Wniesienie sprawy o separację

Separacja to bardzo ważna życiowa decyzja, na którą decyduje się część małżonków z różnych powodów. Niektórzy nie uznają rozwodów i dlatego wybierają separację, inni chcą w ten sposób spróbować ratować swoje małżeństwo. Koszty ponoszone podczas separacji uzależnione są od tego na jaką formę separacji decyduje się para.

Separacja nieformalna

W przypadku separacji nieformalnej żadne ze współmałżonków nie ponosi kosztów dotyczących stricte separacji. Separacja nieformalna jest umową, najczęściej słowną, zawieraną pomiędzy małżonkami. Ponieważ nie wymaga żadnych formalności, nie wiąże się również z kosztami.

Separacja formalna

Separacja formalna polega na urzędowym ustanowieniu separacji między małżonkami. Decyzję w tej kwestii podejmuje sąd, dlatego też ustalenie separacji między małżonkami związane jest z pewnymi kosztami.

Adwokat – małżonkowie chcący uzyskać sądowe orzeczenie o separacji zazwyczaj decydują się na skorzystanie z usług adwokata. Opłata za poradę prawną, sporządzenie pozwu separacyjnego oraz przedstawicielstwo w sądzie jest określana indywidualnie w zależności od cennika w wybranej kancelarii prawnej.

Wniesienie sprawy o separacjęKoszty sądowe w sądzie I instancji – w większości przypadków separacja jest orzekana podczas jednej rozprawy, aczkolwiek nie zawsze. Opłata sądowa w przypadku rozprawy separacyjnej różni się w zależności od rodzaju pozwu. Jeśli małżonkowie wnoszą o separację wspólnie wtedy opłata stała od wniosku wynosi 100 zł. W przypadku pozwu o separację sporną opłata wzrasta do wysokości 600 zł.

Koszty sądowe w sądzie II instancji – w przypadku spraw apelacyjnych opłaty w sądzie II instancji są jednakowe jak w I instancji.

Więcej informacji

Jeśli sprawa o orzeczenie separacji jest połączona z innymi wnioskami bądź jest szczególnie skomplikowana koszty sądowe mogą dodatkowo wzrosnąć.

Jeśli wniosek o separację zawiera:

 • orzeczenie eksmisji współmałżonka – dodatkowa opłata wynosi 200 zł;
 • podział mieszkania do użytkowania – dodatkowa opłata wynosi 100 zł;
 • podział majątku – dodatkowa opłata wynosi do 1000 zł;
 • orzeczenie o alimentach dla współmałżonka – opłata do 5% ich rocznej wysokości;
 • koszty stawiennictwa świadków;
 • koszty opinii biegłych.

Koszty opłat sądowych są stałe, jednak warto dokładnie zapoznać się z cennikiem przed złożeniem wniosku. Informacje o wysokości opłat można uzyskać od adwokata lub w oddziale sądu.

Mediacje w sprawach o rozwód i separacje – Sąd Okręgowy w Poznaniu

Mediacje w sprawach o rozwód i separację zostały uregulowane w przepisach w art. 436, art. 4452, oraz wart. 1831 – 18315 k.p.c. (Ustawa z dnia 17.11.1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego – Dz. U. 2014.101 t. j.).

Podstawowe zasady mediacji to dobrowolność i poufność.

W sprawach o rozwód lub separację, mediacje mogą być przeprowadzone na wniosek stron, a także na podstawie decyzji sądu – za zgodą stron. Sprawa może zostać skierowana do mediacji, jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, nawet wtedy, gdy postępowania zostało zawieszone (art. 436 § 1 k.p.c.).

Sprawa może zostać skierowana do mediacji także w przedmiocie pojednania stron (art. 436 § 2 k.p.c.).

W każdym stanie sprawy o rozwód lub separację Sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację (art. 4452 k.p.c.).

Mediacje stosuje się nie tylko w konfliktach separacyjnych i rozwodowych, ale także po rozwodzie, czy separacji w kwestiach dotyczących:

ustalenia zasad opieki nad dziećmi,ustalenia szczegółowych zasad kontaktów dzieci z rodzicem, z którym nie mieszkają pod wspólnym dachem,ustalenia zasad kontaktów pomiędzy dziećmi i innymi członkami rodziny (na przykład z dziadkami),uregulowania spraw alimentacyjnych oraz innych spraw finansowych lub majątkowych

(art. 445 § 2 k.p.c.).

