Pozew o rozwód z orzeczeniem winy męża

Wnosząc pozew o rozwód, trzeba podjąć decyzję czy sąd ma ustalić, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, czy ma odstąpić od orzekania o winie. Na podstawie art. 57 § 1 k.r.o. sąd w sprawie rozwodowej ma obowiązek ustalić kto jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego, w związku z tym tylko na zgodny wniosek stron musi od tego odstąpić.

Rezygnacja małżonków z ustalania winy ma skutki takie jakby żaden z nich nie ponosił winy. Ustalenie przez sąd winy oraz czy ponosi ją wyłącznie jeden małżonek czy oboje, ma wpływ na:

 • decyzję sądu o orzeczeniu rozwodu
 • długość toczącego się postępowania, ponieważ ustalenie winy wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wnikliwego  postępowania dowodowego, przesłuchaniem świadków, analizowaniem postaw i zachowań małżonków, często w czasie wieloletniego związku
 • zakres obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami
 • wysokość kosztów procesu
 • kto zostanie obciążony kosztami procesu

Pozew o rozwód z orzeczeniem winy męża

O winie za rozkład pożycia małżeńskiego można mówić, gdy małżonek przez swe działania lub zaniechania, naruszając obowiązki wynikające z przepisów oraz naruszając zasady współżycia społecznego prowadzi do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Chodzi przede wszystkim o obowiązki wskazane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, takie jak obowiązek wzajemnej pomocy i obowiązek wierności oraz łożenia na utrzymanie rodziny.

Najczęstsze zawinione zachowania prowadzące do rozkładu pożycia małżeńskiego to:

 • urządzanie awantur
 • bicie małżonka
 • zdrada
 • nadużywanie alkoholu
 • uchylanie się od pracy
 • uchylanie się od płacenia na dom i dzieci

Rozwód z orzeczeniem o winie może nastąpić z winy męża, żony, albo z winy obu stron. W praktyce sądowej często się zdarza, że powód wskazuje drugiego małżonka jako wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, natomiast po przeprowadzeniu postępowania sąd orzeka, że do rozwodu doszło z winy obu stron.

Przy ustalaniu winy nie jest istotne, który z małżonków był bardziej winny. Jeśli zawiniły obie strony, sąd orzeknie rozwód z winy obu małżonków.

Nawet jeśli jeden z małżonków dopuścił się wielu przewinień prowadzących do rozkładu pożycia, a drugi małżonek tylko jednego, nawet o znacznie mniejszej wadze, tak czy inaczej, musi być uznany za współwinnego.

Przykłady dotyczące orzeczenia o winie za rozkład pożycia małżeńskiego pochodzące z orzeczeń sądowych:

 • jeśli mąż dopuszcza się wobec żony do rękoczynów i używa gróźb karalnych, to jej wyprowadzenie się z domu nie może być uznane za przyczynę rozkładu pożycia
 • odmawianie współżycia fizycznego przez małżonkę, nad którą mąż się znęcał, nie stanowi zawinionej przez nią przesłanki rozkładu pożycia małżeńskiego
 • związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład
 • zdrada narusza normy moralne i jest przejawem rażącej nielojalności wobec współmałżonka, małżonek dopuszczający się zdrady z reguły bywa uznany za winnego rozkładu pożycia

Warto zaznaczyć, że dla oceny winy ważne jest tylko zachowanie małżonków poprzedzające trwały i zupełny rozpad małżeństwa.

Wniosek o zaniechanie orzekania o winie każdy z małżonków może cofnąć, dopóki rozwód z orzeczeniem o winie nie został prawomocnie orzeczony. W praktyce oznacza to, że jest dopuszczalne również w postępowaniu apelacyjnym.

Zamieszczone wyżej informacje są tylko bardzo pobieżnym streszczeniem podstawowych przepisów dotyczących spraw rozwodowych. Trzeba pamiętać, że każdy przypadek jest indywidualny i należy do niego zastosować odrębne przepisy wraz z ich intepretacją.

Właściwą i skuteczną linię obrony można wypracować jedynie na podstawie wnikliwej analizy danego przypadku i dokumentów.

Można tego dokonać jedynie podczas indywidualnej rozmowy, podczas której adwokat w Łodzi wyspecjalizowany w sprawach rozwodowych wyjaśni wszelkie przepisy, które będą miały zastosowanie w danym przypadku.

W trakcie sprawy rozwodowej oprócz samego rozwiązania małżeństwa trzeba jeszcze uregulować kwestię władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem oraz alimentów na rzecz dziecka lub ewentualnie alimentów od byłego małżonka.

 • Autor: adw. Monika Piech-Balicka
 • Adwokat od 2004 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
 • Założycielka i właścicielka Kancelarii Adwokackiej Moniki Piech-Balickiej

Rozwód z orzeczeniem o winie – Harat Pokrzywnicki Adwokaci

Pozew o rozwód z orzeczeniem winy męża

Rozwód jest jednym ze sposobów ustania małżeństwa przewidzianym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (k.r.o.) i z całą pewnością stanowi jeden z najtrudniejszych i najmniej przyjemnych momentów w życiu małżonków. Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód może nastąpić:

 • z orzekaniem o winie jednego małżonka,
 • z orzekaniem o winie obojga małżonków (obojętne, który z małżonków ponosi winę w “mniejszym” czy “większym” stopniu),
 • bez orzekania o winie (na zgodny wniosek małżonków)
 • z uznaniem, że żaden z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego.

Rozwód z orzekaniem o winie może przynieść wiele korzyści, ale może się jednocześnie okazać procesem długotrwałym i trudnym w zakresie dowiedzenia wyłącznej winy drugiego małżonka za rozpad małżeństwa.  Decyzja o wystąpieniu o rozwód z orzeczeniem o winie powinna być decyzją z każdej strony przemyślaną i uwzględniającą całokształt okoliczności w danej sprawie.

Kto i kiedy może wnieść pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

Polskie prawo przyznaje każdemu małżonkowi możliwość wniesienia do sądu pozwu o rozwód.

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, pozew wnosi najczęściej małżonek niewinny przeciwko małżonkowi, który ponosi winę za rozpad  małżeństwa.

  Nie ma oczywiście żadnych przeszkód, aby to małżonek odpowiedzialny za rozkład pożycia wystąpił do sądu, jednakże  dla orzeczenia rozwodu wymagana jest zgoda drugiej strony, tj. małżonka nieponoszącego winy za rozpad małżeństwa.

