Nowe postanowienie sądu rodzinnego zmieniające zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Nowe postanowienie sądu rodzinnego zmieniające zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Przeciwne stanowisko prowadziłoby do uznania konieczności wytoczenia przez uczestnika swojej własnej, oddzielnej sprawy o uregulowanie kontaktów i .odpowiedz na wniosek o uregulowanie kontaktów – napisał w Sprawy rodzinne: Witam serdecznie.. Kiedy warto?. Nie zapomnij o tym, że jeśli składasz taki wniosek w odpowiedzi na pozew lub w osobnym piśmie, musisz uiścić opłatę w kwocie 40 PLN.Wniosek o zabezpieczenie kontaktów złożony wraz z pierwszym pismem rozpoczynającym proces jest zwolniony od opłat.. Mam sprawe gdzie kontakty sa ustalone (dwa dni w tygodniu raz popołudnie raz przedpołudniem, wekendy święta etc.) teraz jest wniosek o ich zmianę na inne dni i co ważne godziny popołudniowe bo dziecko idzie do szkoły i ojciec nie bedzie .Sąd rodzinny wydaje nowe postanowienie zmieniające zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem.. (Sąd pouczył mnie,że mogę w terminie 7 dni uznać bądź nie uznać żądania w całości lub części.). W rezultacie wystąpienie przez uczestnika w dalszym toku sprawy o udzielenie zabezpieczenia odnośnie jego wniosku – sformułowanego w odpowiedzi na wniosek, jest niewątpliwie dopuszczalne.. Opłata od zażalenia na odmowę zabezpieczenia.. Często … Czytaj dalej →WNIOSEK o udzielenie zabezpieczenia poprzez uregulowanie kontaktów z dzieckiem Niniejszym wnoszę o: 1. udzielenie zabezpieczenia poprzez uregulowanie kontaktów wnioskodawcy z małoletnim Łukaszem Kowalskim na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód toczącym się przed Sądem Okręgowym w Krakowie, Wydział XI Cywilny -Zgodnie z treścią art. 113 5 k.r..

wnoszę o: 1. zmianę prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w (miasto), wydanego dnia (data), w sprawie Nsm (podać właściwą sygnaturę), w taki sposób, aby ustalić kontakty wnioskodawcyKontakty z małoletnim dzieckiem..

Wniosek o zmianę kontaktów uregulowanych przez Sąd Okręgowy w wyroku rozwodowym, jak i w postanowieniu sądu regulującym kontakty można złożyć w sytuacji, gdy dotychczasowa forma, zgodna z obowiązującym orzeczeniem, nie może lub .Wniosek o zabezpieczenie powództwa.. Dzień dobry..

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów na czas trwania postępowania sąd powinien rozpoznać co do zasady .uwagi na to, iż posiada ku temu predyspozycje.. Skorzystałam z niego.. Wymogi zawarte w art. 736 k.p.c..

We wniosku o udzielenie zabezpieczenia należy dokładnie określić, jakiego roszczenia dotyczy.WNIOSEK o ustalenie kontaktów z dzieckiem Na zasadzie art. 113 1§1 krio..

Po pierwsze, gdy rodzic ma utrudnione lub ograniczone kontakty z dzieckiem, a drugi rodzic nie wyraża woli porozumienia w .Co do drugiego pytania to w tym wypadku Sąd powinien opatrzyć postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów wzmianką o wykonalności z urzędu.. Na złożenie zażalenia mam 7 dni..

Wniosek o zabezpieczenie pozwoli ojcu na utrzymanie kontaktu z dzieckiem i umocnienie dotychczas wytworzonej więzi.

