Podział majątku dorobkowego małżonków

 • Publikacja: 2020-04-10
 • Aktualizacja: 2022-01-05
 • Marta Wawrzyniak

Zagadnienie podziału majątku wspólnego małżonków wzbudza wiele emocji.

Wielokrotnie bowiem kwestie majątkowe wiążą parę silniej niż uczucia.

Jeżeli przed zawarciem małżeństwa lub w jego trakcie nie ustanowiliśmy rozdzielności majątkowej, rozstanie będzie wiązało się z dokonaniem szeregu dodatkowych ustaleń.

Podział majątku dorobkowego małżonków

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Małżeńska wspólność majątkowa obejmuje składniki majątku nabyte w czasie jej trwania przez każdego z małżonków. Pomimo istnienia wspólności ustawowej, część przedmiotów majątku należy do majątku osobistego poszczególnych małżonków. Podział majątku wspólnego nie jest dopuszczalny w czasie trwania wspólności ustawowej.

Może ona natomiast ustać w przypadku rozwiązania małżeństwa bądź zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej przed notariuszem. Umowę o rozdzielności majątkowej, zwaną intercyzą, można zawrzeć zarówno przed wstąpieniem w związek małżeński(intercyza przed małżeństwem), jak i w czasie jego trwania(intercyza w trakcie małżeństwa).

WAŻNE!

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w umowie zawartej w formie aktu notarialnego możliwe jest również w trakcie trwania małżeństwa. Dopuszczalne jest jej zmienianie i rozwiązanie.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania zaciągnięte przez małżonka, jeżeli zostały one zaciągnięte za naszą zgodą. Jeśli zatem świadomie nie sprzeciwiliśmy się udzieleniu kredytu naszemu małżonkowi, wierzyciel ma prawo dochodzenia swoich należności również z majątku wspólnego.

Jeśli takiej zgody nie było, komornik może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, jego wynagrodzenia za pracę i innych jego dochodów (ewentualnie również z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa).

Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku zobowiązań zaciągniętych przed zawarciem małżeństwa bądź w odniesieniu do majątku osobistego małżonka.

Wspólne spłacanie kredytu a podział majątku

W czasie trwania małżeństwa małżonkowie mogą wspólnie spłacać kredyt zaciągnięty przez oboje bądź jednego małżonka. Ustanie wspólności majątkowej, rozwód czy podział majątku nie mają jednak wpływu na treść umowy kredytowej. Osoby, które zawarły z bankiem umowę o kredyt, zobowiązane są do zachowania jej warunków.

Modyfikacje w tym zakresie możliwe są wyłącznie poprzez podpisanie w banku stosownego aneksu. Przeniesienie zobowiązań kredytowych na jednego z małżonków nie jest jednak czynnością dokonywaną przez bank automatycznie. Usunięcie z umowy jednego z kredytobiorców wiąże się ze zmniejszeniem zabezpieczenia jego spłaty.

W związku z powyższym należy być przygotowanym na ponowne badanie przez bank zdolności kredytowej czy żądanie udzielenia dalszego zabezpieczenia kredytu.

WAŻNE!

Jeżeli w związku z zapisami umowy kredytowej zobowiązani jesteśmy do dokonywania dalszych spłat na nieruchomość, która została przyznana drugiemu małżonkowi, mamy możliwość wystąpienia przeciwko nadmiernie wzbogaconemu byłemu mężowi / byłej żonie z roszczeniem regresowym.

Co dla żony, co dla męża – podział majątku po rozwodzie

Sądowy podział majątku po rozwodzie następuje wskutek zainicjowania nowego postępowania. Stosowny wniosek powinien zostać złożony w sądzie właściwym dla miejsca położenia majątku podlegającego podziałowi.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego sąd rozpatruje również kwestię udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz wydatków, nakładów i innych świadczeń, które podlegają zwrotowi.

W sprawie znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy prawa regulujące dział spadku.

WAŻNE!

Wniosek o podział majątku wspólnego powinien zawierać propozycję rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Konieczne jest ustalenie wszystkich składników majątku wspólnego i zaproponowanie sposobu rozdysponowania poszczególnych przedmiotów stronom. Przedmiotowe zadanie nie należy do najprostszych, dlatego zawsze warto skorzystać z pomocy specjalisty.