 • W drodze porozumienia pomiędzy rodzicami może powstać szczegółowy plan opieki rodzicielskiej i zasad jej sprawowania po rozwodzie wraz z kalendarzem spotkań rodzica z dzieckiem, określeniem potrzeb dziecka i zasad ich finansowania.
 • W konfliktach związanych z rozstaniem rodziców, w których oprócz małżonków zaangażowane są również małoletnie dzieci, mediator dba, aby potrzeby dziecka były w możliwie najefektywniejszy sposób zaspokojone.

Jeżeli strony nie uzgodniły osoby mediatora, Sąd kieruje je do stałego mediatora posiadającego wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa, oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych ( art. 436 § 4 k.p.c.).

Mediator jest bezstronny, nie opowiada się za żadną ze stron konfliktu i jednakowo pomaga obydwu stronom w poznaniu i wyrażeniu stanowiska odnośnie danej kwestii (art. 1833 k.p.c.).

Postępowanie mediacyjne nie jest jawne (art. 1834 k.p.c.).

Na zgodny wniosek stron Sąd może upoważnić mediatora do zapoznania się z aktami sprawy (art. 1839 k.p.c.).

Czas trwania postępowania mediacyjnego nie powinien przekroczyć trzech miesięcy, jednak może być przedłużony na wniosek stron lub z innych ważnych powodów, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy.

Mediator nie może być świadkiem w sprawie faktów, o których dowiedział się od stron podczas mediacji (chyba, że strony uzgodnią, że zwalniają go z poufności). Propozycje, które małżonkowie składają podczas mediacji, nie mogą być wykorzystywane jako dowody, w postępowaniu sądowym.

Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator. Doręcza on stronom odpis protokołu (art. 18312 k.p.c.).

Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego. Strony podpisują ugodę (art. 18314 k.p.c.).

Ugodą, czyli porozumieniem małżonków strony mogą uregulować wszystkie kwestie przedstawione do mediacji w postanowieniu Sądu, bądź tylko niektóre z nich – te, które chcą uregulować. Pozostałe, stanowiące element wyroku, zostaną wówczas rozstrzygnięte w drodze decyzji sądu.

Po zawarciu ugody mediator niezwłocznie składa protokół w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy(art. 18313 k.p.c.).

 1. Sąd na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie, co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem.
 2. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, Sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności.
 3. Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności, albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w całości lub części, tylko wtedy, gdy ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.
See also:  Rozwód z winy męża i ograniczenia władzy rodzicielskiej

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem(art. 18315 k.p.c.).

Sąd uwzględnia porozumienie małżonków wynikające z ugody mediacyjnej w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

Rozwód i separacja

Specjalizacje

Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii Prawnej VERBA-LEX posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw o rozwód oraz orzekania separacji, czego efektem jest niesienie realnej pomocy osobom tego potrzebującym. Do każdej sprawy podchodzimy odpowiedzialnie i indywidualnie. Nie boimy się spraw trudnych, wymagających dużego zaangażowania oraz rozeznania w problematyce postępowań rozwodowych.

Prawnik rozwodowy i adwokat – sprawy rozwodowe w Łodzi, Radomiu, Warszawie

Kancelaria Prawna VERBA-LEX oferuje doradztwo i reprezentację:

1. W sprawach o rozwód:

 • bez orzekania o winie,
 • z orzekaniem o winie.

2. W sprawach o separację:

 • w trybie procesowym,
 • w trybie nieprocesowym.

Mając na uwadze bardzo trudny pod kątem emocjonalnym i psychicznym charakter tego rodzaju spraw, nasz prawnik od rozwodów zapewni dyskrecję oraz działanie zgodne z obowiązującym każdego adwokata czy radcę prawnego etosem zawodowym i tajemnicą zawodową. Zapewniamy, że w sprawach o rozwód, czy o separację, uzyskane od naszych Klientów informacje nie zostaną ujawnione poza salą rozpraw, zarówno w trakcie współpracy, jak i po jej wygaśnięciu.

Nasz adwokat od rozwodów udziela porad prawnych w formie ustnej i pisemnej. Istnieje także możliwość umówienia spotkania i konsultacji, podczas której przedstawione zostają wstępnie możliwe rozwiązania dla danej sytuacji.

Ponadto kancelaria, korzystając z kompetencji, jakie przysługują adwokatom i radcom prawnym może zaoferować przygotowanie dokumentacji, sporządzenie opinii oraz reprezentowanie przed sądami i organami administracyjnymi.