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów wnoszony jest w sytuacji, gdy nie ma możliwości realizacji kontaktów z małoletnim i jest on uzasadniony między innymi więziami z dzieckiem, a brak możliwości spotkań byłby zagrożeniem dla jego dobra, oraz gdy działania zobowiązanego powodują niemożność ich realizacji..

wyczerpujący odpowiedź na nurtujące mnie pytania odnośnie wykonalności postanowień w sprawach rodzinnych.W przypadku wniosku o zabezpieczenie kontaktów uprawdopodobnić więc należy winę rodzica w blokowaniu kontaktów rodzica z dzieckiem, a więc że np.

rodzic w ostatniej chwili odwołuje lub nie przywozi dziecka na umówione wcześniej spotkanie, bądź nie odbiera telefonów od drugiego rodzica.Podstawa prawna wniosku o zabezpieczenie kontaktów.. Wrocław, Kluczbork, Opole ☎ 783 670 348Odpowiedź do artykułu ” Wniosek o zabezpieczenie pieczy nad małoletnim dzieckiem ” majza 23 grudnia, 2014 o 6:49 pm..

„Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka”.. Na wniosek wierzyciela w tym czasie SR stwierdza wykonalność postanowienia na podstawie art. 743 § 2 K.p.c. (gdyż, jak rozumiem, na tamten czas zażalenia nie wpłynęło).WZÓR – Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem..

Wówczas przepisz „główkę” pozwu lub odpowiedzi na pozew, podaj sygnaturę akt i wniosek za.. Opinie klientów.. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia .Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka.. art. 732 k.p.c.

zabezpieczenie udzielane jest na wniosek, a w wypadkach, w których .

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów nie podlega opłacie sądowej w przypadku gdy stanowi jedno z żądań wniosku o uregulowanie kontaktów lub pozwu o rozwód, natomiast gdy zdecydujemy się złożyć wniosek o zabezpieczenie przed lub w trakcie trwania postępowania, wniosek ten podlega opłacie w wysokości 100 zł.

Brak kontaktu z jednym rodzicem może doprowadzić do zerwania więzi, a przynajmniej mocno je osłabić.. Ponadto, w związku z silnym konfliktem między stronami, kontakty w domu rodzinnym wnioskodawcy, z dala od źródła konfliktów są uzasadnione..

Z uwagi na fakt, iż zabezpieczenie może nastąpić zarówno przed wniesienie pozwu, jak i już w trakcie postępowania, taki wniosek może być sformułowany zarówno w osobnym piśmie, jak też stanowić element pozwu.

Proszę zatytułować pismo – odpowiedź na wniosek i napisać czy wnosi pani o oddalenie wniosku uczestnika postępowania, czy tez się pani z nim zgadza jak nie to uzasadnić dlaczego, co do ustaleń to już przed sadem skoro państwo sami się porozumieć nie mogą, pani jest osoba pozwaną , może też pani napisać uczestniczka postępowaniaWZÓR NR 50 – WNIOSEK O USTALENIE SPOSOBU UTRZYMYWANIA KONTAKTÓW Z DZIECKIEM wraz z wnioskiem o wydanie zarządzenia opiekuńczego w przedmiocie zobowiązania do udzielania informacji o stanie dziecka Wałbrzych, 9 grudnia 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Wałbrzychu Wnioskodawca: Marcin Adamski zam..

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem składa się w sądzie rejonowym.. Pobierz w formacie .doc – Wzór – wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem (19976) Przykładowy wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem .. zasądzenie od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania.. Podstawę prawną wniosku o udzielenie zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem stanowią: art.

730 § 2 k.p.c. – Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.. Od wniosku o zabezpieczenie kontaktów złożonego na późniejszym etapie, należy uiścić opłatę w wysokości 40 zł.. Jeśli sąd przychyli się do wniosku, ureguluje na czas trwania postępowania sposób utrzymywania kontaktów.

Wniosek zabezpieczenia kontaktow – napisał w Sprawy rodzinne: Witam koleżanka poprosiła mnie abym zorientował się gdyż to jest pilne ma 13 dni na złożenie wniosków w Sądzie ad tematu mianowicie: Mąż złożył Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem określił je ze chce zabierać dziecko codziennie w 2 i 4 weekend od piątku do niedzieli w Boże Narodzenie tez oraz Wielkanoc.

Renata Skowronek-Kiesio z Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka.. Okazał się pomocy.Pozostając w dalszym ciągu w temacie wniosków o zabezpieczenie, strony w toku postępowania mogą zgłosić jeszcze jeden wniosek o zabezpieczenie, a mianowicie zabezpieczenie kontaktów rodzica, który nie sprawuje bezpośredniej pieczy nad małoletnim..

