Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Bez wątpienia, kontakty z dzieckiem to niezwykle istotna kwestia. Zarówno z perspektywy rodzica, jak i dziecka. Często jednak trudno rodzicom dziecka osiągnąć porozumienie w tym zakresie.

W dzisiejszym wywiadzie spytaliśmy adwokata Michała Dziedzica – eksperta z zakresu prawa rodzinnego – jak w praktyce wygląda ustalanie kontaktów z dzieckiem.

Próbowaliśmy również dowiedzieć się, czy Pan Mecenas ma jakieś wskazówki i rady, jeżeli chodzi o regulowanie kontaktów z dzieckiem. Zapraszam do lektury!

Dzień dobry Panie Mecenasie. Zacznijmy od podstaw. Kiedy najczęściej mamy do czynienia z koniecznością uregulowania kontaktów z dzieckiem?

Dzień dobry. Oczywiście najczęstszą sytuacją, w której jest to konieczne, jest rozwód rodziców dziecka. Trzeba jednak pamiętać, że to nie jedyne przypadki, w których trzeba starać się o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

A kiedy jeszcze zdarzają się takie sytuacje?

Rodzice mogą nie być po rozwodzie, ale mogą np. mieszkać osobno i jedno z nich może utrudniać kontakty z dziećmi. Są też sytuacje, w których pary posiadające dzieci żyją w konkubinacie. W przypadku jakichkolwiek sporów, w takich przypadkach również można wystąpić do sądu o uregulowanie kontaktów z dziećmi.

Czy tylko rodzice mogą wystąpić z wnioskiem o uregulowanie kontaktów?

Nie. O uregulowanie kontaktów może wnieść również rodzeństwo, dziadkowie, czy powinowaci w linii prostej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza możliwość złożenia takiego wniosku także innym osobom (niespokrewnionym), jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Dziękuję za informację. Czy sprawę kontaktów z dziećmi można uregulować przy okazji rozwodu, czy trzeba wszczynać oddzielne postępowanie?

W wyroku rozwodowym sąd zazwyczaj orzeka o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem, chyba, że małżonkowie zgodnie wnioskują, aby tej kwestii nie rozstrzygać.

Małżonkowie mają również możliwość w trakcie sprawy przedstawić wspólne porozumienie w tym zakresie, regulujące kwestie kontaktów po rozwodzie.

Może ono zawierać ogólne ustalenia dotyczące codziennych i weekendowych kontaktów, ale także bardziej szczegółowe odnośnie świąt, ferii, czy wakacji.

Czy takie porozumienie sąd zawsze zatwierdza?

Jak przy większości kwestii związanych z prawem rodzinnym, sąd akceptuje i zatwierdza porozumienie rodziców, jeśli jest ono w zgodzie z dobrem dziecka. Jeżeli jego zdanie nie jest, może w tym zakresie zasądzić inne zasady.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Ok, dziękuję. A jeżeli musimy wnieść sprawę o ustalenie kontaktów z dzieckiem bez rozwodu, to jak to zrobić?

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Obecnie taki wniosek podlega opłacie w kwocie 100 zł. Najlepiej wraz z nim złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów na czas trwania procesu.

Na czym polega taki wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania sprawy sądowej?

Jak niestety wiadomo, sprawy sądowe trwają dość długo. Dlatego często wnosi się o zabezpieczenie kontaktów.

Sąd rozpatruje wniosek o zabezpieczenie w pierwszej kolejności i dzięki temu strony wiedzą, jak mają wyglądać kontakty z dzieckiem do momentu zakończenia postępowania sądowego.

We wniosku o zabezpieczenie kontaktów przedstawiamy naszą propozycję – jak chcemy, by wyglądały kontakty.

Dziękuję za informację. Przejdźmy teraz do treści wniosku i spraw merytorycznych. Co w ogóle należy rozumieć pod pojęciem kontaktów z dzieckiem?

Kontakty z dzieckiem to tak naprawdę ilość czasu i sposób jego spędzania przez rodziców z dzieckiem. Dziecko zazwyczaj mieszka z jednym rodzicem, a drugi ma określony czas w tygodniu, który może z nim spędzać. Przepisy konkretyzują jednak, co możemy rozumieć jako kontakty z dzieckiem. Sąd może bowiem dokładnie określić, do czego i jak często ma prawo rodzic względem dziecka.

I co to za czynności?