Przed wystąpieniem na drogę sądową należy podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu. Składany wniosek o podział majątku powinien zawierać informację o podjętych działaniach zmierzających do pozasądowego załatwienia sprawy.

Ugoda o podział majątku małżeńskiego

W przypadku, gdy istnieje możliwość porozumienia odnośnie podziału majątku, zawsze warto spróbować zawrzeć ugodę. Będzie to rozwiązanie, które pozwoli zaoszczędzić nam czas i uniknąć stresu związanego z prowadzeniem sprawy sądowej oraz bardzo często również zaczną kwotę pieniędzy.

Ugodę o podział majątku można zawrzeć przed notariuszem, przed sądem lub w formie umowy z drugim małżonkiem.

WAŻNE!

Kiedy podziałowi majątku wspólnego podlega nieruchomość, do ważności ugody konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego.

Jeżeli natomiast elementem majątku wspólnego nie jest nieruchomość, strony mogą zawrzeć między sobą umowę majątkową, w której same dokonają podziału. Jej nieważność może spowodować zamieszczenie zapisów naruszających przepisy prawa i zasady współżycia społecznego. Na wszelki wypadek, zawsze warto skorzystać z porady specjalisty w tym zakresie.

Ponadto istnieje możliwość zawezwania byłego małżonka do próby ugodowej w sprawie o podział majątku. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej jest znacznie tańszy, a w przypadku osiągnięcia porozumienia – ugoda będzie miała taką samą moc prawną, jak wydane przez sąd orzeczenie.

Roszczenia byłej żony przy podziale majątku

W sprawie o podział majątku każda ze stron może wystąpić z szeregiem roszczeń. Należy zatem przed wystąpieniem o dokonanie podziału dokonać analizy zasadności zgłaszania poszczególnych żądań.

Przede wszystkim możliwe jest wnioskowanie o ustalenie przez sąd nierównych udziałów w majątku wspólnym, prawa własności poszczególnych małżonków oraz prawa żądania podziału majątku.

Roszczenia byłej żony czy byłego męża mogą również wiązać się z rozliczeniem nakładów, wydatków oraz innych świadczeń z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie, rozliczeniem spłat wspólnych zobowiązań pieniężnych oraz w związku z posiadaniem rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego.

Jak podzielić majątek wspólny?

Majątek wspólny najlepiej jest podzielić polubownie. Nie ma żadnych przeszkód, aby byli małżonkowie ustalili między sobą, w jaki sposób podzielą się istniejącym majątek czy spłatą długów.

Należy mieć na uwadze, że po ustaniu wspólności majątkowej udziały małżonków z mocy ustawy stają się równe.

Odmienna sytuacja może mieć miejsce, jeżeli została zawarta małżeńska umowa majątkowa lub zgłoszono roszczenie o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym.

WAŻNE!

W sytuacji, gdy nie wiemy, jak podzielić majątek wspólny, aby odzwierciedlał on równy udział stron, albo nie jesteśmy w stanie osiągnąć porozumienia, warto zwrócić się o poradę prawną.

Spłata współmałżonka po rozwodzie i podziale majątku

Poszczególne składniki majątku jest niekiedy trudno fizycznie podzielić, np. gdy do podziału przeznaczone jest prawo do lokalu mieszkalnego z wyposażeniem. Kiedy podział majątku doprowadzi do sytuacji, gdy jeden z byłych małżonków otrzyma go w całości, sąd nałoży jednocześnie obowiązek spłaty pozostałego małżonka.

Spłata współmałżonka po rozwodzie ustalana jest przez sąd w oparciu o wartość składników majątku wspólnego. Zasadą jest dokonanie jednorazowej spłaty na rzecz byłego małżonka. W umotywowanych przypadkach istnieje jednak możliwość odroczenia obowiązku spłaty bądź rozłożenia należności na raty.

Kluczową kwestią jest przedstawienie właściwie umotywowanego wniosku, który przekona sąd do zasadności proponowanego rozwiązania.

See also:  Jak mogę nadać nazwisko dziecku, gdy matka nie ma jeszcze rozwodu?

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Zagadnienie długów współmałżonka jest kwestią złożoną. Pod uwagę należy brać bowiem zarówno długi, które małżonek zaciągnął samodzielnie, potajemnie, jak i za naszym przyzwoleniem oraz przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w jego trakcie.

