli w tych stanach dopuścił się on działania lub zaniechania, które doprowadziło do powstania zupełnego i trwałego rozkładu pożycia.”( SN z dnia 28.02.2004 r. IV CK 406/02)

Sąd orzeknie o winie biorąc pod uwagę całokształt materiału dowodowego zebranego w danej sprawie. Brak zamkniętego katalogu przyczyn stanowiących podstawę orzeczenia winy jest powodem, że poniżej przestawiamy jedynie przykładowe zachowania i najczęściej zachodzące przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Jaka jest zatem najczęściej podawana przyczyna uzasadniająca winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Przy rozwodach przeprowadzonych w roku 2013 najczęściej podawaną przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego była niewierność – w 2921 przypadkach i alkoholizm – przy 1589 rozwodach.

See also:  Rozwód z obcokrajowcem spoza UE a właściwość sądu

Niewierność małżeńska

Niewierność rozumiana jest w orzecznictwie nie tylko jako zdrada fizyczna, ale też wszelkie inne zachowanie się małżonka wobec osoby płci przeciwnej, które mogą stwarzać pozory cudzołóstwa lub w inny sposób wykracza poza granice przyjętej normalnie obyczajowości i przyzwoitości. (SN z dnia 24.04. 1951r., C 735/50; NP 1951, nr 12, s. 14)

Orzecznictwo Sądu Najwyższego obejmuje poniższe oceny niewierność:

„Zamieszkiwanie kobiety zamężnej w jednej izbie z innym mężczyzną w warunkach stwarzających pozory zdrady małżeńskiej, i to trwające stale, przez dłuższy okres czasu, może być uznane za zawinioną przez nią przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego, bez potrzeby zakwalifikowania tego jako cudzołóstwo”. (SN z dnia 19 grudnia 1950 r. C 322/50).

„Dochowanie wierności nie podlega dyspozycji stron i wobec tego cudzołóstwo stanowi podstawę rozkładu pożycia nawet wtedy, gdy doszło do tego za zgodą współmałżonka” (SN z dnia 7 września 1954 r., II C 1255/53, NP 1955, nr 7-8, s. 188).

„Postępowanie żony, która dawała mężowi uzasadnione podstawy do podejrzeń o zdradę oraz nawiązanie przez żonę, bezpośrednio po rozejściu się stron – współżycia z innym mężczyzną usprawiedliwiają w pełni przypisanie żonie winy rozkładu” (SN z dnia 21 kwietnia 1960 r., 4 CR 631/59, OSPiKA 1961, poz. 161).

Na podstawie powyższego orzecznictwa Sądu Najwyższego w niewierności małżeńskiej powinno się rozróżnić trzy przypadki:

 1. Niewierność małżeńska prowadząca do rozkładu pożycia małżeństwa.

  Niewierność małżeńska jest nie tylko zachowaniem moralnie nagannym i sprzecznym z przysięgą składaną przez małżonków ale także zachowaniem sprzecznym z podstawą prawną zawartą w art. 23 KRO. Zgodnie z art.

  23 KRO małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

  Małżonek dopuszczający się zdrady małżeńskiej, która prowadzi do rozpadu małżeństwa, ponosi winę za zaistniały stan.

 2. Stwarzanie przez małżonka pozorów zdrady małżeńskiej.

  Jeżeli kobieta pragnąc wzbudzić zazdrość u męża swoim zachowaniem stwarza pozory posiadania romansu, lecz faktycznie niewierności małżeńskiej się nie dopuściła, a mąż w wyniku takiego zachowania i przekonaniu, że żona go zdradza składa pozew o rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonki to zachowanie małżonki może zostać ocenione jako zawiniona przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego. Istotne jest w takiej sytuacji jest, że pozory wzbudziły u współmałżonka przekonanie, że do zdrady rzeczywiście doszło i były przyczyną wniesienia pozwu. [SN z dnia 08.01.1971, III CRN 442/70].

Szybki rozwód. Rozwód z orzeczeniem o winie i bez winy

Wskazaniem do wydania wyroku rozwodowego dla sądu jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Stan taki następuje, gdy ustały więzi ficzne, psychiczne i gospodarcze.

Więzi te mogą ustać w wyniku działania jednego lub obojga małżonków albo mimo ich wspólnej troski o to, by małżeństwo przetrwało.

Orzekając rozwód, sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Następują wówczas skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Wyrok rozwodowy może zatem nastąpić:

 • bez orzekania o winie,
 • z orzeczeniem winy jednego z małżonków
 • lub z orzeczeniem winy obu stron.

