Rozwód z winy męża i dochodzenie alimentów przez żonę po latach

Rozwód z winy męża i dochodzenie alimentów przez żonę po latach

Rozwód z winy męża i dochodzenie alimentów przez żonę po latachJeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Ocena, czy nastąpiło takie pogorszenie, zależy od porównania sytuacji, w jakiej niewinny małżonek znalazł się wskutek orzeczenia rozwodu, z sytuacją, w jakiej znajdowałby się, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo.

Celem, jakiemu ma służyć uprzywilejowane roszczenie alimentacyjne małżonka niewinnego w stosunku do rozwiedzionego współmałżonka uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia jest zapobieżenie sytuacji, w której rozwód miałby spowodować pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej małżonka niewinnego w porównaniu do sytuacji, w której znajdowałby się w prawidłowo funkcjonującym małżeństwie. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest roszczenie przyznane małżonkowi niewinnemu o przyczynienie się małżonka uznanego za wyłącznie winnego w odpowiednim zakresie do zaspokojenia jego usprawiedliwionych potrzeb, chociażby nie znajdował się w niedostatku. Zakres, w jakim to ma nastąpić, określa z jednej strony stopień pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka niewinnego, a z drugiej strony zasady słuszności. Tylko bowiem zasady słuszności mogą w sposób prawidłowy wyważyć rozstrzygnięcie, jaki w konkretnej sprawie zakres przyczynienia się małżonka winnego może być uznany za “odpowiedni”. Z reguły będzie on się znajdował pomiędzy granicą, poniżej której leży niedostatek, a granicą, której przekroczenie byłoby zrównaniem stopy życiowej obojga rozwiedzionych małżonków. Jak bowiem przyjmuje się powszechnie w piśmiennictwie i judykaturze, obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego nie sięga – przynajmniej z reguły – tak daleko, aby miał on zapewnić byłemu małżonkowi równą stopę życiową, jednakże nie jest przy tym ograniczony do zaspokajania tylko tych usprawiedliwionych potrzeb.

Dla uwzględnienia powództwa niezbędnym jest by to właśnie rozwód pociągał za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Ujawnienie się zatem tych skutków nawet po wielu latach od orzeczenia rozwodu może uzasadniać uwzględnienie powództwa, ale tylko wówczas, jeśli zostanie ustalone, że wspomniane skutki są następstwem rozwodu, a nie zostały spowodowane innymi przyczynami.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zasadne i zgodne jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach.

Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie. Górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego, choćby nawet nie zostały w tych granicach pokryte wszystkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji.

Usprawiedliwione potrzeby te takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunki bytowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i wieku.

Usprawiedliwione potrzeby rozwiedzionego małżonka, pozostającego w związku nieformalnym (faktycznym), podlegają ocenie z uwzględnieniem także możliwości zarobkowych i majątkowych partnera rozwiedzionego małżonka w tym związku.

W przeciwnym wypadku uprawniony do alimentacji rozwiedziony małżonek byłby w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do drugiego z tych rozwiedzionych małżonków, co niewątpliwie godziłoby w zasady współżycia społecznego.

Ugoda sądowa jest zatem dopuszczalna w procesie o roszczenia alimentacyjne.

Ugoda może być kwestionowana na tej podstawie, że ustalone zostały w niej świadczenia w takim rozmiarze, którego nie uzasadniają ani możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego, ani rzeczywiste wymagające ochrony zgodnie z obowiązującym prawem potrzeby uprawnionych, jeżeli nie ulega wątpliwości, że wygórowane określenie świadczeń zostało podyktowane zamiarem pokrzywdzenia innych uprawnionych z innych tytułów, których wierzytelności mają być zaspokojone także z tych samych środków, co roszczenia alimentacyjne.

Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych. Istnienie ważnego powodu do zmiany zatrudnienia na mniej zyskowne powodującej zmniejszenie się zarobków zobowiązanego do alimentacji może stanowić podstawę do żądania obniżenia alimentów, chyba że pogorszeniu się sytuacji zarobkowej zobowiązanego do alimentacji odpowiada równoznaczny wzrost potrzeb uprawnionych do alimentacji, a zasądzone na rzecz uprawnionych alimenty nie przekraczają możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.

Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni. Do wyjątkowych okoliczności uzasadniających przedłużenie obowiązku alimentacyjnego zalicza się m.in.: długotrwałość pożycia małżonków, znaczne dysproporcje w ich statusie materialnym po rozwodzie, obiektywne przyczyny uniemożliwiające lub ograniczające zarobkowanie, a także możliwość pomocy ze strony innych członków rodziny.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Jak wygrać rozwód z orzeczeniem o winie? Co on daje?

