Wyrok zaoczny o podwyższenie alimentów

Wyrok zaoczy w sprawie o alimenty

Wytoczenie powództwa o alimenty uruchamia kolejne etapy postępowania w sądzie. Po weryfikacji poprawności pozwu o alimenty, tj. badaniu spełnienia wymogów formalnych pozwu, następnym etapem postępowania w sądzie jest doręczenie odpisu pozwu o alimenty wraz z załącznikami dla strony pozwanej. 

 • Zarządzenie o doręczeniu odpisu pozwu o alimenty z załącznikami stronie pozwanej 
 • Przewodniczący zarządza doręczenie pozwanemu odpis takiego pozwu o alimenty wraz załącznikami i wzywa Pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. 
 • Zawiadomienie o zarządzeniu doręczenia pozwu strony powodowej 
 • O zarządzeniu doręczenia pozwu zawiadamia się stronę powodową. 

I co dalej? Dalej strona pozwana ma czas na złożenie właśnie odpowiedzi na pozew o alimenty, w którym to piśmie ustosunkuje się do twierdzeń pozwu. 

Co jednak, gdy Pozwany rodzic nie złoży odpowiedzi na pozew o alimenty?

Możlwość wydania wyroku zaoczonego przez Sąd w sprawie o alimenty, czyli jakie są przesłanki pozytywne wydania wyroku zaocznego przez sąd w sprawie o alimenty

Taka sytaucja procesowa jest podstawą do wydania tzw. wyroku zaocznego przez sąd. Zgodnie bowiem z art. 339 § 1 kodeksu postępowania cywilnego gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew, Sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym. 

Czyli Sąd orzeknie o żądaniu pozwu o alimenty bez udziału stron na posiedzeniu niejawnym. W takim przypadku Sąd przyjmuje za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie lub pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed posiedzeniem, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

 1. Możliwość wydania wyroku zaocznego w następstwie niestawienia się pozwanego na rozprawę
 2. Zgodnie z prawem Sąd wyda wyrok zaoczny, również jeżeli mimo niezłożenia odpowiedzi na pozew skierowano sprawę do rozpoznania na rozprawie, ale pozwany nie stawił się na tę rozprawę, albo mimo stawienia się nie bierze w niej udziału.
 3. W takim przypadku również przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie lub pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed posiedzeniem, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.
 4. Zastrzeżony wyrok zaoczny

Tak jak zostało to wskazane powyżej zgodnie z prawem Sąd wyda wyrok zaoczny, również jeżeli mimo niezłożenia odpowiedzi na pozew skierowano sprawę do rozpoznania na rozprawie, ale pozwany nie stawił się na tę rozprawę.

Oczywiście Sąd na początku rozprawy sprawdza czy Pozwany został zawiadomiony o terminie rozprawy oraz czy w aktach jest dowód doręczenia pozwanemu zawiadomienia o terminie rozprawy.

Kodeks postępowania cywilnego uprawnia jednak sąd, do tego, że w razie nienadejścia dowodu doręczenia na dzień rozprawy sąd może w ciągu następnych dwóch tygodni wydać na posiedzeniu niejawnym wyrok zaoczny, jeżeli w tym czasie otrzyma dowód doręczenia. Wyrok taki wiąże sąd od chwili podpisania sentencji.

Jednocześnie zastrzeżenia wymaga, że wyrok wydany w nieobecności pozwanego nie będzie zaoczny, jeżeli pozwany żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności lub składał już w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie.

Rygor natychmiastowej wykonalności

Zgodnie z prawem sąd z urzędu nadaje takiemu wyrokowi zaocznemu, uwzględniającemu powództwo o alimenty, przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności. Co to oznacza?

Nadanie wyrokowi zaocznemu w sprawie o alimenty rygoru natychmiastowej wykonalności umożliwia stronie powodowej zaspokojenia dochodzonego roszczenia jeszcze przed uprawomocnieniem się takiego wyroku.

Wyrok nieprawomocny, ale któremu został nadany przez sąd rygor natychmiastowej wykonalności, stanwowi tytuł egzekucyjny, który po nadaniu mu klauzuli wykonalności stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji przeciwko pozwanemu.

