Podwyższenie alimentów – o jaką sumę może wystąpić matka dziecka?

Autor

Jeśli rodzic nie płaci alimentów na dziecko, może pomóc fundusz alimentacyjny. Trzeba jednak spełniać kilka warunków, m.in. co do dochodu na członka w rodzinie. Maksymalna wypłata z funduszu to 500 zł miesięcznie.

Warunki skorzystania funduszu alimentacyjnego

Żeby fundusz alimentacyjny wypłacił pieniądze nie wystarczy sam fakt, że ktoś nie dostaje należnych mu alimentów od zobowiązanej do tego osoby (np. dziecko nie otrzymuje alimentów od ojca). Musi być łącznie spełnionych kilka warunków. Jakich?

 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 900 zł,
 • alimenty zostały przyznane lub zatwierdzone przez sąd, a ich egzekucja okazała się bezskuteczna,
 • Alimenty zostały przyznane dziecku od rodzica,
 • osoba uprawniona do alimentów nie ukończyła 18 lat, a jeżeli kontynuuje naukę – nie ukończyła 25 lat.

Dochód rodziny a fundusz alimentacyjny

Od 1 października 2020 r. podniesiono dochód na osobę w rodzinie, uprawniający do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wynosi on obecnie 900 zł na osobę w rodzinie. Wcześniej było to 800 zł.

 • 900 zł na osobę w rodzinie – maksymalny dochód na osobę w rodzinie, pozwalający na wypłatę z funduszu alimentacyjnego.
 • Przy ustalaniu dochodu na okres świadczeniowy 2020-2021, bierze się co do zasady pod uwagę dochody uzyskane w 2019 roku. 
 • Przy ustalaniu dochodów rodziny, uwzględnia się następujących członków rodziny:
 • osobę uprawnioną do alimentów,
 • rodzica osoby uprawnionej, 
 • małżonka rodzica osoby uprawnionej, 
 • osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko,
 • pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na potrzeby obliczania dochodu, do rodziny nie zalicza się:

 • rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;
 • dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
 • dziecka pozostającego w związku małżeńskim.

Podwyższenie alimentów - o jaką sumę może wystąpić matka dziecka?

Wiek osoby uprawnionej do alimentów z funduszu

Co do zasady fundusz alimentacyjny ma zabezpieczać dzieci uprawnione do alimentów, a nie osoby dorosłe. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo
 • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia przez nią 25 roku życia;
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

Jakie kwoty wypłaca fundusz alimentacyjny?

Fundusz alimentacyjny nie wypłaca całych należnych dziecku alimentów, których nie płaci rodzic. Maksymalna kwota wypłaty to 500 zł miesięcznie, ale nie więcej, niż należne alimenty.

 1. 500 zł miesięcznie – maksymalna wypłata z funduszu alimentacyjnego.
 2. Przykład 1.

Przyznane przez sąd od ojca na dziecko alimenty wynoszą 900 zł miesięcznie. Ojciec nie płaci alimentów, ich egzekucja okazała się bezskuteczna. Dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 900 zł. W tej sytuacji można złożyć wniosek o przyznanie alimentów z funduszu alimentacyjnego. Fundusz alimentacyjny będzie wypłacać 500 zł miesięcznie, bo taki jest maksymalny miesięczny limit.

POLECAMY

Ogłoszenia o pracę z całej Polski

 • Poznaj wybrane oferty pracodawców
 • Weź udział w rekrutacji
 • Podziel się opinią

Zobacz ogłoszenia

Dowiedz się, ile możesz zarabiać w innej firmie na tym samym stanowisku!

Alimenty przyznane lub zatwierdzone przez sąd

Do starania się o alimenty z funduszu alimentacyjnego nie wystarczy to, że rodzic nie płaci na utrzymanie dziecka. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci wynika wprawdzie bezpośrednio z przepisów prawa. Jednak żeby pieniądze wypłacił fundusz alimentacyjny, alimenty od rodzica muszą być przyznane przez sąd lub zatwierdzone przez sąd.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć m.in.:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, 
 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Bezskuteczność egzekucji alimentów

Fundusz alimentacyjny ma pomagać dzieciom, gdy nie można wyegzekwować alimentów od dłużnika. Warunkiem skorzystania z funduszu jest bezskuteczność egzekucji.

Bezskuteczności egzekucji – oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Polski, w szczególności z powodu:

 • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. Podwyższenie alimentów - o jaką sumę może wystąpić matka dziecka?

Wniosek i wymagane dokumenty

Fundusz alimentacyjny przyznaje prawo do świadczeń na tzw. okres świadczeniowy: od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Za małoletnie dzieci wniosek składa przedstawiciel ustawowy (rodzic).

Wniosek można złożyć:

 • w formie tradycyjnej, papierowej, wypełniając formularz i składając go w urzędzie miasta lub gminy, lub
 • w formie elektronicznej, na portalu empatia.

Do wniosku trzeba dołączyć szereg dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do skorzystania z funduszu.

