Sprzedaż domu i podział pieniędzy po rozwodzie

Podziału, szczególnie nieruchomości podczas rozwodu można dokonać na kilka sposobów. Poniżej przedstawiamy pokrótce kilka z nich.

Rozwód to już i tak wystarczająca rewolucja dla byłych małżonków. Nie zawsze jest to łatwy proces, a do tego dochodzi kwestia podziału majątku, ponieważ wedle prawa nie ustaje istniejąca między nimi wspólność majątkowa.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • jak podzielić mieszkanie po rozwodzie
 • jak wygląda spłacanie wspólnego kredytu po rozwodzie
 • jak dokonać podziału majątku bez udziału sądu 

Czyja własność?

Najważniejszą informacją dla byłych małżonków jest informacja, że podział majątku jest możliwy dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Już w trakcie rozprawy rozwodowej sąd może dokonać podziału dorobku eksmałżonków na ich wniosek.

Jest to jednak możliwe tylko w przypadku, jeśli proces podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W innym razie konieczne jest wszczęcie osobnego postępowania o podział majątku wspólnego. Odbywa się to w sądzie rejonowym miejsca położenia nieruchomości. Sprawę można również załatwić u notariusza. Podział musi być dokonany w formie aktu notarialnego. 

Sprzedaż domu i podział pieniędzy po rozwodzieWarto pamiętać, że mieszkanie po rozwodzie nie musi podlegać podziałowi. Dzieje się tak w sytuacji gdy nieruchomość stanowi odrębną własność majątkową jednego z małżonków, co oznacza, że została nabyta przed zawarciem związku małżeńskiego, na drodze spadku, darowizny lub zapisu. W tym przypadku nie może być uważane za własność wspólną.

Jak może być podzielone?

Mieszkanie może zostać podzielone na dwie części lub zamienione na dwa mniejsze mieszkania, przyznane w całości jednemu z małżonków, z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego lub można sprzedać nieruchomość i podzielić się zyskiem. Zdarza się, że po rozwodzie małżonkowie wciąż mieszkają w tym samym lokalu. W takim wypadku już w trakcie sprawy o podział majątku sąd może określić zasady korzystania z lokalu.

Podział majątku przed rozprawą sądową

Podział mieszkania można przeprowadzić przed sprawą sądową o rozwód. Konieczne jest do tego uzyskanie rozdzielności majątkowej. Podział zostaje ustanowiony na mocy aktu notarialnego.

Mieszkanie w tym wypadku podzielone jest po połowie, chyba że małżonkowie postanowili inaczej.

Po podpisaniu takiego porozumienia można wystąpić o rozwód bez orzekania o winie, co znacznie upraszcza postępowanie.

Rozwód bez orzekania o winie

Małżonkowie, którzy zdecydują się na rozwód bez orzekania o winie, czyli wypracowali wspólne stanowisko o podział majątku po rozwodzie, nie muszą załatwiać formalności podczas oddzielnej sprawy majątkowej.

Jest to najłatwiejsza droga do podziału. W takim przypadku może to nastąpić podczas rozprawy rozwodowej – trzeba wtedy przedłożyć wniosek o podział mieszkania.

Należy do niego dołączyć odpisy z księgi wieczystej.

Rozwód, a podział majątku po rozprawie

Małżonkowie często nie mogą się pogodzić i podział majątku wspólnego następuje przed sądem. Podział mieszkania po rozwodzie polega na tym, że konieczne jest przedłożenie stosownego wniosku do sądu rejonowego.

W przypadku nieruchomości należy przedłożyć odpis z księgi wieczystej. Zalecane jest również wskazanie rynkowej wartości mieszkania.

Jeśli któraś ze stron nie zgadza się z nią, wówczas jego wartość zostaje wyceniona przez rzeczoznawcę.

Sprzedaż domu i podział pieniędzy po rozwodzie

Mieszkanie po rozwodzie przeważnie dzieli się po połowie. Nie ma na to wpływu, kto jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach, jedna ze stron może ubiegać się o nierówny podział majątku, np. w przypadku kiedy jeden z małżonków rażąco zaniedbywał potrzeby rodziny i nie przyczyniał się do powstania majątku wspólnego.

Jednak nie jest to łatwe do udowodnienia. Taka sprawa zwykle jest bardzo skomplikowana i kosztowna.

W przypadku gdy sąd zarządzi sprzedaż mieszkania, odbywa się ona zgodnie z przepisami dotyczącymi sprzedaży nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego. Oznacza to, że w drodze licytacji robi to komornik. W efekcie zawyża to koszty procesu oraz obniża ostateczną wartość mieszkania.

Rozwód a wspólny kredyt

Jak się okazuje wiele małżeństw planujących rozwód jest obarczonych wspólnym kredytem. Zobowiązanie hipoteczne nie ustaje z chwilą rozpadu małżeństwa.

Jeśli raty przestaną być spłacane, bank ma prawo ubiegać się roszczeń od obydwojga małżonków, dlatego też ta sprawa powinna zostać uregulowana wcześniej.

W przypadku gdy jedna ze stron zgodzi się przejąć obowiązek kredytowy, trzeba wystąpić do banku z wnioskiem o podpisanie stosownego aneksu do umowy. Ale trzeba zaznaczyć, że jest to możliwe tylko w przypadku gdy małżonek posiada pełną zdolność kredytową.

