Rozwód z winy męża i ograniczenia władzy rodzicielskiej

Rozwód z winy męża i ograniczenia władzy rodzicielskiej

Rozwód z orzeczeniem o winie ma szerokie i poważne konsekwencje w relacjach pomiędzy małżonkami. Skutkuje między innymi prawem do ubiegania się o nawet dożywotnie alimenty od byłego małżonka czy nierównym podziałem wspólnego majątku w przypadku udowodnienia, że winny małżonek nie przyczynił się do gromadzenia tegoż majątku. Inaczej jednak ma się kwestia opieki nad dziećmi. – Trzeba wyraźnie rozgraniczyć dwa aspekty: relacje pomiędzy małżonkami, a relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi. Wiele osób przychodząc do detektywa chcących zebrać dowody na zdradę małżonka mówi, że nie pozwoli, aby osoba, która rozbiła rodzinę wychowywała dziecko. Nie jest to jednak tak oczywiste – przyznaje Katarzyna Bracław, detektyw z Lublina. 

Czytaj także: sprawy rozwodowe – cennik

Kwestia rozpadu małżeństwa i winy którejś ze stron orzeczonej przez sąd odnosi się tylko i wyłącznie do relacji pomiędzy małżonkami i tylko te relacje reguluje. Orzeczenie winy nie wiąże się  jednoznacznie i automatycznie z kwestiami ograniczenia władzy rodzicielskiej „winnemu” małżonkowi.

– Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacjami, kiedy zdradzani małżonkowie zapowiadają, że będą walczyć o odebranie prawa do opieki nad dzieckiem drugiemu rodzicowi. Mówią, że to lepiej dla dziecka, aby nie miało kontaktu z rodzicem, który rozbija rodzinę.

Najczęściej jednak takie słowa to efekt żalu, złości, a czasem wręcz chęci zemsty i odebrania tego, co najważniejsze – kontaktu z dziećmi – dodaje Witold Szczęch z agencji detektywistycznej ze Śląska i dodaje, że chociaż wiele osób gra dziećmi to orzeczenie rozwodu z winy małżonka polegającej na zdradzie małżeńskiej w żaden sposób nie wpływa na ograniczenie kontaktów z dzieckiem.

Co innego w przypadku, w którym sąd orzeka rozwód z orzeczeniem o winie jednej stron z powodu przemocy, zaniedbywania rodziny, alkoholizmu czy innych nałogów.

– Sąd wydając postanowienie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, zawsze kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka, a w większości przypadków dla dobra dziecka najważniejsze jest, aby miało obydwoje rodziców.

I to nie ma żadnego związku z tym, w jakich relacjach rozstali się małżonkowie – podkreśla detektyw Katarzyna Bracław.

Kluczowe jest to, z jakiego powodu doszło do rozpadu małżeństwa.

– O ile nie ma w tej kwestii żadnego automatyzmu to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że jeśli rozwód został orzeczony z winy męża znęcającego się nad rodziną, to sąd prawdopodobnie ograniczy kontakt z dziećmi.

Podobnie, jeśli matka to alkoholiczka zaniedbująca dom lub np. jest prostytutką – wówczas sąd kierując się dobrem dzieci zapewne ograniczy władzę rodzicielską. Są to jednak przypadki rozpatrywane indywidualnie – zaznaczają detektywi z agencji Detektyw24.net.

Sądy obecnie coraz częściej powierzają władzę rodzicielską oboju rodzicom. Ma na to wpływ głównie rosnąca świadomość, że dziecko potrzebuje zarówno mamy, jak i taty. Nawet jeśli małżonkowie już nie chcą siebie nawzajem.

Przez ostatnie 2 lata o niemal 20% spadła ilość kobiet, które po rozwodzie otrzymały wyłączną władzę rodzicielską, a zdecydowanie wzrosła ilość orzeczeń sądu o wspólnej władzy rodzicielskiej, co jest najbardziej korzystną sytuacją dla dzieci, które muszą wiedzieć, że rodzice rozstają się ze sobą, a nie z nimi…

Czytaj także: dowody do rozwodu – kontakt

Władza Rodzicielska po rozwodzie – | Iwo Klisz

Władza rodzicielska jest jednym z najważniejszych atrybutów przysługujących rodzicom wobec dzieci. Rozciąga się ona na wszystkie aspekty ich życia i trwa aż do osiągnięcia pełnoletności. Na władzę rodzicielską składają się prawa i obowiązki, za których wykonanie rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność.

Co to jest władza rodzicielska, jaki jest jej zakres oraz jakie są obowiązki dziecka, dowiesz się z niniejszego artykułu.

Czym jest władza rodzicielska?

Jakie są aspekty wykonywania władzy rodzicielskiej?

Pojęciem władzy rodzicielskiej określa się ogół praw przysługujących rodzicom oraz spoczywających na nich obowiązkach wobec dziecka, które obejmują całokształt spraw małoletniego.

Komu przysługuje władza rodzicielska?