Postępowanie zabezpieczające jest w większości przypadków wszczynane na wniosek strony.. w Wałbrzychu .Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.. Nie ma zatem konieczności składania przez stronę wniosku o jej nadanie..

See also:  Ograniczenie kontaktów ojca z dzieckiem

We wniosku należy wskazać kilka podstawowych informacji, takich jak dane osoby wnoszącej (zwanej dalej w postępowaniu WNIOSKODAWCĄ), dane drugiego z rodziców (zwanego dalej UCZESTNIKIEM postępowania .Wniosek o udzielenie zabezpieczenia musi spełniać wymogi przewidziane dla każdego pisma procesowego, a nadto wymogi szczególne zawarte w art. 736 k.p.c.

Tak on wygłada: Cyt:Zwracam się z prośbą do W-W instancji w sprawie małoletniej Oliwi S. o widzenia z córką.Ja .Wniosek o zabezpieczenie kontaktów może też złożyć w osobnym piśmie w dowolnym momencie postępowania..

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem wzór

Nowe postanowienie sądu rodzinnego zmieniające zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Po pierwsze, gdy nastąpi poprawa relacji z dzieckiem.Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd orzeka zakaz kontaktów (art. 113 3 k.r.o.).. Wniosek o rozszerzenie kontaktów składany jest najczęściej w dwóch sytuacjach.. Czy muszę czekać z jego wykonaniem na uprawomocnienie ?. W związku z tym, że ta kwestia pomiędzy stronamiJeżeli właśnie inicjujesz rozwód i sporządzasz swój pozew rozwodowy, rozważ, czy nie warto zawrzeć w nim wniosku o zabezpieczenie Twoich kontaktów z dzieckiem – to nic nie kosztuje, a możesz uniknąć wielu problemów w przyszłości.. Wniosek o zmianę kontaktów uregulowanych przez Sąd Okręgowy w wyroku rozwodowym, jak i w postanowieniu sądu regulującym kontakty można złożyć w sytuacji, gdy dotychczasowa forma, zgodna z obowiązującym orzeczeniem, nie może lub .Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej nad małoletnim dzieckiem Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy Wniosek o wydanie kserokopii protokołu z rozprawy Wniosek o wydanie odpisu wyroku, postanowienia Wniosek o wydanie orzeczenia z klauzulą wykonalnościw przedmiocie zabezpieczenia kontaktów z małoletnią M.. L. (2) na skutek zażalenia wnioskodawcy.. Na złożenie zażalenia mam 7 dni.. Zażalenie rozpoznaje sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów..

Wstrzymując wykonanie zabezpieczenia, sąd powinien mieć na uwadze, aby owo wstrzymanie nie udaremniło skuteczności zabezpieczenia i .Zgodnie z treścią art. 113 5 k.r..

Wydane na posiedzeniu niejawnym postanowienie o odmowie udzielenia zabezpieczenia, jak również postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, które podlega wykonaniu przez organ egzekucyjny, oraz dalsze postanowienia dotyczące tego zabezpieczenia sąd doręcza tylko uprawnionemu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Dostałem postanowienie o zabezpieczeniu alimentów na dwoje dzieci od daty wniesienia pozwu o rozwód na kwotę 1400 zł.. Zażalenie powoda na postanowienie Sadu Rejonowego.Sąd rodzinny wydaje nowe postanowienie zmieniające zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem.. Mają one odbywać się w obecności psychologa..

Sąd może uchylić zaskarżone postanowienie tylko gdy zachodzi nieważność postępowania.Zażalenie przysługuje na każde postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia.. Nawet jeżeli dzisiaj pomimo rozwodu jesteś w stanie porozumieć się z małżonkiem co do widzeń z Twoim małoletnim dzieckiem, to …§ 1..

Moje dochody wynoszą 2800 zł netto, spłacam kredyt hipoteczny, rodzicom daję na opłaty i utrzymanie.. W opisywanej przez Czytelniczkę sytuacji Sąd rodzinny wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia kontaktów poprzez uregulowanie ich na czas trwania postępowania.. Wniosek o zabezpieczenie pozwoli ojcu na utrzymanie kontaktu z .