To oznacza zatem, że strona powodowa, dysponując takim wyrokiem zaocznym w sprawie o alimenty zaopatrzonym w klauzulę wykonalności może złożyć u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów już na tym etapie postępowania. 

Doręczenie wyroku zaocznego przez sąd z urzędu stronom 

Taki wyrok zaoczny sąd doręcza stronom z urzędu.

Stronie niezastępowanej przez adwokata, radcę prawnego sąd doręcza taki wyrok zaoczny z pouczeniem o przysługujących jej środkach zaskarżenia, a pozwanemu – także z pouczeniem o obowiązku przedstawienia w sprzeciwie wszystkich twierdzeń i dowodów oraz skutku niedopełnienia tego obowiązku w postaci możliwości pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów.

Sprzeciw od wyroku zaocznego

O jakich środkach zaskarżenia mowa powyżej? 

Pozwany rodzic, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw od takiego wyroku zaocznego w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku przez sąd. 
W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz twierdzenia i dowody. 

 • Sąd odrzuci sprzeciw niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto pomimo wezwania.
 • Jaki wpływ ma wniesienie sprzeciwu na wydany już w sprawie wyrok zaoczny?
 • Pamiętać należy, że samo wniesienie sprzeciwu przez Pozwanego od wyroku zaocznego nie zawiesza czy też nie uchyla automatycznie jego rygoru natychmiastowej wykonalności, jaki został mu nadany przez Sąd. 
 • Możliwość zawieszenia przez Sąd rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu 

Sąd jedynie na wniosek pozwanego może zawiesić rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu, jeżeli wyrok ten został wydany z naruszeniem przepisów o dopuszczalności jego wydania albo jeżeli pozwany uprawdopodobni, że jego niestawiennictwo było niezawinione, a przedstawione w sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwości co do zasadności wyroku zaocznego. Zawieszając wykonalność wyroku, sąd może zarządzić środki zabezpieczenia co do dalszego postępowania.

Możliwość uchylenia przez Sąd rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu

Uchylenie przez Sąd rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu, jest natomiast możliwie jeżeli pozwany wykaże, że odpis pozwu doręczono w trybie przewidzianym w art. 139 § 1 k.p.c., czyli w trybie przyjęcia doręczenia przez awizowanie przesyłki z sądu na inny adres aniżeli aktualne w dacie doręczenia miejsce zamieszkania pozwanego. 

 1. Jakie są następstwa skutecznego wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego?
 2. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego przez Pozwanego przewodniczący zarządza doręczenie takiego odpisu sprzeciwu powodowi i nadaje sprawie bieg, w razie potrzeby podejmując czynności przewidziane w przepisach o organizacji postępowania.
 3. Zatem Sąd wyznaczy rozprawę, na której będzie przeprowadzane postępowanie dowodowe, mające na celu ponowne rozpoznanie sprawy o alimenty. 
 4. Po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd wydaje wyrok, którym wyrok zaoczny w całości lub części utrzymuje w mocy albo wydaje wyrok, w którym uchyli wyrok zaoczny i orzeknie o żądaniu pozwu, bądź też pozew odrzuci lub postępowanie umarzy. 
 5. Wyrok zaoczny o podwyższenie alimentówW razie pytań, pozostaję do Państwa dyspozycji, 
 6. Adwokat Paulina Chebel 

Wyrok zaoczny o podwyższenie alimentów

Kiedy sąd może wydać wyrok zaoczny?

Wyrok zaoczny to rodzaj wyroku sądowego, który jest wydawany pod nieobecność pozwanego lub oskarżonego. W artykule opisujemy przesłanki wydania wyroku zaocznego, podstawy wydania wyroku zaocznego przez sąd, a także prawo do sprzeciwu w przypadku wydania przez sąd wyroku zaocznego. 

