Przyczyny niepodjęcia mediacji przy rozwodzie

Przyczyny niepodjęcia mediacji przy rozwodzie

Wtedy mąż nie chciał rozmawiać, uważał, że przecież nic złego nie robił.W uzasadnieniu projektu ustawy (druk sejmowy VII.3432), że taka informacja lub jej brak ułatwi sędziemu ocenę czy sprawa może zostać skierowana do mediacji w toku postępowania sądowego.. Rozwód czy separacja?. Z dotychczasowej praktyki sądów wynika, że brak informacji w pozwie o podjętej próbie mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu oraz brak wyjaśnienia przyczyn niepodjęcia próby mediacji skutkuje .Jest mężem idealnym.. Złożył wniosek o mediację.. Zadaniem mediatora jest kierowanie rozmową, stawianie granic i dbałość o to, by każdy z uczestników mógł się swobodnie wypowiedzieć i zostać wysłuchanym.Uzasadnienie jest częścią pozwu.. Zazwyczaj to najobszerniejsza część pozwu, tak więc wymaga szczególnej uwagi i poświęcenia temu zagadnieniu osobnego wpisu.. Sąd orzeka rozwód, jeżeli pomiędzy stronami wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia (art. 56 par.. Uzasadnienie pozwu o rozwód może być szczególnie trudne do napisania, gdyż w takich sprawach do głosu dochodzą silne emocje.. Jak podejść do rozwodu, by nie traktować go jak wojny?. Koszty pełnomocnika zapewne poniesiesz zatem samodzielnie, jeśli zdecydujesz się na taką formę wsparcia.Mediacja może być prowadzona na podstawie postanowienia sądu, bądź też umowy stron (mediacja umowna) – także zawartej poprzez wyrażenie zgody na mediację, gdy druga strona o nią wnioskowała (art. 1831§ 2 k.p.c.).6 3.1..

Stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.. A jeśli chodzi o tytułowe pytanie: jak napisać uzasadnienie pozwu o rozwód?. Dzięki temu rozwiązaniu procesy o rozwód mają przyspieszyć.

Jeśli jednak mimo wszystko postanowisz sam sporządzić taki pozew ten wpis pomoże ci uniknąć najczęstszych błędów popełnianych przy sporządzaniu pozwu o rozwód.. Odpowiedź jak .

Mediacja do tej pory nie była narzędziem często wykorzystywanym, stąd też, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, regulacja ma […] na celu udoskonalenie i dostosowanie do aktualnych potrzeb istniejących regulacji prawnych, biorąc pod uwagę doświadczenia uzyskane w czasie prawie 10-letniego okresu ich funkcjonowania, tak aby .W ramach mediacji można ustalić wszystko, co tylko dotyczy związku, np. sposób rozstania (z orzekaniem o winie, czy bez), podział majątku, sposób korzystania ze wspólnego mieszkania, ale także kwestie dotyczące małoletnich dzieci.. W Polsce jest ona stosunkowo młodą metodą wspierania trwałości i rozwoju najmniejszej komórki społecznej.Z dniem 1 stycznia 2016 roku pozew do sądu musi być poprzedzony podjęciem próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu (art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c.).. W takich warunkach łatwo o zaognienie konfliktu i przekreślenie szans na porozumienie..

Od 1995 roku prowadzi mediacje w sprawach cywilnych, w tym mediacje rodzinne oraz pozasądowe postępowania mediacyjne.Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podstawą rozwiązania małżeństwa przez rozwód jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.. Mediacja umowna W umowie o mediację strony okreslają m.in.

przedmiot mediacji, osobę mediatora lubMusi wykazać przy składaniu wniosku o zwolnienie z kosztów postępowania, że nie jest w stanie ich ponieść.. Od pozwu o separację płaci się 600 zł opłaty stałej; jeśli chcą jej zgodnie oboje małżonkowie – tylko 100 zł.Rozwód oznacza silny stres i skrajne emocje.. Podział majątku..

Plan wychowawczy obejmuje wiele istotnych kwestii – przy którym z rodziców zostaje dziecko, ile wynoszą alimenty, kto ponosi koszt edukacji .Nie jest ona jednak dopuszczalna (tak samo jest przy rozwodzie), gdy miałoby na tym ucierpieć dobro małoletnich dzieci lub, gdy z innych względów byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego..

Jest to również brak formalny, ale jest osobnym punktem na mojej liście po to aby nie umknął ci w trakcie czytania..

Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego powinien zawierać szczegółowe oświadczenie zawierające dane o stanie rodziny, majątku, dochodach (w tym ich źródła i wysokość) oraz o przyczynie trudności .. Koszty rozwodu.. Kiedy sąd może ją nakazać ..

Braki i błędy formalne W każdym pozwie musisz zamieścić kilka elementów, których brak spowoduje, że Sąd wezwie cię do ich uzupełnienia.. Mediacja, jako jedna z metod radzenia sobie z kryzysem w rodzinie, w tym jego szczególną formą, jaką jest konflikt między jej członkami, uzupełnia szeroko pojęte działania na rzecz rodziny..

Aktualnie sędzia może jedynie poprzestać na zawieszeniu postępowania, które zgodnie z dyspozycją art. 440 § 1 KPC jest obligatoryjne.Rozwód przed sądem czy mediacja?.