Inną możliwością jest sprzedaż mieszkania i spłacenie całego zobowiązania bankowego. Ale bank nie zawsze musi się na to zgodzić, jeśli wcześniej nie uwzględniliśmy tego w umowie. Zwykle wiąże się to z dodatkowymi opłatami.

Najważniejsze – porozumienie

Wszystkie przedstawione powyżej sytuacje dowodzą, że najważniejsze i najkorzystniejsze dla małżonków rozwiązanie to porozumienie. Choć często jest to trudne, tym bardziej jeśli chodzi o podział nieruchomości – dorobku całego życia. Jednak więcej zyskamy dogadując się niż egzekwując swoje prawa na drodze sądowej. 

Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie małżonków z podatkiem czy bez podatku?

Sprzedaż domu i podział pieniędzy po rozwodzie

Artykuł omawia skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości po rozwodzie małżonków.

Podział majątku dorobkowego małżonków jest możliwy na sprawie rozwodowej na zgodny wniosek stron lub bezterminowo po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Zgodnie z dyspozycją art.

1037 – Kodeksu cywilnego w powiązaniu z art.

46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków.

Kiedy po rozwodzie można sprzedać nieruchomość z podatkiem  lub bez odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – zasada generalna

Nieruchomość otrzymana w wyniku podziału majątku po rozwodzie skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wtedy, gdy odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie [1] do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej. Powyższe wynika z dyspozycji art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) w powiązaniu z art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przeciwnie, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub jej części będzie miało miejsce po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, wówczas nie stanowi ono źródła przychodu, a zatem kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Sprzedaż domu i podział pieniędzy po rozwodzie

Zobacz:

Podatki 2019:  Sprzedaż nieruchomości nabytej w wyniku podziału majątku wspólnego

Dzień nabycia (wybudowania) nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków – pogląd w orzecznictwie

Data podziału majątku wspólnego małżonków nie oznacza daty nabycia nieruchomości  np. gruntu, domu, czy mieszkania. Wyjaśnił to Naczelny Sąd Administracyjny w Uchwale z dnia 15 maja 2017 r. (sygn. akt II FPS 2/17).

Wskazał w niej, że „Dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.

) nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków”.

„Uchwała ta została wprawdzie podjęta w odmiennym stanie faktycznym (dziedziczenia po zmarłym małżonku), jednak wyrażona w niej zasada prawna co do daty nabycia nieruchomości wchodzącej w skład wspólności małżeńskiej ma walor uniwersalny.

(…) Małżonek, który otrzymuje całą nieruchomość w wyniku podziału majątku wspólnego, pozostaje właścicielem całej nieruchomości, nabytej już wcześniej, toteż zniesienie wspólności małżeńskiej nie ma wpływu na określenie daty nabycia nieruchomości bądź udziału w tej nieruchomości dla ustalenia przychodu podatkowego ze źródła, jakim jest odpłatne jej zbycie” – podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 października 2017 r. (sygn. akt II FSK 2674/15).

Stanowisko organu skarbowego

W zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej (znak: 0115-KDIT2.4011.482.2020.1.MD) wydanej w dniu 1 września 2020 r.

Z wniosku  o wydanie interpretacji indywidualnej  wynikało, że w dniu 1 czerwca 2006 r. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem na podstawie umowy przeniesienia własności nabyli do majątku wspólnego Nieruchomość w postaci działki budowlanej. W sierpniu 2006 r. małżonkowie uzyskali pozwolenie na budowę.

Budynek został oddany do użytku w marcu 2008 r. W listopadzie 2017 r. został orzeczony rozwód małżonków. Przeprowadzony został podział majątku wspólnego w wyniku którego wnioskodawczyni otrzymała na własność Nieruchomość. W marcu 2020 r. dokonała jej odpłatnego zbycia.

Wnioskodawczyni nie prowadziła działalności gospodarczej.

Pytanie podatniczki: Czy biorąc pod uwagę brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a w związku z art. 10 ust. 6 ustawy o PIT, sprzedaż Nieruchomości dokonana przez Wnioskodawczynię w dniu 20 marca 2020 r. rodzi skutki w postaci powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

Organ skarbowy stwierdził, „(…) że za datę nabycia przez Wnioskodawczynię nieruchomości zabudowanej budynkiem, należy przyjąć datę nabycia gruntu do ustawowej wspólności majątkowej małżonków, tj. 1 czerwca 2006 r. Zatem, 5-letni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a w zw.

See also:  Alimenty na rachunek bankowy

z art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, upłynął z dniem 31 grudnia 2011 r. W konsekwencji, odpłatne zbycie ww. nieruchomości w dniu 20 marca 2020 r., nie stanowi dla Wnioskodawczyni źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a w zw. z art. 10 ust.

6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie to nastąpiło po upływie 5 lat, licząc od końca 2006 r., w którym nastąpiło jej nabycie do majątku wspólnego małżonków. Na Wnioskodawczyni nie ciąży więc obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu”.

O co jeszcze pytali podatnicy we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego?

We wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej podatnicy pytali:

 1. „Czy natychmiastowa sprzedaż budynku użytkowo-mieszkalnego nabytego przez Wnioskodawczynię po sądowym podziale majątku małżeńskiego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?”

Organ interpretacyjny wyjaśnił: „W przypadku sprzedaży nieruchomości, na której wybudowano budynek termin pięcioletni, określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, nie może być liczony odrębnie dla nabycia własności gruntu oraz dla wybudowanego na tym gruncie budynku, stanowiącego jego część składową.