Wyrok zaoczny o podwyższenie alimentów

Wyrok zaoczny – przesłanki wydania

Instytucja wyroku zaocznego została wprowadzona do prawa po to, aby brak uczestnictwa lub bierność pozwanego nie utrudniała i nie odwlekała rozpoznania danej sprawy. Oczywiście pozwany na rozprawie nie musi się pojawić, jeżeli wysłał na nią swojego pełnomocnika. Wyrok zaoczny może więc zapaść w sytuacji, gdy na rozprawie nie pojawia się ani pozwany ani jego pełnomocnik.

See also:  Mąż chce się rozwieść za porozumieniem stron - co robić?

Wyrok zaoczny może zostać wydany tylko w określonych sytuacjach.

Należą do nich następujące:

 • pozwany nie stawia się na rozprawę lub mimo stawienia się nie bierze w niej udziału oraz nie stawia się jego pełnomocnik umocowany do występowania w jego imieniu;
 • pozwany nie składa w sprawie żadnych wyjaśnień;
 • pozwany nie składa wniosku o przeprowadzenie rozprawy podczas jego nieobecności;
 • pozwany nie bierze udziału w postępowaniu, co przejawia się brakiem wniesienia odpowiedzi na pozew.

W przypadkach opisanych powyżej twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych, które przytoczył w pozwie lub w pismach procesowych, które zostały doręczone pozwanemu prawidłowo przed rozprawą przyjmuje się za prawdziwe, chyba że budzą one wątpliwości sądu lub zostały przytoczone w celu obejścia prawa. Jest to zasada, jednak w praktyce z reguły sąd nie przeprowadza postępowania dowodowego przed wydaniem wyroku zaocznego.

Przykład:
Pani Anna pozwała Pana Michała do sądu o zwrot należnych jej 20 000 zł z tytułu dostawy towarów do sklepu Pana Michała. Mimo tego, że Pan Michał odebrał wezwanie do stawienia się na rozprawę, to się na niej nie pojawił.

Nikt też go nie reprezentował. Pan Michał również nie złożył wniosku o normalne rozpatrzenie przez sąd swojej sprawy mimo jego nieobecności. W związku z tym sąd wydał wyrok zaoczny na podstawie dowodów przedstawionych przez Panią Annę.

Co ważne, każdy wyrok zaoczny jest z urzędu zaopatrzony w rygor natychmiastowej wykonalności.

Więcej na temat rygoru natychmiastowej wykonalności przeczytasz tutaj:https://vindicat.pl/baza-wiedzy/co-oznacza-rygor-natychmiastowej-wykonalnosci/

Wyrok zaoczny – kiedy sąd go nie wyda?

Wyroku zaocznego sąd nie może wydać w:

 • postępowaniu apelacyjnym;
 • postępowaniu kasacyjnym;
 • postępowaniu nakazowym;
 • postępowaniu upominawczym;
 • postępowaniu o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Sąd nie może również wydać wyroku zaocznego w sytuacji, gdy pozwany zażądał przeprowadzenia rozprawy podczas swojej nieobecności albo składał już wyjaśnienia odnośnie danej sprawy ustnie lub na piśmie.

Poniżej zebraliśmy listę zasad dotyczących wyroków zaocznych.

 1. Jeśli dowód doręczenia nie wróci do sądu do dnia, na który wyznaczona jest rozprawa, sąd może wydać wyrok zaoczny w ciągu następnych dwóch tygodni na posiedzeniu niejawnym, jeśli w tym czasie otrzyma dowód doręczenia.
 2. Jeśli pozwany zawnioskował o przeprowadzenie rozprawy pod jego nieobecność lub gdy złożył wyjaśnienia ustne lub na piśmie, wydany w jego nieobecności wyrok nie będzie wyrokiem zaocznym.
 3. Sąd uzasadnia wydany przez siebie wyrok zaoczny, jeśli powództwo zostanie oddalone w całości lub w części, a powód zażąda uzasadnienia składając stosowny wniosek w ciągu tygodnia od dnia doręczenia mu wyroku, lub gdy powód wniosku takiego nie złoży, ale wniesie apelację w terminie przewidzianym w przepisach.
 4. Wyrok zaoczny sąd z urzędu doręcza stronom razem z pouczeniem o przysługujących stronom środkach zaskarżenia.

