Kto spłaca kredyt sprzed ślubu po rozwodzie?

W Polsce coraz więcej małżeństw kończy się rozwodem. Jednocześnie małżonkowie w trakcie trwania związku często kupują mieszkania, remontują je czy nabywają samochody z udziałem kredytów gotówkowych.

Kto zobowiązany będzie do spłaty zobowiązania, jeśli małżonkowie zdecydują się rozstać?

Ważne jest to, kto wziął kredyt gotówkowy

W czasie trwania małżeństwa można zaciągać wiele różnych zobowiązań – wspólnie lub osobno. Kredyt gotówkowy na wakacje, na komputer czy na samochód to tylko jedne z licznych przykładów tego rodzaju sytuacji.

Jednak w czasie spłaty takiego zobowiązania może się okazać, że małżonkowie chcą się rozwieść. W trakcie sprawy rozwodowej sąd może dokonać podziału majątku byłych małżonków (majątku wspólnego), ale nie pasywów, do których zalicza się kredyty.

Pojawia się więc problem, kto zobowiązany będzie do spłaty pozostałych rat zobowiązań? Oboje małżonkowie solidarnie czy tylko jedno z nich? To zależy, czy zaciągnęli kredyt razem, czy osobno oraz, czy mieli w trakcie trwania małżeństwa wspólność majątkową.

Sprawdź też, kto będzie spłacał kredyt hipoteczny po rozwodzie.

Kredyt gotówkowy a rozdzielność majątkowa

Jeśli pomiędzy małżonkami panuje wspólnota małżeńska, zawiązywana automatycznie z mocy prawa przy okazji zawierania związku na podstawie aktu małżeństwa, to wówczas każdy kredyt gotówkowy będzie wspólnym zobowiązaniem.

Przy rozdzielności majątkowej to sprawa tej osoby, która go zaciągnęła.

Czy po rozwodzie można spłacać kredyt gotówkowy wspólnie?

Zasadniczo z punktu widzenia banku spłata kredytu gotówkowego po rozwodzie powinna odbywać się w takim samym trybie, jak do tej pory. Nie ma znaczenia to, czy małżonkowie, którzy zaciągnęli razem takie zobowiązanie, pozostają w związku czy decydują się na separację, czy rozwód. Dla banku najważniejsze jest, by kredyt był po prostu terminowo spłacany.

Jeśli dwie osoby – mąż i żona, podpisały umowę kredytową wspólnie, to pozostają nawet po rozwodzie solidarnie zobowiązani do uregulowania należności wynikających z takiego długu. Polskie przepisy to potwierdzają i dają bankom możliwość żądania zwrotu środków w całości od jednej lub od obu osób.

Małżonkowie mogą porozumieć się, kto będzie spłacał kredyt gotówkowy albo ustalić, że będą to robić wspólnie. Jeśli np. mąż spłaci ratę w danym miesiącu, automatycznie była żona będzie zwolniona ze zobowiązania w stosunku do banku.

Kto spłaca kredyt sprzed ślubu po rozwodzie?

Co jeśli po rozwodzie kredyt gotówkowy nie będzie spłacany?

Jeśli po rozwodzie kredytobiorców w danym miesiącu rata nie zostanie spłacona, wówczas bank jako wierzyciel może zażądać spłaty zobowiązania od:

 • męża,
 • żony,
 • byłych małżonków jednocześnie.

Brak dobrowolnej spłaty powoduje, że bank rozpocznie egzekucję z majątku dłużników z pomocą komornika.

Kogo będzie ścigał bank za brak spłaty?

Nie jest powiedziane, że jeśli np. kredyt gotówkowy był zaciągnięty na wspólne auto małżonków, a po rozwodzie zgodnie z podziałem majątku przypadło ono żonie, to ona powinna spłacić zobowiązanie. Bank ma prawo żądać zwrotu środków od obu małżonków, którzy podpisali umowę.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy małżonkowie mieli zawartą intercyzę o rozdzielności majątkowej. Wtedy kredyt gotówkowy zaciągnięty przez męża obciąża tylko jego.

Ważne! Wyjątkiem od reguły odpowiadania za dług przy rozdzielności majątkowej oddzielnie względem siebie jest zaciągnięcie kredytu gotówkowego np. przez męża, ale na potrzeby obu współmałżonków. Wtedy bank może dochodzić spłaty zobowiązania przez obu małżonków po rozwodzie.

Przeniesienie kredytu gotówkowego na współmałżonka

Sposobem na uregulowanie spraw związanych z kredytem gotówkowym lub hipotecznym po rozwodzie będzie przeniesienie zobowiązania na jednego współmałżonka. W tym celu trzeba wnioskować do banku o podpisanie aneksu.

Bank sprawdzi, czy danego klienta stać na samodzielną spłatę długu – wyliczy na podstawie złożonych dokumentów dochodowych jego zdolność.

Jeśli będzie ona odpowiednio wysoka, bank może wyrazić zgodę na przeniesienie długu i zwolnić tym samym z obowiązku spłacania rat drugiego współmałżonka. Konieczne jest przy tym podpisanie aneksu do umowy.

Wcześniejsza spłata kredytu przed rozwodem

Istnieje również możliwość wcześniejszej, przedterminowej spłaty zobowiązania, zanim jeszcze małżonkowie się rozwiodą. Ustawa o kredycie konsumenckim uprawnia każdego klienta do wcześniejszej spłaty kredytu w dowolnym momencie, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych, wysokich opłat.

Dzięki takiej operacji można pozbyć się długu jeszcze zanim zostanie podzielony majątek wspólny małżonków.

