Prawo ojca do kontaktu z dzieckiem

Ustalanie kontaktów z dzieckiem, szczególnie po rozwodzie, to istotne, lecz nierzadko trudne zagadnienie dla każdego z rodziców. Mimo iż regularne kontakty z dzieckiem są zarówno obowiązkiem, jak i prawem rodzica, często zdarza się, że z pewnych powodów są one utrudniane przez jedną ze stron. Co w takiej sytuacji można zrobić?

Kontakt z rodzica z dzieckiem – co obejmuje?

Kontakty z dzieckiem to szeroki zakres interakcji – takich jak faktyczne przebywanie z dzieckiem (odwiedziny lub spotkania w domu rodzica, z którym dziecko nie mieszka na stałe) czy wspólne wyjścia lub wycieczki. To także rozmaite sposoby porozumiewania się, włączając w to rozmowy telefoniczne i utrzymywanie korespondencji pocztowej lub elektronicznej przy pomocy poczty internetowej bądź komunikatorów.

Dlaczego matka utrudnia kontakt z dzieckiem?

Zgodnie z przepisem art. 113 § 1 i § 2 k.r.o. niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Niestety nierzadko rodzą się sytuacje, w których matka utrudnia ojcu kontakty z dzieckiem – celowo lub niezależnie od swojej woli. W pierwszym przypadku tego typu działania mogą być spowodowane między innymi:

 • chęcią wymuszenia wyższych alimentów,
 • niechęcią do nowej partnerki byłego męża lub do jej kontaktów z dzieckiem,
 • poczuciem zagrożenia relacji matki z dzieckiem,
 • wpływem osób trzecich, na przykład dziadków dziecka.

Jeśli natomiast chodzi o przyczyny niezależne od matki, są to między innymi:

 • zmiana miejsca zamieszkania,
 • częste wyjazdy dziecka z matką, na przykład w celu podjęcia opieki nad rodzicami matki,
 • zmiana szkoły dziecka,
 • duża ilość zajęć i dodatkowych obowiązków lub korepetycji dziecka.

Dużo mniejszym problemem jest utrudnianie kontaktów z dzieckiem niezależne od woli matki. W takim wypadku często obie strony skłonne są do rozmów i wyjaśnienia sprawy.

Zazwyczaj wystarczy jedynie pomoc prawnika lub mediatora, który pomoże byłym małżonkom dojść do porozumienia.

Jednak kiedy matka dziecka w świadomy i celowy sposób utrudnia jego kontakty z ojcem, sprawa staje się nieco bardziej skomplikowana.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – wniosek sądowy

Jeżeli porozumienie między rodzicami jest niemożliwe z powodu trudności stawianych przez matkę dziecka, konieczne jest sądowe rozwiązanie sprawy.

W tym celu należy złożyć do sądu odpowiedni wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Po otrzymaniu takiego dokumentu sąd rozpocznie postępowanie, którego celem będzie oficjalne uregulowanie sposobów i częstotliwości kontaktu każdego rodzica z dzieckiem.

Bardzo ważne jest, aby wniosek zawierał możliwie szczegółowe informacje na temat oczekiwanego zakresu kontaktów z dzieckiem. Powinny więc znaleźć się tam uwagi na temat kontaktów w trakcie roku szkolnego, wakacji, ferii szkolnych oraz świątecznych, a także czasu i miejsca tychże spotkań. Warto dodać także informacje na temat odbierania, jak i odprowadzania dziecka.

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Po złożeniu wniosku można czekać na całkowite rozwiązanie sprawy, lub – dla bezpieczeństwa i pewności – złożyć kolejny wniosek, tym razem o tak zwane zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Ma na celu uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem także w trakcie trwania postępowania sądowego.

Tego typu tymczasowe rozwiązanie może być bardzo korzystne dla ojca, któremu zależy na jak najszybszym wznowieniu kontaktów z dzieckiem.

Nierealizowanie postanowień sądu

W sytuacji, kiedy mimo oficjalnego orzeczenia sądowego matka w dalszym ciągu utrudnia ojcu kontakty z dzieckiem, rozwiązaniem jest ponowne skierowanie sprawy do sądu. W takim wypadku sąd może zagrozić matce nakazem zapłaty za nieegzekwowanie sądowych postanowień.

Warto pamiętać, że nawet w przypadku pozbawienia czy ograniczenia władzy rodzicielskiej, prawo ojca do kontaktów z dzieckiem nie ulega zmianie.

Egzekwowanie swoich praw, zwłaszcza w przypadku stawiającego opór byłej współmałżonki, bywa jednak trudne i emocjonujące, dlatego też warto skorzystać z profesjonalnej pomocy doświadczonej kancelarii prawniczej specjalizującej się w prawie rodzinnym.

Prawo ojca do kontaktu z dzieckiem

Co zrobić kiedy matka ogranicza, bądź uniemożliwia realizację kontaktów z dzieckiem?

Nie chciałbym, aby zabrzmiało to zbyt patetycznie, ale żeby podkreślić doniosłość niżej przedstawionej normy prawnej, licząc przy okazji, że zapadnie ona Wam w pamięć, celowo mocno ją wyeksponuje.

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Prawo i Obowiązek!!!

Jak widzicie realizowanie kontaktów z dzieckiem jest obowiązkiem ustawowym i dotyczy każdego z rodziców. Nie może być, jak się niektórym mylnie wydaje, przejawem ich „widzi mi się”, które wynika z przekonania, że dziecko jest moją własnością i to tylko ja będę decydować o tym kto i w jaki sposób będzie miał z nim kontakt.

Daleki jestem od generalizowania, ale z przykrością muszę stwierdzić, że zachowanie takie dotyczy głównie matek. Przynajmniej tak wynika ze statystyk.