Prawo do sprzeciwu przy wyroku zaocznym

Jednym ze środków zaskarżenia jest sprzeciw od wyroku zaocznego. Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, ma prawo wnieść sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia mu wyroku zaocznego.

Sąd nie uwzględni sprzeciwu, jeżeli zostanie on złożony po terminie lub mimo wezwania do uzupełnienia braków pozwany tego nie zrobił. Kolejną możliwością odrzucenia sprzeciwu jest sytuacja, w której sprzeciw nie został opłacony.

Jeżeli pozwany złoży sprzeciw, to sędzia wyznacza termin rozprawy oraz sprzeciw zostaje doręczony powodowi.

Prawo do wniesienia apelacji przy wyroku zaocznym

Drugi środek zaskarżenia, który przysługuje stronom to prawo do wniesienia apelacji. Przed złożeniem apelacji, strony muszą wnieść o uzasadnienie wyroku, na co mają termin jednego tygodnia od dnia wydania wyroku.

Wyrok zaoczny – ponowne rozstrzygnięcie

Na podstawie ponownego rozstrzygnięcia sprawy sąd może wydać wyrok, w którym:

 • utrzymuje cały lub część wyroku zaocznego w mocy
 • uchyla wyrok zaoczny
 • odrzuca pozew
 • umarza całe postępowanie

Zastrzeżony wyrok zaoczny

Zastrzeżony wyrok zaoczny może zapaść wówczas, gdy w dniu rozprawy pozwany nie pojawił się na posiedzeniu, ale sąd nie otrzymał do tego momentu dowodu doręczenia pozwanemu wezwania do stawienia się na rozprawę. Jeżeli sąd nie dysponuje takim dowodem, to nie może wydać wyroku zaocznego.

Możliwa jest jednak sytuacja, w której pozwany otrzymał wezwanie do stawienia się na rozprawie, tylko w związku z opóźnieniami w działalności poczty dowód jego doręczenia jeszcze nie dotarł do sądu. W związku z tym sąd daje czas 14 dni na dotarcie do niego tego dowodu.

Jeżeli w tym czasie dowód zostanie dostarczony, wtedy sędzia może na posiedzeniu niejawnym wydać zastrzeżony wyrok zaoczny.

Przykład:
Pan Edward pozwał Pana Ireneusza do sądu o zapłatę dłużnych mu 10 000 zł. Sąd wysłał do Pana Ireneusza wezwanie do stawienia się na rozprawę. Pan Ireneusz jednak nie pojawił się na rozprawie, ani nie wysłał na nią żadnego swojego pełnomocnika.

Do sądu nie wpłynął jednak dowód doręczenia Panu Ireneuszowi wezwania do stawienia się na tej rozprawie. W związku z tym sąd nie mógł wydać wyroku zaocznego – nie wiadomo, czy Pan Ireneusz w ogóle dowiedział się o tej rozprawie.

Po trzech dniach do sądu dotarło jednak potwierdzenie odbioru przez Pana Ireneusza wezwania na rozprawę.

W związku z tym, że wiedział on o dniu i godzinie posiedzenia sądu, a się na nim nie pojawił ani nie wysłał swojego pełnomocnika, sąd może teraz na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron) wydać zastrzeżony wyrok zaoczny.

Już dziś zarejestruj się i odzyskaj pieniądze od Twojego kontrahenta!Zacznij już dziś »

