Skutki wyprowadzki przed rozwodem

31.05.2012 Skutki wyprowadzki przed rozwodem

Autor: Prawnik

Masz problem?Zadaj mi pytanie

Polskie prawo rodzinne opiera się na zasadzie trwałości małżeństwa. Postuluje ochronę rodziny założonej przez małżonków i ochronę dobra małoletnich dzieci.

Konsekwencją tych założeń jest uzależnienie rozwodu od przesłanki trwałości i zupełności rozkładu pożycia. Rozkład pożycia jest trwały, jeżeli w okolicznościach sprawy wszystko wskazuje na to, że powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi.

Rozkład pożycia jest zupełny, gdy nastąpiło zerwanie więzi duchowej, gospodarczej i fizycznej.

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz.U. Nr 9, poz. 59), sąd przy orzeczeniu o rozwodzie rozstrzyga także, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Ustalenie winy w sentencji wyroku rozwodowego lub brak takiego orzeczenia mają wpływ na zakres i treść między innymi obowiązku alimentacyjnego.

Pojęcie winy nie ma definicji ustawowej nie tylko w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ale także w Kodeksie cywilnym, zostało ono jednak wyjaśnione w doktrynie cywilistycznej.

Według stanowiska dominującego w nauce prawa zobowiązań, do przypisania winy za zachowanie się (działanie, zaniechanie) podmiotu niezbędne jest wystąpienie dwóch elementów: a) bezprawności (czynnik obiektywny), polegającej na sprzeczności zachowania się z prawem lub z zasadami współżycia społecznego, b) możliwości przewidywania znaczenia i skutków zachowania się oraz możliwości podjęcia i ujawnienia woli co do nastąpienia lub nienastąpienia określonych skutków (czynnik subiektywny). Odróżnia się winę umyślną i winę nieumyślną. Przy pierwszej z nich sprawca ma świadomość szkodliwego skutku swego zachowania się i przewiduje jego nastąpienie, celowo do niego zmierza ( dolus directus ) lub co najmniej godzi się na wystąpienie tych skutków ( dolus eventualis ). Przy winie nieumyślnej sprawca wprawdzie przewiduje możliwość wystąpienia szkodliwego skutku, lecz bezpodstawnie przypuszcza, że zdoła go uniknąć, albo też nie przewiduje możliwości nastąpienia tych skutków, choć powinien i może je przewidzieć. W obu formach winy nieumyślnej mamy do czynienia z niedbalstwem ( culpa ). Pojęcie niedbalstwa wiąże się w prawie cywilnym z niezachowaniem należytej staranności. Trzeba też pamiętać, że w prawie cywilnym istnieją (nie zawsze wymienione wprost) okoliczności wyłączające bezprawność czynu, np. działanie w obronie koniecznej lub w stanie wyższej konieczności, zgoda pokrzywdzonego (na temat pojęcia winy w prawie cywilnym patrz np. Z. Banaszczyk, Uwagi do art. 415 k.c. , w: Kodeks cywilny , t. I, Komentarz do art. 1-449 11 , red. K. Pietrzykowski, wyd. 4, Warszawa 2005, s. 1088-1095; W. Popiołek, Uwagi do art. 472 k.c. , w: Kodeks cywilny , t. II, Komentarz do art. 450-1088 , red. K. Pietrzykowski, wyd. 4, Warszawa 2005; G. Bieniek, Uwagi do art. 415 k.c. , w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia zobowiązania , t. 1, red. G. Bieniek, wyd. 8, Warszawa 2008; W. Czachórski, w: System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań. Część ogólna , red. Z. Radwański, Ossolineum 1981, s. 539-550).

Sąd Najwyższy w wyroku z 5 grudnia 1997 r. ( I CKN 597/97 , LexPolonica nr 328083, OSNC 1998, nr 6, poz. 99); przyjął, że opuszczenie przez żonę wraz z dziećmi wspólnego domu stanowiące reakcję na poważne zagrożenie ze strony męża bezpieczeństwa osobistego i wspólnych dzieci, nie jest moralnie naganne, i nie może być uznane za zawinione spowodowanie rozkładu pożycia małżeńskiego. 

W mojej ocenie Sąd ocenia winę w rozkładzie pożycia. Skoro więc w Pana sytuacji doszło już do zupełnego rozkładu pożycia to opuszczenie wspólnie zajmowanego mieszkania nie będzie miało wpływu na orzeczenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. W podobnym tonie wypowiada się również Sąd Najwyższy w swych dotychczasowym dorobku.

Sąd Najwyższy w tezie orzeczenia (którego uzasadnienie nie zostało opublikowane) z 19 września 1949 r. (Wa.C.103/49, DPP 1950, nr 3, s.

61), przyjął, że „małżonek dopuszczający się cudzołóstwa nie wywołuje tym rozkładu pożycia małżeńskiego, jeżeli poprzednio rozkład ten nastąpił już z innych przyczyn, a zwłaszcza wskutek zachowania się drugiego małżonka” . Następnie w uzasadnieniu orzeczenia z 20 listopada 1952 r., C. 600/52 (OSN 1954, nr 2, poz.

31), Sąd Najwyższy stwierdził, że fakt związania się pozwanej z innym mężczyzną, „[…] gdy rozkład pożycia stron był już zupełny i trwały, nie może być współpowodem rozkładu pożycia. Niemniej mógłby być momentem przemawiającym za udzieleniem rozwodu z mocy art. 30 § 2 k.r. (obecnie podobnie – art. 56 § 3 k.r.o.

), gdyż udzielenie rozwodu w przypadku, gdy oboje małżonkowie faktycznie żyją w nowych stadłach, z reguły nie będzie razić uczuć moralnych mas pracujących […].” Wyrażony w tych orzeczeniach pogląd przyjął S. Szer, pisząc: „ponieważ zagadnienie winy małżonka w  świetle k.r.o.

powstaje tylko ze względu na spowodowanie rozkładu, przeto, gdy zupełny i trwały rozkład już nastąpił, zachowanie się małżonka niewinnego w tym okresie nie może spowodować w konsekwencji przypisania mu winy rozkładu” ( Prawo rodzinne , Warszawa 1966, s. 169; identycznie tenże, Prawo rodzinne w zarysie , wyd. II, red. J. Winiarz, Warszawa 1969, s.

126). Za poglądem tym opowiedział się również J. Suski, widząc w nim gwarancję realizacji obowiązującego wówczas art. 30 § 1 k.r., gdyż przypisanie winy również temu drugiemu z małżonków wyłączałoby działanie zasady rekryminacji ( Wina w rozwodzie , NP 1962, nr 10, s. 1319), a ostatnio Z. Krzemiński ( Rozwód. Komentarz… , wyd. 4, Kraków 2004, s. 80 i 81).