Warto pamiętać, iż w trakcie trwania małżeńska mamy możliwość sprzeciwienia się zaciągnięciu zobowiązania przez małżonka.

Jeżeli nasz sprzeciw dotrze do wierzyciela przed dokonaniem czynności prawnej, będzie skuteczny i może pozwolić na uniknięcie konsekwencji finansowych spowodowanych egzekucją skierowaną do byłego małżonka.

WAŻNE!

Jeżeli do dokonania czynności prawnej wymagana jest zgoda drugiego małżonka, jej brak może spowodować daleko idące skutki jak nieważność czynności.

Brak podziału majątku

Przeprowadzenie podziału majątku nie jest postępowaniem obligatoryjnym. Strony mogą zdecydować, że korzystają ze wspólnego majątku w ustalonym zakresie, nie uzgadniając warunków podziału. Brak podziału majątku wielokrotnie prowadzi jednak do problemów.

Dokonywanie czynności w związku z poszczególnymi składnikami majątku wspólnego będzie wymagało porozumienia obu stron oraz często osobistego stawiennictwa i składania podpisów przy zawieraniu umów.

Ponadto, im później wystąpimy z wnioskiem o podział majątku, tym trudniejsze i bardziej czasochłonne będzie dokonanie prawidłowych wyliczeń.

Nierówny podział majątku po rozwodzie

Zasadą jest, iż zarówno mąż, jak i żona posiadają równe udziały w majątku wspólnym. Jeżeli zaistnieje jednak ważny powód, możliwe jest wystąpienie z żądaniem ustalenia przez sąd nierównych udziałów w majątku wspólnym. Dokonując nierównego podziału majątku po rozwodzie, sąd bierze pod uwagę stopień przyczynienia się do powstania majątku wspólnego przez poszczególnych małżonków.

WAŻNE!

Oceniając wkład w powstawanie majątku wspólnego, należy uwzględnić również nakład pracy wykonywanej przez każdego z małżonków osobiście przy wychowaniu dzieci i prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.

Podział majątku dorobkowego

Dorobek każdego z małżonków należy rozumieć jako wzrost wartości jego majątku po ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Jest on obliczany w oparciu o stan majątku w chwili ustania rozdzielności majątkowej oraz cen z dnia rozliczenia.

W postępowaniu o podział majątku możliwe jest wystąpienie o wyrównanie dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa, a także obniżenie przedmiotowego obowiązku.

Podział majątku po rozwodzie, przedawnienie

Roszczenie o podział majątku po rozwodzie nie ulega przedawnieniu. Możliwe jest zatem przeprowadzenie podziału w każdym czasie. Należy mieć jednak na uwadze, że przedawnieniu mogą ulec poszczególne roszczenia dotyczące wzajemnych rozliczeń. Tym samym zwłoka we wszczęciu postępowania może spowodować finalnie mniej korzystne rozstrzygnięcie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Podział majątku dorobkowego po rozwodzie – podział nieruchomości

Ustanie wspólności majątkowej, prowadzi do konieczności dokonania podziału majątku dorobkowego. Najczęstszą przyczyną ustania wspólności majątkowej jest rozwód małżonków, jednak może do tego dojść, również na skutek separacji lub za porozumieniem obu stron poprzez ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Podział majątku dorobkowego, a w szczególności podział spornej nieruchomości to długotrwały i niełatwy proces, który wymaga zaangażowania. Na niekorzyść polubownemu rozwiązaniu takich spraw, stają złe relacje między małżonkami. Podział majątku dorobkowego – dowiedz się więcej o podziale nieruchomości.

Podział majątku dorobkowego – jak podzielić majątek wspólny?

Dom, mieszkanie, działka – nieruchomości są zazwyczaj najbardziej wartościowym składnikiem majątku wspólnego. Podział majątku dorobkowego, w tym wspólnej nieruchomości, możemy przeprowadzić na dwa sposoby: złożyć wniosek do sądu lub dokonując podziału nieruchomości u notariusza.

Oczywiście, druga metoda wybierana jest przez osoby, zgodne co do podziału wspólnego majątku. W przypadku spraw spornych, pozostaje tylko sądowy podział majątku wspólnego.

