Sądowe ustalenie widzeń z dzieckiem

Sądowe ustalenie widzeń z dzieckiem

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka potrzebuje ono kontaktu zarówno z mamą, jak i tatą. Ograniczenie prawa do kontaktu z dzieckiem może nastąpić na mocy orzeczenia sądu- wyłącznie w uzasadnionych dobrem dziecka przypadkach.

Kontakty z dzieckiem obejmują zarówno osobistą styczność (poprzez spotkania, wizyty, możliwość zabierania dziecka poza miejsce jego zamieszkania, wspólne wyjazdy), jak również możliwość porozumiewania się na odległość np. za pośrednictwem połączeń telefonicznych, poczty tradycyjnej, mailowej, czy też komunikatorów społecznościowych.

Jeżeli rodzice żyją w rozłączeniu, a dziecko zamieszkuje stale u jednego z nich- sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice powinni ustalić wspólnie. Określając sposób wykonywania kontaktów rodzice powinni wziąć pod uwagę dobro dziecka, a także uwzględnić jego rozsądne życzenia.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

W sytuacji braku możliwości wypracowania między rodzicami porozumienia, w kwestii kontaktów z dzieckiem orzeka sąd rodzinny. Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem należy złożyć do Sądu Rejonowego- właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 40 zł. Do wniosku należy załączyć odpis dla drugiej strony.

We wniosku należy wskazać w jaki sposób mają odbywać się kontakty z dzieckiem. Należy z jak największą precyzją określić m.in.:

 • miejsce spotkań z dzieckiem (np. wskazać, że kontakty będą odbywały się w miejscu zamieszkania dziecka bądź poza miejscem zamieszkania dziecka),
 • terminy i czas trwania kontaktów (np. w każdy pierwszy i trzeci weekend miesiąca- od piątku od godz. 9:00 do niedzieli do godz. 15:00; w każdą drugą sobotę miesiąca od godz. 9:00 do 14:00),
 • czy spotkania mają odbywać się bez udziału drugiego z rodziców,
 • kwestie odbierania/ odwożenia dziecka po wizytach oraz przygotowania i wydania dziecka,
 • sposób wykonywania kontaktów w okresie ferii/ wakacji, dni świątecznych oraz innych dni ważnych dla nas bądź dziecka (np. dzień dziecka, dzień matki/ ojca, urodziny, imieniny),
 • sposób i częstotliwość porozumiewania się z dzieckiem na odległość.

W piśmie wszczynającym postępowanie należy sformułować również wniosek o przeprowadzenie wskazanych przez nas dowodów.

W postępowaniu o ustalenie kontaktów z dzieckiem istotne mogą być wszelkie dowody wykazujące naszą więź z dzieckiem, warunki mieszkaniowe (zwłaszcza jeżeli chcemy, aby kontakty z dzieckiem obejmowały nocowanie), dotychczasowy sposób sprawowania opieki nad dzieckiem, czy też wykonywania kontaktów. Dowodem w sprawie mogą być m. in. zeznania świadków (należy wskazać imiona, nazwiska oraz ich adresy), zdjęcia, filmy itd.

Postępowanie zabezpieczające

Jeżeli chcemy, aby sąd uregulował sposób wykonywania kontaktów na czas trwania postępowania sądowego- należy złożyć wniosek o zabezpieczenie.

Wniosek o zabezpieczenie podlega opłacie sądowej w kwocie 40 zł, chyba że zostanie zawarty w piśmie rozpoczynającym postępowanie (wówczas nie podlega dodatkowej opłacie, uiszczamy opłatę wyłącznie od wniosku o ustalenie kontaktów i nie ponosimy dodatkowej opłaty sądowej od wniosku o zabezpieczenie).

 • Adwokat Szczecin- pomoc prawna w sprawach rodzinnych.
 • adwokat Sanda Guzierowicz
 • < Powrót

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Po rozstaniu rodziców którzy mieszkają oddzielnie, zarówno przy rozpadzie małżeństwa jak i związku konkubenckiego, pozostaje wiele kwestii do uregulowania. Jedną z najważniejszych jest kwestia uregulowania kontaktów z dzieckiem.

Najlepszym sposobem uregulowania kontaktów z dzieckiem, dla każdej ze stron jak i dla dziecka  jest wspólne porozumienie się rodziców co do tej kwestii, tym samym ustalenie  miejsca stałego zamieszkania dziecka, sposobu wychowywania, harmonogram spotkań i kontaktów z dzieckiem.

Jednak nie zawsze rodzice dziecka potrafią się w tej kwestii porozumieć, dlatego też każdemu z rodziców dziecka przysługuje praco do wystąpienia do Sądu z wnioskiem o uregulowanie  kontaktów z dzieckiem przez Sąd.