Matka utrudnia kontakt z dzieckiem?

– masz prawo do kontaktu

Prawo do kontaktu z dzieckiem obejmuje w szczególności przebywanie z dzieckiem. Przebywanie z dzieckiem może być realizowane poprzez:

 • odwiedziny;
 • spotkania;
 • zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;

Poza wyżej wskazaną formą bezpośredniego kontaktu, rodzic ma prawo również do:

 • utrzymywanie korespondencji;
 • korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób i formę utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice powinni określić wspólnie. Winni przy tym kierować się dobrem dziecka. Mogą też brać pod uwagę rozsądne życzenia dziecka.

Radca Prawny/Mediator sądowy – prawo rodzinne, prawo spadkowe oraz sprawy z zakresu zasiedzenia nieruchomości i służebności to płaszczyzny, na których działam i swobodnie się poruszam.

Skontaktuj się ze mną

Prawo ojca do kontaktu z dzieckiem

Piotr Woś

Takie są założenia optymistyczne. Niestety w większości przypadków porozumienie między rodzicami to sprawa kompletnie nie do osiągnięcia. Wówczas sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Tyle krótko o prawie do kontaktu.

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRAWA DO KONTAKTU

Teraz równie krótko o obowiązkach związanych z wykonywaniem prawa do kontaktu.

Zawsze przestrzegam moich klientów, i tu głównie mam na myśli Panów, że kontakty z dzieckiem to nie tylko prawo, ale przede wszystkim obowiązek. Staram się w ten sposób ostudzić ich niepohamowaną potrzebę ustalenia nader szerokich kontaktów.

 • Dlaczego to robię?
 • Bo niewykonywanie ustalonych wcześniej kontaktów z dzieckiem przez jednego z rodziców, jest równie karygodne jak ich ograniczanie przez drugiego z nich.
 • Mówiąc wprost.
 • Jeżeli nie masz pewności, że będziesz w stanie wykonywać kontakty szeroko ustalone – wycofaj się, bo może Cię to wiele kosztować.
 • Obowiązek stawienia się w ustalonym miejscu do odbioru dziecka to nie jedyne obowiązki związane z wykonywaniem prawa do kontaktów.

Obowiązkiem takim jest również przygotować dziecko do kontaktu z drugim rodzicem. Ów obowiązek spoczywa na rodzicu, u którego dziecko stale przebywa.

Obowiązkiem związanym w wykonywaniem prawa do kontaktów jest również podejmowania działań zmierzających do przełamania niechęci czy nawet oporów dziecka przed kontaktami z rodzicem.

I tu się zaczyna „zabawa”!!!

Metody ograniczania bądź uniemożliwiania kontaktów

 1. Wielokrotnie byłem zdziwiony do czego jest w stanie posunąć się rodzic, aby wykazać „zbyteczność” drugiego rodzica w życiu dziecka.
 2. Dotyczy to w szczególności rodziców, którzy czują się w jakiś sposób urażeni, zdradzeni przez tego drugiego.

 3. Ojcowie, bo umówmy się statystycznie to głównie oni są pokrzywdzeni, mają bardzo często uniemożliwiony przez matkę kontakt z dzieckiem z powodu jego choroby.

Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby te choroby nie następowały akurat zawsze w dniu wizyty.

I to z niezwykłą powtarzalnością – zawsze w ten weekend, bądź w ten dzień kiedy to dziecko miało być u ojca.

Matki wiedzą, że powołanie się na chorobę dziecka nijako je usprawiedliwia.

Natomiast rodzi się pytanie, dlaczego choroba dziecka powoduje odmowę spotkania? Przecież ojciec nie musi w takim przypadku zabierać dziecka z mieszkania matki. Może pobyć przy łóżku dziecka, potrzymać go za rękę, poczytać mu bajki, bądź spędzić ten czas w inny sposób.

Innym przykładem, niestety co raz częściej stosowanym przez matki, jest zarzut molestowania seksualnego dziecka.

Jest to niezwykle nikczemny zarzut stosowany przez matki głównie po to, aby uniemożliwić ojcu  możliwość zabierania dziecka na weekendy wraz z noclegiem.

Metoda prosta. Matka składa zawiadomienie do prokuratury dotyczące rzekomego molestowania seksualnego dziecka przez jego ojca wiedząc o tym, że postępowanie prokuratorskie będzie trwało dłużej niż sprawa o kontakty w Sądzie opiekuńczym.

Oczywiście w Sądzie opiekuńczy bez skrępowania powtórzy ten zarzut przedstawiając zgłoszone w prokuraturze zawiadomienie, licząc oczywiście na pozytywne dla siebie rozpatrzenie sprawy.

Na szczęście praktyka sądowa jest zgoła odmienna. Tego typu zarzuty są przez sędziów ostrożnie badane i jeżeli okaże się, że nie zostały ojcu dziecka postawione zarzuty ad personam, to oskarżenie matki dziecka traktowane jest jak zniesławienie.

Byłem osobiście świadkiem, kiedy po sformułowanym przez matkę przeciwko ojcu zarzutu molestowania seksualnego niepopartego żadnym rzeczowym potwierdzeniem, Pani sędzia dała jej taką bure, że przemilczała resztę rozprawy bojąc się powtórki.

Wykonalność prawa do kontaktów z dzieckiem

 • Tak czy inaczej, co zrobić kiedy matka dziecka ogranicza, bądź uniemożliwia realizację kontaktów z dzieckiem?
 • Ustawodawca na taką okoliczność ustanowił przepisy umożliwiające nakazanie rodzicowi nie przestrzegającego ustalonych kontaktów zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej.
 • Postępowanie to ma charakter dwustopniowy.
 • Pierwszym etapem, którego wyczerpanie jest konieczne aby móc przejść do drugiego, jest orzeczenie przez sąd opiekuńczy o zagrożeniu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każde naruszenie.