Odzyskanie pieniędzy przez fundusz od dłużnika

Dłużnicy alimentacyjni mają obowiązek zwrócić funduszowi alimentacyjnemu wypłacone z niego pieniądze, i to z odsetkami. Pieniądze ściąga od dłużnika komornik. Jeśli komornikowi uda się wyegzekwować od dłużnika jakieś kwoty, to w pierwszej kolejności trafiają one do funduszu alimentacyjnego, na spłatę długów wobec funduszu.

Podwyższenie alimentów - o jaką sumę może wystąpić matka dziecka?

Jak dostać wysokie alimenty na dziecko?

Napisane przez Aleksandra Bednarek.

Podwyższenie alimentów - o jaką sumę może wystąpić matka dziecka?

Artykuł o tym jak należy postępować, żeby w sposób sprawny i uczciwy wygrać w sądzie proces o alimenty na dziecko, czyli uzyskać zadowalające Cię, wysokie alimenty.

Skoro zadajesz sobie to pytanie, prawdopodobnie nie możesz liczyć na pomoc byłego partnera, a podejmowane dotychczas próby porozumienia z nim spełzły na niczym.

Dobra wiadomość jest taka, że po swojej stronie masz prawo, a poniżej znajdziesz kompleksowy poradnik o tym jak przygotować się do sprawy o alimenty.

Dobrze przygotowany, poprawny pozew, usprawni cały proces

Na pewno wiesz już o tym, że aby zainicjować postępowanie przed Sądem, musisz wystąpić z pozwem na piśmie. Sprawy o alimenty rozstrzygane są przez sąd rejonowy w wydziale rodzinnym.

O tym, który zajmie się twoją sprawą decydujesz Ty, ale masz tylko dwie możliwości do wyboru: sąd właściwy według miejsca zamieszkania dziecka, bądź Twojego byłego partnera.

Wybór wydaje się prosty jeśli weźmiesz pod uwagę, że sprawa może nie skończyć się na jednej rozprawie i będziesz odwiedzać budynek Sądu przynajmniej kilkukrotnie.

Pamiętaj o tym, że chociaż to ty załatwiasz wszelkie formalności, sprawa dotyczy Twojego dziecka i dlatego ono będzie występować w sprawie w charakterze powoda, Ty natomiast działasz jako jego przedstawiciel dopóki nie osiągnie pełnoletniości.

Były partner przeciwko któremu kierujesz pozew o alimenty w postępowaniu przed sądem nazywany będzie zaś pozwanym i tak należy go oznaczyć.

Zapoznaj się z tymi pojęciami, ponieważ po oznaczeniu właściwego sądu, kolejnym elementem pozwu będzie wskazanie stron postępowania, to jest uprawnionego (powód) i zobowiązanego (pozwany) do płacenia alimentów z podaniem ich imion i nazwisk, a także numerów PESEL oraz adresów zamieszkania.

Dodatkowym wymogiem jest także wskazanie tzw. wartości przedmiotu sporu.

W sprawie o alimenty wartość przedmiotu sporu to suma alimentów za jeden rok, zatem pomnóż kwotę alimentów jakich żądasz co miesiąc razy dwanaście. W niektórych sprawach ma to związek z obowiązkiem uiszczenia tzw.

opłaty sądowej od pozwu, jednak powoda dochodzącego alimentów to nie dotyczy, ponieważ jest on zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych.

W tym miejscu możemy przejść do istoty sprawy. Przede wszystkim to Ty musisz wskazać jakiej kwoty alimentów miesięcznie na dziecko żądasz, sąd nie może się tego domyślać, ani nie zrobi tego za Ciebie.

Dla dobra Twojego dziecka uwzględnij wszystkie wydatki jakie ponosisz na jego utrzymanie, ale pamiętaj, że w uzasadnieniu pozwu koniecznym będzie ich szczegółowe przedstawienie, dlatego nie może to być kwota dowolna. Dobrze jeśli na poparcie swoich twierdzeń powołasz stosowne dowody.

O tym jednak szerzej piszemy poniżej, ponieważ jak najlepsze przygotowanie się do sprawy w tym zakresie daje szansę na to aby uzyskać wysokie alimenty, a my chcemy Ci w tym pomóc.

Warto w kolejnym punkcie pozwu wnieść o zabezpieczenie, czyli o przyznanie alimentów tymczasowo, jeszcze w czasie trwania sprawy.

See also:  Podział środków po rozwodzie

Tak przygotowany pozew należy złożyć do Sądu w dwóch egzemplarzach, ponieważ jeden z nich zostanie przesłany do pozwanego.

Włóż wysiłek w gruntowne przygotowanie się do sprawy i uzasadnienie swoich żądań, a to będzie Ci się opłacać

Prawdopodobnie już między słowami stało się dla Ciebie jasne, że przygotowanie do sprawy o alimenty będzie wymagać od Ciebie odpowiedniego zaangażowania. Pamiętaj, że Sąd nie zna Ciebie, ani byłego partnera i nie wie tego w jakich warunkach żyjecie oraz jakie łączą was relacje.