Pani, w której małżeństwie nie działo się dobrze pokładała tak wielkie zaufanie w instytucji ówcześnie obowiązujących posiedzeń pojednawczych, że nie widziała dla swojego małżeństwa żadnego zagrożenia w fakcie .

nazwiska świadków, dokumenty, zdjęcia, które mają uzasadnić wniosek o rozwód, plan wychowawczy, czyli ustalenia, jak będzie sprawowana opieka nad wspólnymi dziećmi.Pary z dziećmi dostaną miesiąc, by ustalić z mediatorem warunki rozstania, m.in. wysokość alimentów.. Z adwokatem Jackiem Bussem, ekspertem z Zespołu Prawników Centrum Porozumień Prawnych w Gdyni rozmawia Marcin .Mediacja w sprawach o rozwód i separację..

Możemy powiedzieć, że uzasadnienie pozwu o rozwód jest jego najważniejszą częścią.Mediacja to proces, w którym uczestniczą skonfliktowane ze sobą strony, służący do pomocy przy rozwiązywaniu i wyjaśnianiu sporów oraz ustalaniu planów działania.. Był czas na rozmowy, na naprawę, czas minął..

Poza jest on całkiem nowym wymogiem wprowadzonym niedawną nowelizacją k.p.c. (z 1 stycznia 2016 r.) stąd też istnieje duże ryzyko, że w Internecie znajdziesz wzór .Szef Zespołu Mediatorów w Centrum Porozumień Prawnych w Gdyni, a także Prezes Polskiego Centrum Mediacji oddz.. Z mediatorką spotkać się mamy po raz pierwszy w poniedziałek.. Nic za to nie zapłacą..

To one i ich dobro najwięcej korzystają na tym, że rodzice wybiorą drogę mediacji przy rozwodzie.Rozwód, Rozwody, Ratowanie Związku, Mediacje, Wsparcie przy Rozstaniu, Życie po rozwodzieRozwody – serwis poradniczy o rozwodach.. Całkiem inne założenia ma mediacja ukierunkowana na ustalenie warunków rozstania..

Przyczyny niepodjęcia mediacji przy rozwodzie Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-09-22 Po złożeniu pozwu rozwodowego sad wezwał do uzupełnienia braków formalnych przez podanie, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego sposobu ugody, a gdy ich nie podjęto, przyczyn niepodjęcia mediacji.

Mediacja to prowadzony przy udziale bezstronnego mediatora sposób rozwiązania konfliktów, pozwalający na osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego obie strony.. Alimenty, ustalenie ojcostwa, intercyza.. 32 204 22 00.Mediacja przed rozwodem.. Dlaczego warto najpierw udać się do mediatora i psychologa, a dopiero potem do prawnika?.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy sporządzeniu pozwu o rozwód, skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach ?. Jestem zdecydowana na rozwód.. Trójmiasto.. Chodzi o to, by rozstać się z klasą, unikając sądowej przepychanki np. o zgromadzony majątek.

Ważne jest też ustalenie zasad opieki nad dzieckiem, które – niestety – często jest emocjonalną kartą przetargową na sali sądowej.W chwili obecnej przeprowadzenie mediacji w sprawach o rozwód lub separację nie jest procesem obligatoryjnym, w związku z czym sąd nie jest zobligowany do skierowania stron do mediacji..

Jak wynika z powyższego pierwszy z przepisów (art. 436 K.p.c.) ma zastosowanie wówczas, kiedy sąd stwierdza, że istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, ma więc typowy charakter pojednawczy, ocena czy są szanse dla uratowania małżeństwa należy do sądu .

To czy Sąd udzieli stronom rozwodu zależy od wielu czynników, ale dziś postaram się w skrócie przybliżyć jeden z nich.. Mediacje w sprawach o rozwód i separację zostały uregulowane w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego w art. 436, art. 445 2 , oraz w art. 183 1 – 183 15.W razie braku informacji w pozwie o rozwód co do próby mediacji, strona zostanie wezwania do uzupełnienia tego braku w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu pozwu..

Mediacje – potwierdzenie prób polubownego rozstrzygnięcia sporu

Jedną ze zmian w zakresie mediacji wprowadzonych od 1 stycznia 2016 r. nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego jest wymóg potwierdzenia już na etapie wnoszenia pozwu, że powód przed wniesieniem powództwa podejmował kroki mające na celu polubowne rozstrzygnięcie sprawy. Jak skutecznie udowodnić, iż na etapie przedsądowym podejmowane były próby polubownego rozstrzygnięcia sporu?

Jak wynika z dyspozycji art. 187 § 1 pkt. 3) Kodeksu postępowania cywilnego („K.p.c.”) „§ 1 Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: (…) 3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia”.

Od czasu wejścia w życie nowych regulacji, praktyka sądów wskazuje, że pozew, w którym nie zostały wykazane przesłanki cytowanego powyżej przepisu traktowany jest przez Sąd jako pismo procesowe obarczone brakami formalnymi. Skutkiem tego Sąd może nawet pozew taki zwrócić, z wszystkimi tego faktu konsekwencjami prawnymi.

Mediacje – zmiany od 1 stycznia 2016 r.

Alternatywnie spotyka się sytuacje, w których Sąd wzywa Powoda do uzupełnienia pozwu o w/w braki formalne – a zatem bez formalnego zwrotu pozwu.