1. Kto i jak może domagać się uregulowania kontaktów z dzieckiem?

Sądowe ustalenie widzeń z dzieckiemUregulowania kontaktów z dzieckiem może domagać się każdy rodzic, niezależnie od tego czy z drugim rodzicem pozostawał w związku małżeńskim czy też nie. Dodatkowo prawo do uregulowania  kontaktów z dzieckiem przysługuje każdemu z  rodziców niezależnie od ich władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje również rodzicom całkowicie pozbawionym władzy rodzicielskiej, jaki i tym którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską.

Jeżeli chodzi o rodziców, którzy pozostawali w związku małżeńskim, kwestię uregulowania kontaktów z dzieckiem należy rozstrzygnąć w sprawie rozwodowej, poprzez zawarcie w pozwie rozwodowym propozycji formy uregulowania kontaktów z dzieckiem. Kwestia ta będzie zatem rozstrzygana w trakcie trwania procesu rozwodowego, a małżonkowie będą mieli prawo wypowiedzieć się co do tej kwestii.

W przypadku, gdy rodzice  w trakcie trwania postępowania rozwodowego nie są w stanie dojść do porozumienia i nie są w stanie nawet ustalić tymczasowo kontaktów na czas trwania procesu, możliwe  jest złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas toczącego się postępowania.

W sytuacji, w której rodzice nie pozostawali w związku małżeńskim, lub po rozwodzie chcieliby uregulować kontakty z dzieckiem, bowiem zaniedbano tego zrobić w trakcie sprawy rozwodowej, powinni oni wystąpić do Sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

2. Co powinien zawierać wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

We wniosku o ustanowienie kontaktów z dzieckiem, które wszczyna osobne postępowanie jak i w pozwie rozwodowym należy  zaproponować formę  kontaktów z małoletnim dzieckiem. Kontakty z dzieckiem mogą być realizowane m.in.

przez osobiste spotkania w miejscu zamieszkania dziecka w obecności drugiego rodzica lub bez, prawo zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania, prawo zabierania dziecka na dłuższy okres, z prawem nocowania poza miejscem zamieszkania w tym na wakacje, ferie itp.

, kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem skype z dzieckiem w określonych godzinach.

We wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem należy zawrzeć nie tylko sposób realizowania kontaktów z dzieckiem ale również ich wymiar, to znaczy ramy godzinowe, dni tygodnia w których mają odbywać się spotkania bądź rozmowy.

Dodatkowo we wniosku można uregulować również spotkania w okresie poszczególnych świat jak również spotkania i wyjazdy z dzieckiem w okresie wakacyjnym czy też w okresie ferii. Aby umożliwić rodzicom dziecka uzyskanie konsensusu w tym zakresie można zastosować zapis “w latach parzystych/ w latach nie parzystych” itp.

Warto pamiętać, iż wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł, zaś w sprawie o rozwód nie uiszcza się dodatkowej opłaty sądowej.

3. Na czym polega proces sądowy w sprawie ustalenia kontaktów z dzieckiem?

Sąd w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem bierze pod uwagę treść wniosku, wolę rodzica występującego o kontakty, potrzeby i rozwód dziecka, jego wiek, z uwzględnieniem pór posiłków,  obowiązku szkolnego, czasu wolnego, dodatkowych zajęć itp.

4. Czy tylko rodzic dziecka może domagać się uregulowania kontaktów z dzieckiem?

Prawo do złożenia wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem mają zarówno jego rodzice jak i pełnoletnie rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej, jeśli ich kontakt  z małoletnim  dzieckiem został ograniczony przez jednego z rodziców. Przesłanki i warunki formalne wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem tożsame z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem składanym przez jednego z rodziców.

Sporządzenie wniosków o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego w tym sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem są sprawami dość emocjonalnymi dlatego pomoc adwokata może się okazać nieoceniona.

Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego, Dlatego jeśli chesz wiedzieć prawidłowo jak uregulować kontakty z dzieckiem i potrzebujesz pomocy w tym zakresie (sporządzeniu wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem) umów się na spotkanie.

Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Pomoc prawna dla klientów indywidualnych z całego Podkarpacia.

Adwokat Prawo Rodzinne Rzeszów

W jaki sposób uregulować kontakty z dzieckiem?

Dodano: 1 kwietnia 2021

Sądowe ustalenie widzeń z dzieckiem

W sytuacji zakończenia związku/małżeństwa, z którego para posiada wspólne małoletnie dzieci często koniecznym jest sądowe uregulowanie kontaktów z dzieckiem jednego z rodziców – tego z którym dziecko nie będzie zamieszkiwać na stałe. W jaki sposób to zrobić? Wyjaśniamy w artykule. Do pobrania również wzór wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Sądowe uregulowanie kontaktów z dzieckiem wydaje się być ostatecznością. Warto w takiej sytuacji uzyskać porozumienie i kontaktować się z dzieckiem w sposób elastyczny, dostosowany do trybu życia obojga rodziców oraz potrzeb dziecka.