Rozwód z winy męża i dochodzenie alimentów przez żonę po latach

Sprawa rozwodowa może zakończyć się rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód z orzekaniem o winie albo przez rozwód bez orzekania o winie. Gdy małżonkowie nie są zgodni, co do rozwiązania ich małżeństwa, to sąd ma obowiązek ustalić, czy któryś z małżonków ponosi winę za rozkład małżeństwa. Ten rodzaj rozwodu określany jako rozwód z orzeczeniem o winie, ma swoje zalety jak i wady. Sprawdź, co daje orzeczenie o winie przy rozwodzie.

Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie?

W Polsce rozwodów bez orzekania o winie jest statystycznie najwięcej. Orzekanie o winie w procesie rozwodowym oraz samo orzeczenie winy już w wyroku sądu, jest często bardzo trudne dla obojga z małżonków ze względów emocjonalnych i psychicznych.

Orzeczenie winy często niesie za sobą długotrwałe konsekwencje w zakresie dalszych stosunków małżonków jako rodziców i krewnych.

Wina przy rozwodzie w rozkładzie pożycia małżeńskiego leży po stronie tego małżonka, którego zachowanie (nie tylko umyślne, lecz także nieumyślne) stanowi naruszenie obowiązków małżeńskich i przyczyniło się do rozpadu pożycia małżeńskiego lub ten rozpad pogłębiło.

Należy podkreślić, że w rozwodzie nie ma „bardziej winnego” i „mniej winnego”. W wypadku obustronnych zawinień niedopuszczalna jest swoistego rodzaju „kompensata” wzajemnych przewinień. Nie można potrącać sobie win.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie odróżnia winy „większej” od winy „mniejszej”. Małżonek, który zawinił jedną z wielu przyczyn rozkładu, powinien zostać uznany za współwinnego, choćby nawet wina drugiego małżonka w spowodowaniu innych przyczyn rozkładu była cięższa (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 listopada 1999 roku, I CKN 233/98).

Wyróżnia się następujące rodzaje rozwodu:

 • rozwód bez orzekania o winie;
 • rozwód z orzeczeniem winy jednej strony tj. rozwód z winy jednego z małżonków:
  • rozwód z winy żony;
  • rozwód z winy męża;
 • rozwód z winy obojga małżonków (rozwód z orzeczeniem o winie obu stron).

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie ma swoje zalety i wady, które należy bardzo dobrze wyważyć z adwokatem i psychologiem. Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Niewątpliwą zaletą rozwodu z orzekaniem o winie jest: możliwość dochodzenia od małżonka winnego alimentów; nierówny podział majątku lub wewnętrzna satysfakcja.

Wadą tego rozwiązania jest to, że sąd niekoniecznie musi zasądzić alimenty, a wina nie zawsze wpływa na nierówny podział majątku np. gdy doszło do zdrady małżeńskiej.

Należy pamiętać, że małżonkowie są często rodzicami i ich małżeńskie stosunki osobiste nie powinny wpływać na ich stosunki rodzicielskie. Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie, zarówno te pozytywne jak i negatywne, są bardzo często długofalowe i mogą trwać dłużej niż proces o rozwód lub małżeństwo.

See also:  Zobowiązania wobec ZUS sprzed małżeństwa

Pozew o rozwód z orzeczeniem winy

Pozew rozwodowy z orzekaniem o winie jest najtrudniejszym do przygotowania dokumentem rozwodowym.  Jak napisać pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie i jak go złożyć?

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie trzeba bardzo dobrze i skrupulatnie przygotować.

W pierwszej kolejności należy zgromadzić oraz zabezpieczyć materiał dowodowy, który zostanie wykorzystany w pozwie. Wina musi być bardzo dobrze udowodniona i bardzo dobrze udokumentowana np. może zawierać zdjęcia, wydruki, raporty detektywistyczne itd.

Nie ma generalnego wzoru pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie. Taki pozew powinien być wręcz uszyty „na miarę”.

Powody rozwodu z orzeczeniem winy – zdrada i alkoholizm

Powody rozwodu z orzeczeniem o winie są bardzo różne. Najczęściej jest to zdrada małżeńska, nadmierne spożywanie alkoholu oraz innych środków odurzających (narkotyki, dopalacze), niechęć do współżycia, brak wzajemnej pomocy.