Bieg tego terminu liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto grunt na własność, data wybudowania budynku nie ma znaczenia.

(…) W świetle powyższego, za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni, że przedmiotowa sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”  – interpretacja indywidualna (znak: 0115-KDIT1.4011.287.2020.3.AW) wydana przez Dyrektora KIS w dniu 14 lipca 2020 r.

 1. „Czy w związku ze sprzedażą przedmiotowego mieszkania Wnioskodawczyni zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego?

Zdaniem Wnioskodawczyni, datą nabycia lokalu, jest moment zakupu wraz z mężem nieruchomości do ich majątku wspólnego w 2010 r. Zatem okres 5 lat minął i nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od tej sprzedaży”.

W interpretacji indywidualnej (znak: 0113-KDWPT.4011.42.2020.1.NM) z dnia 5 czerwca 2020 r. Dyrektor KIS uznał stanowisko Wnioskodawczyni za prawidłowe.

 1. „Czy (…) występuje obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 5 lat od daty podziału majątku wspólnego?
  Zdaniem Wnioskodawcy, okres 5 lat powinien być liczony od daty nabycia ww. nieruchomości, czyli od roku 2004 i 2006, a nie od daty podziału majątku wspólnego”.

Organ interpretacyjny zgodził się  z Wnioskodawcą (interpretacja indywidualna , znak: 0114-KDIP3-1.4011.367.2020.1.LS , wydana przez Dyrektora KIS w dniu 19 czerwca 2020 r. ).

Czy jest możliwy zwrot podatku jeżeli przed dniem 1 stycznia 2019 r. obowiązywał inny stan prawny?

Podatnicy, którzy zapłacili podatek od nieruchomości otrzymanej w wyniku podziału majątku wspólnego po rozwodzie  przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego mogą złożyć wniosek o zwrot nienależnie zapłaconego podatku. Zapewnia im to art. 2a Ordynacji podatkowej ( t.j. Dz.U.2020.

1325) zgodnie z którym niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Jest to zasada in dubio pro tributario. Powołał się na nią Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 listopada 2017 r. (sygn. akt II FSK 3280/15).

W tezie 2 wyroku czytamy: „Za odwołaniem się do zasady in dubio pro tributario przemawia również sytuacja, kiedy podatnik dokonując samoobliczenia podatku, w tym także stosując zwolnienie podatkowe, kierował się aktualną w tym czasie praktyką organów podatkowych oraz orzecznictwem sądów administracyjnych”(http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1964E93592) .

 • Przeczytaj:
 • Zasada in dubio pro tributario – stanowisko NSA
 • Co z zasadą in dubio pro tributario po 1 stycznia 2016 r.
 • Podstawa prawna:
 •  art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 10 ust. 6  Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2020.1426)
 • art. 2a Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U.2020.1325)
 • art. 1037 par. 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2019.1145)
 • art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  (t.j. Dz.U.2020.1359)

Objaśnienie:

[1] nabycie: W interpretacji indywidualnej (znak: 0114-KDIP3-1.4011.216.2020.2.MG) wydanej w dniu 26 czerwca 2020 r.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że „(…) nabycie nieruchomości lub praw majątkowych następuje z chwilą uzyskania prawa własności, bez względu na charakter czynności prawnej, na podstawie której doszło do przysporzenia majątkowego. Tym samym, poprzez należy rozumieć każde zwiększenie aktywów podatnika”

Stan prawny na dzień 15 października 2020 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Download Premium WordPress Themes FreeFree Download WordPress ThemesDownload Best WordPress Themes Free DownloadDownload WordPress Themesudemy paid course free downloadPremium WordPress Themes Downloadudemy paid course free download

Podział majątku – rozliczenie prawa do nieruchomości

Jedną z najszczęśliwszych chwil w życiu może być zawarcie związku małżeńskiego. Drugą z tych chwil może być moment orzeczenia sądu rozwiązującego związek małżeński, czyli potocznie mówiąc rozwód.

Odrzućmy jednakże sentymenty.

Zajmijmy się powstałą w wyniku orzeczenia rozwodu sytuacją prawną byłych małżonków, w odniesieniu do majątku, który w trakcie trwania związku małżeńskiego, w pocie czoła, zgromadzili.

Podziałowi podlegają wszystkie nieruchomości, ruchomości i prawa nabyte w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Dla przykładu podziałowi podlega również prawo do najmu lokalu mieszkalnego. Celowo nie używam zwrotu „w trakcie trwania związku małżeńskiego”. Właśnie w trakcie trwania małżeństwa, ustawową wspólnotę majątkową małżonkowie mogą również np. wyłączyć lub rozszerzyć.

Podziałowi podlegają tylko i wyłącznie nieruchomości, które zostały nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego łącznie przez obojga małżonków.

Uwaga: Darowizna dokonana przez rodziców jednego z małżonków na jego rzecz, w trakcie trwania ustawowej wspólności majątkowej, nie wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Wchodzi natomiast w skład majątku odrębnego obdarowanego małżonka

UWAGA: W umowie darowizny darczyńcy mogą postanowić inaczej i dokonać darowizny do majątku wspólnego małżonków.

W postępowaniu o podział majątku sąd bada, które to nieruchomości można uznać za nabyte wspólnie przez małżonków. Jeżeli chodzi o nieruchomości, to pierwszym takim wyznacznikiem są zapisy w księdze wieczystej. Nie zawsze jest to oczywiste.