Opinie naszych zadowolonych Klientów

Jak rozpocząć rozwód?

Kiedy problemy w małżeństwie stają się nie do zniesienia i zaczynasz myśleć o rozwodzie, zadajesz sobie milion pytań, a przede wszystkim to jedno: jak rozpocząć rozwód?

Wbrew pozorom odpowiedź na pytanie jak rozpocząć rozwód jest kluczowa, ponieważ błędy popełnione na tym etapie mogą zaważyć na wyniku postępowania. Rozmowy z zaufanymi osobami pomagają w podjęciu decyzji związanych z rozwodem.

Pamiętaj jednak, że podobnie jak Ty, rodzina czy przyjaciele mogą kierować się emocjami, co nie sprzyja podejmowaniu wyważonych decyzji.

W takich sytuacjach dobrze jest zasięgnąć porady specjalisty, który poza tym, że zna się na prawie rodzinnym, postara się ocenić Twoją sytuację realnie i obiektywnie.

Pamiętaj również, że Twoja sytuacja nie jest identyczna jak przyjaciela, który rozwodził się niedawno. Twój małżonek nie jest jego/jej małżonkiem co oznacza, że będzie dyktował swoje warunki i miał swoje oczekiwania.

Podejmowane kroki i decyzję jak rozpocząć rozwód należy dostosować do Twoich indywidualnych okoliczności.

Znajdź adwokata, który wytłumaczy Ci konsekwencje prawne rozwodu, a potem wspólnie poszukacie odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Czy mogę wyprowadzić się przed rozwodem?

Czasem lepiej będzie zostać pod wspólnym dachem, a innym razem wprost przeciwnie, wyprowadzić się. To zależy od wielu okoliczności takich jak przyczyny rozpadu związku oraz od tego, czy ustalasz winę w rozwodzie.

Niezwykle istotna będzie aktualna sytuacja dzieci oraz ich stosunek do rozwodu rodziców. W pewnych okolicznościach wyprowadzka będzie koniecznością, ale w innych może okazać się nienaprawialnym błędem.

Opuszczenie małżonka może  być uznane za zerwanie pożycia, ale może też być ucieczką przed tyranią w domu. Jeżeli pożycie zostało zerwane wcześniej, wyprowadzka nie powinna mieć znaczenia dla oceny, który z małżonków jest winny za rozpad.

Tylko aby podjąć tą decyzję należy właściwie ocenić, czy pożycie faktycznie zostało już zerwane i kiedy.

Kiedy dzielić majątek

Czy podział majątku przeprowadzić przed rozwodem, po rozwodzie a może w trakcie?

Każdy przypadek wymaga innego rozwiązania. Bywa, że lepiej jest ,,kuć żelazo póki gorące”, a innym razem lepiej jest rozłożyć sobie zadania na etapy. Obawa o majątkowe status quo po rozwodzie z reguły jest bardzo silna i często determinuje decyzje związane z rozstaniem. Nazbyt wygórowane żądania mogą skończyć się jak w bajce o rybaku i złotej rybce.

Z drugiej strony nie możesz dać się zastraszyć i rezygnować ze swoich praw do majątku. Dlatego uważam, że negocjacje dotyczące podziału majątku są jedną z najtrudniejszych kwestii okołorozwodowych, a zatem wymagają czasu, cierpliwości i doświadczenia.

Rozwód z winą czy bez?

Sens prowadzenia procesu związanego z ustaleniem winy zależy od tego, co możesz w ten sposób osiągnąć. Należy zastanowić się, czy masz szanse na alimenty, czy zebrałeś istotne dowody na winę współmałżonka.

Nikt nie jest dobrym adwokatem we własnej sprawie. Możesz poznać zasady prawne, ale trudno będzie Ci obiektywnie ocenić sytuację, w której się znalazłeś.

Wydaje Ci się, że masz rację, ale emocje z reguły zaburzają sposobność obiektywnego spojrzenia na problem.

Należy też ocenić, czy masz wystarczające dowody aby udowodnić winę małżonka. Bywa, że rozwód bez ustalania winy jest większą wartością aniżeli długotrwały i bolesny proces, który zrujnuje Twoją psychikę.

Jak napisać pozew o rozwód?

Opisywać ze szczegółami konflikt małżeński czy ograniczyć się do przysłowiowej już ,,różnicy charakterów”.

Pozew o rozwód nie może być zbyt lakoniczny. Należy wybrać istotne okoliczności, które muszą znaleźć się w pozwie. Jeżeli napiszesz za dużo, możesz tego żałować.

Pamiętam pismo swojego przeciwnika, który w sprawie rozwodowej opisywał okoliczności, które skrupulatnie wykorzystałam przeciwko niemu w sprawie o podział majątku.

Jeśli chcesz poznać więcej zaleceń na temat pozwu, możesz  zajrzeć do mojego wpisu Jak napisać pozew o rozwód.

Jak się przygotować do rozwodu?

Czy przed rozwodem konieczna będzie pomoc detektywa? Usługi agencji detektywistycznej nie należą do tanich, dobrze jest więc mieć pewność, że nie wyrzucisz pieniędzy w błoto. Mam tu na myśli zarówno samą decyzję o zleceniu usług, jak i wybór konkretnej agencji. Niektóre czynności możesz wykonać sam albo wykazać zeznaniami świadka.

Z kolei jeżeli popełniono przestępstwo, konieczne będzie zawiadomienie organów ścigania.

Potem musisz podjąć decyzję, które z posiadanych dowodów zawnioskować przed sądem. Konieczność przesłuchania przez sąd kilkunastu świadków oraz zwrócenia się do licznych instytucji może wydłużyć proces na wiele lat. Lepiej ograniczyć wnioski do tych naprawdę istotnych. Wskazówki dotyczące materiału dowodowego umieściłam we wpisie Co może być dowodem w sprawie ?

See also:  Wydawanie dziecka partnerowi matki

Jak długo trwa rozwód?

Na to pytanie z całą pewnością nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tempo rozpoznawania spraw zależy nie tylko od sądu okręgowego, w którym się rozwodzisz (najdłużej w Warszawie i dużych aglomeracjach), ale również od konkretnego sędziego i terminów jakie wyznacza.

