Rozwód z małżonkiem chorym psychicznie

Opublikowano: 26-06-2019

Rozwód z małżonkiem chorym psychicznieW dzisiejszych czasach coraz więcej osób cierpi na choroby psychiczne. Problem tylko z pozoru może wydawać się błahy.

Z danych statystycznych prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny dotyczących zdrowia psychicznego Polaków w oparciu o dane z lat 2015 i 2016 wynika, że o 8 tys.

przybyło w 2015 roku osób chorych na zaburzenia nerwicowe oraz o ponad 6 tys. osób chorych na zaburzenia rozwojowe. 4 tysiące mniej osób leczono z powodu schizofrenii, jak również o niemal 3 tyś.

osób z zaburzeniami nastroju czy innymi zaburzeniami psychotycznymi.

Dane te nie odzwierciedlają w pełni liczby osób dotkniętych w/w chorobami, nie każdy bowiem chory objęty jest leczeniem.

Unieważnienie małżeństwa czy rozwód?

Może zdarzyć się, że dopiero w trakcie trwania małżeństwa dowiesz się o chorobie psychicznej Twojego małżonka. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że czasami właściwszym rozwiązaniem jest  unieważnienie małżeństwa, a nie rozwód.

Przeczytaj też: Jak uzyskać odpisu wyroku w sprawie rozwodowej

Podstawą do unieważnienia małżeństwa może być choroba psychiczna małżonka, która istniała w dacie zawierania związku małżeńskiego. Nie może bowiem zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym.

Od powyższej zasady istnieje jednak wyjątek – osoba chora może za zgodą sądu zawrzeć związek małżeński jeżeli stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie.

Bez zgody sądu małżeństwo będzie nieważne.

Ważna jest data zawarcia małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków może nastąpić tylko wówczas, gdy przeszkoda ta istniała w dacie zawierania związku małżeńskiego.

Podstawę unieważnienia małżeństwa mogą stanowić również niepsychotyczne zaburzenia psychiczne, jeżeli w zakresie zagrożenie małżeństwa lub zdrowia przyszłego potomstwa wywołują taki sam skutek, jak choroba psychiczna (psychoza).

Przeczytaj też: Zadośćuczynienie za zdradę małżonka

W sprawie o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków, sąd ustala istnienie okoliczności wymienionych w art.

12 § 1 zdanie drugie KRO, wychodząc z założenia, że nie każda choroba psychiczna uzasadnia unieważnienie małżeństwa, a jedynie taka, która zagraża małżeństwu lub zdrowiu przyszłego potomstwa.

Dlatego też, może się zdarzyć, że pomimo stwierdzenia istnienia choroby psychicznej u małżonka w dacie zawierania małżeństwa powództwo zostanie oddalone (czyli małżeństwa nie zostanie unieważnione).

Warto wiedzieć, że Sąd Najwyższy dopuścił również możliwość oddalenia powództwa ze względu na sprzeczność żądania z zasadami współżycia społecznego.

Sprawa dotyczyła unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej pozwanej po ponad 20 latach od chwili zawarcia małżeństwa oraz w sytuacji, gdy pożycie stron układało się dobrze, a z małżeństwa pochodzi syn, w którego stanie zdrowia choroba matki nie wywołała żadnych ujemnych następstw. Orzeczenie to pokazuje, że każdą sprawę – jak to bywa w Sądzie – trzeba oceniać indywidualnie.

 • W razie jakichkolwiek pytań, zachęcam do kontaktu!
 • ***
 • Przeczytaj też: Porozumienie rodzicielskie
 • ***
 • Zdjęcie by Drew Coffman

Wróć do Bloga

Rozwód a choroba psychiczna – Adwokat Marlena Słupińska ???? ☎️

Istnieje wiele chorób psychicznych, których występowanie poważnie utrudnia życie codzienne. Z tego też względu mają one wpływ również na życie małżeńskie.

W niektórych przypadkach zaburzenia te są na tyle poważne, że prowadzą do rozstania.

Jaki jest zatem wpływ choroby psychicznej na możliwość rozwodu oraz postępowanie w tym zakresie? Dowiesz się tego z mojego artykułu „Rozwód a choroba psychiczna”.

Jeśli rozważasz rozwód, a jedno z Was cierpi na chorobę psychiczną, to być może będę w stanie Ci pomóc. Udzielam porad prawnych dla klientów z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Rozwody Poznań) oraz do kontaktu.

Rozwód a choroba psychiczna – główne wnioski

 • Choroba psychiczna może mieć silny wpływ na codzienne funkcjonowanie człowieka, w tym na jego życie rodzinne.
 • Nierzadko małżonkowie osób chorych psychicznie decydują się na rozstanie, ponieważ schorzenie uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie ich małżeństwa.
 • W takim przypadku istnieje możliwość uzyskania rozwodu albo unieważnienia małżeństwa.
 • W postępowaniu sądowym niezwykle istotną rolę odgrywają środki dowodowe potwierdzające fakt choroby.
 • Zdarza się, że postępowanie o rozwód jest prawdziwą wojną, ponieważ chory błędnie postrzega otaczającą go rzeczywistość, co rodzi u niego agresję.
 • Z tego względu decydując się na rozwód z osobą chorą psychicznie, warto skorzystać z pomocy specjalistów – prawnika oraz psychologa, którzy pomogą przejść przez to niezwykle trudne doświadczenie.
 • Choroba psychiczna może również stanowić podstawę do uzyskania stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego.