Przykładowe zażalenia na postanowienie sądu: wzory pisam do pobrania za darmo w plikach doc i pdf.. Na wniosek wierzyciela w tym czasie SR stwierdza wykonalność postanowienia na podstawie art. 743 § 2 K.p.c. (gdyż, jak rozumiem, na tamten czas zażalenia nie wpłynęło).Kontakty z małoletnim dzieckiem.. postanawia: 1.

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem pozwala w czasie trwania sprawy o rozwód jednemu z rodziców na utrzymywanie stałych kontaktów z dzieckiem, które na co dzień przebywa z drugim..

akt: III CZP 100/14, w której SN przyjął, że zażalenie na postanowienie może być skutecznie wniesione wprost do sądu drugiej instancji, zaś w takim przypadku termin na złożenie zażalenia zostanie zachowany, pod warunkiem .Mam „świeże” (sprzed tygodnia) postanowienie z sądu o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi..

Środkiem odwoławczym od wydanego postanowienia jest zażalenie, które wnosi się do sądu II instancji, za pośrednictwem sądu I instancji.Inspiracją do niniejszego wpisu stał się nadesłany e-mail, w którym poruszona została bardzo istotna kwestia związana z zabezpieczeniem kontaktów z dzieckiem..

Temat trudny i zawsze przykry – bo kiedy już dochodzi do konieczności regulowania spotkań rodzica z dzieckiem to oznacza, że co najmniej jednej rodzic nie potrafi zdystansować się od własnych emocji, niechęci bądź nienawiści do „eks” przesłaniającej mu obiektywny obraz matki/ojca dziecka i nie działa dla dobra potomka, tylko dla własnych…Warto przy tym zwrócić uwagę na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie za sygn.. Zakaz kontaktów obejmuje wszystkie formy kontaktów z dzieckiem (formy kontaktów zostały przez ustawodawcę wymienione przykładowo w art. 113 2 k.r.o.).. Zabezpieczenie alimentów .Re: Wykonalność postanowienia sądu opiekuńczego.. Podstawa prawna wniosku o uchylenie lub zmianę postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia: W nawiązaniu do powyższego,.. Uprawdopodobnienie roszczenia wynika z regulacji art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o kontaktach rodziców z dzieckiem.. Przykładowe zażalenie powoda na postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez sąd.. Read More.. Tutaj mam sprzeczne informacje.Postępowanie w sprawie wyegzekwowania kontaktów z dzieckiem uregulowane zostało w art. 598 15-598 21 k.p.c. Jego istotą jest wymierzenie kary pieniężnej osobie utrudniającej kontakty z dzieckiem na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów..

Sąd uchylił zabezpieczenie na skutek: a) uwzględnienia zażalenia, złożonego przez obowiązanego na podstawie art. 741 kpc, b) uwzględnienia wniosku w przedmiocie uchylenia prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, złożonego przez obowiązanego na podstawie .WZÓR ZAŻALENIA NA POSTANOWIENIE Tarnobrzeg, dnia ………….….r..

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie III Wydział Ubezpieczeń Społecznychkontaktów małoletniego z ojcem poza jego miejscem pobytu i pod nieobecność matki, z uwagi na to, iż posiada ku temu predyspozycje.. Nastąpił upadek zabezpieczenia, tj. ustanie z mocy prawa.. Niestety drugi z rodziców nie wydał małoletniego na .Składający zażalenie występuje bez adwokata..

Postanowienie sądu, mocą którego udzielono uprawnionemu zabezpieczenia jego roszczeń, podlega zaskarżeniu.. Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie.. Jeśli więc kontakty z dzieckiem nie mogą być realizowane w sposób prawidłowy, zasadne jest złożenie do sądu wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem .2..

„Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka”.. Po rozpoznaniu l sprawy na skutek zażalenia.Postępowanie w przedmiocie uregulowania kontaktów z dzieckiem może trwać w praktyce bardzo długo, szczególnie jeśli nie ma porozumienia w tym zakresie pomiędzy rodzicami.. W związku z tym mam następujące pytania: 1..