Oczywiście kolejnym czynnikiem warunkującym długość postępowania jest obszerność materiału dowodowego, który trzeba przeprowadzić. Możliwe jest jednak uzyskanie rozwodu na pierwszej sprawie, jeżeli stanowiska stron są zgodne. Uważam, że w wielu przypadkach negocjacje przedsądowe pozwalają zaoszczędzić czas, a przede wszystkim nerwy na sali sądowej.

***

Przeczytaj koniecznie:

Rozwód a zmiana zamków

Decyzja o rozstaniu podjęta. Zaczynasz myśleć o nowym życiu i wówczas zastanawiasz się: czy zmiana zamków  jest możliwa?  Taka opcja jest bardzo kusząca szczególnie, gdy rozstaliście się w nieprzyjemnych okolicznościach.

Masz obawy, że małżonek pojawi się w domu podczas Twojej nieobecności. A co, jeśli będzie chciał zabrać część Twoich rzeczy albo kłócić się? W niektórych przypadkach możesz także obawiać się o swoje bezpieczeństwo.

Przeczytaj artykuł i nie daj się zaskoczyć!

Jak to jest z tą zmianą zamków po rozstaniu?

Jako zasadę przyjmij, że nie powinnaś zmieniać zamków w drzwiach waszego kiedyś wspólnego „gniazdka”. Twój mąż jest tak samo jak Ty uprawniony do korzystania z domu lub mieszkania, które wspólnie do tej pory zamieszkiwaliście.

Życie to nie film, więc zapomnij o wystawieniu jego rzeczy za drzwi i wymianie zamków. Twój małżonek jest prawnie chroniony przez tzw. powództwo posesoryjne. Oznacza to, że może domagać się przed sądem dopuszczenia go do współposiadania nieruchomości.

Innymi słowy: umożliwiła mu swobodny dostęp do niej.

Tak to wygląda w teorii. W praktyce jednak istnieje kilka wyjątków. Dowiedz się kiedy zmiana zamków po rozstaniu jest możliwa.

Mąż dobrowolnie wyprowadził się z domu

Wyobraź sobie sytuację, że mąż dobrowolnie wyprowadził się z domu. Spakował swoje rzeczy i wynajął oddzielny lokal. Przestał pojawiać się w domu, a jeśli już to jako gość.

Jego dobrowolna wyprowadzka i przede wszystkim fakt wynajęcia oddzielnego lokum uzasadnia przyjęcie, że jego celem była definitywna wyprowadzka. Zerwał więzi z Waszym dotychczasowym lokum i nie zamierza do niego wracać.

W takich okolicznościach wymiana zamków (na wypadek jego późniejszej zmiany zdania) nie będzie naruszała jego praw.

Wyprowadzka wyprowadzce nierówna

W przypadku wyprowadzki męża do osób trzecich, sytuacja jest bardziej złożona.

Załóżmy, że mąż spakował znaczną większość swoich rzeczy (np. dokumenty, ubrania, sprzęt komputerowy, środki higieny osobistej itp.). Wyprowadził się do rodziców albo do nowej partnerki. Masz wówczas podstawy sądzić, że zrobił to celowo, aby do waszego wspólnego domu już nie wracać.

Jednakże, gdyby zabrał tylko kilka sztuk ubrań, komputer, podstawowe środki higieny, które wystarczyłyby mu tylko na kilka dni to zachodzą podstawy do uznania, że ma zamiar wracać do domu. Świadczy o tym pozostawienie większości rzeczy w mieszkaniu. W takiej sytuacji zmiana zamków po rozstaniu stanowiłaby naruszenie jego prawa do współposiadania nieruchomości.

Jeszcze innym przypadkami są sytuacje, w których wydaje się że małżonek definitywnie wyprowadził się z domu. Nie pojawia się od dłuższego czasu pomimo pozostawienia nawet części rzeczy. Tymczasm po jakimś czasie zjawia się np. podczas Twojej nieobecności i zaczyna wywozić sprzęt AGD, RTV, który wspólnie zakupiliście.

Albo faktycznym powodem jego powrotu jest chęć denerwowania w związku z trwającym procesem o rozwód. Mogę wyobrazić sobie nawet sytuację, że obawiasz się męża, bo w tle Waszej sprawy o rozwód toczy się postępowanie karne, które potwierdzają choćby częściowo zarzuty zniewagi, naruszania nietykalności cielesnej.

W takiej sytuacji decydujesz się zmienić zamki a mąż w odpowiedzi składa do sądu pozew o dopuszczenie do współposiadania nieruchomości.

Jak podchodzi do tego sąd?

 • Sąd bada tylko ostatni stan posiadania, czyli skupia się tylko na tym, kiedy małżonek miał swobodny dostęp do domu, na czym on polegał.
 • Bada również, kiedy i jak nastąpił brak dostępu do lokalu oraz czy małżonek zwracał się o wydanie mu nowego kompletu kluczy.
 • Pozostawienie sobie „starych” kluczy do mieszkania oraz większości rzeczy w mieszkaniu uzasadnia przyjęcie, że dalej z tego mieszkania planuje korzystać, nawet jeśli śpi w mieszkaniu kilka dni w tygodniu, a resztę poza domem.

Ocena danej sytuacji należy do sądu.

Gdy sąd dojedzie do przekonania, że pozbawiłaś małżonka bezprawnie dostępu do nieruchomości to oczywiście przychyli się do jego żądania i przywróci mu dostęp do niej.

ALE!

W pewnych sytuacjach sąd może dojść do wniosku, że udzielenie ochrony mężowi będzie stanowiło nadużycie prawa. Sąd zbada jakimi motywami kierował się małżonek, składając pozew.

W szczególności czy pomiędzy Wami jest konflikt oraz jakie jest jego podłoże. Jeśli złożenie pozwu wynika wyłącznie z szykany,  powództwo zostanie oddalone. Sąd zastosuje wówczas art. 5 k.c.

, ponieważ nie da się w inny sposób zabezpieczyć prawa żony, która miała ważne i uzasadnione powody do zmiany zamków po rozstaniu.

Warto również pamiętać, że mąż ma jedynie 1 rok na wytoczenie powództwa, liczonego od chwili naruszenia posiadania, czyli właśnie wymiany zamków po rozstaniu. Złożenie pozwu po tym terminie skutkować będzie również jego nieuwzględnieniem.

Widzisz sama, że nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji życiowej w jakiej się znajdujesz.