Pożyczka przed ślubem – najważniejsze informacje

Ślub to ważne wydarzenie w życiu, które oznacza rozpoczęcie nowego, wspólnego etapu. Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z nabyciem nowych przywilejów, ale także obowiązków.

Młode małżeństwa przede wszystkim potrzebują dodatkowych środków finansowych, aby spełnić marzenie o nowym domu oraz organizacji wspólnego życia.

W tej kwestii powstaje wiele wątpliwości prawnych dotyczących majątku oraz kredytu hipotecznego. Co warto wiedzieć na temat finansów przed ślubem?

Wspólny kredyt na dom przed ślubem

Wiele osób decyduje się na zamieszkanie razem jeszcze na długo przed zawarciem związku małżeńskiego. Narzeczeni jednak ze względu na stan cywilny stanowią dwie odrębne jednostki, gdzie każdy odpowiada za siebie.

Wspólne życie, opłaty, dzielenie się dochodami to nie wszystko, aby móc razem zawierać umowy prawne. Decyzja o wspólnym kredycie na mieszkanie przed ślubem to ważna deklaracja, jednak trudna w realizacji.

Dla banków udzielających kredytów hipotecznych liczy się stan prawny, dlatego dopóki narzeczeni nie zalegalizują swojego związku, traktowani są jako dwie odrębne jednostki, nawet jeżeli wspólnie żyją i mieszkają.

Wspólny kredyt na dom przed ślubem jest możliwy, jednak będzie on udzielony tylko jednej osobie. Istnieje jednak rozwiązanie, dzięki któremu można się starać o kredyt hipoteczny jeszcze w okresie narzeczeństwa.

Kredyt przed ślubem na innych zasadach

Narzeczeni mają utrudnione zadanie, jeżeli chodzi o zaciąganie wspólnych zobowiązań majątkowych, jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Kredyt przed ślubem jest jednak możliwy w przypadku nabycia nieruchomości w udziałach, wówczas bank może podjąć decyzję o udzieleniu wspólnego kredytu.

Takie rozwiązanie jest skomplikowane i wiąże się z koniecznością wypełnienia wielu formalności, ale jest najlepszym rozwiązaniem, dla osób gromadzących wspólny majątek.

W przypadku rozstania, obie strony w dalszym ciągu zobowiązane są do spłaty kredytu hipotecznego oraz zachowania współwłasności nabytego mieszkania, dopóki jedna strona nie spłaci drugiej.

Należy jednak pamiętać, że nawet spłata części majątku nie jest równoznaczna z tym, aby kredyt przed zawarciem małżeństwa przeszedł tylko na jedną osobę. W przypadku braku wystarczającej zdolności kredytowej bank może zdecydować, że zobowiązanie musi w dalszym ciągu zostać spłacane przez obojga kredytobiorców, z którymi została zawarta umowa.

Darowizna przed ślubem

Bywają także sytuacje, że jedna ze stron nabyła prawo do nieruchomości w akcie darowizny. Narzeczeni często mieszkają w niej razem i wspólnie utrzymują dom. Darowizna przed ślubem, bez względu na to czego dotyczy, wchodzi w skład majątku osobistego.

Nawet po ślubie nie jest więc objęta wspólnotą majątkową, dlatego prawnie należy do jednego z małżonków. W trakcie trwania małżeństwa właściciel nieruchomości może jednak zmienić akt notarialny i dopisać do niego współmałżonka, robiąc go tym samym współwłaścicielem mieszkania.

Jeżeli do tego nie doszło, w przypadku rozwodu, darowizna przed ślubem nie wchodzi w skład podziału majątku.

Długi zaciągnięte przed ślubem – do kogo należą?

Małżeństwo to nie tylko realizacja marzeń o wspólnym domu, ale także duża odpowiedzialność. Wiele osób obawia się długów zaciągniętych przed ślubem oraz konieczności ich późniejszego spłacania.

Tak naprawdę długi męża czy żony i wszelkie niespłacone zobowiązania nabyte przed ślubem, należą tylko do osobistego majątku. Oznacz to, że małżonek, którego ten dług nie dotyczy, nie będzie za niego odpowiadał. Problemem jest jednak to, że w momencie egzekucji komorniczej, obciążone zostaną dochody dłużnika.

To może pogorszyć wspólną sytuację finansową, gdyż część jednej pensji będzie pobierana na poczet spłaty wierzycieli. W momencie, gdy będzie to niewystarczające, może zostać wszczęta sprawa o podział majątku. Wówczas z połowy należącej do dłużnika, wierzyciele będą mogli uzyskać spłatę zadłużenia.

To niekorzystnie wpływa na zdolność kredytową i uniemożliwia zaciągnięcie wspólnego kredytu, a także może doprowadzić do utraty płynności finansowej.

Intercyza – niezależność finansowa po ślubie

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, małżonkowie objęci są wspólnotą majątkową. Oznacza to, że po zalegalizowaniu związku, wszystkie nabyte nieruchomości i dobra materialne należą do obu stron i mogą one nimi tak samo rozporządzać i o nich decydować. Istnieje jednak intercyza, dzięki której wspólnota majątkowa przestaje obowiązywać.

Taka rozdzielność majątkowa powoduje, że małżonkowie dysponują własnymi majątkami osobistymi. Na takie rozwiązanie często decydują się osoby, które chcą zachować swoją niezależność finansową lub boją się konsekwencji wynikających z nieodpowiedniego gospodarowania majątkiem przez drugiego małżonka.

Po podpisaniu intercyzy zarobki, zgormadzone oszczędności, pomnażany kapitał oraz nabyte ruchomości i nieruchomości należą do własności każdego małżonka osobno. Mogą oni dowolnie nimi rozporządzać i decydować o kupnie, sprzedaży i innych sprawach, które dotyczą majątku osobistego nabytego w ramach podpisania intercyzy.