Postanowienia w sprawach o powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie, ograniczenie albo zakazanie kontaktów z dzieckiem mogą być wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy.

Z kolei zażalenie do Sądu Najwyższego możliwe jest na postanowienie sądu drugiej instancji, które odrzuca skargę kasacyjną czy skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz na uchylenie wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji przez sąd drugiej instancji, przy jednoczesnym przekazaniu danej sprawy do .

See also:  Czy płacić alimenty na córkę, która idzie na studia zaoczne?

Sama zmiana postanowienia o kontaktach z dzieckiem może polegać na ich rozszerzeniu, ograniczeniu, a nawet o ich zakazaniu.. Pobierz wzór: Pozew o rozwód..

Poza postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia bądź o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie, zaskarżalne są zatem także postanowienia o uchyleniu lub zmianie prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, czy postanowienia stwierdzające upadek zabezpieczenia lub .Zażalenie na zabezpieczenie i ustanie zabezpieczenia.. z dnia 25 sierpnia 2016 r. sygn..

Żona przed wniesieniem sprawy o rozwód wystąpiła o alimenty, ale na sali rozpraw się porozumieliśmy co do kwoty 700 zł.. Zakaz kontaktów może być .Zapraszam do lektury artykułu mojego autorstwa dotyczącego zmian w sposobie rozpoznawania wniosków o zabezpieczenie w czasie stanu epidemii, opublikowanego również na łamach serwisu prawo.pl..

Po rozwodzie zwykle jest tak, że dzieci (lub dziecko) na stałe mieszka z jednym z małżonków, a z drugim spotyka się w określonych porach i o w określonym czasie.Jeżeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji do wykonania tego postanowienia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym z tym jednak, że sąd nadaje postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia klauzulę wykonalności z urzędu..

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem – Adwokat Marlena Słupińska

W czasie sprawy o rozwód można trwale stracić kontakt z dzieckiem. Tego typu sprawy potrafią ciągnąć się długimi miesiącami, a w tym czasie drugi z rodziców często nastawia dzieci przeciwko Tobie.

Dlatego powinieneś możliwie szybko wnieść o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Dzięki temu będziesz mieć prawo do regularnych spotkań ze swoją pociechą.

Zapraszamy do przeczytania artykułu „Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem”.

Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie o kontakty z dzieckiem, to jestem w stanie Ci pomóc. Udzielam konsultacji dla klientów z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Jestem adwokatem specjalizującym się w sprawach o rozwód (kliknij!) oraz w sprawach o kontakty z dziećmi (kliknij!). Zapraszam do kontaktu!

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem – główne wnioski

 • Wykonywanie kontaktów z dzieckiem jest zarówno prawem, jak i obowiązkiem rodzica.
 • O sposobie wykonywania kontaktów może zdecydować sąd w postępowaniu o rozwód.
 • Ze względu na fakt, iż sprawy rozwodowe trwają nierzadko bardzo długo, istnieje możliwość zabezpieczenia kontaktów, czyli ich tymczasowego uregulowania.
 • Istnieje także możliwość zabezpieczenia miejsca stałego pobytu małoletniego dziecka.
 • Jeżeli jeden rodzic utrudnia drugiemu wykonywanie kontaktów z dzieckiem, wówczas przysługują mu środki egzekucji przyznanego przez sąd prawa.

Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie o kontakty z dzieckiem, to jestem w stanie Ci pomóc.

Jestem adwokatem specjalizującym się w sprawach o rozwód (kliknij!) oraz w sprawach o kontakty z dziećmi (kliknij!). Zapraszam do kontaktu!

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w czasie rozwodu

Zanim przejdę do rzeczy zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy podstawach. Czym właściwie są kontakty z dzieckiem? Otóż w świetle art. 113 § 2 KRiO poprzez kontakty z dzieckiem należy rozumieć:

 • przebywanie z dzieckiem;
 • odwiedziny oraz spotkania;
 • zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu (na przykład na wycieczki);
 • porozumiewanie się w sposób bezpośredni;
 • utrzymywanie korespondencji;
 • porozumiewanie się na odległość (na przykład przez telefon);
 • kontaktowanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na przykład e-mail, portale społecznościowe i komunikatory internetowe).