Pomiędzy uzyskaniem wyroku rozwodowego, a podziałem majątku dorobkowego może minąć nawet kilka lub kilkanaście lat. Tymczasem prawomocny wyrok rozwodowy może stanowić podstawę do zmiany wpisu w księdze wieczystej. Z wpisu „współwłasność w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej” na wpis „w udziale po 1/2”.

Po rozwodzie współwłasność łączna obojga małżonków przekształca się bowiem we współwłasność, każdego z nich, w częściach ułamkowych. 

Właśnie w toku postępowania działowego sąd jest uprawniony do sprawdzania, co do wszystkich przedmiotów wskazanych przez strony postępowania, ich charakteru, w rozumieniu tego czy są, czy też nie są, składnikami majątku wspólnego.

Ważne: Dokonane przez sąd ustalenia znajdują odzwierciedlenie w postanowieniu sądu. W pierwszych punktach tegoż postanowienia sąd ustala, że w skład majątku dorobkowego małżonków wchodzi nieruchomość położona w miejscowości X, o powierzchni Y, zabudowana bądź niezabudowana, dla której prowadzona jest księga wieczysta Z.

W punkcie orzeczenia ustalającego skład majątku wspólnego wskazywana jest również wartość nieruchomości.

Jak Sąd ustala wartość nieruchomości?

Otóż, jeżeli pomiędzy małżonkami jest zgodność, co do wartości nieruchomości, / niestety jest to rzadkie zjawisko / sąd przyjmuje tą ustaloną przez nich wartość.

W przypadku braku zgodności, co do wartości nieruchomości, sąd powołuje biegłego, z listy biegłych sądowych prowadzonej przez sądy okręgowe. Koszt takiej wyceny zależy oczywiście od wielkości nieruchomości oraz od tego czy nieruchomość jest zabudowana czy nie, i waha się w granicach od 1000,00 zł do nawet kilku tysięcy złotych.

Ważne: W rozumieniu przepisów prawa biegłym jest osoba wskazana przez sąd do wydania opinii w konkretnej sprawie. Osoby wpisane na listę biegłych często wydają też opinie na indywidualne zlecenie.

Taka opinia nie jest opinią wydaną przez biegłego. Przedłożenie jej w sądzie nie prowadzi do tego, że będzie ona uznana za opinię biegłego w sprawie.

Wydana w takich okolicznościach opinia stanowi, tylko i wyłącznie, dokument prywatny złożony przez stronę postępowania i wyrażający jej stanowisko w sprawie  

Jakie możliwości ma sąd przy dokonywaniu podziału majątku w zakresie nieruchomości?

Generalnie mówiąc, sąd kieruje się w tym zakresie wskazaniami obowiązującymi przy zniesieniu współwłasności nieruchomości. Możliwości są następujące / przy czym sąd rozpoznaje te możliwości we skazanej niżej kolejności /:

A/. Podział nieruchomości wspólnej.

O ile najczęściej nie ma problemu z podziałem nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o tyle problemy powstają, gdy nieruchomość jest zabudowana, w szczególności, gdy jest to tzw.

nieruchomość mieszkaniowa. W zakresie możliwości podziału nieruchomości decydujące znaczenia mają przepisy prawa budowlanego.

Podstawową zasadą jest możliwość podziału nieruchomości wyłącznie w pionie.

Ważne: Dla fizycznego przeprowadzenia takiego podziału czasami niezbędne jest wykonanie określonych prac budowlanych / np. zamurowanie otworów drzwiowych /.

W takiej sytuacji biegły w swojej opinii określa, jakie prace muszą być wykonane i jaki jest koszt ich wykonania.

Sąd ustala, która ze stron uczestniczących w podziale koszt ten ma ponieść / może być to także obowiązek wspólnego poniesienia takiego kosztu /.

Ważne: Jeżeli w budynku istnieje możliwość wydzielenia samodzielnych lokali mieszkalnych to biegły sporządzi dokumentacje związaną z wydzieleniem takich lokali oraz określi, które części nadal pozostaną częściami wspólnymi.

Oczywiście zarówno przy dokonaniu podziału pionowego, jak i przy wydzieleniu samodzielnych lokali mieszkalnych, powierzchnie przydzielanych każdemu z małżonków części majątku mogą nie być równe, a tym samym ich wartość może być różna. W takiej sytuacji sąd przyznaje „pokrzywdzonemu” małżonkowi dopłaty finansowe należne od drugiego z nich.

Dopłaty, co do zasady, winny być płatne jednorazowo. Istnieje jednakże możliwość rozłożenia ich płatności na raty. Maksymalny okres rozłożenia płatności dopłat wynosi 10 lat. Różnice pomiędzy wartościami poszczególnych części podzielonego majątku określa biegły i on też wyznacza granice należnych z tego tytułu dopłat.

Oczywiście ostateczna decyzja pozostaje w gestii sądu.

B/. Przyznanie nieruchomości jednemu z małżonków.

Jeżeli nie można pokonać podziału w sposoby opisane wyżej, obowiązkiem sądu jest rozważenie możliwości przyznania całości nieruchomości jednemu z małżonków. W takiej sytuacji ma on obowiązek spłacić drugiego małżonka.

Wysokość spłaty zależy, oczywiście, od wartości nieruchomości uzgodnionej pomiędzy stronami lub wartości, która wynika z opinii powołanego w sprawie biegłego. Również i w tym przypadku jest możliwość rozłożenia takiej spłaty na raty.