See also:  Jak przygotować pozew o rozwód i co powinien on zawierać?

Rozdzielność majątkową można podpisać w dowolnym momencie, nawet w trakcie trwania małżeństwa.

Sprawy finansowe małżeństwa

Życie pisze różne scenariusze, dlatego zdarzają się sytuacje, że dochodzi do podjęcia decyzji o rozwodzie. Jest to trudny czas dla obojga małżonków i często oznacza batalię sądową o podział majątku.

Warto więc pamiętać, że darowizna przed ślubem nie jest brana pod uwagę przy rozwodzie i należy do osobistego majątku małżonka. Inaczej jest w przypadku wspólnego kredytu na dom przed ślubem, który został przyznany obu stronom.

Wówczas decyzja o odłączeniu jednego z kredytobiorców zależy od banku i wyników postępowania sądowego. Każda sytuacja jest analizowana indywidualnie, dlatego podział majątku może mieć różny przebieg.

Gdy małżeństwo podpisało rozdzielność majątkową, wówczas każda strona ma wyłączne prawo do kapitału osobistego, zgromadzonego przez okres trwania małżeństwa.

Rozwód a kredyt gotówkowy – jak wygląda spłata kredytu po rozpadzie małżeństwa?

Banki nie ingerują w życie uczuciowe kredytobiorców. Możliwe jest bowiem otrzymanie kredytu osoby, które nie są ze sobą spokrewnione oraz w żaden prawny sposób związane.

Zasada, którą się kierują kredytodawcy, jest więc prosta: osoby, które razem podpisały umowę kredytową, muszą ją solidarnie spłacić i rozwód czy separacja tego nie zmienia. W teorii sytuacja jest jasna.

Jednak jak w praktyce poradzić sobie z długiem po otrzymaniu wyroku sądu? Rozwód a kredyt gotówkowy – wyjaśniamy, co zrobić w takiej sytuacji.

Rozwód a kredyt gotówkowy – możliwe scenariusze

To, w jaki sposób potoczą się Twoje losy kredytowe zaraz po rozstaniu, zależy przede wszystkim fakt, czy zobowiązanie zostało zaciągnięte jeszcze przed ślubem, czy już po. W przypadku, gdy umowę kredytową podpisywałeś jako osoba wolna, to w dalszym ciągu pozostaje ona Twoim zobowiązaniem i rozwód czy separacja tego nie zmienia.

Nieco bardziej skomplikowana wydaje się sytuacja małżonków, którzy wspólnie podjęli decyzję o kredycie. Jeśli na umowie widnieją dwa nazwiska, to oboje jesteście solidarnie odpowiedzialni za spłatę długu. Bank tak naprawdę nie zwraca uwagi na to, kto spłaca dane zobowiązanie. Najważniejsze, aby wszystkie raty zostały oddane na czas.

Para w chwili zawarcia związku małżeńskiego zaczyna funkcjonować w ramach tzw. wspólnoty majątkowej (o ile wcześniej nie została podpisana intercyza).

W związku z tym otrzymywane dochody czy też środki zgromadzone na rachunkach funduszu emerytalnego każdego z małżonków zaliczają się do majątku wspólnego. Ten, w sytuacji rozwodu ulega podziałowi. Jednak zasada ta nie dotyczy długów.

Jeśli na umowie kredytowej widnieje dwóch kredytobiorców, to bank w razie zaległości ma prawo egzekwować zobowiązanie od obu stron.

A co w przypadku gdy kredytobiorcą jest tylko jeden z małżonków, a finansowanie było udzielane w czasie trwania małżeństwa? W tym wypadku najczęściej to główny kredytobiorca spłaca dług samodzielnie. Były małżonek nie jest z tym zobowiązaniem obciążony.

Polecamy również: Czy kredyt hipoteczny można zaciągnąć z partnerem lub przyjacielem?

Co dzieje się z kredytem w trakcie rozwodu?

Spłata kredytu gotówkowego po rozwodzie w ocenie banku przebiega w ten sam sposób, jak i przed rozwiązaniem małżeństwa.

Jak już wiesz, do momentu, gdy nie zostanie odnotowane żadne opóźnienie w spłacie, kredytodawca nie wnika w to, czy małżonkowie spłacają zadłużenie razem, czy może robi to tylko jedna ze stron.

Problemy pojawiają się w przypadku gdy para nie potrafi porozumieć się co do spłaty. Co w takim razie dzieje się z kredytem w trakcie spraw rozwodowych czy też walki o majątek?

Jeżeli nastąpił podział majątku, a kredyt gotówkowy wciąż jest spłacany, to kwestia uporządkowania spraw majątkowych nie ma wpływu na długi. Te i tak trzeba bowiem spłacać.

Jeśli więc w wyniku niesnasek jedno z małżonków przestanie spłacać swoją część raty, bank z pewnością upewni się o brakującą wpłatę.

W przypadku dużego opóźnienia może nawet wystosować pismo lub wszcząć postępowanie windykacyjne, którym zostaną dotknięci kredytobiorcy. 

W tej sytuacji warto rozważyć również inną kwestię, która może mieć miejsce, a mianowicie wzięcie kredytu w trakcie rozwodu. Czasami takie rozprawy potrafią ciągnąć się latami.

 Czy wobec tego małżonkowie mogą otrzymać finansowanie od banku i ułożyć sobie życie po swojemu? Jeśli ich zdolność kredytowa na to pozwala, to nie ma co do tego żadnych przeciwwskazań.

Na umowie kredytowej widnieje bowiem jeden kredytobiorca i to do niego będzie należał obowiązek spłaty długu. 

Kto spłaca kredyt gotówkowy po rozwodzie?