Opłata od sprzeciwu od wyroku zaocznego w sprawie o alimenty

Wyrok zaoczny o podwyższenie alimentów

Po 7 listopada może się jednak zdarzyć, że taki nieopłacony wniosek zostanie odrzucony.prawnienie do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego co do zasady przysługuje pozwanemu.. W takiej sytuacji sąd raczej nie będzie w stanie wydać wyroku zaocznego.. Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku.Czym jest wyrok zaoczny?. I tak w przypadku pozwu o zapłatę opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.. W przypadku wydania wyroku zaocznego zawsze dołączane jest do niego pouczenie o tym, że przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu.. Na samym początku należy rozważyć, czym jest wyrok zaoczny oraz kiedy może dojść do jego wydania.. Sprzeciw od wyroku zaocznego jest pismem, który musi zostać opłacony w odpowiedniej kwocie.. Do niego dołączone jest tzw. pismo doręczające, w którym znajduje się pouczenie o możliwości złożenia w ciągu 7 dniu sprzeciwu.W jaki sposób spowodować, by sędzia uznał, że wniesienie jednej opłaty od sprzeciwu winno zaspokoić sąd ponieważ pozwanych było trzech, a odpowiedzialność za zobowiązanie wspólna.. W zwiazku z tym iz ojciec dziecka obecnie pracuje w anglii nie wstawił sie na pierwsza ani na druga sprawe, na której zapadł wyrok zaoczny o przyznaniu mi na dziecko alimentów w kwocie 600 zł.Wczoraj dowiedziałam sie od obecnej żony mojego byłego meza ze .§ 1..

See also:  Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Jeżeli zdarzy się, że nie będziesz miał pieniędzy na opłatę sądową, to złóż razem ze sprzeciwem wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub części.Przed złożeniem apelacji, strony muszą wnieść o uzasadnienie wyroku, na co mają termin jednego tygodnia od dnia wydania wyroku.. Warunki i tryb wnoszenia sprzeciwu określa art. 506 k.p.k..

W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz twierdzenia i dowody.. Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku..

Jeżeli zatem sąd na skutek niestawiennictwa ojca dziecka sąd wyda wyrok zaoczny, a ojciec dziecka nie złoży od niego sprzeciwu to sprawa o alimenty może zakończyć się na jednej rozprawie.Wyrok zaoczny przeważnie jest wyrokiem uwzględniającym powództwo, może jednak być także wyrokiem je oddalającym.. Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art.

94 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (K.p.s.w.. Przykład 1..

Obecnie w sprawach do 20.000 PLN obowiązują stawki stałe, od 20.000 PLN obliczana jest opłata w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, przy czym opłata nie może być wyższa niż 200.000 PLN.Postanowieniem z dnia 23 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie w punkcie 1. odrzucił sprzeciw pozwanej od wyroku zaocznego wydanego w dniu 13 września 2016 r., w punkcie 2.

nakazał zwrócić pozwanej kwotę 50 zł tytułem uiszczonej opłaty od sprzeciwu od wyroku zaocznego.Możliwość wydania.. – napisał w Sprawy rodzinne: witam 🙂 Sprawa wyglada tak :Wniosłam do sądu o podwyzszenie alimentów.. I nie ma znaczenia, że rozstrzygnięcie zapadło wcześniej..

Na podstawie ponownego rozstrzygnięcia sprawy sąd może wydać wyrok, w którym: utrzymuje cały lub część wyroku zaocznego w mocy; uchyla wyrok zaoczny; odrzuca pozewOstatnio na blogu pojawiło się sporo informacji na temat roszczeń alimentacyjnych..

W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz twierdzenia i dowody.W określonych przez kodeks wypadkach sąd może wydać wyrok zaoczny..

Zgodnie ze wskazanym przepisem: „§ 1.. ), zgodnie z którym: „do wyroku nakazowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 504 i 505 z wyłączeniem zdania drugiego, a także art. 506 § 1-3, § 5 i 6 Kodeksu postępowania karnego”.

zażalenie na uwzględnienie sprzeciwu od wyroku zaocznego – napisał w Prawo cywilne: Wniesienie sprzeciwu od wyroku zaocznego powoduje automatyczne wyznaczenie rozprawy.. I żadne zażalenie tu nie pomoże.. W sądzie..

§ sprzeciw od wyroku zaocznego (odpowiedzi: 16) w czerwcu złożyłam pozew o podwyższenie alimentów w sierpniu odbyła się sprawa .§ 1. Wysokość opłaty wynosi ½, opłaty od pozwu..

Przede wszystkim mogliście się dowiedzieć od kogo można domagać się alimentów, jakie szczególne warunki trzeba spełniać, aby ubiegać się o alimenty od dziadków, a w końcu od czego zależy wysokość alimentów.Warto się w tym miejscu zastanowić jak w ogóle wygląda sprawa o alimenty.