Wówczas Sąd zwykle zwraca się do powoda z zapytaniem czy Strony w ogóle podejmowały próby mediacyjne, jeżeli tak, to z jakiej przyczyny (z czyjej winy) nie doszło do polubownego rozwiązania konfliktu bądź też do wyjaśnienia dlaczego w ogóle nie doszło do podjęcia prób mediacji.

Na tym etapie to Sąd zadecyduje czy po uzupełnieniu braku formalnego skierować Strony do mediacji poprzez wyznaczenie mediatora ze stałej listy mediatorów sądowych prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w danym mieście, czy przekazać sprawę do rozstrzygnięcia merytorycznego przez Sąd.

See also:  Dobrowolne alimenty dla syna na ręce babci

Pojawić mogą w tym miejscu pytania, a mianowicie jak Strona może udowodnić, że podejmowała próby polubownego rozstrzygnięcia sporu oraz jakie mogą być konsekwencje nie udowodnienia bądź nie podjęcia prób.

Jak wynika z uzasadnienia wprowadzonej nowelizacji ma ona między innymi na celu szybkie i skuteczne rozwiązywanie konfliktów Stron. Do rozwiązania konfliktu może dojść na etapie przedsądowym bądź sądowym.

Strony na każdym etapie postępowania sądowego mogą być kierowane do mediacji, a czas przeznaczony na mediacje został wydłużony z pierwotnie miesięcznego do obecnie trzymiesięcznego.

W pierwszym przypadku to strony są zobowiązane do podjęcia próby polubownego rozstrzygnięcia sporu jeszcze na etapie przedsądowym, a dopiero w sytuacji gdy zabieg ten się nie powiedzie – otwiera się droga postępowania sądowego.

Przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po mediacje gospodarcze

Jak Strony konfliktu mogą udowodnić, iż na etapie przedsądowym podejmowały próby polubownego rozstrzygnięcia sporu?

W tym zakresie stosuje się różne możliwości, część z nich już od dawna funkcjonuje w praktyce. Przykładem tego może być np. klasyczne zawezwanie do próby ugodowej, przewidziane w art. 184 – 186 K.p.c. albo nie przewidziane kodeksem.

Inną metodą może być m.in. odpowiedni zapis w wezwaniu do zapłaty np. zawezwanie do przystąpienia do próby mediacyjnej.

Zapis ten może zostać sformułowany w sposób dowolny, musi jednak z niego wynikać w sposób jasny i zrozumiały, iż strona wzywająca – poza wezwaniem drugiej do zapłaty określonej kwoty bądź określonego zachowania (w przypadku postępowań przewidzianych trybem postępowań nieprocesowych) – wzywa również Stronę do podjęcia próby mediacji, np. poprzez wskazanie terminu do którego dłużnik powinien się opowiedzieć czy chce podjąć próby pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. Alternatywą dla takiego zapisu może być również wskazanie w wezwaniu, że wezwanie to stanowi wyraz bądź zaproszenie do polubownego zakończenia sporu. W konsekwencji odpowiedź bądź brak odpowiedzi na tak sformułowane zaproszenie może stanowić o woli albo o braku woli polubownego rozstrzygnięcia sporu.

Jakie będą konsekwencje dla Stron konfliktu gdy nie wykażą, iż były podejmowane próby polubownego rozstrzygnięcia sporu bądź zostanie wykazane, iż do polubownego rozstrzygnięcia sporu nie doszło z powodu barku woli takiego rozstrzygnięcia u jednej ze Stron.

Na czym polega zasada poufności w mediacji?

Jak już wskazano powyżej, w najgorszym scenariuszu, Sąd może wydać zarządzenie o zwrocie pozwu. W takim stanie rzeczy wniesiony pozew nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Kolejnym interesującym aspektem nowego wymiaru mediacji jest zmiana zasady zawinienia, o której w art. 103 K.p.c. Przepis ten stanowi, że „§ 1.

Niezależnie od wyniku sprawy sąd może włożyć na stronę lub interwenienta obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych ich niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem. § 2.

Przepis § 1 dotyczy zwłaszcza kosztów powstałych wskutek uchylenia się od wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niezgodnych z prawdą, zatajenia lub opóźnionego powołania dowodów, a także oczywiście nieuzasadnionej odmowy poddania się mediacji.”

W związku z takim brzmieniem przepisu Strona, która wygra proces, a zostanie wykazane, iż w sposób oczywiście nieuzasadniony odmówiła poddania się mediacji – może zostać zobowiązana przez Sąd do pokrycia kosztów procesu na rzecz Strony, która dążyła do polubownego rozstrzygnięcia sporu.

Autor: Angelika Tomeczko, aplikant radcowski w Kancelarii GHMW – Gach, Hulist, Prawdzic Łaszcz – radcowie prawni spółka partnerska.

Przyczyny niepodjęcia mediacji przy rozwodzie

Opisz nam swój problem i wyślij zapytanie.

Wycena w ciągu godziny.

Jak wygląda przebieg rozwodu? Proces rozwodowy a prawo

Warto w tym miejscu podkreślić, iż postępowanie o rozwód zostało w k.p.c. zamieszczone w odrębnym tytule VII dotyczącym postępowań odrębnych. Z tego powodu przebieg rozwodu różni się nieco od standardowego postępowania dotyczącego prawa cywilnego.