W pierwszej kolejności opisz zatem jak przedstawia się wasza sytuacja, czy pozwany uczestniczy w życiu dziecka przyczyniając się do jego utrzymania, a jeśli tak to w jakim stopniu. Wyjaśnij również dlaczego nie możecie porozumieć się w tej kwestii poza salą sądową.

Wystarczy krótki opis, ponieważ najwięcej uwagi należy poświęcić przedstawieniu comiesięcznych wydatków jakie ponosisz na dziecko.

Chodzi tutaj nie tylko o koszty wyżywienia, odzieży, wizyt lekarskich, czy środków higienicznych i lekarstw. Trzeba uwzględnić również przypadający na dziecko udział w czynszu za mieszkanie, jak i opłatach za media. Jeśli płacisz za żłobek, przedszkole lub szkołę, nie zapomnij także i o tym.

Jak najbardziej możesz wskazać też opłaty jakie ponosisz na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, czy to nauka języka obcego, basen, balet itd. Kino, teatr i inne hobby dziecka tak samo służą jego rozwojowi intelektualnemu i kulturalnemu, dlatego uwzględnij związane z tym wydatki.

Podobnie rzecz ma się jeśli chodzi o zorganizowane wyjazdy w okresie ferii oraz wakacji. Aby to było dla Sądu czytelne, nie możesz poprzestać na wskazaniu uśrednionej kwoty jaką wydajesz miesięcznie na utrzymanie dziecka.

Rozpisz to szczegółowo, tak aby przedstawić każdy wydatek z osobna i odpowiednio ile średnio kosztuje cię on miesięcznie.

Jest to kluczowa część pozwu, dlatego przygotuj i załącz dowody, które pozbawią pozwanego argumentów przeciwko Tobie. Przede wszystkim nie będzie mógł zarzucić Ci, że zawyżasz kwoty utrzymania waszego wspólnego dziecka.

Z (co najmniej) kilkumiesięcznym wyprzedzeniem zacznij zatem gromadzić zaświadczenia (np. lekarskie), rachunki, a zwłaszcza faktury za poszczególne zakupy i usługi.

Dokumenty te powinny przedstawiać rzeczywiste zdarzenia, w przeciwnym razie druga strona wykorzysta Twój błąd, a co gorsza, możesz nawet narazić się w ten sposób na odpowiedzialność karną.

Podstawowa różnica jeśli chodzi o moc dowodową faktur, a paragonów polega na tym, że te wymienione jako pierwsze będą zawierać Twoje dane. Z paragonów nie wynika natomiast kto faktycznie dokonywał zakupów, po co więc pozbawiać się środków zdatnych do osiągnięcia zamierzonego przez Ciebie celu.

Ponieważ każdy z rodziców zobowiązany jest do utrzymywania dziecka, opisz zwięźle jak przedstawia się Twoja sytuacja finansowa, tzn.

czy zarabiasz i jakie inne ciążą na tobie wydatki związane chociażby z dojazdem do pracy, bądź wynikające z zaciągniętych pożyczek, czy kredytu. Jeśli nie pracujesz i poświęcasz się wychowaniu Waszego wspólnego dziecka, jest to bardzo ważna informacja dla Sądu.

Opisujemy tu aspekt materialny, ale obowiązek alimentacyjny jest znacznie szerszy i uwzględnia także sprawowanie pieczy i opieki nad małoletnim.

Jak opisać sytuację pozwanego?

Odniesienie się do sytuacji majątkowej pozwanego może stanowić niemały problem jeśli nie utrzymujecie ze sobą żadnego kontaktu lub stara się on ukrywać swój majątek. W takiej sytuacji można jednak liczyć na pomoc Sądu.

Należy zawnioskować o zobowiązanie pozwanego do przedstawienia dokumentacji dotyczącej osiąganych przez niego zarobków, bądź o zwrócenie się przez Sąd do instytucji i organów o udzielenie potrzebnych informacji co do jego statusu i posiadanego mienia. Będzie to na przykład Urząd Pracy gdzie można sprawdzić, czy pozwany zarejestrował się jako bezrobotny, ZUS oraz Urząd Skarbowy.

Jak widzisz, istnieją sposoby, które pozwolą Ci obnażyć przed Sądem nieuczciwość byłego partnera lub partnerki i jego stosunek względem obowiązków rodzicielskich.

Inna rzecz, że Sąd ustalając wysokość alimentów oczywiście bierze pod uwagę osiągane przez pozwanego dochody, nie są one jednak jedynym decydującym wyznacznikiem kwoty jaka zostanie przyznana wyrokiem.

To co będzie badał Sąd, to wykorzystanie przez pozwanego posiadanych kwalifikacji i jego potencjału zawodowego.

Jeśli pozwany wskazuje na niskie wynagrodzenie, będąc jednocześnie zdolnym do podjęcia lepiej płatnej pracy – orzeczone alimenty mogą być wyższe, współmierne do zarobku jaki mógłby osiągać.