Podkreślam – za każde naruszenie!!!

 1. Rozumieć to należy w taki sposób, że jeżeli rodzic miał w danym miesiącu ustalone osiem spotkań i nie doszło z winy drugiego rodzica do żadnego z nich, to dokonał ośmiu naruszeń.
 2. Nawet gdyby przyjąć, że za każde naruszenie rodzic otrzyma nakaz przymusowej zapłaty w kwocie 100 zł, kara za swoje „widzi mi się” staje się dość uciążliwa.
 3. A tak wygląda to w ustawie:
 4. „Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.”
 5. Z drugim etapem mamy do czynienia, gdy pomimo zagrożenia nakazem zapłaty rodzic wciąż nie respektuje ustaleń dotyczących wykonania kontaktów z dzieckiem.
 6. Wówczas Sąd rodzinny nie ma wyjścia i nakazuje jej zapłatę ustalonej wcześniej sumy pieniężnej.
 7. Zgodnie z resztą z niżej wskazanym przepisem:
 8. „Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń.”
See also:  Obowiązek alimentacyjny wobec żony po 5 latach od rozwodu

Podsumowując, istnieje możliwość „wymuszenia” na rodzicu właściwego wykonywania ustalonych kontaktów z dzieckiem. Dotyczy to zwłaszcza tych matek, które dozują wystarczająca  – ich zdaniem, liczbę spotkań twierdząc przy tym, że przecież to tylko matka wie co dla dziecka jest najlepsze.

Wyżej wskazana procedura jest skuteczna również wobec najbardziej upartych matek. Rekordzistka, która pojawiła się u mnie w Kancelarii oświadczając, że ma już dość i zacznie respektować ustalenia, miała do zapłaty 18 tys. zł.

 • Autorem tekstu jest Radca Prawny Piotr Woś – specjalista ds. rodzinnych/rozwodowych (Adwokat Kraków)
 • Chcesz skonsultować swoją sprawę – umów się na spotkanie dzwoniąc pod nr tel.: 12 411 05 94,
 • bądź wejdź na naszą stronę i skorzystaj z  PRAWNICZEJ KONSULTACJI TELEFONICZNEJ.

Prawa matki i prawa ojca do dziecka

Władza rodzicielska jest to ogół praw i obowiązków rodziców względem dziecka. Ma zapewnić małoletnim dbałość o ich bezpieczeństwo i interesy. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w takim samym zakresie – (art. 93 § 1 k.r.o.).

Nie jest ona uzależniona od tego czy rodzice pozostają w związku małżeńskim. Dotyczy relacji między rodzicem a dzieckiem, a nie między rodzicami.

Władza rodzicielska po rozstaniu rodziców

W przypadku rozwodu, rozstania rodziców lub braku porozumienia pomiędzy nimi, sąd może zmodyfikować władzę rodzicielską, tj. zawiesić ją, czy całkowicie jej pozbawić. Zawieszenie władzy rodzicielskiej jest możliwe w razie zaistnienia przemijającej przeszkody (np.

pobytu rodzica za granicą, choroby). Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest możliwe jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody, jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka.

 • Zarówno zawieszenie władzy rodzicielskiej, jak i pozbawienie władzy rodzicielskiej jest możliwe w stosunku do jednego bądź obojga rodziców.
 • Reasumując – ojciec i matka mają takie same prawa do sprawowania władzy rodzicielskiej wobec dziecka.
 • Prawo nie daje prymatu żadnemu z rodziców, zakładając ich równouprawnienie.

Kontakty z dzieckiem – prawa oraz obowiązki ojca i matki

Kontakty z małoletnim dzieckiem są prawem i obowiązkiem ojca i matki. Obejmują w szczególności bezpośrednie kontakty i przebywanie z dzieckiem (np. odwiedziny, spotkania), a także korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość (np. za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Prawo do kontaktów jest niezależne od władzy rodzicielskiej.

Kontakty z dzieckiem po rozstaniu rodziców

Jeżeli rodzice małoletniego nie mieszkają razem i dziecko przebywa u jednego z nich, wówczas wspólnie określają zasady utrzymywania kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem.

Powinni kierować się dobrem dziecka i uwzględniać jego rozsądne życzenia.

Jeżeli rodzice nie są w stanie porozumieć się, każdy z nich może zwrócić się o pomoc do sądu, składając wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

W przypadku kontaktów z dzieckiem prawo także przewiduje równouprawnienie rodziców. Niedopuszczalne jest utrudnianie przez jednego z rodziców kontaktu z dzieckiem.

Jeżeli rodzic uzna, że kontakt drugiego rodzica jest sprzeczny z dobrem dziecka powinien, jak najszybciej wystąpić do sądu o uregulowanie tej kwestii.

W przeciwnym razie może narazić się na zarzut działania niezgodnie z interesem dziecka.

Alimenty na dziecko. Płaci tylko ojciec?

Rodzice są w równym stopniu obowiązani do wychowywania i utrzymywania dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątek ma miejsce, gdy dochody z majątku dziecka są wystarczające do zaspokojenia tych potrzeb.

Wysokość alimentów

Na wysokość alimentów mają wpływ: zakres uzasadnionych potrzeb dziecka (alimenty będą stosunkowo wyższe jeżeli dziecko np. choruje i wymaga leczenia lub np. dziecko jest uzdolnione i uczęszcza na dodatkowe zajęcia) oraz możliwości majątkowe i zarobkowe (a nie zarobki!) rodziców.