Klienci mojej Kancelarii często pytają: komu przysługuje władza rodzicielska?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i każde z nich jest zarazem obowiązane, jak i uprawnione do jej wykonywania.

O istotnych sprawach dziecka rodzice, posiadający pełnię władzy rodzicielskiej, powinni w miarę możliwości rozstrzygać wspólnie. W braku porozumienia w tym przedmiocie, decyzję podejmuje sąd opiekuńczy.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców.

To samo dotyczy wypadku, gdy w stosunku do jednego z rodziców nastąpiło pozbawienie władzy rodzicielskiej albo gdy uległa ona zawieszeniu.

Musisz pamiętać, ze takie zawieszenie władzy zostanie uchylone, gdy jego przyczyna ustanie. Może też dojść do zakazania kontaktów rodzica z dzieckiem.

O tym, jakie mogą być przyczyny ograniczenia, zawieszenia oraz pozbawienia władzy rodzicielskiej, w jaki sposób może dojść do takiego uszczuplenia władzy rodziców nad dziećmi oraz co się z tym wiąże, napisałem w innym artykule – zachęcam do przeczytania.

Do kiedy trwa władza rodzicielska?

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców aż do osiągnięcia przez nie pełnoletniości, a więc ukończenia przez nie osiemnastego roku życia i uzyskania pełnej zdolności do czynności prawnych. Z nadejściem tej chwili wykonywanie władzy rodzicielskiej się kończy.

Rozwód z winy męża i ograniczenia władzy rodzicielskiej

Jaka jest treść władzy rodzicielskiej?

 • Na czym polega sprawowanie władzy rodzicielskiej?
 • Treść władzy rodzicielskiej obejmuje zasadniczo trzy elementy, a mianowicie:
 • 1) pieczę nad osobą dziecka,
 • 2) pieczę nad majątkiem dziecka
 • 3) reprezentację dziecka do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności, w ramach przedstawicielstwa ustawowego.

Sprawowanie pieczy nad osobą dziecka

Piecza to grupa obowiązków oraz uprawnień przysługujących rodzicom, a obejmujących opiekę nad małoletnim, dbałość o wychowanie dziecka i jego rozwój oraz komfort psychiczny. Wszystko to jest po stronie rodzica.

W ramach wykonywania pieczy, rodzice powinni są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój małoletniego, tak, aby osiągnąć ostateczny cel wychowawczy, którym jest „przygotowanie dziecka do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień„.

Dobro małoletniego

Realizując obowiązek pieczy, rodzice muszą działać zgodnie z dobrem małoletniego, które obejmuje całą sferę jego najważniejszych spraw osobistych, w tym zdrowie i bezpieczeństwo, które powinny być zapewnione dziecku w całej pełni.

Obowiązek alimentacyjny

Rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, nawet gdy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

W ramach obowiązku alimentacyjnego, spoczywa na nich powinność dostarczania małoletniemu odpowiednich środków utrzymania i wychowania.

Oczywiście, obowiązek alimentacyjny obciąża rodziców tylko w przypadku, gdy potomek nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie z własnej pracy, chyba że dochody majątku dziecka wystarczają na ich pokrycie.

Sprawowanie pieczy nad majątkiem dziecka

Władza rodzicielska obejmuje również zarząd majątkiem małoletniego dziecka, przy czym rodzice obowiązani są to czynić z należytą starannością.

Za zarząd majątkiem dziecka uważa się wszelkie czynności i dyspozycje odnoszące się do składników mienia, znajdującego się w posiadaniu małoletniego.

Obejmuje to wszelkie dokonywane przez rodziców czynności prawne, faktyczne i procesowe, których celem jest zachowanie majątku, jego zwiększenie lub zmniejszenie i przekazanie go dziecku, po jego dojściu do pełnoletniości, w stanie nie pogorszonym. Interes rodziców nie gra tu żadnej roli.

Zasady zarządu

Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

Przy wykonywaniu takiego zarządu rodzice są ograniczeni, gdyż nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez małoletnie dziecko. Także tylko sąd może pozbawić dziecko uprawnienia do rozporządzania swoim zarobkiem.

Czynności przekraczające zwykły zarząd

Przyjmuje się, że czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu polegają na zaciąganiu zobowiązań lub rozporządzaniu prawem majątkowym dziecka o większej wartości, takich jak zbycie czy zrzeczenie się własności bardziej wartościowych składników majątku dziecka bądź zaciągnięcie pożyczki w dużej kwocie.

Zasadą jest, iż czysty dochód, jaki jest osiągany ze składników majątkowych małoletniego, w pierwszym rzędzie powinien być przede przeznaczany na utrzymanie i wychowanie małoletniego oraz jego rodzeństwa. Uzyskiwaną nadwyżkę należy obracać na inne uzasadnione potrzeby rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

See also:  Skierowanie syna na przymusowe leczenie

Po ustaniu zarządu, a więc kiedy ustała władza rodzicielska, rodzice obowiązani są oddać cały majątek dziecka w jego ręce. W ciągu roku od tego momentu, żądać ono zdania rachunku z dokonywanych w tym zakresie czynności.