Rozwód bez orzekania o winie może być orzeczony przez sąd tylko wówczas, gdy oboje małżonkowie wyrażą na to zgodę. Jeśli któryś z małżonków się sprzeciwi – sąd zobowiązany jest ustalić, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Może nawet okazać się, że winę ponoszą obie strony.

Szybki rozwód

Rozwód bez orzekania o winie udzielany jest zazwyczaj bardzo szybko. Jeśli między małżonkami nie ma konfliktu w kwestii wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi, wystarczy jedna lub dwie rozprawy sądowe. Tak jest, bo sąd nie prowadzi długotrwałego postępowania dowodowego w celu ustalenia winy za rozkład pożycia.

Rozwód bez winy a alimenty

Rozwód bez orzekania o winie ma swoje konsekwencje w kwestii alimentów między stronami.

Rozwiedziony małżonek, który pozostaje w niedostatku nie ze swojej winy, może starać się o alimenty od byłego małżonka.

Obowiązek alimentacyjny wygasa w tym przypadku po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jedynie w wyjątkowych wypadkach obowiązek ten może być przedłużony przez sąd.

Rozwód z winą a alimenty

Jak wyżej wspomniano, sąd orzeka winę w dwóch sytuacjach:

 • gdy orzekanie o winie dotyczy wyłącznie jednego małżonka (drugi pozostanie niewinny za rozkładu związku)
 • gdy orzekanie o winie dotyczy obojga małżonków

W obu tych przypadkach postępowanie sądowe jest zazwyczaj długotrwałe i emocjonalnie wyczerpujące. Dość często jednak małżonkowie decydują się na nie z uwagi na korzyści, jakie daje rozwód z orzekaniem o winie. Chodzi przede wszystkim o obowiązek alimentacyjny małżonka winnego. Obowiązek ten trwa dożywotnio, niezależnie od tego czy sąd orzekł wyłączną winę jednego z małżonków czy winę obojga małżonków. Jeśli rozwiedziony małżonek pozostaje w niedostatku nie ze swojej winy, może starać się o alimenty od byłego małżonka – i taki pozew może złożyć przez całe życie, o ile oczywiście to nie on został uznany winnym rozkładu pożycia.

Zarówno w sytuacji wystąpienia do sądu o rozwód z orzekaniem o winie, a także w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, w trakcie trwania sprawy sądowej można zawsze zmienić stanowisko aż do uzyskania prawomocności wyroku.

Wina przypisana małżonkowi winnemu rozkładu pożycia może mieć różne postacie i stopień natężenia. Wskazać w tej mierze można:

 • więzi osobiste małżonków,
 • inne dobra osobiste
 • dobra o charakterze majątkowym.

Omawiając szerzej małżeńską więź osobistą, należy mieć na względzie przede wszystkim integralność osobistego życia małżeńskiego, rozumianego jako duchowa i fizyczna wspólnota małżonków. Naruszenie tej więzi w sferze fizycznej lub duchowej może być podstawą do orzeczenia rozwodu z winy krzywdzącego małżonka.

Postępowanie małżonka winnego rozkładu godzić może ponadto w inne dobra osobiste, charakterystyczne dla życia rodzinnego. W szczególności chodzić może o jego godność (honor, cześć). Specyfika postępowań rozwodowych odnosi wyższe kulturowe mierniki do stopnia ochrony godności kobiety i matki w porównaniu do stopnia ochrony mężczyzny. i tak np.

uderzenie, a zwłaszcza pobicie żony przez męża ma istotnie większy wymiar i skutek niż uderzenie czy pobicie męża przez żonę.

Inaczej jest w w sferze agresji lub presji psychicznej. Tu sąd stosuje zdecydowanie mniej zróżnicowane mierniki, aczkolwiek stopień obrazy wywołany użyciem niektórych słów o treści obelżywej, ma nadal większe traumatyczne oddziaływanie w odniesieniu do kobiety.

Dobra osobiste

Mówiąc o dobrach osobistych należy mieć na myśli takie przymioty jak zdrowie, dobre imię, czy nietykalność cielesna. Naruszenia dóbr osobistych mające doniosłość dla rozkładu pożycia dotyczyć mogą także dóbr osobistych członków rodziny: dzieci (np. znęcanie się nad wspólnymi dziećmi) czy rodziców (np. obelżywe traktowanie teściów).

W odniesieniu do ich naruszenia, ocena stopnia naruszenia jest przez sąd dokonywana z uwzględnieniem obowiązujących wzorców kulturowych w danym konkretnym środowisku małżeństwa.