Bardzo często klienci pytają, jakie są najlepsze dowody do rozwodu z orzeczeniem o winie? To wszystko uzależnione jest od danej sytuacji – czasami potrzebne są zdjęcia a czasami dokumentacja medyczna.

Niemniej jednak wszystko może być dowodem w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego. Katalog środków dowodowych jest bowiem otwarty.

Bardzo często małżonek, który dopuścił się niewierności broni się tzw. błahymi powodami, że drugi z małżonków go nie wspierał albo mu nie pomagał. Zazwyczaj taka linia obrony nie może się ostać w sądzie z uwagi na jej trudne udowodnienie.

Ile trwa i jak przebiega sprawa z orzeczeniem rozwodu w sądzie?

Rozwód z orzekaniem o winie może zakończyć się na jednej rozprawie. Niemniej jednak takie sytuacje należą do rzadkości. Zazwyczaj rozwód z orzekaniem o winie trwa ponad rok, czasami kilka lat.

Wynika to z ilości materiału dowodowego, który trzeba zgromadzić oraz czynności, które trzeba przeprowadzić. Zdarza się, że klienci po kilku latach uważają, że nie warto było wytaczać najcięższe działa i prowadzić proces o rozwód z orzekaniem o winie.

Taki proces wpływa bowiem na rozwodzących się małżonków, dzieci, bliższą i dalszą rodzinę a nawet przyjaciół i znajomych.

Zawsze warto rozważyć z adwokatem, czy warto orzekać o winie oraz czy ma się dostateczną ilość siły, aby taki proces przeprowadzić.

Podział majątku po rozwodzie z orzeczeniem winy

Podział majątku jest bardzo ważnym zagadnieniem przy rozwodzie z orzekaniem winy. Panuje społeczne przekonanie, że warto mieć rozwód z winy małżonka, aby uzyskać więcej profitów w sprawie o podział majątku wspólnego. Nic bardziej mylnego.

Zdrada małżonka nie wpływa na podział majątku wspólnego oraz ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. Sąd może ustalić nierówne udziały z ważnych powodów. W istocie zdrada nie jest ważnym powodem, ale może być nim np. marnotrawienie majątku lub uchylanie się od pracy zawodowej.

Podział majątku po rozwodzie z orzeczeniem o winie i po rozwodzie bez orzekania o winie w istocie się nie różni.

Intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska także nie ma wpływu na rozwód z orzeczeniem winy.

Alimenty a rozwód z orzeczeniem o winie

W pierwszej kolejności należy odróżnić dwa rodzaje alimentów: na rzecz małoletniego dziecka oraz alimenty na rzecz małżonka.

Nie ma możliwości, aby sąd w wyroku rozwodowym nie ustalił zasad ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletniego dziecka małżonków. Sąd może (nie musi) zasądzić alimenty na rzecz małżonka.

Orzeczenie o winie wpływa na obowiązek alimentacyjny miedzy małżonkami. Alimentów tych można dochodzić w procesie o rozwód a także w późniejszym procesie o alimenty (alimenty po rozwodzie z orzeczeniem o winie). Orzeczenie o winie wpływa na wysokość alimentów.

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek winny będzie zobowiązany do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Przykład:

Żona od 2010 roku nie pracuje z uwagi na to, że opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem małżonków, które urodziło się w 2011 roku. Żona zrezygnowała z prowadzenia własnej praktyki psychologicznej. Od 2010 roku małżonkowie utrzymują się z pracy zarobkowej męża, który prowadzi biuro projektowe i zarabia ok. 20 000 zł netto miesięcznie.

Mąż związał się z sekretarką, która jest w 8. miesiącu ciąży. Żona otworzyła na nowo praktykę psychologiczną, ale nie ma jeszcze wielu klientów a co za tym idzie dochodów. Praca zawodowa żony wiąże się z koniecznością wynajęcia pielęgniarki do opieki nad dzieckiem.

Żona skutecznie wystąpiła o alimenty na dziecko w kwocie 4 000 zł miesięcznie oraz alimenty na żonę w kwocie 2 500 zł miesięcznie.

Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie jest najbardziej skomplikowanym procesem rodzinnym. Koszty rozwodu z orzeczeniem o winie są więc najwyższe. Koszt opłaty sądowej wynosi 600 zł i ponosi ją małżonek wyłącznie winny.

Koszty zastępstwa adwokackiego kształtują się zazwyczaj od kilku tysięcy złotych. Do tego należy oszacować koszty emocjonalne i psychologiczne takiego rozwodu np. zerwany kontakt z dzieckiem.