Z założenia odpowiedzialność za długi współmałżonka, powinno solidarnie ponosić oboje kredytobiorców. Jednak jak to w życiu bywa, po rozwodzie ciężko jest się porozumieć, zwłaszcza gdy winę za rozpad małżeństwa ponosi np. jedna ze stron.

W takim wypadku najbezpieczniej jest omówić tę kwestię jeszcze przed rozstaniem, udać się do banku i złożyć wniosek, który zwolni z opłat jednego z kredytobiorców i przeniesie obowiązek spłaty na drugą stronę.

Należy jednak pamiętać, że takie rozwiązanie tylko w połowie likwiduje problem. Jeśli pomimo złożonej deklaracji druga strona będzie unikać płacenia rat, wtedy bank i tak może wezwać do spłaty kredytu drugą stronę, a w razie jej oporu, rozpocząć egzekucję długu.

Na szczęście osoba ta może dochodzić swoich praw przed sądem i wezwać byłego współmałżonka do zwrotu wszystkich kwot uiszczonych na rzecz banku, na drodze roszczenia regresowego. Co z kredytami po rozwodzie? Poniżej przedstawiam garść sprawdzonych rozwiązań. 

Podział kredytu gotówkowego po rozwodzie?

Podział kredytu gotówkowego po rozwodzie jest znacznie łatwiejszy niż kredytu hipotecznego. Dlaczego? Wynika to, chociażby z mniejszej kwoty zadłużenia czy krótszego okresu spłaty. Dzięki temu jeden z byłych małżonków nie musi odznaczać się wyjątkowo dobrą zdolnością kredytową, która byłaby niezbędna do otrzymania finansowania.

Przy podziale majątku najlepiej więc od razu ustalić, który ze współmałżonków korzysta z pożyczonych pieniędzy i przenieść spłatę na tę osobę. Jeśli jednak środki zostały przeznaczone np.

na remont wspólnego mieszkania, wtedy można spróbować „przypisać” kredyt tej osobie, która zostaje w domu i będzie z niego korzystać.

Obie strony powinny jednak udać się do banku i zgłosić fakt przeniesienia zobowiązania na jednego kredytobiorcę.

Przepisanie kredytu po rozwodzie na jednego z byłych współmałżonków

Przejęcie długu przez jednego ze współmałżonków regulowane jest przepisami Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z artykułami 519-525, przejęcie długu następuje po zawarciu stosownej umowy między bankiem a jednym ze współmałżonków, przy zgodzie drugiej strony.

Umowa musi zostać zaakceptowana przez bank (warunek konieczny), który sprawdzi zdolność finansową osoby przejmującej dług. W tym celu powinna ona dostarczyć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie o zarobkach,
 • potwierdzenie posiadanych obciążeń finansowych (np. alimenty).

Jeśli zdecydujecie się przepisać kredyt na jednego z były współmałżonków, pamiętajcie o tym, że bank może odmówić przepisania długu.

Godząc się na taki krok, straci on bowiem pewne zabezpieczenie, które posiadał w momencie, gdy umowę podpisywało dwóch kredytobiorców.

Może się też okazać, że po sprawdzeniu zdolności kredytowej wskazanego współmałżonka, przepisanie kredytu na jedną ze stron nie będzie niemożliwe.

W takiej sytuacji bank często proponuje dodatkowe zabezpieczenie w postaci poręczeń lub dołączenia do umowy kredytowej innej osoby (np. nowego partnera życiowego).

Refinansowanie kredytu gotówkowego po rozwodzie

Jeżeli zdolność kredytowa byłego małżonka będzie zbyt niska, aby przyjął on zobowiązanie na siebie, warto rozważyć jeszcze jedną opcję, jaką jest refinansowanie kredytu.

Dzięki temu, środki uzyskane z finansowania udzielonego w innym banku można przeznaczyć na spłatę wcześniejszego zobowiązania. W takim wypadku możliwe jest też dokonanie konsolidacji.

Dzięki temu nierzadko możemy liczyć na lepsze warunki kredytowania oraz dodatkową gotówkę, którą można przeznaczyć na dowolny cel.

Poręczenie kredytu gotówkowego a rozwód

Jak już wspomniałam, dobrym rozwiązaniem jest znalezienie kolejnego współkredytobiorcy, który przejmie zobowiązanie jednego z byłych współmałżonków. Najczęściej jest to nowy partner życiowy, ale może być też rodzic, czy znajomy. Najważniejsze, aby osoba ta posiadała odpowiednią zdolność kredytową i przeszła pozytywną weryfikację przez bank.

Zobacz także: Rozwód a kredyt hipoteczny – jak podzielić lub przenieść kredyt po rozwodzie?

Czy odpowiadasz za długi małżonka powstałe przed ślubem?

W zdrowiu i chorobie, w dostatku i biedzie – bywa, że małżeństwo wystawiane jest na wiele ciężkich prób. Jeną z nich są problemy finansowe. Co zrobić, gdy odpowiedzialna za nie jest druga połówka? Czy żona odpowiada za długi małżonka? Czy mąż musi spłacać zadłużenie żony?

Finanse małżeństwie to bardzo ważny, choć niechętnie poruszany temat. Sytuacja dodatkowo komplikuje się, gdy dowiadujemy się o problemach finansowych współmałżonka. Z tego poradnika dowiesz się:

 • Na czym polega wspólnota majątkowa?
 • Czym jest intercyza?
 • Kiedy odpowiadasz za długi męża/żony?
 • Czy musisz spłacać długi małżonka sprzed ślubu?
 • Jak sprawdzić, czy partner ma długi?
 • Co zrobić, gdy małżonek narobił długów?