Po pierwsze należy podkreślić, iż nawet w trakcie postępowania sąd może dążyć do utrzymania małżeństwa, jeśli uzna, że istnieją ku temu przesłanki.

W takiej sytuacji sąd może skierować strony do postępowania mediacyjnego. W przypadku zawarcia ugody proces rozwodowy kończy się, a małżeństwo trwa dalej.

Jednakże gdyby strony nie osiągnęły kompromisu wówczas, mówiąc kolokwialnie sprawa wraca do sądu, który proceduje w dalszym ciągu.

W trakcie trwania procesu rozwodowego nie jest dopuszczalne powództwo wzajemne, a także nie można wszcząć odrębnej sprawy o rozwód bądź separację. Przy czym możliwe jest, aby druga strona również żądała orzeczenia rozwodu.

Głównym celem postępowania dowodowego podczas przebiegu rozwodu jest ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, a także okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji.

W tym zakresie sąd ustala również, czy ewentualny rozkład pożycia pomiędzy stronami nosi znamiona zupełności i trwałości.

Czyli czy spełnione są przesłanki warunkujące możliwość orzeczenia rozwodu na gruncie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Rozwiązaniem znacznie przyspieszającym przebieg rozwodu, w przypadku, gdy strony nie mają wspólnych małoletnich dzieci jest ograniczenie postępowania rozwodowego tylko do przesłuchania stron. Warto w tym kontekście podkreślić, iż w przepisie tym ustawodawca posługuje się pojęciem dzieci małoletnich, a więc takich, które nie ukończyły 18. roku życia.

W pozwie rozwodowym można dochodzić jednocześnie roszczeń alimentacyjnych. Czy to na wspólne dzieci stron, czy na rzecz jednego z małżonków od drugiego małżonka. Jednakże nie jest możliwe dochodzenie tych roszczeń w innych postępowaniach, w czasie gdy trwa proces rozwodowy. To samo dotyczy kwestii władzy rodzicielskiej.

Proces rozwodowy – jak przebiega rozwód?

Zazwyczaj podczas procesu rozwodowego oprócz małżonków obecni są na sali tylko sędziowie i pełnomocnicy stron. Zazwyczaj w roli pełnomocnika występuje radca prawny lub adwokat.

W tym przypadku należy udzielić pełnomocnictwa szczególnego, na potrzeby określonej sprawy rozwodowej. Czasami strony zgłaszają także chęć udziału tzw. męża zaufania, którym może być osoba bliska stronie. Mąż zaufania nie może jednak zabierać głosu podczas rozprawy.

W pierwszej kolejności sąd sprawdza listę obecności i ustala, kto stawił się na rozprawie. Dodatkowo weryfikuje, czy zawiadomienie zostało prawidłowo doręczone. Proces rozwodowy zaczyna się od zadania pytań rozwodzącym się małżonkom.

Następny etap to przesłuchanie świadków. Małżonkowie mogą zadawać im pytania. Po przesłuchaniu świadków przesłuchuje się małżonków, którzy przedstawiają swoje stanowisko, a dodatkowo mogą odnieść się do zeznań świadków.

Ostatnim etapem procedury rozwodowej jest ogłoszenie wyroku. Małżonek nie musi być obecny w czasie ogłaszania wyroku.  Jeżeli jednak zamierza nie stawić się, należy złożyć wniosek o dostarczenie wyroku. 

Przyczyny niepodjęcia mediacji przy rozwodzie

Procedura rozwodowa – o co może pytać sąd?

Pytania, które najprawdopodobniej padną podczas procesu rozwodowego będą dotyczyć między innymi szans na uratowanie małżeństwa. Dodatkowo strony mogą zostać zapytane o początki małżeństwa oraz miejsce zamieszkania.

Sąd może także zapytać o okoliczności, które sprawiły, że w związku przestało się układać, by poznać przyczyny kryzysu. Pytania mogą dotyczyć więzi gospodarczej, fizycznej oraz duchowej.

Jeżeli małżonkowie posiadają dzieci, najprawdopodobniej padną pytania dotyczące sytuacji majątkowej. 

Przebieg rozwodu – możliwe orzeczenia

Uwzględniając powództwo sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa stron przez rozwód.

Kwestię możliwych dodatkowych rozstrzygnięć w wyroku rozwodowym uregulowano w art. 58 k.r.o.

Zgodnie z przytoczonym przepisem w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (§1).

Dalej jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka (§2).

 • Dodatkowo sąd może w wyroku rozwodowym dokonać podziału majątku jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym (§3).
 • Sąd w wyroku rozstrzyga również o kosztach postępowania.
 • Oczywiście w sytuacji, w której sąd uzna, iż nie zostały spełnione ustawowe przesłanki orzeczenia rozwodu, powództwo oddala.

W przypadku natomiast śmierci jednego ze współmałżonków postępowanie umarza się (art. 446 k.p.c.). Od wydanego wyroku można złożyć apelację, która jest rozstrzygana w II instancji przez sąd apelacyjny. Nie jest dopuszczalna kasacja wyroku przez Sąd Najwyższy. 

Nasza kancelaria adwokacka z Poznania zapewnia fachowe podejście dotyczące spraw rozwodowych. Mamy świadomość, że jest to sprawa niezwykle delikatna i wymagająca indywidualnego podejścia, dlatego gwarantujemy państwu rzetelną pomoc oraz obsługę prawną na najwyższym poziomie.