Reprezentacja dziecka

 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.
 2. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.

 3. Przedstawicielstwo ustawowe polega na możliwości dokonania przez rodziców czynności prawnych w imieniu dziecka oraz na jego rzecz.

 4. W tym zakresie rodzice reprezentują dziecko wobec osób trzecich, organów państwowych oraz instytucji, a także załatwiają w jego imieniu różne sprawy, składając na przykład oświadczenia woli w postaci wyrażenia zgody na dany zabieg medyczny.

 5. Prawo rodziców do reprezentacji dziecka nie jest jednak nieograniczone, albowiem żadne z nich nie może tego czynić przy czynnościach prawnych dokonywanych:
 • pomiędzy dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską,
 • pomiędzy dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której następuje bezpłatne nabycie przez dziecko określonych przedmiotów majątkowych, albo że czynność dotyczy należnych dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania.

Zasady te dotyczą także postępowania przed sądem lub innym organem państwowym. W takim wypadku, sąd opiekuńczy ustanawia kuratora, który ma za zadanie reprezentować dziecko.

Jakie są ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Musisz wiedzieć, iż choć zakres władzy rodzicielskiej sięga bardzo daleko, to jednak nie oznacza, że może ona być sprawowana w sposób dowolny. Powinna ona być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

Jednocześnie, przy wykonywaniu czynności związanych z władzą rodzicielską, rodzice muszą uwzględniać prawa przysługujące każdemu dziecku i nie mogą uchybiać jego godności. Są oni zobowiązani do traktowania dzieci z należytym szacunkiem oraz ich wspierania we wszelkich sytuacjach życiowych.

Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w odpowiednim zakresie jego rozsądne życzenia.

W kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej, musisz wiedzieć, że rodzice nie mogą stosować kar cielesnych.

Obowiązki dziecka wobec rodziców

Istnieją także obowiązki dziecka wobec rodziców.

Jakie są obowiązki dziecka?

Przede wszystkim powinno ono być posłuszne wobec rodziców, zwłaszcza gdy podejmują oni działania zmierzające do wychowania dziecka.

Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską ma również obowiązek brać pod uwagę opinie i stosować się do zaleceń rodziców formułowanych ze względu na dobro dziecka w sprawach, w których może ono samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli.

Obowiązek współfinansowania kosztów utrzymania rodziny

Ze strony dziecka istnieje obowiązek współfinansowania kosztów utrzymania rodziny we wspólnym gospodarstwie, o ile uzyskuje dochód z własnej pracy. Szczególny obowiązek spoczywa na nawet małoletnim dziecku, które ma obowiązek pomocy w gospodarstwie produkcyjnym rodziców.

Wina w rozwodzie a władza rodzicielska – Rozwód, podział majątku, prawo rodzinne

 • Wina w rozwodzie oraz kwestie dotyczące dziecka należą do najbardziej wyszukiwanych tematów na blogu.
 • Wcale się nie dziwię – wiem, jak ważne są to kwestie gdy sprawa o rozwód jest w toku, albo gdy myślisz o wniesieniu do sądu takiego pozwu.
 • A skoro tak jest, to będę o tym pisać na blogu.
 • Lubię odpowiadać na pytania czytelników.
 • A musisz wiedzieć, iż pytań tych jest całkiem sporo.
 • Jedno z często zadawanych pytań brzmi:
 • Czy orzeczenie o winie ma wpływ na przyznanie (lub pozbawienie) władzy rodzicielskiej?
 • Pewnie domyślasz się, iż odpowiedź będzie brzmieć… to zależy.
 • (wiem, nie tego się spodziewałeś)
 • W sprawie o rozwód sąd orzeka o winie – jeśli choć jeden z rozwodzących się małżonków chce tego orzekania o winie.
 • A jeśli rozwodzący się małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad tymi dziećmi.
 • I tu właśnie pojawia się to pytanie:
 • czy orzeczenie o winie jednego z małżonków automatycznie przekłada się na pozostawienie/pozbawienie władzy rodzicielskiej?
 • tak więc:
 • w sprawach rodzinnych nie ma “automatu”.
 • Orzeczenie o winie jednej z osób nie oznacza automatycznie pozbawienia władzy rodzicielskiej tej osoby.
 • Może być tak, iż przyczyną orzeczenia o winie była przemoc domowa.
 • W takiej sytuacji należy liczyć się z tym, iż sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej tego, kto tej przemocy się dopuszczał.
 • (tak, przypomnę tylko: w postępowaniach przed sądem ważna są dowody)
 • jednak:

Relacje między małżonkami to jedna kwestia, a relacje z dziećmi to jeszcze coś innego

Może być jednak inaczej.

Orzekanie o winie może być spowodowane okolicznością zdrady.

Mąż mógł np. zdradzać żonę, ale jednocześnie dobrze wywiązywać się z obowiązków ojca.