Wspólnota majątkowa – na czym polega?

Standardowo, w większości polskich małżeństw panuje wspólnota majątkowa. Jeżeli małżonkowie nie zawarli żadnych innych umów, powstaje ona automatycznie po ślubie. Jak to działa?

See also:  Jak odwołać pozew rozwodowy?

Wspólnota majątkowa oznacza, że od momentu zawarcia małżeństwa, jako mąż i żona zarządzacie i dysponujecie już nie tylko własnymi finansami, ale i majątkiem wspólnym. Wszystko, co nabyliście po ślubie, trafia do majątku wspólnego i należy do Was w równym stopniu. Mówiąc prościej, od tego momentu posiadacie trzy majątki – żony, męża i wspólny.

Majątek wspólny obejmuje:

 • dobra nabyte po ślubie,
 • wynagrodzenie za pracę i dochody małżonków z działalności zarobkowej,
 • dochody z majątku osobistego oraz wspólnego, np. z wynajmu,
 • środki przechowywane na rachunkach emerytalnych.

Co to jest intercyza?

Inaczej sytuacja wygląda, gdy zdecydujecie się na podpisanie przed notariuszem umowy małżeńskiej, czyli intercyzy. Wtedy zarządzacie dwoma osobnymi majątkami i indywidualnie odpowiadacie za ewentualne zadłużenie.

Rodzaje intercyzy:

 • umowa wyłączająca wspólność majątkową (wprowadzająca rozdzielność majątkową albo rozdzielność z wyrównaniem dorobków),
 • umowa rozszerzająca wspólność majątkową,
 • umowa ograniczająca wspólność majątkową,
 • umowa przywracająca wspólność ustawową.

Intercyzę możecie podpisać w każdym momencie, nawet kilka lat po ślubie. Pamiętajcie jednak, że jej zapisy nie działają wstecz. Jeżeli zatem małżonek zadłuży się w 2020r., a intercyzę podpiszecie w 2021 r.

, to i tak każde z Was solidarnie odpowiada za spłatę długów i zobowiązania zaciągnięte w 2020 roku.

Ale nie zawsze!

Kiedy odpowiadasz za długi małżonka?

Jeżeli nie podpisaliście ze współmałżonkiem intercyzy, czyli nie macie rozdzielności majątkowej, to:

 • W przypadku, gdy wspólnie zaciągnęliście zobowiązanie, np. kredyt hipoteczny i z tego tytułu macie długi, odpowiadacie za nie razem, zarówno majątkiem wspólnym, jak i osobistymi.
 • W przypadku, gdy zobowiązanie zaciągnęło jedno z Was za zgodą współmałżonka, to przy ewentualnym długu odpowiecie majątkiem wspólnym oraz osoby, która faktycznie zaciągnęła to zobowiązanie.
 • W przypadku, gdy zobowiązanie zaciągnęła jedna osoba bez zgody i wiedzy drugiej, to tylko ona odpowie za ewentualne długi swoim majątkiem.

Są jednak wyjątki

W niektórych przypadkach, określanych jako sprawy wynikające z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny, odpowiadacie wspólnie za długi, nawet jeśli któreś z Was nie wyrażało zgody na zaciągnięcie np. kredytu.

Jakie to przypadki?

 • Opłaty za mieszkanie,
 • Rachunki za prąd, gaz,
 • Wyżywienie,
 • Opał,
 • Niezbędna odzież,
 • Wydatki związane ze zdrowiem, np. leki,
 • Wydatki związane z wychowywaniem dzieci, np. opłaty za przedszkole,
 • Naprawy sprzętu domowego.

Długi małżonka z działalności gospodarczej

Sytuacja dodatkowo komplikuje się, jeśli jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą.

Jeżeli nie podpisaliście intercyzy, czyli posiadacie wspólnotę majątkową, to możecie odpowiadać za długi z działalności gospodarczej majątkiem wspólnym. Jednak kluczowe jest tu wyrażenie pisemnej zgody przez współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania firmowego.

Jeśli nie było takiej zgody, ewentualna egzekucja komornicza obejmie jedynie majątek osobisty małżonka, który prowadzi firmę oraz majątek przedsiębiorstwa. Więcej na ten temat możesz przeczytać TUTAJ.

Długi małżonka zaciągnięte przed ślubem

Co, jeśli jednak okaże się, że Twoja druga połówka ma długi jeszcze sprzed ślubu? Czy musisz spłacać zadłużenie, które powstało przed zawarciem małżeństwa?

Za długi powstałe jeszcze przed ślubem odpowiada jedynie ta osoba, która zaciągnęła zobowiązanie. W związku z tym, nie musisz martwić się ani o swój osobisty majątek, ani o majątek wspólny. Tę kwestię reguluje art. 41 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 • Możesz natomiast podpowiedzieć swojej żonie lub mężowi, jakie jest najlepsze rozwiązanie tej sytuacji.
 • Jeżeli otrzymaliście list od firmy windykacyjnej, to zdecydowanie najrozsądniejszym wyjściem będzie skontaktowanie się z windykatorem i ustalenie szczegółów spłaty zobowiązania.
 • Im wcześniej to zrobicie, tym szybciej zostawicie za sobą przeszłość i zaczniecie budować wspólny majątek jako małżeństwo.

Jak sprawdzić długi małżonka?

Czasem jednak okazuje się, że zadłużenie partnera, które powstało przed ślubem, jest tak duże, że może oznaczać koniec marzeń, np. o zakupie mieszkania.