Maksymalny okres rozłożenia płatności spłaty wynosi 10 lat.

C/. Sprzedaż nieruchomości.

Ostatnim sposobem podziału majątku wspólnego jest sprzedaż nieruchomości. Decyzja o sprzedaży nieruchomości sąd podejmuje wyłącznie, jeżeli nie ma możliwości dokonania podziału w jeden ze wskazanych wyżej sposobów.

Ważne: Wydaje się, że przecież przyznanie nieruchomości jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego z nich jest zawsze możliwe. Otóż – i tak i nie.

Przy ocenie sposobności zastosowania podziału majątku we wskazany sposób niezbędne jest jeszcze ustalenie, że małżonek, któremu przyznawana jest nieruchomość ma faktyczną możliwość spłaty drugiej strony.

Powstaje pytanie: Jak to? Przecież staje się on właścicielem całej nieruchomości. Jest to prawda, ale nie zawsze ten fakt powoduje możliwość uzyskania środków finansowych na dokonanie spłaty.

Wystarczy, że małżonek przejmujący całą nieruchomość nie ma tzw. zdolności kredytowej lub nie ma możliwości zaciągnięcia prywatnych pożyczek na spłatę. To właśnie w takich sytuacjach pozostaje ostatnia możliwość tj.

sprzedaż nieruchomości i oczywiście podział pieniędzy uzyskanych z jej sprzedaży.

Sprzedaż takiej nieruchomości następuje w drodze licytacji komorniczej. Wiąże się to, niestety, z dużymi stratami finansowymi.

Z uzyskanych pieniędzy komornik zaspokaja bowiem w pierwszej kolejności koszty sprzedaży / tj., koszty ogłoszeń, swoje wynagrodzenie itp. /.

Należy pamiętać również, że sprzedaż takiej nieruchomości następuje w drodze przepisów o licytacji komorniczej nieruchomości.

Oznacza to, że w pierwszej licytacji cena wywoławcza nieruchomości ustala się w wysokości 3/4 ceny oszacowania przez biegłego. W przypadku, gdy ta licytacja nie dojdzie do skutku, to w drugiej licytacji cena wywoławcza wyniesie 2/3 wartości tej wyceny.

Opłata wniosku o podział majątku wspólnego jest stała i wynosi 1000,00 zł. Jeżeli jednak zawrzecie we wniosku, wspólną propozycję, dokonania takiego podziału to opłata od takiego wniosku wynosi 300,00 zł.

W kolejnym wpisie postaram się przybliżyć problem związany z podziałem majątku wspólnego małżonków w przypadku, gdy w skład tego majątku wchodzi gospodarstwo rolne.

Sprzedaż domu i podział pieniędzy po rozwodzie

Autor

Adwokat, specjalista prawa karnego, gospodarczego, rodzinnego i prawa pracy.

Sprzedaż mieszkania a rozwód – kiedy można zbyć M? · SonarHome

Jak i kiedy sprzedać mieszkanie, gdy dochodzi do rozwodu? Czy wycena jest konieczna? Jak podzielić nieruchomość, żeby dokonać jej sprzedaży?

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Dlaczego najczęściej rozwód idzie w parze z decyzją o sprzedaży wspólnego mieszkania?
 2. Na którym etapie rozwodu sprzedaż mieszkania przebiegnie bezproblemowo?
 3. Kiedy konieczna jest wycena mieszkania przez biegłego sądowego?
 4. Jak zasądzane są kwestie sporne w obszarze podziału mieszkania?

Artykuł jest częścią naszego poradnika “Sprzedaż mieszkania krok po kroku”.

Sprzedaż mieszkania a rozwód

Rozwód to zwykle moment, w którym małżonkowie starają się poczynić kroki mające na celu podział wspólnego majątku. Bez wątpienia najkosztowniejszym składnikiem tego majątku jest mieszkanie.

W jaki sposób w świetle prawa może przebiegać podział majątku? Sprzedaż mieszkania może rodzić wiele problemów, zwłaszcza gdy 1 osoba nie ma gdzie się zatrzymać.

Co zatem warto wiedzieć o całym procesie? Jakich kwestii należy dopilnować, gdy dochodzi do rozwodu, a sprzedaż mieszkania jest nieunikniona? Warto wiedzieć, w jaki sposób zabezpieczyć własne interesy w przytoczonej sytuacji.

Rozwód a sprzedaż mieszkania – zasadniczy wpływ

Warto pamiętać, że z chwilą zawarcia związku małżeńskiego z prawnego punktu widzenia między małżonkami powstaje tak zwana wspólnota majątkowa.

Istnieje odstępstwo od tej reguły w sytuacji, gdy małżonkowie podpisali intercyzę jeszcze przed wstąpieniem w związek małżeński – wówczas całość majątku podlega podziałowi na część osobistą i wspólną. Zdecydowanie częściej jednak spotyka się sytuacje, w których cały majątek stanowi współwłasność obu osób będących w związku małżeńskim.

W momencie, gdy zapada decyzja o rozwodzie, sprzedaż mieszkania okazuje się konieczna. Podziału wspólnego majątku najczęściej dokonuje się , gdy współwłasność ustaje. Zasadniczą podstawę wyegzekwowania postanowienia o rozdzielności majątkowej stanowi sądowe orzeczenie o separacji bądź też rozwód.