Choroba psychiczna: rozwód czy unieważnienie małżeństwa

Występowanie choroby psychicznej u jednego z małżonków może doprowadzić nie tylko do rozwodu, ale i do unieważnienia małżeństwa. Obydwie te instytucje mają na celu zakończenie związku, jednakże różnią się one przesłankami koniecznymi do zaistnienia, aby można było wszcząć odpowiednie postępowanie.

Otóż do orzeczenia rozwodu niezbędny jest zupełny i trwały rozpad pożycia, a ponadto nie może być ono sprzeczna z dobrem wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub z zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli zaś chodzi o unieważnienie małżeństwa, jest ono możliwe jedynie w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przeszkód wymienionych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (KRiO). Wśród nich wskazać należy przeszkody:

 • wieku;
 • ubezwłasnowolnienia całkowitego;
 • choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego;
 • bigamii;
 • pokrewieństwa;
 • powinowactwa;
 • przysposobienia.

W przypadku choroby psychicznej możliwość unieważnienia małżeństwa uzależniona jest od tego, kiedy ona wystąpiła. Jeśli istniała już w dacie małżeństwa, to jest szansa na unieważnienie małżeństwa. Natomiast jeśli pojawiła się później, wówczas w grę raczej będzie wchodzić rozwód.

Skutki prawne unieważnienia małżeństwa są podobne jak te, które zachodzą w przypadku rozwodu.

Oznacza to, że ustaje małżeństwa wspólność majątkowa, sąd orzeka także o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Co jednak istotne, wyrok w tym przedmiocie nie ma wpływu na sytuację prawną dzieci zrodzonych z unieważnionego związku, z kolei każdy z małżonków powraca do stanu cywilnego sprzed zawarcia małżeństwa.

choroba psychiczna małżonka

Rozwód a choroba psychiczna

W praktyce wiele osób w przypadku choroby psychicznej małżonka decyduje się na rozwód. Muszę  jednak zaznaczyć, iż choroba psychiczna może wystąpić u Twojego małżonka, u Ciebie oraz u Waszych dzieci. Poniżej opiszę każdą z tych sytuacji w kontekście rozwodu.

Choroba psychiczna małżonka

Przejdę od razu do rzeczy. Otóż choroba psychiczna Twojego małżonka może być podstawą do orzeczenia rozwodu.

Istnieje wiele rozmaitych chorób psychicznych, które w różnym stopniu wpływają na funkcjonowanie w małżeństwie. Ich wpływ na rozwód także jest zróżnicowany. Kilka spośród najczęściej występujących omówimy pokrótce w dalszej części tego artykułu.

Bez względu na rodzaj choroby psychicznej, z którą zmaga się Twój małżonek, musisz pamiętać o jednej rzeczy. Mianowicie wśród okoliczności uniemożliwiających uzyskanie rozwodu (negatywnych przesłanek rozwodowych) znajduje się sprzeczność orzeczenia w tym zakresie z zasadami współżycia społecznego.

W tym kontekście musimy przypomnieć, że obowiązkiem małżonków jest udzielania sobie wzajemnej pomocy, zachowywanie wierności, a także współdziałanie dla dobra rodziny. Dlatego w niektórych, stosunkowo rzadkich przypadkach, sąd może nie dać Wam rozwodu powołując się, że jest on niemoralny.

Wszystko zależy od okoliczności Twojej sprawy. Nie bez znaczenia są w szczególności okoliczności:

 • jak doszło do powstania choroby psychicznej,
 • w jaki sposób choroba przekłada się na funkcjonowanie rodziny,
 • jak zachowują się małżonkowie w relacjach między sobą i dziećmi,
 • jakiego rodzaju leczenia wymaga Twój małżonek.

Choroba psychiczna u Ciebie

Może się również tak zdarzyć, że to właśnie Ty cierpisz na chorobę psychiczną. Nie jest to powód do wstydu, tego typu schorzenie nie wybierają i mogą przytrafić się każdemu. Z wieloma chorobami można normalnie funkcjonować pod warunkiem, że są one odpowiednio leczone.

Pamiętaj, że gdyby Twój małżonek wniósł pozew rozwodowy, to na nim spoczywałoby udowodnienie, że doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia. Jego źródłem niekoniecznie musi być jednak Twoja choroba. Gdyby Twój małżonek wychodzi z takim zarzutem, musiałby udowodnić swoje twierdzenie, a więc tak naprawdę zasięgnąć opinii biegłego z zakresu psychiatrii.

Jeśli Twoja choroba jest już stwierdzona, to dużą rolę odgrywa sposób Twojego postępowania i chęć korzystania z terapii. Ponadto jeżeli uczestniczysz w leczeniu, starasz się dawać sobie pomóc, to Twoja sytuacja procesowa będzie lepsza. Jeśli zaś odmawiasz pomocy, to Twojemu małżonkowi łatwiej będzie wykazać Twój wpływ na rozpad związku.