Udzielamy również pomocy w czynnościach prawnych, związanych z ustaniem małżeństwa, jak: podział majątku, władza rodzicielska, alimenty, itp.

Prowadzimy sprawy rozwodowe na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Warszawy, Łodzi i Radomia, z uwagi na lokalizację naszych biur. Na każdym etapie nasza kancelaria podejmie się prowadzenia sprawy o rozwód.

Rozwód – adwokat w Warszawie, Łodzi i Radomiu

Czy warto skorzystać z pomocy prawnika w sprawie o rozwód?

Każda sprawa ma inny charakter i wymaga indywidualnej oceny z uwagi na stopień swojej zawiłości. Porada prawna udzielona przez profesjonalistę – adwokata, który specjalizuje się w tematyce związanej z rozwodem, pozwoli wyjaśnić wszelkie trudności trapiące Klienta i szybko rozwiązać jego problem.

Prawnik po ustaleniu ze swoim Klientem warunków rozwodu, zawsze podejmie się w jego imieniu negocjacji ze stroną przeciwną, które często pozwolą na szybsze i łatwiejsze zakończenie sprawy o rozwód. Zakładając sprawę rozwodową czeka nas sporządzenie pozwu oraz  przygotowanie stosownych dokumentów, które będziemy musieli załączyć do sądu.

Warto pamiętać, że prawidłowe sporządzenie pozwu i dalszych pism procesowych oraz załączenie odpowiednich dokumentów, ma kluczowe znaczenia dla pomyślnego zakończenia sprawy. Rozprawa rozwodowa bardzo często jest typową „walką”, gdzie każda ze stron pragnie wykazać swoje racje wszelkimi środkami dowodowymi.

Dlatego bardzo ważne jest, aby przygotować się starannie do każdej rozprawy. Reprezentacja Klienta w sądzie przez prawnika, pozwoli skutecznie odeprzeć wnioski i twierdzenia strony przeciwnej, a także przygotować się na każdą ewentualność, jaka może nas czekać od drugiej strony procesu.

Ponadto doświadczenie zawodowe pokazuje, iż strony bardzo często nie potrafią dojść do porozumienia w innych ważnych kwestiach związanych z rozwodem, a zwłaszcza dotyczących ustalenia kontaktów z dzieckiem, wysokości alimentów, czy sposobu korzystania z mieszkania, które wspólnie zajmowali z małżonkiem.

Adwokat od rozwodów nie tylko obiektywnie spojrzy na całokształt okoliczności w danej sprawie i wypracuje korzystne dla strony rozwiązanie, ale także wytłumaczy, jak zastosować obowiązujące przepisy w sprawie, które to w efekcie pozwolą na wypracowanie odpowiedniej strategii procesowej.

Jak należy przygotować się do sprawy rozwodowej?

Etapy rozwodu:

– pozew rozwodowy – pierwszy, kluczowy element, który inicjuje całe postępowanie rozwodowe. Pozew w swojej treści musi zawierać żądanie rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód oraz powołanie wszystkich twierdzeń i dowodów.

Nadto musi spełniać pewne wymogi formalne, zawierać datę i miejsce sporządzenia pozwu, właściwe oznaczenie sądu, do którego jest kierowany oraz wskazanie stron (powód, pozwany) wraz z ich danymi (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania), a także opłatę sądową w wysokości 600 zł.

W pozwie możemy domagać się rozwiązania związku małżeńskiego z orzeczeniem o winie lub bez orzeczenia winy, ustalenia alimentów na dziecko, określenia zasad korzystania ze wspólnego mienia, rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej, czy podziału majątku wspólnego.

Niezbędnym elementem służącym poparciu naszych twierdzeń są dowody, które musimy wskazać i załączyć do pozwu rozwodowego. Nie każdy dowód będzie zasadny i potrzebny.

Dlatego tak ważna jest, zwłaszcza w sprawach rozwodowych konsultacja z doświadczonym adwokatem od rozwodów, który doradzi, co dla Nas jest korzystne.

Nadto należy pamiętać, że w świetle obowiązujących przepisów, wnosząc pozew do sądu, należy załączyć wszystkie dowody (dokumenty, wykazy rozmów telefonicznych, fotografie itp.), gdyż ich powołanie w późniejszym terminie będzie się wiązało z pominięciem. Sąd nie uwzględni spóźnionych twierdzeń i dowód, które strona mogła wcześniej powołać.