See also:  Dziecko na wakacjach z dziadkami

Gdy Sąd rozwodowy pyta czy strony podjęły próbę mediacji… | Adwokat Rodacki – Blog

Gdy małżonkowie składają pozwy rozwodowe sami, bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika, to borykają się niekiedy z problemami proceduralnymi.

Jest to związane z tym, że takie pozwy często dotknięte są brakami formalnymi, czyli mówiąc wprost – nie zawierają informacji, które są konieczne, aby Sąd mógł dalej procedować.

Jedną z takich, jest informacja – czy strony podjęły próbę mediacji lub pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.

Od 1 stycznia 2016r.

zmieniły się przepisy procedury cywilnej i każdy pozew powinien zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Jeśli w pozwie nie ma takiej informacji, to Sąd zobligowany jest wezwać stronę do podania jej w osobnym piśmie. Uznaje się to bowiem za brak formalny pozwu.

W związku z tym, Sąd kieruje do strony wezwanie do uzupełnienia braków formalnych poprzez podanie tej informacji w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu.

A zwrot pozwu oznaczałby, że sprawa nie byłaby w ogóle rozpatrywana, lecz Sąd odesłałby pozew z powrotem do strony powodowej i nie wywołałby on żadnych skutków prawnych.

Choć zwrócę jeszcze tutaj uwagę, że pojawiają się ostatnio także orzeczenia Sądów stwierdzające, że zwrot pozwu należy uznać w takiej sytuacji za bezzasadny. Na pewno jednak konsekwencją tego braku będzie przedłużenie całego postępowania.

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pozwu o rozwód

Co więc należy zrobić w takiej sytuacji i w jaki sposób uzupełnić ten brak formalny? Jeśli przed złożeniem pozwu były podejmowane próby mediacji, to można to krótko opisać.

Jeśli natomiast żadne próby nie były podejmowane, to trzeba to wprost oświadczyć przed Sądem, uzasadniając, że przykładowo strony nie mają ze sobą żadnego kontaktu albo że konflikt osobisty ma już na tyle silny charakter, że żadne polubowne rozmowy nie były możliwe.

Zwykle sędziowie nie przywiązują na szczęście do tej informacji większej wagi i wystarczające jest krótkie oświadczenie – niepoparte nawet żadnymi dowodami na tę okoliczność.

Po wysłaniu takiego krótkiego pisma, Sąd będzie zapewne dalej prowadził sprawę.

Można więc powiedzieć, że wezwanie do uzupełnienia braków dotyczące tej kwestii jest wysyłane wyłącznie po to, aby zadośćuczynić obecnie obowiązującym przepisom proceduralnym, które nie znają wyjątków w tym zakresie.

I tutaj właśnie przychodzi mi do głowy myśl, że przepisy powinny jednak ustanawiać pewne wyjątki dotyczące tego akurat wymogu formalnego.

Gdy przeglądam akta spraw rozwodowych, to w pozwach pisanych osobiście przez strony (a nie przez profesjonalnego pełnomocnika) bardzo często można spotkać się z tym brakiem formalnym.

Sąd wzywa następnie do jego uzupełnienia i całe postępowanie od samego początku niepotrzebnie zaczyna się przedłużać.

A tymczasem powinno zwrócić się tutaj uwagę na charakter sprawy. Rozumiem, że wymóg polubownej próby jest stawiany przykładowo w sprawach o zapłatę. Zanim skierujemy sprawę na drogą sądową powinno się wysłać wezwanie do zapłaty, aby dać szansę dłużnikowi i nie generować od razu kosztów procesu. To zupełnie zrozumiałe.

Ale jaki jest sens zmuszania rozwodzących małżonków do uzupełniania informacji o podejmowaniu prób polubownych? Czy w ogóle jest możliwe polubowne rozwiązanie sprawy o rozwód? Oczywiście, że nie, bo tylko Sąd wyrokiem może rozwiązać małżeństwo. Nie można iść w tym celu do notariusza czy samodzielnie spisać umowy. Ten wymóg formalny nie przystaje więc do charakteru tych spraw.

Wezwanie w mojej ocenie wcale nie skłania też małżonków do refleksji nad ewentualną próbą mediacyjną.

Jeśli już strony miałyby zostać skierowane do mediacji, to powinno się to zrobić za ich zgodą w toku postępowania sądowego.

Wysyłanie natomiast wezwania do usunięcia braków formalnych dotyczącego tej kwestii, tuż po złożeniu pozwu nie ma w mojej ocenie najmniejszego sensu, a sprzyja jedynie wydłużeniu całego procesu.

 • Niemniej jednak, przepisy to przepisy i jeśli chcesz, aby sprawa o rozwód dalej się toczyła, to musisz uzupełnić ten brak formalny poprzez udzielenie żądanej informacji w wymaganym terminie.
 • ***
 • Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.
 • tel.: 693 253 807                                                                     
 • e-mail: [email protected]

Podobne artykuły:

Mediacje w prawie rodzinnym. Część 2.: Pomoc mediatora zamiast rozwodu

Sporządzanie pism procesowych, w tym także pozwu rozwodowego, powinno się odbywać w oparciu o obowiązujące zapisy prawne. W związku ze zmianami w Kodeksie postępowania cywilnego, wzrasta rola mediatora oraz mediacji, a brak prób polubownego zakończenia sporu należy uzasadnić w pozwie. O procedury oraz konsekwencje warto zapytać adwokata.