Przepisy
nakazują, aby rodzice ustalając kontakty z dzieckiem mieli przede wszystkim na
uwadze dobro dziecka i jego rozsądne życzenia w tym zakresie. Mamy także
możliwość skorzystania z pomocy mediatora, który w zakresie kontaktów z
dzieckiem pomoże sporządzić stosowną ugodę.

Co
obejmują kontakty z dzieckiem?

Zgodnie z art.

113 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

See also:  Rozstanie z żoną ze względu na różnice kulturowe

Każda
z wyżej wymienionych form kontaktu z dzieckiem może zostać uregulowana przez
sąd.

Postępowanie przed sądem w sprawie o kontakty z dzieckiem

Postępowanie w sprawie o kontakty z dzieckiem należy do trybu postępowania nieprocesowego. Postępowanie takie inicjujemy poprzez złożenie w sądzie rodzinnym właściwym dla miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu małoletniego dziecka – wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

We wniosku musimy konkretnie wskazać w jaki sposób domagamy się ustalenia kontaktów z dzieckiem, bowiem sąd rozstrzygający sprawę będzie procedował jedynie w tym zakresie.

Pamiętajmy o tym, aby uregulować kontakt z dzieckiem nie tylko w dni powszednie i weekendy, ale również w okresie ferii, wakacji, Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Ojca/Matki, urodzin, itp.

To pozwoli nam na zaplanowanie wspólnego czasu z dzieckiem.

W tym zakresie powinniśmy również rozważyć formę wykonywania kontaktu z dzieckiem, tj. wskazać w jakim miejscu mają odbywać się kontakty (poza miejscem zamieszkania dziecka), a także czy w kontaktach ma uczestniczyć osoba trzecia (np.

kurator sądowy), czy też kontakty mają odbywać się pod nieobecność konkretnej osoby.

Co istotne, jeśli zależy nam na zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem na czas trwania toczącego się postępowania powinniśmy i w tym zakresie złożyć stosowny wniosek.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem może również zawierać inne żądania, stosownie do okoliczności we wniosku możemy żądać, aby sąd zobowiązał danego rodzica do określonego postępowania, tj. np. do uczestnictwa w terapii rodzinnej, bądź też do odbywania kontaktów z dzieckiem w stanie trzeźwości.

We wniosku możemy także żądać zagrożenia jednemu z rodziców nakazem zapłaty określonej kwoty pieniężnej za każdorazowe naruszenie zasad odbywania kontaktów z dzieckiem. Każde z żądań musimy odpowiednio uzasadnić.

Ponadto, we wniosku powinniśmy wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń.

W tym zakresie nie ma żadnych ograniczeń, przykładowo możemy zgłosić świadków, wskazując fakty, które mają być wykazane ich zeznaniami, a także załączyć do wniosku inne dowody w postaci zdjęć, nagrań, które będą obrazowały relację łączącą danego rodzica z dzieckiem. Przedstawione dowody winny uzasadniać uregulowanie kontaktów z dzieckiem w kształcie zaproponowanym przez nas we wniosku.

Sąd może również przeprowadzić określone dowody z własnej inicjatywy, jeśli uzna to za konieczne. Często w sprawach rodzinnych dowodem w postępowaniu jest opinia Zespołu Specjalistów Sądowych, czyli zespołu biegłych psychologów, którzy badają sytuację rodzinną stron i dziecka.

Do wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem poza ww. elementami należy także dołączyć dokument w postaci odpisu aktu urodzenia dziecka i potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 100 zł.

Autor: Paula Amelian Wzór-wniosek-o-kontakty-z-dzieckiemPobierz

Jak wygląda przebieg sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem może nastąpić w trakcie procesu
o rozwód. Wówczas obok kwestii dotyczących rozpadu małżeństwa, alimentów i
władzy rodzicielskiej, sąd decyduje o częstotliwości oraz zasadach odbywania
kontaktów.

Rozwodzący się rodzice mogą jednak złożyć zgodny wniosek o
nieorzekanie przez sąd rozwodowy o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem.
W konsekwencji również wyrok rozwodowy nie będzie zawierał punktu dotyczącego ustalenia
kontaktów.

Kontakty odbywają się wówczas w sposób swobodny, na bieżąco ustalany
przez byłych małżonków.

Po pewnym czasie od wydania wyroku rozwodowego może jednak zajść konieczność rozstrzygnięcia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

Najczęściej dzieje się tak w wyniku powstających nieporozumień na tle ustalania terminów spotkań, bądź też z powodu nieprawidłowych postaw wychowawczych jednego bądź obydwojga rodziców.

Wówczas każdemu z rodziców przysługuje prawo wszczęcia sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Następuje to poprzez złożenie wniosku do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka sądu rejonowego- wydziału rodzinnego.

Przebieg postępowania o uregulowanie kontaktów jest
uzależniony od wielu czynników. Punktem wyjścia są tutaj przepisy postępowania
cywilnego (a ściślej zawierający je kodeks postępowania cywilnego), które
opisują prawa i obowiązki stron w trakcie rozprawy.