See also:  Uchylenie alimentów na pełnoletnie dziecko

Ustalając z prawnikiem naszej kancelarii warunki rozwodu, wspólnie omówimy strategie procesową, określimy w sposób precyzyjny przesłanki rozwodu, skompletujemy wszystkie dokumenty niezbędne do prowadzenia sprawy: (akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci), oraz inne dowody służące poparciu Naszych twierdzeń.

Ponadto nasza kancelaria doradzi Państwu, jakich świadków powołać w sprawie o rozwód, sformułujemy odpowiednio żądania dotyczące kwestii opieki nad dziećmi, a także wysokości alimentów, oraz ustalimy oczekiwania dotyczące podziału majątku wspólnego.

Wystąpimy także z wnioskiem do sądu o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi oraz zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, które należy złożyć w odpowiednim momencie.

– czas trwania rozwodu – sprawa rozwodowa może zakończyć się na pierwszym posiedzeniu sądu, a może trwać miesiącami, a nawet latami.

Jeżeli pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia i są oni zgodni w kwestii winy, co do orzeczenia rozwodu i wspólnej opieki nad dzieckiem oraz w pozostałych kwestiach nie czynią sobie wzajemnych utrudnień, rozwód może zapaść na pierwszej rozprawie.

W pozostałych przypadkach, gdy  małżonkowie chcą ustalenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, a także nie potrafią dojść do porozumienia w kwestii kontaktów z dzieckiem, rozwód będzie się przeciągał.

Często zdarza się, że strony w trakcie sprawy rozwodowej, bądź przy wnoszeniu pozwu, występują z wnioskami o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, czy roszczeń o alimenty. Złożenie powyższych wniosków niewątpliwie prowadzi do przedłużenia postępowania.

Rozwód z wyłącznej winy jednego małżonka:

W świetle obowiązujących przepisów, małżonek, który nie przyczynił się do rozpadu małżeństwa może żądać ustalenia w wyroku winy drugiego małżonka. Uznanie winy, będzie wiązało się z zasądzeniem od małżonka winnego obowiązku alimentacyjnego.

Postępowanie rozwodowe z ustaleniem winy będzie sprowadzało się do wnikliwej analizy przez sąd szczegółów z życia małżonków. Postępowanie dowodowe będzie wiązało się z przesłuchaniem świadków jednej i drugiej strony. Niejednokrotnie zdarza się tak, że sąd wydaje wyrok z ustaleniem wspólnej winy małżonków.

Małżonek, który tylko w nieznacznym stopniu przyczynił się do rozpadu małżeństwa, może być uznany za współwinnego.

– koszty rozwodu – ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stanowi, iż opłata za wniesienie pozwu w sprawie o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. W przypadku uzyskania orzeczenia rozwodu bez winny, sąd zwróci powodowi połowę tych kosztów, czyli 300 zł.

Koszty wzrosną, jeśli w pozwie będziemy domagać się zgodnego podziału majątku, gdyż tylko ta forma może być rozpoznana w jednym postępowaniu i wówczas dodatkowo należy uiścić opłatę w wysokości 300 zł.

Brak ugodowego podziału majątku wymaga założenia odrębnej sprawy, a ta z kolei wiąże się ze znacznie większymi kosztami. Opłaty mogą zostać powiększone także o koszty sporządzenia opinii biegłych.

Pozostałe koszty to koszty prowadzenia sprawy przez adwokata, z którymi musi się liczyć strona ustanawiająca pełnomocnika w sprawie. Kosztami procesu obciążony jest przegrany w sprawie. Z uwagi na trudną sytuację materialną, możemy domagać się zwolnienia z opłaty.

– zakończenie sprawy- wyrok – rozprawa rozwodowa kończy się wydaniem wyroku. Sąd zawsze podaje ustne motywy, którymi się kierował wydając rozstrzygnięcie w sprawie.

Poza samym orzeczeniem rozwodu, sąd rozstrzyga także inne kwestie: alimenty na dzieci, małżonka, kwestie związane z władzą rodzicielską, z ustaleniem kontaktów. Strona, która nie zgadza się z wyrokiem sądu, ma prawo odwołania się.

W tym celu musi w ciągu tygodnia złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł, a następnie złożyć w ciągu 2 tygodni apelację do sądu wyższej instancji. 