„Prawa matki i prawa ojca do dziecka są równe” – Pixabay.com/Gerd Altmann / Materiały prasowe

Kto utrzymuje dziecko po rozstaniu rodziców? Ojciec czy matka?

Ojciec i matka mają obowiązek zapewnienia dziecku środków utrzymania. Nie ma znaczenia czy są razem, czy nie. Należy ustalić, jaka jest wysokość kosztów utrzymania dziecka oraz podzielić tę kwotę między rodziców. Rodzic, który ponosi koszty (np. wyżywienia, opłat za przedszkole) powinien otrzymać połowę tej kwoty od drugiego z rodziców.

Rodzic, który sprawuje osobistą pieczę nad dzieckiem (np. zawozi do przedszkola, gotuje) może wliczyć osobiste starania o utrzymanie dziecka do swojego obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli jeden z rodziców zarabia dużo więcej, może zostać zobowiązany do utrzymywania dziecka w większym zakresie.

Alimenty zawsze płaci ojciec – to mit. W praktyce rodzice powinni wspólnie pokrywać koszty utrzymania dziecka.

Ustalenia są zależne od sytuacji danego dziecka (inaczej obowiązek alimentacyjny będzie kształtował się w modelu opieki naprzemiennej, a inaczej, gdy jeden z rodziców nie może podjąć pracy np.

z powodu niepełnosprawności). Wobec braku porozumienia rodziców, sytuację może uregulować sąd.

Podsumowanie

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje równouprawnienie rodziców na każdej płaszczyźnie związanej z wychowaniem i utrzymaniem dziecka. Rodzice w jednakowym stopniu mają prawa i obowiązki do sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Przepisy nie dają prymatu żadnemu z rodziców, doceniając zarówno rolę ojca, jak i matki w wychowaniu małoletnich.

Dla dobra dziecka egzekwowaniem praw ojca i matki powinien zająć się skuteczny prawnik.

Materiały prasowe

Kontakty z dzieckiem – Dziecko i prawo – adopcja, alimenty, władza rodzicielska, praca małoletnich, becikowe, wyprawka

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do ministra sprawiedliwości o wprowadzenie zmian w prawie rodzinnym. Chodzi o definicję opieki naprzemiennej i wykonanie sądownie ustalonych kontaktów dziecka z rodzicem.

Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Ministerstwo Sprawiedliwości uznało za zasadny postulat zwolnienia z kwarantanny osób realizujących kontakty z dziećmi poza granicami kraju.

Dobro dziecka na kontakty z ojcem czy matką ma niezwykle istotny wpływ. Czy dobro dziecka może być podstawą do zmiany postanowienia o kontaktach? Co z definicją dobra dziecka?

Obecnie nadal zdarza się, że jeden z rodziców utrudnia kontakt drugiemu rodzicowi, z którym dziecko nie przebywa, powołując się na zagrożenie życia lub zdrowia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Trzeba zatem zastanowić się nad możliwymi działaniami w takiej sytuacji.

Niestety ustawodawca expressis verbis jej nie przewidział, co jest wykorzystywane przez rodziców sprawujących pieczę nad dzieckiem.

Co może zrobić rodzic, którego prawo do kontaktów nie jest respektowane? Jakie konsekwencje mogą być wyciągnięte wobec rodzica, który całkowicie uniemożliwia drugiemu rodzicowi kontakty z dzieckiem?

Kontakty z dzieckiem są nie tylko prawem, ale i obowiązkiem rodzica. Po rozwodzie ustalenie kontaktów z dzieckiem w wakacje czy ferie może jednak wzbudzać wiele wątpliwości. Jak kwestie te reguluje prawo?

Zarówno dzieci jak i rodzice mają prawo, ale też i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. W przypadku dzieci, których rodzice żyją w rozłączeniu i są skonfliktowani, często pojawiają się problemy z ich realizacją.

Utrudnianie orzeczonych kontaktów ma być wprost traktowane jako zagrożenie dobra dziecka. Pojawi się również nowy typ przestępstwa. Jakie kary czekają rodziców za utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Rodzicom dorosłego dziecka, które jest ubezwłasnowolnione całkowicie z powodu niepełnosprawności umysłowej i dla którego ustanowiono opiekuna, nie przysługuje uprawnienie do żądania rozstrzygnięcia przez sąd opiekuńczy o sposobie utrzymywania kontaktów z tym dzieckiem – tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 maja 2018 r.

Nie trzeba chyba tłumaczyć jak ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka oraz budowania i podtrzymywania więzi emocjonalnych jest jego osobisty kontakt z każdym rodzicem. Dlatego też utrzymywanie kontaktów rodziców z dziećmi jest nie tylko ich prawem, lecz również obowiązkiem wynikającym z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Kontakty z dzieckiem to jedna z najbardziej spornych i kontrowersyjnych kwestii w zakresie wzajemnych obowiązków rodzicielskich.

W sytuacji, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia, niebezpieczeństwem dla pozostawienia kwestii kontaktów bez uregulowania ich przez sąd, jest osłabienie się więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem.

Zabezpieczenie kontaktów minimalizuje eskalację dalszego konfliktu na tym tle, daje poczucie stabilizacji zarówno uprawnionemu rodzicowi jak i samemu dziecku.

Przedstawiamy bezpłatny wzór wniosku o odebranie dziecka. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym każde z rodziców może zwrócić się do sądu opiekuńczego o odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej.

Środki służące egzekwowaniu prawa do kontaktów z dzieckiem przewidziane są w Kodeksie postępowania cywilnego. W szczególności osoba, która wbrew orzeczeniu sądowemu, utrudnia spotkania rodzica z dzieckiem może zostać obciążona karą pieniężną.