Forma sprzeciwu od wyroku zaocznego.. Rozpoznanie sprawy następuje w składzie trzech sędziów zawodowych.. Przepis art.Od 21 sierpnia tego roku wniosek o uzasadnienie wyroku kosztuje 100 złotych.. W sprawach o zapłatę opłata ta wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (WPS), dlatego opłata wynosi proporcjonalnie mniej..

Nie jest zatem istotne, czy wyrok został wydany po pierwszym posiedzeniu wyznaczonym na rozprawę, czy też po dalszych posiedzeniach warunkiem zaocznego charakteru wyroku jest trwały brak .Ile wynosi opłata od sprzeciwu?. Jeśli ktoś nie wniesie opłaty, sąd powinien wezwać do jej uzupełnienia.. Wyrok zaoczny jest uregulowany w przepisach od art.

339 do 349 kodeksu postępowania cywilnego.Od pozostałych pism procesowych (np. od pozwu, odwołania od wypowiedzenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, zarzutów od nakazu zapłaty) pobiera się opłaty na zasadach i w wysokości określonej w ustawie o kosztach, z tym że pracownik na mocy art. 96 ust..

Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku.. Otrzymałem wyrok zaoczny w postępowaniu uproszczonym przed sądem grodzkim w sprawie o zapłatę.. O tym jak obliczyć opłatę sądową pisaliśmy już w innym artykule.Jaka jest opłata za sprzeciw od wyroku zaocznego?.

Opłatę taką należy uiścić najpóźniej w momencie wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego do sądu.. Jest to jedna z forma orzeczenia merytorycznego, rozstrzygającego istotę sprawy, zapadłego w trybie procesu.. Konsekwencją takiego posunięcia sądu jest przyjęcie za prawdziwe twierdzeń powoda o okolicznościach faktycznych, które przytoczył w pozwie, chyba że budzą one .

Środkiem odwoławczym od wyroku nakazowego jest sprzeciw.. Sprzeciw można złożyć w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym otrzymaliśmy wyrok.Opłata od sprzeciwu od wyroku zaocznego.. Wysokość opłaty jest zależna od opłaty od pozwu, ponieważ wynosi połowę tej opłaty..

Natomiast postanowienia dotyczące postępowania dowodowego na posiedzeniu niejawnym wydaje sąd w składzie jednego sędziego.Płacę 500 zł alimentów miesięczne na dziecko (zasądzone jest 450 zł), kupuję też dziecku prezenty, organizuję urodziny itp. Pieniądze przekazuje matce dziecka w moim imieniu mój ojciec (bo ja mieszkam daleko)..

W sprzeciwie od wyroku zaocznego można wytoczyć powództwo .Apelacja o alimenty – Apelację od wyroku sądu rejonowego w przedmiocie alimentów rozpoznaje sąd okręgowy.. Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku.. Z uprawnienia tego skorzystać może jednak także np.

interwenient uboczny, który wstąpił do sprawy po stronie pozwanej, prokurator, organizacja pozarządowa, inspektor pracy, czy rzecznik konsumentów.. nie wnosi w sprawie odpowiedzi na pozew, nie stawia się na rozprawie lub posiedzeniu, a pozwany nie zastrzegł, że postępowanie można .Termin na wniesienie sprzeciwu to dwa tygodnie..

Teraz tata dostał SMS-a, że od przyszłego miesiąca alimenty wynoszą 600 zł.. Czym wyrok zaoczny różni się od zwykłego wyroku i jakie uprawnienia daje powodowi.. CYTATArt.. Według interpretacji sądu ponieważ w stosunku do dwóch pozwanych był wyrok zaoczny, a oni sprzeciw zPodstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu wykroczeń (K.w.)..

Wyrok zaoczny – ponowne rozstrzygnięcie.. Jak to możliwe, skoro nic nie wiem o żadnej sprawie w sądzie, nie dostawałem .§ Sprzeciw od wyroku zaocznego (odpowiedzi: 2) Witam!. W sprawie o zapłatę zaległej faktury VAT w wysokości 5000 zł, WPS .