Oczywiście takich okoliczności jest więcej i wszystko zależy od okoliczności Twojej sprawy.

Choroba psychiczna dziecka

Choroby psychiczne dotykają również dzieci. Jeżeli Wasza pociecha zmaga się z tego rodzaju problemem, a Wy podjęliście decyzję o rozstaniu, może to być okoliczność, która będzie mieć poważny wpływ na przebieg postępowania o rozwód.

See also:  Rozwód z winy męża i dochodzenie alimentów przez żonę po latach

W tym kontekście muszę jednak zwrócić uwagę na jedną kwestię. Mianowicie sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli byłby on sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci małżonków. W każdym przypadku takiej oceny zawsze dokonuje jednak sąd.

Sąd będzie orzekał, czy w okolicznościach Waszej sprawy orzeczenie rozwodu będzie „uczciwe” w stosunku do Waszego chorego dziecka. W szczególności będzie badać, czy rozwód nie przełoży się negatywnie na możliwość opieki nad dzieckiem, na jego warunki bytowe, czy wreszcie na proces leczenia.

Jeśli sąd uzna, że Wasz rozwód będzie niekorzystnie wpływał na sytuację Waszego dziecka, wówczas może nie dać Wam rozwodu.

Rozwód a choroba psychiczna

Rozwód a choroba psychiczna

Pod pojęciem choroby psychicznej należy rozumieć stan zaburzenia postrzegania rzeczywistości przez osobę, która się z nią zmaga.

Pacjent nierzadko miewa nie tylko omamy i urojenia, ale także zaburzony proces myślenia.

Jak już wcześniej wspomniałam, istnieje wiele rozmaitych chorób psychicznych, które różnie wpływają na funkcjonowanie w związku małżeńskim. Poniżej opiszę kilka z nich, które występują najczęściej.

Schizofrenia a rozwód

Schizofrenia nazywana jest inaczej psychozą schizofreniczną lub chorobą Bleulera. Schorzenie to charakteryzuje się zmienionym i nieadekwatnym postrzeganiem i odbiorem rzeczywistości. Pacjent poprzez to zaburzenie ma nierzadko poważne problemy z codziennym funkcjonowaniem.

Uzyskanie rozwodu w przypadku zachorowania przez któregoś z małżonków na schizofrenię, jest jak najbardziej możliwe. Musisz jednak pamiętać, że przypisanie winy za rozpad pożycia choremu będzie niemal niemożliwe.

Co więcej, jeżeli Twój małżonek zmaga się z tego rodzaju problemem, warto pomyśleć o sądowym uregulowaniu spraw dotyczących dzieci. Schizofrenia może bowiem poważnie wpływać na wykonywanie kontaktów z nimi oraz opiekę.

Depresja a rozwód

Depresją jest nazywany zespół zaburzeń nastroju oraz aktywności, który trwa przez długi czas. Schorzenie to prowadzi do upośledzenia codziennego funkcjonowania. Depresja wiąże się bowiem z odczuwaniem silnego smutku oraz brakiem chęci do aktywnego uczestnictwa w wielu aspektach życia.

Nietrudno domyślić się, że tego rodzaju choroba bardzo poważnie wpływa na jakość życia małżeńskiego. Osoba zmagająca się z depresją może mieć duże problemy z załatwianiem codziennych spraw, wykonywaniem pracy czy też opieką nad dziećmi.

Z tego względu orzeczenie rozwodu jest możliwe. W tym przypadku również warto zadbać o uregulowanie kwestii dotyczących dzieci na drodze sądowej.

Dzięki temu będziesz mieć jasną sytuację, jeżeli chodzi o prawa i obowiązki drugiej strony na przykład w przypadku kontaktów.

BPD a rozwód

Osobowość borderline (BPD – z angielskiego borderline personality disorder) objawia się poprzez dolegliwości związane z zaburzeniami psychotycznymi oraz nerwicowymi.

Wśród najbardziej charakterystycznych zachowań należy wskazać silne wahania nastrojów, negatywną ocenę świata zewnętrznego, a także nadmierną impulsywność.

To jednak nie wszystko, BPD towarzyszą bardzo często takie odczucia jak złość, gniew, frustracja, niepokój, smutek, wstyd oraz szeroko pojęte znudzenie. Negatywne postrzeganie świata prowadzi również do nieufności i licznych zachowań aspołecznych.

Rozwodząc się z kimś, kto ma osobowość borderline, musisz się przygotować na bardzo ciężką przeprawę. Jeśli bowiem dojdzie do konfliktu, będzie to prawdziwa wojna.

Taka osoba potrafi zachowywać się w sposób irracjonalny, a jej tok rozumowania jest zupełnie inny niż wszystkich. Może Cię więc oskarżać o rozmaite czyny, a te zarzuty mogą zakończyć się nawet wszczęciem postępowania karnego.

Z tego też względu taki rozwód należy przeprowadzić bardzo ostrożnie, w wyważony i możliwie skuteczny sposób.