Sposób kontaktów z dzieckiem powinien być wspólnie ustalony przez rodziców. Często zdarza się jednak, iż rodzice nie mogą albo nawet nie próbują dojść w tej kwestii do porozumienia. W takich sytuacjach możliwe jest zwrócenie się do sądu o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Chociaż rodzice mają prawo i obowiązek kontaktu z dzieckiem w pewnych sytuacjach ze względu na dobro pociechy sąd zakaże kontaktu. Kiedy ma to miejsce?

W orzecznictwie Sądu Najwyższego od wielu lat istniał spór w oparciu o jakie przepisy można egzekwować ustalone kontakty z małoletnim dzieckiem w sytuacji odmowy wydania dziecka przez rodzica, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Kiedy i w jak ustalić kontakty z dzieckiem, by w święta w pełni cieszyć się rodzinną atmosferą? Podpowiadamy zagubionym rodzicom.

W dniu 13 sierpnia 2011r. weszła w życie zmiana Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z dnia 26 maja 2011 r.

Zgodnie z przepisem w razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, lub osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem albo osobę, której tego kontaktu zakazano, sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej: 1) osobie, pod której pieczą dziecko pozostaje – na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub 2) osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem albo osobie, której tego kontaktu zakazano – na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje.

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

Kontakty obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

See also:  Nowe postanowienie sądu rodzinnego zmieniające zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej jest sposobem na to jak uwzględniając dobro dziecka, jak i obojga małżonków uregulować kwestię kontaktów z dzieckiem. Dotyczy to również najważniejszych momentów w roku takich jak święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc.

Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców względem dziecka. Obejmuje w szczególności obowiązek wychowania dziecka, reprezentowania go oraz sprawowania opieki nad nim oraz jego majątkiem. Możliwość pozbawienia władzy rodzicielskiej przez sąd jest najsurowszym środkiem ingerencji w sprawowanie tej władzy.

Od 13 czerwca 2009 roku sąd obowiązkowo w wyroku rozwodowym musi uregulować kontakty danego rodzica z dzieckiem.

Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i uregulowaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

Na zgodny wniosek małżonków, sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili takie porozumienie i zasadne jest oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy do 13 czerwca 2009 r. nie normował zagadnienia osobistej styczności dziecka z innymi krewnymi. Obecne przepisy gwarantują w art. 113 6 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego kontakt z dziećmi także innym członkom rodziny.

Zakaz osobistej styczności może być orzeczony wobec jednego lub obojga rodziców, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

W przypadku konfliktów rodzinnych prawo do sądowego uregulowania widzeń z dziećmi przysługuje również dziadkom. W rzeczywistości dość często się bowiem zdarza, że konflikt pomiędzy rodzicami przenosi się również na dziadków, którzy tym samym stają przed problemem uzyskania kontaktu z wnukami.

Uregulowanie przez sąd sposobu kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem nie daje jeszcze gwarancji, że te kontakty faktycznie będą realizowane. W wielu przypadkach pomimo prawomocnego orzeczenia sądu w tym aspekcie realizacja kontaktów spotyka się ze zdecydowanym oporem drugiego rodzica.

Rozwód rodziców nie przekreśla możliwości kontaktowania się z dzieckiem. W wyroku rozwodowym oraz w orzeczeniu o unieważnieniu małżeństwa sąd zawsze decyduje o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Wychowaniu i prawidłowemu rozwojowi dziecka sprzyja utrzymywanie kontaktu z obojgiem rodziców, nawet gdy Ci nie żyją już ze sobą razem.

Dzieci mają prawo do utrzymywania regularnych i bezpośrednich kontaktów ze swoimi rodzicami. To prawo powinno być respektowane także wtedy, gdy któryś z rodziców jest czasowo pozbawiony wolności.

Jak ograniczyć ojcu kontakt z dzieckiem bez orzeczenia sądu?

Nasz ekspert odpowiada

W pierwszej kolejności należy odnieść się do możliwości ustalenia kontaktów z dzieckiem. Zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej “k.r.i.o.

”) – niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu), bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Forma kontaktu w dużej mierze zależy od wieku dziecka. W przypadku braku porozumienia rodziców co do sposobu wykonywania tychże kontaktów, w sytuacji, w której dziecko przebywa stale u jednego z nich, o sposobie kontaktów z dzieckiem rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ogranicza kontakty z dzieckiem. Sąd opiekuńczy może w szczególności: 

 • zakazać spotykania się z dzieckiem,
 • zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
 • zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
 • ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość, czy
 • zakazać porozumiewania się na odległość.

W sytuacji, w której kontakty rodzica z dzieckiem zagrażają dobru dziecka, sąd całkowicie zakaże kontaktu z dzieckiem.

Wniosek o ustanie kontaktów dziecka z rodzicem

W sytuacji opisanej w zadanym pytaniu istnieją podstawy do złożenia wniosku o ustalenie kontaktów dziecka z ojcem, polegające na znacznym ograniczeniu, a nawet zakazaniu kontaktów z dzieckiem.

Wniosek w powyższym zakresie należy złożyć do sądu opiekuńczego, tj. sądu rejonowego wydziału rodzinnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Nieodpłatne porady prawne

Mając na uwadze podane informacje odnoszące się do Pani aktualnej sytuacji materialnej, wskazuję na możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Na terenie całego kraju funkcjonują punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna.

Odbywa się ona podczas osobistej wizyty we właściwym punkcie. Aktualne dane kontaktowe oraz informacje o lokalizacji punktów w poszczególnych miastach oraz zasad zapisów na wizyty są udostępniane na stronie internetowej urzędu każdego starostwa powiatowego.