– udział w postępowaniu mediacyjnym i sądowym – strony na każdym etapie trwania sprawy rozwodowej, mogą skierować ją do mediacji i wybrać wspólnie osobę mediatora. Adwokat ma prawo uczestniczenia w postępowaniu mediacyjnym.

Jego rola sprowadza się do pomocy stronie w uzgodnieniu warunków ugody, dotyczącej winy w rozkładzie pożycia, określenia sposobu podziału majtku, zasad opieki nad dziećmi i wysokości świadczeń alimentacyjnych. Od mediacji można odstąpić na każdym jej etapie i powierzyć adwokatowi dalsze prowadzenie sprawy przed sądem powszechnym.

W przypadku, gdy strony dojdą do porozumienia podczas postępowania mediacyjnego, zostaje zawarta ugoda.

W przypadku Państwa zainteresowania ww. usługami oraz uzyskaniem informacji o wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług, uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt z adwokat Anną Mikołajczyk za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub pod numerem telefonu: +48 605 680 553.

W pierwszej kolejności warto wskazać, że każdy wyrok wydany w sprawie przed Sądem I instancji jest nieprawomocny, do czasu aż upłynie przewidziany prawem termin do wniesienia środka zaskarżenia. (…)

Orzeczenie rozwodu przez sąd następuje, gdy między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Przy zupełnym rozkładzie pożycia następuje utrata wszystkich łączących strony więzi, tj. uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. (…)

W myśl art. 26 § 1 k.c. miejscem zamieszkania dziecka, które pozostaje pod władzą rodzicielską jest co do zasady miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub (…)

Najistotniejszym dowodem w sprawie o rozwód są zeznania świadków. Kluczowe dla sprawy rozwodowej są informacje uzyskane od osób, które posiadają wiedzę na temat wzajemnych relacji małżonków. Sąd przesłuchując na rozprawie będzie bacznie obserwował i przysłuchiwał się zeznaniom, dokonując tym samym oceny, czy zeznania mogą mieć  znaczenie dla sprawy.(…)

W niektórych krajach Unii Europejskiej istnieje możliwość zakończenia związku małżeńskiego przed notariuszem (Łotwa), czy też korzystając z drogi administracyjnej (Dania). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami z zakresu prawa rodzinnego w Polsce małżonkowie mogą (…)

Należy podkreślić, iż na rozwód cywilny nie ma wpływu stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Sąd Okręgowy zajmuje się jedynie małżeństwem, które zostało zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego (…)

See also:  Niepoinformowanie osoby zobowiązanej do alimentacji o zmianie wyroku

Istnieje możliwość zakończenia sprawy rozwodowej na jednej rozprawie. Ma to miejsce, gdy oboje małżonkowie zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie. W zdecydowanej większości przypadków to same strony przedłużają postępowanie sądowe, w szczególności jeżeli wnoszą o rozwód z orzeczeniem o winie, (…)

Separacja i rozwód w UE – Your Europe

Na tej stronie

Ostatnio sprawdzono: 12/05/2022

Przyczyny, które mogą stanowić podstawę do wystąpienia o rozwód lub separację, oraz konieczne formalności są określone w przepisach poszczególnych krajów UE. Przepisy te bardzo się między sobą różnią w zależności od kraju.

Jednak w sprawach dotyczących dwóch lub kilku krajów UE – np. jeśli oboje małżonkowie mieszkają w różnych krajach lub mają różne obywatelstwa – to przepisy UE pomagają określić, które sądy są właściwe i prawo którego kraju ma zastosowanie.

Gdzie możesz wnieść sprawę o rozwód lub separację?

Możesz wystąpić o rozwód lub separację razem z partnerem, składając wspólny wniosek, bądź sam złożyć wniosek.

Wniosek możesz złożyć w sądzie w kraju:

 • w którym mieszkasz zarówno Ty, jak i Twój współmałżonek
 • w którym ostatnio mieszkaliście razem – o ile jedno z Was nadal tam mieszka
 • w którym mieszka jedno z Was – o ile składacie wniosek razem
 • w którym mieszka współmałżonek
 • w którym mieszkasz Ty, jeśli:
  • mieszkasz tam co najmniej od 6 miesięcy, licząc do momentu złożenia wniosku, oraz
  • jesteś obywatelem tego kraju.

  Jeśli nie jesteś obywatelem tego kraju, możesz wystąpić w nim o rozwód lub separację tylko, jeśli mieszkałeś tam co najmniej przez rok, licząc do momentu złożenia wniosku.