Dobra majątkowe

Przedmiotem negatywnego postępowania mogą być także dobra o materialnym charakterze, takie jak przedmioty majątkowe wchodzące do wspólnego majątku.

Dobra materialne to też elementy majątku osobistego, o ile są istotne dla życia całej rodziny. Naganne postępowanie polega w tej mierze w szczególności na rażącym braku dbałości o materialną podstawę egzystencji rodziny.

Może to stanowić pierwszą przyczynę rozpoczynającą proces rozkładu pożycia.

Wobec powyższego, zaistnienie winy wymaga zawsze zrealizowania jakiegoś zachowania, przyjęcia pewnej postawy sprzecznej z obowiązkami małżeńskimi. Zachowanie to może jednak polegać tylko na samej postawie gotowości do zrealizowania danego czynu i już sama taka postawa może wywołać określony skutek w postaci zakłócenia czy zerwania pożycia.

Stwierdzenie winy wyłącznej ma także miejsce wtedy, gdy w wyroku rozwodowym następuje wskazanie winy tylko jednego z małżonków. Jak wskazał Sąd Najwyższy

„wina nie jest zjawiskiem samoistnym, oderwanym od całokształtu wzajemnego pożycia małżonków. Zwykle końcowy akt porzucenia rodziny poprzedzony jest oziębieniem uczuć małżeńskich, oddaleniem się jednego małżonka od drugiego. Ponadto żadne pożycie małżeńskie nie jest wolne od trudności i konfliktów, co nie uzasadnia jeszcze przyjęcia winy obojga małżonków”.

Mogą wystąpić jednak wypadki ewidentnej, bezspornej i wyłącznej winy (np. zdrada popełniona wobec małżonka, który nienagannie wywiązywał się z wszystkich obowiązków małżeńskich i rodzinnych). Częściej jednak występują sytuacje znacznie bardziej złożone, w których poważne uchybienia były obustronne, narastając stopniowo do poziomu zachowań uniemożliwiających dalsze pożycie stron.

Dowody winy

Sąd Najwyższy wskazał, iż

”Orzeczenie o winie, niezależnie od poważnych następstw prawnych, zwłaszcza w zakresie obowiązku alimentacji byłego małżonka, stanowi swoiste podsumowanie i ocenę wspólnego pożycia. Dlatego jego uzasadnienie powinno być szczególnie wyważone i wszechstronnie uargumentowane”.

Wobec tego, zdecydowanie nie jest wystarczająca bardzo ogólna argumentacja. Należy wskazać, jakie fakty dokładnie miały miejsce, kiedy, w jakich okolicznościach itp.

See also:  Wydawanie dziecka partnerowi matki

Istnieją przesłanki do wskazania na winę którejś ze stron:

 • nadużywanie alkoholu,
 • uzależnienie,
 • przemoc,
 • zdrada,
 • porzucenie,
 • niezaspokajanie potrzeb rodziny

Przesłanki te są oczywiste, jednak żądanie uznania współmałżonka winnym rozkładu pożycia wiąże się z koniecznością przedstawienia dowodów na tę okoliczność. W postępowaniu sądowym rowodu z przeczeniem winy konieczne jest przeprowadzenie dowodów ową winę potwierdzających.

Środkami dowodowymi mogą być na przykład:

 • zeznania stron,
 • zeznania świadków,
 • zdjęcia, nagrania audio i wideo,
 • sms-y,
 • notatki z interwencji policji,
 • wyrok o znęcanie się nad rodziną,
 • obdukcje,
 • zaświadczenia lekarskie,
 • zaświadczenia o pobytach na izbie wytrzeźwień,
 • listy,
 • rachunki,
 • wszelkie inne dokumenty z których wynikają okoliczności wskazywane przez stronę postępowania.

Czas trwania postępowania dowodowego, a co za tym idzie całej sprawy o rozwód w dużej mierze zależy od aktywności stron tj. rodzaju i ilości zgłoszonych przez nie dowodów. Pamiętać należy, iż druga strona stara się umniejszać swoją winę – a nawet wykazać, że współmałżonek jest również winien.

Może nawet wyłącznie winien. Strona ma prawo się przed tym bronić i stać na stanowisku, że sama się nie ponosi winy w żadnym stopniu. W sprawach rozwodowych nie ma stopniowania winy i nawet jeśli wina jednego z małżonków jest większa, a drugiego nieznaczna, Sąd orzeknie rozwód z winy obu stron.