Jak wygrać rozwód z orzeczeniem o winie?

Najważniejsze jest podjęcie prawidłowej decyzji, czy rozwód z orzekaniem o winie czy rozwód bez orzekania o winie. Bardzo ważne jest prawidłowe zgromadzenie materiału dowodowego tak, aby nie ponosić odpowiedzialności karnej np. za podsłuch małżonka.

Można także podjąć negocjacje przedrozwodowe z małżonkami i pełnomocnikami w zakresie wszelkich składników wyroku rozwodowego.

Można skierować też sprawę do mediacji. Zdecydowanie na poradzie prawnej należy wyważyć wszystkie plusy i minusy rozwodu z orzekaniem o winie oraz jego konsekwencje, które dotykają całą rodzinę.

Należy także przygotować odpowiednią strategię przedprocesową i procesową. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie rozwodu skontaktuj się z naszą kancelarią.

Czytaj też: Rozwód – krok po kroku. Aktualny poradnik, jak się rozwieść

Udostępnij:

Rozwód z winy męża – Mecenas Marlena Słupińska

Rozwód z winy męża

Rozpad rodziny jest wydarzeniem dramatycznym. Bardzo często to nie tylko rozstanie małżonków, ale również dramat dzieci, które muszą uporać się z traumą. Tymczasem zdradzonej kobiecie zależy (i słusznie!), aby przeprowadzić rozwód z winy męża.

Po rozstaniu byli już małżonkowie muszą uregulować takie kwestie jak opieka nad dziećmi i sposób wykonywania kontaktów z nimi, alimenty, czy też podział majątku. Coraz więcej klientem zgłasza się do mnie z tematem rozwód z winy męża.

Jak zatem wygląda specyfika takich spraw? W niniejszym wpisie prezentujemy krótki przewodnik, w którym omówione zostały problemy związane z rozwodem z winy męża.

Przeczytaj artykuł do końca. Pod koniec artykułu napiszę bowiem dlaczego przegrasz swoją sprawę o rozwód. Tak, średnio 4 na 5 czytelniczek tego artykułu przegra swoją sprawę rozwodową, a ja opiszę dlaczego tak się stanie.

Rozwód z winy męża – powody (teoria)

Zasadniczo można powiedzieć, że istnieją dwa rodzaje powodów rozstań małżonków. Mianowicie mogą być one zawinione albo niezawinione. Wszystko uzależnione jest od okoliczności danej sprawy, która rozpatrywana jest w sądzie.

Aby jednak móc przypisać winę w rozkładzie pożycia mężowi, sąd musi uzyskać pewność, iż jego zachowanie doprowadziło do powstania kryzysu w związku bądź też do jego pogłębienia.

W tym celu powstaje konieczność zbadania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zachowaniami męża a rozpadem małżeństwa. Należy jednak dodać, że sąd nie ustala stopnia winy danej strony.

Gdyby w toku postępowania okazało się, że nie tylko mąż, ale i żona ma swój, nawet niewielki, udział rozpadzie związku, wówczas sąd orzeknie winę po obydwu stronach.

Sędziowie mają takie piękne powiedzenie, że aby przypisać winę jednej ze stron – druga musi być KRYSTALICZNIE CZYSTA. W praktyce nie zawsze tak to jednak działa… ????

Powody rozwodu z winy męża (praktyka)

Jakie są najczęściej spotykane powody rozwodu z winy męża? Jak się okazuje, jest ich całkiem sporo. Poniżej podajemy kilka przykładów:

 • niewierność małżeńska;
 • stosowanie przemocy (fizycznej lub psychicznej);
 • uzależnienia (alkoholizm, narkomania, hazard);
 • porzucenie drugiego małżonka;
 • bezczynny tryb życia, uchylanie się od podjęcia pracy;
 • odmowa współżycia fizycznego;
 • brak wsparcia i pomocy drugiemu małżonkowi;
 • negatywny stosunek do rodziny współmałżonka;
 • nieetyczne postępowanie;
 • zmiana religii powodująca konflikt w małżeństwie.

Każda z tych okoliczności musi zostać dokładnie zbadana przez sąd. W tym celu konieczne będzie ustalenie częstotliwości oraz ciężaru negatywnych poczynań męża.

Rozwód z winy męża a zdrada

Niewierność małżeńska jest jednym z najczęstszych przyczyn rozwodów. Wiele kobiet nie potrafi bowiem wybaczyć swoim mężom zdrady, dlatego też decydują się one na definitywne zakończenie związku.

W art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO) postanowiono, iż:

„Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.”