Jeżeli osoba cierpiąca na borderline nie podejmuje leczenia, może to stanowić podstawę do orzeczenia o winie za rozpad pożycia po jej stronie. W takim przypadku warto rozważyć także ograniczenie kontaktów z dziećmi, a nawet pozbawienie, a przynajmniej ograniczenie, władzy rodzicielskiej.

Psychopatia

Psychopatia to kolejne zaburzenie osobowości. Wiąże się ono ze specyficznym sposobem myślenia oraz postrzegania rzeczywistości, a ponadto z deficytem emocjonalnym i zachowaniami, które nierzadko silnie odbiegają od powszechnie przyjętych norm społecznych, jak i moralnych.

Co gorsza, psychopaci są bardzo konsekwentni w dążeniu do założonych celów. Potrafią być w tym zakresie dosłownie bezwzględni. Z tych powodów od razu przygotuj się na to, że Twój rozwód będzie prawdziwą wojną.

W walce z taką osobą staraj się sprawnie przejść przez postępowanie rozwodowe.

Pamiętaj, że psychopata potrafi doskonale manipulować innymi i z próbami takiego działania będziesz mieć do czynienia z całą pewnością na sali sądowej. Dlatego koniecznie skorzystaj z pomocy adwokata.

jak udowodnić chorobę psychiczną

Jak udowodnić w sądzie chorobę psychiczną?

Żeby móc powoływać się w sądzie na chorobę psychiczną małżonka, należy tę okoliczność udowodnić. W praktyce chorobę psychiczną można udowodnić jedynie przez korzystanie z opinii biegłego. Będzie nim lekarz psychiatra, powoływany przez sąd.

Ważne, że psychiatra zwykle nie ograniczy się do oceny tego, czy Twój małżonek jest chory psychicznie. Zwykle wypowiada się także na temat jego stosunku do choroby, chęci podjęcia leczenia oraz rokowań na poprawę sytuacji.

Jak odejść od osoby chorej psychicznie?

Odejście od osoby chorej psychicznie nie jest proste. Wiele zależy jednak od rodzaju schorzenia i jego wpływu na codzienne funkcjonowanie rodziny.

Z całą pewnością rozstanie będzie dla Ciebie trudnym przeżyciem z emocjonalnego punktu widzenia. Nawet, jeżeli koniec związku wydawał się nieunikniony z powodu dolegliwości drugiej strony. Być może jej zachowanie było dla Ciebie nierzadko nieprzyjemne, a postępowanie o rozwód tylko zaogni istniejący pomiędzy Wami konflikt.

Jeżeli wiesz, że odejście od psychicznie chorego małżonka będzie dla Ciebie niezwykle trudne i obciążające, nie obawiaj się skorzystać z pomocy specjalisty. Udaj się do psychologa, który pomoże Ci przejść przez ten kryzys. Zobaczysz, że dzięki jego wsparciu rozstanie będzie dla Ciebie łatwiejsze.

Jeśli Twój małżonek ma osobowość psychopatyczną, to udaj się także do prawnika. Z mojego doświadczenia wiem, że małżonkowie psychopatów często są zmanipulowani i stłamszeni. Takie osoby są dosłownie rozbite psychicznie.

Potrzebują pomocy prawnika, który wie jak należy postępować w sporze z psychopatą i nie będzie bał się odpowiednio kierować klienta.

W mojej praktyce często muszę tłumaczyć klientom, w jaki sposób są manipulowani przez swojego małżonka.

Dlatego współpraca z adwokatem i psychologiem jest niemal obowiązkowa.

„Rozwód kościelny” a choroba psychiczna

Po rozstaniu z chorym psychicznie małżonkiem masz również szansę na uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego, które często jest nazywane „rozwodem kościelnym”. Podstawowym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby było to możliwe, jest występowanie choroby psychicznej jeszcze przed zawarciem związku.

Zgodnie z prawem kanonicznym najważniejszym elementem zawarcia małżeństwa jest wyrażenie zgody małżeńskiej. Musi być ona wolna od wszelkich wad, jakie zostały przewidziane w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

Przyjmuje się więc, że choroby psychiczne mogą na tyle „uszkodzić” zgodę małżeńską, że następnie związek zawarty przez osobę zmagającą się z którąś z nich może zostać uznany za nieważny. Chodzi tutaj o tak zwaną psychiczną niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich.

Co więcej, zatajenie przed drugą stroną faktu, iż ktoś cierpi na chorobę psychiczną, może skutkować powstaniem istotnego błędu. Można więc domniemywać, że gdyby dana osoba wiedziała, że jej przyszły małżonek cierpi na tego rodzaju dolegliwość, nie zdecydowałaby się na zawarcie związku.

W każdym przypadku uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa wiąże się z koniecznością rozpoczęcia procesu przed sądem kościelnym. Niezbędne jest więc przygotowanie skargi, w której zostanie określone żądanie strony, wskazane dowody oraz przedstawione uzasadnienie.

Jako dowody można wykorzystać przede wszystkim zeznania świadków oraz dokumentację medyczną. Ważne mogą okazać się również fotografie oraz nagrania.