Analizując swoją sytuację zastanów się zatem, czy aby nie przedłożyć atrakcyjnych pod względem finansowym ofert pracy na stanowisku, na którym mógłby zostać zatrudniony pozwany, zgodnie z jego zainteresowaniami i umiejętnościami. Z pewnością znajdziesz je w Internecie.

Trudno nam wyodrębnić jeden całościowy katalog środków dowodowych, które przydadzą się w Twojej sprawie. Każda sprawa jest inna i tak też będzie rozpatrywana przez Sąd – indywidualnie.

Na pewno zarówno Ty, jak i druga strona zostaniecie przesłuchani na okoliczność rozmiaru usprawiedliwionych potrzeb małoletniego oraz waszych możliwości zarobkowych i majątkowych.

Jeśli Twoja najbliższa rodzina i przyjaciele mają o tym wiedzę, możesz wskazać ich jako świadków i podać na jaki adres Sąd powinien skierować do nich pisemne wezwania na rozprawę.

Wszystko co musisz wiedzieć o podwyższeniu alimentów na dzieci

Podwyższenie alimentów - o jaką sumę może wystąpić matka dziecka?

Jak zapewne dobrze wiesz, sąd ustalając wysokość alimentów bierze pod uwagę możliwości majątkowe lub zarobkowe zobowiązanego do zapłaty alimentów, a także usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka. Sąd orzeka na podstawie stanu stwierdzonego w chwili wydawania wyroku. Wysokość alimentów nie jest ustalana „raz na zawsze”, może ulec zmianie. Jeżeli od poprzedniego wyroku uległy zmianie potrzeby dziecka lub sytuacja majątkowa i zarobkowa zobowiązanego do alimentacji, możliwe jest wystąpienie do sądu z pozwem o zmianę wysokości alimentów. Można wnioskować o obniżenie, podwyższenie lub uchylenie alimentów.

 • Zobowiązany do alimentacji otrzymał podwyżkę lub zmienił pracę na lepiej płatną
 • Zobowiązany do alimentacji otrzymał podwyżkę lub zmienił pracę na lepiej płatną
 • Zobowiązany do alimentacji odziedziczył wartościowy spadek
 • Dzieci zobowiązanego do alimentacji usamodzielniły się finansowo
 • Wzrosły wydatki związane z dorastaniem dziecka
 • Pogorszył się stan zdrowotny osoby uprawnionej do alimentacji
 • Zmniejszyły się możliwości zarobkowe rodzica, z którym dziecko mieszka
 • Każdy powód ubiegania się o wyższe alimenty musi być zawsze dobrze udokumentowany

Do jakiego sądu należy wnieść pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów należy złożyć w wydziale rodzinnym i nieletnich sądu rejonowego. Który sąd będzie właściwy? Może to być sąd miejsca zamieszkania uprawnionego do alimentów lub miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej do alimentacji. Wybór sądu należy do rodzica, który składa pozew.

Jeżeli dziecko jest niepełnoletnie to pozew o podwyższenie alimentów w jego imieniu składa rodzic, który się nim opiekuje. Jeżeli dziecko jest pełnoletnie, pozew wnosi samodzielnie lub za pomocą pełnomocnika.

Pozew o podwyższenie alimentów jest zwolniony z kosztów sądowych.

Co powinien zawierać pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew powinien zawierać

 • oznaczenie sądu i wydziału, do którego pozew jest wnoszony
 • oznaczenie stron: imię, nazwisko i adres powoda (powodem jest dziecko) oraz pozwanego
 • informację o tym, że jest to pozew o podwyższenie alimentów
 • wartość przedmiotu sporu (12 x różnica między dotychczasową wysokością alimentów a wnioskowanymi alimentami)
 • uzasadnienie żądania podwyższenia alimentów i dowody (m.in. dokumentacja lekarska, rachunki za lekarstwa i wizyty lekarskie, zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach dodatkowych, zaświadczenia ze szkoły o przyjęciu na studia, dokument o wysokości czesnego, zestawienie miesięcznych wydatków koniecznych do utrzymania uprawnionego wraz z fakturami i rachunkami, zeznania świadków itp.)
 • listę załączników
 • własnoręczny podpis

Dobrze przygotowany pozew powinien jednoznacznie wskazywać istotne zmiany do jakich doszło od ostatniego wyroku w sprawie alimentów.

Czy dziecko pełnoletnie może złożyć pozew o podwyższenie alimentów?

Czy wiesz, że obowiązek alimentacyjny
rodziców nie jest prawnie ograniczony przez wiek? Uzyskanie pełnoletności przez
dziecko nie zwalnia automatycznie rodziców z obowiązku alimentacyjnego.

Dziecko pełnoletnie może otrzymywać
alimenty, jeżeli nie jest w stanie samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb
życiowych, w przypadku gdy studiuje, gdy z powodu niepełnosprawności nie może
podjąć pracy lub gdy przewlekle choruje.

Dziecko pełnoletnie może również  wystąpić z pozwem o podwyższenie alimentów.