Opłata: sprzeciw od wyroku zaocznego, w odróżnieniu od sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, wymaga uiszczenia opłaty w wysokości połowy opłaty od pozwu – dla ustalenia jaka była wysokość opłaty za wniesienie pozwu w konkretnej sprawie, pomocna będzie ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych .Sprzeciw od wyroku zaocznego jest pierwszym oświadczeniem składanym w sprawie przez pozwanego, dlatego też mogą być nim objęte także te wszystkie zarzuty, jakie strona może składać przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, a więc np. zarzut niewłaściwości sądu..

See also:  Zabezpieczenie przed długami syna

III RC 14/17 Szczegóły orzeczenia – System Analizy Orzeczeń Sądowych – SAOS

 • Dnia 13 kwietnia 2017 r.

 • Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • w składzie następującym :

 • Przewodniczący : SSR Kazimierz Leżak

 • Protokolant: Barbara Jasińska
 • po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2017 roku w Z ł o t o r y i na r o z p r a w i e

sprawy z powództwa K. K. działającej w imieniu małoletniego O. P. (1)

przeciwko M. P. (1)

o podwyższenie alimentów

I utrzymuje wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Złotoryi z dnia 8 września 2015 roku w sprawie III RC (…) co do punktu I w części, to jest co do kwoty 1000 ( tysiąc) złotych alimentów, a dalej idące powództwo oddala,

II uchyla punkt III wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Złotoryi z dnia 8 września 2015 roku w sprawie III RC (…) i zasądza od pozwanego M. P. (1) na rzecz powódki K. K. kwotę 1224 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

III uchyla punkt II wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Złotoryi z dnia 8 września 2015 roku w sprawie III RC (…) i nakazuje pozwanemu uiścić na rzecz Skarbu Państwa ( kasa Sądu Rejonowego w Złotoryi) kwotę 300 złotych tytułem nie uiszczonych kosztów sądowych i 6 złotych za klauzulę wykonalności,

IV w pozostałym zakresie utrzymuje w mocy wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Złotoryi z dnia 8 września 2015 roku w sprawie III RC (…).

Pozwem z 9 czerwca 2015 r. pełnomocnik K. K. (dalej jako powódka), działającej w imieniu małoletniego powoda O. P. (1), wniosła o podwyższenie alimentów od pozwanego M. P. (1) na rzecz małoletniego powoda z kwoty po 500 zł miesięcznie do kwoty po 1.200 zł miesięcznie, płatnych do rąk K. K. oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (k. 1-8).

Po przeprowadzeniu rozprawy wyrokiem zaocznym z 8 września 2015 r. (sygn. akt III RC (…)) Sąd Rejonowy w Złotoryi uwzględnił powództwo w całości.

Tym samym wyrokiem zaocznym Sąd zasądził od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 426 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sadowych oraz kosztów klauzuli wykonalności, a nadto zasądził od pozwanego na rzecz K. K.

kwotę 1.200 zł tytułem zwrotu kosztów w zastępstwa procesowego (k. 63).

Pozwany złożył sprzeciw z 6 lutego 2016 r. od powyższego wyroku zaocznego, który na skutek postanowienia Sądu Okręgowego w Legnicy z 3 stycznia 2017 r. (II Cz (…

)) został przyjęty w związku z przywróceniem terminu do jego złożenia (k. 195-197).

W sprzeciwie pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie zwrotu kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego (k. 75-80).

W piśmie procesowym z 17 marca 2017 r. pełnomocnik K. K. (dalej jako pełnomocnik powódki) wniosła o utrzymanie w mocy wyroku zaocznego (k. 214-220).

Na rozprawie pełnomocnik powódki podtrzymała stanowisko w sprawie oraz wniosła o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 2.400 zł. Pełnomocnik pozwanego wniosła o oddalenie powództwa (k. 341-343).


Sąd ustalił następujący stan faktyczny.