 Ponadto należy pamiętać, że przebieg sprawy jest
w pewnym sensie kształtowany przez same strony, które wnioskują o
przeprowadzenie określonych dowodów, a które dopuszcza sąd. Charakter oraz
ilość dowodów mają bezpośrednie przełożenie na czas trwania postępowania. Należy
mieć na względzie również to, że sprawa o kontakty toczy się w tzw.

trybie nieprocesowym,
co oznacza, że dowody mogą być przeprowadzane przez sąd z urzędu, także wbrew
woli stron.

W przebiegu sprawy o ustalenie kontaktów można wyróżnić następujące
etapy:

 1. Przedstawienie stanowisk wstępnych

Po wywołaniu sprawy każda ze stron zajmuje swoje miejsce wedle następującej zasady: wnioskodawca w ławach po prawej stronie sądu, uczestnik po lewej stronie sądu. Po sprawdzeniu obecności sąd udziela głos obu stronom, które przedstawiają swoje stanowiska.

Po ich sprecyzowaniu, sąd zazwyczaj zadaje pytanie, czy strony widzą możliwość zawarcia ugody co do kształtu kontaktów. Jest to newralgiczny moment postępowania, z szerokim polem do działania dla występującego za stronę adwokata.

Po wstępnych stanowiskach stron i reakcjach sądu doświadczony pełnomocnik będzie w stanie ocenić, czy zawarcie ugody na omawianych warunkach jest korzystne dla jego klienta. Sama strona niejednokrotnie również zaczyna dostrzegać, które spośród jej żądań ma szanse na uwzględnienie, a które niekoniecznie spotka się z przychylnością sądu.

Dlatego twierdzę, że jest to jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy moment w trakcie trwania sprawy. Właściwa ocena sytuacji procesowej, połączona z umiejętnościami negocjacyjnymi może sprawić, że sprawa zostaje zakończona już na tym etapie.

2. Informacyjne przesłuchanie stron

Najprościej można je opisać jako skrócone rozpytanie stron, służące lepszemu rozeznaniu się przez sąd w ich sytuacji rodzinnej, a także wyjaśnieniu, gdzie leży sedno konfliktu.

Informacyjne przesłuchanie stron nie jest tym samym, co przesłuchanie stron, które jest traktowane jak dowód.

Przeprowadzenie informacyjnego przesłuchania stron zależy od decyzji sądu, który nie zawsze widzi potrzebę jego zastosowania.

3. Przesłuchanie świadków

O kolejności przesłuchiwania świadków decyduje sąd, który najpierw uprzedza go o prawie odmowy zeznań i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. Przesłuchanie rozpoczyna się od ogólnego sondowania świadka o stosunek do każdej ze stron, a także o podstawowe informacje dotyczące jego osoby.

Następnie świadkowi mają prawo zadawać pytania strony w następującej kolejności: pełnomocnik strony wnioskującej świadka, sama strona, pełnomocnik strony przeciwnej, strona przeciwna.

Po wyczerpaniu pytań świadek może zostać poproszony o pozostanie na sali rozpraw celem zapobieżenia komunikowania się z pozostałym do przesłuchania świadkami lub też zwolniony do domu.

4. Opinia OZSS (Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych)

Jest to badanie przeprowadzane przez zespół specjalistów z
zakresu psychologii i pedagogiki. Badaniu podlegają wyłącznie osoby skierowane
przez sąd- w sprawie o kontakty będą to prawie zawsze obydwoje rodzice oraz
małoletnie dziecko.

Osoby wezwane stawiają się w wyznaczonym terminie w ośrodku,
przy czym na samo badanie składają się indywidualne wywiady z każdym z rodziców,
obserwacja zachowania rodziców i małoletniego dziecka, ich wzajemnych relacji.
Badania psychologiczne dzieci odbywają się także bez obecności rodziców.

Cały
proces diagnostyczny może trwać kilka godzin i jest uzależniony od charakteru
sprawy. Po przeprowadzeniu badania wydawana jest pisemna opinia, obejmująca
wnioski dotyczące relacji małoletniego z rodzicami, a także ewentualne
zalecenia co do zasad odbywania kontaktów. Pisemna opinia jest przesyłana przez
sąd stronom.

Równocześnie sąd wzywa strony do przedstawienia ewentualnych
zarzutów co do jej treści. Po złożeniu zarzutów biegli sporządzają opinię
uzupełniającą, która z założenia ma wyjaśnić powstałe wątpliwości lub niespójności.

Oczekiwanie na termin badania w OZSS może trwać kilka miesięcy. Z doświadczenia wiem, że na badanie OZSS w Krakowie oczekuje się od 9- 12 miesięcy.

Praktyka wypracowała sposoby na przyśpieszenie terminu badania, natomiast wiąże się to z koniecznością zmiany ośrodka na mniej oblegany. Opinie OZSS w mniejszych miejscowościach są z reguły wydawane szybciej, np.

w bliskiej odległości od Krakowa będzie OZSS w Nowym Sączu lub Tarnowie. Ważne, aby ustalić, do którego OZSS aktualnie warto przenieść badanie.