See also:  Zabezpieczenie przed długami syna

Z przepisu tego wynika wprost, że zdrada stanowi poważne naruszenie wspólnoty życia małżeńskiego.

Dopuszczenie się zdrady małżeńskiej, nawet jednorazowe, może być przyczyną rozwodu. Jednakże istnieją sytuacje, w których niewierność nie musi mieć wpływu na rozpad związku. Chodzi o przypadek, gdy na przykład mąż stosował wobec swojej żony przemoc, w związku z czym wyprowadziła się ona do innego mężczyzny. Wówczas to on zerwał wspólnotę życia małżeńskiego.

Pogląd ten można znaleźć w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który stwierdził, że związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład (wyrok Sądu Najwyższego z 28 września 2000 r., IV CKN 112/2000, OSNC 2001, nr 3, poz.

41).

Co jest niezwykle istotne, zdradę należy rozpatrywać nie tylko w aspekcie fizycznym, ale również emocjonalnym. W takim ujęciu poprzez niewierność rozumie się stwarzanie pozorów zdrady, jak również inne zachowania, które godzą w społecznie przyjęte normy przyzwoitości oraz obyczajowości.

Rozwód z winy męża alkoholika

Wszelkiego rodzaju uzależnienia mają poważny wpływ na jakość życia małżeńskiego. Najczęściej spotykanym jest uzależnienie od alkoholu. Wynika to chociażby ze stresującego trybu życia, nadmiaru obowiązków, czy też osobistych skłonności. Z problemem tym zmagają się zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Należy zwrócić uwagę, że alkoholizm to choroba i trzeba ją leczyć. W praktyce często nie jest to wcale takie proste, ponieważ uzależniony niekoniecznie chce udać się na terapię. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele.

Co więcej, taka osoba może stosować wobec swojego współmałżonka przemoc fizyczną lub psychiczną. Będąc pod wpływem alkoholu, wielu mężów nie tylko bowiem bije swoje żony, ale również im ubliża.

Mogą również pojawić się podejrzenia o urojone zdrady, czy też naruszanie nietykalności cielesnej.

Jeśli spotyka to także Ciebie to nie wstydź się. Wszystko to już widziałam. Nie jesteś sama!

To wszystko sprawia, że rozwód z winy męża – alkoholika – jest jak najbardziej możliwy. Niemniej jednak w toku postępowania sąd zbada wszystkie okoliczności i oceni ich wpływ na rozpad małżeństwa. Alkoholizm męża bardzo często przemawia o jego wyłącznej winie.

Rozwód z winy męża – konsekwencje

W przypadku rozwodu winę należy rozpatrywać przede wszystkim w kategoriach moralnych.  Niemniej posiada ona również przełożenie na sytuację prawną byłych już małżonków. Czyli pisząc wprost – ma to przełożenie na stan Twojego portfela. Niekiedy to przełożenie jest naprawdę poważne.

Konsekwencje rozwodu z winy męża – dożywotnie alimenty

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na art. 60 § 2 KRiO. Otóż przepis ten posiada następujące brzmienie:

„Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.”

ALIMENTY OD MĘŻA są więc zasadniczą korzyścią, jaką może odnieść żona, uzyskując rozwód z winy męża.

Co jednak istotne, mąż, który został uznany za wyłącznie winnego, nie może żądać alimentów od żony. Niemożność ta dotyczy również sytuacji, gdy mąż znajdzie się w niedostatku. Przepis ten jest więc symetryczny. Czyli nawet jeśli sama nie chcesz otrzymywać alimentów od męża to zastanów się nad wykazaniem winy, aby mąż z czasem nie zażądał ich od Ciebie!

Konsekwencje rozwodu z winy męża – alimenty dożywotnie.

Druga istotna korzyść wynika z art. 60 § 3 KRiO. Mianowicie w przepisie tym postanowiono, iż  obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.

Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Jak widać obowiązek płacenia alimentów na żonę co do zasady wygasa po 5 latach. Jeśli natomiast sąd orzekł wyłączną winę po stronie męża, wówczas żona może liczyć na alimenty bez ograniczenia czasowego trwania takiego obowiązku. Mogą to być nawet alimenty DOŻYWOTNIE.

To teraz spokojnie sobie usiądź i policz ile alimentów musiałby w sumie zapłacić Ci mąż, jeśli płaciłby je do końca życia… To co, opłaca się walczyć o winę? 🙂

Rozwód z winy męża a alimenty na żonę – wysokość

Jak już wcześniej zostało powiedziane, wina po stronie męża bywa niezwykle istotna z punktu widzenia żony, która zamierza dochodzić alimentów na siebie. W tym kontekście wiele kobiet zadaje sobie pytanie, jak długo może liczyć na wsparcie byłego już małżonka.