Kontakty z dzieckiem obejmują zasadniczo dwie grupy aktywności. Przebywanie z dzieckiem, czyli m.in. spotkania, czy zabieranie go poza miejsce zamieszkania, np. na basen, a także porozumiewanie się z nim za pośrednictwem telefonu, e-maili, czy Skype. Są to jednak tylko przykłady, a sąd może orzec o innych sposobach utrzymania kontaktów z dzieckiem.

Sąd może szczegółowo określić, ile razy możemy np. dzwonić do dziecka na Skype?

Tak. Sąd może wskazać np. że rodzic może dzwonić do dziecka na Skype w środy i soboty o godzinie 17:00, a rozmowy mają trwać godzinę.

Czym kieruje się sąd ustalając kontakty z dzieckiem?

Zawsze na pierwszym miejscu jest dobro dziecko. Sąd ma obowiązek również wysłuchać rozsądnych życzeń dziecka w tym zakresie.

Czy ograniczenie władzy rodzicielskiej ma wpływ na kontakty z dzieckiem?

Oczywiście ograniczenie władzy rodzicielskiej może stanowić argument za tym, aby kontakty były rzadsze. Jednakże przepisy wyraźnie wskazują, że niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice i dziecko mają prawo i obowiązek utrzymania ze sobą kontaktów. Dlatego też, nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powinno prowadzić do całkowitego zerwania stosunków.

Czy w ramach sprawy o uregulowanie kontaktów możemy również ograniczyć je drugiemu rodzicowi?

Tak – proces uregulowania kontaktów z dzieckiem to nie tylko nowe zasady spotykania się z dzieckiem. Sąd może również ograniczyć spotkania, jeżeli wymaga tego dobro dziecka, a nawet ich zakazać, jeżeli poważnie zagrażają one dobru dziecka.

W jaki sposób sąd ogranicza kontakty z dzieckiem?

Przykładowo sąd może zakaz zabierania dziecka poza jego stałe miejsce zamieszkania, zezwolić na spotkania tylko w obecności kuratora, czy ograniczyć sposoby kontaktu na odległość. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji.

Czy orzeczenie o uregulowaniu kontaktów z dzieckiem może zostać zmienione?

Tak – w sytuacji, gdy wymaga tego dobro dziecka. Zmiana może polegać zarówno na zaostrzeniu środków, jak i na ich złagodzeniu.

See also:  Podział majątku dorobkowego małżonków

Jeżeli sąd stwierdzi, że obecne zasady kontaktów nie wywołują pożądanych skutków z punktu widzenia dobra dziecka, zakaże ich utrzymania lub zmieni ich częstotliwość. Może mieć miejsce również sytuacja odmienna.

Sąd może również stwierdzić brak podstaw do dalszego utrzymywania zakazu kontaktów.

Co w sytuacji, gdy rodzic nie stosuje się do orzeczenia o ustaleniu kontaktów z dzieckiem?

Sąd może wtedy zagrozić jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Gdy to nie skutkuje, sąd nakazuje jej zapłatę tej sumy i na podstawie tego orzeczenia można rozpocząć egzekucję.

Bardzo dziękujemy za rozmowę o regulowaniu kontaktów z dzieckiem.

Również dziękuję.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Po rozstaniu rodziców którzy mieszkają oddzielnie, zarówno przy rozpadzie małżeństwa jak i związku konkubenckiego, pozostaje wiele kwestii do uregulowania. Jedną z najważniejszych jest kwestia uregulowania kontaktów z dzieckiem.

Najlepszym sposobem uregulowania kontaktów z dzieckiem, dla każdej ze stron jak i dla dziecka  jest wspólne porozumienie się rodziców co do tej kwestii, tym samym ustalenie  miejsca stałego zamieszkania dziecka, sposobu wychowywania, harmonogram spotkań i kontaktów z dzieckiem.

Jednak nie zawsze rodzice dziecka potrafią się w tej kwestii porozumieć, dlatego też każdemu z rodziców dziecka przysługuje praco do wystąpienia do Sądu z wnioskiem o uregulowanie  kontaktów z dzieckiem przez Sąd.

1. Kto i jak może domagać się uregulowania kontaktów z dzieckiem?

Uregulowanie kontaktów z dzieckiemUregulowania kontaktów z dzieckiem może domagać się każdy rodzic, niezależnie od tego czy z drugim rodzicem pozostawał w związku małżeńskim czy też nie. Dodatkowo prawo do uregulowania  kontaktów z dzieckiem przysługuje każdemu z  rodziców niezależnie od ich władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje również rodzicom całkowicie pozbawionym władzy rodzicielskiej, jaki i tym którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską.