Winą w sprawach rozwodowych jest takie działanie lub zaniechanie jednego z małżonków zmierzające do doprowadzenia do rozkładu pożycia małżeńskiego.  Wina co do rozkładu pożycia dotyczy m.in. naruszenia przepisów k.r.o. w tym zakresie, zwłaszcza art. 23, 24 i 27, tj. równości małżonków, wspólnego rozstrzygania spraw rodzinnych i obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Sąd orzeka rozwód z orzekaniem o winie w szczególności w sytuacji naruszenia obowiązków wynikających z pozostawania w małżeństwie, jak wspólne pożycie,  wierność, lojalność i uczciwość, wzajemna pomoc i wsparcie.

Przyczynami prowadzącymi do rozkładu pożycia świadczącymi o winie małżonka są w szczególności:

 • uzależnienie od alkoholu i innych używek,
 • przemoc fizyczna, ekonomiczna i psychiczna,
 • zdrada,
 • niechęć do podjęcia pracy zarobkowej,
 • odtrącenie w sferze seksualnej,
 • brak wspierania małżonka w trudnych dla niego chwilach (np. w ciężkiej chorobie),
 • niekiedy nawet zmiana religii.

Należy również pamiętać, że nie każde zawinione zachowanie małżonka, a tylko takie, które w sposób bezpośredni przyczynia się do trwałego i zupełnego pożycia małżeńskiego, może stanowić o uznaniu małżonka za winnego rozpadowi małżeństwa. Co więcej przypisanie winy małżonkowi może nastąpić, jeśli był on poczytalny (czyli na przykład choroba psychiczna uniemożliwia uznanie małżonka za winnego rozpadu małżeństwa.

Kiedy sąd nie orzeka rozwodu z orzeczeniem o winie?

Sąd nie orzeka rozwodu, w tym z orzeczeniem winy, nawet jeśli doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, jeśli:

 • wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci,
 • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
 • z pozwem o rozwód małżonek wyłącznie winny rozkładu małżeństwa, chyba że drugi małżonek wyraża na to zgodę albo odmowa jego zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego).

Co zyskuje małżonek, który uzyska rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzekaniem o winie powoduje, że:

 • na winnego rozpadu związku małżeńskiego może zostać nałożony (w odrębnym postępowaniu) obowiązek alimentacyjny rozpoczynający się wraz z uprawomocnieniem się wyroku względem  małżonka niewinnego, jeśli rozwód spowodował pogorszenie się jego sytuacji materialnej. Nie ma tutaj znaczenia fakt, czy małżonek niewinny pozostaje w niedostatku czy też nie (wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego następuje w sytuacji, kiedy małżonek niewinny wstąpi w kolejny związek małżeńskie oraz po upływie, co do zasady, pięciu lat od rozwodu). Prawo do alimentów nie przysługuje małżonkowi, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadowi pożycia małżeńskiego skutkującego rozwodem,
 • może mieć to wpływ na ustalenie władzy rodzicielskiej w ten sposób, że sąd powinien zbadać, czy małżonek winny będzie sprawować władzę rodzicielską nad dzieckiem w sposób należyty i zgodny  z jego dobrem,
 • wystąpienie o rozwód z winy małżonka przekłada się na sprawy spadkowe – małżonek taki staje się wyłączony od dziedziczenia na podstawie art. 940 Kodeksu cywilnego.

Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku

Co do zasady,  rozwód z orzeczeniem winy nie przekłada się bezpośrednio na kwestię podziału majątku, gdyż są to sprawy od siebie niezależne. Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym zależy nie od winy małżonka, a od kwestii przyczyniania się bądź nie do powstawania tegoż majątku (np.

nałogowe uprawianie hazardu albo trwonienie majątku wskutek alkoholizmu może być tak przyczyną orzekania o winie przy rozwodzie, jak i powodem ustalenia nierównych udziałów w majątku).

Małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa ma takie samo prawo do swojej części majątku wspólnego.

Jak wykazać winę małżonka? 

Profesjonalny pełnomocnik jest w stanie odpowiednio doradzić małżonkowi, który chce się rozwieść i wesprzeć w zgromadzeniu dowodów na winę drugiego z małżonków.

Niezwykle istotne i pomocne mogą okazać się w takich sytuacjach zeznania świadków, którzy mają wiedzę na temat przebiegu związku małżeńskiego i winy jednego z małżonków.

Często wykorzystywanymi dowodami są zdjęcia (na przykład uzyskane dzięki pomocy prywatnego detektywa albo dokumentujące uzależnienie od alkoholu), wiadomości e-mail i SMS (rozmowy z kochanką lub kochankiem) czy nagrania wskazujące na winę jednego z małżonków.

Rozwód z orzeczeniem o winie – jak może pomóc profesjonalny pełnomocnik?

Pomoc prawnika w sytuacji chęci uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie małżonka ponoszącego wyłączną winę za rozpad pożycia jest niezwykle ważna, biorąc pod uwagę negatywne emocje, stres i poczucie bycia zdradzonym i odrzuconym. Postępowanie dowodowe w przypadku wykazania winy drugiego małżonka wymaga doświadczenia i obiektywnego spojrzenia.

Wsparcie psychiczne doświadczonego prawnika w trakcie postępowania rozwodowego może przynieść pozytywne skutki dla małżonka, który dąży do rozwodu z orzekaniem o winie – na pełnomocnika spada wówczas kwestia uporządkowania wszelkich pism procesowych,  wsparcia na sali sądowej, argumentacji w postępowaniu dowodowym. Działając na rzecz swojego klienta, pełnomocnik odciąża go od konieczności przeżywania wciąż na nowo tak angażującej i trudnej sytuacji, jaką jest decyzja o rozwodzie.

Rozwód z orzekaniem o winie czy z orzeczeniem o winie | Iwo Klisz

Przygotowałem ten tekst, żeby pomóc Ci odpowiedzieć sobie na dwa pytania:

 • Czy masz szanse na wygraną w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie?
 • Czy opłaca się walczyć o to, żeby Twój małżonek został uznany za winnego lub nawet wyłącznie winnego rozpadu waszego małżeństwa?

Trochę się rozpisałem, bo chcę przekazać Ci jak to wszystko wygląda „od kuchni”. Dlatego zarezerwuj sobie chwilę czasu albo najlepiej ściągnij sobie ten tekst w pdf na dysk, żeby móc do niego wrócić wtedy, kiedy będziesz tego potrzebował – rozwód z orzeczeniem o winie.pdf

Warto, bo inwestycja tych kilku minut w uważną lekturę może zaoszczędzić Ci sporo czasu, zdrowia i pieniędzy straconych na wikłanie się w sprawę o rozwód z orzekaniem o winie.

Jak nie rozwód z orzekaniem o winie, to co?