5. Przesłuchanie stron

Przesłuchanie stron rozpoczyna się od przesłuchania wnioskodawcy, następnie zaś uczestnika. Wnioskodawca to osoba inicjująca postępowanie, składająca wniosek o uregulowanie kontaktów. Uczestnikiem będzie drugi rodzic. Przesłuchanie stron od przesłuchania świadków różni kilka aspektów.

Po pierwsze sąd najpierw przystępuje do przesłuchania strony bez odbierania przyrzeczenia, jednak uprzedza ją, że jest zobowiązana zeznawać prawdę i że stosownie do okoliczności może zostać przesłuchana ponownie po odebraniu przyrzeczenia.

Dopiero przed odebraniem przyrzeczenia uprzedza stronę o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. Poza tym sam proces i zasady składania zeznań są identyczne jak przesłuchanie świadków.

Swoistość postępowań w sprawach rodzinnych powoduje, że dowód z przesłuchania stron jest częstokroć istotniejszy niż dowód z przesłuchania świadków. Przede wszystkim strony są najlepiej zorientowane w szczegółach własnego życia rodzinnego.

See also:  Podwyższenie alimentów na dzieci przebywające w rodzinie zastępczej

Ustalenie kontaktów wiąże się z koniecznością poznania rozkładu dnia czy tygodnia dziecka oraz rodziców, uwzględnienia takich aspektów jak miejsce zamieszkania, obowiązki zawodowe, dotychczasowych zwyczajów oraz zasad odbywania kontaktów.

Istotne jest również przedstawienie sytuacji finansowej stron, a także opisanie z jakich powodów strony nie potrafią dojść do porozumienia i samodzielnie określać terminów spotkań. Nie wyobrażam sobie postępowania w przedmiocie uregulowania kontaktów, w trakcie którego dowód ten nie zostałby przeprowadzony. Wraz z opinią OZSS jest to kluczowy dowód wpływający na kształt wydanego przez sąd postanowienia.

6.Dowód z dokumentów

Poza osobowymi środkami dowodowymi należy nadmienić także o możliwości przedkładania dowodów z dokumentów. W tym zakresie przydatne okażą się protokoły z innych spraw, dokumenty ze szkoły małoletniego, prywatne opinie.

Często strony zasypują sąd dowodami pisemnymi, a dotyczy to zwłaszcza prywatnej korespondencji e-mail czy sms. Należy jednak zastanowić się, które spośród tych dokumentów są rzeczywiście istotne pod kątem ustalenia zasad odbywania kontaktów. Istotne wedle sądu, a nie nas samych.

Prawidłowa selekcja materiału dowodowego będzie decydowała o tym, czy zyskamy uwagę sądu, czy tez w gąszczu przedłożonej korespondencji zgubimy sedno sprawy.

Dowody z dokumentów są zazwyczaj formalnie dopuszczane przez sąd przed zakończeniem sprawy, jednak pamiętajmy, że zapewne sąd zapoznał się z nimi już wcześniej, jeszcze przed pierwszą rozprawą.

7.Zamknięcie rozprawy i wydanie wyroku

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd ponownie
udziela głosu stronom. Jest to ostatni moment na przedstawienie argumentacji
przemawiającej za zasadnością prezentowanego stanowiska.

 Następnie sąd zamyka rozprawę i udaje się na
naradę. Ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto
rozprawę, jednak coraz częściej sądy korzystają z możliwości odroczenia
ogłoszenia wyroku.

Wówczas strony są informowane o kolejnym terminie
posiedzenia.

Na zakończenie koniecznym jest dodanie, że wymienione wyżej etapy postępowania mogą być rozłożone na kilka rozpraw. Spora ilość świadków będzie powodowała prawdopodobieństwo wyznaczenia kilku terminów.

Z drugiej strony postępowanie ograniczone jedynie do przesłuchania stron wcale nie gwarantuje zakończenia sprawy w trakcie jednego posiedzenia.

 Przebieg sprawy sądowej jest złożony, a na jej pozytywne zakończenie wpływ wywiera wiele czynników.

Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani sporządzeniem wniosku o uregulowanie kontaktów i poprowadzeniem sprawy rodzinnej przez profesjonalnego pełnomocnika, zapraszam do umówienia spotkania w Kancelarii Adwokackiej Szczurek Szewczyk- Stępień z siedzibą w Krakowie. Dane kontaktowe odnajdziecie Państwo, na naszej stronie internetowej: https://adwokat-krakow.com/#contact.

 • adwokat Joanna Szewczyk- Stępień
 • Kancelaria Adwokacka Szczurek Szewczyk- Stępień w Krakowie
 • Telefon: +48 792 276 360 e-mail: [email protected]

Aby poradzić się w sprawie rodzinnej możemy spotkać się w biurze Kancelarii w Krakowie, ale również w Gorlicach, czy w Nowym Sączu.