Przeanalizuj swoją sytuację i oceń, czy masz faktyczne powody do zmiany zamków po rozstaniu. Jeśli tak, warto pomyśleć na zapas o zebraniu dowodów. Powinny potwierdzać  Twoją wersję zdarzeń np.

możesz pokazać mieszkanie koleżance, która potwierdzi przed sądem fakt zabrania większości rzeczy męża. Możesz również zadbać o dokumentację fotograficzną, która to potwierdzi.

Na koniec pamiętaj, że samodzielne zamieszkanie w Waszym dotychczasowym lokum nie ma znaczenia dla jego prawa własności. Będzie ona dalej stanowiła przedmiot podziału Waszego majątku wspólnego.

Potrzebujesz dowiedzieć się więcej? Zadaj pytanie w komentarzu albo napisz do mnie klikając tutaj.

Jak przygotować się do rozwodu – 10 praktycznych wskazówek

Jeśli trafiłaś (trafiłeś) na tę stronę, to zapewne zastanawiasz się nad rozwodem. Masz przekonanie, że w twoim małżeństwie od pewnego czasu się nie układa i to nie jest tylko chwilowy kryzys. Być może nadeszła pora, żeby zastanowić się, czy tak poważna decyzja jak rozwód to odpowiedni krok dla ciebie.  

Musisz wiedzieć, że rozwód to proces, do którego należy się bardzo
dobrze przygotować. Nikt nie chce być przecież zaskakiwany przebiegiem rozprawy
sądowej lub posunięciami strony przeciwnej.

Czasami może się wydawać, że złożenie pozwu rozwodowego to pierwszy krok, który powinniśmy wykonać, aby rozpocząć sprawę rozwodową. I tak, i nie… Jeśli patrzymy na to od strony procedur,
to faktycznie złożenie pozwu o rozwód uruchamia proces sądowy. Nie zapominajmy
jednak, że sprawa o rozwód zaczyna się tak naprawdę o wiele wcześniej.

Z mojego
doświadczenia wynika, że wiele osób przychodzi do prawnika po poradę krótko po tym jak podjęły decyzję o rozstaniu z małżonkiem albo nawet jeszcze wcześniej,
gdy np. odkryły zdradę i nie wiedzą jeszcze czy to już aby na pewno koniec, czy może jeszcze warto wybaczyć.

Wiele osób na początek chce się zorientować z czym
wiąże się rozwód, ile trwa, jak go uzyskać i jak wygląda sprawa w sądzie.

Ten wpis chcę poświęcić tematyce poprzedzającej złożenie pozwu do sądu. Znajdziesz tu 10 praktycznych wskazówek jak należy przygotować się
do rozwodu przed sądem.

1.
Zastanów się czy to już na pewno koniec

W wielu przypadkach, gdy małżonkowie
podejmują decyzję o rozwodzie są do siebie tak negatywnie nastawieni, że nie
pamiętają już dobrych chwil w swoim małżeństwie. Co więcej, być może żadne z nich już nie pamięta kiedy i z jakiego powodu przestało się im układać.

Planując sprawę rozwodową trzeba nieco
sięgnąć w przeszłość, aby przygotować się na pytania sądu:

 • czy małżeństwo
  zostało zawarte z miłości?
 • od kiedy w waszym
  małżeństwie przestało się układać?
 • z jakiego powodu
  relacja małżeńska zaczęła się psuć?
 • czy podjęliście
  terapię małżeńską dla ratowania związku?
 • czy nie widzisz już
  szans na powrót do męża lub żony?

Sąd zadaje te pytania, ponieważ musi
sprawdzić czy jesteście przekonani o słuszności rozwodu, dobrze przemyśleliście
tę decyzję i upłynął odpowiedni okres czasu, aby mówić o tym, że rozstanie jest
definitywne.

Sąd sprawdza czy jesteście przekonani o do rozwodu, dobrze przemyśleliście decyzję o rozstaniu i upłynął odpowiednio długi czas, aby mówić o rozwodzie.

mec. Marta Socha-Skrzypiec

Jeśli nie jesteś do końca przekonana
(przekonany), że nastąpił koniec twojego małżeństwa i nadszedł czas na rozwód,
ostatnią deską ratunku może się okazać terapia małżeńska.

Jeśli często się
kłócicie lub macie wrażenie, że zobojętnieliście względem siebie, to być może
terapeuta pomoże wam dotrzeć do źródła waszych konfliktów i wypracować drogę do porozumienia. Wiedz, że terapia to proces długotrwały, nie oczekuj cudów już po pierwszym spotkaniu.

Dajcie sobie więcej czasu na ewentualną naprawę relacji.
Dopiero jeśli to nie przyniesie efektów czyńcie dalsze kroki w stronę rozwodu.

2. Zastanów się czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia

Warunkiem orzeczenia rozwodu jest wystąpienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że pomiędzy mężem i żoną ustały wszystkie więzi tworzące małżeństwo, tj.

 duchowa, fizyczna oraz gospodarcza (rozkład zupełny).

Dodatkowo stan zupełnego rozkładu powinien istnieć już na tyle długo, że sąd orzekający rozwód nabierze przekonania, że nie ma już możliwości naprawy relacji małżeńskiej (rozkład trwały).

Nie istnieje przepis prawa, który stanowiłby, jak długo musi istnieć zupełny rozkład pożycia, aby mówić o jego trwałości. Jedynie średnio przyjmuje się, że są to minimum 3 miesiące.

Nie bez znaczenia w tym względzie jest czas.

Jeśli od waszego
rozstania minęło zaledwie kilka tygodni, może się okazać, że okres ten jest
zbyt krótki, aby mówić o rozpadzie małżeństwa, a kryzys powstały między żoną i mężem można jeszcze zażegnać.

Czasem wydaje się, że nastąpił zupełny rozkład
pożycia, bo np. małżonek zdradził, ale trzeba się zastanowić, czy nie ma szans na wybaczenie i naprawienie relacji małżeńskiej i rodzinnej.

Nie istnieje przepis prawa, który stanowiłby, jak długo musi istnieć zupełny rozkład pożycia, aby mówić o jego trwałości. Jedynie średnio przyjmuje się, że są to minimum 3 miesiące.

See also:  Wniesienie sprawy o separację

3.
Porozmawiaj o rozwodzie z małżonkiem

Zwłaszcza, gdy myślisz o rozwodzie bez orzekania o winie, dobrym
rozwiązaniem jest poinformowanie małżonka o swojej decyzji. Bardzo wiele spraw
można spróbować omówić i ustalić na spokojnie w rozmowie z żoną lub mężem.
Dzięki temu sprawa rozwodowa będzie w zasadzie formalnością.