Jako że wartość wspólnego dotychczas mieszkania jest znaczna, ważne jest przeprowadzenie podziału majątku. Sprzedaż mieszkania może się wówczas odbyć bez przeszkód, szczególnie gdy jest ono elementem części wspólnej majątku małżonków. 

Jak dokonać wspomnianego podziału majątku? Warto przeczytać artykuł Wycena nieruchomości przy podziale majątku, gdzie zawarte są wszelkie istotne informacje. Dodatkowo dobrze wiedzieć, iż mieszkanie w przypadku rozwodu nie zawsze stanowi składową podlegającą podziałowi pomiędzy byłych małżonków.

Kiedy tak się dzieje? Gdy dana nieruchomość należy w całości do jednego z rozwodników, czyli jeśli nabyto ją przed wstąpieniem w związek małżeński, albo otrzymano w wyniku postępowania spadkowego, w drodze zapisu bądź też darowizny.

W tych sytuacjach nieruchomość nie podlega procedurze podziału majątku, a sprzedaż mieszkania może nastąpić bez udziału drugiego z małżonków.

Kiedy najlepiej sprzedać mieszkanie w okoliczności rozwodu?

W sytuacji, gdy małżonkowie decydują się na rozwód, a sprzedaż mieszkania jest jedną z koniecznych do przeprowadzenia formalności, dobrze zapoznać się z możliwościami, które mogą znacznie ułatwić i skrócić cały ten proces. Kiedy więc najłatwiej sprzedać mieszkanie w okoliczności rozwodu i jakie mogą pojawić się problemy? O tym poniżej.

Sytuacją, w której zdecydowanie najprościej przebiegnie sprzedaż mieszkania, a rozwód i jego formalności okażą się najmniej skomplikowane, jest nieorzekanie o winie podczas rozprawy.

Potrzebne jednak będzie ustalenie bezspornego stanowiska w sprawie podziału majątku pomiędzy małżonkami. Wówczas sąd orzeknie o podziale majątku i rozwodzie jednocześnie.

W ten sposób można zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy, należy jedynie jeszcze przed rozprawą złożyć stosowny wniosek o podziale nieruchomości, wraz z odpisem z księgi wieczystej.

Wyrok w tej sprawie daje byłym małżonkom wolność rozporządzania podzieloną nieruchomością. Najczęściej w takich przypadkach zapada decyzja o sprzedaży mieszkania, a rozwód staje się podstawą do określonego wcześniej podziału uzyskanych z transakcji środków.

Dodatkowo prawo zezwala na dokonanie podziału nieruchomości jeszcze zanim odbędzie się rozprawa rozwodowa. Podstawą podjęcia tego rodzaju kroków prawnych jest pozyskanie rozdzielności majątkowej w oparciu o akt notarialny.

To stosunkowo tanie rozwiązanie, które upraszcza procedurę rozwodową i powoduje maksymalne jej skrócenie. Wówczas mieszkanie podzielone zostaje na dwie równe części, o ile małżonkowie nie postanowili inaczej.

Akt notarialny więc potwierdza rozdzielność majątkową, sąd orzeka rozwód, a sprzedaż mieszkania następuje jeszcze podczas trwania małżeństwa.

Niestety w praktyce powyższe rozwiązania często nie znajdują zastosowania. Małżonkowie, wchodząc w konflikt, nie mogą porozumieć się co do sprawiedliwego w ich rozumieniu podziału wspólnego majątku, a co za tym idzie, to sąd musi zdecydować o powyższej kwestii.

Wówczas podział majątku następuje po rozprawie rozwodowej, na wniosek złożony we właściwym sądzie rejonowym. Jeżeli dotyczy to nieruchomości, wraz ze wspomnianym wnioskiem należy wykazać odpis z księgi wieczystej oraz określić jej rynkową wartość.

Jeśli jednak któraś ze stron wnosi zastrzeżenia co do tej wartości, konieczne jest sporządzenie niezależnej wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego.

W spornych sytuacjach należy więc najpierw dokonać podziału majątku, a sprzedaż mieszkania musi zaczekać do momentu, w którym udział obu małżonków w rzeczonej nieruchomości zostanie ustalony na drodze prawnej.

Wycena mieszkania przez biegłego sądowego – najważniejsze kwestie

Jak wiadomo, zarówno rozwód, jak i procedura podziału majątku, wiążą się z wieloma spornymi kwestiami, zwłaszcza gdy małżonkowie nie są w stanie porozumieć się w obszarze wartości ich wspólnego dotychczas mieszkania.

Wtedy wycena musi zostać sporządzona przez biegłego sądowego w formie operatu szacunkowego. Nie zawsze jednak sprawa jest prosta.

Co, jeśli jeden z małżonków od dłuższego czasu nie mieszkał w mieszkaniu, a drugi poniósł koszty na przeprowadzenie remontu, użytkując je tym samym do własnych celów mieszkaniowych? 

W takiej sytuacji należy jasno określić, że koszty te w rozumieniu prawnym stanowią nakłady na majątek, który podlega rozliczeniu.

Co to dokładnie znaczy? Tyle, że biegły sądowy nie zaliczy tych wydatków do majątku wspólnego, a poczynione wydatki potraktuje jako część majątku osobistego współmałżonka, który sfinansował remont.