 1. Nie wiem, jak często ma miejsce taka sytuacja, ale wiem, że takie sytuacje się zdarzają.
 2. (to w ogóle temat na inną dyskusję – czy można być złym mężem, ale bardzo dobrym ojcem)
 3. Tak, jest możliwe, aby sąd pozostawił władzę rodzicielską obojgu małżonkom.
 4. Oczywiście – walka o winę nie sprzyja zgodnemu wykonywaniu władzy rodzicielskiej.

W takich sytuacjach trudno o zgodne wypracowanie tzw. porozumienia czy planu rodzicielskiego.

 • Pamiętasz, jak pisałam o tym czy warto walczyć o winę w rozwodzie?
 • Wspominałam kiedyś, iż rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej może być zmienione w innym, późniejszym postępowaniu sądowym.
 • Tak, nawet jeśli sąd uznał twoją winę w sprawie o rozwód, możesz wnosić o zmianę rozstrzygnięcia sądu w kwestii władzy rodzicielskiej czy kontaktów z dzieckiem.
 • Właśnie – sam widzisz : każda sprawa jest inna.

Nic tu nie działa z automatu. Wina w rozwodzie nie przesądza automatycznie w kwestii władzy rodzicielskiej.

 1. I powtórzę jeszcze coś, co już pisałam wiele razy:
 2. nawet jak nie będziecie już małżeństwem, wciąż będziecie rodzicami.
 3. A jeśli masz chwilę czasu: może zajrzysz też na mój drugi blog, dotyczący prawa spadkowego?

Wina w rozwodzie a władza rodzicielska | Adwokat Rodacki – Blog

Czy orzeczenie o winie w rozwodzie ma wpływ na ustalenia w przedmiocie władzy rodzicielskiej? Innymi słowy – czy małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia może z tego powodu stracić szansę na przyznanie mu stałej opieki nad dziećmi?

Odpowiadając na to pytanie, należy zdecydowanie rozróżnić dwie kwestie:

I. relacje między małżonkami;

II. relacje między rodzicami a dziećmi.

Wina dotyczy relacji między małżonkami

Orzeczenie Sądu dotyczące rozwodu między małżonkami w pkt. I określa, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. To zagadnienie dotyczy więc osobistej relacji między małżonkami.

Sąd bada przyczyny tego rozkładu i określa osobę odpowiedzialną za taki stan rzeczy bądź uznaje winę obojga małżonków.

Oczywiście przy założeniu, że nie zostały złożone zgodne wnioski o rozwód bez orzekania o winie.

Orzeczenie Sądu w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej dotyczy natomiast relacji dziecko – rodzic.

Sąd bada w tym przypadku możliwości rodziców do podjęcia się stałej opieki nad dziećmi, uwzględniając możliwości czasowe, warunki mieszkaniowe, stosunek do dzieci, predyspozycje do wychowywania dzieci każdego z rodziców.

Oczywiście istotne znaczenie w tej kwestii będzie miała również opinia biegłych specjalistów z Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych. Wreszcie, powinno brać się także pod uwagę zdanie dziecka, które może być poznane bądź w drodze osobistego wysłuchania go przez sędziego bądź za pośrednictwem kuratora czy biegłego-psychologa.

Władza rodzicielska dla “winnego małżonka”?

Kwestia winy za rozkład pożycia jest więc związana z relacjami stricte małżeńskimi i stąd jest istotna z punktu widzenia rozwodu i ewentualnych alimentów na rzecz małżonka niewinnego.

Wina nie ma natomiast znaczenia w kontekście zagadnień skoncentrowanych wokół władzy rodzicielskiej nad dzieckiem czy kontaktów z nim. Częste obawy związane z tym, że np.

dziecko zostanie odebrane rodzicowi z tego powodu, że dopuścił się on zdrady małżeńskiej nie mają żadnych podstaw prawnych.

Zaznaczę jednak, że może zdarzyć się tak, że przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego pokryją się z przyczynami powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. Przykładowo mogłoby tak być, gdyby przyczyną rozwodu było np.

stosownie przemocy przez jednego z małżonków względem członków rodziny. Wówczas naturalny jest wniosek, że taka osoba nie daje również gwarancji prawidłowego wykonywania obowiązków rodzica.

Niemniej jednak, mamy tutaj do czynienia z oceną konkretnego zachowania osoby, a nie prostego przełożenia, że – małżonek winny nie otrzyma opieki nad dzieckiem.

See also:  Rozwód i brak porozumienia w kwestiach majątkowych

Na koniec zaznaczę jeszcze raz wyraźnie, że Sąd decydując o powierzeniu władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, przy jednoczesnym ograniczeniu tej władzy drugiemu, będzie oceniał zachowania małżonków jako rodziców. Na podstawie tej oceny zostanie wydane rozstrzygnięcie w przedmiocie władzy rodzicielskiej, a nie na podstawie oceny osobistych relacji między małżonkami.

 • ***
 • Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.
 • tel: 693 253 807
 • e-mail: [email protected]

Podobne artykuły:

Władza rodzicielska w pozwie rozwodowym – o co wnosić?