Spróbujcie ustalić zasady rozstania:

 • czy decydujecie się na rozwód bez orzekania o winie czy z orzekaniem o niej,
 • jeśli macie wspólne
  dzieci:
 • ustalcie z kim zamieszkają po waszym rozwodzie i jak często drugi rodzic
  będzie się mógł z nimi widywać,
 • jaka kwota alimentów będzie odpowiednia dla zaspokojenia potrzeb waszych
  dzieci,
 • jak będziecie decydować w przyszłości o sprawach dzieci,
 • jak widzicie podział
  majątku po rozwodzie.

Jeśli uda się wam omówić powyższe kwestie i dojść do porozumienia, wasz rozwód przebiegnie szybciej i sprawniej.

Jeśli uda się wam omówić powyższe
kwestie i dojść do porozumienia, wasz rozwód przebiegnie szybciej i sprawniej.
Pozwoli wam to też na zachowanie lepszych wzajemnych relacji w przyszłości.

4.
Poinformujcie dzieci o rozwodzie

Jest to szczególnie ważne, gdy macie wspólne małoletnie dzieci (poniżej 18. roku życia). Jeśli nie uprzedzicie dzieci o rozstaniu i ich do niego odpowiednio nie przygotujecie – możecie nawet nie dostać rozwodu.

Wynika to z tego, że wskutek rozstania rodziców nie może ucierpieć dobro ich małoletnich dzieci. Nie mogą być one zaskoczone rozwodem rodziców, trzeba je poinformować o zmianach w rodzinie i na nie przygotować.

Jeśli w toku postępowania dowodowego okaże się, że rozwód rodziców nie wpłynie negatywnie na dzieci i oswoiły się one z nową sytuację życiową, sąd wyda wyrok rozwiązujący małżeństwo.

Pamiętaj, że nie ukryjesz przed sądem tego, że dziecko nie wie o rozwodzie lub źle przyjęło tę informację – sąd może wysłać do ciebie kuratora, który to sprawdzi.

Pamiętaj, że nie ukryjesz przed sądem
tego, że dziecko nie wie o rozwodzie lub źle przyjęło tę informację. Sąd może
skierować do twojego domu kuratora, który ma za zadanie m.in. porozmawiać z dzieckiem i ustalić czy rozwód nie sprzeciwia się jego dobru. Jeśli kurator nabierze
wątpliwości co do gotowości dziecka na rozwód, przekaże to w swoim sprawozdaniu
sądowi.

5.
Zastanów się nad sprawami dotyczącymi dzieci

Jeśli macie wspólne małoletnie dzieci
sąd w wyroku rozwodowym nie może się ograniczyć tylko do rozwiązania waszego
małżeństwa. Jest zobowiązany także rozstrzygnąć o sprawach dotyczących waszych wspólnych
małoletnich dzieci takich jak: władza rodzicielska, kontakty oraz alimenty.

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska to możliwość
decydowania o sprawach dziecka. Najczęściej w sprawach rozwodowych spotykamy
się z dwoma modelami sprawowania tej władzy:

 • pozostawienie obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej w dotychczasowym zakresieoznacza to, że rodzice mimo rozwodu nadal wspólnie będą podejmowali wszystkie decyzje odnośnie do spraw dziecka; ma to miejsce, gdy rodzice mimo rozstania są równym stopniu zainteresowani dzieckiem i jego wychowaniem oraz są w stanie porozumieć się w tym zakresie
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i ograniczenie jej drugiemu do współdecydowania o istotnych sprawach dzieckaoznacza to, że rodzic będzie mógł podejmować decyzje w określonych w wyroku sprawach dziecka wspólnie z drugim rodzicem (np. wybór szkoły, operacje medyczne, wyjazdy zagraniczne), a w innych kwestiach nie będzie pytany o zdanie (np. wybór zajęć dodatkowych).

Zastanówcie się, czy rodzic, który na co dzień nie będzie mieszkał z dzieckiem:

 • interesuje się sprawami dziecka (pyta o jego
  zdrowie lub postępy w nauce),
 • uczestniczy w kosztach utrzymania dziecka,
 • spędza czas z dzieckiem lub zabiega o kontakty z nim.

Jeśli odpowiedź na powyższe pytania
brzmi „tak”, a do tego potraficie się porozumieć, gdy przychodzi do podejmowania decyzji w sprawach dziecka, to sąd najpewniej pozostawi wam obojgu
władzę rodzicielską.

Jeśli z kolei jedno z rodziców
zaniedbuje relację z dzieckiem, rzadko interesuje się jego sprawami lub nie
łoży na jego utrzymanie, być może zasadnym będzie ograniczenie jego władzy
rodzicielskiej względem dziecka.

Kontakty

Przygotowując się do rozwodu trzeba się zastanowić,
jaka ma być częstotliwość i forma kontaktów rodzica niemieszkającego na co
dzień z dzieckiem.

Czy będzie się widywał z dzieckiem tylko w weekendy, czy dodatkowo także w tygodniu, a ponadto jak każde z was będzie spędzać czas z dzieckiem w święta, wakacje i ferie.

Wreszcie trzeba przeanalizować czy nic nie
stoi na przeszkodzie, aby rodzic widywał się z dzieckiem sam poza miejscem
zamieszkana syna lub córki.

Pisząc pozew rozwodowy w zakresie
kontaktów zastanów się:

 • jak te kontakty przebiegały do tej pory,
 • jaki jest system pracy rodzica, który na co dzień
  nie mieszka z dzieckiem (jeśli kończy pracę np. o godz. 16:00 w tygodniu, to
  nie proponuj kontaktów w środę o godz. 15:30),
 • jak wygląda plan zajęć szkolnych dziecka (czy
  rodzic może je odbierać ze szkoły po zakończonych lekcjach),
 • w jakich godzinach odbywają się zajęcia
  dodatkowe uczęszcza dziecko (czy w dniu tych zajęć istnieje możliwość
  spotkania),
 • w jaki sposób dziecko może spędzić z rodzicem
  wakacje, ferie, święta.

Alimenty na dziecko

Pozew o rozwód musi zawierać wniosek o zasądzenie alimentów na dziecko. W Polsce nie ma ujednoliconych stawek
alimentacyjnych dla dzieci, które zależałyby np. od ich wieku. Aby określić wartość
alimentów należnych dla twojego dziecka skalkuluj koszty jego utrzymania i wychowania:

 • dowiedz się, jakie są podstawowe wydatki na twoje
  dziecko (np. na mieszkanie, odzież, wyżywienie),
 • zorientuj się, ile kosztują zajęcia dodatkowe, na które uczęszcza dziecko (zajęcia sportowe, językowe, muzyczne),
 • sprawdź, jakie są wydatki związane ze zdrowiem
  twojego dziecka (np. wizyty u specjalistów, aparat ortodontyczny),
 • ustal, ile mają kosztować kolonie lub zimowiska, na które planujecie wysłać dziecko.