Ponadto, jeżeli zdecyduje się Pani na skierowanie powyższej sprawy na drogą sądową, wraz z pismem do sądu istnieje możliwość jednoczesnego złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części, a także o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu – z uwagi na złą sytuację materialną, uniemożliwiającą poniesienie kosztów postępowania oraz kosztów profesjonalnego pełnomocnika. W takiej sytuacji należy do sądu złożyć oświadczenie o stanie rodzinnym i majątku, którego formularz może pobrać Pani w każdym sądzie lub ściągnąć ze strony internetowej sądu. W przypadku zwolnienia z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych uniknie Pani kosztów postępowania, wśród których znalazłaby się chociażby opłata od wniosku w kwocie 40 zł. Wszelkie dokumenty, zapisy rozmów, czy wiadomości tekstowe, o których mowa w zadanym pytaniu, z pewnością posłużą jako materiał dowodowy przemawiający za koniecznością ograniczenia kontaktów ojca z dzieckiem.

Orzeczenie sądu regulujące kontakt z dzieckiem

Uzyskanie orzeczenia sądu regulującego kontakty ojca z dzieckiem spowoduje, że ojciec będzie mógł kontaktować się z dzieckiem wyłącznie w sposób określony przez sąd.

W razie zaistnienia sytuacji, w której ojciec będzie naruszał postanowienia sądu w tym zakresie, tj.

będzie chciał spotkać się z dzieckiem pomimo zakazu, odwiedzić dziecko w dniach innych niż wyznaczone postanowieniem sądu, czy też zabrać je z domu, będzie Pani mogła tego zakazać, a w razie potrzeby zawiadomić Policję.

W przypadku wydania przez sąd opiekuńczy postanowienia zakazującego ojcu kontaktowania się z dzieckiem, jeżeli ojciec nie będzie stosował się do obowiązków wynikających z orzeczenia sądu, na Pani wniosek – zgodnie z art.

59815 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postepowania cywilnego – sąd opiekuńczy zagrozi nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje.

W takiej sytuacji, jeżeli ojciec dziecka nadal nie będzie wypełniał nałożonych na niego obowiązków, sąd opiekuńczy wyda nakaz zapłaty należnej sumy w odniesieniu do każdego z naruszeń.

Wydany przez sąd nakaz zapłaty jest tytułem wykonawczym, zatem w razie nieuiszczenia nakazanej sumy, na jego podstawie będzie możliwość prowadzenia przeciwko ojcu dziecka egzekucji komorniczej.

Czy można ograniczać kontakt z dzieckiem bez orzeczenia sądu?

Podkreślenia wymaga, że w razie braku stosownego orzeczenia sądu w zakresie kontaktów z dzieckiem, oboje rodziców dysponują pełnią praw rodzicielskich i mają przywilej utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Mając na uwadze powyższe, ojciec dziecka, jakkolwiek jego postawa byłaby naganna, bez orzeczenia sądu zakazującego czy ograniczającego kontakty z dzieckiem, w świetle obowiązujących przepisów, ma prawo do kontaktów z dzieckiem. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której ojciec dziecka pozostaje pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających, czy też zachowuje się agresywnie.

Wówczas brak zezwolenia na spotkanie z dzieckiem, jak również zawiadomienie Policji, jest w pełni uzasadnione, mając na względzie dobro dziecka.

Jednak mimo powyższego, w razie zakazania kontaktu z dzieckiem bez orzeczenia sądu opiekuńczego, ojciec dziecka również ma prawo zwrócić się do sądu o ustalenie sposobu wykonywania kontaktów, a w razie dalszego uniemożliwiania ich, o zagrożenie, a następnie nakazanie zapłaty określonej sumy pieniężnej. W powyższych względów podjęcie przez Panią właściwych kroków celem ograniczenia kontaktów, zdaje się być najwłaściwszym rozwiązaniem dla dobra dziecka.

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Ponadto, niezależnie od regulacji kontaktów ojca z dzieckiem, możliwe jest złożenie wniosku o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej. Zgodnie z art. 95 k.r.i.o.

władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

Jeżeli rodzic w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi go władzy rodzicielskiej. Przyjmuje się, że nadużywanie alkoholu czy innych środków odurzających może być kwalifikowane jako rażące naruszenie obowiązków.

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej należy złożyć w sądzie rejonowym, wydziale rodzinnym, właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka. Zamieszczone powyżej informacje dotyczące możliwości zwolnienia od kosztów sądowych, jak również ustanowienia pełnomocnika z urzędu także pozostają aktualne.

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania

Wraz z wnioskiem, czy to o ustalenie kontaktów z dzieckiem, czy o pozbawienie władzy rodzicielskiej, może Pani złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów ojca z dzieckiem na czas trwania postępowania.

W takiej sytuacji sąd zanim wyda końcowe orzeczenie w sprawie, ustali w jaki sposób będą odbywały się kontakty ojca z dzieckiem na czas trwania postępowania sądowego.

Wówczas sąd wedle własnej oceny opartej na przedstawionym materiale dowodowym, mając na względzie dobro dziecka, może przykładowo ustalić, że kontakty ojca z dzieckiem będą odbywały się w określone dni w podanych przedziałach czasowych lub będą odbywały się w obecności kuratora sądowego, jak również może całkowicie zakazać ich na czas trwania postępowania. Po wydaniu przez sąd orzeczenia kończącego właściwe postępowanie, udzielone zabezpieczenie upada, zaś od chwili w której postanowienie stanie się prawomocne, kontakty odbywać się będą zgodnie z zasadami ustalonymi w ostatecznym orzeczeniu.