Masz prawo utrzymywać relację z dzieckiem w każdy z wyżej opisanych sposobów. Jeśli w trakcie rozwodu Twój (jeszcze aktualny) małżonek utrudnia Ci ich wykonywanie, to powinieneś natychmiast podjąć obronę. Najskuteczniejszą formą obrony jest złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem.

Należy złożyć go możliwie szybko. Sprawy o rozwód (w szczególności z orzekaniem o winie) potrafią trwać wiele miesięcy. W tym czasie dziecko przebywa na stałe u jednego z rodziców (zwykle u matki). Niestety bardzo często jest tak, że widzenia z dzieckiem stają się orężem walki z ojcem lub nawet formą zemsty.

zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Kiedy można otrzymać zabezpieczenie kontaktów?

Uzyskanie zabezpieczenia kontaktów jest możliwe w sytuacji, gdy z jakiegoś względu nie jest możliwe dojście do porozumienia w tym zakresie pomiędzy rodzicami.

Przede wszystkim chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju konflikty i spory. Rodzice, którzy są silnie skonfliktowani, zwykle nie są w stanie porozumieć się w kwestii wykonywania kontaktów.

Wówczas konieczne jest rozstrzygnięcie sądowe wydane wcześniej niż wyrok rozwodowy.

Jeśli matka dziecka:

 • odmawia Ci widywania się z dzieckiem,
 • nie pozwala Ci odbierać dziecka poza jej miejsce zamieszkania,
 • stosuje „tanie” wymówki (np. dziecko regularnie dostaje gorączki, gdy masz je odebrać,
 • wywiera na dziecko presje psychiczną, aby obrzydzić mu kontakty z Tobą,
 • wywozi dziecko w nieznane miejsca pobytu,

to masz wszelkie powody, aby wnieść o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem.

Pamiętaj, że rozpatrzenie Twojego wniosku może zająć sądowi nawet kilka tygodni. Dlatego jeśli chcesz szybko otrzymać prawne zabezpieczenie wykonywania kontaktów, to nie powinieneś wstrzymywać się ze złożeniem wniosku.

Jak ustanowić zabezpieczenie kontaktów?

Aby ustanowić zabezpieczenie kontaktów przez sąd, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w tym zakresie. Może on zostać zawarty już w pozwie rozwodowym albo w odrębnym piśmie już w toku postępowania o rozwód.

Należy jednak zwrócić uwagę, że jeżeli już toczy się sprawa o rozwód, to właściwym do rozpoznania wniosku o zabezpieczenie kontaktów jest sąd okręgowy, który orzeka w sprawie o rozwód. Jeśli natomiast wniosek o zabezpieczenie kontaktów jest składany w związku ze sprawą rodzinną innego typu, wówczas właściwym do rozpoznania go jest sąd rejonowy – wydział rodzinny.

Wniosek o ustalenie zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem powinien zawierać następujące elementy:

 • oznaczenie sądu, do którego jest on wnoszony;
 • wskazanie stron postępowania;
 • oznaczenie rodzaju pisma (wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem);
 • sposób zabezpieczenia kontaktów – wskazanie, w jaki sposób powinny być one realizowane;
 • uzasadnienie wniosku.

Konieczne jest uiszczenie opłaty od wniosku zabezpieczenia kontaktów. Wynosi ona obecnie 100 złotych.

jak ustanowić zabezpieczenie kontaktów

Ile trwa zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem?

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem ustanawiane jest na czas postępowania w sprawie o rozwód.

Oznacza to, że postanowienie w tym zakresie obowiązuje do wydania przez sąd wyroku rozwodowego, w którym zostanie ustalony model wykonywania kontaktów nieograniczony w sposób czasowy.

Oczywiście sposób ten może zostać zmieniony na wniosek któregoś z rodziców, jednakże w tym celu potrzebne będzie kolejne postępowanie.

W jakim czasie otrzymasz zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem? W praktyce taki wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu około 2 miesięcy. Niestety wiele zależy od obciążenia sędziego rozpatrującego Twoją sprawą. Powyższy okres może się więc wydłużyć.

Zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka na czas procesu

Podobną kwestią do zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem jest zabezpieczenie jego miejsca pobytu na czas procesu. Należy ona do istotnych spraw każdego dziecka oraz całej rodziny.

See also:  Jak mieć kontakt z dzieckiem?

W toku postępowania o rozwód sądy nierzadko orzekają również o tym, z którym rodzicem ma mieszkać na stałe dziecko. Biorą przy tym pod uwagę wiele czynników takich jak na przykład więź dziecka z każdym z rodziców, warunki mieszkaniowe i finansowe rodziców, miejsce ich zamieszkania, warunki dalszego rozwoju i edukacji dziecka.

W tym przypadku również konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu. Może on zostać zawarty w pozwie rozwodowym albo w oddzielnym piśmie. Opłata od wniosku to 100 złotych.

miejsce pobytu dziecka

Brak kontaktu z dzieckiem – co robić?

Przede wszystkim pozbieraj dowody. W sądzie ważne jest to, co jesteś w stanie udowodnić. Dlatego zachowaj wszelkiego rodzaju korespondencję, z której wynika, że matka nie chce wydać Ci dziecka. Możesz próbować kontaktować się z matką w obecności świadka. Możesz też jechać po dziecko z kimś zaufanym.

Jeśli udasz się po dziecko, a matka odmawia Ci jego wydania, to możesz wezwać Policję. Nie, nie po to, aby funkcjonariusze siłą odebrali dziecko matce. To byłoby fatalnym przeżyciem dla dziecka. Celem wizyty Policji jest spisanie notatki z przebiegu zdarzenia, która będzie służyła Ci jako dowód.

Jeśli sprawy posuną się bardzo daleko, to możesz zawnioskować o przeprowadzenie dowodu z badania matki lub dziecka przez psychologa. Specjalista oceni jaki jest wpływ matki na dziecko i jak dalece posunęła się erozja w Twoich relacjach z dzieckiem.

Jeśli nie masz kontaktu z dzieckiem, to koniecznie skontaktuj się z prawnikiem. Pomoże Ci dobrać odpowiednią strategię procesową. Pamiętaj, że w takich sprawach ważna jest długoterminowa strategia. Często bowiem ojcowie są rozgrywani przez matki. Kobiety często odwracają sytuację o 180 stopni, tłumacząc że to ojciec nie interesuje się dzieckiem.

Matka utrudnia kontakty z dzieckiem

Mianowicie jeżeli jeden z rodziców nie wywiązuje się z ustalonego harmonogramu kontaktów, wówczas istnieje możliwość złożenia wniosku do sądu o zagrożenie rodzicowi nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każde naruszenie ustaleń dotyczących kontaktów.

W praktyce kwota ta stanowi karę, którą rodzic dopuszczający się naruszeń będzie musiał zapłacić na rzecz drugiego. Z tego też względu warto postarać się, aby była ona możliwie wysoka, ponieważ będzie ona wówczas skutecznie spełniać swoją prewencyjną funkcję.

Trzeba jednak pamiętać, że jej wysokość jest uzależniona od dochodów rodzica.

Należy jednak zwrócić uwagę, że samo zagrożenie karą nie powoduje, że możliwe jest natychmiastowe jej wymierzenie w razie wystąpienia przewidzianych okoliczności. Zagrożenie to musi mieć bowiem postać postanowienia sądowego. Dopiero ono będzie stanowiło podstawę do wymierzenia kary.

Jeżeli na przykład matka utrudnia kontakty z dzieckiem i sąd wydał postanowienie o zagrożeniu jej zapłatą określonej sumy na rzecz ojca, konieczne będzie złożenie drugiego wniosku do sądu. Tym razem będzie to wniosek o wymierzenie konkretnej kary pieniężnej za dane naruszenie. W piśmie tym należy podać datę oraz okoliczności, w jakich doszło do naruszenia harmonogramu kontaktów.