Kiedy po rozważeniu w końcu wszystkich za i przeciw, wyrwaniu sobie połowy włosów z głowy, wypaleniu dwóch paczek papierosów, wypiciu kilku kieliszków mniej lub bardziej szlachetnego trunku w towarzystwie przyjaciół, ostatecznie podjąłeś decyzję o rozwodzie, okazuje się, że przed Tobą jeszcze wiele kluczowych decyzji towarzyszących tej o rozwodzie, zwłaszcza gdy z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci. W takiej sytuacji nie wystarczy bowiem podjąć decyzję, czy rozwodzisz się z winy małżonka czy też wybierasz opcję rozwodu bez orzekania o winie. Trzeba się jeszcze zastanowić, jak chcesz uregulować m.in. kwestie władzy rodzicielskiej, alimentów czy kontaktów.

Odchodzący współmałżonek zwykle jest zdania, że władza rodzicielska powinna zostać przyznana obydwu stronom.

Dlaczego bowiem miałby nagle zostać pozbawiony części swoich uprawnień w stosunku do dzieci? Tym bardziej, że je kocha, chce z nimi spędzać jak najwięcej czasu i decydować o ważnych dla nich sprawach.

Czy jednak uparte obstawanie przy posiadaniu pełni władzy na równi z drugim małżonkiem jest zawsze dobre dla małoletnich?

Po pierwsze zauważyć należy, że władza rodzicielska oraz kontakty z dzieckiem to dwie niezależne kwestie. Co za tym idzie, rodzic nawet całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej w dalszym ciągu będzie miał prawo do kontaktów.

Po drugie, czasem przyznanie władzy rodzicielskiej jednemu małżonkowi, pod którego pieczą małoletni na co dzień będą przebywać, z pozostawieniem drugiemu z rodziców prawa do współdecydowania w istotnych kwestiach dotyczących dzieci, będzie dużo lepszym rozwiązaniem, aniżeli pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu.

Kto bowiem ma ochotę spotykać się co rusz ze swoim ex celem podpisywania jakiś dokumentów i narażać się na niepotrzebne konflikty? Zwłaszcza, gdy rozstanie nastąpiło w mało przyjaznych okolicznościach…

Warto także pomyśleć, czy po rozwodzie nie zamierzasz mieszkać np. za granicą czy też w innej miejscowości, znacznie oddalonej od miejsca zamieszkania małoletnich, co dodatkowo utrudni wspólne podejmowanie decyzji. Aby razem decydować o ich życiu i bieżących sprawach trzeba mieć ze sobą stały kontakt i współpracować. Wasz konflikt nie powinien odbijać się na dzieciach.

Pozostawienie władzy obojgu rodzicom wymaga zatem, by nadal byli zgodni w kwestiach związanych z dziećmi, jak również by pozostawali w stałym kontakcie na wypadek nagłych sytuacji, w których koniecznym będzie szybkie podjęcie przez nich wspólnie jakiejś decyzji.

W przeciwnym razie należy się poważnie zastanowić, czy na pewno warto walczyć do upadłego i czy proponowane przez nas rozwiązanie jest dobre przede wszystkich dla Waszych pociech.

Wszak ograniczenie władzy do kwestii istotnych w dalszym ciągu zapewni nam znaczny wpływ na ich życie.

Podobne artykuły

Otagowane jako: władza rodzicielska

Pozbawienie władzy rodzicielskiej przy rozwodzie – Marlena Słupińska

Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców względem dziecka. W szczególności obejmuje takie obowiązki, jak wychowanie dziecka, reprezentowanie go oraz opieka nad jego majątkiem.

Jeśli jesteś rodzicem, to sprawowanie władzy rodzicielskiej jest dla Ciebie czymś oczywistym. Dzisiaj podpowiem Ci w jakich okolicznościach można ją odebrać oraz jakie są skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej to ciężkie sprawy gatunkowo, dlatego warto skontaktować się z dobrym radcą prawnym lub adwokatem rozwodowym.

Odebranie władzy rodzicielskiej – przesłanki

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może nastąpić, gdy:

 • władza rodzicielska jednego lub obojga rodziców nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody,
 • rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej,
 • rodzice w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka.

Pozbawienie praw rodzicielskich może dotyczyć obojga rodziców. Może też zostać orzeczone tylko w stosunku do jednego z nich, jeśli tylko jednego z rodziców dotyczy przyczyna.

Trwała przeszkoda jako przyczyna pozbawienia władzy rodzicielskiej

Trwała przeszkoda obejmuje takie sytuacje jak:

 • zaginięcie jednego z rodziców,
 • odbywanie długiej kary pozbawienia wolności przez rodzica,
 • przewlekła choroba rodzica, która powoduje, że nie może on wykonywać swojej władzy rodzicielskiej.

W ostatnich latach szczególnie często spotykanym problemem jest wyjazd jednego z rodziców (bądź obojga) za granicę. Gdy rodzic wyjeżdża za granicę i jednocześnie zaniedbuje lub zrywa kontakty z rodziną, można wnosić o pozbawienie go władzy rodzicielskiej. Działając jako radca prawny w Poznaniu często spotykam się z takimi sytuacjami.