Informacje na ten temat znajdują się w Biurze Informacji Kredytowej lub w biurach informacji gospodarczych, z których korzystają banki przy ustalaniu zdolności kredytowej małżeństwa. Nie masz jednak możliwości sprawdzenia osób trzecich w tych bazach, takie uprawnienia mają jedynie banki. Możesz jedynie uzyskać informacje z biur informacji gospodarczych na temat przedsiębiorstwa.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twój partner ma długi, to możesz skorzystać jedynie z ogólnodostępnych baz dłużników w Internecie. Nie ma w nich jednak wszystkich zadłużeń.

Najlepszym rozwiązaniem będzie więc szczera rozmowa z drugą połówką. Wyjaśnij jej, że z każdej sytuacji jest wyjście, ale zamiatanie problemu pod dywan do niczego nie prowadzi.

Dlatego, jeśli posiada jakieś długi, to najlepiej, żeby przyznała się do tego jeszcze przed ślubem.

Wtedy będziecie mogli ustalić plan działania i zweryfikować swoje plany i marzenia, tak aby w pierwszej kolejności pozbyć się długów.

Co zrobić, gdy małżonek narobił długów?

 1. Chociaż nie odpowiadasz własnym majątkiem, ani majątkiem wspólnym za długi, które zaciągnął Twój mąż lub Twoja żona bez Twojej zgody, to nadal mają one duży wpływ na Wasze małżeństwo.

 2. Długi zaciągnięte bez Twojej zgody oznaczają przecież, że przez jakiś czas samodzielnie będziesz budować majątek wspólny, dopóki druga osoba nie pozbędzie się zadłużenia.
 3. Co zrobić w tej sytuacji?
 • Porozumcie się z wierzycielem lub firmą windykacyjną, która obsługuje zadłużenie.
 • Ustalcie wysokość zadłużenia.
 • Pomyślcie, czy jest szansa, aby spłacić je z majątku wspólnego.
 • Jeśli nie możecie od razu spłacić długu, to ustalcie dogodny harmonogram spłaty, biorąc pod uwagę wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.
 • Szczerze porozmawiajcie o odpowiedzialności zarówno za swoje, jak i wspólne finanse.

Więcej wskazówek na temat tego, jak wyjść z długów znajdziesz w naszych poprzednich artykułach:

Gdzie osoba zadłużona może szukać wsparcia?
Jak szybko spłacić zaległe zadłużenie?
Nie uciekaj przed windykatorem. Dlaczego warto współpracować?

Podział majątku po rozwodzie, przed czy w trakcie? [Darmowy Ebook]

Czy konieczny jest podział majątku po rozwodzie? Jak wygląda sprawa o podział majątku po rozwodzie? Czy można dokonać podziału majątku wspólnego przed rozwodem?

Trudno odpowiedzieć na te wszystkie pytania w kilku słowach. Od kliku lat piszę na ten temat bloga i cały czas przychodzą mi do głowy nowe rzeczy, o których warto napisać. Co więcej, co jakiś czas w mojej praktyce zawodowego prawnika pojawiają się pytania i kwestie, z którymi nigdy wcześniej się nie spotkałem.

Poniżej przygotowałem kilka podstawowych informacji o tym jak dzieli się majątek po rozwodzie. Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoli Ci uzyskać wiedzę od czego zacząć podział majątku. Zaproponowałem też lekturę innych moich artykułów, które dotyczą już bardziej szczegółowych zagadnień.

Jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie? Nie da się, dlatego zapraszam do czytania.

Pobierz zupełnie bezpłaty ebook przygotowany przez doświadczonego adwokata i zawierający pełne informacje na temat podziału majątku wspólnego małżonków klikając TUTAJ.

Obejrzyj film – Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Jak podzielić majątek – wspólność majątkowa a rozdzielność majątkowa

1. Żeby zacząć opowieść o podziale majątku musimy cofnąć się do czasu zanim jeszcze wstąpiliście w związek małżeński, czyli kiedy planowaliście swój wspólny ślub. To wtedy mogliście podjąć pewne czynności, które wpływały na to jak będzie wyglądał Wasz podział majątku po rozwodzie.

Jeżeli – jak w przypadku większości osób (w tym i mnie) – wspólny majątek był wówczas zupełnie poza Waszym zakresem zainteresowania, to stosują się do Was zasady ogólne związane z powstaniem wspólności ustawowej oraz składu majątku wspólnego, które przedstawię w pierwszej kolejności.

Natomiast jeśli wykazaliście się dużą ostrożnością i – mimo wszystko – postanowiliście świadomie i rozsądnie zaplanować swoją przyszłą sytuację finansową decydując się już przez zawarciem małżeństwa na ustrój rozdzielności majątkowej (poprzez zawarcie intercyzy w formie aktu notarialnego) to wyjaśnienie Waszej sytuacji jest nieco dalej.

Na marginesie – tak – wiem, że intercyza to potoczna nazwa umowy majątkowej i jako prawnik nie powinienem jej używać. Ale to nie jest blog dla prawników, tylko dla moich Klientów. Ma być prosto i skutecznie, a nie tak, żeby Pan Profesor był ze mnie dumny.

Podział majątku po rozwodzie – zobacz mój film na You Tubie

Co stanowi majątek wspólny małżonków (skład majątku wspólnego)?

Załóżmy, że planując ślub byliście szaleńczo w sobie zakochani i jakieś intercyzy czy rozwody w ogóle nie były Wam w głowie.

W takim wypadku z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy prawa pomiędzy Wami powstała wspólność majątkowa.

Odtąd prawa oraz przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa wchodzą w skład wspólnego majątku małżonków (czyli – co do zasady – wszystko to, co kupicie po ślubie staje się Waszą wspólną własnością).