Pamiętaj, że jeśli napotykacie trudności we wzajemnym porozumieniu się odnośnie do spraw dziecka i jest to podyktowane wzajemną niechęcią, zawsze możecie skorzystać ze wsparcia terapeuty.

Pamiętaj, że jeśli napotykacie trudności
we wzajemnym porozumieniu się odnośnie do spraw dziecka i jest to podyktowane
wzajemną niechęcią, zawsze możecie skorzystać ze wsparcia terapeuty.

Być może
to pomoże wam odnaleźć się w nowej sytuacji, w której już nie będziecie
małżeństwem, ale nadal będziecie rodzicami waszego dziecka.

Dobro dziecka
powinno być dla was najwyższą wartością, dla której powinniście ze sobą
współpracować.

6. Zbierz dowody dotyczące winy za rozwód

Jeśli decydujesz się na rozwód z orzekaniem o winie pamiętaj, że należy ją przed sądem wykazać odpowiednimi dowodami. Sąd może nie uwierzyć ci na słowo, zwłaszcza jeśli małżonek nie przyznaje się do winy.

Winę małżonka trzeba przed sądem udowodnić.

Dla przykładu przyjmijmy, że do rozpadu małżeństwa doprowadziła niewierność małżonka. Winę w tym zakresie można wykazywać wszelkimi dostępnymi dowodami, np.:

 • zeznaniami świadków, którzy potwierdzą, że widzieli małżonka z kochanką/kochankiem,
 • wydrukami wiadomości sms lub z komunikatorów zawierających miłosne treści, kierowanymi do kochanki/kochanka,
 • ich wspólnymi zdjęciami,
 • raportem detektywa, zawierającym opis schadzki oraz ilustrujący ją materiał zdjęciowy.

7.
Zbierz dowody dotyczące kwestii spornych

Gdy nie zgadzasz się z mężem lub żoną co do wyboru modelu władzy rodzicielskiej, częstotliwości kontaktów lub wysokości alimentów na dziecko, zapewne czeka was batalia sądowa o te sprawy. Aby się do niej przygotować musisz zgromadzić dowody, które potwierdzą twoją wersję. Najczęściej w postępowaniu rozwodowym jako dowód służą:

 • zeznania świadków, którzy mają wiedzę na dany
  temat (np. członkowie rodziny, znajomi, wychowawca dziecka),
 • wydruki wiadomości e-mail, sms, rozmów z komunikatorów,
 • nagrania audio lub zdjęcia,
 • dokumenty (np. faktury, zaświadczenia),
 • opinia z badania Opiniodawczego Zespołu Sądowych
  Specjalistów (OZSS).

Jeśli spodziewasz się walki o sprawy dotyczące dzieci musisz zgromadzić dowody, które potwierdzają twoja wersję.

Jeśli podejrzewasz, że walka będzie się toczyć o władzę
rodzicielską musisz zebrać dowody na okoliczność czy rodzic:

 • interesuje się dzieckiem,
 • orientuje się w jego sprawach,
 • chodzi z nim do lekarza, uczęszcza na wywiadówki.

W sytuacji, gdy nie potraficie się porozumieć co do kontaktów z dzieckiem zgromadź materiał dowodowy, z którego wynika, że:

 • zabiegasz o kontakt z dzieckiem, ale małżonek
  nie wyraża na niego zgody
 • zachęcasz małżonka do kontaktu z dzieckiem, ale ten to ignoruje
 • czynicie ustalenia co do pory kontaktów, ale jedna ze stron się z tych ustaleń nie wywiązuje.

Jeśli chodzi o władzę rodzicielską lub kontakty sąd może
skierować was oraz dziecko na badanie pedagogiczno-psychologiczne prowadzone przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów.

Jeśli osią waszego sporu w rozwodzie będzie wysokość alimentów na dziecko, musisz przygotować się do odpierania zarzutów drugiej strony. W tym celu trzeba się przede wszystkim orientować, jakie są potrzeby dziecka i ile kosztuje ich pokrycie.

8.
Zasięgnij porady prawnika

Bez względu na to, na jakim etapie przygotowań do sprawy
rozwodowej jesteś, zawsze możesz skonsultować się z prawnikiem. Najlepiej
przyjść jednak do prawnika jeszcze przed złożeniem pozwu rozwodowego w sądzie. Jeżeli popełnisz błąd pisząc pozew, to prawnik wyłapie go, zanim trafi on do sądu.

Do specjalisty warto się zwrócić, gdy masz jakiekolwiek
wątpliwości odnośnie do swojej sprawy rozwodowej, np.:

 • czy w twoim przypadku doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia,
 • jaki wariant sprawowania władzy rodzicielskiej
  jest odpowiedniejszy w twojej sytuacji,
 • jakie koszty utrzymania dziecka składają się na alimenty,
 • jakie są szanse uzyskania rozwodu z wyłącznej
  winy twojego małżonka.

Do prawnika najlepiej przyjść jeszcze przed złożeniem pozwu rozwodowego w sądzie.

Pamiętaj, że nawet jeśli ktoś z twojego otoczenia ma za sobą
już rozwód i udziela ci rad dotyczących procedur rozwodowych, może okazać się to zgubne. Nawet jeśli wasze
sytuacje są podobne, mogą je różnić szczegóły, które w rzeczywistości sądowej
mogą mieć duże znaczenie dla twojej sytuacji.

9.
Skompletuj niezbędne dane i dokumenty

Do pozwu rozwodowego należy dołączyć odpisy
aktów stanu cywilnego:

 • aktu małżeństwa
 • aktów urodzenia
  wspólnych małoletnich dzieci.

Pamiętaj, że do złożenia pozwu będzie ci
też potrzebny aktualny adres zamieszkania pozwanego (pozwanej). Jeśli chcesz, aby sąd przeprowadził w sprawie dowód z przesłuchania świadków musisz podać ich
adresy zamieszkania, aby sąd mógł ich wezwać na rozprawę.

Opłata sądowa od pozwu rozwodowego to 600 zł.

Złożenie pozwu o rozwód wiąże się z koniecznością dokonania opłaty sądowej w kwocie 600 zł. Do pozwu należy dołączyć dowód przelewu opłaty lub kwit z kasy sądu potwierdzający wpłatę lub nakleić wydruk e-znaku sądowego.