 • którego zarówno Ty, jak i współmałżonek jesteście obywatelami.
 • Sądem właściwym do orzekania w Waszej sprawie jest pierwszy sąd, do którego wniesiono pozew i który spełnia powyższe warunki.
 • Sądem właściwym do przekształcenia separacji prawnej w rozwód (jeśli jest to zgodne z przepisami danego kraju) jest sąd w kraju UE, który wydał orzeczenie o separacji.
 • Sąd właściwy do orzekania w sprawie rozwodu może również rozstrzygnąć kwestie dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej, jeśli dziecko mieszka w tym samym kraju.

Przepisy którego kraju mają zastosowanie do Twojej sprawy o rozwód lub separację?

Czy Twoja sprawa dotyczy dwóch lub kilku krajów UE – np. gdy oboje małżonkowie mają różne obywatelstwa lub mieszkają w innym kraju UE niż ich kraj ojczysty?

Prawem, które ma zastosowanie do Twojego wniosku o rozwód, niekoniecznie musi być prawo kraju, w którym wniesiesz pozew.

Siedemnaście krajów UE przyjęło wspólny zbiór przepisów pozwalających określić, którego kraju prawo powinno mieć zastosowanie w przypadku transgranicznych spraw rozwodowych. Kraje te to: Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Węgry i Włochy.

W każdym z tych 17 krajów możesz uzgodnić ze współmałżonkiem, że w Waszej sprawie rozwodowej zostanie zastosowane prawo:

 • kraju, w którym mieszkasz zarówno Ty, jak i Twój współmałżonek
 • kraju, w którym ostatnio mieszkaliście razem – o ile jedno z Was nadal tam mieszka
 • kraju, którego jedno z Was jest obywatelem, lub
 • kraju, w którym składacie wniosek o rozwód.

Jeśli nie osiągniecie porozumienia ze współmałżonkiem, sądy w tych 17 krajach zastosują prawo:

 • kraju, w którym mieszkasz zarówno Ty, jak i Twój współmałżonek
 • jeśli nie mieszkacie w tym samym kraju – kraju, w którym ostatnio mieszkaliście razem, o ile nadal tam mieszkaliście razem rok przed skierowaniem sprawy do sądu
 • jeśli taka sytuacja nie miała miejsca – kraju, którego oboje jesteście obywatelami
 • jeśli macie różne obywatelstwa – kraju, w którym składacie wniosek o rozwód.

Jeśli wnosisz pozew o rozwód w innym kraju UE, zapytaj adwokata specjalizuj ącego się w rozwodach, którego kraju przepisy będą mieć zastosowanie do Twojej sprawy i jakie będą tego skutki.

Uznawanie rozwodów i separacji za granicą

Rozwód albo separacja, które orzeczono w jednym kraju UE, są automatycznie uznawane w innych krajach UE – nie ma potrzeby dopełniania dodatkowych formalności.

Wyjątek: Dania

Przepisy UE dotyczące rozwodu i separacji – na przykład w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń – nie mają zastosowania do Danii.

Uzyskaj informacje o postępowaniu rozwodowym w interesującym Cię kraju.

Wybierz kraj:

 • Austriaatpl
 • Belgiabepl
 • Bułgariabgpl
 • Chorwacjacrpl
 • Cyprcypl
 • Czechyczpl
 • Daniadken
 • Estoniaeepl
 • Finlandiafipl
 • Francjafrpl
 • Niemcydepl
 • Grecjagrpl
 • Węgryhupl
 • Irlandiaiepl
 • Włochyitpl
 • Łotwalvpl
 • Litwaltpl
 • Luksemburglupl
 • Maltamtpl
 • Niderlandynlpl
 • Polskaplpl
 • Portugaliaptpl
 • Rumuniaropl
 • Słowacjaskpl
 • Słoweniasipl
 • Hiszpaniaespl
 • Szwecjasepl

Masz więcej pytań?

Jack i Marie, irlandzko-francuska para małżonków, mieszkali razem w Irlandii.

Jack znalazł ciekawą i dobrze płatną pracę we Francji i przeprowadził się tam. Miesiąc po rozpoczęciu pracy we Francji Jack postanowił złożyć w Irlandii pozew o rozwód.

Sąd przyjął pozew, ponieważ w ostatnim okresie para mieszkała razem w Irlandii, a Marie nadal miała tam miejsce zamieszkania.

Leave a Reply

Your email address will not be published.