Podziału majątku dorobkowego można dokonać zarówno przed (zawierając majątkową umowę małżeńską i wprowadzając rozdzielność majątkową) i jak i po rozprawie sądowej.

Podział majątku dorobkowego – majątek wspólny czy osobisty?

W praktyce, jeśli małżonkowie żyli we wspólności majątkowej, nabyte w tym okresie przedmioty (w tym nieruchomości) podlegają domniemaniu przynależności do majątku wspólnego. Jednak istnieje pewne odstępstwo od reguły.

Możliwym jest, by rzecz nabyta podczas panowania wspólności majątkowej uznana została za majątek osobisty jednego małżonka – co musi udowodnić zainteresowany małżonek. Dzieje się tak, np. gdy mieszkanie zostało kupione podczas trwania wspólności majątkowej, lecz za pieniądze z majątku osobistego.

W przypadku, gdy małżonek kupił mieszkanie przed ślubem, po ślubie je sprzedał, i za pieniądze ze sprzedaży kupił nowe mieszkanie (już podczas trwania wspólności majątkowej), wówczas nowo nabyte mieszkanie będzie stanowiło majątek osobisty jednego z małżonków – nastąpiła surogacja, nowe mieszkanie zastąpiło stare, które wcześniej należało do składników majątku osobistego. 

Pamiętajmy, że umowa o podział majątku dorobkowego, między małżonkami może przybrać formę zarówno pisemną jak i ustną, Jednak gdy w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub użytkowanie wieczyste, umowa musi przybrać formę aktu notarialnego – wymaga wizyty u notariusza.

Skup nieruchomości w całej PolsceZadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem

Podział majątku dorobkowego, może zostać dokonany na trzy sposoby:

 • podział fizyczny – odnosi się głównie do nieruchomości gruntowych, gdyż podział mieszkania czy domu może okazać się niemożliwy,
 • przyznanie nieruchomości jednemu małżonkowi, zobowiązując go do spłaty drugiego małżonka.
 • sprzedaż spornej nieruchomości na drodze licytacji komorniczej i podział uzyskanej kwoty pomiędzy małżonków – to opcja najmniej korzystna finansowo, niesie ze sobą dodatkowe koszty

Małżonkowie, mogą przedstawić organom sądowniczym swoją wolę podziału nieruchomości, a sąd ma obowiązek wziąć ją pod uwagę.

Jednak wybór metody, na to jak wyglądać ma podział majątku dorobkowego, ostatecznie należy do sądu. Decyzja sądu, uzależniona jest przez wiele wytycznych, np.

: który z małżonków będzie zajmował się dziećmi czy też bierze się pod uwagę możliwości finansowe stron – w tym możliwość spłaty drugiego małżonka.

Jeśli zaś małżonkowie są zgodni, co do tego jak wyglądać ma podział majątku dorobkowego i wspólnej nieruchomości – załatwienie sprawy u notariusza, umożliwia stosunkowo krótszy i sprawniejszy przebieg procesu podziału.

Nakłady i wydatki – podział majątku dorobkowego

Jeśli małżonkowie, oprócz majątku wspólnego, posiadali również majątki odrębne, to przy podziale majątku dorobkowego możliwe jest rozliczenie nakładów i wydatków poczynionych z majątku odrębnego na zakup wspólnej nieruchomości.

Tak więc, małżonek, który pokrył część kwoty kupna mieszkania, z pieniędzy pochodzących z jego osobistego majątku  – ma prawo żądać zwrotu tej kwoty.

Podczas podziału majątku dorobkowego, nie można żądać zwrotu nakładów i wydatków, które zostały użyte w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności majątkowej. 

See also:  Czy żona ma prawo do pieniędzy ze sprzedaży samochodu?

Może cię zainteresować: Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu

Podział majątku dorobkowego a mieszkanie w kredycie

Bardzo często zdarza się, że małżeństwo planujące rozwód, posada mieszkanie z kredytem hipotecznym. Oczywiście, ustanie wspólności małżeńskiej i podział majątku wspólnego, nie powoduje ustania konieczności spłaty zobowiązań.

W aspekcie spłaty rat kredytu, małżonkowie powinni dojść samodzielnie do porozumienia. Możliwym rozwiązaniem, jest przejęcie kredytu oraz obowiązku spłat przez jednego z małżonków, tylko jeśli on sam posiada, stosowną zdolność kredytową. W takim przypadku, niezbędne będzie podpisanie aneksu w siedzibie banku.