Nadużywanie władzy rodzicielskiej jako przyczyna pozbawienia władzy rodzicielskiej

Gdy dziecko jest nadmiernie karcone, rodzice stosują wobec niego przemoc fizyczną, zmuszają do ciężkiej pracy, czy wykorzystują do popełniania przestępstw, również może dojść do pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Ten katalog obejmuje głównie takie sytuacje, gdy na skutek nieprawidłowości w wychowywaniu dziecka zagrożone jest jego dobro. W praktyce tego typu sytuacji nie da się wylistować.

Życie pokazuje bowiem, że naprawdę rozmaite sytuacje mogą zostać zakwalifikowane przez sąd jako przykład nadużywania władzy rodzicielskiej.

Zaniedbywanie obowiązków względem dziecka jako przyczyna pozbawienia władzy rodzicielskiej

Także zaniedbywanie dzieci z powodu wszelkich nałogów – alkoholu czy narkotyków, będzie podstawą do pozbawienia władzy rodzicielskiej. Powoduje to nieprawidłowy rozwój dziecka związany chociażby z nadmiernym stresem.

Niemniej zaniedbywanie władzy rodzicielskiej to oczywiście nie tylko nieprawidłowe zachowanie rodziców. To przede wszystkim nieodpowiednia opieka. Jeśli dziecko regularnie chodzi głodne, brudne, zaniedbane, a także jeśli nie jest leczone w okresie choroby. Tego typu okoliczności często wychodzą na jaw dopiero w szkole, gdzie dziecko niechlubnie „wyróżnia się” na tle rówieśników.

Władza rodzicielska po rozwodzie

Jeżeli czytasz ten artykuł, to pewnie szukasz rozwiązania problemu władzy rodzicielskiej po Twoim rozstaniu z małżonkiem. Spokojnie, jako radca prawny w Poznania zajmujący się rozwodami wiele razy doradzałam zdesperowanym rodzicom. Wiem jakie to dla Ciebie trudne.

Musisz wiedzieć, że sąd może rozstrzygnąć kwestię władzy rodzicielskiej na kilka sposobów, w zależności od okoliczności Waszej sprawy. Sąd może:

 • pozostawić wykonywanie władzy rodzicielskiej Wam obojgu,
 • powierzyć władzę rodzicielską jednemu z Was z ograniczeniem władzy drugiego do określonych praw i obowiązków względem dziecka,
 • pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub obojga z Was,
 • zawiesić władzę rodzicielską jednego lub obojga z Was.

Pamiętaj, że sąd w czasie sprawy rozwodowej ma obowiązek rozstrzygnąć kwestie władzy rodzicielskiej, chyba że wcześniej doszliście do porozumienia w tej kwestii.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pamiętaj, że pozbawienie praw rodzicielskich jest najsurowszą ingerencją w prawa rodzicielskie. Alternatywą jest ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Następuje to dla dobra dziecka. Rodzicowi z ograniczoną władzą pozostawia się jedynie prawo do decydowania o określonych aspektach życia dziecka, np.

 wybór szkoły czy sposobu leczenia w czasie choroby.

Więcej na ten temat przeczytasz w moim artykule „Ograniczenie władzy rodzicielskiej po rozwodzie”.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a rozwód

W postępowaniu rozwodowym może dojść do odebrania praw rodzicielskich Twojego małżonka. Gdy nieprawidłowe wykonywanie władzy rodzicielskiej przez Twojego małżonka, doprowadziło do rozpadu pożycia małżeńskiego pomiędzy Wami, sąd rozważy konieczność odebrania praw rodzicielskich Twojemu małżonkowi.

Przede wszystkim gdy małżonek:

 • nadużywał swojej władzy (np. stosował przemoc fizyczną),
 • nie wykonywał swoich obowiązków wobec dzieci i zaniedbywał kontakty z nimi,

– oraz jest podstawą orzeczenia rozwodu przez sąd, będzie także podstawą do pozbawienia Twojego małżonka władzy rodzicielskiej wobec Waszych dzieci.

Pamiętaj, że jeśli do rozpadu Waszego związku doszło wyłącznie na skutek zdrady Twojego małżonka, to nie ma to wpływu na kwestię władzy rodzicielskiej. Zdradzający małżonek zagrał nie fair wobec Ciebie. Z prawnego punktu widzenia to zachowania nie ma wpływu na jego relacje z dziećmi.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – skutki

Pamiętaj, że rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie ma prawa uczestniczyć w wychowaniu dziecka, zarządzać jego majątkiem, czy decydować o najważniejszych sprawach w rozwoju dziecka. Nie ma więc wpływu na takie kwestie jak wybór szkoły czy wyjazdy na wakacje.