Aby móc ubiegać się o alimenty od byłego męża, żona nie może zostać uznana za wyłącznie winną rozpadu pożycia. Wystarczy, że oświadczy ona, iż jej sytuacja materialna uległa pogorszeniu, by sąd rozpoznał żądanie.

Mąż, który zostanie zobowiązany do płacenia alimentów, musi je opłacać w takiej wysokości, aby pokryć usprawiedliwione potrzeby byłej żony.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który stwierdził, że podział ról w małżeństwie, w ramach których żona zajmowała się wychowaniem i codzienną troską o dziecko, a mąż pracując zawodowo, miał dostarczać środków utrzymania dla rodziny – w sytuacji kiedy niepracująca żona – po rozwodzie – zostaje tych środków pozbawiona i musi sama zabiegać o ich pozyskiwanie, stanowi o znacznym pogorszeniu jej sytuacji spowodowanej rozwiązaniem małżeństwa (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 marca 2015 r., sygn. akt I ACa 5/15, LEX nr 1711443).

Widzisz to orzeczenie? Okazuje się więc, że alimenty na żonę mogą okazać się naprawdę wysokie!

Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest pragnienie ustawodawcy zapobiegnięcia sytuacji polegającej na pogorszeniu się warunków materialnych niewinnego małżonka.

Na problem ten zwrócił uwagę Sąd Apelacyjny w Poznaniu, który przyznał, że środkiem do osiągnięcia tego celu jest roszczenie przyznane małżonkowi niewinnemu o przyczynienie się małżonka uznanego za wyłącznie winnego w odpowiednim zakresie do zaspokojenia jego usprawiedliwionych potrzeb, chociażby nie znajdował się w niedostatku.

Zakres, w jakim to ma nastąpić, określa z jednej strony stopień pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka niewinnego, a z drugiej strony zasady słuszności (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 września 2009 r., sygn. akt I ACa 565/09, LEX nr 756661).

Rozwód z winy męża a podział majątku

Zasadniczo problem winy męża w rozpadzie małżeństwa nie ma wpływu na kwestię podziału majątku. W przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie ma bowiem regulacji w tym zakresie. Jednakże może pojawić się sytuacja, w której do rozwodu doszło ze względów zaniedbań finansowych po stronie męża. Może tak być na przykład, gdy mężczyzna jest hazardzistą.

W tego rodzaju przypadku sąd orzekający w sprawie o podział majątku z całą pewnością weźmie pod uwagę kwestię winy męża. Co może zrobić sąd? Otóż sąd może on ustalić nierówne udziały.

W praktyce wygląda to tak, że na przykład 60% wartości majątku przypadnie żonie, z kolei 40% mężowi. Na uwagę zasługuje jedna rzecz.

Otóż tego typu ustalenie możliwe jest wyłącznie w przypadku całego majątku, nie zaś jego poszczególnych składników.

W kontekście powyższego warto zwrócić uwagę na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy. Otóż w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 27 czerwca 2003 r.

przyznano, iż małżonek rażąco lub uporczywie naruszał swe obowiązki wobec rodziny bądź doprowadził do zawinionego rozkładu pożycia, choćby znalazł on wyraz tylko w separacji faktycznej, a do rozwodu nie doszło. Kwestia winy nie jest więc bez znaczenia przy ocenie ,,ważnych powodów”, dlatego przyjmuje się, że art. 43 § 2 k.r.o.

nie powinien działać na niekorzyść małżonka, któremu nie można przypisać winy (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2003 r., sygn. akt IV CKN 278/01, OSNC 2004/9/146).

Rozwód z orzekaniem o winie – korzyści

Jak przyznał w jednym z wyroków Sąd Najwyższy, orzeczenie o winie, niezależnie od poważnych następstw prawnych, zwłaszcza w zakresie obowiązku alimentacji byłego małżonka, stanowi swoiste podsumowanie i ocenę wspólnego pożycia. Dlatego jego uzasadnienie powinno być szczególnie wyważone i wszechstronnie uargumentowane (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2005r., sygn. akt II CK 609/04, LEX nr 1110951).

Uzyskanie orzeczenia o winie męża za rozpad małżeństwa, daje żonie pewne korzyści – mniej lub bardziej oczywiste. Przede wszystkim jest to kwestia alimentów, która została omówiona wcześniej, podobnie jak korzystny podział majątku wspólnego. Jednakże pozostaje jeszcze problem opieki nad dziećmi.