Instytucja mediatora a nowy wymóg formalny

Od 1 stycznia 2016, zgodnie z art. 187 § 3 pkt. 3 Kodeksu postępowania cywilnego, każdy pozew rozwodowy powinien zawierać zapis dotyczący mediacji przedsądowych.

Oznacza to, że należy poinformować Sąd, czy strony skorzystały z pomocy mediatora, zanim został sporządzony pozew.

Procedura taka ma na celu wyczerpanie wszystkich możliwości polubownego rozwiązania sporów, a w przypadku spraw rozwodowych dodatkowo zwiększa szansę na zaniechanie złożenia pozwu.

Są jednak sytuacje, w których nie dochodzi do zawarcia ugody przedsądowej, a tym samym do spotkania małżonków, z których jedno zdecydowało się na zakończenie małżeństwa rozwodem.

 1. Jedna ze stron sporu nie stawia się na spotkanie mediacyjne mimo otrzymania informacji o ustalonym terminie takiego spotkania.
 2. Konflikt pomiędzy małżonkami jest na tyle silny, że niemożliwe jest jego pomyślne zakończenie, brakuje dobrej woli zainteresowanych.
 3. Strony sporu są już w nowych związkach, nastąpiło faktycznie rozstanie, zatem rola mediatora rodzinnego nie może zostać w pełni zrealizowana.

Wciąż mówimy tutaj o mediacjach dobrowolnych, nieobowiązkowych, a również brak nakazu nie działa mobilizująco. Może się jednak zdarzyć, że zmiany w prawie realnie wpłyną na zmianę postawy strony planującej wniesienie pozwu oraz pozwanego/pozwanej.

Rola mediatora rodzinnego w postępowaniu przedsądowym

Wstępem do osiągnięcia realnego porozumienia i chęci odbudowania więzi pomiędzy małżonkami powinna być terapia małżeńska, lecz często dopiero mediator jest osobą, która rozmawia ze stronami sporu w rzetelny i profesjonalny sposób na temat powstałych konfliktów.

Może to być adwokat, który spełnia poniższe warunki:

 • ma merytoryczne przygotowanie psychologiczne lub prawnicze,
 • posiada potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych,
 • odbył specjalistyczne kursy lub szkolenia z zakresu prowadzenia mediacji.

Osoba taka będzie w stanie przedstawić pozytywne aspekty pozostania w związku małżeńskim, jeżeli nie zachodzą okoliczności przedstawione w poprzednim akapicie. Niemniej i w takich sytuacjach istnieje szansa, lecz znacznie mniejsza, na zażegnanie sporu w drodze przedsądowej.

Sąd również może skierować na mediacje

Art. 187. K.p.c. „Wymogi formalne pozwu” zawiera obecnie w punkcie 3.

zapis: „informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.”.

Informację o podjęciu lub braku podjęcia prób polubownego rozstrzygnięcia sprawy należy zamieścić już w petitum (pierwsza część wniosku), ponieważ dla Sądu może to być kluczowa kwestia w dalszym postępowaniu.

Jeżeli do spotkania z mediatorem nie doszło, niezależnie od przyczyn Sąd może skierować strony na obligatoryjne rozmowy mediacyjne.

Również w takich przypadkach:

 • postępowanie mediacyjne jest niejawne,
 • protokół mediacyjny zawiera jedynie informację, czy doszło do mediacji i do ugody, a nie szczegóły samych mediacji,
 • osoba mediatora nie może być świadkiem w sprawie – pozostaje bezstronna.

Przesłanki wskazujące na możliwość pojednania się małżonków mogą skutkować wycofaniem pozwu rozwodowego (osobą uprawnioną do wycofania pozwu jest jedynie strona, która ten pozew składa).

Kwestie majątkowe, alimentacyjne – łatwiej z mediatorem

Zarówno podczas mediacji przedsądowych, jak również tych wyznaczonych przez Sąd, mediator przedstawia w sposób bezstronny wszystkie możliwości dotyczące ugodowego rozstrzygnięcia w poszczególnych punktach spornych.

Często właśnie niewiedza oraz brak fachowej pomocy prawnej sprawiają, że małżonkowie nie widzą szans na zgodność ustaleń co do poszczególnych kwestii, dotyczących rozwiązania małżeństwa lub decyzji o pozostaniu w związku małżeńskim.

Z doświadczonym mediatorem uzyskacie Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania.

Pozew rozwodowy – na co zwrócić uwagę?

Została podjęta decyzja o rozwodzie? A może dopiero zastanawiasz się, od czego zacząć? W każdym razie uważasz, że nastąpił koniec małżeństwa i nie ma już od tego odwrotu.

Zasada jest jedna: tylko i wyłącznie sąd może orzec, że wasze małżeństwo zostało rozwiązane. Od czego zatem zacząć sprawę rozwodową? Od dobrze sporządzonego pozwu.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby przygotować się do sprawy.