Sąd biskupi także może skierować daną osobę na badanie biegłego, którym w takich sprawach jest psycholog, psychiatra lub seksuolog.

Jego opinia dotyczy dyspozycji chorego w chwili zawarcia małżeństwa i ma niezwykle istotne znaczenie dla kształtu rozstrzygnięcia.

Od wydanego wyroku stronom przysługuje prawo do wniesienia apelacji do sądu drugiej instancji. Ten jeszcze raz rozpatrzy daną sprawę i wyda nowy wyrok. Co ważne, w wyroku sąd może zawrzeć zakaz zawarcia małżeństwa przez daną osobę. Można go jednak uchylić, jeżeli jej sytuacja życiowa da ku temu podstawy.

Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu.

Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn.

Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

 • Adwokat
 • Marlena Słupińska-Strysik
 • e-mail: [email protected]
 • tel. 61 646 00 40
 • tel. 68 419 00 45
 • tel. 52 511 00 65
See also:  Pierwszeństwo w przypadku zbiegu egzekucji alimentów i innych zobowiązań

Komentarze:

Choroba psychiczna małżonka, a rozwód z orzeczeniem o winie – Adwokat Karlińska-Markiewicz – Kancelaria Adwokacka Warszawa

Rozwód z orzeczeniem o winie jest przeprowadzany w sytuacji, gdy jedno lub oboje małżonkowie są winni rozkładu pożycia małżeńskiego. Czy choroba psychiczna małżonka wyłącza możliwość orzeczenia o winie?

JAKIE SĄ PRZESŁANKI NEGATYWNE ROZWODU?

W świetle obowiązującego prawa Sąd nie orzeknie rozwodu, gdy:

 1. wskutek rozwodu ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków;

 2. rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

 3. rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (chyba, że drugi małżonek wyraził zgodę na rozwód lub go odmówił, ale jego odmowa stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego);

CZY ROZWÓD Z CHORYM PSYCHICZNIE MAŁŻONKIEM STOI W SPRZECZNOŚCI Z ZASADAMI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO?

Nie jest to jasno określone w obowiązujących przepisach, ale w zależności od indywidualnej oceny sytuacji i konkretnych okoliczności sprawy Sąd może stwierdzić, że z uwagi na chorobę psychiczną lub fizyczną jednego z małżonków na drugim ciąży obowiązek opieki, więc rozwód będzie stał w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Nie jest to jednak zasada, a jedynie jedna z sytuacji, które pojawiają się w orzecznictwie.

Warte uwagi jest w tym zakresie orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 1999 r., sygn. akt I CKN 1050/97 przyjmujące odwrotne stanowisko: „obowiązek małżonków przewidziany w art. 23 K.r.io.

(wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz współdziałania dla dobra rodziny), może być wyłączony, jeżeli zachowanie będące wynikiem choroby psychicznej małżonka uzasadnia zwolnienie z tego obowiązku drugiego z małżonków”.

CZY CHOROBA PSYCHICZNA MAŁŻONKA MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ ROZPADU MAŁŻEŃSTWA?

Zdarzają się sytuacje, gdy choroba psychiczna małżonka może być uciążliwa i oddziaływać na całą rodzinę, jak również niekiedy stanowić zagrożenie dla ich życia lub zdrowia, jednakże uznanie choroby psychicznej jako przesłankę do orzeczenia rozwodu jest kwestią sporną.

W doktrynie dominuje pogląd, że sam fakt choroby psychicznej nie może stanowić jedynej, przyczyny rozpadu małżeństwa. Należy bowiem wykazać, że zachodzi związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy trwałym oraz zupełnym rozkładem pożycia stron, a dolegliwościami zdrowotnymi i zachowaniami chorego małżonka, a także nie mogą wystąpić przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu.

W ślad za wyrokiem SN z dnia 2 grudnia 1957 r., sygn. akt I CR 140/57: „choroba psychiczna, jeśli ma cechy choroby długotrwałej i poważnej, w zasadzie stanowi powód do rozwodu. Na sądzie ciąży obowiązek wyjaśnienia stanu choroby oraz ewentualnych skutków tej choroby w zakresie powstawania rozkładu pożycia”.

CZY MAŁŻONEK CHORY PSYCHICZNIE MOŻE ZOSTAĆ UZNANY WYŁĄCZNIE WINNYM ROZPADOWI POŻYCIA?

Według przyjętej linii orzeczniczej niemożliwym jest przypisanie małżonkowi choremu psychicznie wyłącznej winy za rozpad pożycia, w sytuacji gdy choroba powoduje zachowania niezależne od woli małżonka.

Nadmienić jednak należy, iż w ślad za wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 2001 r., V CKN 915/00: „choroba psychiczna małżonka nie wyklucza przypisania mu współwiny trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego”.

Rozwód a choroba psychiczna małżonka | Adwokat Rodacki – Blog

W praktyce nie brakuje niestety przykładów, kiedy rozwód następuje z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków. Jak wówczas powinien zachować się Sąd, orzekając o winie za rozkład pożycia?

Z tego wpisu dowiesz się jaki wpływ na postępowanie o rozwód ma choroba psychiczna jednego z małżonków.