Jeśli chodzi o kwestię winy w rozpadzie małżeństwa to zacznijmy od krótkiego przypomnienia dostępnych opcji:

 • możesz żądać orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy Twojego współmałżonka (albo Twojej)
 • możesz żądać, żeby sąd w ogóle nie rozpatrywał tego, kto jest winny (czyli tzw. rozwód bez orzekania o winie)
 • możesz także wnioskować o to, żeby sąd orzekł rozwód z winy obydwu stron
 • Kwestię winy możesz zatem przegrać (kiedy Ty zostaniesz uznany za wyłącznie winnego), wygrać (kiedy wyłączną winę będzie ponosił Twój małżonek) lub zremisować.
 • Trochę Cię zaskoczę, bo „remis” ma też aż trzy opcje.
 • Dobrą, kiedy sąd nie orzeka o tym, czy i kto ponosi winę za rozpad małżeństwa.
 • Neutralną, kiedy sąd uzna, że nikt nie ponosi winy za rozpad małżeństwa (np. kiedy przyczyną rozwodu jest choroba psychiczna jednego z małżonków – w takim wypadku, skoro małżonek jest niepoczytalny, nie można powiedzieć, że ponosi za cokolwiek winę)
 • Złą – kiedy po analizie wszystkich dowodów sąd dojdzie do przekonania, że małżonkowie wspólnie przyczynili się do rozpadu małżeństwa.
See also:  Jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku rozwodu?

Jak widzisz możliwości jest tyle, że warto poświęcić chwilę, żeby wybrać te, która będzie dla Ciebie najlepsza. Poniżej przedstawię Ci w możliwie największym skrócie korzyści i niebezpieczeństwa związane z wyborem jednej z nich.

Co daje wygrana w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie?

Załóżmy, że sąd wyda orzeczenie, w którym stwierdzi, że wyłączną winę za rozpad waszego małżeństwa ponosi druga strona – co zyskujesz?

 • Zwycięstwo moralne
 • Pewne korzyści związane z realizacją obowiązku alimentacyjnego wobec drugiego małżonka albo przez drugiego małżonka

Zacznijmy od kwestii honorowej.

Szczerze Ci powiem, że mimo iż przeprowadziłem kilkaset spraw rozwodowych nie miałem Klienta, dla którego kwestia honorowego zwycięstwa w sprawie rozwodowej miała jakikolwiek znaczenie w chwili, kiedy zapadał taki wyrok.

Miałem za to bardzo dużo Klientów, dla których ta kwestia miała znaczenie pierwszorzędne w czasie, kiedy decydowali się na rozwód z orzekaniem o winie czyli jeszcze przed pierwszą rozprawą.

Dlaczego wygrana w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie z czasem traci smak?

Na pewno słyszałeś o tym, że sądy w naszym kraju są niewydolne i sprawy ciągnął się latami. Jeśli chcesz się o tym przekonać zdecyduj się na sprawę rozwodową z orzeczeniem o winie. Nie wierzysz mi?

Czy warto żądać rozwodu z orzeczeniem o winie?

Rozwód nieodłącznie kojarzy się nam z pokrzywdzoną żoną lub mężem, ze zdradą jednego z małżonków, zaniedbaniami, brakiem zgody w podstawowych życiowych kwestiach. Co do zasady, sąd zawsze orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (czyli zaniku więzi emocjonalnych, finansowych i in.)  i może orzec o winie jednego z małżonków lub o współwinie obojga.

Wnosząc pozew rozwodowy istnieją dwie możliwości:

 • żądanie rozwodu z orzeczeniem o winie drugiego małżonka
 • zgodne żądanie obojga małżonków zaniechania orzekania o winie.

Ewentualnie, można również w odpowiedzi na pozew wnieść o winę obojga małżonków.

W pierwszym przypadku należy dowieść, że trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił z winy drugiego małżonka Jeżeli żądamy orzeczenia o winie, to musimy to wykazać odpowiednimi dowodami

W drugim przypadku, na zgodne żądanie małżonków, sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. 

Kiedy możemy mówić o winie drugiego małżonka?

Wina w rozkładzie pożycia jest wtedy, gdy małżonek swoim negatywnym zachowaniem przyczynił się do rozpadu małżeństwa. Istotne jest to, że nie chodzi tu o każde negatywne zachowanie, a tylko takie, które spowodowało rozpad małżeństwa. Przykładów może być mnóstwo, jak np.

zdrada, brak wsparcia duchowego i fizycznego, znęcanie się psychiczne, bicie i awanturowanie się itd. Ważne jest, żeby określone zachowania małżonka przyczyniły się do rozkładu pożycia małżeńskiego. Zdrada w momencie, gdy doszło już do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego nie będzie uznana za winę.

Małżeństwo formalnie istnieje więc nadal, jednak ciąg przyczyn i skutków spowodował jego wcześniejszy rozpad. Każde zachowanie po tym fakcie nie będzie już uznane za winę rozpadu małżeństwa.

I tak, chcąc orzeczenia o winie drugiego małżonka musimy wykazać sądowi, że jego negatywne zachowanie (czy poprzez działanie czy zaniechanie) skutkowało trwałym i zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego. Dowodowymi na to mogą być zdjęcia, nagrania, zeznania świadków itd.

Skutki żądania orzeczenia o winie

Jak każde działanie prawne, tak i rozwód niesie wraz ze swoim przebiegiem szereg trwałych i czasowych konsekwencji. W przypadku orzekania o winie w trakcie rozwodu należy wziąć pod uwagę pozytywne i negatywne skutki realizacji wysuwanych żądań:

Do negatywnych skutków żądania orzeczenia o winie zaliczyć można:

 • bardziej wymagający proces, zarówno pod względem prawnym, jak i emocjonalnym
 • bardzo skrupulatne postępowanie dowodowe
 • konieczna obecność w czasie wielu rozpraw
 • ciągłe napięcie między stronami procesu
 • poruszanie intymnych spraw małżonków
 • znaczące przedłużenie procesu, co łączy się z większym nakładem finansowym.

Podsumowując, nie ulega wątpliwości, że proces rozwodowy z orzeczeniem o winie będzie procesem o dużym natężeniu stresowym oraz będzie trwał znacznie dłużej, niż przy rozwodzie bez orzekania o winie.

Dlaczego zatem rozwodnicy się na to decydują? Pomijając indywidualne powody, takie jak poczucie sprawiedliwości czy chęć zemsty, orzeczenie rozwodu daje pozytywne skutki prawne dla niewinnego małżonka.

 

Do pozytywnych skutków orzekania o winie włączymy:

 • przyznanie alimentów w sytuacji, gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej, nawet jeśli niewinny małżonek nie znalazł się w niedostatku.
 • ochrona małżonka niewinnego przed roszczeniem alimentacyjnym drugiego małżonka, gdy ten pozostaje w niedostatku.

Zważywszy na skutki procesowe (trudny i długotrwały proces), finansowe (znacznie wyższe honorarium prawnika, wyższe koszty procesowe – więcej świadków, dojazdy itp.), zdrowotne (stres) oraz emocjonalne (osobisty charakter okoliczności poruszanych podczas procesu), należy się głęboko zastanowić, czy dążenie do orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka po prostu się opłaca.