See also:  Jak odwołać pozew rozwodowy?

Groźby karalne

W dalszej kolejności należy odnieść się do sygnalizowanych w pytaniu epizodów gróźb ze strony byłego partnera. Zgodnie z art.

190 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Groźba jest przestępstwem prywatnoskargowym, zatem ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Jak wynika z treści zadanego pytania, podjęła Pani odpowiednie kroki w postaci złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na Policji. W związku z powyższym należy uzyskać informacje, na jakim etapie jest postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Dzieckiem w byłego partnera – kontakty utrudniane z zemsty lub dla alimentów

Problem dostrzega też Ministerstwo Sprawiedliwości. W projekcie zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, który trafił do Sejmu, zaproponowano, by za utrudnianie kontaktów z dzieckiem groziła kara grzywny lub ograniczenia wolności.

W trakcie prac nad tą nowelizacją pojawiały się nawet głosy, że można byłoby wprowadzić tu karę do dwóch lat więzienia – tak jak w przypadku uporczywego uchylania się od alimentów.

 Z kolei kuratorzy rodzinni od dawna apelują o zmiany w przepisach dotyczących kontaktów rodzica z dzieckiem przy ich udziale, wskazując, że  obecne ograniczają ich rolę do biernego obserwatora. Ministerstwo już zapowiedziało, że zamierza zmiany w tym zakresie wprowadzić. 

– Ważne, by tłumaczyć rodzicom, że dziecko nie jest zabawką, ani narzędziem do rozgrywek między dorosłymi – mówią eksperci.  Sami ojcowie nie kryją bezsilności i podkreślają, że podstawą są zmiany w podejściu sędziów do tego typu spraw. 

Czytaj: Utrudnianie kontaktów z dzieckiem będzie karalne >>

Skala problemu duża – nieważny interes dziecka

Prawnicy, obrońcy praw dziecka, w końcu kuratorzy sądowi – zgodnie mówią, że skala problemu jest duża i z roku na rok wzrasta. Jak dodają, nie jest to problem tzw. patologicznych rodzin, ale tych lepiej lub bardzo dobrze sytuowanych.

A dzieci stają się narzędziem do odegrania się na byłym partnerze lub walki o wyższe alimenty. – Ojcowie mają na swoim sumieniu uchylanie się od alimentów, matki – niestety – utrudnianie ojcom kontaktów z dzieckiem – mówią.

Co gorsze – bywa, że taka sytuacja trwa latami, mimo decyzji sądu.   

Sprawdź: Procedura zatrzymania i zwrotu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu >

Adwokat Joanna Parafianowicz w rozmowie z Prawo.pl podkreśla, że w jej odczuciu celowe ograniczanie przez jednego rodziców kontaktów dziecka z drugim rodzicem, jeśli nie ma do tego realnych przesłanek dbania o bezpieczeństwa dziecka, jest przejawem egoizmu i zachowaniem nieodpowiedzialnym. 

Zobacz w LEX: Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – rozwiązania prawne i praktyka w Polsce i w Europie oraz postulaty de lege ferenda, Rafał Wąworek >

Przyznaje, że są sytuacje w których ojciec lub matka są rzeczywiście osobami, które mogą negatywnie wpływać na dziecko swoją postawą życiową, zachowaniem, czy wręcz je demoralizują.

Wtedy można się zastanawiać nad ograniczeniem im kontaktów z dzieckiem. Większość przypadków to jednak te, w których limitowanie kontaktów jest po prostu narzędziem wpływania na drugiego rodzica – m.in.

po to, by wymusić na nim podwyższenie alimentów. 

Czytaj: Król życia na mieście, bankrut w sądzie – polski dłużnik alimentacyjny>>  

Miałam do czynienia z absurdalnymi zachowaniami matek – np. gdy ta wiedziała, że ojciec przychodzi na zasądzone przez sąd kontakty, wyłączała prąd… aby nie słychać było dzwonka.

Staram się wpływać na moich klientów i tłumaczyć im krótkofalowe i długofalowe skutki takiego postępowania. Jednak czasem ludzie są tak zacietrzewieni w gniewie na swojego partnera, że nic nie pomaga.

 A emocje – pamiętajmy – nie powinny rzutować na prawo rodzica i prawo dziecka do kontaktu z rodzicem – mówi Parafianowicz. 

Sprawdź: Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami >

Sposobem na utrudnianie są też różne zarzuty kierowane pod adresem byłego partnera, w tym też te dotyczące molestowania.  – Osobom, którym przyjdzie to do głowy, trzeba uzmysłowić, że jeśli matka ma takie podejrzenia i niezwłocznie po ich powzięciu nie podejmuje działań, które mają ochronić dziecko, np.

nie wyprowadza się z domu, nie zgłasza tego na policję, a taki zarzut wyciąga dopiero w toku sprawy rozwodowej, to jest niewiarygodna. Więcej, moim zdaniem, takim osobom powinny być przedstawiane zarzuty związane z zawiadamianiem policji czy prokuratury o niepopełnionych przestępstwach – dodaje adwokat.

 

Czytaj: Rodzic utrudnia kontakty? Kurator nie może reagować>>  

Kontakt przy udziale kuratora

Zgodnie z kodeksem rodzinnym, jeśli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zezwolić na jego spotkanie z drugim rodzicem w obecności np. kuratora sądowego. 

Kuratorzy skarżą się jednak, że obecne regulacje nie dają im praktycznie żadnych uprawnień. Resortowi zaproponowali m.in.

by tego typu orzeczenie sądu precyzyjnie obejmowało termin takich kontaktów, czas ich trwania, krąg osób uprawnionych do udziału, jak również tych, których nie powinno być.