See also:  Alimenty na syna przebywającego w Anglii

W takim przypadku sąd ustalający model sprawowania pieczy również może wziąć pod uwagę winę za rozpad pożycia.

Jeżeli bowiem przejawia się ona na przykład w stosowaniu przemocy fizycznej lub psychicznej bądź też w nadużywaniu alkoholu, sąd może uznać, że dziecko nie powinno mieć kontaktu z ojcem albo powinien być on zdecydowanie ograniczony.

Wyrok, w którym ustalono winę męża, może być również przydatny w postępowaniu w przedmiocie pozbawienia albo ograniczenia władzy rodzicielskiej. Na jej treść składają się prawa i obowiązki rodzicielskie.

Istnieje wiele okoliczności, które przemawiają za jej pozbawieniem albo ograniczeniem.

Dla przykładu można tu wskazać chociażby uzależnienie od narkotyków czy też innych środków odurzających, przemoc lub zły wpływ męża.

Dlaczego przegrasz swoją sprawę o rozwód?

Przegrasz, bo jesteś za dobra. Otóż znakomita większość moich klientek – kobiet, wykazuje ogromny opór przed walką o winę męża. Kobiety zwykle chcą tak przejść przez rozwód, aby uniknąć problemów. Dlatego odpuszczają sobie przygotowanie się do rozwodu, zbieranie dowodów itd. Łatwo dają się też zwodzić mężowi, wierząc że istnieje szansa na zachowanie małżeństwa.

A gdy dochodzi do rozprawy rozwodowej to okazuje się, że mąż jest świetnie przygotowany, dysponuje dowodami i stara się przerzucić winę na żonę. Mężczyźni mają mniejszą empatię i potrafią skuteczniej chłodno kalkulować. Kobiety kierują się emocjami, które ich zawodzą w sądzie.

Co więc powinnaś zrobić?

Jeśli czujesz, że Twoje małżeństwo się rozpada i może nastąpić rozwód, powinnaś szybko umówić się na konsultację z adwokatem lub radcą prawnym specjalizującym się w rozwodach. Możesz umówić się ze mną – udzielam porad online i porad telefonicznych dla klientów z całej Polski. Możesz też udać się do adwokata w swojej miejscowości.

Konsultacja z prawnikiem nie oznacza jeszcze decyzji o rozwodzie! Wspólnie z prawnikiem powinniście ocenić sytuację i określić plan działania. Może być bowiem tak, że mąż już przygotowuje się na prawdziwą wojnę, a Ty jeszcze o tym nie wiesz.

Dobry adwokat rozwodowy nie będzie zachęcał Cię do rozwodu. Pomoże Ci jednak dobrze się do niego przygotować.

Potrzebujesz pomocy Adwokata? Masz trudny rozwód?

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu.

Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn.

Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

 • Adwokat
 • Marlena Słupińska-Strysik
 • e-mail: [email protected]
 • tel. 61 646 00 40
 • tel. 68 419 00 45
 • tel. 52 511 00 65

Komentarze:

Czy rozwód z orzeczeniem o winie sprzyja wyższym alimentom?

Z chwilą orzeczenia rozwodu powstaje między byłymi małżonkami stosunek alimentacyjny, jeżeli spełnione zostaną przesłanki z art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Jednak – orzeczenie alimentów dla małżonka bywa uzależnione od kluczowego czynnika jakim jest wina.

To, czy alimenty zostaną przyznane, zależy od tego czy małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód bez czy z orzekaniem o winie.

Brak winy eksmałżonka a alimenty.

Zdecydowałeś się na rozwód bez orzekania o winie? Sąd uznał, że wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego leży po obu stronach? Możesz dochodzić alimentów od eksmałżonka. Warunki:

 • żaden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa;
 • małżonek, który dochodzi alimentów znajduje się w niedostatku.

Co to znaczy, że małżonek znajduje się w niedostatku?

W orzecznictwie przyjmuje się, że niedostatek oznacza:

 • brak jakichkolwiek środków utrzymania,

lub

 • kiedy uzyskane środki nie wystarczają na pełne zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb.

UWAGA!

To że przykładowo jesteś bezrobotny, nie oznacza od razu niedostatku. Chodzi tutaj o takie sytuacje, w których w pełni wykorzystujesz swoje możliwości zarobkowe (masz zawód, szukasz pracy, podejmujesz aktywność). Nie jesteś jednak w stanie zarobić już więcej, a nie masz pieniędzy na konieczne Ci lekarstwa.