Jeżeli w Waszym przypadku dojdzie do pozbawienia władzy rodzicielskiej Twojego małżonka, to wszystkie decyzje dotyczące Waszych dzieci będą należały do Ciebie. Nie będziesz musiał konsultować się z byłym małżonkiem.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a alimenty

Warto podkreślić, że nieprawdą jest, że pozbawienie praw rodzicielskich może mieć wpływ na obowiązek płacenia alimentów na dziecko. Pamiętaj więc, że pozbawienie władzy rodzicielskiej nie zwalnia z obowiązku płacenia alimentów na rzecz dziecka.

See also:  Jak według prawa wygląda podział wartości domu?

W przypadku rozwodu może więc dojść do swoistej kumulacji alimentów. Zdarzy się tak, jeśli zarówno do rozwodu jak i do odebrania władzy rodzicielskiej doprowadziło naganne postępowanie Twojego małżonka (np.

 przemoc lub alkohol). Wówczas będziesz mógł dochodzi alimentów zarówno na siebie jak i na dzieci. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszam do artykułu „Alimenty dla mnie lub dla dzieci”.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a dziedziczenie

Trzeba również wiedzieć, że pozbawienie władzy rodzicielskiej nie ma wpływu na dziedziczenie między rodzicem, którego pozbawiono władzy a dzieckiem. To znaczy, że zarówno dziecko może dziedziczyć po rodzicu pozbawionym praw rodzicielskich, jak i rodzic może dziedziczyć po dziecku.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem

Rodzic, którego pozbawiono praw rodzicielskich, w dalszym ciągu ma prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem.

Ewentualny zakaz kontaktów z dzieckiem może zostać wydany przez sąd:

 • jeżeli o to zawnioskujesz – w wyroku pozbawiającym władzy rodzicielskiej,
 • albo w późniejszym postępowaniu.

Pamiętaj jednak, że sam fakt pozbawienia  Twojego małżonka władzy rodzicielskiej nie jest wystarczającym argumentem do orzeczenia zakazu jego kontaktów z dzieckiem.

Należy bowiem udowodnić, że kontakty Twojego małżonka z dzieckiem mają zły wpływ na jego rozwój. To wbrew pozorom dużo trudniejsze niż pozornie mogłoby się wydawać.

Polskie prawo z wielką troską reguluje kwestie kontaktów rodziców z dziećmi.

O tym, jak wygląda postępowanie dotyczące ustalenia kontaktów z dziećmi po rozwodzie, przeczytasz w artykule „Uregulowanie kontaktów z dziećmi”.

Odebranie praw rodzicielskich – postępowanie przed sądem

Decyzja o pozbawieniu jednego z rodziców władzy rodzicielskiej wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Dlatego sądy są ostrożne w wydawaniu takich wyroków. Wszystko rozgrywa się przecież o dobro dziecka i jego prawidłowy rozwój.

Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu.

Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn.

Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

 • Adwokat
 • Marlena Słupińska-Strysik
 • e-mail: [email protected]
 • tel. 61 646 00 40
 • tel. 68 419 00 45
 • tel. 52 511 00 65
 • Jeśli spodobał Ci się ten wpis może zainteresują Cię także:

Komentarze:

Jaki wpływ ma orzekanie o winie w rozwodzie na władzę rodzicielską?

 • Analizując niniejszy temat należy zdecydowanie rozróżnić kwestie relacji między małżonkami oraz  relacji między rodzicami a dziećmi.
 • Przypomnieć trzeba, że  zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym w sprawie o rozwód sąd jest zobowiązany orzec zarówno o tym, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa (od orzeczenia o winie można odstąpić tylko na zgody wniosek obu stron), jak również rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej, gdy rozwodzący  się rodzice mają wspólne małoletnie dzieci.
 • RELACJA MAŁŻONEK-MAŁŻONEK:
 • Orzeczenie Sądu dotyczące rozwodu między małżonkami określa, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, a niniejsze postanowienie dotyczy osobistej relacji między małżonkami.
 • RELACJA DZIECKO-RODZIC:

Orzeczenie Sądu w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej dotyczy natomiast relacji pomiędzy dzieckiem a  rodzicem.  Sąd bada w tym przypadku możliwości rodziców do podjęcia opieki nad dziećmi, uwzględniając ich możliwości czasowe, mieszkaniowe, osobiste.

Wbrew obiegowej opinii zależności pomiędzy ustaleniem winy jednego z małżonków a władzą rodzicielską, co do zasady, nie ma.

Nie jest tak, że „winny” ex-małżonek jest automatycznie pozbawiany władzy rodzicielskiej lub jest ona ograniczona. Jako przykład można podać sytuację, gdy winna małżonka wynika ze zdrady.

Choć zachowanie zdradzającego partnera jest naganne nie oznacza ono w każdym przypadku, że przestaje on być dobry rodzicem dla swoich dzieci.