Postulują też, by takie spotkania, z udziałem kuratora, orzekane były w określonym miejscu, na okres nie przekraczający sześciu miesięcy, przy zastrzeżeniu, że nie będą trwać dłużej niż cztery godziny i odbywać się w dni wolne od pracy i święta. 

Sprawdź: Czy szkoła może wymagać od matki ucznia podania danych osobowych ojca ucznia, jeśli matka sobie tego nie życzy? >

Kurator – zgodnie z propozycją Krajowej Rady Kuratorów – ma dbać przede wszystkim o dobro dziecka. Dlatego ma mieć możliwość przerwania kontaktu w przypadku wystąpienia okoliczności mogących temu zagrażać, zażądać pomocy policji – jeśli np.

taki kontakt będzie utrudniany przez drugą stronę i występować do sądu o zmiany zasad odbywania kontaktów, orzeczenia zakazu osobistej styczności i ograniczenie kontaktu do określonej formy porozumiewania się na odległość lub nawet orzeczenia zakazu kontaktowania się z dzieckiem.

Liczba tych spraw cały czas wzrasta. Na koniec 2016 r. było ich 1256,  natomiast w 2017– 1690. Orzeczenia w takich sprawach najczęściej dotyczą osób lub rodziców silnie ze sobą skonfliktowanych i stąd wynika ich trudność.

Tymczasem obowiązujące w tym zakresie uregulowania, zawarte rozporządzenia ministra sprawiedliwości z  12 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, mówią tylko tyle, że kurator ma się stawić w terminie i miejscu wyznaczonym orzeczeniem sądu, być obecny przez cały trwania kontaktu i dbać aby nie trwał on dłużej niż zostało to określone w orzeczeniu. Ma też obowiązek złożyć notatkę z obecności przy kontakcie – mówi serwisowi Prawo.pl przewodniczący Rady Grzegorz Kozera. 

Sprawdź: Czy matka ucznia ma prawo żądać zakazania kontaktów dziecka z ojcem na terenie szkoły? >

Takie kontakty – jak tłumaczą kuratorzy – ustalane są czasem na dwie godziny, czasem na osiem, a zdarza się, że i na 12. – Nasuwają się prozaiczne pytania – czy kuratorowi należy się wówczas przerwa, czy może on w trakcie kontaktu coś zjeść, wyjść do toalety.

Przecież przywołany już wcześniej przepis wskazuje, że powinien być obecny przez cały czas trwania kontaktu. Kolejne zagadnienie to kontakty w obecności kuratora odbywające się w dni wolne od pracy, bo właśnie duży odsetek orzeczeń o kontaktach z dzieckiem reguluje je tak, że przypadają one w takie właśnie dni lub święta.

Z ustawy o kuratorach sądowych wynika jedynie, że w sprawach w niej nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu pracy – dodaje Kozera. 

I także w tym przypadku dochodzi do prób utrudniania. Na miejsce np. przyjeżdżają dziadkowie, w spotkaniu próbuje uczestniczyć matka, a czasem dochodzi do kłótni, przy dziecku, pomiędzy rodzicami. 

Kary? Nie pomogą

Prawnicy nie mają wątpliwości, że kary, także więzienia, w tym zakresie raczej nie pomogą i nie będą działać zniechęcająco. Jak mówią zacietrzewienie jest często tak duże, że ogranicza zdrowy rozsądek. 

Być może kluczem byłyby kampanie społeczne, bo zmiana podejścia to wyraz pewnej dojrzałości, świadomości, że swoją postawą wpływam również na kształtowanie postaw życiowych dziecka.

Rodzice zapominają, że jeden i drugi rodzic potrzebny jest dziecku, by się prawidłowo rozwijało pod każdym względem – mówi Parafianowicz.

Jej zdaniem w takie kampanie powinny być angażowane dorosłe osoby, które w dzieciństwie doświadczały utrudniania kontaktów z rodzicem, by pokazać skutki i konsekwencje takich działań 

POLECAMY: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz >

Sceptyczny jest też Arkadiusz Jezior, jeden z ojców, który walczy o częstsze kontakty z synem.  – Sąd ma dobre narzędzia do ukarania matki jeśli ta nie wydaje dziecka. Mnie w ciągu dwóch lat nie zostało wydane ok. 30 razy i trzykrotnie wnioskowałem o ukaranie partnerki karą finansową … ani razu nie została ukarana – mówi.

  Dodaje, że zaostrzanie kar nic nie zmieni, bo “za każdą instytucją stoi człowiek”. – Konieczna byłaby zmiana mentalności i podejścia sędziów do takich spraw. Przecież Konstytucja gwarantuje mi takie samo prawo do wychowywania dziecka jak matce. Tymczasem – liczyłem – miesięcznie spędzam z nim ok. 8 proc. jego życia – zaznacza.

 

Z kolei dr Magdalena Błażek z Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego uważa, że już na etapie rozwodu konieczne jest wyciszanie emocji, czasem nawet wielomiesięczna terapia, by umożliwić porozumienie w zakresie opieki nad dziećmi. – Sugerowaliśmy nawet swego czasu stworzenie w sądach punktów informacyjnych dla rodziców, żeby mogli podejść i zapytać o różne rzeczy. O uczucia, odczucia dzieci. O to jak im pomóc, co jest ważne, o co powinni zadbać – mówi. 

W jej ocenie rodzic, który jest bardziej świadomy, łatwiej i chętniej współpracuje w zakresie uregulowania opieki na dziećmi. – Rodzicom trzeba wyjaśniać, że najważniejsze w czasie rozwodu jest dziecko. Oni mają zrobić wszystko, by ucierpiało w jak najmniejszym zakresie – dodaje. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.