Innym sposobem na to, by poradzić sobie z mieszkaniem w kredycie podczas rozwodu, jest sprzedaż mieszkania z kredytem i spłata zobowiązania bankowego.

Jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym? Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy podjąć jest rozmowa z bankiem i zorientowanie się, czy nasz bank nie pobierze od nas dodatkowej opłaty w związku z wcześniejszą spłatą kredytu.

Jeśli zdecydujemy się na sprzedaż mieszkania z kredytem, wybierzmy firmę o ugruntowanej pozycji na rynku, np. skup nieruchomości Skup.io, która gwarantuje najszybszą sprzedaż nieruchomości oraz gotówkę od ręki. Szybkie rozwiązanie tak ważnej kwestii jak wspólna nieruchomość, w skomplikowanych sprawach rozwodowych jest na wagę złota. 

Podział majątku wspólnego małżonków / Kancelaria Prawnicza Polz & Polz – adwokat Warszawa, prawnik Warszawa

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa. Małżonkowie mogą jednak przez umowę majątkowa małżeńską zawartą w formie aktu notarialnego ustawową wspólność majątkową małżeńską rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową. Umowa majątkowa małżeńska może byc zawarta przed zawarciem małżeństwa.

 • Majątek wspólny małżonków
 • W przypadku, gdy między małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa, do ich majątku wspólnego wchodzą:
 • – przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków lub przez jednego z nich,
 • – pobrane wynagrodzenia za pracę,
 • – dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 • – dochody z ich majątku wspólnego,
 • – dochody z majątku osobistego każdego z małżonków,
 • – środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.
 • Majatek osobisty małżonka
 • Majątek osobisty każdego z małżonków pomiędzy którymi istnieje wspólność ustawowa majątkowa obejmuje przedmioty majątkowe:
 • – nabyte przez tego małżonka przed powstaniem wspólności ustawowej,
 • – nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę,
 • – przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego,

– inne przedmioty majątkowe wymienione w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zasadą jest, że oboje małżonkowie maja równe udziały w majątku wspólnym, chyba że w umowie majątkowej małżeńskiej postanowią inaczej.

W przypadku gdy małżonkowie zawarli umowę majątkową, którą ustawową wspólność majątkową rozszerzyli lub ograniczyli, postanowienia umowy decydują o tym jakie składniki majątkowe wchodzą do majątku wspólnego małżonków, a jakie do ich majątków osobistych.

Ustanie wspólności majątkowej W czasie trwania pomiędzy małżonkami wspólności, czy to ustawowej czy umownej, żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego ani rozporządzać lub zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Ustanie zatem wspólności majątkowej jest warunkiem przeprowadzenia podziału majątku wspólnego.

 1. Wspólność majątkowa małżeńska, zarówno ustawowa jak i umowna, ustaje w następujących przypadkach: 1/ w przypadku orzeczenia przez sąd rozwodu małżonków, 2/ w przypadku orzeczenia przez sąd separacji małżonków, 3/ w przypadku ustanowienia  między małżonkami rozdzielności majątkowej, czy to przez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej przez małżonków czy na mocy orzeczenia sądu,
 2. 4/ w przypadku ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.
 3. Wspólność majątkowa małżeńska ustaje także w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, jednakże w takim przypadku dokonanie podziału majątku wspólnego przez małżonków jest wyłączone z mocy wyraźnego przepisu prawa.
 4. W wyniku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej małżonkowie nie mają majątku wspólnego lecz majątki osobiste, w skład których wchodzi obok ich dotychczasowych majątków osobistych, udział wynoszący co do zasady jedną drugą części w ich dotychczasowym majątku wspólnym.
 5. Podział  sądowy lub umowny Małżonkowie mogą dokonać podziału dotychczasowego majątku wspólnego w umowie, a w przypadku braku zgody każdy z małżonków może wystąpić do sądu o dokonanie podziału tego majątku.
 6. Umowa o podział majątku wspólnego może zostać zawarta w formie ustnej, pisemnej zwykłej lub pisemnej kwalifikowanej (pismo z datą pewną, pismo z podpisem notarialnie poświadczonym, akt notarialny), przy czym jeżeli w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomość, użytkowanie wieczyste lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu  umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.
 7. W przypadku podziału sądowego podział obejmuje:
 8. – cały majątek wspólny,
 9. – wartość przedmiotów wchodzących w skład majątku określana jest według kryteriów obiektywnych – cen rynkowych,
 10. – podział dokonany jest przede wszystkim przez podział fizyczny przedmiotów  majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego,
 11. – sąd decyduje o wysokości i terminach ewentualnych spłat czy dopłat.
 12. W przypadku podziału umownego strony mogą ograniczyć podział tylko do części majątku wspólnego, mogą przy ustalaniu wartości poszczególnych przedmiotów uwzględnić ich subiektywną wartość, a także mogą dowolnie ustalić komu przypadną poszczególne przedmioty oraz wysokość i terminy ewentualnych spłat czy dopłat.
 13. Skład i wartość poszczególnych składników majątku wspólnego Celem dokonania podziału małżonkowie powinni wskazać skład i wartość poszczególnych składników majątku wspólnego oraz określić sposób podziału.