Wiele konsultacji odbywamy także telefonicznie lub poprzez Whatsapp, dzięki czemu jesteśmy dostępni dla naszych klientów z całej Polski i zagranicy, niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

Nasi prawnicy specjalizują się w prawie rodzinnym (sprawy o rozwód, kontakty z dziećmi, alimenty, władzę rodzicielską, podział majątku), a także w sprawach przeciwko nieletnim.

Kancelaria Klimkowski. Adwokat sprawy rodzinne. Kontakty z małoletnimi dziećmi (ustalenie, zmiana)

Artykuł 113 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Zasadą jest, że jeśli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, to rodzice wspólnie powinni ustalić sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z rodziców. Pod uwagę należy wziąć dobro dziecko, ale też rozsądne życzenia dziecka, jeśli ze względu na swój wiek, jest ono w stanie je wyrazić. Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia jedno z nich powinno wystąpić z wnioskiem o ustalenie kontaktów do sądu opiekuńczego.

Forma kontaktów

Zgodnie z treścią wyżej cytowanego przepisu kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności:

 1. bezpośrednie czyli przebywanie z dzieckiem tj.

  1. odwiedziny,
  2. spotkania,
  3. zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
 2. pośrednie czyli porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Czy ustalenie kontaktów z dzieckiem następuje zawsze w orzeczeniu sądowym?

Wzajemne kontakty są prawem zarówno rodziców jak i dzieci. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. Dopiero zaś w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.

Tym samym ustalenie kontaktów może zostać uregulowane w drodze porozumienia pomiędzy rodzicami bądź w drodze orzeczenia sądowego – w toku postępowania rozwodowego lub samodzielnego postępowania o ustalenie sposobu realizowania kontaktów z dzieckiem.

Kto może żądać ustalenia kontaktów?

WAŻNE! Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest prawem i obowiązkiem rodziców. Jest to uprawnienie całkowicie niezależne od władzy rodzicielskiej, tzn. także w przypadku jeżeli rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej zachowuje on prawo do kontaktów ze swoim dzieckiem i może ich dochodzić przed sądem.

W kwestii tej wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy, który przykładowo w wyroku z dnia 8 września 2004 r.

(IV CK 615/03) wskazał: “Osobista styczność z dzieckiem nie jest atrybutem władzy rodzicielskiej i prawo do tego mają rodzice nawet wtedy, gdy władzy rodzicielskiej zostali pozbawieni.

Realizacja osobistej styczności z dzieckiem może następować w różnej formie, również przez określenie terminów i sposobu spotkań. Istniejąca czasowa przeszkoda związana z aresztowaniem jednego z rodziców nie stanowi dostatecznej podstawy do odstąpienia od uregulowania tej kwestii.”

Jak wynika z treści art. 1136 k.r.o. prawo do kontaktów mają:

 1. rodzeństwo,
 2. dziadkowie,
 3. powinowaci w linii prostej,
 4. inne osoby, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem a postępowanie rozwodowe

W toku postępowania rozwodowego, rodzic u którego dziecko nie będzie miało miejsca zamieszkania może złożyć wniosek o uregulowanie tychże kontaktów, wskazując ich formę, częstotliwość.

W przypadku gdy rodzice wyrażają wolę współpracy w zakresie sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem, wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów sąd na zgodny wniosek stron może odstąpić od regulowania kontaktów.

W takim wypadku rodzic, u którego dziecko nie ma miejsca zamieszkania będzie musiał

Tryb postępowania o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem jest sprawą rozstrzyganą w postępowaniu nieprocesowym. Należy zwrócić uwagę, iż w polskim ustawodawstwie wprowadzono dwa tryby postępowania: procesowy oraz nieprocesowy, przy czym obydwa tryby nie mogą być połączone w jednym postępowaniu.

Jest o tyle istotne, gdyż sprawy z zakresu prawa rodzinnego muszą być rozpatrywane w   trybie określonym przez przepisy – tj.

sprawy rozwodowe oraz o alimenty w trybie procesowym, zaś sprawy o ustalenie kontaktów bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej to sprawy rozpoznawane w trybie nieprocesowym.

Częstym błędem jest więc wnioskowanie o ustalenie kontaktów w sprawach o alimenty czy odwrotnie. W przypadku wystąpienia takiego błędu wnioskodawca (powód) będzie musiał zdecydować, które roszczenie ma być w danym postępowaniu rozstrzygane, a co do drugiego roszczenia będzie musiał wnieść odrębny wniosek (pozew).

Postępowanie dowodowe w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Sąd opiekuńczy może przeprowadzić postępowanie dowodowe zgodnie z wnioskiem bądź z urzędu, tj. na podstawie własnej inicjatywy, gdy uzna, iż dowód ten może przyczynić się do rozpoznania całości sprawy. Środkami dowodowymi są najczęściej:

 1. opinie z placówek edukacyjnych,

 2. zaświadczenie lekarskie,
 3. zeznania świadków,
 4. wysłuchanie małoletnich przez sędziego referenta ( najczęściej odbywa się w obecności psychologa w tzw. niebieskim pokoju),
 5. opinie biegłych w ramach Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych (wcześniej RODK),
 6. nagrania wraz ze stenogramami.