Sąd w takich przypadkach znajduje się w dość trudnej sytuacji. Ocena zachowania małżonków w przypadku, gdy jedno z nich dotknięte jest chorobą psychiczną, musi być niezwykle wnikliwa.

Pytanie zasadnicze w takim postępowaniu brzmi następująco: czy konkretna choroba psychiczna ma wpływ na zdolność małżonka do wykonywania obowiązków małżeńskich oraz czy choroba miała wpływ na przebieg małżeństwa?

Opinia biegłego psychiatry w sprawie rozwodowej

Odpowiedzi na te pytania udziela w procesie biegły psychiatra, ponieważ w tej kwestii wymagane są już wiadomości specjalne i Sąd nie powinien podejmować się samodzielnej oceny.

Jeśli biegły ustali, że osoba chora tak naprawdę nie kontrolowała swojego zachowania i nie przestrzegała obowiązków małżeńskich wskutek choroby, to wówczas temu małżonkowi nie można przypisać winy za rozkład pożycia małżeńskiego.

Nie bez znaczenia pozostaje oczywiście stopień zaawansowania choroby. Biegły powinien wypowiedzieć się czy zdolność małżonka była ograniczona czy całkowicie wyłączona.

Oceniając zachowanie chorego małżonka musimy mieć też na uwadze jego postawę względem samej choroby – czy chciał się leczyć, czy stosował się do zaleceń lekarzy itd.

Nie da się jednak ukryć, że jeśli w rzeczywistości choroba całkowicie kierowała poczynaniami człowieka lub miała na nie znaczny wpływ, to także w przypadku opornego leczenia należałoby wykluczyć możliwość przypisania winy za rozkład pożycia.

Dokonując natomiast oceny zachowania zdrowego małżonka, Sąd musi mieć na uwadze jaka była jego reakcja na chorobę u małżonka – czy wspierał go w chorobie, pomagał w niezbędnych czynnościach, zachęcał do leczenia itd. W takiej sytuacji Sąd z całą pewnością przywiążę dużą wagę do sprawdzenia jak realizowany był obowiązek opieki nad drugim małżonkiem.

Choroba psychiczna a wina w rozkładzie pożycia

Jakie Sąd wyda rozstrzygnięcie w takiej sprawie? Co do zasady jak wspomniałem – małżonkowi dotkniętemu chorobą psychiczną nie można przypisać winy za rozkład pożycia.

Jeśli zatem materiał dowodowy będzie wskazywał, że przyczyna rozwodu leży w zachowaniu osoby chorej psychicznie, to w wyroku możemy spotkać się ze stwierdzeniem, że: Sąd orzeka rozwód z przyczyn leżących po stronie powoda/pozwanego, ale niezawinionych. Oznacza to tak naprawdę brak winy w rozkładzie którejkolwiek ze stron.

Dodam, że w takiej sytuacji w razie negatywnej oceny zachowania zdrowego małżonka, Sąd może przypisać mu wyłączną winę za rozkład pożycia małżeńskiego ze wszelkimi konsekwencjami takiego orzeczenia (np. odnośnie obowiązku alimentacyjnego). Sytuacja zdrowego małżonka w tego typu postępowaniu rozwodowym nie jest więc zbyt komfortowa.

Mało tego, jeśli małżonek zdrowy chcę się rozwieść (jest powodem), to można sobie również wyobrazić sytuację, w której Sąd oddala powództwo z uwagi na zasady współżycia społecznego i obowiązek pomocy choremu małżonkowi.

Oczywiście Sąd nie będzie raczej nigdy dążył do utrzymania małżeństwa „na siłę” wbrew woli stron, ale na pewno jest możliwa sytuacja, kiedy chory małżonek potrzebuje stałej pomocy ze strony swojego małżonka, co mogłoby jednocześnie zablokować rozwód.

Choroba psychiczna ma więc istotny wpływ na przebieg postępowania rozwodowego. Najistotniejszą konsekwencją może być wykluczenie możliwości przypisania winy za rozkład pożycia małżonkowi choremu. Wszystkie te ustalenia powinny jednak opierać się przede wszystkim na szczegółowej opinii biegłego dotyczącej stanu zdrowia psychicznego chorego małżonka.

 • ***
 • Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.
 • tel: 693 253 807
 • e-mail: [email protected]

Podobne artykuły:

Rozwód z małżonkiem chorym psychicznie

                Nie
każdy ma tyle samozaparcia co bohaterka filmu „Piękny umysł”, by przez dekady
stawać na rzęsach dla ratowania małżeństwa ze schizofrenikiem. Co musisz
wiedzieć, zanim zdecydujesz nie na rozwód z osobą chorą psychicznie?

                Choroba
psychiczna nie wyklucza możliwości zawarcia małżeństwa, o ile osoba chora jest
w stanie sprostać obowiązkom wynikającym z małżeństwa. Jeśli natomiast choroba
ujawni się dopiero w trakcie trwania związku małżeńskiego, to może stanowić
podstawę do orzeczenia rozwodu.