Należy to bardzo szczegółowo rozważyć, przy czym pamiętać trzeba, że winny małżonek jest wówczas, gdy tylko on przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego.

Często jest bowiem tak, że w niewielkim stopniu druga strona również się do tego przyczyniła, wówczas sąd może orzec o rozwodzie z winy obojga małżonków – a wtedy obowiązek alimentacyjny, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania. 

Przypominamy jednocześnie, że orzekanie o winie w toku procesu sądowego może wiązać się ze znacznym odsunięciem w czasie uzyskania rozwodu oraz wyższym kosztem i ciągłą niepewnością o ostateczny wyrok.

Najbezpieczniejszym sposobem uzyskania satysfakcjonującego orzeczenia jest próba porozumienia na drodze mediacji z byłym partnerem lub partnerką.

Doświadczony prawnik-mediator uwzględni wszystkie argumenty obu stron wypracowując najlepsze rozwiązanie.

Przeprowadziliśmy już ponad 400 rozmów mediacyjnych, z czego 98% z nich zakończyło się sukcesem, czyli ugodą między małżonkami. Z naszego doświadczenia wynika, że mediacja to najlepszy sposób na tani, szybki i korzystny rozwód.

Umów się na bezpłatną rozmowę i skonsultuj swoją sytuację!

Rozwód z orzeczeniem winy

Definicji winy nie zawarto ani w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ani w będącym źródłem prawa cywilnego Kodeksie cywilnym. Pojęcie to wyjaśniają jednak orzecznictwa sądów.

W przypadku dóbr majątkowych w wyroku rozwodowym z orzeczeniem o winie sąd bierze pod uwagę dbałość o materialną egzystencję rodziny.

Orzeczenie o winie może polegać na sprzeczności postępowania jednego z małżonków – żony lub męża – z obowiązkami małżeńskimi.

W przypadku rozwodu z winy obu stron zarówno mąż, jak i żona wykazują zachowania sprzeczne z małżeńskimi obowiązkami.

Więź osobista pomiędzy małżonkami to ich duchowa i fizyczna wspólnota. Jej naruszenie to działania między innymi takie jak pobicie współmałżonka czy stosowanie presji innego rodzaju.

Najczęstszą przyczyną rozwodów jest alkoholizm. Na dalszych miejscach plasuje się między innymi porzucenie małżonka. Jest to sytuacja, w której jeden z małżonków opuszcza drugiego bez uzasadnionego powodu. Inne często spotykane przyczyny to brak pomocy ze strony współmałżonka oraz stosowanie gróźb, które jednak muszą wzbudzać poczucie zagrożenia.

Odmowa rozwodu i skutki

W przypadku rozwodu z orzeczeniem winy wymaga się odpowiednich przesłanek, które mają być dowodem winy którejś ze stron.

Mogą do nich należeć między innymi takie postępowanie jak nadużywanie alkoholu lub innego typu uzależnienie. Do środków dowodowych, które mają potwierdzić winę, można zaliczyć między innymi zeznania świadków.

Inne środki dowodowe to notatki z interwencji policji, zaświadczenia lekarskie lub korespondencja.

W niektórych przypadkach rozwód nie jest jednak dopuszczalny. Dzieje się tak, gdy żąda go małżonek winny rozkładu pożycia, a dodatkowo rozwód naruszałby interes drugiego współmałżonka. Przykładem takiej sytuacji może być żądanie rozwodu w przypadku gdy drugi współmałżonek jest nieuleczalnie chory i wymaga wsparcia.

Prawomocny wyrok wywołuje skutki takie jak powstanie rozdzielności majątkowej i możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska. Inne skutki to także prawo zawarcia nowego związku małżeńskiego.

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty

Jak każdy obowiązek alimentacyjny, także alimenty na rzecz drugiego małżonka ograniczone są czasowo. W tym przypadku obowiązek dostarczania alimentów wygasa co do zasady w przypadku zawarcia przez uprawnionego małżonka nowego małżeństwa.

Jednakże, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie jest winny rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Zatem z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu obowiązek łożenia na rzecz małżonka wygaśnie jedynie w przypadku wyroku rozwodowego bez orzekania o winie.

Przy czym należy mieć na uwadze, że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, może przedłużyć wymieniony termin pięcioletni (art. 60 § 3 k.r.o.).

Za wyjątkowe okoliczności zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (III CZP 22/75) należy rozumieć okoliczności występujące zarówno po stronie uprawnionego, jak i zobowiązanego.

Może być to zatem znaczne pogorszenie sytuacji małżonka uprawnionego, który z tego względu potrzebuje większych środków, aby zapewnić sobie normalny byt w przypadku związanym z art. 60 § 1 k.r.o., a także mogą być to okoliczności polegające przykładowo na znacznym zwiększeniu możliwości majątkowych zobowiązanego.

Małżonek uprawniony może domagać się w takiej sytuacji większych środków (o ściąganiu alimentów również pisaliśmy), gdy zachodzą przesłanki z art. 60 § 2 k.r.o.

Rozwód z orzeczeniem winy i alkoholizm

W sytuacji, kiedy następuje rozwód z osobą będącą alkoholikiem, sądy w większości przypadków uznają winę uzależnionego współmałżonka. Doktryna prawna traktuje alkoholizm jako przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego.

Pogląd ten ma swoje uzasadnienie ze względu na fakt, że osoba będąca alkoholikiem pozbawia swoją rodzinę środków finansowych. To z kolei uniemożliwia normalną jej egzystencję.

Dodatkowo osoby stanowiące rodzinę alkoholika są współuzależnione, ponieważ alkohol wpływa w znaczny sposób nie tylko na życie samego uzależnionego, ale także innych członków rodziny.

W głównej mierze problem alkoholizmu dotyczy mężczyzn, ale coraz częściej zdarza się, że uzależnione od alkoholu są również kobiety. Z alkoholizmem często wiążą się dodatkowo inne utrudnienia w funkcjonowaniu rodziny, takie jak np. przemoc.

Jeśli jednak rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił z innych przyczyn, a winny temu był drugi współmałżonek, uzależniony od alkoholu nie musi być wyłącznie winnym rozwodu.

By doszło do rozwodu z orzeczeniem o winie wyłącznie uzależnionego od alkoholu małżonka, niezbędne jest udowodnienie, że to właśnie alkoholizm był jedyną przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego. Konieczne jest zatem zbieranie dowodów będących potwierdzeniem tego stanu rzeczy.