Skutki rozwodu

Prawomocny wyrok rozwiązujący małżeństwo przez rozwód daje prawo do zawarcia nowego związku małżeńskiego, skutkuje powstaniem rozdzielności majątkowej, daje prawo do powrotu do poprzedniego nazwiska, a także pozbawia prawa dziedziczenia ustawowego po byłym małżonku.

Czy i kiedy warto uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu, z którym niekiedy przychodzi zmierzyć się niektórym z nas. Według statystyk GUS na wokandy polskich sądów w 2014 roku trafiło przeszło 65 tysięcy pozwów o rozwód, z czego w jednej czwartej przypadków strona żądała wydania orzeczenia o winie.

Kto i kiedy może żądać rozwodu

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 56 daje każdemu małżonkowi prawo żądania rozwiązania małżeństwa przez rozwód, o ile między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Jednocześnie kodeks ów nie precyzuje definicji trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, a jest to nader istotne, by dopełnić tej ustawowej przesłanki do orzeczenia rozwodu.

Należy zatem przyjąć, że pod tym pojęciem kryje się całokształt więzi ekonomicznych pomiędzy żoną i mężem, takich jak chociażby miejsce zamieszkania, przyczynianie się do zaspokajania potrzeb życiowych, wspólne decydowanie o wydatkach, ale również więzi emocjonalne, jakie łączą ludzi pozostających w małżeństwie. Najczęstsze powody rozpadu pożycia małżeńskiego, wymieniane w pozwach to niedochowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie alkoholu, naganny stosunek do członków rodziny i niezgodność charakterów.

Należy jednak nadmienić, że istnieją sytuacje, w których sąd nie orzeknie rozwodu nawet pomimo zaistnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia.
Stanie się tak w przypadku zaistnienia jednej z trzech poniżej wymienionych sytuacji:

Jeżeli w wyniku rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka.


Sąd w tym wypadku bierze pod uwagę sytuację najmłodszych w chwili gdyby do rozwodu nie doszło i porównuje ją z sytuacją po ewentualnym rozwodzie.

Uznaje się, że dobro dziecka nie sprzeciwia się rozwodowi, jeśli zapewnione są środki na jego utrzymanie i wychowanie oraz jeśli kontakt dziecka z rodzicami nie będzie w żaden sposób utrudniony.

Jeżeli rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
W tym wypadku chodzi zwłaszcza o sytuację, w której jeden z małżonków byłby nieuleczalnie chory i rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę. Nie ma jednak podstaw, by przestrzegać tej przesłanki, jeśli choroba małżonka jest wyłącznie przez niego zawiniona np. choroba wynikająca z uzależnienia.


Jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadowi pożycia.

Od tej sytuacji istnieją dwa wyjątki. Pierwszy zachodzi wówczas, gdy drugi z małżonków wyrazi zgodę na rozwód. Co ważne, zgoda drugiego małżonka musi być wyrażona przed sądem orzekającym oraz istnieć w chwili wydawania wyroku. Drugie odstępstwo ma miejsce, gdy odmowa zgody w danych okolicznościach jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód z orzeczeniem o winie – za i przeciw

Jeżeli tkwimy w nieszczęśliwym związku, a żadna z powyższych trzech przesłanek uniemożliwiających uzyskanie rozwodu nie stoi na przeszkodzie, możemy podjąć pierwsze kroki, by starać się o sądowe rozwiązanie małżeństwa.

Staniemy wówczas przed rozważeniem jeszcze jednej ważnej kwestii – czy rozstać się za obopólną zgodą czy też może żądać rozwodu z orzekaniem o winie? Ustalenie przez sąd czy oraz który z małżonków ponosi winę za rozkład małżeństwa wymaga przeprowadzenia bardzo szczegółowego postępowania dowodowego, a także wnikliwej jego oceny w kontekście nie tylko danej sprawy, ale również zasad współżycia społecznego oraz doświadczenia życiowego. By w sposób prawidłowy określić winę małżonka należy dokonać jej analizy, biorąc pod uwagę zachowania małżonka sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa (jak chociażby obowiązek współdziałania dla dobra rodziny, zawarty w art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) oraz konkretne, naganne zachowania małżonka w ściśle okreslonych sytuacjach.
Sprawa czasem z pozoru może wydawać się prosta – dla przykładu mąż odchodzi do kochanki. Wówczas najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest, że najbliższe otoczenie uzna mężczyznę za winnego rozpadu związku. Jednak dla sądu nie jest to już tak oczywiste. Istotne jest, dlaczego mąż posunął się do zdrady. Można wszak opuścić rodzinę i jednocześnie nie ponosić winy za rozpad małżeństwa, ponieważ w związku było tak źle, że nie można było w nim dłużej pozostawać, np. z powodu agresji czy alkoholizmu. Wówczas sąd dochodzi do wniosku, że zdrada nie była przyczyną rozstania, lecz jedynie skutkiem tego, co działo się w małżeństwie. Trzeba także zdawać sobie sprawę, że rozwód z orzekaniem o winie trwa dłużej niż ten za zgodą stron. Wymaga również przesłuchiwania świadków, a więc najbliższych, znajomych i przyjaciół, co stawia ich często w mało komfortowych sytuacjach, rodzi konflikty oraz wymaga ujawniania szczegółów życia rodzinnego na publicznym forum. Warto wiedzieć, że w 2014 roku sądy dopatrzyły się wyłącznej winy jednego ze współmałżonków w 21% przypadków, a podczas rozpatrywania 3 189 spraw, sędziowie uznali, po wysłuchaniu stron i świadków oraz po przeanalizowaniu innych dowodów, że winne rozpadu pożycia małżeńskiego są obie strony. Takie orzeczenia stanowiły blisko 5% ogólnej liczby wyroków rozwodowych.