10.
Napisz pozew o rozwód

Jeśli przemyślałeś już wszystkie kwestie związane z twoim rozwodem możesz zacząć pisać pozew. Sprawy rozwodowe rozpoznają sądy okręgowe, więc to tam powinieneś skierować swój pozew. W treści pozwu musisz określić powoda i pozwanego, napisać o co wnosisz i jak uzasadniasz swoje żądanie. Pozew należy podpisać i złożyć do sądu w dwóch egzemplarzach.

 • Mam nadzieję, że któreś z tych porad okazały się dla Ciebie pomocne.
 • Chciałabym od Ciebie usłyszeć: o której z tych rzeczy do tej pory nie myślałaś (myślałeś)?
 • Czy była to rozmowa z małżonkiem?
 • A może sprawy związane z dowodami?
 • Napisz o tym w komentarzu, może uda mi się coś Ci jeszcze podpowiedzieć.

Wyprowadzka z domu przed rozwodem. Co zrobić ze swoimi rzeczami na ten czas? – Less Mess Storage – Hotel dla Twoich rzeczy!

Życie potrafi pisać nieprawdopodobne scenariusze i czasami bardzo trudno jest przewidzieć, w jaki sposób nasze sprawy potoczą się w przyszłości. W dużej mierze odnosi się to także do małżeństwa.

See also:  Zajęcie komornicze po likwidacji funduszu alimentacyjnego

Dwoje ludzi przysięga sobie miłość oraz wierność do końca swoich dni, wiedzie szczęśliwe życie, aż pewnego dnia dochodzi do wniosku, że nie jest w stanie znieść swojej obecności. Wtedy też zwykle zapada decyzja o rozwodzie i o wyprowadzce jednego z małżonków ze wspólnego domu lub mieszkania.

W tym trudnym zarówno pod względem emocjonalnym, jak i logistycznym momencie zwykle pojawia się pytanie: co zrobić ze swoimi rzeczami na czas przeprowadzki?

Rozwody w Polsce – garść informacji

Według danych podawanych przez Główny Urząd Statystyczny małżeństwa w Polsce, choć trwają bardzo długo, o wiele częściej się rozpadają.

Co stoi za przyczyną decyzji o rozwodzie? Zwykle jest to niezgodność charakterów, niedochowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie alkoholu czy różnego rodzaju nieporozumienia na tle finansowym.

Co jest także warte odnotowania, według danych GUS-u pozew o rozwód o wiele częściej składają kobiety.

Liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok. W samym 2018 roku odnotowano ponad 62 tysiące rozwodów. W obecnej sytuacji, jaką od roku jest walka z pandemią i konieczność przebywania z małżonkiem w jednym mieszkaniu przez cały czas, eksperci przewidują, że liczba ta może wzrosnąć jeszcze bardziej.

Wyprowadzka przed rozwodem – co robić?

W momencie, gdy zapada decyzja o rozwodzie, zwykle jeden z małżonków decyduje się na opuszczenie mieszkania przed rozwodem. Z pewnością nie jest to łatwa do podjęcia decyzja. W końcu musimy pożegnać się z miejscem, które w pewnym sensie stało się częścią naszego życia i w którym na pewno przeżyliśmy wiele radosnych i niezapomnianych chwil.

Warto jednak pamiętać, że wyprowadzka z mieszkania przed rozwodem to zwykle bardzo emocjonujący i nerwowy czas.

Osoby, które podejmują decyzję o tym, czy wyprowadzić się przed rozwodem, nie zawsze mają czas na zaplanowanie wszystkiego, często podejmują taką decyzję pod wpływem chwili lub z różnych przyczyn chcą jak najszybciej opuścić miejsce, które do tej pory dzielili z małżonkiem.

W takiej sytuacji zawsze pojawia się pytanie: co zrobić ze swoimi rzeczami? Nie ulega wątpliwości, że przez lata spędzone we wspólnym domu lub mieszkaniu mogło nagromadzić się wiele należących do nas sprzętów, akcesoriów czy chociażby ubrań. W sytuacji, gdy mieszkanie musimy opuścić praktycznie z dnia na dzień, nie posiadamy jeszcze swojego lokum i być może kilka nocy musimy spędzić u rodziny, przyjaciół lub w hotelu, kwestia przechowania dobytku może być bardzo stresująca.

Oczywiście możemy poprosić o pomoc rodzinę lub przyjaciół, jednak przetrzymywanie u nich swoich rzeczy zwykle po pewnym czasie okazuje się niekomfortowe zarówno dla jednej, jak i drugiej strony.

Dlaczego? Załóżmy przykładowo, że nagle pilnie potrzebujecie pliku dokumentów, które znajdują się w pudełkach w domu Waszych przyjaciół. Niestety nie możecie się do nich dostać, ponieważ nikogo nie ma w domu i będziecie musieli czekać do momentu, aż np. wrócą z pracy.

Co zatem robić w takiej sytuacji? Pomocnym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z magazynów na wynajem Less Mess Storage.

Rozwód a wyprowadzka z domu – skorzystaj z usługi self storage

Skorzystanie z usługi self storage to najlepsze rozwiązanie, kiedy zapada decyzja o rozwodzie i wraz z całym naszym dobytkiem musimy szybko opuścić nasz dotychczasowy dom.

Tylko w ten sposób będziemy w stanie zapewnić naszym cennym rzeczom bezpieczne lokum na tak długo, jak tego potrzebujemy.

Korzystanie z usługi self storage w trakcie rozwodu i wyprowadzki to naprawdę duże ułatwienie w tym trudnym pod wieloma względami czasie.

Czym jest usługa self storage?

Choć self storage nie jest jeszcze bardzo popularne w Polsce, usługa ta jest doskonale znana na Zachodzie Europy, jak i w Stanach Zjednoczonych, gdzie istnieje już od lat 60. W naszym kraju takie usługi świadczy między innymi właśnie nasza firma.

Na czym polega usługa self storage? To bardzo proste. W przypadku naszych magazynów samoobsługowych na wynajem na początku wybierasz interesującą Cię powierzchnię pomieszczenia.

Oferujemy zarówno niewielkie, jak i duże pomieszczenia o powierzchni sięgającej nawet 35m².

Po wybraniu wielkości interesującego Cię pomieszczenia, podpisujesz umowę na czas nieokreślony, więc to Ty decydujesz, jak długo zamierzasz korzystać z przechowalni. Następnie ustalasz swój osobisty kod dostępu, który umożliwia Ci korzystanie z naszych magazynów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Co ważne w dobie pandemi – wszelkich formalności możemy dopełnić online.