Przedmiotem podziału są aktywa wchodzące w skład majątku wspólnego w dacie ustania wspólności, a istniejące w chwili dokonywania podziału.

Wartość aktywów, które zostały zbyte lub zużyte bezpodstawnie lub roztrwonione przez jednego z małżonków, a także wartość przedmiotów majątkowych, które nie weszły do wspólności z winy jednego z małżonków, mogą być uwzględniane przy dokonywaniu podziału w ten sposób, że ich wartość zostanie zaliczana na poczet udziału tego z małżonków, którego zawinione zachowanie spowodowało uszczuplenie majątku wspólnego. W związku z tym, że podział obejmuje tylko aktywa, a nie pasywa wchodzące w skład majątku wspólnego, ewentualne porozumienie stron co do wykonania czy spłaty przez jedną z nich zobowiązań związanych z majątkiem wspólnym nie skutkuje względem wierzycieli – odniesie skutki wyłącznie pomiędzy małżonkami.

 • Sposoby podziału Celem podziału majątku wspólnego poszczególne przedmioty wchodzące w skład tego majątku mogą być: 1/ podzielone fizycznie między małżonków – jeżeli jednemu z małżonków w wyniku podziału fizycznego przypadną przedmioty majątkowe, których łączna wartość jest niższa niż wartość przysługującego mu udziału w majątku wspólnym, może domagać się od drugiego małżonka uiszczenia na jego rzecz dopłat celem wyrównania różnicy; nie można dokonać fizycznego podziału rzeczy, jeżeli byłby on sprzeczny z przepisami ustawy, społeczno – gospodarczym przeznaczeniem rzecze albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub zmniejszenie jej wartości; 2/ przyznane jednemu z małżonków – w takim wypadku drugi małżonek może domagać się uiszczenia na jego rzecz spłaty celem wyrównania różnicy pomiędzy wartością przysługującego mu udziału w majątku wspólnym a wartością otrzymanych przedmiotów,
 • 3/ sprzedane, a suma uzyskana ze sprzedaży podzielona między małżonkami proporcjonalnie do przysługujących im udziałów w majątku wspólnym.
 • Rozliczenie wydatków i nakładów
 • W przypadku, gdy małżonkowie obok majątku wspólnego mieli także majątki osobiste, przy podziale majątku wspólnego powinny zostać rozliczone wydatki i nakłady poczynione z majątku osobistego na majątek wspólny lub z majątku wspólnego na majątek osobisty.
See also:  Widzenia męża z dzieckiem po odejściu od niego

Zasadą jest, że każdy z małżonków jest obowiązany zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych dokonanych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód oraz może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny, przy czym nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Te same zasady dotyczą długu jednego z małżonków zaspokojonego z majątku wspólnego.

Podział majątku wspólnego małżonków – Poradnik

Podział majątku wspólnego małżonków – Poradnik

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa. Małżonkowie mogą jednak wspólność majątkową małżeńską rozszerzyć, ograniczyć lub ustanowić rozdzielność majątkową. O szczegółach umów majątkowych opowiem Państwu w kolejnym artykule.