Rodzice  zobowiązani do alimentacji mają  jednak prawo do uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego w stosunku do dziecka pełnoletniego, w sytuacji gdy przekazywanie świadczeń alimentacyjnych jest połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub  jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Poprzez nadmierny uszczerbek rozumie się sytuacje,  w których zapłata świadczeń alimentacyjnych przez zobowiązanego mogłaby doprowadzić go do stanu ubóstwa lub utraty zdrowia.

See also:  Utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez żonę ojca dziecka

Do jakiej kwoty można podwyższyć alimenty?

Prawo nie określa maksymalnej wysokości alimentów. Tak jak już wspominaliśmy, przy ustalaniu kwoty alimentów sąd bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji. Dodatkowo sąd przyjmuje, że poziom życia uprawnionego do alimentacji musi być przynajmniej taki, jak jego rodziców.

Jak często można składać pozew o podwyższenie alimentów?

Podobnie jak w przypadku maksymalnej wysokości alimentów, prawo również nie definiuje okresu czasu jaki musi minąć pomiędzy kolejnymi sprawami alimentacyjnymi. Art.

138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi:  ,,W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.”  Sąd bierze pod uwagę, czy doszło do istotnej „zmiany okoliczności” w porównaniu z ostatnią sprawą.

W przypadku nagłych sytuacji typu wypadek dziecka czy utrata pracy przez osobę opiekującą się dzieckiem, zasadne jest złożenie pozwu po zaistnieniu tych okoliczności.

Jesteś z Gdańska, Gdynii lub okolic? Potrzebujesz porady prawnej w zakresie podwyższania alimentów? Chcesz wnieść pozew? Zachęcamy do kontaktu i spotkania w kancelarii. Przeanalizujemy Twoją sytuację i zaproponujemy najlepsze rozwiązania.

Chcesz wysokie alimenty na dziecko? W jednej sytuacji ojciec będzie musiał dużo płacić

Wysokość alimentów zależy od możliwości finansowych rodzica zobowiązanego do ich płacenia. Ale nie tylko! Wyjaśniamy trzy zasady ustalania wysokości alimentów – sprawdź, ile pieniędzy dostaniesz na dziecko.

Wysokość alimentów tojeden z najbardziej drażliwych tematów związanych z rozwodem rodziców.

Sytuacja, w której rodzic zobowiązany do ich płacenia różnymi sposobami stara się obniżyć ich wysokość, jest niestety dość częstą i przykrą praktyką.

Prawo po części jednak reguluje wysokość alimentów, rodzice mogą też między sobą ustalić, ile pieniędzy będą przeznaczać na dziecko. Zobacz, ile wynoszą alimenty i co ci przysługuje.

Spis treści:

Wysokość alimentów: zasady przyznawania alimentów

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje zasady ubiegania się o alimenty. Prawo przewiduje, że to sąd orzeka o wysokości alimentów. Nie oznacza to jednak, że nie można ustalić tej kwoty pozasądownie.

Rodzice dziecka mogą zawrzeć umowę określającą kwotę, termin i sposób płacenia alimentów. Warto ją podpisać w formie aktu notarialnego, z zastrzeżeniem dobrowolnego poddania się egzekucji komorniczej na wypadek, gdyby rodzic zobowiązany do płacenia przestał wywiązywać się z obowiązków. To pomoże w ściąganiu pieniędzy.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie reguluje wysokości alimentów. Ich kwota zależy od kilku czynników:

 • usprawiedliwionych potrzeb dziecka, które gwarantują mu normalne warunki życia i rozwoju;
 • możliwości zarobkowych i majątkowymi rodzica płacącego alimenty;
 • zaangażowania rodzica w jego utrzymanie i wychowanie – brak zainteresowania i kontaktu z dzieckiem może oznaczać wyższą kwotę alimentów.

Oceniając możliwości zarobkowe rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów, bierze się pod uwagę nie tylko faktyczny jego zarobek, ale także dochód, jaki mógłby uzyskać, gdyby wykorzystał wszystkie swoje możliwości związane z wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, stanem zdrowia, wiekiem i innymi umiejętnościami.

Przepisy prawa nie przewidują konkretnych kwot wypłacanych alimentów. Dlatego kluczową sprawą w ustaleniu ich wysokości jest uzasadnienie potrzeb dziecka w pozwie rozwodowym.

Rodzic musi dokładnie wyliczyć miesięczne koszty utrzymania dziecka. Alimenty powinny zaspokajać w połowie bieżące potrzeby dziecka lub ich większą część (jeśli drugi rodzic ma gorszą sytuację finansową). Przy ich obliczaniu nie wolno brać pod uwagę przyszłych planów dziecka.