Pozew rozwodowy jako kwalifikowane pismo procesowe

Pozew to szczególnego rodzaju pismo procesowe, ponieważ inicjuje cały proces. Każdy pozew powinien zadośćuczynić wymaganiom przewidzianym dla każdego pisma procesowego, a mianowicie zawierać (art. 126 kodeksu postępowania cywilnego, dalej: k.p.c.):

 1. oznaczenie sądu – sprawy rozwodowe rozpoznaje sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie ostatnio zamieszkiwali pod warunkiem, że jedno z nich nadal w tym okręgu mieszka lub przebywa; jeżeli nie ma takiej podstawy, to sprawę kierujemy do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, a jeśli i taka podstawa odpadła, to właściwy jest sąd miejsca zamieszkania powoda (art. 41 k.p.c.),
 2. imię i nazwisko stron wraz ze wskazaniem ich miejsca zamieszkania oraz numerem PESEL, 
 3. oznaczenie rodzaju pisma – określenie jego nazwy (tu: pozew o rozwód),
 4. osnowę wniosku – konkretne żądanie,
 5. dowody – wszystko to, co będzie nam pomocne przy udowodnianiu naszych racji: dokumenty, świadkowie, nagrania itp.,
 6. podpis strony – własnoręczny i czytelny, nie może to być kserokopia lub wydruk komputerowy,
 7. wymienienie załączników – lista wszystkich dokumentów (lub innych rzeczy np. płyty CD) załączonych do pozwu.
See also:  Połowa domu oddana mężowi a podział majątku

Uwaga! Jeżeli strona reprezentowana jest przez pełnomocnika, to w pozwie należy wskazać również dane pełnomocnika wraz z adresem do doręczeń, a ponadto załączyć pełnomocnictwo szczególne, czyli ze wskazaniem, że dotyczy ono sprawy rozwodowej (art. 426 k.p.c.).

Każdy pozew, oprócz powyższego, powinien zawierać (art. 187 § 1 k.p.c.):

 1. dokładnie określone żądanie – żądanie rozwiązania małżeństwa ze wskazaniem, czy bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie jednej albo obu stron,
 2. przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie rozwodu, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu – dokładne ale i konkretne określenie, z jakiego powodu żądamy rozwodu, czyli uzasadnienie, dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego; jeżeli właściwość sądu nie jest oczywista na pierwszy rzut oka, to należy dodatkowo uzasadnić, dlaczego strona wytoczyła powództwo przed danym sądem, 
 3. nformację o podjęciu próby mediacji lub innego sposobu rozwiązania sporu albo wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia – nie masz obowiązku przystępowania do mediacji czy w ogóle próbować polubownie załatwić sprawę. Po pierwsze dlatego, że mediator nie da wam rozwodu, więc i tak musisz iść z tym do sądu, po drugie możesz nie mieć ochoty (lub możliwości) porozmawiać z małżonkiem na temat rozpadu waszego związku.  

Oprócz tego pozew – nie tylko rozwodowy – może zawierać (art. 187 § 2 k.p.c.):

 1. wniosek o zabezpieczenie powództwa – ma na celu uregulowanie relacji stron podczas całego postępowania, ale nie może zmierzać do zaspokojenia w całości żądania powoda (np. żądamy zasądzenia alimentów na dziecko w kwocie 1.000 zł, ale wnosimy o zabezpieczenie tych alimentów poprzez zasądzenie kwoty 500 zł na czas procesu),  
 2. wniosek o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności – wyrok, który nie jest jeszcze prawomocny, stanowi tytuł egzekucyjny, który po opatrzeniu go klauzulą wykonalności może zostać wykonany w drodze egzekucji; w praktyce rygor natychmiastowej wykonalności w sprawach rozwodowych dotyczy zasądzonych alimentów, 
 3. wniosek o przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda, 
 4. wnioski służące do przygotowania rozprawy, w tym:
 • o wezwanie na rozprawę świadków lub biegłych – aby udowodnić okoliczności, które wskazujemy w pozwie,
 • o dokonanie oględzin,
 • o zobowiązanie pozwanego do dostarczenia dokumentu, który jest potrzebny do przeprowadzenia dowodu lub oględzin, a który znajduje się w posiadaniu drugiej strony,
 • o zażądanie na rozprawę dostarczenia dowodów znajdujących się u osób trzecich albo w instytucjach państwowych.

O czym warto pamiętać? Pozew (wraz z załącznikami) wnosimy w dwóch egzemplarzach, ponieważ jeden jest przeznaczony dla sądu a drugi dla pozwanego. Istotne jest, że do sądu składa się oryginał pozwu (czyli zawierający własnoręczny podpis), zaś dla strony przeciwnej wystarczy odpis, czyli kopia (art. 128 § 1 k.p.c.).

Alimenty od współmałżonka

W pozwie rozwodowym strona może żądać na siebie alimentów od drugiego małżonka (art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dalej: k.r.o.).

Wniosek taki może złożyć ten małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a znajduje się w niedostatku.

Alimentów małżonek może żądać (od współmałżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia) także wtedy, gdy nie znajduje się w niedostatku, ale rozwód wiąże się z istotnym pogorszeniem sytuacji materialnej małżonka niewinnego. 

Wspólne mieszkanie 

Poza tym w pozwie można zażądać rozstrzygnięcia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania na okres wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków (art. 58 § 2 k.r.o.).

Co więcej w wyroku rozwodowym sąd może nakazać eksmisję drugiego małżonka, jeżeli ten utrudnia zamieszkiwanie drugiego małżonka poprzez swoje rażąco naganne postępowanie.