I.
K. K. i M. P. (1) są rodzicami małoletniego O. P. (1), który obecnie ma 10 lat.

Strony były małżeństwem. Wyrokiem z 6.11.2008 r. (I RC (…)) Sąd Okręgowy w Legnicy rozwiązał małżeństwo stron przez rozwód bez orzekania o winie. Tym samym wyrokiem Sąd Okręgowy zasądził alimenty od M. P. (1) na rzecz małoletniego O. P. (2) w kwocie po 500 zł miesięcznie.


Dowód:
– akta SO w Legnicy (I RC (…)).

W okresie ustalenia alimentów małoletnie dziecko stron miało 1 rok. Uzasadnione wydatki związane z jego utrzymaniem wynosiły 1.000 zł. Powódka wówczas nie pracowała, była na utrzymaniu rodziców. Opieka nad dzieckiem została powierzona powódce.

K. K. podjęła się prowadzenia działalności gospodarczej od 2010 r. Pozwany w owym okresie pracował jako ratownik prowadząc działalność gospodarczą polegająca na świadczeniu usług ratownictwa medycznego, zarabiał ok. 2.500 zł netto miesięcznie.


Dowód:
– akta SO w Legnicy (I RC (…)).

Uzasadnione wydatki związane z utrzymaniem O. P. (1) wynosiły w chwili złożenia pozwu ok. 1.500 zł miesięcznie, zaś obecnie wynoszą miesięcznie 2.010 zł. Na owe wydatki składają się comiesięczne koszty:

 1. – wyżywienie 600 zł
 2. – lekarstwa stałe 100 zł
 3. – szkoła / materiały, przybory, utrzymanie 100 zł
 4. – ubrania 300 zł
 5. – higiena 100 zł
 6. – rozrywka/kultura 80 zł
 7. – stołówka szkolna 80 zł
 8. – wypoczynek – 300 zł
 9. – leczenie 100 zł
 10. – mieszkaniowe – 250 zł.

O. P. (1) mieszka z matką K. K. i jej partnerem. Do marca 2017 r. mieszkali w mieszkaniu matki K. K., obecnie mieszkają we własnym mieszkaniu.

Małoletni choruje, przyjmuje na stałe leki, ma zapisaną dietę. Wymaga licznych konsultacji medycznych związanych z wyjazdami poza miejsce zamieszkania. K. przebywał w szpitalu, był wówczas pod opieką matki.

O. P. (1) chodzi obecnie do 4 klasy szkoły podstawowej.

Powódka od 2010 r. prowadzi działalność gospodarczą. W chwili wniesienia pozwu zarabiała ok. 3.500 zł (po odliczeniu kosztów prowadzonej działalności). Obecnie jej dochody wynoszą ok. 8.000 zł. Pozostaje w nieformalnym związku. Koszty utrzymania mieszkania wynoszą ok. 900 zł.


Dowód:
– akta SO w Legnicy I RC (…)

– wypis z ewidencji działalności gospodarczej, k. 14

– zaświadczenie dot. obozów sportowych, k. 17

– zaświadczenia dot. kolonii, k. 18-19

 • – koszt komitetu rodzicielskiego, k. 20
 • – koszty „zielonej szkoły”, k. 21,
 • – koszty stołówki, k. 22
 • – dokumentacja medyczna, k. 24-26, 53-55, 57-60, 225-289, 291-294, 298-328
 • – wydatki medyczne/zdrowotne, k. 23, 27, 31, 290, 295-297, 329
 • – opłaty mieszkaniowe, k. 28-30, 32-36, 333-337
 • – dochody powódki, k. 37

Pozwany do grudnia 2014 r. prowadził własną działalność gospodarczą polegająca na świadczeniu usług ratownictwa medycznego. Zarabiał wówczas do 5.000 zł miesięcznie w okresach letnich. Od stycznia 2015 r. podjął pracę w Pogotowiu (…) w L. jako kierowca-ratownik medyczny. Jego średniomiesięczne wynagrodzenie wynosiło ok. 2.400 zł. Obecnie wynosi ponad 2.500 zł.

Pozwany wyrokiem rozwodowym został zobowiązany do zapłaty powódce 75.000 zł tytułem wyrównania udziałów w majątku wspólnym w terminie do 29.12.2008 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published.