See also:  Zobowiązania wobec ZUS sprzed małżeństwa

Do dowodów mogą zaliczać się np. notatki z interwencji policyjnych czy zeznania sąsiadów, zwłaszcza w sytuacji, kiedy osoba będąca pod wpływem alkoholu zachowywała się w agresywny sposób i powodowała awantury czy też stosowała przemoc, zarówno psychiczną, jak i fizyczną.

Jeśli dochodziło do aktów przemocy fizycznej, wskazane będzie udanie się na obdukcję lekarską. Zaświadczenie z obdukcji lekarskiej może być również istotnym dowodem umożliwiającym uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie osoby uzależnionej od alkoholu.

Ile trwa rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie trwa zdecydowanie dłużej niż rozwody bez orzekania. Dzieje się tak ze względu na długie postępowanie dowodowe. W przypadku rozwodów z orzekaniem o winie bardzo często konieczne jest przesłuchanie wielu świadków.

Zazwyczaj ponadto w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie często zdarza się, że małżonek uznany za winnego jest niezadowolony z wyroku. Skutkuje to wniesieniem przez niego apelacji. To z kolei przyczynia się do jeszcze większego wydłużenia czasu trwania procedury rozwodowej.

O ile w przypadku rozwodu bez orzekania o winie zdarza się, że kończy się on już na pierwszej rozprawie, o tyle rozwody z orzeczeniem winy bardzo często potrafią ciągnąć się latami.

Co daje rozwód z orzeczeniem winy?

Rozwód z orzeczeniem o winie niesie ze sobą istotne konsekwencje prawne. Skutkiem rozwodu z orzeczeniem winy jest m.in. powstanie obowiązku alimentacji. Jeśli dojdzie do rozwodu bez orzekania o winie bądź sąd orzeknie o winie obojga małżonków, każdy z nich ma prawo w ciągu 5 lat od rozwodu domagać się wsparcia finansowego.

Dotyczy to sytuacji, kiedy znajdzie się on w stanie niedostatku. Jeśli rozwiedziony małżonek, który otrzymywał wsparcie finansowe, wejdzie w nowy związek małżeński, obowiązek dostarczania wsparcia finansowego przez byłego małżonka wygasa. Małżonek wyłącznie winny rozkładu małżeństwa nie może domagać się wsparcia finansowego od małżonka niewinnego.

Nie jest to możliwe nawet w sytuacji, kiedy winny znajdzie się w stanie niedostatku. Konsekwencją rozwodu z orzeczeniem winy będzie również powstanie prawa do zawarcia nowego związku małżeńskiego. Inne skutki to także powstanie rozdzielności majątkowej, umożliwienie powrotu do poprzedniego nazwiska.

Konsekwencją rozwodu będzie również brak możliwości dziedziczenia po byłym małżonku.

Szybki rozwód. Rozwód z orzeczeniem o winie i bez winy

Wskazaniem do wydania wyroku rozwodowego dla sądu jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Stan taki następuje, gdy ustały więzi ficzne, psychiczne i gospodarcze.

Więzi te mogą ustać w wyniku działania jednego lub obojga małżonków albo mimo ich wspólnej troski o to, by małżeństwo przetrwało.

Orzekając rozwód, sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Następują wówczas skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Wyrok rozwodowy może zatem nastąpić:

 • bez orzekania o winie,
 • z orzeczeniem winy jednego z małżonków
 • lub z orzeczeniem winy obu stron.

Rozwód bez orzekania o winie może być orzeczony przez sąd tylko wówczas, gdy oboje małżonkowie wyrażą na to zgodę. Jeśli któryś z małżonków się sprzeciwi – sąd zobowiązany jest ustalić, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Może nawet okazać się, że winę ponoszą obie strony.

Szybki rozwód

Rozwód bez orzekania o winie udzielany jest zazwyczaj bardzo szybko. Jeśli między małżonkami nie ma konfliktu w kwestii wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi, wystarczy jedna lub dwie rozprawy sądowe. Tak jest, bo sąd nie prowadzi długotrwałego postępowania dowodowego w celu ustalenia winy za rozkład pożycia.

Rozwód bez winy a alimenty

Rozwód bez orzekania o winie ma swoje konsekwencje w kwestii alimentów między stronami.

Rozwiedziony małżonek, który pozostaje w niedostatku nie ze swojej winy, może starać się o alimenty od byłego małżonka.

Obowiązek alimentacyjny wygasa w tym przypadku po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jedynie w wyjątkowych wypadkach obowiązek ten może być przedłużony przez sąd.

Rozwód z winą a alimenty

Jak wyżej wspomniano, sąd orzeka winę w dwóch sytuacjach:

 • gdy orzekanie o winie dotyczy wyłącznie jednego małżonka (drugi pozostanie niewinny za rozkładu związku)
 • gdy orzekanie o winie dotyczy obojga małżonków

W obu tych przypadkach postępowanie sądowe jest zazwyczaj długotrwałe i emocjonalnie wyczerpujące. Dość często jednak małżonkowie decydują się na nie z uwagi na korzyści, jakie daje rozwód z orzekaniem o winie. Chodzi przede wszystkim o obowiązek alimentacyjny małżonka winnego. Obowiązek ten trwa dożywotnio, niezależnie od tego czy sąd orzekł wyłączną winę jednego z małżonków czy winę obojga małżonków. Jeśli rozwiedziony małżonek pozostaje w niedostatku nie ze swojej winy, może starać się o alimenty od byłego małżonka – i taki pozew może złożyć przez całe życie, o ile oczywiście to nie on został uznany winnym rozkładu pożycia.

Zarówno w sytuacji wystąpienia do sądu o rozwód z orzekaniem o winie, a także w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, w trakcie trwania sprawy sądowej można zawsze zmienić stanowisko aż do uzyskania prawomocności wyroku.

Wina przypisana małżonkowi winnemu rozkładu pożycia może mieć różne postacie i stopień natężenia. Wskazać w tej mierze można:

 • więzi osobiste małżonków,
 • inne dobra osobiste
 • dobra o charakterze majątkowym.

Omawiając szerzej małżeńską więź osobistą, należy mieć na względzie przede wszystkim integralność osobistego życia małżeńskiego, rozumianego jako duchowa i fizyczna wspólnota małżonków. Naruszenie tej więzi w sferze fizycznej lub duchowej może być podstawą do orzeczenia rozwodu z winy krzywdzącego małżonka.

Postępowanie małżonka winnego rozkładu godzić może ponadto w inne dobra osobiste, charakterystyczne dla życia rodzinnego. W szczególności chodzić może o jego godność (honor, cześć). Specyfika postępowań rozwodowych odnosi wyższe kulturowe mierniki do stopnia ochrony godności kobiety i matki w porównaniu do stopnia ochrony mężczyzny. i tak np.

uderzenie, a zwłaszcza pobicie żony przez męża ma istotnie większy wymiar i skutek niż uderzenie czy pobicie męża przez żonę.