Zaś w przypadku zgodnego wniosku obu stron, sąd może orzec o podziale wspólnego mieszkania bądź może przyznać go jednemu z małżonków, jeżeli wyraził on zgodę na opuszczenie mieszkania  bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego.

Co z dziećmi? 

W sytuacji, kiedy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, to siłą rzeczy sprawa rozwodowa musi obejmować także ich sytuację. Mianowicie w pozwie o rozwód powinny znaleźć się stosowne żądania w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów czy wreszcie miejsca pobytu dzieci.

Zatem po pierwsze określamy, czy władza rodzicielska ma przysługiwać obojgu rodzicom czy tylko jednemu z rodziców – wtedy drugi powinien mieć ją ograniczoną lub zostać jej pozbawiany.

Po drugie kontakty z dziećmi powinny być bardzo szczegółowo opisane wraz z terminami i godzinami, podziałami na lata parzyste i nieparzyste (sąd może je ustalić na wniosek stron albo może zostać złożone porozumienie).

Dopuszczalne jest też stosowanie opieki naprzemiennej, ale zastosowanie tej instytucji również wymaga szczegółowego uzasadnienia oraz siłą rzeczy zgody obojga małżonków.

Trzeba pamiętać, że opieka naprzemienna to nie tylko piecza nad dziećmi obojga rodziców mimo rozwodu ale także problemy natury techniczo-organizacyjnej, związanej np. z „przeprowadzkami” dzieci pomiędzy mieszkaniami rodziców.

Następnie wskazujemy wysokość żądanych alimentów, przy czym kwota ta powinna zostać odpowiednio uzasadniona (z podziałem na wydatki np. na żywność, odzież, opiekę zdrowotną, sprawy szkolne czy wakacje – w skali miesiąca), nie może być oderwana od rzeczywistości. I ostatnia kwestia to określenie miejsca zamieszkiwania dzieci, a więc, czy dzieci mają zamieszkać po rozwodzie z matką, czy z ojcem. 

Warto też wskazać choćby jednego świadka, któremu znana jest sytuacja opiekuńczo-wychowawcza dzieci, aby sąd miał ogląd na sprawę również z perspektywy osoby trzeciej. 

Wspólny majątek

Dopuszczalne jest, aby w wyroku rozwodowym sąd dokonał podziału majątku wspólnego małżonków.

Jednak jest to obwarowane warunkiem – przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki (przedłużenia, opóźnienia) w postępowaniu.

W praktyce oznacza to, że podział majątku podczas rozwodu jest możliwy tylko wtedy, gdy strony są zgodne co do zasad rozdzielenia majątku, czyli porozumiały się w tym zakresie. 

Ile kosztuje rozwód?

Podstawowy koszt sprawy rozwodowej to kwota 600 zł, będąca opłatą od pozwu (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, dalej: u.k.s.c.). Jeżeli sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie na zgodny wniosek obu stron, to z urzędu zwracana jest połowa opłaty od pozwu, czyli kwota 300 zł (art. 79 ust. 1 pkt 3 ppkt b) u.k.s.c.).

Gdy stronę reprezentuje fachowy pełnomocnik (radca prawny lub adwokat), to dochodzą koszty zastępstwa procesowego zasądzone przez sąd w wyroku (stawka minimalna ale dopuszczalne jest żądanie kilkakrotności tej stawki), czyli 720 zł (§ 4 ust.

1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie/radców prawnych), powiększona o opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości w wysokości 17 zł (art. 1 ust.

1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Poza tym wynagrodzenie pełnomocnika reguluje także umowa adwokata lub radcy prawnego z klientem, a wtedy ustalane jest ono indywidualnie. 

Oczywiście powyższe koszty mogą wzrosnąć, jeżeli będzie konieczne np. zasięgnięcie opinii biegłego. 

Podsumowanie

Zanim złożysz pozew w sądzie, musisz się przygotować do sprawy. Przede wszystkim nie kieruj się negatywnymi emocjami czy jednorazową sytuacją. Zastanów się, czy możesz (jest do tego podstawa) rozwieść się bez orzekania o winie – jest to zdecydowanie szybszy sposób na rozwiązanie małżeństwa niż ustalanie, kto ponosi winę za rozkład pożycia.

Jeżeli jednak żądasz orzeczenia o winie drugiej strony, to zbieraj dowody, które to wykażą i sąd nie będzie miał wątpliwości co do twojego stanowiska. Kolejna sprawa to alimenty – pamiętaj, że ich wysokość musi wynikać z okoliczności sprawy, więc zbieraj wszystkie rachunki, faktury i inne dokumenty (np.

dokumentacja medyczna), które wykażą, że kwota, której żądasz jest zasadna i nie jest zawyżona. Jeśli chcesz załatwić przy okazji temat podziału majtku, a relacja pomiędzy wami tego nie wyklucza, to już wcześniej ustal ze współmałżonkiem, co wchodzi w skład waszego majątku i w jaki sposób chcecie to podzielić.

Każda sprawa jest oczywiście indywidualna i wymaga odrębnego podejścia do tematu, niemniej powyżej przedstawione zostały podstawowe informacje, które stanowią punkt wyjścia w sprawach rozwodowych. 

Autor:

Anna Malczewska – prawnik, kancelaria Duraj Reck i Partnerzy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.