Jeżeli chodzi o rodziców, którzy pozostawali w związku małżeńskim, kwestię uregulowania kontaktów z dzieckiem należy rozstrzygnąć w sprawie rozwodowej, poprzez zawarcie w pozwie rozwodowym propozycji formy uregulowania kontaktów z dzieckiem. Kwestia ta będzie zatem rozstrzygana w trakcie trwania procesu rozwodowego, a małżonkowie będą mieli prawo wypowiedzieć się co do tej kwestii.

W przypadku, gdy rodzice  w trakcie trwania postępowania rozwodowego nie są w stanie dojść do porozumienia i nie są w stanie nawet ustalić tymczasowo kontaktów na czas trwania procesu, możliwe  jest złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas toczącego się postępowania.

W sytuacji, w której rodzice nie pozostawali w związku małżeńskim, lub po rozwodzie chcieliby uregulować kontakty z dzieckiem, bowiem zaniedbano tego zrobić w trakcie sprawy rozwodowej, powinni oni wystąpić do Sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

2. Co powinien zawierać wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

We wniosku o ustanowienie kontaktów z dzieckiem, które wszczyna osobne postępowanie jak i w pozwie rozwodowym należy  zaproponować formę  kontaktów z małoletnim dzieckiem. Kontakty z dzieckiem mogą być realizowane m.in.

przez osobiste spotkania w miejscu zamieszkania dziecka w obecności drugiego rodzica lub bez, prawo zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania, prawo zabierania dziecka na dłuższy okres, z prawem nocowania poza miejscem zamieszkania w tym na wakacje, ferie itp.

, kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem skype z dzieckiem w określonych godzinach.

We wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem należy zawrzeć nie tylko sposób realizowania kontaktów z dzieckiem ale również ich wymiar, to znaczy ramy godzinowe, dni tygodnia w których mają odbywać się spotkania bądź rozmowy.

Dodatkowo we wniosku można uregulować również spotkania w okresie poszczególnych świat jak również spotkania i wyjazdy z dzieckiem w okresie wakacyjnym czy też w okresie ferii. Aby umożliwić rodzicom dziecka uzyskanie konsensusu w tym zakresie można zastosować zapis “w latach parzystych/ w latach nie parzystych” itp.

Warto pamiętać, iż wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł, zaś w sprawie o rozwód nie uiszcza się dodatkowej opłaty sądowej.

3. Na czym polega proces sądowy w sprawie ustalenia kontaktów z dzieckiem?

Sąd w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem bierze pod uwagę treść wniosku, wolę rodzica występującego o kontakty, potrzeby i rozwód dziecka, jego wiek, z uwzględnieniem pór posiłków,  obowiązku szkolnego, czasu wolnego, dodatkowych zajęć itp.

4. Czy tylko rodzic dziecka może domagać się uregulowania kontaktów z dzieckiem?

Prawo do złożenia wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem mają zarówno jego rodzice jak i pełnoletnie rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej, jeśli ich kontakt  z małoletnim  dzieckiem został ograniczony przez jednego z rodziców. Przesłanki i warunki formalne wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem tożsame z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem składanym przez jednego z rodziców.

Sporządzenie wniosków o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego w tym sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem są sprawami dość emocjonalnymi dlatego pomoc adwokata może się okazać nieoceniona.

Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego, Dlatego jeśli chesz wiedzieć prawidłowo jak uregulować kontakty z dzieckiem i potrzebujesz pomocy w tym zakresie (sporządzeniu wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem) umów się na spotkanie.

Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Pomoc prawna dla klientów indywidualnych z całego Podkarpacia.

Adwokat Prawo Rodzinne Rzeszów

Kontakty z dzieckiem • Adwokat • Piaseczno • Rawa Mazowiecka

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym znajduje się zapis, że rodzice i ich dziecko mają prawo, a nawet obowiązek utrzymywać ze sobą kontakty.

See also:  Czy jest szansa na zaprzeczenie ojcostwa?

Jeśli rodzice nie są w stanie się porozumieć i wypracować sposobu utrzymywania kontaktu z dzieckiem, rodzic mający utrudniony kontakt z dzieckiem może złożyć do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Sądem, do którego należy złożyć wniosek jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka. Opłata od wniosku wynosi 100 zł.

Czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może kontaktować się z dzieckiem?

Istotną informacją jest, iż prawo do kontaktów z dzieckiem jest niezależne od wykonywania władzy rodzicielskiej.

Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nadal ma prawo do spotkań z dzieckiem, nawet jeśli dziecko zostało umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy rodzinie zastępczej.

Z drugiej strony sąd może ograniczyć albo całkowicie zakazać kontaktów z dzieckiem, jeśli tego wymaga dobro dziecka.

Ile się czeka na ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem jest natychmiast wykonalne. Żadna ze stron nie musi zatem odczekiwać określonego czasu, aby decyzja Sądu nabrała mocy prawnej. Z chwilą jej wydania możesz realizować kontakty z dzieckiem niezależnie nawet od tego, czy w sprawie złożone zostanie zażalenie.

Co zrobić, gdy drugi rodzic pomimo zasądzonych kontaktów odmawia bądź utrudnia kontakt z dzieckiem?

Jeśli mimo sądowego uregulowania kontaktów drugi rodzic odmawia  nam spotkań z dzieckiem, można do sądu złożyć wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty, tzw. wniosek o egzekucję kontaktów.

Sąd uwzględniając wniosek zagrozi utrudniającemu kontakty rodzicowi nakazaniem zapłaty na rzecz drugiego rodzica określonej sumy pieniężnej za każdorazowe naruszenie obowiązku.

Jeśli mimo to rodzic utrudnia kontakty sąd nakaże zapłacić określoną kwotę do rąk drugiego rodzica za każdorazowe utrudnienie kontaktów, które zostały uregulowane sądownie. Opłata od tego wniosku również wynosi 100 zł.

Kiedy można złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem?

Jeżeli przewidujesz, że tak szybko nie rozwiedziesz się, bo np.

Twój partner nie zgadza się na rozwód, doszło do zdrady, będzie potrzebna opinia biegłego lub nie jesteście w stanie porozumieć się co do wspólnej opieki nad dzieckiem, warto już od razu w samym pozwie o rozwód albo w trakcie postępowania rozwodowego złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Utrudnianie przez partnera, z którym mieszka Wasze dziecko w trakcie rozwodu, możliwości wykonywania kontaktów, może osłabić Twoją więź emocjonalną z dzieckiem. Na pewno tego nie chcesz. Zabezpieczenie kontaktów ma na celu temu zapobiec.

Istotnym jest, iż Sąd może we wniosku o zabezpieczenie kontaktów zobowiązać Twojego partnera do zapłaty określonej sumy pieniędzy, jeżeli nie będzie stosował się do postanowienia o zabezpieczeniu.

Postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem będzie obowiązywało aż do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Z kolei Sąd w wyroku rozwodowym ureguluje, jak dalej te kontakty będą realizowane.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem | Kancelaria Adwokacka Łódź

Artykuł 113 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi, że „niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”. Całkowicie niesłuszne jest zatem pojawiające niekiedy przeświadczenie, że ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza zerwanie więzi rodzica z dzieckiem.

Tylko sąd – i to w wyjątkowych, określonych ustawą sytuacjach, związanych z poważnym zagrożeniem dobra dziecka – może zakazać rodzicowi kontaktów z dzieckiem. We wszystkich innych okolicznościach rodzic nie tylko może, ale wręcz powinien ten kontakt utrzymywać (dotyczy to zwłaszcza tych osób, które zakładają nową rodzinę).

 Przez kontakt z dzieckiem w szczególności należy rozumieć: przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejscem stałego zamieszkania), bezpośrednie rozmowy, utrzymywanie korespondencji, komunikację przez telefon lub media elektroniczne (sms, mail, komunikatory internetowe).

Ostateczną formę kontaktów z dzieckiem ustala sąd.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie rodziców może nastąpić już na etapie orzekania o rozwodzie.

Jeśli rodzice potrafią ustalić w tych kwestiach wspólne stanowisko (zgodne z dobrem dziecka), sąd najczęściej nie będzie w nie ingerował.

Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej Ariela Lateckiego mogą pomóc Państwu w prawidłowym przygotowaniu tego wniosku – tak aby uwzględniał oczekiwania stron, odpowiednio „zabezpieczał” dobro dziecka i nie budził zastrzeżeń w oczach sądu.