Inaczej jest w w sferze agresji lub presji psychicznej. Tu sąd stosuje zdecydowanie mniej zróżnicowane mierniki, aczkolwiek stopień obrazy wywołany użyciem niektórych słów o treści obelżywej, ma nadal większe traumatyczne oddziaływanie w odniesieniu do kobiety.

Dobra osobiste

Mówiąc o dobrach osobistych należy mieć na myśli takie przymioty jak zdrowie, dobre imię, czy nietykalność cielesna. Naruszenia dóbr osobistych mające doniosłość dla rozkładu pożycia dotyczyć mogą także dóbr osobistych członków rodziny: dzieci (np. znęcanie się nad wspólnymi dziećmi) czy rodziców (np. obelżywe traktowanie teściów).

W odniesieniu do ich naruszenia, ocena stopnia naruszenia jest przez sąd dokonywana z uwzględnieniem obowiązujących wzorców kulturowych w danym konkretnym środowisku małżeństwa.

Dobra majątkowe

Przedmiotem negatywnego postępowania mogą być także dobra o materialnym charakterze, takie jak przedmioty majątkowe wchodzące do wspólnego majątku.

Dobra materialne to też elementy majątku osobistego, o ile są istotne dla życia całej rodziny. Naganne postępowanie polega w tej mierze w szczególności na rażącym braku dbałości o materialną podstawę egzystencji rodziny.

Może to stanowić pierwszą przyczynę rozpoczynającą proces rozkładu pożycia.

Wobec powyższego, zaistnienie winy wymaga zawsze zrealizowania jakiegoś zachowania, przyjęcia pewnej postawy sprzecznej z obowiązkami małżeńskimi. Zachowanie to może jednak polegać tylko na samej postawie gotowości do zrealizowania danego czynu i już sama taka postawa może wywołać określony skutek w postaci zakłócenia czy zerwania pożycia.

Stwierdzenie winy wyłącznej ma także miejsce wtedy, gdy w wyroku rozwodowym następuje wskazanie winy tylko jednego z małżonków. Jak wskazał Sąd Najwyższy

„wina nie jest zjawiskiem samoistnym, oderwanym od całokształtu wzajemnego pożycia małżonków. Zwykle końcowy akt porzucenia rodziny poprzedzony jest oziębieniem uczuć małżeńskich, oddaleniem się jednego małżonka od drugiego. Ponadto żadne pożycie małżeńskie nie jest wolne od trudności i konfliktów, co nie uzasadnia jeszcze przyjęcia winy obojga małżonków”.

Mogą wystąpić jednak wypadki ewidentnej, bezspornej i wyłącznej winy (np. zdrada popełniona wobec małżonka, który nienagannie wywiązywał się z wszystkich obowiązków małżeńskich i rodzinnych). Częściej jednak występują sytuacje znacznie bardziej złożone, w których poważne uchybienia były obustronne, narastając stopniowo do poziomu zachowań uniemożliwiających dalsze pożycie stron.

Dowody winy

Sąd Najwyższy wskazał, iż

”Orzeczenie o winie, niezależnie od poważnych następstw prawnych, zwłaszcza w zakresie obowiązku alimentacji byłego małżonka, stanowi swoiste podsumowanie i ocenę wspólnego pożycia. Dlatego jego uzasadnienie powinno być szczególnie wyważone i wszechstronnie uargumentowane”.

Wobec tego, zdecydowanie nie jest wystarczająca bardzo ogólna argumentacja. Należy wskazać, jakie fakty dokładnie miały miejsce, kiedy, w jakich okolicznościach itp.

Istnieją przesłanki do wskazania na winę którejś ze stron:

 • nadużywanie alkoholu,
 • uzależnienie,
 • przemoc,
 • zdrada,
 • porzucenie,
 • niezaspokajanie potrzeb rodziny

Przesłanki te są oczywiste, jednak żądanie uznania współmałżonka winnym rozkładu pożycia wiąże się z koniecznością przedstawienia dowodów na tę okoliczność. W postępowaniu sądowym rowodu z przeczeniem winy konieczne jest przeprowadzenie dowodów ową winę potwierdzających.

Środkami dowodowymi mogą być na przykład:

 • zeznania stron,
 • zeznania świadków,
 • zdjęcia, nagrania audio i wideo,
 • sms-y,
 • notatki z interwencji policji,
 • wyrok o znęcanie się nad rodziną,
 • obdukcje,
 • zaświadczenia lekarskie,
 • zaświadczenia o pobytach na izbie wytrzeźwień,
 • listy,
 • rachunki,
 • wszelkie inne dokumenty z których wynikają okoliczności wskazywane przez stronę postępowania.

Czas trwania postępowania dowodowego, a co za tym idzie całej sprawy o rozwód w dużej mierze zależy od aktywności stron tj. rodzaju i ilości zgłoszonych przez nie dowodów. Pamiętać należy, iż druga strona stara się umniejszać swoją winę – a nawet wykazać, że współmałżonek jest również winien.

Może nawet wyłącznie winien. Strona ma prawo się przed tym bronić i stać na stanowisku, że sama się nie ponosi winy w żadnym stopniu. W sprawach rozwodowych nie ma stopniowania winy i nawet jeśli wina jednego z małżonków jest większa, a drugiego nieznaczna, Sąd orzeknie rozwód z winy obu stron.

Skutki rozwodu

Prawomocny wyrok rozwiązujący małżeństwo przez rozwód daje prawo do zawarcia nowego związku małżeńskiego, skutkuje powstaniem rozdzielności majątkowej, daje prawo do powrotu do poprzedniego nazwiska, a także pozbawia prawa dziedziczenia ustawowego po byłym małżonku.

Rozwód z wyłącznej winy małżonka – ADWOKAT✅☎✅ KONTAKT 691-512-933

Rozwód z wyłącznej winy małżonka. Dziękuję, że jesteś na moim blogu i czytasz ten wpis. Z pewnością zastanawiasz się, co może się wydarzyć podczas rozwodu. 

Zapewniam Cię, że nie jesteś sam. Gdzieś w Polsce ktoś również siedzi przed komputerem albo przy telefonie i czyta ten wpis. Kiedy założyłam bloga, nie spodziewałam się, że tak dużo osób jest w potrzebie. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że brak w sieci informacji praktycznych na ten temat.

Rozwód z wyłącznej winy – Po prostu brak praktyki 

Z pewnością po wpisaniu słowa „rozwód” w internecie znajdziesz takie hasła jak „rozwód z wyłącznej winy”, „żona chce rozwodu z wyłącznej winy”, „żona chce mojego rozwodu”, „żona chce dochodzić mojej winy i chce alimentów”. Z pewnością mnóstwo jest artykułów, w których podane są podstawy prawne. Jednakże brak jest konkretów i właśnie to zainspirowało mnie do tego wpisu.