                Z
faktu, że małżonek zachorował np. na schizofrenię w trakcie trwania małżeństwa,
nie można czynić mu zarzutu.

Co to oznacza? Jeśli przyczyną rozkładu pożycia
małżeńskiego jest właśnie choroba psychiczna jednego z was (przy braku innych
okoliczności), Sąd może orzec, że ani Ty, ani Twój małżonek nie ponosicie winy
w rozwodzie i w wyroku zawrzeć właśnie taki zapis.

Czasami na pierwszy rzut oka
wydaje się, że małżonek chory z premedytacją doprowadził do rozpadu związku.
Często chorobom psychicznym towarzyszą urojenia, zamieniając życie drugiej
osoby w piekło.

Kto chciałby żyć w atmosferze wiecznych awantur z powodu oskarżeń
o wyimaginowane przez chorego zdrady? Jednak orzecznictwo sądowe jest
konsekwentne – nie można przypisać komuś winy za złe postępowanie, w sytuacji
gdy nie jest on w stanie prawidłowo ocenić swojego zachowania i nim pokierować.
Dlatego nawet najbardziej uciążliwy małżonek może okazać się niewinny, jeśli
chodzi o rozkład pożycia.

                Zupełnie
inaczej ma się sytuacja, gdy małżonek zataił chorobę psychiczną przed zawarciem
związku – wówczas ten fakt może przesądzić o jego winie w rozwodzie.

                Może się zdarzyć, że Sąd oddali powództwo, uznając, że rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. W myśl przepisów kodeksu powinniście się wspierać w chorobie, również tej umysłowej.

Mało prawdopodobne jest jednak, by sąd oddalił powództwo, jeżeli oboje chcecie się formalnie rozstać lub nawet jeżeli małżonek chory tego nie chce, a w sprawie występują jakieś inne okoliczności (np. w grę wchodzi już inny związek i pochodzące z niego dzieci). Osoby chore psychicznie często są częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnione na mocy orzeczenia sądu.

Osoba ubezwłasnowolniona częściowo nie potrzebuje żadnych pośredników, by ślubować dozgonną miłość, ale jeśli chodzi o rozwód, to jej samodzielność jest już znacznie ograniczona – musi działać za pośrednictwem kuratora, który w jej imieniu powinien sporządzać pisma procesowe i reprezentować ją w trakcie rozpraw. Ubezwłasnowolniony całkowicie nie może się ożenić lub wyjść za mąż.

Jak każdy może się jednak rozwieść. W sprawie rozwodowej reprezentuje go opiekun, ale jeśli jego współmałżonek jest jego formalnym opiekunem, to z oczywistych względów nie będzie mógł go reprezentować w procesie.

Podobne artykuły

Zaburzenia psychiczne a rozwód

Podczas trwającego postępowania rozwodowego należy ustalić przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego. Ma to duże znaczenie przy ustalaniu winy. Jest to konieczne do rozstrzygnięcia sprawy i zakończenia postępowania, a wyjaśnienie tej kwestii to zadanie sądu. 

Przyczyny rozwodu dzielą się na zawinione oraz niezawinione. W dzisiejszej publikacji bliżej przyjrzymy się jednej z przesłanek rozwodu, czyli zaburzeniom psychicznym.

Choroba psychiczna małżonka a wina rozkładu pożycia

Co do zasady, nie można przypisać winy małżonkowi, który choruje psychicznie. W każdym postępowaniu przed sądem, zadaniem sądu jest rozpatrzenie sprawy na podstawie indywidualnych informacji. Sąd ocenia zachowania strony, kierując się konkretnymi danymi, które pojawiają się w tej konkretnej sprawie. 

Zgodnie z orzecznictwem przyjmuje się, że choroba psychiczna małżonka, zaburzenia psychiczne mogą wykluczyć jego winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Ocenę tę uzależnia się od rodzaju choroby, jak również od tego, co było dokładną przyczyną rozkładu pożycia między małżonkami. Mogło być to bowiem jednorazowe zdarzenie lub ciąg różnego rodzaju przyczyn i zdarzeń. 

Jak wcześniej wspomnieliśmy, małżonkowi, który choruje psychicznie, nie można przypisać winy za rozpad małżeństwa.

Może jednak zdarzyć się tak, że po ocenie zebranych dowodów okaże się, że zachowania osoby chorej doprowadziły do rozwodu.

W takiej sytuacji prawdopodobnym rozstrzygnięciem sprawy jest orzeczenie rozwodu z przyczyn, które leżą po stronie powoda/pozwanego. Jednak przyczyny te są niezawinione. W praktyce oznacza to brak winy po którejkolwiek ze stron. 

Odmowa poddania się leczeniu przez chorego małżonka

Choroby psychiczne czy zaburzenia psychiczne mogą ciągnąć się latami, mogą być również przeplatane okresami remisji.

W tych okresach osoba chora może mieć świadomość swoich czynów czy zachowań, więc w tej sytuacji mogą one zostać uznane za naganne.

Za przykład nagannego zachowania się chorego małżonka uważa się odmowę poddania się leczeniu, a także przerwania leczenia w sytuacji, kiedy małżonek jest świadomy swojej choroby i możliwych konsekwencji braku leczenia. 