Drugi małżonek otrzyma więc proporcjonalny udział w nieruchomości odpowiadający kwocie pomniejszonej o koszty jej ulepszenia. Sąd określi w takiej sytuacji na podstawie opinii biegłego następujący podział majątku, a sprzedaż mieszkania, jeżeli decyzją małżonków do niej dojdzie, zaspokoi roszczenia obu stron.

Zobacz również: Mieszkania na sprzedaż Warszawa

Sprzedaż mieszkania po rozdzielności majątkowej – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Sprzedaż mieszkania po rozdzielności majątkowej jest bardzo złożonym problemem. Przede wszystkim rozdzielność nie zawsze musi być konsekwencją rozwodu, chociaż w rzeczywistości najczęściej tak jest. Dodatkowo rozdzielność majątkowa nie jest równoznaczna z podziałem majątku. W niniejszym artykule postaramy się rozwinąć te kwestie. Zapraszamy do lektury!

Oszczędź czas i nerwy – sprzedaj mieszkanie do homly: uzyskaj ofertę

Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie

Rozwód jest najczęstszą sytuacją, kiedy dochodzi do ustania wspólnej własności obojga małżonków. Często najbardziej wartościową rzeczą, która łączy dwojga ludzi, jest nieruchomość. Sprzedaż jest najprostszym sposobem, aby rozwiązać problem. Można ją przeprowadzić za porozumieniem obydwu stron, postępując zgodnie z jednym z następujących schematów:

 • nieruchomość pozostaje w rękach jednego z małżonków, ponieważ drugi spłaci pierwszemu wartość jego udziałów lub zrzeknie się własnych praw do domu lub mieszkania;
 • obydwie strony sprzedadzą własne udziały w nieruchomości podmiotom trzecim w ramach sprzedaży udziałów bez porozumienia pomiędzy sobą;
 • strony dojdą do porozumienia i sprzedadzą nieruchomość wspólnie, a następnie podzielą się zyskiem.

Sprzedaż mieszkania po rozdzielności majątkowej – kiedy najlepiej sprzedać mieszkanie?

Standardem jest, że z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólnota majątkowa.

Od tego momentu wszelkie ruchomości oraz nieruchomości nabywane przez małżonków będą stanowić część majątku wspólnego.

Ustrój ten będzie panował do momentu sądowego orzeczenia o separacji lub rozwodzie, albo do chwili podpisania przez strony aktu notarialnego rozdzielności finansowej.

Rozwód bez orzekania o winie

W sytuacji, kiedy małżonkowie decydują się na rozwód, warto wiedzieć, kiedy najprościej będzie im sprzedać mieszkanie. Transakcja będzie najmniejszym problemem, kiedy małżonkowie zdecydują się na nieorzekanie o winie podczas rozprawy rozwodowej.

Wówczas konieczne będzie ich bezsporne stanowisko w sprawie podziału majątku. W takiej sytuacji na jednej rozprawie zostanie wydany wyrok o rozwodzie oraz podziale majątku. Taki wyrok da małżonkom wolność w rozporządzaniu posiadanymi nieruchomościami.

Dzięki niemu będą mogli wspólnie zbyć mieszkanie lub dom i podzielić się zyskiem.

Rozdzielność majątkowa przed rozwodem

Rozdzielność majątkową można uzyskać w trakcie trwania małżeństwa. Dokonuje się tego poprzez podpisanie odpowiedniego aktu notarialnego. Ten sposób polecany jest, kiedy małżonkom zależy na czasie. Rozwiązanie pozwala na sprzedaż nieruchomości jeszcze przed terminem rozprawy rozwodowej.

Rozdzielność majątkowa po rozwodzie nie zawsze oznacza podział majątku

Niestety najczęściej emocje w trakcie rozstania oraz przeprowadzania rozwodu są na tyle silne, że nie pozwalają na dojście do porozumienia w sprawie winy za rozpad małżeństwa oraz samego sprawiedliwego podziału majątku wspólnego. W takiej sytuacji pierwszym etapem jest uzyskanie rozwodu, a co za tym idzie – rozdzielności majątkowej. Na kolejnej rozprawie sąd dokonuje podziału majątku małżeńskiego na majątek odrębny każdej ze stron.

Postepowanie w przedmiocie podziału majątku wspólnego ma charakter nieprocesowy i następuje na wniosek strony zainteresowanej.

Jeśli w skład majątku wchodzą nieruchomości, to konieczne jest powołanie odpowiedniego biegłego sądowego, który będzie w stanie rzetelnie wycenić mieszkanie lub dom.

Kolejno przeprowadza się postępowanie dowodowe, na którego podstawie sąd jest w stanie wydać postanowienie, gdzie zostaje podany skład i wartość majątku, jak również jego podział.

W jaki sposób dzielony jest majątek wspólny?

Jeśli małżonkowie zdecydują się na sądowne dzielenie ich wspólnego majątku, muszą wziąć pod uwagę formy, w jakich ten podział może nastąpić:

 • podział w naturze poprzez na przykład podział mieszkania na dwa odrębne lokale lub podział pieniędzy;
 • przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednego z małżonków przy jednoczesnym obowiązku spłaty na rzecz drugiego małżonka;
 • egzekucyjna sprzedaż majątku wspólnego i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży pomiędzy małżonków.

Co do zasady uznaje się, że małżonkowie posiadają równe udziały w majątku wspólnym. Wyjątkiem od reguły jest jednak sytuacja, kiedy jedna ze stron zawnioskuje o udziały nierówne. Sąd uznaje ten postulat w sytuacjach, kiedy zostaje udowodnione, że jedno z małżonków trwoniło majątek lub kiedy jedna ze stron wyraźnie więcej pracy i wysiłku włożyła w pozyskanie niektórych ze składników majątku.