See also:  Nękanie SMS-ami podczas widzeń dziecka z ojcem

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Rozwody Prawnik

Jestem adwokatem i od kilku lat zajmuję się sprawami rodzinnymi, pomagając ludziom w trudnym okresie ich życia. Sama przeszłam ten czas i wiem, że emocje są nie do uniknięcia.

Chyba że jesteśmy z kamienia… Jednakże myślę, że emocje przy sprawach rozwodowych to standard.

Dlatego ważne jest, aby Twój prawnik do rozwodu wykazał się empatią i zrozumiał sytuację, w której się znalazłeś.

Kiedy mężczyzna się rozwodzi 

Dlatego też w pierwszej kolejności zawsze proponuję rozmowę, aby móc poznać Twoją historię i po prostu z Tobą porozmawiać. Zauważyłam również, iż to mężczyźni potrzebują często dłużej porozmawiać, aby się otworzyć.

Kiedy prowadzę mężczyzn przez sprawy rozwodowe, to staram się poświęcać im dużo czasu.

Z doświadczenia wiem, że na początku nie uzyskam od nich satysfakcjonujących informacji i dopiero kiedy mnie poznają, otwierają się i są w stanie powiedzieć rzeczy obciążające żonę.

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA  – FILMIK 

Żona złożyła pozew z wyłącznej winy 

Jeżeli żona złożyła pozew z wyłącznej winy Twojej, to musisz walczyć. Nie daje Ci żadnego wyboru – nie możesz pozwolić na to, że Twoje małżeństwo zostanie rozwiązane z wyłącznej winy. Dlaczego? Dlatego, że niesie to ze sobą poważne konsekwencje na przyszłość, a przede wszystkim konsekwencje finansowe…

Jest to niesamowicie istotne, wobec czego zrób wszystko, aby rozwód nie został rozwiązane z wyłącznej winy Twojej!

Wina przy rozwodzie 

Oczywiście wszystko zależy od indywidualnej sytuacji, jednakże w większości sprawach, które prowadzę, nawet jeżeli mężczyzna zawinił (np.

kogoś poznał) – to przecież w tym małżeństwie musiało źle się dziać… Pytanie do Ciebie: co działo się wcześniej w Twoim małżeństwie? Przecież związki nie rozpadają się w jeden dzień.

Być może od wielu lat żyliście w fikcji małżeństwa? Musisz się nad tym poważnie zastanowić.

Żona chce dochodzić wyłącznej winy

Co robi się w sprawach, kiedy żona chce dochodzić wyłącznej winy Twojej? Przede wszystkim analizuje się waszą sytuację i ustala się strategię procesową.

Rozwód z wyłącznej winy – Żona winna?

Należy poznać waszą historię. Być może okaże się, że żona jest również winna. Związku z powyższym należy wypunktować, gdzie widzisz również winę małżonki. Wówczas będziemy w stanie ocenić, jakie masz szanse na rozwiązanie małżeństwa z winy obu stron.

Pamiętaj, że jeżeli Ty zawiniłeś w tym małżeństwie, to przy dobrej procesowej strategii, i kiedy znajdziesz argumenty przeciwko żonie, jesteś stanie uzyskać wyrok, że winę za rozpad pożycia małżeńskiego ponoszą dwie strony. Rozwód orzeczony z winy obu stron ma takie same skutki prawne jak rozwód bez orzekania o winie.

Jaka może być wina żony?

A zatem warto walczyć. Jaka może być wina żony? Przede wszystkim te kwestie zawsze analizuje się na podstawie krótkiego wywiadu. Z doświadczenia jako adwokat zajmujący się sprawami rozwodowymi mogę w tym miejscu podpowiedzieć Ci kilka argumentów, których używa się w sprawach.

Dla przykładu żona nie dbała o dom, wyjeżdżała na wakacje z koleżankami nie informując mnie, kiedy wróci, trwoniła majątek, wulgarnie odzywała się do mnie i do dzieci.

Problemy rozstrzygała z teściową i nie dbała o moje potrzeby.

Mieliśmy już kryzys trzy lata temu i chcieliśmy wtedy rozwiązać nasze małżeństwo, jednakże byliśmy na terapii, która nie przyniosła żadnych rezultatów…

Rozwody z winy dwóch stron – Często 

Oczywiście wszystko zależy od sytuacji, w jakiej się znaleźliście. Niekiedy dochodzenie winy jest niezbędne dla uzyskania pożądanego wyroku.

Czy orzekanie o winie jest korzystne?

Wszystko zależy od Twojej sytuacji. Jeżeli został skierowany przeciwko Tobie pozew i musisz odpowiedzieć – należy się bronić! Musisz również znaleźć argumenty, które przesądzają o tym, iż to nie Ty poniosłeś wyłączną winy za rozpad pożycia małżeńskiego.

Uważam, że mówienie prawdy przed sądem jest istotne, ponieważ sędzia to najczęściej osoba z wieloletnim doświadczeniem, która z pewnością zorientuje się, kiedy kłamiesz.

Dowody przy rozwodzie 

Dodatkowo sędziowie mają ogromną umiejętność weryfikacji prawdy. Mogą zobowiązać Cię również do wniesienia dowodów.

Świadkowie przy rozwodzie 

Często problem tkwi w tym, że nie mamy żadnych twardych dowodów na drugą stronę, jednakże w praktyce bardzo często służą nam z pomocą przyjaciele bądź rodzina. Dowód ze świadków jest kluczowy, dlatego naprawdę warto o tę kwestię zadbać!

Rozwód z wyłącznej winy – Jak wygląda rozwód?

Przypominam sobie rozprawę, która toczyła się kilka lat. Kobieta znalazła dowód zdrady mężczyzny, zaś pozornie mój klient nie miał nic. Chciał się poddać i przyznać do winy.

Powiedział mi, że ich małżeństwo wcale tak nie wyglądało. Co prawda nie miał dowodów na swoją małżonkę, jednakże był pewien, że również go zdradzała.

Dodatkowo awanturowała się, wyzywała go od najgorszych, krzyczała, biła dziecko oraz kilkukrotnie uderzyła również jego.

Przegraliśmy, ale w apelacji wygraliśmy 

Niestety Sąd Okręgowy nie dał nam wiary. Twierdził, iż wyłączną winę ponosi właśnie mąż, gdyż głównym powodem rozpadu była kochanka. Na szczęście była apelacja i ostatecznie wygraliśmy!

Już wcześniej pisałam, że bardzo wierzę w skuteczność apelacji w sprawach rozwodowych, gdyż nieraz dzięki nim można osiągnąć swój cel. Być może sąd pierwszej instancji, czyli Sąd Okręgowy przeoczył pewne istotne okoliczności, które spowodowały, iż wydał taki wyrok.