Kontakty z dzieckiem mogą zostać uregulowane także po zakończeniu sprawy rozwodowej – po złożeniu odpowiedniego wniosku w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka (dotyczy to także zmiany wcześniejszych rozstrzygnięć sądu w sprawie kontaktów, np. zawartego w wyroku rozwodowym).

Warto, aby wniosek ten zawierał dokładne zasady realizacji kontaktów z dzieckiem, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych konfliktów, napięć i niejasności. Jest to szczególnie ważne z perspektywy rodzica, z którym dziecko nie mieszka na stałe.

Wymieńmy w nim szczegółowo nasze oczekiwania wobec dat, godzin, miejsc, sposobu odbierania i odwożenia dziecka.

I w tym przypadku dobrze jest zasięgnąć porady doświadczonego adwokata. Warto pamiętać, że jeśli któreś z rodziców nie wykonuje, utrudnia lub uniemożliwia kontakt z dzieckiem, można dochodzić swoich praw na drodze sądowej – sąd może w takim przypadku wyznaczyć kuratora lub obciążyć naruszającego ustalone zasady rodzica obowiązkiem zapłaty określonej sumy na rzecz drugiej strony.

Jak ustalić kontakty z dzieckiem? – Harat Pokrzywnicki Adwokaci

Art. 113 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego przyznaje rodzicom prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dziećmi. Kontakty z dzieckiem mogą być wykonywane m.in. poprzez:

 • kontakt bezpośredni (odwiedziny, spotkania w miejscu zamieszkania dziecka lub poza nim) 
 • utrzymywanie korespondencji,
 • kontakt telefoniczny,
 • korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. 

W przypadku, gdy małoletni stale przebywa u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. W przypadku braku porozumienia, na gruncie art.  1131 k.r.o., o sposobie kontaktów rodzica z dzieckiem rozstrzyga sąd opiekuńczy.

See also:  Wniosek o odwołanie przysposobienia

Sposoby uregulowania kontaktów

Kontakty rodziców z dziećmi mogą zostać uregulowane w: 

 • wyroku rozwodowym,
 • postanowieniu sądu,
 • ugodzie sądowej,
 • ugodzie zawartej przed mediatorem, a następnie zatwierdzonej przez sąd,
 • ugodzie zawartej przed mediatorem,
 • porozumieniu rodziców.

W przypadku dojścia przez rodziców do konsensusu, kontakty mogą być uregulowane na podstawie porozumienia, ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

Z uwagi jednak na charakter przedmiotowych spraw, niejednokrotnie rodzice dziecka nie są w stanie osiągnąć porozumienia, co rodzi konieczność uregulowania kontaktów w wyroku rozwodowym lub w postanowieniu sądu wydanym wskutek złożenia przez jednego z rodziców wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

W przypadku braku porozumienia rodziców w zakresie utrzymywania kontaktów z dzieckiem, każdy z nich może złożyć do sądu wniosek o ustalenie kontaktów z małoletnim. Wniosek należy skierować do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego. Sprawy z zakresu uregulowania kontaktów rozpatrywane są przez Wydziały Rodzinne i Nieletnich.

We wniosku o ustalenie kontaktów strony powinny zostać oznaczone jako Wnioskodawca oraz Uczestnik. Ponadto, należy pamiętać, aby wniosek spełniał wszystkie wymogi pisma procesowego wynikające z art. 126 Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz zawierał w szczególności: 

 • oznaczenie sądu, do którego pismo jest kierowane,
 • odpowiednie oznaczenie stron obejmujące imiona, nazwiska, numery PESEL oraz adresy zamieszkania,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • odpowiednio sformułowane wnioski,
 • uzasadnienie,
 • dowody na poparcie przedstawionych twierdzeń, m.in.:
 • —  odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
 • —  odpis wyroku rozwodowego,
 • —  odpis poprzedniego prawomocnego postanowienia, na podstawie którego zostały ustalone kontakty z dzieckiem,
 • dowód uiszczenia opłaty w wysokości 100 złotych.

W jaki sposób sformułować wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

W postępowaniach o ustalenie kontaktów z dzieckiem, sąd będzie kierować się przede wszystkim dobrem dziecka.

Sposób wykonywania kontaktów z dzieckiem oraz ich czas zależy w znacznej mierze od wieku dziecka, jego rozwoju, stopnia samodzielności, sposobności rodziców, a także odległości dzielącej miejsce zamieszkania dziecka oraz rodzica.