Majątek wspólny małżonków

W sytuacji, gdy między małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa, do ich majątku wspólnego wchodzą:

 1. przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków lub przez jednego z nich,

 2. pobrane wynagrodzenia za pracę,

 3. dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

 4. dochody z majątku wspólnego,

 5. dochody z majątku osobistego każdego z małżonków,

 6. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

 7. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie.

 • Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
 • Majątek osobisty małżonków
 • Majątek osobisty każdego z małżonków pomiędzy którymi istnieje wspólność ustawowa majątkowa obejmuje przedmioty majątkowe:
 1. nabyte przez tego małżonka przed powstaniem wspólności ustawowej,

 2. nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę,

 3. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego,

 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.

 1. Zasadą jest, że oboje małżonkowie maja równe udziały w majątku wspólnym, chyba że w umowie majątkowej małżeńskiej postanowiono inaczej.
 2. Ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej
 3. Podział majątku wspólnego między małżonkami możliwy jest dopiero po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej.
 4. Wspólność majątkowa małżeńska ustaje w następujących przypadkach:
 1. w przypadku orzeczenia rozwodu,

 2. w przypadku orzeczenia separacji,

 3. w przypadku ustanowienia między małżonkami rozdzielności majątkowej,

 4. w przypadku ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

 • Sposoby podziału majątku wspólnego
 • Wyróżniamy dwa sposoby podziału majątku wspólnego.
 • 1.Podział umowny
 • Umowa o podział majątku wspólnego może zostać zawarta w formie ustnej lub pisemnej, jeżeli jednak w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomość, użytkowanie wieczyste lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Podział umowny może obejmować całość lub część majątku. Jest to zdecydowanie szybszy i prostszy sposób podziału niż podział sądowy. Dodatkowo jest to opcja zdecydowanie bardziej ekonomiczna. Podział umowny jest możliwy jednak tylko pod warunkiem, że małżonkowie są zgodni co do składu majątku i sposobu jego podziału.

2.Podział sądowy

Jeśli małżonkowie nie są zgodni co do składu majątku wspólnego i sposobu jego podziału pozostaje im sądowy sposób podziału majątku wspólnego.

Wniosek o podział majątku wspólnego składa się do Sądu Rejonowego miejsca położenia majątku. Podlega on opłacie stałej w wysokości 1 000 złotych, a w przypadku gdy wniosek zawiera zgodny podział majątku – 300 złotych.

 1. Co do zasady sądowy podział majątku obejmuje całość majątku.
 2. Sposoby podziału majątku wspólnego przez sąd
 3. Przepisy obowiązującego prawa przewidują trzy sposoby dokonania podziału majątku pomiędzy małżonkami:
 1. Podział fizyczny. Jeżeli jednakże jednemu z małżonków w wyniku podziału fizycznego przypadną przedmioty majątkowe, których łączna wartość jest niższa niż wartość przysługującego mu udziału w majątku wspólnym, może domagać się odpowiedniej spłaty celem wyrównania różnicy,

 2. Przyznanie prawa własności danego składnika majątku na rzecz jednego z małżonków, obciążając go obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego,

 3. Sprzedaż składników majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego i podział uzyskanej sumy pomiędzy małżonków.

Dokonując podziału majątku wspólnego Sąd w pierwszej kolejności opiera się na zgodnej woli stron. W sytuacji jednak gdy między stronami nie ma porozumienia, w miarę możliwości Sąd będzie starał się dokonać podziału fizycznego. Ostateczne i wyjątkowe rozwiązanie stanowi natomiast sprzedaż składników majątku i podział uzyskanej kwoty.

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Ustawowa wspólność małżeńska jest wspólnością łączną w której nie są określone udziały w majątku wspólnym. Jednakże od momentu ustania wspólności majątkowej, udziały te są wyodrębnione i stają się równe niezależnie od tego, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do jego powstania.

Sąd w postępowaniu o podział majątku wspólnego może jednak ustalić nierówne udziały w tym majątku. Z ważnych powodów z takim wnioskiem może wystąpić każdy z małżonków. W powyższej sytuacji Sąd ustali udziały w majątku wspólnym z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do jego powstania.

Rozliczenie wydatków i nakładów

W postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonkowie mogą żądać:

 1. zwrotu wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych dokonanych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód,
 2. zwrotu wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku osobistego na rzecz majątku wspólnego, przy czym nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności,

Leave a Reply

Your email address will not be published.