 • Kiedyś ktoś zadał mi pytanie: po ilu latach małżeństwa majątek jest wspólny? 
 • Wspólny majątek małżonków powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa i w czasie jego trwania powiększa się o wszystkie przedmioty i prawa nabyte począwszy od tego dnia.
 • Zapamiętaj, że w skład majątku wspólnego wchodzi wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Do majątku wspólnego należą także
See also:  Rozdzielność majątkowa z mężem zaciągającym kredyty

Wyjątkiem są tzw. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego, czyli np. własny komputer, telefon, biżuteria, okulary, rower itd. Te przedmioty nie będą wchodzić do majątku wspólnego. Co wchodzi w skład podziału majątku? No właśnie ten majątek wspólny podlega podziałowi.

Skład majątku osobistego każdego z małżonków.

Oprócz wspólnego majątku każe z Was ma także swój majątek osobisty. W każdym małżeństwie funkcjonuje majątek osobisty żony i majątek osobisty męża.

Zobacz film pod tytułem „Jak podzielić majątek wspólny małżonków”

Majątek osobisty każdego z małżonków stanowią – po pierwsze – prawa i przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z Was przed zawarciem małżeństwa (czyli przed dniem powstania majątku wspólnego).

Po drugie wszystko co uzyskaliście jako spadek. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy postępowanie spadkowe miało miejsce przed zawarciem związku małżeńskiego czy już w czasie trwania małżeństwa. Spadek zawsze stanowi majątek osobisty jednego z małżonków (no chyba, że spadkodawca powołał do dziedziczenia w testamencie oboje małżonków).

Trochę inaczej jest z otrzymanymi darowiznami (czyli np. pieniędzmi, które otrzymaliście od rodziców jednego z Was lub np. mieszkania, które babcia przekazała Wam jeszcze za życia). One nie zawsze zasilą majątek wspólny.

Wszystko zależy od treści podpisanej przez Was umowy darowizny. Jeżeli nie ma tam nic na ten temat, przedmioty majątkowe nabyte w ten sposób wejdą do majątku osobistego.

Jeżeli w umowie jest wzmianka, że wchodzą do majątku wspólnego małżonków, to tak się właśnie dzieje.

A jeżeli, nie macie pisemnej umowy (bo np. dostaliście pieniądze na zakup mieszkania), to czeka Was walka w sądowej sprawie o podział majątku po rozwodzie. Będziecie tam przesłuchiwać świadków, którzy będą kłam…. tzn. powiedzą, czy Waszą intencją było to, żeby te pieniądze były w majątku wspólnym lub zasiliły majątek osobisty.

Myślę, że jeżeli jesteś w takiej właśnie sytuacji, to warto żebyś przeczytał ten wpis: Nieruchomość w majątku wspólnym czy osobistym.

Są jeszcze inne składniki majątku osobistego np. prawa autorskie, kwoty uzyskane z tytułu zadośćuczynienia a także inne prawa majątkowe (np. „udział w spółce cywilnej”)

Tak na marginesie, spółka cywilna to chyba największy koszmar jeżeli chodzi o podział majątku po rozwodzie. Jeżeli Ty albo Twój małżonek jesteście wspólnikami takiej właśnie spółki koniecznie przeczytaj ten tekst: Podział majątku wspólnego małżonków a spółka cywilna.

Od czego zacząć podział majątku wspólnego małżonków?

Musisz wiedzieć, że jakikolwiek podział majątku wspólnego małżonków jest możliwy dopiero po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

Pierwsze pytanie, czy po rozwodzie jest rozdzielność majątkowa? Rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami ustaje po orzeczeniu rozwodu. Chwilą, w której do tego dochodzi jest moment uprawomocnienia się wyroku rozwodowego).

Czy można dokonać podziału majątku bez rozwodu? Podział majątku bez rozwodu wymaga zawarcia odpowiedniej umowy majątkowej małżeńskiej w drodze aktu notarialnego. Taka umowa ustanowi rozdzielność majątkową, a jej zawarcie jest możliwe w każdym czasie za równo przed jak i w jego trakcie postępowania rozwodowego.

Jak się domyślasz, żeby ustanowienie rozdzielności w drodze umowy u notariusza wymaga, by strony podjęły taką decyzję zgodnie. W przypadku braku zgody istnieje także możliwość wytoczenia osobnej sprawy sądowej dotyczący ustanowienia rozdzielności majątkowej na wniosek jednego z małżonków.

Niestety nie można prowadzić sprawy o sądowy podział majątku i o ustanowienie rozdzielności jednym postępowaniu sądowym. Są to dwa odrębne procesy toczące się w innych trybach.

Więcej: Ustanie majątkowej wspólności małżeńskiej

Teoretycznie można przeprowadzić podział majątku wspólnego w wyroku rozwodowym, ale są to sytuacje wyjątkowe i wymagające zgodnego współdziałania byłych małżonków.

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

2. W pewnych sytuacjach możesz domagać się zniesienia wspólności majątkowej z datą wsteczną.

Takie postanowienie może wydać tylko sąd, w dodatku dopiero gdy wykażesz, że zaistniały ważne powody dla takiego rozstrzygnięcia. Ważny powód to np.

zamieszkiwanie osobno każdego z małżonków, brak wpływu na decyzje majątkowe męża/żony, uzależnienie generujące wydatki itp.

Dlaczego data, w której ustanowiliście rozdzielność majątkową jest taka istotna? Dlatego, że skład i stan majątku wspólnego ustala się na dzień, w którym wspólność majątkowa ustała.

Wszystkie składniki majątku powstałe po tej dacie (czyli wszystko to, co zarobisz lub kupisz) nie będą stanowić majątku wspólnego, a co za tym idzie, to wszystko nie podlega podziałowi i nie będzie objęte podziałem majątku.