Oczywiście czasami orzeczenie rozwodu z winy jednego z małżonków będzie jednocześnie podstawą do ograniczenia mu władzy rodzicielskiej, np. gdy sąd orzekł o winie z uwagi na stosowanie wobec rodziny czyli też dzieci przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej.  W takiej sytuacji pośrednio orzeczenie o winie będzie miało wpływ na wykonywanie lub nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Podsumowując – orzeczenie o winie jednego z małżonków nie wpływa automatycznie na rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej. Czasami jednak zachowanie byłego partnera, które stanowiły podstawę uznania go za winnego rozpadu małżeństwa może być jednocześnie podstawą do ograniczeniu lub nawet pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Jeśli masz problemy małżeńskie i jesteś przekonana, że sprawa powinna znaleźć swoje rozwiązanie w sądzie, rozważ wszystkie dostępne możliwości prawne. Zgłoszonej przez Ciebie sprawie przyjrzymy się i doradzimy najkorzystniejsze dla Ciebie dalsze kroki prawne.

Władza rodzicielska po rozwodzie. Poznaj swoje prawa

Zasadnicze rozstrzygnięcie zawarte w wyroku rozwodowym dotyczy stwierdzenia ustania małżeństwa. Sąd jednocześnie podejmuje jednak również inne rozstrzygnięcia – niektóre z urzędu, inne na wniosek.

W pierwszym przypadku sąd ma obowiązek m.in. rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach z dzieckiem.

Najważniejsze jest dobro dziecka

Orzeczenie w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem wymaga wszechstronnego rozważenia przez sąd okoliczności faktycznych danej sprawy, dotyczących zarówno dziecka (dzieci) jak i rodziców. W pierwszej kolejności należy uwzględnić interes (dobro) dziecka i interes społeczny, nie zaś rodziców (por. wyrok SN z 25.08.

1981 r., III CRN 155/81). Sąd bierze pod uwagę osobiste właściwości rodziców, ich kwalifikacje oraz stan emocjonalnej więzi pomiędzy nimi a dzieckiem, uwzględnia wiek dziecka, fakt ewentualnego wychowywania dziecka dotychczas przez jednego z rodziców. W końcu rozstrzyga z uwzględnieniem postulatu wspólnego wychowywania się rodzeństwa.

Porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej

Małżonkowie w toku postępowania rozwodowego mogą przedstawić pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd uwzględni porozumienie, gdy uzna, że jest ono zgodne z dobrem dziecka.

W każdym przypadku rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem powinno zostać oparte na wszechstronnej analizie materiału dowodowego, w tym także wspomnianego porozumienia małżonków.

Porozumienie powinno rozstrzygać we wszystkich istotnych sprawach dziecka i obejmować wszystko to, co wchodzi w zakres atrybutów władzy rodzicielskiej. Porozumienie powinno zatem dotyczyć wychowania, kierowania, troski o środowisko materialne dziecka i o jego osobę.

Porozumienie małżonków jest istotnym elementem wpływającym na decyzję sądu w zakresie władzy rodzicielskiej (por. uchwała SN z 05.06.2012 r., III CZP 72/11).

Prawo dziecka do wychowywania przez oboje rodziców

Brak porozumienia nie musi prowadzić automatycznie do innego rozstrzygnięcia niż powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Przez wzgląd na prawo dziecka do wychowywania przez oboje rodziców, władza rodzicielska co do zasady powinna być pozostawiona obojgu rodzicom.

Wcześniej obowiązujące przepisy umożliwiały sądowi pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom wyłącznie wtedy, gdy złożyli zgodny wniosek i przedstawili porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, a jednocześnie zasadne było oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Po zmianie przepisów (od 29 sierpnia 2015 r.) wyeksponowana została zasada powierzania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Bez względu na rozwód, dziecko powinno w możliwie jak najmniejszym stopniu odczuwać skutki rozwodu rodziców i posiada prawo wychowania przez oboje rodziców.

Tylko zatem porozumienie zgodne z dobrem dziecka będzie podstawą do uznania go przez sąd. Przykładem sytuacji, którą sąd może uznać za niepożądaną dla dziecka, może być postulowane niekiedy wprowadzenie wykonywania władzy rodzicielskiej w sposób naprzemienny.

Prowadzi to zmiany miejsca zamieszkania dziecka i jego środowiska. Taki sposób to raczej rodzice zaspokajają swoje potrzeby, chcąc mieć możliwość takiego samego sprawowania władzy rodzicielskiej.

Pomijają przy tym fakt, że dziecko – podobnie jak dorosły – ma prawo do stabilizacji życiowej.

W miarę możliwości, przed podjęciem decyzji w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej sąd powinien wysłuchać małoletniego co do jego preferencji w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z rodzicami po rozwodzie. Przepisy uzależniają obowiązek wysłuchania małoletniego od jego rozwoju umysłowego, stanu zdrowia, stopnia dojrzałości.

W przypadku małych dzieci wysłuchanie ich nie wchodzi w grę. Pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom albo ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z nich wiąże się z dylematem oceny, które z rodziców ma lepsze predyspozycje wychowawcze, a przede wszystkim, z którym z rodziców dziecko jest bardziej związane.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie władzy rodzicielskiej powinno być definitywne, jednoznaczne i wykonalne.

Wykonywanie władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców

Leave a Reply

Your email address will not be published.