Przemijające zakłócenia psychiczne a wina małżonka

Według dostępnego orzecznictwa możliwość przypisania winy niepoczytalnemu małżonkowi jest wyłączona.

Dotyczy to również przemijających zakłóceń psychicznych, w czasie których miały miejsce pewne zachowania prowadzące do rozkładu pożycia małżeńskiego.

Należy wspomnieć o sytuacji, kiedy to małżonek samodzielnie wprowadza się w stan przemijających zakłóceń psychicznych poprzez np. zażywanie narkotyków. Wówczas takie działania małżonka uznaje się za zawinione. 

Rozwód z powodu zaburzeń psychicznych małżonka

Problematyka chorób psychicznych i rozpadu małżeństwa to temat kontrowersyjny, głównie ze względu na aspekt moralny. Pomimo, że wina chorego małżonka jest wyłączona, to zgodnie z orzecznictwem można mówić o współwinie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Ocena zależy jednak od indywidualnego przypadku i okoliczności. 

Jak widać, choroba psychiczna ma bardzo duży wpływ na przebieg postępowania rozwodowego. W naszej Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych stawiamy na rzetelność i dbałość o Klienta, dlatego wszystkie sprawy tego typu konsultowane są również z psychologiem. Dzięki stałej współpracy z psychologiem, Klient ma dostęp do wszechstronnej pomocy – zarówno pod względem prawnym, jak i psychologicznym.

Zespół Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych

Choroba psychiczna Rozwód – Unieważnienie małżeństwa? Tak! – Kancelaria Adwokacka

Choroba psychiczna Rozwód. Choroba małżonka Rozwód czy unieważnienie małżeństwa?

Mało kto wie, że MOŻNA! Tak, można! 

 • O mnie ????
 • JAK POMAGAM ❓
 • KONTAKT ✅

W ostatnim miesiącu zgłosiło się do mnie kilka osób z podobnym problemem. Przeprowadziłam kilka spraw sądowych, gdzie wnosiliśmy o unieważnienie małżeństwa.

To stanowiło dla mnie silną motywację do przygotowania tego wpisu.

Być może również masz taką sytuację i nie wiesz, dlaczego tak dzieje się w Twoim życiu… Szukasz winy w sobie, dostajesz pozew o rozwód, drugi małżonek chce Twojej winy… Jednakże okazuje się, że problem nie jest w Tobie.

Choroba psychiczna Rozwód

„Pani mecenas, w trakcie rozwodu dowiedziałam się, że moja żona jest chora na schizofrenię”.

„Pani mecenas, kiedy żona się wyprowadziła dowiedziałem się, iż żona ma orzeczenie o upośledzeniu w stopniu lekkim”.

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK

Tak! Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym.

Przede wszystkim POTRZEBNA JEST ZGODA SĄDU.

Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa.

Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków może nastąpić tylko wówczas, gdy przeszkoda ta istniała w dacie zawierania związku małżeńskiego.

Adwokat Marta Wnuk

 Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

[email protected]

Choroba psychiczna Rozwód

Najważniejsze informacje

Biegły lekarz psychiatra musi zbadać i wydać opinię. Istnieje konieczność uzyskania przez sąd wiadomości specjalnych z zakresu psychiatrii.

Tylko wyraźne stwierdzenie istnienia choroby psychicznej w chwili zawierania związku małżeńskiego może uzasadniać żądanie jego unieważnienia.

Więcej: Choroba psychiczna przy rozwodzie. Wina przy rozwodzie.

Nie tylko choroba – także zaburzenia psychiczne

Podstawę unieważnienia małżeństwa mogą stanowić niepsychotyczne zaburzenia psychiczne, jeżeli w zakresie zagrożenie małżeństwa lub zdrowia przyszłego potomstwa wywołują taki sam skutek, jak choroba psychiczna (psychoza).

Choroba psychiczna Rozwód

PAMIĘTAJ – Wyjątkowo, gdy zachodzą szczególne okoliczności (np. długotrwałe i prawidłowe funkcjonowanie małżeństwa oraz pochodzenie z małżeństwa zdrowych, dorosłych dzieci) zasady współżycia społecznego mogą przemawiać za oddaleniem powództwa o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej na podstawie zasad współżycia społecznego.

Unieważnienie małżeństwa 

Ostatnio udało mi się unieważnić związek małżeński z uwagi na zatajenie choroby i działanie w złej wierze. 

Pamiętam, jak przyszedł do mnie klient z Warszawy. Mówił, że dopiero w trakcie sprawy rozwodowej dowiedział się, że jego żona ma upośledzenie w stopniu lekkim. Pan Michał z Warszawy od zawsze mieszkał w Warszawie, jego żona pochodzi z Siedlec.

Jednakże nie znał jej znajomych i nie wiedział, jaka jest jej historia. Nie zdawał sobie nawet sprawy… Kiedy rzuciła się na niego z nożem i odkrył w dokumentach, że kilka razy była w szpitalu psychiatrycznym, wszystko zrozumiał.

Więcej:

Rozwód z psychopatą

Leave a Reply

Your email address will not be published.