Kontakty dziecka z rodzicem, gdy rodzice nie mają ślubu

Kwestia uprawnień rodziców w zakresie uregulowania kontaktów z małoletnim dzieckiem nie ma żadnego znaczenia czy rodzice dziecka pozostają w związku formalnym (związek małżeński) czy nieformalnym (związek konkubencki).

Zmiana rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów z dzieckiem jest możliwa

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w art. 1133 jednoznacznie wskazują, że sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka. Zmiana rozstrzygnięcia polega na tym, że sąd postanowieniem zmienia uprzednio ustalone terminy czy częstotliwość spotkań rodzica z dzieckiem, jeżeli uzasadniają to okoliczności (np.

See also:  Sprzedaż samochodu po rozwodzie

spotkania w dotychczasowych terminach są niemożliwe). Zmiana rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów może polegać także na tym, że sąd zniesie poszczególne zakazy, ograniczy liczbę godzin, zmieni sposób i formę kontaktów i np.

zezwoli na spotykanie się z dzieckiem bez obecności drugiego z rodziców albo opiekuna czy zezwoli na zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu lub na odwrót.

WAŻNE! Chcąc zmienić rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów z dzieckiem, złożyć należy w sądzie wniosek o zmianę postanowienia.

Wniosek o zmianę rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów należy złożyć we właściwym sądzie rejonowym, w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Powinien on zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 •  oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie swojego wniosku,
 •  podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

WAŻNE! Wniosek o zmianę postanowienia w sprawie ustalenia kontaktów z dzieckiem nie może zmierzać do zakazania kontaktów. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o zakazanie kontaktów z dzieckiem. Sąd zakaże ich utrzymywania wówczas, gdy kontakty rodzica/rodziców z dzieckiem poważnie zagrażają jego dobru, zdrowiu lub życiu.

Jak sąd ustala kontakty z dzieckiem

Kaśka Borek

Rozstający się rodzice często nie mogą się dogadać, jak i kiedy będą widywali się z dzieckiem. Wtedy tata czy mama muszą się zwrócić do sądu o odgórne uregulowanie zasad kontaktu.

Gdy dziecko na stałe przebywa u jednego z rodziców, mama i tata sami mogą ustalić zasady kontaktu z synem czy córką.Dopiero wówczas, gdy w żaden sposób nie są w stanie się dogadać, o zasadach kontaktu – na wniosek jednego z rodziców – decyduje sąd opiekuńczy.

Co trzeba zrobić

Należy złożyć do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego wniosek o uregulowanie formy wzajemnych kontaktów. Sąd, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego lub na podstawie zawartej ugody, określi zakres i termin kontaktów jednego z rodziców z dzieckiem.

Do jakiego sądu

Sądem właściwym do rozpoznania spraw dotyczących kontaktów jest sąd opiekuńczy –_miejsca zamieszkania albo pobytu dziecka.

Ile zapłacisz

Opłata sądowa jest w tym przypadku stała. To 40 zł.

Co musi być we wniosku

 1. Wnioskodawca w piśmie musi podać swoje imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL, a także dane dotyczące pozostałych uczestników postępowania (to znaczy dziecka i drugiego rodzica, czyli mamy lub taty).

 2. Do wniosku trzeba będzie dołączyć akt urodzenia dziecka, który potwierdza istnienie między stronami sprawy więzów rodzinnych.
 3. Przygotuj się, że należy także dokładnie określić, w jaki sposób miałyby się odbywać spotkania z dzieckiem.

  To znaczy konkretnie: gdzie i w jakich terminach.

Jak to uzasadnić

W takim uzasadnieniu wniosku do sądu trzeba opisać sytuację oraz podać fakty potwierdzające zasadność pisma.

– Musimy wskazać powody, dla których kontakty mają przebiegać właśnie w taki, a nie w inny sposób.

Określamy również związek emocjonalny wnioskodawcy – czyli nasz, jeśli to my składamy wniosek – z dzieckiem – wyjaśnia adwokat Michał Wierzchowiecki, który konsultował nasz poradnik pod kątem merytorycznym.

W piśmie do sądu można na przykład napisać, że wnioskujemy o to, abyśmy mogli spotykać się z naszym dzieckiem raz w tygodniu, na przykład w piątek, oraz co drugi weekend. A spotkania te powinny odbywać się w naszym domu, bez obecności osób trzecich. Czyli w praktyce bez obecności drugiego rodzica, z którym jesteśmy na przykład skłóceni.

Uwaga!