Jednakże sąd apelacyjny jest od tego, aby zbadać wszystkie dowody w sprawie i zweryfikować decyzję sądu pierwszej instancji.

Zatem moje doświadczenie jest takie, że wielokrotnie udało mi się osiągnąć w sądzie drugiej instancji pozytywne i satysfakcjonujące dla nas wyroki, które zmieniły wyrok sądu pierwszej instancji.

Apelacja od rozwodu 

Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że sąd pierwszej instancji, czyli Sąd Okręgowy wyda niekorzystny dla Ciebie wyrok, to masz prawo do wniesienia apelacji od wyroku pierwszej instancji. Musimy pamiętać, że Sąd opiera się na materiale dowodowym.

Najlepsze są dowody, które z całą pewnością przekonają sąd i potwierdzą nasze twierdzenia.

Nie bądź aktorem

Często wydaje nam się, że w sądzie mamy być aktorami. Nie wiem, czy przypadkiem nie naoglądaliśmy się zbyt wielu filmów amerykańskich, czy też może jest jakaś inna przyczyna… W sądzie mam wrażenie że wygrywa się pismami oraz dowodami im lepiej napisane pismo tym jest lepszy wyrok.

Rozwód z wyłącznej winy

Co to znaczy dobrze napisane pismo? Tutaj was zaskoczę  – dobre wcale nie oznacza długie! W sprawach rozwodowych liczą się konkrety. Wszyscy adwokaci zajmujący się sprawami rodzinnymi znają na pamięć przepisy. Nie trzeba przytaczać w sądzie przepisów, ponieważ są dla nas, a już w szczególności dla sędziego, który orzeka w sprawach rozwodowych 30 lat, oczywiste.

Rozwód z wyłącznej winy

Wyobraźcie sobie, że sędzia codziennie czyta ten sam artykuł. Zatem powoływanie się na paragrafy jest niewłaściwe, gdyż tutaj najważniejszy jest materiał dowodowy. Dlatego jeżeli toczy się sprawa, gdzie jeden z małżonków dochodzi winy, to musimy zwrócić szczególną uwagę na dowody w sprawie.

Jaki wyrok w sprawie rozwodowej?

Sąd rozstrzygnie sprawę na podstawie dowodów, które znajdują się w aktach. Jeżeli nie mamy twardych dowodów, to trzeba zrobić wszystko, aby wykorzystać inne metody uzyskania dowodów. Dla przykładu możemy wnieść do sądu o zobowiązanie drugiej strony do ujawnienia bilingów z rozmów telefonicznych albo z wyciągów z ostatnich dwóch lat.

Niech pokaże bilingi 

W ostatniej mojej sprawie całkiem przypadkiem złożyłam wniosek o ujawnienie bilingów z telefonu, gdyż mój klient stwierdził, iż na pewno rozmawia przez telefon służbowy.

Jednakże mimo to złożyłam wniosek o zobowiązanie strony przeciwnej do ujawnienia bilingów.

Jak się okazało małżonka korzystała z telefonu służbowego, ale również przez kilka godzin dziennie rozmawiała przez prywatny telefon ze swoim kochankiem.

Rozwód – wyciągi z kont 

Dodatkowo na wyciągach z konta zostały ujawnione dowody w postaci płatności za hotel, w którym żona przebywała z kochankiem.

Często wydaje nam się, że nie mamy żadnych dowodów, jednakże w praktyce udaje nam się osiągnąć pożądany rezultat. Oczywiście wszystko wymaga ogromnej pracy i zaangażowania drugiej strony.

Dlatego też zawsze mówię swoim klientom, iż należy dużo rozmawiać i szczegółowo przeanalizować sytuację, gdyż może się okazać, że jednak coś wymyślimy.

Rozwód a mediacja 

Mimo toczącej się sprawy rozwodowej z wyłącznej winy warto również czasem podjąć rozmowy mediacyjne, dzięki którym spróbujecie dojść do porozumienia. Być może kwestią, na której najbardziej żonie zależy, jest wysokość alimentów.

Dlatego być może warto porozmawiać z drugą stroną i zaproponować jej rozwiązanie, które usatysfakcjonuje dwie strony.

Rozwód a podział majątku?

Być może do osiągnięcia satysfakcjonującego rozwiązania waszej sytuacji trzeba rozważyć wcześniejszy podział majątku. Często jest tak, że walczymy o winę, ponieważ tak naprawdę chodzi nam o coś innego. Z mojego doświadczenia, a już kilka lat pracuję przy rozwodach, wiem, że często nie chodzi o sam fakt rozstrzygnięcia z wyłącznej winy.

Czy wina ma wpływ na podział majątku?

Często okazuje się, że macie niewyjaśnione kwestie związane z mieszkaniem, z domem, z waszym majątkiem i wydaje wam się, że jeżeli uzyskacie wyrok z wyłącznej winy, wówczas macie prawo do większej części majątku.

Jest to mylne, dlatego też na każdym etapie warto podejmować rozmowy, dzięki czemu możecie szybciej dojść do porozumienia. Nie radzę eskalowania konfliktów zwłaszcza, gdy macie dzieci.

Wmieszane w konflikt okołorozwodowy najczęściej doznają konfliktów lojalnościowego i odrzucają jednego rodzica.

Żona chce walczyć

Reasumując, jeżeli czeka Cię rozwód i żona chce walczyć, to proponuję Ci dobrze się do tego przygotować i zebrać dowody. W pierwszej kolejności pomyśl, kto może być Twoim świadkiem, kto może zeznać i na jaką okoliczność planujesz go powołać.

Rozwód z wyłącznej winy…?

Może zdarzyło się kiedyś, że żona wulgarnie odzywała się w towarzystwie albo doszło między wami do kłótni? Być może ktoś wie, co się działo w waszym małżeństwie? A może zwierzałeś się komuś z niepokojących sygnałów w Waszym małżeństwie? Warto również poprosić sąd, aby zobowiązał ją do ujawnienia bilingów z telefonu za ostatnie dwa lata oraz wyciągów z konta bankowego.

Rozwód z wyłącznej winy – sprawdzenie małżonka

Może się okazać, że coś ciekawego tam znajdziesz. Któż to wie? Może bez powodu wasze małżeństwo się nie rozpadło, a być może była inna przyczyna, której nie brałeś pod uwagę.

Dlatego upewnij się i zrób wszystko w trakcie sprawy rozwodowej, aby dowiedzieć się prawdy.

Pamiętaj również, że gdyby okazało się, iż wyrok sądu pierwszej instancji Sądu Okręgowego nie jest dla Ciebie satysfakcjonujący, to masz możliwość wnieść apelacje i oczywiście to zrób.

 • Z poważaniem,
 • Adwokat Marta Wnuk
 • ✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 • ☎ tel.: +48691512933
 • ???? e-mail: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.