Na tej samej zasadzie, jeśli po tej dacie jedno z Was spłaci wspólny kredyt, będzie mogło domagać się od drugiego małżonka zwrotu połowy spłaconego długu.

Więcej: Zniesienie wspólności małżeńskiej z datą wsteczną

Podział majątku po rozwodzie, a czy można dokonać podziału majątku wspólnego przed rozwodem?

 1. Podziału majątku wspólnego możesz dokonać przed rozwodem, w trakcie sprawy o rozwód, w czasie trwania rozwodu, albo w osobnej sprawie oraz po rozwodzie. Najczęściej jednak strony decydują się żeby podzielić majątek wspólny dopiero po ustaniu związku małżeńskiego.

Więcej:

Jak podzielić majątek wspólny?

 1. Majątek wspólny możesz podzielić w sądzie lub w ramach zawartej z drugą stroną ugody.

  A teraz moja dobra rada: w sytuacji gdy decydujesz się na ugodowy podział majątku w trakcie trwania małżeństwa, które wkrótce ma zostać rozwiązane przez sąd, spróbuj równocześnie negocjować warunki rozwodu i podziału.

  Da Ci to większe pole manewru i być może pozwoli na zawarcie kompleksowego porozumienia.

Więcej: Umowny podział majątku

Wniosek o podział majątku wspólnego

 1. Jeśli chcesz podzielić majątek w sądzie i nie robisz tego w ramach sprawy rozwodowej, musisz złożyć odpowiedni wniosek o podział majątku do sądu rejonowego i właściwie go opłacić.

  Opłata od wniosku jest stała, niezależnie od tego co wchodzi w skład majątku i wynosi 1000 zł. Jeśli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, opłata wynosi 300 zł.

Więcej:

W jaki sposób następuje podział majątku wspólnego?

 1. Podział majątku wspólnego może nastąpić przez:
 •  podział w naturze (np. wyodrębnienie dwóch lokali w budynku, podział pieniędzy)
 •  przyznanie
 •  rzeczy jednemu z małżonków na wyłączną własność wraz z obowiązkiem
 • spłaty na rzecz drugiego małżonka (np. mieszkanie zostaje przy jednym z
 • małżonków, który musi spłacić drugiego),
 • egzekucyjną sprzedaż rzeczy i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży (naprawdę nie warto tego robić)

Należy pamiętać że pierwszeństwo ma podział w naturze, dopiero w dalszej kolejności przyznanie rzeczy na własność jednego z małżonków. Egzekucyjna sprzedaż to już zupełna ostateczność. Jeśli żadnego z Was nie stać na spłatę drugiej strony, lepszym pomysłem jest zawieszenie postępowania i próba sprzedaży nieruchomości na wolnym rynku.

Więcej:

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym.

 1. Co do zasady uznaje się, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Na wniosek jednego z małżonków sąd może ustalić nierówne udziały np. 70% – 30%

Jest to wyjątek od reguły. Sądy orzekają nierówne udziały małżonków w majątku wspólnym w naprawdę wyjątkowych sytuacjach np.

w przypadku gdy zostało udowodnione, że jedno z małżonków trwoniło majątek. To, że jedno z Was przez cały czas trwania wspólności miało znacznie wyższe dochody, samo w sobie nie uzasadnia orzeczenia nierównych udziałów w toku sprawy o podział majątku po rozwodzie.

W grę muszą wchodzić jeszcze jakieś inne, nadzwyczajne okoliczności.

Więcej: Nierówny podział majątku małżonków

 1. W sprawie o podział majątku możesz domagać się odszkodowania za sprzeniewierzenie lub roztrwonienie majątku wspólnego przez małżonka oraz dokonać odpowiedniego rozliczenia nakładów i wydatków, a także długów spłaconych przez sprawą.

Więcej:

Kto ma prawo do domu po rozwodzie?

 1. Zwykle najważniejszym składnikiem majątku wspólnego jest dom lub mieszkanie. Przy podziale majątku możesz napotkać na kilka istotnych problemów w tym zakresie.

Do kogo będzie należał dom po orzeczeniu rozwodu? To zależy czy kupiliście go przed czy po ślubie, a także skąd pochodziły pieniądze na jego zakup (z majątku wspólnego czy z majątku osobistego)

Pamiętaj jednak, że nawet jeśli nieruchomości należą do majątku osobistego drugiej strony, bo zostały nabyte przed ślubem, to w dalszym ciągu przysługują Ci roszczenia o zwrot zainwestowanych w te przedmioty pieniędzy. Sprawa sądowa o podział to czas i miejsce, by dokonać tego typu rozliczeń. Po prawomocnym zakończeniu postępowania będzie już za późno.

 1. Pamiętaj, że podział mieszkania następuje na tych samych zasadach.
 2. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj:
 3. A czy można sprzedać połowę domu po rozwodzie?
 4. Sprzedaż połowy domu po rozwodzie jest prawnie możliwa, ale stosunkowo ryzykowna dla kupującego, ponieważ może okazać się bezskuteczna w przypadku, jeżeli w wyniku podziału majątku  dom przypadnie w całości na rzecz drugiego małżonka.

Podział majątku wspólnego – ostatnie dwie kwestie.

 1. Pamiętasz przysięgę małżeńską? A przysięgałeś „póki kredyt was nie rozłączy”?

Więcej:

 • Rozwód, a kredyt hipoteczny
 • Rozwód a długi
 1. Jeśli nie jesteś zadowolony z decyzji sądu w przedmiocie podziału majątku wspólnego, możesz się od niej odwołać
 • Więcej: Apelacja w sprawie o podział majątku

Jeszcze nie widziałeś mojego filmu na You Tubie? Musisz go zobaczyć – TUTAJ

Leave a Reply

Your email address will not be published.