Jak to zwykle wygląda w przypadku spraw sądowych, cała procedura bywa długotrwała. Należy jednak zwrócić uwagę, że istnieje możliwość, aby sąd już etapie regulowania kontaktów zagroził rodzicowi obowiązkiem zapłaty sumy pieniężnej, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że będzie on utrudniał ich wykonywanie.

matka utrudnia widzenia

Wniosek o widzenie się z dzieckiem

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem powinien zawierać nie tylko takie elementy jak data i miejsce sporządzenia, wskazanie stron oraz sądu, do którego jest kierowany, a także oznaczenie rodzaju pisma, ale przede wszystkim precyzyjnie określone żądanie. Można je sformułować na przykład w następujący sposób:

wnoszę o ustalenie kontaktów Jana Kowalskiego z małoletnią Julią Kowalską urodzoną w dniu 23 maja 2018 roku w ten sposób, że będzie miał on prawo zabierania dziecka poza miejsce jego pobytu i pod nieobecność matki do miejsca swojego zamieszkania w każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 18.00 do godziny 19.00 w każdą pierwszą niedzielę w miesiącu.

Podobnie można również sformułować stanowisko w przedmiocie kontaktów w święta oraz wakacje.

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem – wykonalność

Postanowienie dotyczące zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem staje się wykonalne z chwilą ogłoszenia. Co więcej, wniesienie zażalenia przez którąś ze stron nie powoduje wstrzymania jego wykonania. Wyjątkiem jest tutaj sytuacja opisana w art. 742 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego, w myśl którego:

wniesienie zażalenia na postanowienie uchylające lub zmieniające postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wstrzymuje wykonanie postanowienia.

Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu.

Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn.

Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

 • Adwokat
 • Marlena Słupińska-Strysik
 • e-mail: [email protected]
 • tel. 61 646 00 40
 • tel. 68 419 00 45
 • tel. 52 511 00 65

Komentarze:

Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu po reformie k.p.c

Zażalenie przysługuje na każde postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia.

Poza postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia bądź o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie, zaskarżalne są zatem także postanowienia o uchyleniu lub zmianie prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, czy postanowienia stwierdzające upadek zabezpieczenia lub oddalające wniosek o stwierdzenie upadku zabezpieczenia. Reforma k.p.c. zmodyfikowała zasady, wedle których rozpoznawany jest omawiany środek odwoławczy.

Postępowanie w sprawie zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu (rozumiane jako postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia bądź oddaleniu wniosku o zabezpieczenie) przebiega tak samo jak w stosunku do pozostałych, wspomnianych wyżej, kategorii postanowień (zobacz więcej: Paweł Wiśniewski: Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu.

Termin na wniesienie zażalenia

Termin na wniesienie zażalenia wynosi tydzień liczony od:

 • dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem,
 • dnia ogłoszenia postanowienia wydanego na posiedzeniu jawnym, jeśli sąd odstąpił od jego uzasadnienia,
 • dnia doręczenia postanowienia bez uzasadnienia wydanego na posiedzeniu niejawnym, jeśli sąd odstąpił od jego uzasadnienia.

Postanowienia o zabezpieczeniu wydane na posiedzeniu niejawnym podlegają doręczeniu przede wszystkim uprawnionemu, zaś obowiązanemu niektóre postanowienia nie są doręczane, albo doręcza je inny podmiot jak organ egzekucyjny przystępujący do wykonania zabezpieczenia czy sąd wieczystoksięgowy dokonujący wpisu ostrzeżenia wpisu w księdze wieczystej.

Rozpoznanie zażalenia

Zażalenie rozpoznaje sąd pierwszej instancji (sąd, który wydał zaskarżone postanowienie), orzekając w składzie trzech sędziów, niezależnie od tego w jakim składzie orzekał sąd, który wydał zaskarżone postanowienie. Z orzekania wyłączeni są przy tym z mocy prawa sędziowie, którzy brali udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia.

 • Gdyby w sądzie pierwszej instancji nie można było utworzyć składu do rozpoznania zażalenia, zażalenie powinien rozpoznać sąd drugiej instancji.
 • Zażalenie podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym.
 • O zażaleniu, sąd orzeka postanowieniem, w którym może: 
 • oddalić zażalenie
 • uchylić zaskarżone postanowienie
 • zmienić zaskarżone postanowienie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.