 • Jeżeli rodzic zobowiązany do płacenia alimentów żyje w luksusie, to jego dziecko ma prawo do ubiegania się o wysokie alimenty, by także żyć na podobnym poziomie.
 • Od uzasadnionych potrzeb dziecka w dużej mierze zależy wysokość alimentów. Pod tym pojęciem kryją się koszty poniesione w związku z:
 • wyżywieniem,
 • mieszkaniem,
 • utrzymaniem higieny,
 • zdrowiem i leczeniem (wizyty lekarskie, leki, zabiegi, sprzęt rehabilitacyjny),
 • ubraniem i obuwiem,
 • codziennym życiem (meble, przedmioty potrzebne do urządzenia pokoju lub mieszkania, sprzęt elektroniczny, sportowy),
 • szkołą (wydatki na podręczniki, zeszyty i przybory, zajęcia dodatkowe, wyjazdy na wycieczki lub wyjścia klasowe, obiady, ubezpieczenia, składki szkolne),
 • czasem wolnym (zabawki, książki, wyjścia do kina, zoo, płyty, gry komputerowe),
 • wakacjami, weekendowymi wyjazdami,
 • codziennymi kosztami dojazdów.

Aby udokumentować koszty utrzymania dziecka, warto posiadać zaświadczenia, faktury, dowody opłat, np. za leczenie, lekcje języka obcego lub inne zajęcia dodatkowe.

Aby ustalić wysokość alimentów, trzeba przygotować pozew sądowy. W tym celu można skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego albo posłużyć się gotowym wzorem dostępnym w sądzie rejonowym albo w sieci. Zobacz gotowy wzór pozwu o alimenty.

Wnioskodawca powinien też w pozwie przedstawić zaświadczenie o własnych dochodach oraz listę wydatków, jakie ponosi w związku z własnym utrzymaniem.

Rodzice muszą być osobiście obecni na rozprawie oraz przedstawić swoją sytuacją majątkową i zarobkową, a także  rzeczywiste koszty utrzymania dziecka. Po wysłuchaniu zeznań obojga opiekunów sąd ustala ostateczną wysokość alimentów.

Wysokość alimentów a alimenty natychmiastowe

Mnóstwo matek (ale i ojców) czeka na zasądzenie alimentów wiele miesięcy, co negatywnie wpływa na ich sytuację finansową. Dlatego w 2019 roku zaczęto prowadzić prace nad ustawą o alimentach natychmiastowych, które mają rozwiązać problem przeciągających się spraw sądowych.

Wejście w życie projektu o alimentach natychmiastowych będzie oznaczać, że drugi rodzic będzie miał obowiązek natychmiastowego wypłacenia alimentów na dziecko, niezależnie od ewentualnego dalszego postępowania sądowego. Alimenty mają być przyznawane w ciągu zaledwie kilkunastu dni – wystarczy złożenie pozwu na gotowym formularzu dostępnym w internecie.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości wysokość alimentów natychmiastowych w 2021 roku miałaby wynosić:

 • 588 złotych na jedno dziecko,
 • 532 złotych na dziecko przy dwójce dzieci,
 • 476 złotych na każde dziecko przy trójce dzieci,
 • 420 złotych na dziecko przy czwórce dzieci,
 • 364 złotych na dziecko przy piątce i większej liczbie dzieci.

Wysokość alimentów natychmiastowych ma być co roku waloryzowana. Pobieranie alimentów natychmiastowych nie wpłynie na wysokość właściwych alimentów oraz nie wykluczy możliwości ubiegania się o wyższe kwoty alimentów w przyszłości.

Wysokość alimentów z Funduszu Alimentacyjnego

 1. Samotny rodzic mający kłopot z wyegzekwowaniem od drugiego rodzica alimentów może skorzystać z pomocy Funduszu Alimentacyjnego.
 2. Alimenty z Funduszu wynoszą maksymalnie 500 złotych na dziecko.

  Aby otrzymać pieniądze, trzeba spełnić warunki:

 • Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać określonej kwoty (od 1 października 2020 roku kryterium dochodowe uprawniające do tego świadczenia wynosi 900 zł).
 • Egzekucja komornicza, czyli ściągnięcie pieniędzy z dłużnika jest niemożliwe (w ciągu 2 miesięcy komornik nie wyegzekwował pełnej należności z zaległych i bieżących alimentów).

Od 1 października 2020 roku obowiązuje też mechanizm „złotówka za złotówkę”.

Polega on na tym, że „przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czyli kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 300 zł nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń.

Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium” – wyjaśniała minister pracy, Marlena Maląg. Dzięki tej zmianie pieniądze z Funduszu będą mogły trafić do większej liczby potrzebujących rodzin. Ważne jest też to, że wysokość alimentów przy tym mechanizmie będzie nie niższa niż 100 zł.

Zobacz też:

Po jakim czasie można domagać się podwyższenia alimentów?

Obowiązek alimentacyjny względem dziecka ciąży na jego rodzicach, dopóki nie jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać lub dochody z jego majątku nie są wystarczające do pokrycia kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny obowiązuje nawet w sytuacji w której rodzice zostają pozbawieni władzy rodzicielskiej.

W przypadku braku dobrowolnego wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego przez zobowiązanego rodzica, drugi rodzic pod którego opieką dziecko pozostaje może domagać się zasądzenia przez sąd alimentów. Wysokość alimentów, którą ustala sąd orzekający uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców na dzień wydania wyroku.