Pamiętajmy, że druga strona może przedstawić własne propozycje co do terminów i warunków spotkań. Jeśli na przykład dziecko jest małe i mieszka z mamą, która nie chce, by tata brał je do siebie, może powołać się na to, że wymaga tego wiek malucha i jego dobro (bo płacze, gdy nie widzi mamy, wymaga jej stałej opieki itd.).

Gdy nie ma porozumienia między rodzicami

W takim przypadku sąd ustali kontakty w oparciu o opinię biegłych sądowych z regionalnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego.Pamiętajmy też jednak, że z reguły sąd dąży do zapewnienia pewnej równowagi w kontaktach rodziców z dzieckiem, które dla prawidłowego rozwoju potrzebuje przecież i mamy, i taty.

Kontakt z dzieckiem – to trzeba wiedzieć

 1. Jest zarówno prawem, jak i obowiązkiem rodziców – niezależnym od posiadanej przez nich władzy rodzicielskiej.
 2. Kontakty te obejmują przede wszystkim:- odwiedziny; – spotkania;- zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;- porozumiewanie się z nim – bezpośrednie i na odległość (przez telefon czy internet);

  – utrzymywanie korespondencji rodzica z dzieckiem.

– Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, to wówczas sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie – kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. W braku porozumienia sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy – podsumowuje adwokat Michał Wierzchowiecki.

Ważne informacje

W sądzie. Jak szybko mieć prawo do kontaktu Od wniesienia wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem do wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia regulującego tę kwestię mogą minąć miesiące.

Co może zrobić rodzic, który przez okres trwania sprawy sądowej nie ma możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem? Każda strona lub uczestnik postępowania może złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania postępowania. Można tego żądać, gdy uprawdopodobnimy roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Ten interes istnieje wówczas, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Prawo. Ograniczenie kontaktu z dzieckiem Sąd może zadecydować o ograniczeniu utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Kieruje się przy tym – co najważniejsze – dobrem dziecka, któremu mogą nie służyć np. spotkania czy zabieranie z domu.

Sąd może też pozwolić na widywanie dziecka jedynie w obecności drugiego rodzica czy wskazanej osoby lub kuratora. W najbardziej drastycznych przypadkach można dostać całkowity zakaz utrzymywania kontaktów i porozumiewania się na odległość.

Przepisy. Taka jest podstawa prawna Podstawą prawną dla wydania orzeczenia w przedmiocie kontaktów jest artykuł 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i następne.

Przewiduje, że – niezależnie od władzy rodzicielskiej – rodzice i dziecko mają prawo oraz obowiązek utrzymywania kontaktów.

Sąd zawsze może też zmienić rozstrzygnięcie w sprawach kontaktów z dzieckiem, jeżeli jego dobro tego wymaga.

Czasami jeden z rodziców nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki dotyczące kontaktów z dzieckiem, wynikające z orzeczenia sądu czy ugody zawartej przed sądem czy mediatorem. Na przykład mama nie pozwala dziecku dzwonić do taty albo tata, mimo uregulowanych kontaktów, nie spotyka się z nim. W takiej sytuacji sąd może nałożyć na nich karę finansową.

Wyjaśniamy

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem

 • Wyjaśniamy, kiedy można go złożyć. Taki wniosek można wnieść, gdy nie ma możliwości kontaktów z dzieckiem lub gdy działania jego opiekuna powodują niemożność prawidłowej realizacji tych kontaktów. W obu przypadkach zagrożone jest dobro małoletniego, w szczególności więź emocjonalna łącząca z rodzicem.
 • Gdzie można złożyć taki właśnie wniosek. Wniosek składa się w sądzie rejonowym (w wydziale rodzinnym i nieletnich), przed którym toczy się postępowanie lub właściwym do jego rozpoznania lub sądem, przed którym toczy się sprawa o rozwód.
 • Uwaga! Pismo musi spełniać określone warunki. Taki wniosek musi odpowiadać wymaganiom pisma procesowego. Jeżeli nie został złożony w piśmie rozpoczynającym postępowanie, musi zostać opłacony w kwocie 40 zł.

Co musi się znaleźć w takim wniosku

 • Jak wyjaśniliśmy: wniosek ma spełniać wymagania formalne. Ma zawierać oznaczenie sądu, imię i nazwisko stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, uzasadnienie wniosku, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności i odręczny podpis wnioskodawcy.
 • Wnioskodawca musi też określić sposób zabezpieczenia. To znaczy wskazać, kiedy i jak chce się spotykać z dzieckiem (dni tygodnia, godziny, miejsce, bez udziału osób trzecich lub w ich obecności). – Zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia, co oznacza, że zabezpieczone przez sąd kontakty, w trakcie trwania procesu, będą odbywać się w węższym wymiarze, niż to będzie wynikać z wniosku o uregulowanie kontaktów – zwraca uwagę prawnik. Koniecznie wyjaśnijmy, dlaczego niezbędne jest, by sąd już na tym etapie sprawy określił zasady kontaktu z dzieckiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published.