Kto może skorzystać z self storage?

Z naszych magazynów samoobsługowych na wynajem może skorzystać praktycznie każda pełnoletnia osoba.

Możesz umieścić tam zarówno wielkogabarytowe meble, sprzęt RTV, AGD, książki, ubrania, sprzęt sportowy, a także po uzgodnieniu z naszym zespołem hermetycznie zapakowaną żywność.

Dzięki systemom monitoringu i zabezpieczeń możesz być spokojny – Twoje cenne przedmioty będą bezpieczne oraz przechowywane w odpowiednich warunkach do momentu, aż znajdziesz im nowe lokum.

Opuszczenie domu a wina w rozwodzie | Adwokat Rodacki – Blog

W domu zawsze panował spokój i rodzinna atmosfera. Długo małżonkowie prowadzili zgodne pożycie, ale z czasem jednak coś zaczęło się psuć. Życie nie potoczyło się tak jak powinno. Rozpoczęły się kłótnie, awantury i wzajemne pretensje. Ktoś musiał to wreszcie przerwać. Jeden z małżonków po prostu trzasnął drzwiami i nigdy już nie powrócił.

Wyprowadzenie się przez jednego z małżonków ze wspólnego domu czy mieszkania to niewątpliwie istotna okoliczność z punktu widzenia postępowania rozwodowego. Czy małżonek, który wyprowadził się z domu może być uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego właśnie z tego powodu?

Zacznę od klasycznej odpowiedzi prawnika: „to zależy”. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy w takim wypadku ustalić jest data zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami.

Jeśli bowiem okaże się, że wyprowadzenie się z domu przez jednego z małżonków nastąpiło już po faktycznym ustaniu wszystkich więzi, to opuszczenie domu nie powinno mieć żadnego znaczenia w kwestii winy.

Bo nie można wtedy tego opuszczenia uznać za przyczynę rozkładu pożycia, który nastąpił przecież wcześniej.

Od razu nasuwa się tutaj pytanie jak określić w takiej sytuacji upadek więzi gospodarczej, którą często zrównuje się właśnie ze współzamieszkiwaniem. Otóż, sam fakt, że strony dalej mieszkają pod jednym dachem nie musi jeszcze oznaczać, że nadal prowadzą wspólne gospodarstwo.

Po pierwsze, może się okazać, że dalsze wspólne zamieszkiwanie wynika z tego, że żadne z małżonków nie ma po prostu dokąd się wyprowadzić. Jest to więc stan konieczny, który nie powinien blokować rozwodu.

Po drugie, co chyba istotniejsze, Sąd będzie badał w takiej sytuacji czy małżonkowie mają jeden budżet rodzinny czy każde samodzielnie dysponuje swoim wynagrodzeniem, czy mieszkanie zostało w jakiś sposób podzielone do używania (np.

pokoje), czy strony konsultują ze sobą sprawy majątkowe itd.

A zatem może się okazać, że pomimo iż strony mieszkały w dalszym ciągu razem, to jednak datę ustania wszystkich więzi możemy określić na wcześniejszym etapie (brak więzi fizycznej, uczuciowej i gospodarczej). W takiej sytuacji sam fakt opuszczenia domu przez jednego z małżonków nie będzie miał już znaczenia dla kwestii winy w rozwodzie.

Czy małżonek opuszczający dom będzie “winny” w rozwodzie?

To jednak tylko jeden z możliwych scenariuszy. Będą zapewne zdarzały się także sytuacje, że właśnie wyprowadzenie się z domu przez jednego z małżonków będzie datą kluczową – datą zupełnego rozkładu pożycia. Czy wtedy małżonkowi, który opuścił dom należy przypisać winę za rozkład pożycia?

Wszystko zależy od okoliczności opuszczenia domu.

Gdy między stronami nie doszło jeszcze do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, a jeden z małżonków bez uzasadnionej przyczyny opuścił mieszkanie, to można tę okoliczność oceniać negatywie.

Niewykluczone, że Sąd na tej podstawie zdecyduje nawet o winie takiego małżonka z uwagi na porzucenie współmałżonka i zaniedbanie obowiązków małżeńskich.

Usprawiedliwione opuszczenie małżonka

Inaczej będzie jednak, gdy opuszczenie domu jest w pełni usprawiedliwione. Są niewątpliwie sytuacje, kiedy trudno wymagać od małżonka, aby dalej zamieszkiwał ze swoim współmałżonkiem np. gdy ten stosuje wobec niego przemoc fizyczną. Dla przykładu zacytuje orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym temacie:

“opuszczenie przez żonę z dziećmi wspólnego domu, stanowiące reakcję na poważne zagrożenie ze strony męża bezpieczeństwa osobistego i wspólnych dzieci, nie jest moralnie naganne i nie może być uznane za zawinione spowodowanie rozkładu pożycia małżeńskiego (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 1997 roku, sygn. akt: II CKN 457/97)

“W przypadku powstania rozkładu pożycia małżeńskiego wskutek opuszczenia męża przez żonę z powodu jego kategorycznego oświadczenia, że z żoną żyć nie będzie, i wezwania jej do opuszczenia domu, należy uznać, że rozkład nastąpił z winy męża; w takim przypadku żona nie ma obowiązku powrotu do męża, dopóki ten nie okaże, że żałuje spowodowania zerwania wspólnego pożycia i że jego zamiar kontynuowania tego pożycia jest szczery i przemyślany” (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 1952 roku, C 609/51)

Przy analizie kwestii opuszczenia domu przez jednego z małżonków należy więc badać także postawę drugiego małżonka i sprawdzić czy przyczyna wyprowadzenia się nie leży właśnie w jego zachowaniu.

Nie da się więc postawić generalnej tezy, że wyprowadzenie się małżonka z mieszkania będzie przesądzało o jego winie za rozkład pożycia. Z całą pewnością są bowiem sytuacje, kiedy opuszczenie domu jest usprawiedliwione w okolicznościach danej sprawy.

Każdą sytuację należy więc zbadać indywidualnie, w szczególności pod kątem wcześniejszego zachowania każdego z małżonków.

Dopiero wtedy uzyskamy pełny obraz sytuacji i można będzie ocenić czy mamy do czynienia z zawinionym opuszczeniem domu czy też nie.

 • ***
 • Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.
 • tel: 693 253 807
 • e-mail: [email protected]

Podobne artykuły:

Leave a Reply

Your email address will not be published.