Zakres obowiązku alimentacyjnego.

Od czego jest uzależniona wysokość alimentów?

 • od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (czyli tego który otrzymuje alimenty),

oraz

 • możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego (czyli tego, który płaci).

Konieczne jest porównanie sytuacji obu małżonków:

Przykładowo, w jednym z wyroków Sąd Najwyższy przyjął, że powódka jest wprawdzie w trudnej sytuacji. Nie można jednak  przyjąć, iż w stosunku do sytuacji pozwanego znajduje się w niedostatku. Kolejny przykład: sąd może nie uwzględnić powództwa pomimo niedostatku uprawnionego, jeżeli np. jest inwalidą pierwszej grupy i płaci alimenty na rzecz dzieci.

Obowiązek alimentacyjny w tym przypadku wygasa:

 • z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży ten termin;
 • w razie zawarcia przez małżonka uprawnionego nowego małżeństwa.

A co w sytuacji, gdy jeden z małżonków jest wyłącznie winny rozwodu?

Jeśli jeden małżonek został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, drugi z małżonków może dochodzić alimentów, gdy:

 • przyczyni się to do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego;
 • nawet jeżeli małżonek niewinny nie znajduje się w niedostatku!

W tym przypadku obowiązek alimentacyjny wygasa:

 • w razie zawarcia przez małżonka uprawnionego nowego małżeństwa.

Czym są usprawiedliwione potrzeby? Kiedy otrzymam alimenty?

W przypadku orzeczenia winy jednego z małżonków wystarczające jest pogorszenie sytuacji materialnej wskutek orzeczenia rozwodu.

Sąd Najwyższy stoi na stanowisku:

„Orzekając o żądaniu małżonka niewinnego zasądzenia alimentów na podstawie art. 60 § 2 k.r.o. sąd powinien porównać sytuację, w jakiej małżonek niewinny znajdzie się po rozwodzie, z sytuacją, w jakiej by się znajdował, gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo”.

Przy ocenie, czy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego należy brać pod uwagę warunki materialne tego małżonka, jakie miałby, gdyby drugi z małżonków spełniał należycie swoje obowiązki i gdyby kontynuowali pożycie.

Rozwód z orzeczeniem o winie? Jak wysokie alimenty Ci przysługują?

W tym przypadku wysokość alimentów określa z jednej strony stopień pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka niewinnego. A z drugiej strony zasady słuszności. Tylko bowiem zasady słuszności mogą w sposób prawidłowy wyważyć rozstrzygnięcie, jaki w konkretnej sprawie zakres przyczynienia się małżonka winnego będzie uznany za odpowiedni.

Obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego nie sięga –  tak daleko, aby miał on zapewnić byłemu małżonkowi równą stopę życiową. Jednakże nie jest przy tym ograniczony do zaspokajania tylko tych usprawiedliwionych potrzeb.

Przykład:

Małżonkowie prowadzili dostatnie życie, mogli sobie pozwolić na różnego rodzaju rozrywki, atrakcje, wyjazdy, zakup drogich, markowych ubrań, dodatków, kosmetyków. A gromadzony w ramach wspólności małżeńskiej majątek pozwalał im wieść życie na wysokim poziomie.

Po rozwodzie sytuacja jednego z małżonków uległa pogorszeniu w taki sposób, że miesięczne koszty życia znacznie przekraczają miesięczne dochody. To znacząco utrudnia, a wręcz nie pozwala na funkcjonowanie na dotychczasowej stopie życiowej.

W takiej sytuacji uzasadnione jest dochodzenie alimentów, aby „wyrównać poziom” życia małżonka niewinnego po rozwodzie do tego, który wiódł przed rozwodem, przy jednoczesnym braku znacznego uszczuplenia zasobów majątkowych małżonka winnego.

Podsumowując:

Niewątpliwie, w niektórych przypadkach, wykazanie winy jednego z małżonków pozwoli małżonkowi niewinnemu uzyskać alimenty od małżonka winnego, bez konieczności wykazywania niedostatku.

Natomiast, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że nie ma wyraźnych podstaw do zasądzenia od małżonka winnego alimentów na rzecz małżonka niewinnego,  warto rozważyć powództwo o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. To z pewnością znacznie usprawni i przyspieszy Wasz rozwód, a przede wszystkim pozwoli uniknąć wielu negatywnych emocji związanych z „wytykaniem” sobie winy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.