Całkowicie odmienne okoliczności należy uwzględnić, ustalając wykonywanie kontaktów rodzica z niemowlęciem lub z dzieckiem w wieku szkolnym. Kontakty powinny zostać ustalone w sposób umożliwiający rodzicom i dziecku sprawne funkcjonowanie w życiu codziennym.

Szczegółowe ustalenie kontaktów jest również istotne dla uniknięcia napięć w relacjach rodziców dziecka oraz stworzenia planu umożliwiającego uniknięcie potencjalnych nieporozumień w trakcie wykonywania kontaktów. 

Przykładowo kontakty z dzieckiem w wieku szkolnym mogą zostać uregulowane poprzez ustalenie, że będą się odbywać w:

 • II i IV weekend każdego miesiąca,
 • okresie Świąt Bożego Narodzenia z podziałem na oznaczone dni w latach parzystych i nieparzystych,
 • w okresie Świąt Wielkanocnych z podziałem na oznaczone dni w latach parzystych i nieparzystych,
 • pierwszy tydzień każdych ferii zimowych i
 • w okresie wakacji przez pierwsze dwa tygodnie lipca oraz pierwsze dwa tygodnie sierpnia

We wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem należy również wskazać: 

 • miejsce wykonywania kontaktów, np. w miejscu zamieszkania dziecka,
 • sposób oraz czas rozpoczęcia oraz zakończenia kontaktów, np. każdorazowo od piątku po zakończeniu zajęć szkolnych, kiedy to ojciec odbierze dziecko ze szkoły, każdorazowo do niedzieli do godziny 18:00, kiedy to ojciec odwiezie dziecko do miejsca zamieszkania matki.

Ponadto, we wniosku może zostać uregulowany również sposób wykonywania kontaktów telefonicznych oraz kontaktów przy użyciu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej. 

Wniosek o zabezpieczenie

Zarówno sprawy o rozwód, jak i ustalenie sposobu wykonywania kontaktów, mogą toczyć się przez znaczny czas. W celu zabezpieczenia wykonywania kontaktów, w trakcie trwania postępowania należy złożyć wniosek o zabezpieczenie.

Przedmiotowy wniosek może zostać złożony:

 • przed wszczęciem postępowania,
 • w piśmie inicjującym postępowanie o rozwód lub ustalenie kontaktów,
 • w trakcie trwania postępowania.

Należy mieć na uwadze, że złożenie wniosku przed wszczęciem postępowania lub w trakcie jego trwania wiązać się będzie z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty sądowej od wniosku.

Natomiast, w przypadku złożenia wniosku o zabezpieczenie w piśmie inicjującym postępowanie, ustawa nie przewiduje dodatkowej opłaty.

Ponadto, należy mieć na uwadze, że w przypadku złożenia pisma zawierającego wniosek o zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania, sąd wyznaczy termin na złożenie pisma wszczynającego postępowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu, wniosek zostanie oddalony.

Wniosek o zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia strony w całości. Zabezpieczenie powinno dotyczyć wyłącznie okresu obejmującego przewidywany czas trwania postępowania. We wniosku o zabezpieczenie można przykładowo wskazać sposób wykonywania kontaktów w weekendy oraz w najbliższe święta, wakacje i ferie.

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów należy w odpowiedni sposób uzasadnić, wykazując swój interes prawny oraz  prawdopodobność roszczenia.

Czy tylko rodzic może złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów?

Nie. Oprócz rodzica wniosek o kontakty z dzieckiem może złożyć:

 • rodzeństwo
 • dziadkowie
 • powinowaci w linii prostej;
 • inne osoby, które łączy więź z dzieckiem, jeżeli przez dłuższy czas sprawowały nad nim pieczę.

Wsparcie prawnika w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Z uwagi na specyfikę spraw rodzinnych, ich zawiłość oraz szeroki zakres możliwych rozwiązań, w postępowaniach, których przedmiotem jest ustalenie kontaktów z dzieckiem, trafnym wyborem jest skorzystanie z wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. Prawnik, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu zawodowym, sporządzi wniosek zawierający plan wykonywania kontaktów, a także uzasadni przedmiotowy wniosek, wskazując wszelkie istotne dla sądu okoliczności.

Leave a Reply

Your email address will not be published.