Co zyskam?

Jeśli zdecydujemy się, by złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie i uzyskamy satysfakcjonujący nas wyrok, jako poszkodowany małżonek możemy liczyć na korzystniejsze rozwiązania prawne przewidziane przez ustawodawcę.

Po pierwsze – alimenty
Niewinny współmałżonek może starać się o przyznanie dożywotnich alimentów ze względu na pogorszenie sytuacji materialnej po rozwodzie. Co ważne, poszkodowana strona nie musi znajdować się w niedostatku, by domagać się takiego wsparcia.

Po drugie – opieka nad dziećmi
Sąd, zajmując się kwestią przyznania władzy rodzicielskiej rozpatruje, czy strona, która swoim zachowaniem spowodowała rozpad związku, wykonuje swoje obowiązki rodzicielskie w sposób należyty. Jest w zasadzie pewne, że po rozwiązaniu małżeństwa dzieci zostaną z Tobą.

Po trzecie – podział majątku
Rozwód za zgodą stron kończy się podziałem majątku pół na pół. Tymczasem w przypadku stwierdzonej wyłącznej winy jednego małżonka wcale nie musi tak być. Bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego wypracowało stanowisko, zgodnie z którym podział majątku po rozwodzie nie może zostać przeprowadzony na niekorzyść małżonka niewinnego.

Po czwarte – koszta sądowe
W polskim Kodeksie Postępowania Cywilnego istnieje zasada, według której to przegrany reguluje koszty postępowania. W tym przypadku sąd zasądzi zwrot kosztów postępowania od małżonka uznanego za winnego.

Jednak zanim dojdzie do wydania wyroku, przed nami najtrudniejszy etap – postępowanie rozwodowe w sądzie

Słowo przeciw słowu
Bardzo ważną kwestią jest zebranie odpowiedniego materiału dowodowego, który potwierdzi nasze racje. Trzeba wiedzieć, że sprawy rozwodowe, podczas których sąd orzeka o winie są bardzo emocjonującymi i stresującymi wydarzeniami.

Druga strona niemal na pewno będzie chciała zaprzeczyć naszym dowodom, powołując swoich świadków oraz kwestionując nasze dowody. Same zeznania osób nam sprzyjających mogą okazać się w takiej sytuacji niewystarczające.

Co wówczas począć? Warto zastanowić się nad współpracą z prywatnym detektywem! Zaoszczędzi on Twój czas i nerwy podczas kompletowania trudnych dowodów.

Wynajęty śledczy będzie prowadził wnikliwą obserwację małżonka, zbierał skrzętnie dowody, a z przeprowadzonych czynności sporządzi raport, który posłuży za wiarygodny i ciężki do podważenia dowód sądowy. Dodatkowo detektyw może występować jako świadek w sądzie oraz współpracować z adwokatem.

Jeżeli podjąłeś już trudną decyzję o rozwodzie, nie zwlekaj dłużej i powierz część sprawy profesjonalistom! Biuro Detektywistyczne Rangotis to zespół licencjonowanych detektywów, którzy oprócz pełnego profesjonalizmu i niepodważalnych dowodów sądowych zapewnią w trudnych chwilach również wsparcie psychologiczne współpracujących z nimi specjalistów w tej dziedzinie.


Szczegółowe informacje na temat dochodzenia alimentów, kwestii przyznania opieki nad dziećmi, podziału majątku czy zasad zbierania materiału dowodowego na potrzeby sprawy rozwodowej znajdziecie już wkrótce na stronie detektyw.com.pl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.