Kiedy majątek małżonków nie jest wspólny?

Wyjątek stanowi majątek osobisty każdego z małżonków. Ten nie podlega wspólnocie i ewentualnemu późniejszemu podziałowi. Do kategorii tej zalicza się ruchomości oraz nieruchomości nabyte przez jedną ze stron przed małżeństwem oraz nabyte w trakcie, ale w wyniku postępowania spadkowego, zapisu lub darowizny.

Podsumowując, sprzedaż mieszkania po rozwodzie jest skomplikowanym zagadnieniem.

Istotną kwestią jest tutaj nie sam rozwód, a chwila ustanowienia rozdzielności finansowej pomiędzy małżonkami, a kiedy zachodzi taka konieczność – moment wydania orzecznictwa o sposobie podziału majątku.

W praktyce zbycie nieruchomości może mieć miejsce zarówno przed rozwodem, jak i w jego trakcie lub po nim. Wszystko zależy od okoliczności, a w szczególności od stopnia zaognienia sporu między małżonkami.

Przeżyliście rozwód, ale cały czas łączy was wspólna nieruchomość? Nie potraficie się porozumieć w sprawie jej zbycia? Macie zupełnie inne podejście zarówno do ceny, jak i samego przebiegu transakcji kupna-sprzedaży? Martwi was kwestia obowiązku podatkowego? Te i inne wątpliwości z pewnością będą w stanie rozwiać doświadczeni eksperci nieruchomości pracujący dla Homly. Zapraszamy do współpracy!

Oszczędź czas i nerwy – sprzedaj mieszkanie do homly: uzyskaj ofertę

Jak sprzedać mieszkanie po rozwodzie? – Skup mieszkań za gotówkę, Skup nieruchomości w całej Polsce

Dodano 12:00h in Współwłasność nieruchomości by admin 0 Komentarze

Niestety rozwód nie należy do przyjemności, a tym bardziej kiedy dochodzi kwestia podziału majątku, ponieważ wedle prawa nie ustaje istniejąca między nimi wspólność majątkowa.

Ważną informacją jest to, że podział majątku jest możliwy dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Już podczas rozprawy rozwodowej sąd może dokonać podziału dorobku eks małżonków na ich wniosek. Możliwe jest to w przypadku, jeśli proces podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Dzięki temu można zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy, należy jedynie jeszcze przed rozprawą złożyć stosowny wniosek o podziale nieruchomości, wraz z odpisem z księgi wieczystej. Wyrok w tej sprawie daje byłym małżonkom wolność rozporządzania podzieloną nieruchomością.

Najczęściej w takich przypadkach zapada decyzja o sprzedaży mieszkania, a rozwód staje się podstawą do określonego wcześniej podziału uzyskanych z transakcji środków.

W innym razie konieczne jest wszczęcie osobnego postępowania o podział majątku wspólnego. Odbywa się to w sądzie rejonowym miejsca położenia nieruchomości. Sprawę można również załatwić u notariusza. Podział musi być dokonany w formie aktu notarialnego.

Trzeba zaznaczyć, że mieszkanie po rozwodzie nie musi podlegać podziałowi. Dzieje się tak w sytuacji gdy nieruchomość stanowi odrębną własność majątkową jednego z małżonków, co oznacza, że została nabyta przed zawarciem związku małżeńskiego, na drodze spadku, darowizny lub zapisu.

W tym przypadku nie może być uważane za własność wspólną.

Czy jest możliwy podział nieruchomości przed sprawą rozwodową?

Polskie prawo zezwala na dokonanie podziału nieruchomości tuż przed odbyciem się sprawy rozwodowej. Aby do tego doszło potrzebne jest pozyskanie rozdzielności majątkowej w oparciu o akt notarialny.

To stosunkowo tanie rozwiązanie, które upraszcza procedurę rozwodową i powoduje maksymalne jej skrócenie. W takim przypadku mieszkanie podzielone zostaje na dwie równe części, o ile małżonkowie nie postanowili inaczej.

Akt notarialny więc potwierdza rozdzielność majątkową, sąd orzeka rozwód, a sprzedaż mieszkania następuje jeszcze podczas trwania małżeństwa.

W rzeczywistości wygląda to nieco inaczej, gdyż małżonkowie wchodząc w konflikt, nie mogą porozumieć się co do sprawiedliwego w ich rozumieniu podziału wspólnego majątku, a co za tym idzie, to sąd musi zdecydować o powyższej kwestii.

W takiej sytuacji podział majątku następuje po rozprawie rozwodowej, na wniosek złożony we właściwym sądzie rejonowym.

Jeżeli dotyczy to nieruchomości, wraz ze wspomnianym wnioskiem należy wykazać odpis z księgi wieczystej oraz określić jej rynkową wartość.

W przypadku, kiedy któraś ze stron wnosi zastrzeżenia co do tej wartości, konieczne jest sporządzenie niezależnej wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego. W spornych sytuacjach należy więc najpierw dokonać podziału majątku, a sprzedaż mieszkania musi zaczekać do momentu, w którym udział obu małżonków w rzeczonej nieruchomości zostanie ustalony na drodze prawnej.

Sprawdź skup mieszkań z problemami.

Leave a Reply

Your email address will not be published.