Wysokość alimentów po wydaniu wyroku alimentacyjnego może ulec zmianie.

Rodzic pod którego opieką dziecko pozostaje może domagać się podwyższenia alimentów na skutek zmiany okoliczności, które były brane pod uwagę przez sąd przy ustalaniu wysokości alimentów.

Dzieje się tak w sytuacji w której po wydaniu wyroku alimentacyjnego potrzeby dziecka ulegną zmianie, bądź też zmieni się sytuacja finansowa jednego z rodziców. W takiej sytuacji jeden z rodziców może domagać się podwyższenia alimentów.

Jednym z powodów wystąpienia z pozwem o podwyższenie alimentów jest wzrost kosztów utrzymania dziecka w zakresie leczenia, edukacji, czy rozwoju. Potrzeby dziecka wzrastają wraz z wiekiem.

Może okazać się, że wysokość zasądzonych wcześniej alimentów jest już niewystarczająca i nie pokrywa aktualnych kosztów utrzymania dziecka związanych z jego wykształceniem i rozwijaniem talentów oraz pasji.

Pogorszenie się stanu zdrowia dziecka na skutek którego konieczne staje się wdrożenie leczenia implikującego koszty konsultacji i badań lekarskich, również może stanowić powód podwyższenia alimentów.

Ponadto, podstawą do zmiany wyroku alimentacyjnego jest polepszenie się sytuacji finansowej zobowiązanego do alimentacji na skutek np. uzyskania podwyżki w pracy, czy odziedziczenia majątku spadkowego.

Każdy z powodów dla których rodzic może domagać się podwyższenia alimentów powinien zostać odpowiednio uargumentowany i udowodniony przed sądem.

O ile można podwyższyć alimenty?

Brak jest minimalnej i maksymalnej granicy podwyższenia alimentów. Zazwyczaj kwota o jaką zostają podwyższone alimenty jest uzależniona od zmiany sytuacji finansowej rodziców i potrzeb dziecka.

Jeśli wzrastają koszty utrzymania dziecka, kwotę o którą można starać się podwyższyć alimenty będzie stanowiła różnica w kosztach jego utrzymania z dnia wydania wyroku i z chwili obecnej.

Ponadto, przy ustaleniu wysokości alimentów, sąd każdorazowo będzie brał pod uwagę poziom życia dziecka oraz jego rodziców, dbając o to, aby poziom życia dziecka nie był niższy niż jego rodziców.

Oznacza to, że polepszenie się sytuacji majątkowej rodzica zobowiązanego do alimentacji i jednoczesny brak zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka może stać się jedyną i wystarczającą przyczyną podwyższenia alimentów.

Podobnie jak w przypadku maksymalnej wysokości alimentów, przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie wskazują minimalnego czasu, jaki musi upłynąć od daty wydania wyroku do czasu złożenia kolejnego pozwu o podważenie alimentów. W praktyce przyjmuje się jednak, że powinno upłynąć co najmniej 6 miesięcy od daty wydania ostatniego wyroku.

Ważną okolicznością jaką sąd się kieruje przy rozstrzyganiu czy zasadne jest podwyższenie alimentów będzie ustalenie czy doszło do istotnej „zmiany okoliczności” w porównaniu z ostatnią sprawą o alimenty.

Oznacza to, że warunkiem koniecznym do skutecznego domagania się podwyższenia alimentów przez sąd jest zmiana sytuacji dziecka i rodziców.

Pozew należy złożyć wówczas, gdy zebrane przez nad dowody pozwalają na udowodnienie przed sądem, że dziecku należąc się wyższe alimenty niż dotychczas orzeczone wyrokiem sądowym.

Należy pamiętać, że w przypadku nagłych zdarzeń, generujących drastyczne podwyższenie kosztów utrzymania dziecka, które nie będą jednak kosztem stałym takich jak np.

rehabilitacja, wykonanie zabiegu medycznego, rodzic pokrywający taki wydatek z własnej kieszeni, ponad swój ustawowy obowiązek alimentacyjny, może domagać się zwrotu połowy takich wydatków od drugiego rodzica w drodze regresu.

Czy pełnoletniego dziecko może domagać się podwyższenia alimentów?

Obowiązek alimentacyjny rodziców istnieje mimo uzyskania przez dziecko pełnoletności. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Jeżeli jednak dziecko nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb ponieważ w dalszym ciągu się uczy, jest osobą niepełnosprawną lub przewlekle chorą jest uprawione w dalszym ciągu do pobierania od rodziców alimentów. Może również domagać się podwyższenia alimentów, nawet mając powyżej 18 lat.

Pytania w sprawach rodzinnych i nieletnich – Sąd Okręgowy w Łodzi

Kiedy można wnosić o ustanowienie rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa?

Taki pozew można wnieść do sądu, jeżeli wystąpią ku temu ważne powody. Z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa może wystąpić każdy z małżonków.

Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

Do którego sądu i wydziału należy złożyć pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej wytacza się wyłącznie przed sąd rejonowy (pozew składa się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich), w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Z braku takiej podstawy, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Zwykły pobyt – na ogół przyjmuje się, że zwykły pobyt oznacza przebywanie w danej miejscowości bez zamiaru stałego w niej pobytu (charakteryzującego pojęcie miejsca zamieszkania).

Do którego sądu i wydziału należy wnieść pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny?

Pozew należy złożyć do sądu rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich). Właściwy miejscowo jest sąd według miejsca zamieszkania strony pozwanej, jak i sąd rejonowy, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania małżonek uprawniony do świadczeń. Wybór sądu należy do powoda.

Do którego sądu należy złożyć pozew o alimenty?

Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich). Właściwym miejscowo jest sąd według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, jak i sąd według miejsca zamieszkania strony pozwanej – wybór sądu należy do powoda.W uzasadnieniu pozwu należy wskazać :

 • –  składniki kosztów utrzymania uprawnionego do alimentów,
 • –  określić, w jakiej kwocie zawiera się koszt jego miesięcznego utrzymania,
 • – sytuację rodzinną, majątkową i możliwości zarobkowe każdego z rodziców (osoby będące na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy, wysokość zarobków, posiadany majątek).
 • W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o alimenty?
 • Pozew należy złożyć do sądu w 2 egzemplarzach (oryginał pozwu + kopia).
 • Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o alimenty?
 •  odpis pozwu (kopia),
 •  odpis skrócony aktu urodzenia dziecka – jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego,
 •  odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie.
 • Jak ustalić wartość przedmiotu sporu w pozwie o podwyższenie alimentów?
 • Wartość przedmiotu sporu stanowi różnica między dochodzoną w pozwie kwotą alimentów, a wysokością dotychczas zasądzonych, pomnożona przez 12 (liczba 12 – to liczba miesięcy w roku kalendarzowym).
 • W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?
 • Pozew należy złożyć w 4 egzemplarzach (1 oryginał + 3 odpisy):
 • · jeden dla pozwanego – ojca lub matki dziecka,
 • · drugi dla małoletniego dziecka, które reprezentuje ustanowiony w postępowaniu nieprocesowym kurator,
 • · trzeci dla Prokuratora Rejonowego, któremu sąd ma obowiązek doręczyć odpis pozwu i zawiadamiać o  terminach rozprawy).
 • Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy dotyczącej zaprzeczenia ojcostwa?

Właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy (pozew składa się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich). Właściwym miejscowo jest wyłącznie sąd według miejsca zamieszkania powoda, jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości ogólnej tj.

według miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli, według przepisów o właściwości ogólnej, dla pozwanych właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda (np.

z powództwem występuje matka dziecka przeciwko dziecku, które mieszka razem z nią i ojcu dziecka zamieszkałemu w okręgu właściwości innego niż dziecko sądu).

 1. Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?
 2. – 3 odpisy pozwu (kserokopie),
 3. – odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,
 4. – odpis skrócony aktu małżeństwa,
 5. – opłata stała 200 zł.
 6. Kto może wystąpić do sądu z pozwem ustalenie ojcostwa?
 7. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać:
 8. – dziecko,
 9. – matka dziecka,
 10. – domniemany ojciec dziecka.
 11. Matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.
 12. W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o ustalenie ojcostwa?
 13. Jeżeli pozew o ustalenie ojcostwa jest skierowany przeciwko domniemanemu ojcu, należy pozew złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał pozwu z załącznikami + 1 kopię pozwu i kopię załączników).

Jeżeli sądowego ustalenia ojcostwa żąda domniemany ojciec dziecka, wówczas wytacza on powództwo przeciwko matce i dziecku. W takim przypadku pozew należy złożyć w 3 egzemplarzach (oryginał pozwu z załącznikami + 2 kopie pozwu z kopiami załączników). Jeżeli matka nie żyje, domniemany ojciec wytacza powództwo przeciwko dziecku.

Jaka jest wysokość alimentów, której można dochodzić w pozwie o zasądzenie alimentów ?

Kodeks rodzinny podaje, iż wysokość żądanych alimentów zależna jest od:

– usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (wydatki wynikające z wieku dziecka np.: wydatki szkolne, związane ze stanem zdrowia dziecka itp.),

–  możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji (osiągane dochody, poziom życia zobowiązanego, jego zobowiązania alimentacyjne wobec innych uprawnionych).

 Do jakiego wieku dzieci mogą żądać alimentów od rodziców?

Górny wiek, do którego dzieci mogą żądać alimentów od rodziców nie jest określony – zgodnie z art. 133§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

 Do którego wydziału należy skierować wniosek o zgodę na wydanie paszportu dla małoletniego dziecka?

Właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich). Właściwym miejscowo jest wyłącznie sąd miejsca zamieszkania dziecka, a w przypadku braku miejsca zamieszkania, sąd miejsca jego pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy – właściwy jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.